Кількість абзаців - 362 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про ліцензування певних видів господарської діяльності'' (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
Про внесення змін до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 36, ст. 299 із наступними змінами), виклавши його у такій редакції:
 
4. «ЗАКОН УКРАЇНИ
 
5. Про ліцензування певних видів
 
6. господарської діяльності
 
7. Цей Закон регулює відносини, пов’язані з ліцензуванням певних видів господарської діяльності, зокрема визначає виключний перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, правові та організаційні засади їх ліцензування, порядок діяльності органів ліцензування та здійснення державного контролю у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності, встановлює відповідальність суб’єктів господарювання і органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності.
 
8. Стаття 1. Визначення термінів
 
9. 1.У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
10. 1)анулювання ліцензії — позбавлення ліцензіата органом ліцензування права на провадження ліцензованого виду діяльності;
 
11. 2)виробництво — господарська діяльність, спрямована на виготовлення (включаючи всі стадії технологічного процесу) продукції та подальшу її реалізацію;
 
12. 3)додаток до ліцензії — документ встановленого зразка, що є невід’ємним доповненням до ліцензії;
 
13. 4)Єдиний ліцензійний реєстр — автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку даних ліцензійних реєстрів та відомостей про органи ліцензування;
 
14. 5)заявник — суб’єкт господарювання, що зареєстрований відповідно до закону і подав заяву до органу ліцензування для отримання ліцензії на провадження ліцензованого виду діяльності;
 
15. 6)ліцензійний реєстр — автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про ліцензіатів, яка формується і ведеться органом ліцензування відповідно до своєї діяльності у сфері ліцензування певних видів господарської діяльності;
 
16. 7)ліцензіат — суб’єкт господарювання, який одержав ліцензію на провадження ліцензованого виду діяльності;
 
17. 8)ліцензія — документ, який засвідчує право ліцензіата на провадження зазначеного в ньому виду господарської діяльності протягом визначеного строку (у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку) за умови виконання ліцензійних умов;
 
18. 9)ліцензований вид діяльності — вид господарської діяльності, визначений у переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, наведеному у статті 7 цього Закону, з урахуванням обмежень, установлених статтею 2 цього Закону;
 
19. 10)ліцензійні умови — установлений з урахуванням вимог законів вичерпний перелік організаційних, кваліфікаційних, технологічних та спеціальних вимог, обов’язкових для виконання під час провадження ліцензованих видів діяльності;
 
20. 11)ліцензування — діяльність уповноважених у встановленому цим Законом порядку органів, спрямована на видачу, переоформлення та анулювання ліцензій, видачу дублікатів та копій ліцензій, ведення ліцензійних справ та забезпечення функціонування ліцензійних реєстрів, контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов та органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування, видачу розпоряджень про усунення порушень ліцензійних умов, а також розпоряджень про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
21. 12)постійне місце провадження фізичною особою — підприємцем ліцензованого виду діяльності — територія, приміщення, інші об’єкти, де фізична особа — підприємець провадить ліцензований вид діяльності постійно та які у разі встановлення відповідних вимог до них ліцензійними умовами провадження відповідного виду діяльності відповідають цим ліцензійним умовам і належать суб’єкту господарювання на праві власності та/або користування;
 
22. 13)орган ліцензування — орган виконавчої влади, визначений Кабінетом Міністрів України, або уповноважений законом державний колегіальний орган;
 
23. 14)плата за ліцензію — разовий платіж, що вноситься суб’єктом господарювання за одержання ліцензії;
 
24. 15)повторне порушення — вчинення ліцензіатом протягом строку дії ліцензії повторного порушення ліцензійних умов після застосування санкцій за аналогічне порушення;
 
25. 16)розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов — рішення органу ліцензування про необхідність усунення ліцензіатом у встановлені строки порушень ліцензійних умов;
 
26. 17)розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування — рішення спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування про необхідність в установлені ним строки усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
27. 18)суб’єкт господарювання — зареєстрована в установленому законом порядку юридична особа незалежно від її організаційно-правової форми та форми власності (крім органів виконавчої влади, державних колегіальних органів та органів місцевого самоврядування), яка провадить господарську діяльність, а також фізична особа — підприємець;
 
28. 19)торгівля — будь-які операції, що здійснюються за договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу права власності на товари.
 
29. Стаття 2. Сфера дії Закону
 
30. 1.Дія цього Закону поширюється на всіх суб’єктів господарювання.
 
31. 2.Якщо міжнародним договором, згоду на обов’язковість якого надано Верховною Радою України, встановлено інші умови ліцензування, ніж ті, що встановлені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.
 
32. 3.Дія цього Закону не поширюється на видачу ліцензій у таких сферах:
 
33. 1)використання прав інтелектуальної власності;
 
34. 2)квотування товарів під час провадження зовнішньоекономічної діяльності;
 
35. 3)освіта в частині організації навчання та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань організації та здійснення державних закупівель.
 
36. 4. Види господарської діяльності, які не передбачені статтею 7 цього Закону, не підлягають ліцензуванню.
 
37. Стаття 3. Принципи державної політики у сфері ліцензування
 
38. 1.Основними принципами державної політики у сфері ліцензування є:
 
39. 1)захист прав, законних інтересів, життя та здоров’я громадян, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави;
 
40. 2)встановлення єдиного переліку певних видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню;
 
41. 3)встановлення єдиного порядку ліцензування та переліку видів господарської діяльності та визначення певних видів господарської діяльності, порядок ліцензування яких встановлюється спеціальними законами, які регулюють відносини у відповідних сферах діяльності;
 
42. 4)забезпечення рівності прав, законних інтересів усіх суб’єктів господарювання.
 
43. 2.Ліцензування виду господарської діяльності запроваджується лише у разі недостатності інших засобів державного регулювання цього виду господарської діяльності, якщо така діяльність стосується використання обмежених природних ресурсів та/або може становити загрозу життю чи здоров’ю людей, безпеці держави, навколишньому природному середовищу, національним інтересам, і ліцензування такої діяльності може фактично запобігти цим загрозам.
 
44. 3.Ліцензування не може використовуватися для обмеження конкуренції у провадженні господарської діяльності.
 
45. 4.Ліцензія є єдиним документом дозвільного характеру, який дає право на провадження певного виду господарської діяльності, що відповідно до законодавства підлягає обмеженню.
 
46. Стаття 4. Повноваження державних органів у сфері ліцензування
 
47. 1.Верховна Рада України визначає основні напрями державної політики у сфері ліцензування, законодавчі основи її реалізації.
 
