Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про спеціальну економічну зону ''Славутич'' (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальну економічну зону "Славутич"  
3. Цей Закон визначає порядок створення, ліквідації та особливості механізму функціонування спеціальної економічної зони "Славутич" (далі - зона "Славутич").  
4. Стаття 1. Створення зони "Славутич"  
5. Зона "Славутич" створюється на термін до 1 січня 2010 року і розташовується в адміністративних межах міста Славутич Київської області. Датою створення цієї зони вважається день державної реєстрації Адміністрації зони "Славутич".  
6. Метою створення зони "Славутич" є залучення інвестицій для створення нових робочих місць та забезпечення працевлаштування персоналу Чорнобильської АЕС, що вивільняється у зв'язку з достроковим виведенням її блоків з експлуатації, шляхом активізації підприємницької діяльності, збільшення обсягів виробництва товарів (робіт) і послуг, поставок на внутрішній ринок високоякісної продукції та послуг, а також впровадження нових технологій, ринкових методів господарювання та розвитку інфраструктури спеціальної економічної зони.  
7. У зоні "Славутич" встановлюється і діє спеціальний правовий режим економічної діяльності, визначений законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.  
8. Положення про зону "Славутич" затверджується Кабінетом Міністрів України.  
9. Стаття 2. Особливості дії законодавства України на території зони "Славутич"  
10. Законодавство України на території зони "Славутич" діє з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та цим Законом.  
11. У разі зміни законодавства України з питань оподаткування до суб'єктів зони "Славутич" на їх вимогу протягом строку функціонування зони "Славутич" застосовуються податкові пільги, встановлені на день їх реєстрації як суб'єктів зони "Славутич".  
12. Стаття 3. Органи управління зоною "Славутич"  
13. Органами управління зоною "Славутич" є:  
14. Славутицька міська рада та її виконавчий комітет у межах їх повноважень, визначених статтею 4 цього Закону;  
15. Адміністрація зони "Славутич".  
16. Адміністрація зони "Славутич" є юридичною особою. Порядок її створення встановлюється Кабінетом Міністрів України. Славутицька міська рада та її виконавчий комітет можуть мати своїх представників в органах управління Адміністрації зони "Славутич".  
17. Славутицька міська рада може укласти з Адміністрацією зони "Славутич" генеральну угоду про умови передачі Адміністрацією зони "Славутич" в користування суб'єктам цієї зони земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на ії території, та природних ресурсів.  
18. Адміністрація зони "Славутич" не несе відповідальності за дії Славутицької міської ради та її виконавчого комітету, а Славутицька міська рада та її виконавчий комітет не несуть відповідальності за дії Адміністрації зони "Славутич", якщо інше не передбачено законом або договором між ними.  
19. Стаття 4. Повноваження Славутицької міської ради та її виконавчого комітету щодо управління зоною "Славутич".  
20. Славутицька міська рада та її виконавчий комітет здійснюють свої повноваження на території зони "Славутич" в обсязі, визначеному Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" та іншими законами, за винятками, встановленими цим Законом.  
21. Стаття 5. Функції Адміністрації зони "Славутич"  
22. Основними функціями Адміністрації зони "Славутич" є:  
23. розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку зони "Славутич";  
24. розгляд і затвердження в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, інвестиційних проектів, що реалізуються на території зони "Славутич";  
25. розроблення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення фінансування інвестиційних проектів, у тому числі за рахунок власних коштів підприємств та організацій, бюджетних коштів, позабюджетних фондів, а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;  
26. сприяння отриманню суб'єктами зони державних інвестицій та кредитів, іноземних інвестицій і кредитів, залучених на двосторонній та багатосторонній основі, а також технічної допомоги з наданням у разі необхідності відповідних гарантій;  
27. організація підготовки (перекваліфікації) кадрів;  
28. проведення міжнародних торгів (тендерів) для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;  
29. державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, а також суб'єктів зони "Славутич", що реалізують інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
30. видача ліцензій на право провадження окремих видів підприємницької діяльності за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, та здійснення контролю за провадженням цих видів діяльності;  
31. регулювання ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів, а також запровадження на території зони місцевих податків і зборів відповідно до закону та у разі надання таких повноважень міською радою;  
32. укладання договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів та об'єктів інфраструктури із суб'єктами підприємництва, що провадять діяльність у зоні "Славутич", в межах повноважень, наданих міською радою;  
33. здійснення разом з відповідними органами заходів щодо запобігання кримінальним проявам, забезпечення економічної та екологічної безпеки на території зони "Славутич";  
34. регулювання залучення до роботи у зоні "Славутич" іноземного виробничого персоналу;  
35. складання та подання статистичної звітності про діяльність зони "Славутич" відповідно до законодавства України, встановлення в межах своєї компетенції правил і форм статистичної звітності для суб'єктів цієї зони;  
36. прийняття в межах своєї компетенції нормативно-правових актів.  
