Кількість абзаців - 64 Розмітка (ліва колонка)


Про радіочастотний ресурс України (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про радіочастотний ресурс України  
1. Цей Закон регулює відносини та визначає компетенцію державних органів у сфері використання радіочастотного ресурсу, а також визначає права i обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу.  
2. Метою цього Закону є створення правових умов ефективного використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення її економічного, соціального, інформаційного i культурного розвитку, державної безпеки, обороноздатності, виконання міжнародних зобов'язань.  
3. Розділ 1. 3агальні положення Стаття 1. Визначення термінів, що вживаються у цьому Законі 1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:  
4. 1.1. виділення радіочастоти - внесення запису щодо певних радіочастот до Плану використання радіочастотного ресурсу України, прийнятого в установленому порядку;  
5. 1.2. План використання радіочастотного ресурсу України - документ, який визначає перспективи використання радіочастотного ресурсу, порядок розроблення та прийняття якого визначається цим Законом;  
6. 1.3. використання радіочастотного ресурсу - діяльність користувачів радіочастотного ресурсу, пов'язана з випромінюванням електромагнітної енергії в межах радіочастотного спектру;  
7. 1.4. електромагнітна сумісність - здатність радіоелектронних пристроїв i радіопередавальних засобів одночасно функціонувати з обумовленою якістю в реальних умовах експлуатації та не створювати недопустимих радіозавад радіоприйманню, іншим радіоелектронним пристроям i радіопередавальним засобам;  
8. 1.5. користувач радіочастотного ресурсу - юридична або фізична особа, яка має право на використання радіочастоти;  
9. 1.6. моніторинг у сфері використання радіочастотного ресурсу (радіочастотний моніторинг) - збирання, оброблення, збереження та аналіз інформації, нагляд та облік у сфері радіочастотного ресурсу, забезпечення електромагнітної сумісності;  
10. 1.7. радіочастотний ресурс - частина радіочастотного спектру, яка може бути використана сучасними засобами передавання та приймання електромагнітної енергії;  
11. 1.8. радіовипромінювальний пристрій - технічний засіб (крім радіоелектронних), що випромінює електромагнітну енергію в межах радіочастотного ресурсу;  
12. 1.9. радіопередавальний засіб - технічний засіб, призначений для передавання радіосигналів користувачами радіочастотного ресурсу;  
13. 1.10. радіоелектронний пристрій - технічний засіб (крім радіопередавальних), що випромінює електромагнітну енергію в межах радіочастотного ресурсу і може створювати радіозавади;  
14. 1.11. радіочастотний спектр - безперервний інтервал радіочастот не вищий за 3000 ГГц;  
15. 1.12. розподіл смуг радіочастот - визначення смуг радіочастот з метою їx використання одним чи кількома користувачами радіочастотного ресурсу із внесенням відповідного запису до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України;  
16. 1.13. Національна таблиця розподілу радіочастот України - нормативно-правовий акт, який регулює розподіл та умови використання частот користувачами, а також визначає порядок виділення частот юридичним та фізичним особам для розроблення, виробництва, модернізації в Україні та ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів;  
17. 1.14. смуга радіочастот - частина радіочастотного ресурсу, обмежена інтервалом радіочастотного спектру;  
18. 1.15. частотне присвоєння - закріплення за радіопередавальним засобом та радіоелектронним пристроєм певних радіочастот за певних умов;  
19. 1.16. радіозавади - електромагнітне випромінювання, яке перешкоджає нормальному прийманню або передаванню електромагнітної енергії.  
20. Стаття 2. Право власності та використання радіочастотного ресурсу Радіочастотний ресурс України як її природний ресурс є об'єктом права власності Українського народу. Від імені Українського народу розпорядження радіочастотним ресурсом України та контроль за його використанням здійснює держава в особі своїх уповноважених органів, компетенція яких визначається цим Законом та іншими законами України.  