48. 2.Реалізацію державної політики у сфері ліцензування здійснюють:
 
49. 1)Кабінет Міністрів України;
 
50. 2)спеціально уповноважений орган з питань ліцензування;
 
51. 3)органи виконавчої влади, визначені Кабінетом Міністрів України;
 
52. 4)уповноважені законом державні колегіальні органи;
 
53. 5)Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення в частині розроблення та реалізації державної політики ліцензування телерадіомовлення.
 
54. Стаття 5. Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування
 
55. 1.Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування:
 
56. 1)розробляє основні напрями розвитку ліцензування;
 
57. 2)розробляє проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування;
 
58. 3)погоджує проекти нормативно-правових актів з питань ліцензування, які розробляються та приймаються органами виконавчої влади, державними колегіальними органами;
 
59. 4)погоджує за поданням органу ліцензування ліцензійні умови та порядок здійснення контролю за їх додержанням;
 
60. 5)визначає форми документів у сфері ліцензування, правила їх оформлення;
 
61. 6)здійснює методичне керівництво, інформаційне забезпечення діяльності органів ліцензування;
 
62. 7)узагальнює практику застосування нормативно-правових актів з питань ліцензування;
 
63. 8)здійснює нагляд за додержанням органами ліцензування законодавства у сфері ліцензування, дає роз’яснення щодо його застосування та видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування;
 
64. 9)утворює консультативно-дорадчий орган — Експертно-апеляційну раду з питань ліцензування з метою залучення представників суб’єктів господарювання, експертів та громадськості, зокрема, до розгляду апеляцій ліцензіатів щодо анулювання ліцензій, затверджує положення про неї, формує та затверджує її склад, здійснює організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення її діяльності;
 
65. 10)організовує та забезпечує проведення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування органів ліцензування;
 
66. 11)організовує та забезпечує ведення Єдиного ліцензійного реєстру;
 
67. 12)організовує замовлення, постачання, облік і звітність витрачання бланків ліцензій.
 
68. 2.Для забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування установлює порядок їх проведення та порядок атестації фахівців з ліцензування, здійснює розроблення навчальних програм, методичних рекомендацій та посібників.
 
69. 3.Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування, прийняті у межах його повноважень, є обов’язковими до виконання органами виконавчої влади, державними колегіальними органами, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання.
 
70. 4.Розпорядження спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування можуть бути оскаржені до суду.
 
71. Стаття 6. Орган ліцензування
 
72. 1.Орган ліцензування:
 
73. 1)забезпечує виконання законодавства у сфері ліцензування;
 
74. 2)затверджує ліцензійні умови провадження ліцензованого виду діяльності та порядок контролю за їх додержанням за погодженням із спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування;
 
75. 3)видає та переоформлює ліцензії, видає їх копії та дублікати, приймає рішення про визнання ліцензій недійсними;
 
76. 4)здійснює у межах своїх повноважень контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов;
 
77. 5)видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
78. 6)анулює ліцензії;
 
79. 7)веде ліцензійні справи;
 
80. 8)формує і веде ліцензійний реєстр;
 
81. 9)забезпечує вчасне і в повному обсязі подання даних до Єдиного ліцензійного реєстру;
 
82. 10)забезпечує постійне висвітлення ходу та результатів своєї роботи у сфері ліцензування, зокрема рішень, роз’яснень, коментарів тощо, шляхом публікації відповідної інформації на власному офіційному веб-сайті та підтримує діалог з громадськістю, фахівцями і суб’єктами господарювання за допомогою засобів телекомунікацій.
 
83. 2. Повноваження органу ліцензування не можуть бути делеговані іншим особам, у тому числі утвореним органом ліцензування, крім випадку, передбаченого цим Законом.
 
84. 3. Орган ліцензування може делегувати відповідні повноваження своїм територіальним органам.
 
85. 4. У разі коли Кабінет Міністрів України визначає органом ліцензування Раду міністрів Автономної Республіки Крим, відповідні повноваження за рішенням Ради міністрів Автономної Республіки Крим можуть делегуватися міністерствам та республіканським комітетам Автономної Республіки Крим.
 
86. 5. Орган ліцензування не може доручати іншим особам (крім своїх територіальних органів) визначати спроможність суб’єктів господарювання виконувати ліцензійні умови.
 
87. Стаття 7. Перелік видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню
 
88. 1.Видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до спеціальних законів з урахуванням норм цього Закону, якщо відповідні норми не встановлені спеціальними законами, є:
 
89. 1)банківська діяльність;
 
90. 2)професійна діяльність на ринку цінних паперів;
 
91. 3)діяльність з надання фінансових послуг;
 
92. 4)зовнішньоекономічна діяльність;
 
93. 5)діяльність у галузі телебачення і радіомовлення;
 
94. 6)діяльність у сфері телекомунікацій;
 
95. 7)діяльність у сфері електроенергетики та використання ядерної енергії;
 
96. 8)транспортування та постачання теплової енергії;
 
97. 9)централізоване водопостачання та водовідведення;
 
98. 10)діяльність на ринку природного газу;
 
99. 11)діяльність у сфері освіти;
 
100. 12)виробництво і торгівля спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами;
 
101. 13)будівельна діяльність;
 
102. 14)проведення фумігації (знезараження) об’єктів регулювання, визначених Законом України «Про карантин рослин», які переміщуються через державний кордон України та карантинні зони;
 
103. 15)діяльність з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;
 
104. 16)надання послуг з перевезення пасажирів, вантажу повітряним транспортом.
 
105. 2.Видами господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до норм цього Закону, є:
 
106. 1)розроблення, виготовлення, реалізація, ремонт, модернізація та утилізація озброєння, військової техніки, військової зброї і боєприпасів до неї;
 
107. 2)виробництво та ремонт вогнепальної зброї невійськового призначення і боєприпасів до неї, холодної зброї, пневматичної зброї калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду, торгівля вогнепальною зброєю невійськового призначення та боєприпасами до неї, холодною зброєю, пневматичною зброєю калібру понад 4,5 міліметра і швидкістю польоту кулі понад 100 метрів на секунду;
 
108. 3)діяльність, пов’язана з наданням послуг стрільбищами невійськового призначення та функціонуванням мисливських стендів;
 
109. 4)діяльність, пов’язана з виробництвом, торгівлею піротехнічними засобами;
 
110. 5)виробництво спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та їх продаж;
 
111. 6)виробництво вибухових матеріалів промислового призначення (за переліком, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань нагляду за охороною праці та державного гірничого нагляду);
 
