Кількість абзаців - 83 Розмітка (ліва колонка)


Про металобрухт (Друге читання)

0. Проект  
1. (13.05.98)  
2. Закон України  
3. Про металобрухт  
4. Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, і спрямований на захист інтересів виробників вітчизняної металургійної галузі.  
5. РОЗДІЛ I. Загальні положення  
6. Стаття 1. Визначення термінів  
7. У цьому Законi наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
8. металобрухт - непридатнi для прямого використання вироби або частини виробiв, які втратили експлуатацiйну цiннicть і мiстять у собi чорнi та кольоровi метали чи сплави, залишки від виробництва та обробки чорних i кольорових металiв i сплавiв, а також вироби з непоправним металевим браком;  
9. власник металобрухту - юридична або фiзична особа, яка має право власності на металобрухт чи володіє металобрухтом;  
10. збирання металобрухту - дiяльнiсть фізичних та юридичних осіб, пов`язана з нагромадженням, перемiщенням металобрухту вiд мiсця його утворення до місця тимчасового зберігання чи заготівлі;  
11. заготiвля металобрухту - збирання, купiвля, зберiгання та реалізація металобрухту юридичними або фізичними особами - суб'єктами підприємницької діяльності у сфері операцій з металобрухтом;  
12. переробка металобрухту - доведення металобрухту шляхом пресування, пакетування, дрібнення, різання тощо до стану, який вiдповiдає вимогам нормативно-технічних документів і придатний для завантаження його в металургiйні агрегати;  
13. утилiзацiя металобрухту - використання металобрухту як сировини в металургiйнiй або iнших галузях виробництва;  
14. металургiйна переробка металобрухту - переплав металобрухту в металургiйних агрегатах під час виготовлення кольорових, чорних металiв i їх сплавiв або з iншою метою;  
15. операції з металобрухтом - збирання, заготівля, переробка, реалізація, металургійна переробка металобрухту;  
16. документи у сфері роботи з металобрухтом - документи, що містять дані про походження і власника металобрухту, відповідність його стандартам, вибухо-, пожежобезпечність та радіаційну безпеку.  
17. Стаття 2. Законодавство про металобрухт  
18. Вiдносини у сфері збирання, заготiвлi, переробки, реалізації, металургійної переробки металобрухту регулюються цим Законом та iншими актами законодавства України.  
19. На відносини, пов'язані з операціями з металобрухтом, законодавство про відходи не поширюється.  
20. Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали  
21. У разі переробки металобрухту, що мiстить дорогоцiннi метали, такі метали вилучаються, доводяться до відповідної чистоти і реалізуються в порядку, визначеному законодавством України.  
22. Стаття 4. Умови здійснення операцій з металобрухтом  
23. Операції з металобрухтом здійснюються суб"єктами підприємницької діяльності за наявності ліцензії, отриманої в порядку, визначеному законодавством України.  
24. Ліцензуванню не підлягає діяльність громадян та юридичних осіб, пов'язана із збиранням та реалізацією на правах власника побутового і промислового брухту чорних та кольорових металів, технологічних відходів, якщо вони утворилися у цих громадян чи юридичних осіб.  
25. Умови і правила здійснення операцій з металобрухтом встановлюються Кабінетом Міністрів України або уповноваженим ним на це органом.  
26. РОЗДІЛ II. Вимоги до операцій з металобрухтом  
27. Стаття 5. Спеціальні вимоги до суб'єктів підприємницької діяльності, які здійснюють операції з металобрухтом  
28. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здійснюють заготівлю, переробку, реалізацію та металургійну переробку металобрухту, повиннi мати квалiфiкованих спеціалістів, необхiдне устаткування, засоби захисту довкiлля.  
29. Суб'єкти підприємницької діяльності, пов'язаної з вибухо-, пожежо- і радіаційно небезпечним металобрухтом, повиннi здiйснювати дослiдження його якостi, знезаражування та знищення шкiдливих речовин, застосовуючи засоби вимiрювальної технiки та аналiтичне обладнання у визначеному законодавством порядку.  
30. Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом  
31. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють реалізацію металобрухту, повиннi засвідчувати його документом про вiдповiднiсть металобрухту технiчним вимогам, встановленим відповідними стандартами.  
32. Металобрухт під час перевезення його в межах України, крім загальних транспортних документів, супроводжується документами про походження і власника металобрухту, відповідність технічним вимогам, вибухо-, пожежобезпечність та радіаційну безпеку. Ці вимоги не поширюються на фізичних осіб, які транспортують побутовий металобрухт до місця заготівлі.  
33. Стаття 7. Операції з металобрухтом, утвореним у військових формуваннях  
34. Реалізація металобрухту, який утворився у військових частинах, військових установах, військових навчальних закладах Збройних Сил України та інших військових формуваннях (далі - військові формування), здійснюється у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
35. Кошти, отримані від реалізації металобрухту, який утворився у військових формуваннях, зараховуються до складу доходів Державного бюджету України з наступним спрямуванням їх на забезпечення оборонних витрат та фінансування соціального захисту військовослужбовців.  
36. Утилізація металобрухту, який утворився у вiйськових формуваннях, здійснюється, як правило, на вітчизняних підприємствах.  
37. Стаття 8. Вимоги до проектної документації на будівництво, вироби та технології щодо утилізації металобрухту  
38. У проектній документацiї на будiвництво виробничих примiщень, вироби та технологiї на стадiї науково-дослiдних, конструкторських i проектних робiт повинні передбачатися мiсця для зберiгання металобрухту, який утворюватиметься в процесі вiдповiдних робiт, та способи його утилiзацiї.  
39. Стаття 9. Умови контрактів на експорт металобрухту  
40. Контракти (договори, угоди) на експорт металобрухту пiдлягають реєстрації уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань зовнішньоекономічної діяльності і торгівлі за погодженням з уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань металобрухту в порядку, визначеному законодавством України.  
41. У разі рiвних пропозицій щодо вирiшення питання експорту металобрухту на вітчизняному та іноземному ринках перевага в купiвлi металобрухту повинна надаватися, як правило, українському виробнику.  
42. Аналіз вітчизняних та іноземних ринкових пропозицій купівлі-продажу металобрухту здійснює уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту.  
43. Стаття 10. Імпорт металобрухту  
44. Імпорт металобрухту здiйснюється за погодженням з органом екологічного контролю за місцем, де має провадитися переробка металобрухту. Порядок погодження на ввезення в Україну і транзит металобрухту її територією визначається Кабінетом Міністрів України.  
45. Iмпортер, який не має власних виробничих потужностей для екологiчно безпечної переробки, металургійної переробки металобрухту, здійснює його ввезення на територію України після укладення контракту (договору, угоди) з вiдповiдним пiдприємством на переробку, металургійну переробку металобрухту на території України та погодження його (їх) в порядку, встановленому частиною першою цієї статті.  
46. Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом  
47. Суб'єкти підприємницької діяльності ведуть бухгалтерський та оперативний облік операцій з металобрухтом, а також статистичну звітність згідно із законодавством України.  
48. Уповноважені центральні органи виконавчої влади з питань металобрухту та статистики в межах своєї компетенції організовують і забезпечують збирання статистичної інформації, розробляють методології статистичних показників, що відображають стан здійснення операцій з металобрухтом.  
49. Стаття 12. Відповідальність за порушення умов та правил здійснення операцій з металобрухтом  
50. Суб'єкти підприємницької діяльності несуть відповідальність за порушення встановлених умов та правил здійснення операцій з металобрухтом згідно із законодавством України.  
51. РОЗДІЛ III. Державне регулювання операцій з металобрухтом  
52. Стаття 13. Державне регулювання операцій з металобрухтом  
53. Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом надання ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом, встановлення умов і правил провадження підприємницької діяльності з металобрухтом та контролю за їх дотриманням.  
