Кількість абзаців - 79 Розмітка (ліва колонка)


Про державну фінансову підтримку експортної діяльності (Друге читання)

0. Проект
Закон України
 
1. Про державну фінансову підтримку експортної діяльності
 
2. Цей Закон визначає засади державної фінансової підтримки експортної діяльності і спрямований на створення сприятливих умов для розширення експортного потенціалу вітчизняних суб’єктів господарювання, забезпечення захисту українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат, підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках.
 
3. Стаття 1. Визначення термінів
 
4. 1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:
 
5. 1) експортний кредит - кредит, наданий експортеру або покупцю для здійснення експорту;
 
6. 2) іноземний покупець - іноземний суб’єкт господарської діяльності, що здійснює придбання товарів українського походження відповідно до укладеного з українським експортером зовнішньоекономічного договору (контракту);
 
7. 3) комерційний ризик - ризик повної або часткової несплати коштів іноземним покупцем українському експортеру за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банку, який кредитує (далі - банк-кредитор) (за експортним кредитом), або українським експортером банку-кредитору (за експортним кредитом), внаслідок його неплатоспроможності або банкрутства.
 
8. 4) кредит покупцю - кредит, що надається іноземному покупцю або банку іноземного покупця для придбання товарів українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту), укладеного з українським експортером;
 
9. 5) кредит постачальнику - кредит, що надається українському експортеру для забезпечення поставки товарів українського походження відповідно до умов зовнішньоекономічного договору (контракту) або на стадії виробничого циклу для забезпечення виробництва таких товарів за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
10. 6) некомерційний ризик - ризик повної або часткової несплати коштів іноземним покупцем українському експортеру за зовнішньоекономічним договором (контрактом) чи банку-кредитору (за експортним кредитом) або українським експортером банку-кредитору (за експортним кредитом), пов’язаний із:
 
11. землетрусом, повінню, ураганом тощо;
 
12. промисловими аваріями у зв’язку з пожежею, вибухом, аварією теплових, водопровідних та опалювальних систем, які призвели до надзвичайної ситуації;
 
13. запровадженням мораторію на здійснення платежів у країні іноземного покупця або в країні, що бере участь у здійсненні платежів;
 
14. із внесенням змін до законодавства з питань зовнішньоекономічної діяльності країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту), або України, які роблять виконання такого договору (контракту) неможливим;
 
15. застосуванням ембарго на торгівлю;
 
16. невиконанням іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або затримкою їх виконання більше ніж на 180 днів, якщо таким покупцем є держава або державний орган, іноземний суб’єкт господарювання, виконання зобов’язань якого було гарантовано державою;
 
17. виникненням збройного конфлікту, проведенням воєнних дій, повстанням, революцією, масовими заворушеннями, страйками в країні іноземного покупця;
 
18. вжиттям компетентними органами країни іноземного покупця чи третьої країни, що бере участь у виконанні зовнішньоекономічного договору (контракту) заходів до примусового вилучення майна (націоналізації, конфіскації майна, експропріації);
 
19. 7) страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) - відносини щодо захисту майнових інтересів українського експортера в разі настання страхового випадку, пов’язаного з комерційними чи некомерційними ризиками. Страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється на добровільній основі;
 
20. 8) страхування експортних кредитів - відносини щодо захисту майнових інтересів українського експортера або банку-кредитора в разі настання страхового випадку, пов’язаного з комерційними чи некомерційними ризиками. Страхування експортних кредитів здійснюється на добровільній основі;
 
21. 9) товар українського походження - товар (роботи, послуги), який експортується, мінімальна частка вітчизняної складової в собівартості кінцевого продукту яких становить не менше 50 відсотків;
 
22. 10) український експортер - фізична або юридична особа - резидент України незалежно від форми власності, який здійснює виробництво та експорт товарів українського походження;
 