37. Адміністрація зони "Славутич" здійснює також інші функції та реалізує інші повноваження, передбачені актами законодавства України.  
38. Положення (статут) Адміністрації зони "Славутич" затверджується Кабінетом Міністрів України.  
39. Стаття 6. Суб'єкти зони "Славутич"  
40. Суб'єктами зони "Славутич" є суб'єкти підприємницької діяльності, зареєстровані Адміністрацією зони "Славутич", що реалізують на території зони "Славутич" інвестиційні проекти, затверджені у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
41. Стаття 7. Умови провадження господарської діяльності у зоні "Славутич"  
42. На території зони "Славутич" можуть провадитися всі види господарської діяльності, за винятком прямо заборонених законами України.  
43. Спеціальний правовий режим економічної діяльності, установлений у зоні "Славутич" поширюється виключно на суб'єктів цієї зони.  
44. Створення на території зони "Славутич" комерційних банків або їх філіалів, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Адміністрацією зони "Славутич". При цьому за видачу відповідних ліцензій вноситься плата, розмір якої встановлюється Адміністрацією зони "Славутич" за погодженням з Міністерством фінансів, за винятком розміру плати за ліцензії на здійснення банківських операцій. Кошти, одержані за видачу ліцензій, крім ліцензій, виданих комерційним банкам, спрямовуються на розвиток інфраструктури зони "Славутич" у порядку, визначеному Адміністрацією зони "Славутич" за погодженням з Міністерством фінансів.  
45. У разі порушення суб'єктами зони "Славутич" законодавства України та установчих документів Адміністрація зони "Славутич" має право скасувати видані ліцензії або скасовувати реєстрацію суб'єкта зони "Славутич" у встановленому законодавством порядку.  
46. Стаття 8. Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, створюваних у зоні "Славутич"  
47. На території зони "Славутич" державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності, крім комерційних банків, здійснюється Адміністрацією зони "Славутич" у порядку, встановленому чинним законодавством.  
48. Стаття 9. Спеціальний правовий режим економічної діяльності у зоні "Славутич"  
49. Не підлягають обкладенню ввізним митом сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів), які ввозяться в Україну суб'єктами зони "Славутич" для потреб власного виробництва, пов'язаного з реалізацією інвестиційних проектів, затверджених у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
50. Суб'єктам зони "Славутич" надаються пільги із сплати податку на прибуток підприємств, податку на додану вартість, плати за землю, зборів до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення, на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття і до Державного інноваційного фонду відповідно до законів України про оподаткування.  
51. Стаття 10. Порядок ліквідації зони "Славутич"  
52. Зона "Славутич" вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено.  
53. Зона "Славутич" може бути достроково ліквідована відповідно до закону про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.  
54. Стаття 11. Гарантії забезпечення інтересів суб'єктів зони "Славутич" у разі її ліквідації  
55. Держава гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав суб'єктів зони "Славутич" у разі її ліквідації.  
56. Спори, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони "Славутич" між Адміністрацією зони "Славутич", суб'єктами зони "Славутич" та ліквідаційною комісією, підлягають розгляду в судах України, а спори за участю іноземних суб'єктів господарської діяльності, що діють у цій зоні, - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.