112. 7)виробництво особливо небезпечних хімічних речовин; операції у сфері поводження з небезпечними відходами, збирання і заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (згідно з переліками, що визначаються Кабінетом Міністрів України);
 
113. 8)видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
114. 9)збирання, первинна обробка відходів і брухту дорогоцінних металів та дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
115. 10)заготівля, переробка, металургійна переробка металобрухту кольорових і чорних металів;
 
116. 11)виробництво бензинів моторних, у тому числі сумішевих, палива дизельного та їх компонентів;
 
117. 12)розроблення, випробування, виробництво, експлуатація ракет-носіїв, космічних апаратів та їх складових частин, наземного комплексу управління космічними апаратами та його складових частин;
 
118. 13)розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв’язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв’язку, іншими засобами негласного отримання інформації;
 
119. 14)надання послуг у галузі криптографічного захисту інформації (крім послуг електронного цифрового підпису), торгівля криптосистемами і засобами криптографічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
120. 15)надання послуг у галузі технічного захисту інформації (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
121. 16)збирання та використання інформації, яка становить кредитну історію;
 
122. 17)виготовлення бланків цінних паперів, документів суворої звітності (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України);
 
123. 18)медична практика;
 
124. 19)діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров’я України (діяльність банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини);
 
125. 20)переробка донорської крові та її компонентів, виготовлення з них препаратів, крім діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини;
 
126. 21)виробництво, імпорт лікарських засобів, оптова, роздрібна торгівля лікарськими засобами;
 
127. 22)ветеринарна практика;
 
128. 23)генетично-інженерна діяльність у замкненій системі;
 
129. 24)торгівля племінними (генетичними) ресурсами, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин;
 
130. 25)виробництво ветеринарних медикаментів і препаратів, оптова, роздрібна торгівля ветеринарними медикаментами і препаратами;
 
131. 26)торгівля пестицидами та регуляторами росту рослин;
 
132. 27)культивування рослин, включених до таблиці І переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого Кабінетом Міністрів України, розроблення, виробництво, виготовлення, зберігання, перевезення, придбання, продаж, ввезення на територію України, вивезення з території України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, включених до зазначеного переліку;
 
133. 28)транспортування нафти, нафтопродуктів магістральним трубопроводом та її розподіл;
 
134. 29)торгівля рідким паливом з біомаси (крім біоетанолу) та біогазом;
 
135. 30)надання послуг і виконання робіт протипожежного призначення;
 
136. 31)надання послуг з охорони власності та громадян;
 
137. 32)проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів;
 
138. 33)діяльність арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
139. 34)діяльність митного брокера;
 
140. 35)надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу річковим, морським, автомобільним, залізничним транспортом;
 
141. 36)діяльність туристичних операторів;
 
142. 37)посередництво у працевлаштуванні на роботу за кордоном;
 
143. 38)випуск та проведення лотерей;
 
144. 39)виробництво, експорт та імпорт дисків для лазерних систем зчитування, матриць;
 
145. 40)діяльність, пов’язана з промисловим виловом риби, крім внутрішніх водойм (ставків) господарств.
 
146. Стаття 8. Ліцензійні умови
 
147. 1.Ліцензійні умови є єдиним нормативно-правовим актом, положеннями якого встановлюються кваліфікаційні, організаційні, технологічні вимоги для провадження ліцензованого виду діяльності.
 
148. 2.Форми заяв про видачу, переоформлення та анулювання ліцензії, видачу копії (копій) та дубліката ліцензії, форму додатка до ліцензії (у разі його необхідності) встановлюються у ліцензійних умовах.
 
149. 3.У разі коли для провадження ліцензованого виду діяльності необхідні спеціальні знання, до ліцензійних умов включаються спеціальні кваліфікаційні вимоги до працівників суб’єктів господарювання.
 
150. 4.У разі коли для провадження ліцензованого виду діяльності необхідно встановити (встановлені) особливі умови до об’єкта провадження ліцензованого виду діяльності (будівель, приміщень, обладнання, земельних ділянок, інших технічних засобів), до ліцензійних умов включаються такі вимоги.
 
151. 5.У разі необхідності затвердження у новій редакції ліцензійних умов та/або порядку здійснення контролю за їх додержанням чинні ліцензійні умови та порядок контролю за їх додержанням визнаються такими, що втратили чинність, розпорядчим документом, яким органом ліцензування затверджується нова редакція.
 
152. 6.Ліцензійні умови та відповідний порядок здійснення контролю за їх додержанням затверджуються одним розпорядчим документом органу ліцензування.
 
153. 7.Ліцензійні умови та зміни до них розробляються органом ліцензування відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та інших вимог, встановлених законодавством до нормативно-правових актів, і подаються на погодження до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
154. 8.Ліцензійні умови та зміни до них підлягають оприлюдненню у порядку, встановленому законодавством, і набирають чинності з дня їх опублікування, якщо в ліцензійних умовах не передбачено пізніший строк набрання чинності.
 
155. 9.Суб’єкт господарювання зобов’язаний провадити ліцензований вид діяльності відповідно до встановлених до цього ліцензованого виду діяльності ліцензійних умов.
 
156. 10.Якщо суб’єкт господарювання провадить ліцензований вид діяльності не в повному обсязі, а частково, ліцензійні умови поширюються на суб’єкта господарювання виключно в частині, що встановлює вимоги до провадження господарської діяльності, зазначеної в ліцензії (копії ліцензії для філії, іншого відокремленого підрозділу, за місцем яких провадиться заявлена діяльність юридичною особою, або постійних місць провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем).
 
157. Стаття 9. Документи, що подаються органу ліцензування для одержання ліцензії та її копії (копій)
 
158. 1.Заявник, який має намір провадити ліцензований вид діяльності, особисто або через уповноважену ним особу звертається до органу ліцензування із заявою про видачу відповідної ліцензії.
 
159. 2.У заяві про видачу ліцензії та заяві про видачу копії (копій) ліцензії повинна міститись інформація про:
 
160. 1)суб’єкта господарювання — заявника:
 
161. для юридичної особи — повне найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код;
 
162. для фізичної особи — прізвище, ім’я, по батькові, серія, номер паспорта, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичною особою, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті);
 
163. 2)вид господарської діяльності, зазначений у статті 7 цього Закону (повністю або частково), на провадження якого заявник має намір одержати ліцензію (тільки для заяви про видачу ліцензії);
 
164. 3)наявність у заявника філій, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлений вид господарської діяльності юридичною особою, або постійних місць провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем із зазначенням місцезнаходження таких філій, підрозділів або постійних місць та виду господарської діяльності, зазначеного у заяві про видачу ліцензії або у ліцензії заявника – ліцензіата (повністю або частково).
 