21. Розділ II. Державне управління у сфері радіочастотного ресурсу  
22. Стаття 3. Основні принципи державного управління у сфері використання радіочастотного ресурсу 1. Розпорядження радіочастотним ресурсом та контроль за його використанням є виключним правом держави. 2. Основними засадами державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України є: забезпечення i захист інтересів, прав і свобод громадян України в процесі використання радіочастотного ресурсу України; забезпечення i захист інтересів та безпеки держави; законодавче і нормативно-правове регулювання суспільних відносин в процесі використання радіочастотного ресурсу; нормування використання радіочастотного ресурсу, яке здійснюється шляхом розподілу смуг радіочастот, виділення радіочастот, радіочастотних присвоєнь; використання радіочастотного ресурсу України на дозвільній ocновi; організація та забезпечення діяльності єдиної державної системи радіочастотного моніторингу; здійснення заходів щодо запобігання та недопущення перевищення встановлених рівнів електромагнітного впливу на навколишнє природне середовище i здоров'я людини.  
23. Стаття 4. Органи, що здійснюють державне управління у сфері радіочастотного ресурсу Основним органом державного управління в сфері радіочастотного ресурсу є спеціально уповноважений позавідомчий орган управління, компетенція якого визначається цим Законом - Адміністрація радіочастот України (АРЧ). Адміністрація радіочастот України виконує функції Національної Адміністрації зв'язку з урахуванням рекомендацій Міжнародного Союзу Електрозв'язку. Адміністрація радіочастот України у своїй діяльності підзвітна Президенту України та Верховній Раді України. Голову Адміністрації радіочастот України призначає терміном на 5 років Верховна Рада України за поданням Президента України. Основними структурними підрозділами Адміністрації радіочастот України є: - служба радіочастотного присвоєння в частині користувачів загальної категорії; - служба радіочастотного присвоєння в частині користувачів спеціальної категорії; - служба контролю та моніторингу; - служба науково-технічного забезпечення та радіотехнологій.  
24. Кабінет Міністрів України в межах своїх повноважень здійснює керівництво відповідними спеціалізованими підрозділами урядового зв'язку, Генерального штабу Збройних Сил України, інших органів виконавчої влади, які є користувачами радіочастотного ресурсу України.  
25. Особливості правового режиму використання радіочастотного ресурсу України органами виконавчої влади та державного управління визначаються цим Законом та іншими Законами України.  
26. Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення здійснює свої повноваження щодо державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України в частині використання каналів мовлення відповідно до чинного законодавства.  
27. Здійснення повноважень щодо розподілу радіочастотного ресурсу та контролю за його використанням в частині використання каналів мовлення здійснюється АРЧ та Національною радою України з питань телебачення і радіомовлення на підставі ст. 21 Закону України "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення". Залучення інших органів влади до вирішення питань державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України здійснюється Адміністрацією радіочастот України за погодженням з Кабінетом Міністрів України.  
28. Стаття 5. Компетенція органів державної влади у сфері радіочастотного ресурсу 1. Президент України: гарантує дотримання чинного законодавства, прав і свобод громадян в процесі використання радіочастотного ресурсу України; подає на затвердження Верховній Раді України кандидатуру Голови Адміністрації радіочастот України; 2. Верховна Рада України: здійснює законодавче регулювання діяльності у сфері радіочастотного ресурсу; затверджує основні засади державної політики в сфері радіочастотного ресурсу та контролює її виконання; приймає Закон України "Про Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України" та зміни до неї;  
29. за поданням Президента України призначає та звільняє Голову Адміністрації радіочастот України;  
30. за поданням Комітету Верховної Ради України, до компетенції якого віднесені питання інформації, розглядає питання про висловлення недовіри голові Адміністрації радіочастот України, що при позитивному рішенні тягне за собою його відставку.  