23. Стаття 2. Мета державної фінансової підтримки експортної діяльності
 
24. 1. Метою державної фінансової підтримки експортної діяльності є:
 
25. впровадження сучасних фінансово-кредитних технологій у зовнішній торгівлі та механізмів державної підтримки експорту;
 
26. розвиток експорту товарів українського походження, насамперед зростання експорту високотехнологічної продукції;
 
27. підвищення конкурентоспроможності товарів українського походження на світових ринках, зокрема, шляхом надання підтримки українським експортерам під час їх участі у міжнародних тендерах;
 
28. захист українських експортерів від ризику неплатежів та фінансових втрат.
 
29. Стаття 3. Державна підтримка експортної діяльності
 
30. 1. Державна фінансова підтримка експортної діяльності може здійснюватися шляхом:
 
31. 1) надання банками-кредиторами експортних кредитів:
 
32. українським експортерам згідно з укладеними зовнішньоекономічними договорами (контрактами) для здійснення експорту або забезпечення виробництва товарів українського походження;
 
33. іноземним покупцям або банкам іноземних покупців під зобов’язання закупівлі ними товарів українського походження;
 
34. 2) здійснення державним експортно-кредитним агентством:
 
35. страхування експортних кредитів та зовнішньоекономічних договорів (контрактів);
 
36. надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами;
 
37. надання гарантій виконання зобов’язань українських експортерів під час участі в міжнародних тендерах у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
 
38. 2. Фінансова підтримка, передбачена цим Законом, надається виключно щодо товарів, визначених переліком товарів українського походження, яким надається державна фінансова підтримка експортної діяльності, під час здійснення їх експорту або для виробництва товарів, які підлягають експорту. Перелік та порядок віднесення до нього товарів затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
 
39. Стаття 4. Формування інфраструктури для реалізації державної фінансової підтримки експортної діяльності
 
40. 1. Формування інфраструктури для реалізації державної фінансової підтримки експортної діяльності здійснюється шляхом:
 
41. створення державою в особі Кабінету Міністрів України державної фінансової установи - експортно-кредитного агентства у формі публічного акціонерного товариства з метою страхування українського експортера від комерційних та некомерційних ризиків та надання гарантії виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), гарантій банкам-кредиторам за наданими експортними кредитами та гарантування виконання зобов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних тендерах;
 
42. визначення Кабінетом Міністрів України в установленому порядку банків-кридиторів установ щодо надання експортних кредитів.
 
43. експортно-кредитне агентство провадить діяльність за такими напрямами:
 
44. страхування та перестрахування експортних кредитів, наданих банками-кредиторами (резидентами) українському експортеру для забезпечення виконання умов зовнішньоекономічного договору (контракту), у тому числі на стадії виробництва продукції, від некомерційних та комерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
45. страхування та перестрахування зовнішньоекономічних договорів (контрактів) українських експортерів від комерційних або некомерційних ризиків для забезпечення відшкодування коштів у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічним договором (контрактом);
 
46. страхування експортних кредитів, наданих іноземному покупцю банками-кредиторами (резидентами) від комерційних та некомерційних ризиків у разі невиконання іноземним покупцем зобов’язань за кредитами, наданими йому під зобов’язання закупівлі товарів українських експортерів.
 
47. гарантування виконання іноземним покупцем зобов’язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) та зобов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних тендерах;
 
48. надання гарантій банкам-кредиторам за експортними кредитами.
 
49. 2. Експортно-кредитне агентство провадить діяльність на підставі статуту, що затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
50. Стаття 5. Наглядова рада з питань державної підтримки експортної діяльності
 
51. 1. З метою здійснення контролю за реалізацією державної політики у сфері підтримки експортної діяльності, а також забезпечення державного нагляду за діяльністю експортно-кредитного агентства створюється Наглядова рада з питань державної підтримки експортної діяльності.
 