165. 3.У разі створення ліцензіатом — юридичною особою нової філії, іншого відокремленого підрозділу, за місцем яких буде провадитися зазначений у ліцензії вид господарської діяльності (повністю або частково), або ліцензіатом — фізичною особою — підприємцем нового постійного місця провадження ліцензованого виду діяльності, зазначеного у ліцензії (в повному обсязі або частково), такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування заяву про видачу копії (копій) ліцензії, а також інші документи, якщо необхідність їх подачі передбачена у порядку, встановленому частиною четвертою цієї статті.
 
166. 4.Кабінет Міністрів України визначає вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про видачу ліцензії, та окремо, що додаються до заяви про видачу копії (копій) ліцензії, щодо кожного ліцензованого виду діяльності за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування.
 
167. 5.Для отримання копії (копій) ліцензії ліцензіат не повинен повторно подавати подані для отримання ліцензії відомості та документи, крім передбачених частинами другою та четвертою цієї статті.
 
168. 6.Заява про видачу ліцензії та заява про видачу копії (копій) ліцензії та документи, що додаються до них (у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті), приймаються органом ліцензування за описом, копія якого видається заявнику, з відміткою про дату прийняття документів та за підписом відповідальної особи.
 
169. 7.Заява про видачу ліцензії або заява про видачу копії (копій) ліцензії залишається без розгляду, якщо:
 
170. 1)заява подана (підписана) особою, яка не має на це повноважень;
 
171. 2)оформлення заяви не відповідає встановленій у передбаченому цим Законом порядку формі;
 
172. 3)до заяви додані документи не в повному обсязі (у випадку, передбаченому частиною четвертою цієї статті);
 
173. 4)заяву про видачу ліцензії подано з порушенням строку, передбаченого частиною восьмою статті 18 цього Закону;
 
174. 5)в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців відсутні відомості про заявника або містяться актуалізовані відомості про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) чи про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця).
 
175. Інші підстави для залишення без розгляду заяви про видачу ліцензії або заяви про видачу копії (копій) ліцензії не допускаються.
 
176. 8.У разі залишення заяви про видачу ліцензії або заяви про видачу копії (копій) ліцензії без розгляду заявника повідомляють про це в письмовій формі у строки, передбачені для видачі ліцензії або для видачі копії (копій) ліцензії.
 
177. У повідомленні зазначаються вичерпний перелік та опис підстав для залишення заяви без розгляду і пропозиції щодо їх усунення.
 
178. 9.Після усунення причин, що були підставою для винесення рішення про залишення заяви про видачу ліцензії або заяви про видачу копії (копій) ліцензії без розгляду, заявник може повторно подати відповідну заяву, яка розглядається в порядку, встановленому цим Законом.
 
179. 10.Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання інші документи, крім передбачених цією статтею.
 
180. 11.У разі запровадження ліцензування нового виду господарської діяльності суб’єкт господарювання, який провадить такий вид діяльності, зобов’язаний подати протягом тридцяти днів з дня набрання чинності відповідними ліцензійними умовами заяву та відповідні документи для отримання ліцензії на його провадження.
 
181. У разі виконання зазначених вимог суб’єкт господарювання може продовжувати провадження ліцензованого виду діяльності без ліцензії на підставі копії опису документів, виданої органом ліцензування, до прийняття органом ліцензування рішення про відмову у видачі ліцензії або залишення заяви без розгляду.
 
182. Стаття 10. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії або копії (копій) ліцензії
 
183. 1.Орган ліцензування приймає рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії (та рішення про видачу копії (копій) ліцензії у разі наявності встановлених цим Законом підстав для видачі разом з ліцензією копії (копій) ліцензії) у строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження відповідної заяви та документів, що до неї додаються, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у сфері провадження виду господарської діяльності, зазначеного у частині першій статті 7 цього Закону, не передбачений інший строк видачі ліцензії.
 
184. 2.Орган ліцензування приймає рішення про видачу або про відмову у видачі копії (копій) ліцензії у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати надходження відповідної заяви та документів, що до неї додаються, якщо спеціальним законом, що регулює відносини у сфері провадження виду господарської діяльності, зазначеного у частині першій статті 7 цього Закону, не передбачений інший строк видачі копії (копій) ліцензії.
 
185. 3.Повідомлення про прийняття рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії чи її копії (копій) надсилається (видається) заявникові в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати прийняття відповідного рішення.
 
186. У повідомленні про прийняття рішення про видачу ліцензії зазначаються порядок та строк внесення плати за її видачу.
 
187. У рішенні про відмову у видачі ліцензії чи її копії (копій) зазначаються вичерпний перелік та опис підстав для прийняття такого рішення і пропозиції щодо їх усунення.
 
188. 4.Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії є:
 
189. 1)недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії;
 
190. 2)невідповідність заявника згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного в заяві про видачу ліцензії.
 
191. 5.Підставами для прийняття рішення про відмову у видачі копії (копій) ліцензії є:
 
192. 1)відмова у видачі відповідної ліцензії на підставі пункту 1 частини четвертої цієї статті (у разі наявності встановлених цим Законом підстав для видачі разом із ліцензією копії (копій) ліцензії);
 
193. 2)відмова у видачі відповідної ліцензії на підставі пункту 2 частини четвертої цієї статті (у разі наявності встановлених цим Законом підстав для видачі разом із ліцензією копії (копій) ліцензії);
 
194. 3)недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання копії (копій) ліцензії;
 
195. 4)невідповідність окремої філії, іншого відокремленого підрозділу, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність юридичною особою, або постійних місць провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем згідно з поданими документами ліцензійним умовам, установленим для провадження виду господарської діяльності, зазначеного у заяві відповідно до пункту 3 частини другої статті 9 цього Закону.
 
196. 6.Рішення про видачу або про відмову у видачі копії (копій) ліцензії приймається щодо кожної окремої філії, інших відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися заявлена діяльність юридичною особою, або постійних місць провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем, зазначених у заяві про видачу ліцензії або у заяві про видачу копії ліцензії.
 
197. 7.Рішення про видачу або про відмову у видачі ліцензії та про видачу або відмову у видачі копії (копій) ліцензії оформлюються одним розпорядчим документом щодо кожної окремої заяви про видачу ліцензії або про видачу копії (копій) ліцензії.
 