31. 3. Кабінет Міністрів України: здійснює державну політику та контролює її виконання у сфері радіочастотного ресурсу України в частині своїх повноважень; погоджує з Адміністрацією радіочастот України проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України; здійснює загальне керівництво спеціалізованими підрозділами органів державної виконавчої влади, зазначеними у частині 3 статті 4 цього Закону. 4. Адміністрація радіочастот України: розробляє пропозиції щодо напрямів державної політики у сфері радіо частотного ресурсу України здійснює її проведення в життя; організовує i здійснює діяльність щодо частотних присвоєнь та радіочастотного моніторингу користувачів по відношенню як загальної, та і спеціальної категорій; розробляє у встановленому порядку проекти концепцій, програм, актів законодавства та інших нормативних актів з питань розподілу та використання радіочастотного ресурсу, а також готує пропозиції щодо їx вдосконалення; розробляє i узгоджує з Кабінетом Міністрів України проект Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України; розробляє i затверджує План використання радіочастотного ресурсу України; розробляє та затверджує за погодженням з Кабінетом Міністрів України порядок виробництва, реалізації, використання, ввезення з-за кордону та забезпечення електромагнітної сумісності радіопередавальних засобів та радіоелектронних пристроїв;  
32. розробляє та затверджує за погодженням з Кабінетом Міністрів України норми ставок платежів за використання радіочастотного ресурсу, зборів за видачу ліцензій на використання радіочастот, а також тарифи за здійснення радіочастотного моніторингу; у межах своїх повноважень бере участь у роботі Міжнародного союзу електрозв'язку та інших міжнародних організацій з питань радіочастотного ресурсу, організовує реалізацію їx рішень та бере участь у розробленні проектів міжнародних договорів України; організовує розроблення стандартів у сфері радіочастотного ресурсу; видає дозволи на будівництво та використання радіопередавальних засобів і радіоелектронних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону та здійснює державний нагляд за їх роботою. 5. Спірні міжвідомчі питання щодо радіочастотного ресурсу України вирішуються на засіданні колегії АРЧ. До складу колегії АРЧ входять представники Кабінету Міністрів України, Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, міністерств та відомств, діяльність яких пов'язана з радіочастотним ресурсом.  
33. Стаття 6. Розподіл смуг радіочастот Розподіл смуг радіочастот визначається Національною таблицею розподілу смуг радіочастот України, яка є основним державним документом, що регламентує використання радіочастот користувачами радіочастотного ресурсу України. Ведення Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, підготовка змін та доповнень до неї здійснюється АРЧ за участю Кабінету Міністрів України, міністерств і відомств, інших центральних органів державної влади, діяльність яких пов'язана з радіочастотним ресурсом України та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення з урахуванням інтересів України на основі Регламенту радіозв'язку Міжнародного Союзу Електрозв'язку, рекомендацій інших міжнародних організацій, членом яких є Україна. Національна таблиця розподілу смуг радіочастот України вміщує смуги радіочастот двох категорій - спеціального та загального використання. До категорії спеціального використання відносяться смуги радіочастот, які використовуються користувачами, зазначеними у частині 2 статті 19 цього Закону. Підготовка Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та змін і доповнень до неї здійснюється АРЧ. АРЧ організує постійну діяльність щодо зближення розподілу частотних смуг Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та розподілу радіочастот, рекомендованого Міжнародним Союзом Електрозв'язку, з урахуванням інтересів України, а також розширення смуг радіочастот загального використання, в тому числі шляхом конверсії радіочастотного ресурсу.  
34. Стаття 7. Виділення радіочастот, смуг радіочастот Виділення радіочастот, смуг радіочастот для розроблення, модернізації, виробництва, реалізації та ввезення з-за кордону радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів здійснюється шляхом запису до Плану використання радіочастотного ресурсу України, який розробляється та затверджується АРЧ. План використання радіочастотного ресурсу України базується на Національній таблиці розподілу смуг радіочастот України і повинен передбачати закріплення радіочастот, смуг радіочастот для основних типів радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів усіх призначень з урахуванням пріоритетного використання радіочастотного ресурсу для забезпечення безпеки людського життя, задоволення потреб органів виконавчої влади та державного управління, національної оборони, державної безпеки, охорони державного кордону, правоохоронної діяльності, безпеки об'єктів ядерної енергетики в умовах надзвичайних ситуацій, безпеки польотів у повітряному просторі України.  
35. Стаття 8. Присвоєння радіочастот Растотні присвоєння у смугах радіочастот спеціального використання та у смугах радіочастот загального використання щодо відповідних користувачів здійснюється на термін дії відповідної ліцензії (для телерадіокомпаній - ліцензії на канал мовлення) на підставі вимог Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та Плану використання радіочастотного ресурсу в Україні, умов забезпечення електромагнітної сумісності.  
36. Забороняється використання у підприємницькій діяльності частотних присвоєнь, визначених у Національній таблиці України у смугах радіочастот спеціального використання. Загальний порядок присвоєння радіочастот визначається АРЧ.  
37. Стаття 9. Захист інтересів держави Потреби усіх користувачів радіочастотного ресурсу України, а також надання пріоритетів окремим групам користувачів, забезпечуються внесенням до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України відповідних записів та Планом використання радіочастотного ресурсу України.  