52. 2. Наглядову раду з питань державної підтримки експортної діяльності очолює голова, який призначається Прем’єр-міністром України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади з питань економічної політики.
 
53. 3. Порядок діяльності, структура та склад Наглядової ради з питань державної підтримки експортної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України.
 
54. 4. Наглядова рада з питань державної підтримки експортної діяльності відповідно до покладених на неї завдань:
 
55. розглядає та затверджує звіти про їх виконання експортно-кредитне агентство;
 
56. подає пропозиції Кабінету Міністрів України щодо обсягу державної фінансової підтримки експортної діяльності за довгостроковими кредитними (більше одного року), страховими та гарантійними операціями;
 
57. виконує інші функції відповідно до законодавства України та статуту експортно-кредитного агентства.
 
58. 5. Рішення Наглядової ради з питань державної підтримки експортної діяльності обов’язкові для виконання експортно-кредитного агентства, якщо вони не суперечать законодавству та її статуту.
 
59. Стаття 6. Порядок та умови надання державної фінансової підтримки експортної діяльності
 
60. 1. Кабінет Міністрів України під час підготовки проекту Закону про Державний бюджет України на відповідний рік розглядає питання щодо забезпечення державної фінансової підтримки експортної діяльності.
 
61. 2. Страхування зовнішньоекономічних договорів (контрактів), експортних кредитів та надання гарантій здійснюється в разі виконання однієї з таких умов:
 
62. надання іноземними покупцями або банками-нерезидентами українському експортеру за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або банку-кредитору (резиденту) за кредитним договором гарантій іноземної держави, резидентами якої є покупець або банк-нерезидент;
 
63. надання гарантій іноземної держави українському експортеру за зовнішньоекономічним договором (контрактом) або банку-кредитору (резиденту) за кредитним договором;
 
64. надання гарантій іноземного покупця або банка-нерезидента, кредитний рейтинг яких, визначений відповідно до законодавства України, є не нижчим за інвестиційний рівень згідно з Національною рейтинговою шкалою.
 
65. 3. Страхова виплата становить не більше 90 відсотків суми зовнішньоекономічного договору (контракту) або експортного кредиту в разі настання некомерційного ризику та не більше 85 відсотків у разі настання комерційного ризику.
 
66. Письмова відмова страхувальника від грошових претензій та прав вимоги без згоди експортно-кредитного агентства звільняє його від виплати відшкодування.
 
67. Після здійснення відшкодування всі права вимоги та інші права страхувальника щодо іноземного партнера або його гарантів, що випливають з неспроможності виконання зовнішньоекономічного договору (контракту) та неотримання фінансового результату від контракту або експортного кредиту, наданої для його здійснення, переходять до експортно-кредитного агентства.
 
68. 4. Гарантія виконання зобов’язань українських експортерів під час участі у міжнародних тендерах надається тільки за наявності договору між експортно-кредитним агентством і українським експортером із зобов’язанням останнього щодо відшкодування ним можливих збитків.
 
69. 5. Надання експортних кредитів здійснюється відповідно до положень про відсоткові ставки, що визначаються міжнародними зобов’язаннями щодо офіційно підтримуваних експортних кредитів з урахуванням валюти, у якій вони надаються.
 
70. Стаття 7. Прикінцеві положення
 
71. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, що настає за днем його опублікування.
 
72. 2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
73. 3. Внести до статті 2 Закону України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2007 р., № 2, ст. 14; 2010 р., № 33, ст. 471; із змінами, внесеними Законом України від 15 березня 2011 року № 3138-VІ) такі зміни:
 
74. друге речення частини першої після слів «не менше трьох» доповнити словами «, крім страховиків, утворених державою»;
 
75. друге речення частини п’ятнадцятої після слів «уповноважених страховиків» доповнити словами «, крім випадків, передбачених Законом, «.
 
76. 4. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
77. підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;
 
78. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом та забезпечити прийняття нормативно-правових актів, що випливають з нього.