198. 8.У разі відмови у видачі ліцензії чи копії ліцензії (ліцензій) на підставах, установлених пунктом 1 частини четвертої та пунктами 1 і 3 частини п’ятої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії чи копії ліцензії (ліцензій) не раніше ніж через три місяці з дати прийняття відповідного рішення про відмову.
 
199. 9.У разі відмови у видачі ліцензії на підставах, встановлених пунктом 2 частини четвертої та пунктами 2 і 4 частини п’ятої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати до органу ліцензування нову заяву про видачу ліцензії чи копії ліцензії (ліцензій) після усунення причин, що стали підставою для прийняття відповідного рішення про відмову.
 
200. 10.Рішення про відмову у видачі ліцензії чи її копії (копій) може бути оскаржено у судовому порядку.
 
201. Стаття 11. Особливості проведення конкурсу на отримання ліцензії для провадження видів господарської діяльності, яке пов’язане з використанням обмежених природних ресурсів
 
202. 1.З метою забезпечення ефективного та раціонального використання обмежених природних ресурсів, застосування новітніх технологій і обладнання, створення вигідних для держави умов експлуатації таких ресурсів ліцензування видів господарської діяльності, провадження яких пов’язане з використанням таких ресурсів, у разі надходження кількох заяв про видачу ліцензій здійснюється тільки за результатами відкритих конкурсів.
 
203. 2.До видів господарської діяльності, провадження яких пов’язане з використанням обмежених природних ресурсів, належить:
 
204. 1)видобуток дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння;
 
205. 2)діяльність на ринку природного газу;
 
206. 3)діяльність у галузі телебачення і радіомовлення (в частині використання радіочастотного ресурсу України);
 
207. 4)діяльність у сфері телекомунікацій (в частині використання радіочастотного ресурсу України).
 
208. 3.Порядок проведення конкурсу на отримання ліцензії встановлюється Кабінетом Міністрів України, якщо інше не передбачено законами.
 
209. 4.Оголошення про проведення конкурсу на отримання ліцензії дається органом ліцензування не пізніше ніж за шістдесят календарних днів до дня проведення конкурсу і підлягає обов’язковій публікації в офіційних друкованих виданнях.
 
210. 5.Для участі у конкурсі на отримання ліцензії суб’єкти господарювання не пізніше ніж за тридцять календарних днів до дня його проведення подають до органу ліцензування повідомлення про намір взяти участь у конкурсі, а також інші документи, передбачені порядком проведення конкурсу.
 
211. 6.Рішення про результати конкурсу на отримання ліцензії оформлюється протоколом і затверджується керівником органу ліцензування у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати проведення конкурсу.
 
212. 7.Повідомлення про прийняття за результатами конкурсу на отримання ліцензії рішення про видачу ліцензії або про відмову у видачі ліцензії надсилається (видається) заявнику в письмовій формі протягом трьох робочих днів з дати затвердження рішення про результати конкурсу.
 
213. 8.Рішення про результати конкурсу на отримання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
 
214. 9.У разі анулювання ліцензії, виданої за результатами конкурсу на отримання ліцензії, орган ліцензування у строк не пізніше ніж п’ять робочих днів з дати прийняття рішення про її анулювання зобов’язаний оголосити конкурс на отримання ліцензії, яка була анульована.
 
215. 10.У разі коли ліцензіат протягом шести місяців не провадить господарську діяльність згідно з отриманою за результатами конкурсу ліцензією, орган ліцензування має право анулювати таку ліцензію.
 
216. Стаття 12. Відомості, які містяться в ліцензії
 
217. 1.Органи ліцензування використовують бланки ліцензії єдиного зразка.
 
218. Бланк ліцензії єдиного зразка затверджується Кабінетом Міністрів України і є документом суворої звітності, що має облікову серію і номер.
 
219. 2.У ліцензії зазначаються:
 
220. 1)найменування органу ліцензування, що видав ліцензію;
 
221. 2)вид господарської діяльності, зазначений у статті 7 цього Закону (повністю або частково);
 
222. 3)найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця;
 
223. 4)ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та номер паспорта для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті) фізичної особи — підприємця;
 
224. 5)відомості про місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи — підприємця;
 
225. 6)дата прийняття та номер рішення органу ліцензування про видачу ліцензії;
 
226. 7)строк дії ліцензії;
 
227. 8)посада, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію;
 
228. 9)дата видачі ліцензії;
 
229. 10)інформація про наявність додатка (із зазначенням кількості сторінок).
 
230. 3.Ліцензія підписується керівником органу ліцензування або уповноваженою ним посадовою особою органу ліцензування та засвідчується печаткою цього органу.
 
231. Стаття 13. Видача ліцензії та її копії (копій)
 
232. 1.Ліцензія видається на необмежений строк.
 
233. Кабінет Міністрів України за поданням спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування може обмежити строк дії ліцензії на провадження певного виду господарської діяльності, але цей строк не може бути меншим ніж п’ять років.
 
234. Строк дії ліцензії на провадження видів діяльності, перелік яких визначений частиною першою статті 7 цього Закону, може обмежуватися спеціальними законами.
 
235. 2.Орган ліцензування повинен оформити ліцензію на підставі заяви про видачу ліцензії та її копії (копій) (у разі наявності встановлених цим Законом підстав для видачі разом з ліцензією її копії (копій) не пізніше ніж за три робочі дні з дня надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії.
 
236. 3.Орган ліцензування робить відмітку про дату прийняття документів, що підтверджують внесення заявником плати за видачу ліцензії на копії опису, яку було видано заявнику під час прийому заяви про видачу ліцензії.
 
237. 4.Орган ліцензування повинен оформити копію (копії) ліцензії на підставі заяви про видачу копії (копій) ліцензії не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення про видачу копії (копій) ліцензії.
 
238. 5.Якщо заявник протягом тридцяти календарних днів з дня надсилання йому повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії не подав документ, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, або не звернувся до органу ліцензування для отримання оформленої ліцензії чи копії (копій) ліцензії, орган ліцензування має право скасувати відповідне рішення про видачу ліцензії та/або її копії (копій) чи прийняти рішення про визнання такої ліцензії недійсною та знищити копію (копії) ліцензії відповідно. Про знищення копії (копій) ліцензії складається відповідний акт.
 
239. 6.Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є центральний орган виконавчої влади, державний колегіальний орган та їх територіальні органи, провадиться на всій території України.
 
240. 7.Господарська діяльність на підставі ліцензії, виданої органом ліцензування, яким є місцевий орган виконавчої влади, провадиться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці.
 