38. Захист інтересів держави щодо використання радіочастотного ресурсу, в тому числі і на міжнародному рівні, забезпечується органами державного управління у сфері використання радіочастотного ресурсу, які зазначені в статті 4 цього Закону, відповідно до їх компетенції. Захист інформації щодо радіочастотного ресурсу здійснюється згідно чинного законодавства.  
39. Стаття 10. Особливості використання радіочастотного ресурсу в умовах воєнного та надзвичайного стану і надзвичайних ситуацій У воєнний час радіочастотний ресурс України переходить у повне розпорядження держави. В умовах надзвичайного стану і надзвичайних ситуацій можуть вводитися тимчасові обмеження на використання по всій території України чи у окремих її регіонах радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів будь-яких форм власності та призначення в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.  
40. Стаття 11. Особливості регулювання використання радіочастотного ресурсу суднами, космічними системами та літальними апаратами Регулювання використання радіочастотного ресурсу суднами та іншими плавзасобами, космічними системами та літальними апаратами здійснюється згідно з урахуванням вимог чинного законодавства та міжнародними договорами України та з обов'язковою участю відповідних центральних органів виконавчої влади.  
41. Стаття 12. Особливості використання радіочастотного ресурсу аматорською радіослужбою Використання радіочастотного ресурсу України аматорською радіослужбою визначається Регламентом аматорського радіозв'язку України, який розробляється АРЧ за участю громадських об'єднань радіоаматорів України з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій зв'язку, і повинно забезпечувати ефективне функціонування аматорського радіозв'язку в Україні.  
42. Стаття 13. Розробка, модернізація, виробництво, реалізація, придбання, проектування та будівництво, використання радіопередавальних засобів та радіоелектронних пристроїв на території України та ввезення їх з-за кордону Радіопередавальні засоби та радіовипромінювальні пристрої на території України використовуються, реалізовуються, придбуваються, розробляються, модернізуються, виробляються та ввозяться з-за кордону на дозвільній основі. Перелік радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв для використання, реалізації та ввезення з-за кордону яких не потрібні дозволи, визначає АРЧ. Використання, реалізація радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв не визначених переліком, без відповідного дозволу, а також не сертифікованих згідно з законодавством, забороняється. Дозволи на використання та реалізацію радіопередавальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв на території України, а також на ввезення їх з-за кордону видаються АРЧ.  
43. Стаття 14. Радіочастотний моніторинг Радіочастотний моніторинг здійснюється з метою визначення наявного для використання радіочастотного ресурсу та розроблення науково обгрунтованих рекомендацій для прийняття відповідних рішень у сфері використання радіочастотного ресурсу.  
44. Організація та проведення радіочастотного моніторингу у відповідності до чинного законодавства здійснюється АРЧ.  
45. Стаття 15. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу Метою державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу є розв'язання завдань дотримання чинного законодавства, інтересів та безпеки держави і громадян України, забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів будь-якого призначення, здійснення контролю за дотриманням встановленого порядку використання радіочастотного ресурсу, радіоелектронних пристроїв, радіопередавальних засобів, норм радіовипромінювання і допустимих індустріальних завад радіоприйманню та запобігання правопорушенням у цій сфері. Державний нагляд за використанням радіочастотного ресурсу в інтересах збереження державної таємниці охоплює користувачів як спеціальної, так і загальної категорій. Державний нагляд за радіочастотним ресурсом здійснює АРЧ. Посадові особи органів державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України, які зазначені у статті 4 цього Закону, відповідно до своїх повноважень мають право спільно з АРЧ: перевіряти дотримання актів законодавства та інших нормативних актів про використання радіочастотного ресурсу України всіма без винятку юридичними та фізичними особами, отримувати від них необхідні пояснення, матеріали та інформацію; в межах своїх повноважень надавати обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про усунення порушень і недоліків в сфері радіочастотного ресурсу; обмежувати, тимчасово припиняти чи зупиняти використання радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів, що не задовольняють вимогам законодавства про використання радіочастотного ресурсу; притягати в установленому порядку до відповідальності юридичних і фізичних осіб, винних у порушенні законодавства про використання радіочастотного ресурсу. Посадові особи органів державного управління у сфері радіочастотного ресурсу України, визначені у статті 4 цього Закону, в межах їх повноважень мають право на доступ з метою контролю дотримання вимог чинного законодавства і Конституції України у приміщення, де розміщені радіоелектронні пристрої і радіопередавальні засоби, для використання яких потрібен дозвіл або які створюють радіозавади.  