54. Стаття 14. Компетенція уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань металобрухту  
55. Уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту:  
56. забезпечує здійснення державної політики у сфері регулювання операцій з металобрухтом;  
57. розробляє проекти нормативно-правових актів, що регламентують операції з металобрухтом та затверджує їх відповідно до своїх повноважень;  
58. видає лiцензiї на здійснення операцій з металобрухтом, зупиняє їх дію та анулює ліцензії суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi у разі порушення ними умов та правил провадження діяльності, на яку видано ліцензiї в порядку, визначеному законодавством України;  
59. організовує і здійснює контроль за операціями з металобрухтом.  
60. Стаття 15. Органи контролю за здійсненням операцій з з металобрухтом  
61. Органами контролю за провадженням підприємницької діяльності щодо операцій з металобрухтом є уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту та місцеві органи виконавчої влади, на території яких розташовані відповідні суб'єкти підприємницької діяльності.  
62. Органи екологічного та санітарного нагляду беруть участь у контролі за операціями з металобрухтом у частині, яка належить до їх компетенції.  
63. Стаття 16. Повноваження органів контролю за здійсненням операцій з металобрухтом  
64. Органи контролю за здійсненням операцій з металобрухтом мають право:  
65. перевiряти додержання вимог нормативно-правових актiв щодо виконання умов та правил здійснення операцій з металобрухтом, місць збирання і зберігання металобрухту, їх відповідність вимогам стандартів;  
66. одержувати вiд суб'єктiв підприємницької дiяльностi необхiднi вiдомостi про додержання вимог стандартiв пiд час зберiгання, транспортування, переробки, реалізацiї, металургійної переробки металобрухту, а також документи і матеріали облiку металобрухту від утворення до металургійної переробки;  
67. забороняти операції з металобрухтом у разi порушення відповідних стандартів.  
68. Місцеві органи виконавчої влади у разі виявлення порушень правил здійснення операцій з металобрухтом повинні звертатися до уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань металобрухту з пропозицією про зупинення дії ліцензії на здійснення операцій з металобрухтом чи її анулювання.  
69. Органи контролю за здійсненням операцій з металобрухтом у разі виявлення під час перевірок фактів, що містять ознаки злочинної діяльності, передають такі матеріали відповідним правоохоронним органам і повідомляють про це уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань металобрухту.  
70. Посадові особи органів контролю за здійсненням операцій з металобрухтом зобов'язані не розголошувати комерційну таємницю, яка стала їм відома внаслідок виконання службових обов"язків.  
71. Стаття 17. Гарантії прав та сприяння підприємницькій діяльності щодо здійснення операцій з металобрухтом  
72. Держава гарантує суб'єктам пiдприємницької дiяльностi, що діють на підставі ліцензій, рівні можливості для здійснення операцій з металобрухтом та забезпечує захист прав підприємців, наданих законодавством України.  
73. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування сприяють фізичним та юридичним особам, якi провадять пiдприємницьку дiяльнiсть у межах законодавства України, в залученні до господарського обiгу металобрухту з метою його рацiонального використання.  
74. РОЗДІЛ IV. Міжнародне співробітництво  
75. Стаття 18. Міжнародне співробітництво у сфері операцій з металобрухтом  
76. Міжнародне співробітництво у сфері операцій з металобрухтом здійснюється шляхом:  
77. участі у роботі міжнародних організацій з питань розроблення нових методів збагачення металовідходів, сучасного обладнання, технологій переробки металобрухту;  
78. виконання міжнародних наукових програм, обміну інформацією, технологіями;  
79. здійснення міжнародних професійних, наукових і виробничих контактів.  
80. РОЗДІЛ V. Прикінцеві положення  
81. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублікування.  
82. 2. До приведення законодавства у вiдповiднiсть із Законом України "Про металобрухт" законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.