241. 8.Разом із ліцензією для кожної філії, кожного іншого відокремленого підрозділу юридичної особи, які провадитимуть господарську діяльність на підставі отриманої ними ліцензії, а також на кожне постійне місце провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем, що зазначені у заяві про видачу ліцензії, орган ліцензування видає засвідчені ним копії такої ліцензії, які реєструються в журналі обліку заяв та виданих ліцензій.
 
242. 9.У разі видачі органом ліцензування копії ліцензії штамп «копія» ставиться у верхньому правому куті копії ліцензії, а на зворотному боці копії ліцензії вписується місцезнаходження філії або іншого відокремленого підрозділу юридичної особи (постійного місця провадження ліцензованого виду діяльності фізичною особою — підприємцем) та найменування виду господарської діяльності, на провадження якого видана копія ліцензії (повністю або частково). Зазначені дані підписуються уповноваженою особою органу ліцензування та засвідчуються печаткою цього органу.
 
243. 10.Копія ліцензії видається органом ліцензування безоплатно.
 
244. 11.Видана ліцензіату копія ліцензії зберігається ним за місцезнаходженням відповідної філії або іншого відокремленого підрозділу (постійного місця провадження господарської діяльності ліцензіатом — фізичною особою — підприємцем) та підтверджує право ліцензіата на провадження зазначеного у копії ліцензії виду господарської діяльності за зазначеним у ній місцезнаходженням.
 
245. 12.У разі ліквідації філії, іншого відокремленого підрозділу юридичної особи, які провадили господарську діяльність згідно з отриманою ліцензією, або у разі припинення провадження ними ліцензованого виду діяльності чи припинення фізичною особою — підприємцем провадження за постійним місцем ліцензованого виду діяльності ліцензіати зобов’язані протягом десяти робочих днів з дати виникнення такої підстави подати до органу ліцензування відповідне повідомлення в письмовій формі, додавши до нього відповідну копію (відповідні копії) ліцензії, видану (видані) органом ліцензування. Орган ліцензування повинен внести відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати надходження такого повідомлення, а на копіях ліцензії зробити відмітку «недійсна» із зазначенням дати надходження повідомлення від ліцензіата.
 
246. 13.У разі коли ліцензіат має намір провадити зазначений у ліцензії вид господарської діяльності після закінчення строку дії цієї ліцензії (у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку), він повинен отримати нову ліцензію в порядку, встановленому цим Законом.
 
247. 14.Нова ліцензія видається органом ліцензування не раніше ніж в останній робочий день дії попередньо виданої ліцензії.
 
248. 15.Ліцензіат не може передавати ліцензію або її копію іншій юридичній або фізичній особі (крім найманих у встановленому законодавством порядку з урахуванням визначених ліцензійними умовами обмежень робітників) з метою провадження ними ліцензованого виду діяльності.
 
249. 16.До ліцензій на надання послуг з перевезення пасажирів і вантажів автомобільним транспортом додаються ліцензійні картки на кожен автомобільний транспортний засіб. Ліцензійна картка є бланком суворої звітності, до якої заносяться реєстраційні дані ліцензії та автотранспортного засобу.
 
250. Стаття 14. Плата за видачу ліцензії
 
251. 1.За видачу ліцензії вноситься плата у порядку та розмірі, встановлених Кабінетом Міністрів України.
 
252. 2.Плата за видачу ліцензії вноситься заявником у строк не пізніше тридцяти календарних днів з дати прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії.
 
253. 3.Органу ліцензування забороняється вимагати від суб’єктів господарювання внесення плати за видачу ліцензії до прийняття рішення про її видачу.
 
254. Стаття 15. Переоформлення ліцензії
 
255. 1.Підставами для переоформлення ліцензії є:
 
256. 1)зміна найменування юридичної особи (якщо зміна найменування не пов’язана з реорганізацією юридичної особи) або прізвища, ім’я, по батькові фізичної особи — підприємця;
 
257. 2)зміна місцезнаходження юридичної особи або місця проживання фізичної особи — підприємця;
 
258. 3)зміни, пов’язані з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, зазначеного у статті 7 цього Закону.
 
259. 2.У разі виникнення підстав для переоформлення ліцензії ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати органу ліцензування заяву про переоформлення ліцензії разом з ліцензією, що підлягає переоформленню, та її копією (копіями) (у разі видачі) і відповідними документами або їх нотаріально засвідченими копіями, які підтверджують зміни, що є підставами для переоформлення ліцензії.
 
260. 3.Орган ліцензування протягом трьох робочих днів з дати надходження заяви про переоформлення ліцензії та документів, що додаються до неї, зобов’язаний видати переоформлену на новому бланку ліцензію з урахуванням змін, зазначених у заяві про її переоформлення.
 
261. 4.У разі переоформлення ліцензії у зв’язку із змінами, пов’язаними з провадженням ліцензіатом виду господарської діяльності, зазначеного у статті 7 цього Закону, якщо ця зміна пов’язана з намірами ліцензіата розширити сферу своєї діяльності, ліцензія переоформляється в порядку і в строки, передбачені для видачі ліцензії.
 
262. 5.Разом з переоформленою на новому бланку ліцензією орган ліцензування на підставі даних ліцензійного реєстру видає ліцензіату засвідчені ним копії такої ліцензії.
 
263. 6.У разі переоформлення ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була переоформлена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення.
 
264. 7.Строк дії переоформленої ліцензії не може перевищувати строку дії, зазначеного в ліцензії, що переоформлялася, у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку.
 
265. 8.За переоформлення ліцензії вноситься плата у порядку та розмірі, встановлених для видачі відповідної ліцензії.
 
266. Стаття 16. Зміна даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії
 
267. 1.Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про всі зміни даних, зазначених у документах, що додавалися до заяви про видачу ліцензії. У разі виникнення таких змін ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів подати до органу ліцензування відповідне повідомлення у письмовій формі разом з документами або їх засвідченими в установленому законом порядку копіями, які підтверджують внесення зазначених змін.
 
268. Копії відповідних документів можуть засвідчуватися ліцензіатом або органом ліцензування.
 
269. 2.На підставі документів, поданих ліцензіатом до органу ліцензування, орган ліцензування може прийняти рішення про анулювання ліцензії у строки, передбачені цим Законом.
 
270. Підставою для прийняття рішення про анулювання ліцензії є неможливість ліцензіата згідно з поданими документами забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для провадження виду господарської діяльності, на який видана ліцензія.
 
271. Стаття 17. Видача дубліката ліцензії
 
272. 1.Підставами для видачі дубліката ліцензії є втрата або пошкодження ліцензії.
 
