Кількість абзаців - 76 Розмітка (ліва колонка)


Про державну підтримку малого підприємництва" (Друге читання)

0. Проект Закон України "Про державну підтримку малого підприємництва"  
1. Цей Закон визначає правові засади державної підтримки суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності з метою створення умов для розширення впровадження економічних реформ в суспільстві.  
2. Стаття 1. Мета державної підтримки малого підприємництва  
3. Метою державної підтримки малого підприємництва є:  
4. 1) створення умов для позитивних структурних змін в економіці України;  
5. 2) сприяння формуванню і розвитку малого підприємництва;  
6. 3) підтримка вітчизняних виробників;  
7. 4) формування умов для забезпечення зайнятості населення України, запобігання безробіттю, створення нових робочих місць.  
8. Стаття 2. Сфера дії Закону  
9. Дія цього Закону поширюється на суб'єктів малого підприємництва незалежно від форми власності та виду діяльності, в тому числі тих, що здійснюють діяльність у галузі сільського господарства.  
10. Дія цього Закону не поширюється на довірчі товариства, страхові компанії, банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи, суб'єкти підприємницької діяльності, в статутному фонді яких частки вкладів, що належать юридичним особам-засновникам та учасникам даних суб'єктів, які не є суб'єктами малого підприємництва, перевищують 25 відсотків.  
11. Стаття 3. Поняття суб'єктів малого підприємництва  
12. Суб'єктами малого підприємництва є фізичні особи, зареєстровані у встановленому законом порядку як суб'єкти підприємницької діяльності, а також юридичної особи - суб'єкти підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, в яких середньооблікова чисельність працюючих за звітний період не перевищує 50 осіб та обсяг річного валового доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рік не перевищує 500 000 євро.  
13. Середньооблікова чисельність працюючих визначається з урахуванням усіх працівників, у тому числі тих, що працюють за договорами та за сумісництвом, а також працівників представництв, філіалів, відділень та інших відособлених підрозділів.  
14. Стаття 4. Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва  
15. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється за такими напрямками:  
16. 1) формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва, організація державної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів для суб'єктів малого підприємництва;  
17. 2) встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, що передбачаються державною та регіональними програмами підтримки малого підприємництва;  
18. 3) запровадження спрощеної системи оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності;  
19. 4) фінансово-кредитна підтримка малого підприємництва;  
20. 5) залучення суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставки продукції (робіт, послуг) для державних потреб.  
21. Стаття 5. Органи, що здійснюють державну підтримку малого підприємництва  
22. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва, іншими центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.  
23. Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень сприяє розвитку підприємництва, спрямовує, координує і контролює діяльність центральних органів виконавчої влади, які забезпечують проведення державної політики щодо підтримки малого підприємництва.  
24. Центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва в межах своїх повноважень формує та забезпечує реалізацію державної політики розвитку малого підприємництва.  
25. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своєї компетенції розробляють, затверджують реґіональні програми підтримки малого підприємництва та контролюють їх виконання.  
26. Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування мають право розробляти та затверджувати спеціальні програми підтримки малого підприємництва в регіоні.  
27. На основі визначених пріоритетів місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до своєї компетенції:  
28. готують пропозиції про встановлення для суб'єктів малого підприємництва податкових та інших пільг;  
29. приймають рішення про виділення та використання коштів з бюджетів та позабюджетних фондів для підтримки малого підприємництва;  
30. сприяють діяльності об'єднань суб'єктів малого підприємництва;  
31. сприяють залученню суб'єктів малого підприємництва до виконання науково-технічних і соціально-економічних програм, здійснення поставок продукції (робіт, послуг) для державних реґіональних та місцевих потреб.  
32. Стаття 6. Програми підтримки малого підприємництва  
33. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється відповідно до державної та регіональних програм підтримки малого підприємництва, які затверджуються відповідно до законодавства.  
34. Програми підтримки малого підприємництва включають положення про:  
35. фінансово-кредитну допомогу суб'єктам малого підприємництва;  
36. забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва у виконанні поставок для державних та регіональних потреб;  
37. встановлення системи пільг для суб'єктів малого підприємництва, в тому числі пом'якшення податкової політики;  
38. допомогу в матеріально-технічному та інформаційному забезпеченні.  
39. Фінансове забезпечення виконання програм підтримки малого підприємництва провадиться за рахунок Державного та місцевих бюджетів, позабюджетних коштів, у тому числі коштів, одержаних від приватизації державного майна та інших джерел фінансування.  