46. Стаття 16. Державний облік у сфері радіочастотного ресурсу Державний облік у сфері радіочастотного ресурсу здійснюється з метою забезпечення відповідних органів виконавчої влади та державного управління обліковою інформацією, на основі якої готуються пропозиції щодо внесення змін до Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України, розробляється План використання радіочастотного ресурсу України, надаються частотні присвоєння та вживаються заходи з ефективного і раціонального використання радіочастотного ресурсу з урахуванням умов електромагнітної сумісності радіопередавальних засобів та радіоелектронних пристроїв. Державний облік у сфері радіочастотного ресурсу ведеться Адміністрацією радіочастот України. Внесенню у державний реєстр підлягають ліцензії на використання радіочастот і каналів мовлення, використання радіочастот для потреб телерадіомовлення, частотні присвоєння, позивні сигнали, дозволи на реалізацію, проектування та будівництво, використання радіопередавальних засобів і радіоелектронних пристроїв на території України, ввезення їх з-за кордону тощо. Державний реєстр дозволів, частотних присвоєнь та ліцензій (окрім питань, віднесених законодавством України до компетенції Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення) веде АРЧ на підставі даних відповідних органів виконавчої влади та державного управління.  
47. Стаття 17. Ліцензування користувачів радіочастотного ресурсу України Ліцензування є один з методів регулювання діяльності в сфері радіочастотного ресурсу України. Ліцензія на використання радіочастотного ресурсу України надається Адміністрацією радіочастот України (окрім питань віднесених до повноважень Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення). Порядок надання ліцензії користувачам радіочастотного ресурсу визначає АРЧ за погодженням з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України. Видача ліцензії на використання радіочастоти у підприємницькій діяльності здійснюється на конкурсних засадах на основі розміру ставок зборів, зазначених в частині 4 статті 22 цього Закону з дотриманням вимог Антимонопольного законодавства. Рішення АРЧ про видачу ліцензії, або відмова у її видачі приймається у термін не пізніше 30 календарних днів з дня одержання АРЧ заяви та необхідних документів. У рішенні про відмову у видачі ліцензії повинно бути вказано підстави відмови. За видачу ліцензії встановлюється плата у визначених державними нормативними актами обсягах. В окремих випадках актами законодавства можуть встановлюватися інші розміри плати за видачу ліцензії та порядок зарахування одержаних коштів.  
48. Термін дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України визначається АРЧ, але не може бути меншим ніж на 5 років. Продовження терміну дії ліцензії на використання радіочастотного ресурсу України здійснюється в порядку, встановленому для її отримання. Після припинення користувачем радіочастотного ресурсу своєї діяльності надана АРЧ ліцензія втрачає силу.  
49. У разі порушення користувачем радіочастотного ресурсу зазначених у ліцензії особливих умов і правил здійснення відповідного виду діяльності, АРЧ видає відповідне розпорядження про усунення порушень чи зупинення її дію на визначений термін або до усунення цих порушень. У разі повторного порушення порядку використання радіочастотного ресурсу України та умов зазначених у ліцензії користувача, АРЧ може прийняти рішення про анулювання ліцензії. Рішення АРЧ про зупинення дії ліцензії чи її анулювання може бути оскаржене користувачем до суду або до арбітражного суду.  
50. Стаття 18. Стандарти, норми і правила у сфері радіочастотного ресурсу Стандарти, норми і правила у сфері радіочастотного ресурсу розробляються та приймаються АРЧ за погодженням з Кабінетом Міністрів України, підлягають опублікуванню і є обов'язковими на території України. Зазначені стандарти, норми і правила встановлюються з урахуванням рекомендацій міжнародних організацій у сфері радіочастотного ресурсу.  
51. Розділ III. Користувачі радіочастотного ресурсу, їх права та обов'язки Стаття 19. Категорії користувачів радіочастотного ресурсу Категорії користувачів радіочастотного ресурсу визначаються на основі належності до спеціальної чи загальної підсистем. До спеціальних користувачів належать юридичні особи, що забезпечують потреби певних центральних органів державної влади та управління, національної оборони, державної безпеки, охорони державного кордону, правоохоронної діяльності, безпеку польотів у повітряному просторі України, функціонування транспортної системи, запобігання надзвичайним ситуаціям, ліквідацію їх наслідків та захист населення у випадках, коли ці юридичні особи отримують фінансування з державного бюджету і не здійснюють підприємницьку діяльність з використанням виділеного їм радіочастотного ресурсу України. Перелік спеціальних користувачів радіочастотного ресурсу України визначається АРЧ за погодженням з Кабінетом Міністрів України.  