273. 2.У разі втрати ліцензії ліцензіат зобов’язаний звернутися до органу ліцензування із заявою про видачу дубліката ліцензії, до якої додається документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
 
274. 3.Якщо бланк ліцензії непридатний для користування внаслідок його пошкодження, ліцензіат подає відповідному органу ліцензування:
 
275. 1)заяву про видачу дубліката ліцензії;
 
276. 2)непридатну для користування ліцензію;
 
277. 3)документ, що підтверджує внесення плати за видачу дубліката ліцензії.
 
278. 4.Строк дії дубліката ліцензії не може перевищувати строку дії, який зазначався у втраченій або пошкодженій ліцензії, у разі його обмеження у встановленому цим Законом порядку.
 
279. 5.Ліцензіат, який подав заяву та відповідні документи для видачі дубліката ліцензії, може провадити відповідний ліцензований вид діяльності на підставі довідки про подання заяви про видачу дубліката ліцензії на провадження виду господарської діяльності, яка видається органом ліцензування у разі подання заяви про видачу дубліката ліцензії.
 
280. 6.Орган ліцензування зобов’язаний протягом трьох робочих днів з дати одержання заяви про видачу дубліката ліцензії та відповідних документів видати заявникові дублікат ліцензії.
 
281. 7.У разі видачі дубліката ліцензії орган ліцензування приймає рішення про визнання недійсною ліцензії, що була втрачена або пошкоджена, з внесенням відповідних змін до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня з дати прийняття рішення.
 
282. 8.За видачу дубліката ліцензії вноситься плата у розмірі п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Внесення плати за видачу дубліката ліцензії здійснюється у порядку внесення плати за видачу ліцензії.
 
283. Стаття 18. Анулювання ліцензії
 
284. 1.Підставами для анулювання ліцензії є:
 
285. 1)заява ліцензіата про анулювання ліцензії;
 
286. 2)наявність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб — підприємців актуалізованих відомостей про перебування юридичної особи у стані припинення шляхом ліквідації (перебування фізичної особи — підприємця у стані припинення підприємницької діяльності) або про державну реєстрацію її припинення (державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи — підприємця);
 
287. 3)нотаріально засвідчена копія свідоцтва про смерть фізичної особи — підприємця;
 
288. 4)акт про повторне порушення ліцензіатом ліцензійних умов;
 
289. 5)акт про порушення ліцензіатом порядку встановлення і застосування цін і тарифів, що підлягають державному регулюванню;
 
290. 6)акт про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії;
 
291. 7)акт про встановлення факту передачі ліцензії або її копії іншій юридичній або фізичній особі з метою провадження ними господарської діяльності;
 
292. 8)акт про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
293. 9)акт про неможливість ліцензіата забезпечити виконання ліцензійних умов, установлених для провадження відповідного ліцензованого виду діяльності;
 
294. 10)акт про відмову ліцензіата в проведенні перевірки органом ліцензування або спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
295. 2.У відповідних актах, зазначених у частині першій цієї статті, повинні бути зазначені норми ліцензійних умов, які порушені.
 
296. 3.Орган ліцензування приймає рішення про анулювання ліцензії протягом десяти робочих днів з дати встановлення підстав для анулювання ліцензії, яке вручається (надсилається) ліцензіату із зазначенням підстав для анулювання не пізніше трьох робочих днів з дати його прийняття.
 
297. 4.Розгляд питань про анулювання ліцензії на підставі акта про виявлення недостовірних відомостей у документах, поданих суб’єктом господарювання для одержання ліцензії; акта про встановлення факту передачі ліцензії іншій юридичній або фізичній особі для провадження господарської діяльності; акта про невиконання розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов здійснюється органом ліцензування з обов’язковим запрошенням ліцензіата або його представників, яке надсилається йому рекомендованим листом не пізніше ніж за десять днів до проведення розгляду.
 
298. 5.Рішення про анулювання ліцензії набирає чинності через тридцять днів з дня його прийняття, крім рішень про анулювання ліцензій, прийнятих згідно з поданою заявою ліцензіата про анулювання ліцензії та у разі смерті ліцензіата (фізичної особи — підприємця), які набирають чинності з дня їх прийняття.
 
299. 6.Якщо ліцензіат протягом зазначеного у частині п’ятій цієї статті строку подає до спеціально уповноваженого органу з питань ліцензування апеляцію на рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії, дія такого рішення зупиняється до прийняття відповідного рішення спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування, але не більше ніж на строк, встановлений для розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування апеляції.
 
300. Строк розгляду спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування апеляції ліцензіата на рішення органу ліцензування про анулювання ліцензії становить шістдесят днів.
 
301. За результатом розгляду апеляції спеціально уповноважений орган з питань ліцензування видає розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, які допущені органом ліцензування, або відхиляє апеляцію ліцензіата.
 
302. 7.Запис про дату та номер рішення про анулювання ліцензії вноситься до ліцензійного реєстру не пізніше наступного робочого дня після набрання чинності рішенням про анулювання ліцензії.
 
303. 8.У разі анулювання ліцензії на підставах, передбачених пунктами 4—10 частини першої цієї статті, суб’єкт господарювання може подати заяву про видачу ліцензії на право провадження цього виду господарської діяльності не раніше ніж через рік з дати прийняття органом ліцензування рішення про анулювання попередньої ліцензії.
 
304. 9. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено у судовому порядку.
 
305. Стаття 19. Ліцензійні справи
 
306. 1.Орган ліцензування після надходження від суб’єкта господарювання заяви про видачу ліцензії формує ліцензійну справу щодо цього суб’єкта.
 
307. 2.У ліцензійній справі зберігаються:
 
308. 1)документи, подані суб’єктом господарювання для видачі, переоформлення ліцензії та її копій, видачі дублікатів ліцензії;
 
309. 2)документи, пов’язані із зміною відомостей у документах, що додаються до заяви про видачу ліцензії;
 
310. 3)копії рішень органу ліцензування про видачу (відмову у видачі), переоформлення та анулювання ліцензії, про видачу дублікатів ліцензії, про визнання ліцензій недійсними та про скасування рішень про видачу ліцензій, акти про знищення копій ліцензій;
 
311. 4)завірені органом ліцензування копії виданих та переоформлених ліцензій (з додатками у разі наявності), виданих дублікатів та копій ліцензій, ліцензійних карток;
 
312. 5)судові рішення, звернення прокуратури або органів внутрішніх справ стосовно суб’єкта господарювання;
 
313. 6)розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов;
 
314. 7)інші документи за переліком, визначеним спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
315. 3.Орган ліцензування фіксує дату надходження документів у журналі обліку заяв та виданих ліцензій.
 