40. Обсяг щорічних асигнувань на державну підтримку малого підприємництва визначається у видатковій частині Державного бюджету України та Державній програмі приватизації. Розпорядником цих коштів є центральний орган виконавчої влади з питань регуляторної політики та підприємництва. Контроль за цільовим використанням цих коштів здійснюється Міністерством фінансів України.  
41. Стаття 7. Формування інфраструктури підтримки і розвитку малого підприємництва  
42. Державна підтримка малого підприємництва здійснюється шляхом створення мережі бізнес-центрів, бізнес-інкубаторів.  
43. Основними завданнями таких утворень є:  
44. консультування з питань законодавства України;  
45. надання інформації щодо здійснення державної підтримки суб'єктів малого підприємництва;  
46. надання інформації щодо наявності в реґіоні необхідності використання послуг (товарів), що виготовляються суб'єктами малого підприємництва, які розташовані на території реґіону;  
47. підвищення рівня кваліфікації управлінського персоналу суб'єктів малого підприємництва.  
48. Фінансування діяльності зазначених організацій забезпечується за рахунок коштів Державного бюджету України та місцевих бюджетів.  
49. Стаття 8. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва  
50. Для суб'єктів малого підприємництва в порядку, встановленому законодавством України може бути застосована спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, яка передбачає:  
51. заміну сплати встановлених законодавством податків і обов'язкових платежів сплатою єдиного податку;  
52. застосування спрощеної форми ведення документації бухгалтерського обліку та звітності.  
53. Порядок ведення спрощеної системи бухгалтерського обліку та звітності визначається Кабінетом Міністрів України.  
54. Спрощена система оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності може застосовуватись поряд з діючою системою оподаткування, бухгалтерського обліку та звітності, передбаченою законодавством, на вибір суб'єкта малого підприємництва.  
55. Стаття 9. Участь суб'єктів малого підприємництва в державних програмах, виробництві товарів (робіт, послуг) для державних потреб  
56. В сфері забезпечення гарантованого ринку збуту для суб'єктів малого підприємництва, розширення виробничих потужностей передбачаються такі форми підтримки малого підприємництва:  
57. - забезпечення участі суб'єктів малого підприємництва в державних соціально-економічних, виробничо-економічних, інвестиційних, екологічних та інших програмах;  
58. - залучення суб'єктів малого підприємництва до формування, розміщення і виконання на договірній основі державних замовлень на виконання робіт, надання послуг для задоволення державних потреб.  
59. Участь суб'єктів малого підприємництва в державних програмах, залучення їх до виконання державних замовлень здійснюється на конкурсних засадах.  
60. Стаття 10. Фінансово-кредитна підтримка суб'єктів малого підприємництва  
61. Фінансове забезпечення реалізації державної політики в сфері підтримки малого підприємництва здійснюють відповідно до своєї компетенції на загальнодержавному рівні Український фонд підтримки підприємництва, на реґіональному рівні - реґіональні фонди підтримки підприємництва.  
62. Реґіональні фонди підтримки підприємництва є юридичними особами, засновниками яких можуть бути місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, Український фонд підтримки підприємництва тощо.  
63. Кошти Українського фонду та реґіональних фондів підтримки підприємництва формуються за рахунок бюджетних коштів, добровільних внесків фізичних і юридичних осіб, у тому числі іноземних, коштів, одержаних від приватизації державного майна, інших коштів.  
64. Зазначені фонди є неприбутковими організаціями.  
65. Фінансова підтримка малого підприємництва здійснюється зазначеними фондами за передбаченими відповідними програмами напрямами через уповноважені банки, які визначаються за результатами тендеру.  
66. Порядок створення та функціонування Українського фонду підтримки підприємництва визначається Кабінетом Міністрів України.  
67. Стаття 11. Прикінцеві положення  
68. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
69. 2. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
70. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня прийняття цього Закону:  
71. підготувати та внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів України у відповідність із цим Законом;  
72. прийняти нормативно-правові акти, що випливають з цього Закону;  
73. привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
74. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
75. 4. Якщо до законодавства України будуть внесені зміни, які погіршують умови діяльності суб'єктів малого підприємництва, до суб'єктів малого підприємництва, що діяли на час прийняття таких змін, протягом трьох наступних років, починаючи з дати внесення цих змін, буде застосовуватись законодавство, що діяло до прийняття відповідних змін.