52. До загальних користувачів належать усі юридичні та фізичні особи, які не віднесені до спеціальних користувачів.  
53. Стаття 20. Права та обов'язки користувачів радіочастотного ресурсу 1. Усі фізичні і юридичні особи незалежно від форм власності мають право на використання радіочастотного ресурсу на дозвільній основі згідно з цим Законом та іншими законодавчими актами України. 2. Користувачі радіочастотного ресурсу мають право: 2.1. оскаржувати у судовому порядку рішення органів державного управління і регулювання у сфері радіочастотного ресурсу або їх посадових осіб відповідно до законодавства; 2.2 на відшкодування прямих збитків від неправомірних дій чи бездіяльності органів державного управління і регулювання у сфері радіочастотного ресурсу України або їх посадових осіб. 3. Користувачі радіочастотного ресурсу несуть відповідальність за порушення норм, правил і стандартів використання ними радіочастотного ресурсу відповідно до законодавства. 4. Користувачі радіочастотного ресурсу зобов'язані: 4.1. дотримуватися норм, правил і стандартів у сфері радіочастотного ресурсу, умов наданої ліцензії та (або) дозволу, а також не вчиняти будь-яких дій, які можуть призвести до порушень законодавства про радіочастотний ресурс України; 4.2. своєчасно вносити плату за використання радіочастотного ресурсу та забезпечення електромагнітної сумісності; 4.3. у разі припинення використання радіочастотного ресурсу сповістити про це орган, який видав ліцензію та (або) дозвіл на використання радіоелектронного пристрою чи радіопередавального засобу; 4.4. надавати уповноваженим посадовим особам органів державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу, зазначених у частині 2 статті 4 цього Закону, відповідно до їх повноважень інформацію відносно технічних характеристик, застосування, розміщення радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів, а також пред'являти на їх вимогу відповідні дозволи, ліцензії, сертифікати, свідоцтва тощо.  
54. Стаття 21. Радіозавади Власники, радіоелектронні пристрої і радіопередавальні засоби яких створюють радіозавади радіоелектронним пристроям, завадостійкість яких задовольняє відповідним нормам і вимогам, повинні здійснити усі необхідні для усунення чи обмеження дії радіозавад заходи відповідно приписам органів державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу. Якщо радіопередавальні засоби і радіоелектронні пристрої, що створюють радіозавади, та обладнання, що відчуває ці радіозавади, задовольняють відповідним нормам і вимогам, але ці радіозавади заважають нормальному функціонуванню зазначеного обладнання, і якщо обидві сторони не досягли згоди відносно заходів щодо усунення радіозавад, то органи державного нагляду за використанням радіочастотного ресурсу повинні запропонувати обов'язкові для обох сторін заходи щодо усунення радіозавад, включаючи анулювання частотного присвоєння та (або) дозволів без компенсації збитків.  
