Кількість абзаців - 39 Розмітка (ліва колонка)


Про регулювання товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про регулювання товарообмінних (бартерних)  
3. операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності  
4. Цей Закон встановлює режим здійснення товарообмінних (бартерних) операцій у галузі зовнішньоекономічної діяльності, відповідальність за порушення його норм та визначає повноваження і функції державних органів під час здійснення контролю за проведенням таких операцій.  
5. Стаття 1. Загальні положення  
6. 1. Товарообмінна (бартерна) операція у галузі зовнішньоекономічної діяльності - це один з видів експортно-імпортних операцій, оформлених бартерним договором між суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України та іноземним суб'єктом господарської діяльності, що передбачає збалансований за вартістю обмін товарами (роботами, послугами), не опосередкований рухом коштів у готівковій або безготівковій формі.  
7. Оцінка товарів за бартерними договорами здійснюється з метою створення умов для забезпечення еквівалентності обміну, а також для митного обліку, визначення страхових сум, оцінки претензій, застосування санкцій. Умовою еквівалентності товарообміну є обмін товарів за світовими цінами чи за договірними цінами, в основі яких лежать світові ціни.  
8. 2. У бартерному договорі зазначається загальна вартість товарів, що імпортуються, та загальна вартість товарів (робіт, послуг), що експортуються за цим договором, з обов'язковим вираженням в іноземній валюті, віднесеній Національним банком України до категорії "вільно конвертована валюта".  
9. 3. Усі суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України мають право на проведення товарообмінних (бартерних) операцій відповідно до законодавства України.  
10. Стаття 2. Строки проведення товарообмінних (бартерних) операцій  
11. 1. Товари, що імпортуються за бартерним договором, підлягають ввезенню на митну територію України у строки, зазначені в такому договорі, але не пізніше 90 календарних днів з дати митного оформлення (дати оформлення вантажної митної декларації на експорт) товарів, що фактично експортовані за бартерним договором, а в разі експорту за бартерним договором робіт і послуг - з дати підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.  
12. Датою ввезення товарів за бартерним договором на митну територію України вважається дата їх митного оформлення (дата оформлення вантажної митної декларації на імпорт), а в разі імпорту за бартерним договором робіт або послуг - дата підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт, надання послуг.  
13. У разі експорту за бартерним договором високоліквідних товарів строки ввезення імпортних товарів не повинні перевищувати 60 календарних днів з дати оформлення вивізної вантажної митної декларації.  
14. Перелік високоліквідних товарів встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
15. 2. Перевищення установлених цією статтею строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), які імпортуються за бартерними договорами, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, допускається за наявності у суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, який є стороною відповідного бартерного договору, разового індивідуального дозволу, що видається Міністерством зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України.  
16. Порядок віднесення бартерних договорів до таких, що передбачають виробничу кооперацію, консигнацію, комплексне будівництво, поставку складних технічних виробів, товарів спеціального призначення, визначає Кабінет Міністрів України.  
17. 3. У разі переоформлення в установленому порядку бартерного договору на інші види зовнішньоекономічного договору строки, передбачені цією статтею, не поновлюються і не перериваються. При цьому переоформлення здійснюється в установленому порядку.  
18. У разі коли замість поставок товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором, іноземний контрагент виконує свої зобов'язання шляхом перерахування коштів на рахунок суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України - сторони договору, підставою для зняття з митного контролю є подання зазначеним суб'єктом до митного органу довідки уповноваженого банку про надходження коштів у рахунок цього договору в установлені законодавством України строки на суму, еквівалентну вартості товарів (робіт, послуг), зазначених у договорі, та копії додаткових угод, які зумовлюють зміну характеру договору.  
19. Стаття 3. Відповідальність за порушення строків проведення товарообмінних (бартерних) операцій  
20. 1. Порушення суб'єктом зовнішньоекономічної діяльності України передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону строків ввезення товарів (виконання робіт, надання послуг), що імпортуються за бартерним договором, тягне за собою стягнення пені за кожний день прострочення у розмірі 0,3 відсотка вартості неодержаних товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором.  
21. Пеня нараховується у гривнях. Перерахування вираженої в іноземній валюті вартості неодержаних товарів (робіт, послуг) у гривні здійснюється за офіційним валютним курсом Національного банку України, який встановлюється на день нарахування пені.  
22. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати розміру заборгованості.  
23. 2. Якщо заборгованість за бартерним договором виникла через обставини непереборної сили, строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення протягом дії цих обставин не стягується.  
24. Настання та закінчення дії обставин непереборної сили повинно бути підтверджено довідкою офіційного органу, уповноваженого державою, де такі обставини мали місце.  
25. 3. У разі прийняття судом, арбітражним судом, Міжнародним комерційним арбітражним судом чи Морською арбітражною комісією при Торгово-промисловій палаті України або іншим уповноваженим арбітражем позовної заяви про стягнення заборгованості, яка виникла внаслідок недотримання строків, визначених бартерним договором, строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, зупиняються і пеня за їх порушення в цей період не сплачується.  
26. У разі прийняття судом, арбітражним судом рішення про відмову в позові повністю або частково чи припинення (закриття) провадження у справі або залишення позову без розгляду строки, передбачені у пункті 1 статті 2 цього Закону, поновлюються і пеня за їх порушення сплачується за кожний день прострочення, включаючи період, на який ці строки було зупинено.  
27. У разі прийняття судом, арбітражним судом рішення про задоволення позову пеня за порушення строків, передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону, не сплачується з дати прийняття позову до розгляду судом, арбітражним судом.  
28. 4. Суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності України, які здійснили експорт або імпорт робіт, послуг за бартерним договором, зобов'язані протягом 5 робочих днів з дня підписання акта або іншого документа, що засвідчує виконання робіт чи надання послуг, повідомити органи Державної митної служби України (якщо імпортуються або експортуються за даним договором товари) або органи державної податкової служби (якщо імпортуються або експортуються за даним договором роботи чи послуги) про факт здійснення експорту товарів (робіт, послуг). Неподання або несвоєчасне подання такої інформації тягне за собою нарахування пені у розмірі 1 відсотка вартості експортованих товарів (робіт, послуг) за кожний день прострочення. Загальний розмір нарахованої пені не може перевищувати вартості експортованих товарів (робіт, послуг).  
29. Органи Державної митної служби України здійснюють контроль за надходженням товарів за імпортом згідно з бартерним договором та інформують органи державної податкової служби про порушення строків надходження товарів, передбачених у пункті 1 статті 2 цього Закону.  
30. Органи державної податкової служби здійснюють контроль за своєчасним імпортом робіт і послуг згідно з бартерним договором та інформують органи Державної митної служби України про фактичний експорт робіт і послуг для здійснення контролю за своєчасним надходженням товарів, що повинні бути імпортовані.  
31. 5. Органи державної податкової служби мають право за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати з суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України пеню, передбачену цією статтею. Така пеня може бути стягнена у безспірному порядку.  
32. 6. Суми пені, стягненої відповідно до цієї статті, спрямовуються до Державного бюджету України у порядку, передбаченому законодавством України.  
33. Стаття 4. Міжнародні договори  
34. Якщо міжнародним договором України встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.  
35. Стаття 5. Прикінцеві положення  
36. 1. Якщо експорт товарів (робіт, послуг) за бартерним договором здійснено до набрання чинності цим Законом, строки ввезення на митну територію України товарів (робіт, послуг), що імпортуються за бартерним договором, не поновлюються і не перериваються.  
37. 2. До приведення законодавства у відповідність з цим Законом чинні акти законодавства застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.  
38. 3. Цей Закон набирає чинності через 90 днів з дня його опублікування.