316. 4.Журнал обліку заяв та виданих ліцензій:
 
317. ведеться на кожний ліцензований вид діяльності;
 
318. повинен містити відомості про заявника, дату надходження заяви про видачу ліцензії, номер та дату прийняття рішення про видачу ліцензії або про відмову у її видачі, дату надходження документа, що підтверджує внесення плати за видачу ліцензії, посаду, прізвище та ініціали особи, яка підписала ліцензію (її дублікат, копію), а також відомості про видачу копій ліцензії.
 
319. 5.Під час видачі ліцензії у журналі обліку заяв та виданих ліцензій зазначаються дата видачі ліцензії, прізвище заявника, якого ознайомлено з ліцензійними умовами провадження відповідного ліцензованого виду діяльності, що засвідчується його підписом.
 
320. 6.Орган ліцензування несе відповідальність за зберігання ліцензійної справи.
 
321. 7.У разі вилучення правоохоронними органами згідно із законодавством оригіналів документів з ліцензійної справи орган ліцензування повинен залишити в ліцензійній справі засвідчені органом ліцензування копії вилучених документів.
 
322. Стаття 20. Ліцензійні реєстри
 
323. 1.До ліцензійного реєстру вносяться:
 
324. 1)відомості про ліцензіата;
 
325. 2)відомості про орган ліцензування, який видав ліцензію;
 
326. 3)найменування виду господарської діяльності згідно з виданою ліцензією;
 
327. 4)дата прийняття рішення про видачу (скасування) ліцензії та номер рішення;
 
328. 5)серія та номер бланка ліцензії;
 
329. 6)строк дії ліцензії;
 
330. 7)відомості про переоформлення ліцензії, видачу дубліката ліцензії, видачу копій ліцензії;
 
331. 8)посада, прізвище, ініціали посадової особи органу ліцензування, що підписала ліцензію (її дублікат, копію);
 
332. 9)підстави, дата і номер розпорядження про необхідність усунення порушень ліцензійних умов;
 
333. 10)підстави, дата і номер рішення про анулювання ліцензії;
 
334. 11)підстави, дата і номер рішення про визнання ліцензії недійсною.
 
335. 2.Єдиний ліцензійний реєстр містить відомості всіх ліцензійних реєстрів.
 
336. Стаття 21. Нагляд і контроль у сфері ліцензування
 
337. 1.Державний нагляд за додержанням органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування здійснює спеціально уповноважений орган з питань ліцензування шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
 
338. 2.Спеціально уповноважений орган з питань ліцензування може проводити позапланові перевірки додержання органами ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування на підставі заяви (повідомлення) про порушення вимог законодавства у сфері ліцензування, що надійшла до нього в письмовій формі, або з метою перевірки виконання розпоряджень про усунення порушень органом ліцензування вимог законодавства у сфері ліцензування.
 
339. 3.Орган ліцензування під час перевірки надає спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування рішення та інші документи з питань ліцензування і забезпечує умови для проведення перевірки.
 
340. 4.За результатами перевірки спеціально уповноважений орган з питань ліцензування протягом п’яти робочих днів з дня закінчення перевірки складає акт у двох примірниках.
 
341. Один примірник акта видається керівнику органу ліцензування, діяльність якого перевірялася, другий — зберігається спеціально уповноваженим органом з питань ліцензування.
 
342. У разі виявлення порушень органом ліцензування законодавства у сфері ліцензування спеціально уповноважений орган з питань ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з дати складення акта перевірки видає розпорядження про усунення органом ліцензування порушень законодавства у сфері ліцензування.
 
343. 5.Орган ліцензування, який одержав розпорядження про усунення порушень законодавства у сфері ліцензування, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати спеціально уповноваженому органу з питань ліцензування інформацію про усунення виявлених порушень.
 
344. 6.Контроль за наявністю ліцензії у суб’єктів господарювання здійснюють органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, на які згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій, шляхом проведення планових та позапланових перевірок.
 
345. 7.Контроль за додержанням ліцензіатами ліцензійних умов здійснює орган ліцензування в межах своїх повноважень шляхом проведення планових і позапланових перевірок відповідно до Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.
 
346. 8.Ліцензіат під час перевірки дотримання ним ліцензійних умов надає всі необхідні для проведення перевірки документи та забезпечує умови для її проведення.
 
347. 9.За результатами перевірки орган ліцензування в останній день перевірки складає акт у двох примірниках. Один примірник надається керівнику юридичної особи або фізичній особі — підприємцю, який перевірявся, другий — зберігається органом ліцензування.
 
348. 10.У разі виявлення за результатами перевірки порушень ліцензійних умов орган ліцензування не пізніше п’яти робочих днів з дати складення відповідного акта видає розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов або приймає рішення про анулювання ліцензії.
 
349. 11.Ліцензіат, який одержав розпорядження про усунення порушень ліцензійних умов, зобов’язаний в установлений у розпорядженні строк подати до органу ліцензування інформацію про усунення порушень.
 
350. 12.Державні контролюючі органи та органи місцевого самоврядування у разі виявлення порушень ліцензійних умов зобов’язані повідомити про ці порушення орган ліцензування.
 
351. Стаття 22. Відповідальність за порушення норм цього Закону
 
352. 1.Посадові особи органів ліцензування за порушення законодавства у сфері ліцензування несуть відповідальність згідно із законом.
 
353. 2.До суб’єктів господарювання за провадження ліцензованого виду діяльності без відповідної ліцензії застосовуються фінансові санкції у вигляді штрафів у розмірах, установлених законом.
 
354. Рішення про стягнення штрафів приймаються органом, на який згідно із законом покладено функції контролю за наявністю ліцензій.
 
355. Суми штрафів спрямовуються до Державного бюджету України.
 
356. Стаття 23. Відшкодування шкоди у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування
 
357. 1. Шкода, заподіяна у зв’язку з порушенням законодавства у сфері ліцензування, підлягає відшкодуванню за позовами заінтересованих осіб у порядку, визначеному законом.».
 
358. ІІ. Прикінцеві положення
 
359. 1.Цей Закон набирає чинності через три місяці з дня його опублікування.
 
360. 2.У статті 1 Закону України «Про запровадження мораторію на видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з випуску та проведення лотерей» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 26, ст. 357; 2011 р., № 11, ст. 69) слова і цифри «пунктом 24 частини третьої статті 9» замінити словами і цифрами «пунктом 38 частини другої статті 7».
 
361. 3. Ліцензії на провадження видів господарської діяльності, які видані до набрання чинності цим Законом і ліцензування яких передбачено цим Законом, діють до закінчення встановлених у них строків.