55. Розділ IV. Економічні засади використання радіочастотного ресурсу Стаття 22. Плата за використання радіочастотного ресурсу Використання радіочастотного ресурсу в Україні здійснюється на платній основі. Плата за використання радіочастотного ресурсу України стягується з метою формування джерела коштів на фінансування заходів щодо ефективного його використання. Користувачі радіочастотного ресурсу України сплачують такі збори і платежі: одноразовий збір за видачу ліцензії на використання радіочастоти, у який входить платіж Адміністрації радіочастот України на компенсацію витрат, пов'язаних з частотними присвоєннями, захистом на міжнародному рівні та забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів на підставі діючих тарифів; щомісячний платіж за використання радіочастотного ресурсу, який сплачується за фактичний період дії ліцензії на використання радіочастоти у поточному році. Ставки одноразових зборів за видачу ліцензії на використання радіочастоти та щомісячних платежів за використання радіочастотного ресурсу у підприємницькій діяльності за поданням Адміністрації радіочастот України встановлюються законом не частіше одного разу на рік. 75 відсотків коштів від щомісячних платежів за використання радіочастотного ресурсу спрямовуються до Державного бюджету України, 25 відсотків цих коштів та кошти від зборів за видачу ліцензії на використання радіочастоти зараховуються на цільовий позабюджетний рахунок АРЧ і спрямовуються: протягом тижня (не менше 25 відсотків зазначених коштів) для утримання системи радіочастотного моніторингу, державного нагляду та обліку у сфері радіочастотного ресурсу України, решта - на проведення заходів, пов'язаних з конверсією та перерозподілом радіочастотного ресурсу України, веденням Національної таблиці розподілу смуг частот України, виділенням і присвоєнням радіочастот, розробленням планів використання радіочастотного ресурсу України, міжнародним захистом інтересів України у цій сфері, координацією використання радіочастот та радіоелектронних засобів, забезпеченням електромагнітної сумісності функціонуючих радіоелектронних засобів і радіовипромінювальних пристроїв різноманітного призначення та інших заходів, пов'язаних з підвищенням ефективності використання радіочастотного ресурсу України.  
56. За несвоєчасну сплату щомісячного платежу за користування радіо частотним ресурсом справляється пеня згідно чинного законодавства.  
57. У випадку затримки сплати щомісячного платежу більше, ніж на 12 місяців, ліцензія, а також дозволи на використання відповідних радіоелектронних пристроїв і радіопередавальних засобів анулюються без компенсації збитків користувачу із стягненням суми заборгованості у судовому порядку.  
58. Стаття 23. Відповідальність за порушення законодавства у сфері радіочастотного ресурсу Особи, винні в порушенні законодавства у сфері радіочастотного ресурсу, несуть адміністративну та кримінальну відповідальність згідно чинного законодавства.  
59. Стаття 24. Міжнародне співробітництво у сфері радіочастотного ресурсу 3 метою ефективного використання радіочастотного ресурсу Україна встановлює як двосторонні, так і багатосторонні зв'язки з іноземними державами з урахуванням власних інтересів та можливостей. Реалізація міжнародно-правових заходів щодо управління радіочастот ним ресурсом покладається на АРЧ за участю Кабінету Міністрів України, зацікавлених центральних органів виконавчої влади та Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.  
60. Розділ V. Прикінцеві положення Стаття 25. Порядок введення в дію цього Закону Ввести в дію Закон України "Про радіочастотний ресурс України" з дня його опублікування. 2. До приведення законодавства у відповідність із Законом України "Про радіочастотний ресурс України" застосовуються чинні законодавчі акти в частині, що не суперечить цьому Закону. 3. Усі ліцензії і дозволи, які були видані користувачам радіочастотного ресурсу до введення в дію цього Закону, зберігають свою дію на вказаний у них термін з обов'язковим виконанням вимог цього Закону. 4. Кабінету Міністрів України: 4.1. у тримісячний термін внести до положень про органи, які здійснюють функції державного управління у сфері радіочастотного ресурсу, необхідні зміни і доповнення, що випливають із Закону України "Про радіочастотний ресурс України"; 4.2. у шестимісячний термін забезпечити перегляд і скасування міністерствами і відомствами України їх нормативних актів, що суперечать цьому Закону; 4.3. у тримісячний термін привести рішення Кабінету Міністрів України у відповідність з цим Законом; 4.4. у шестимісячний термін забезпечити розроблення міністерствами і відомствами та затвердження нормативних актів, визначених цим Законом; 4.5. у шестимісячний термін розробити і затвердити нормативні акти Кабінету Міністрів України, визначені цим Законом; 4.6. у місячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект тимчасового Положення про Адміністрацію радіочастот України та її структуру.  
61. 5. Запропонувати Президенту України в місячний термін внести на затвердження Верховної Ради України кандидатуру на посаду голови Адміністрації радіочастот України. 6. Адміністрації радіочастот України:  
62. 6.1. у шестимісячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проекти законів про внесення змін і доповнень до чинних актів законодавства України, що випливають із цього Закону;  
63. 6.2. у шестимісячний термін підготувати і внести на розгляд Верховної Ради України проект Закону України про Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України. 7. До прийняття Закону України про Національну таблицю розподілу смуг радіочастот України вважати чинним існуючий порядок затвердження Національної таблиці розподілу смуг радіочастот України та змін і доповнень до неї.