Кількість абзаців - 143 Розмітка (ліва колонка)


Про спеціальні економічні зони та спеціальний режим інвестиційної діяльності в Донецькій області (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про спеціальні економічні зони та  
3. спеціальний режим інвестиційної  
4. діяльності в Донецькій області  
5. Цей Закон визначає порядок утворення і функціонування спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області.  
6. Стаття 1. Мета створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
7. Метою створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності в Донецькій області є залучення інвестицій у пріоритетні галузі виробництва для створення нових робочих місць та працевлаштування персоналу, що вивільняється у зв'язку із закриттям, перепрофілюванням гірничодобувних та інших підприємств, впровадження нових технологій, модернізація діючих виробництв, розвиток зовнішньоекономічних зв'язків, збільшення поставок на внутрішній ринок високоякісних товарів та послуг, створення сучасної виробничої, транспортної та ринкової інфраструктури.  
8. Стаття 2. Створення спеціальних економічних зон та запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності  
9. Спеціальна економічна зона "Донецьк" та спеціальна економічна зона "Азов" створюються на строк 60 років на спеціально визначених територіях відповідно до карти території, яка є невід'ємною частиною цього Закону і зберігається у Донецькій обласній раді.  
10. Спеціальний режим інвестиційної діяльності запроваджується на строк 30 років і діє на територіях пріоритетного розвитку у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах відповідно до переліку, який визначається Кабінетом Міністрів України.  
11. До територій пріоритетного розвитку належать міста Вугледар, Горлівка, Дзержинськ, Димитров, Добропілля, Донецьк, Єнакієве, Жданівка, Кіровське, Красноармійськ, Макїївка, Маріуполь, Новогродівка, Селидове, Сніжне, Торез, Шахтарськ, а також Волноваський та Мар'їнський райони.  
12. Інвестиційні проекти, які реалізуються на територіях пріоритетного розвитку, є пріоритетними для надання кредитів, залучених під державні гарантії від іноземних держав, міжнародних фінансових організацій, іноземних банків, інших фінансово-кредитних установ.  
13. На територіях спеціальних економічних зон і територіях пріоритетного розвитку встановлюється спеціальний митний, податковий та інші режими економічної діяльності згідно з цим Законом.  
14. Стаття 3. Особливості дії законодавства України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку  
15. Законодавство України у спеціальних економічних зонах і на територіях пріоритетного розвитку у період запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності діє з урахуванням особливостей, передбачених законом про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон та цим Законом.  
16. Держава гарантує стабільність встановленого режиму функціонування спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності у Донецькій області на весь визначений статтею 2 цього Закону строк.  
17. У разі зміни режиму (умов провадження) підприємницької діяльності, передбаченого цим Законом, на вимогу платника податку застосовуються умови провадження такої діяльності, що діяли на момент укладення контрактів (договорів) з органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку.  
18. У розумінні цього Закону невід'ємною складовою режиму підприємницької діяльності є умови пільгового оподаткування та умови захисту інвестицій (державні гарантії захисту інвестицій), передбачені цим Законом, іншими законодавчими актами з питань оподаткування та інвестиційної діяльності.  
19. Органи виконавчої та судової влади, здійснюючи свої функції, керуються законодавством України з урахуванням особливостей, передбачених цим Законом.  
20. Стаття 4. Органи управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку  
21. Органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку є:  
22. Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності, утворена Донецькою обласною радою як спеціальний уповноважений орган управління спеціальними економічними зонами та спеціальними режимами інвестиційної діяльності;  
23. органи місцевого самоврядування та місцеві державні адміністрації у межах своїх повноважень;  
24. органи господарського розвитку спеціальних економічних зон.  
25. Стаття 5. Повноваження органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій щодо управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку  
26. Органи місцевого самоврядування та органи виконавчої влади, на підпорядкованій території яких розташована спеціальна економічна зона або запроваджується спеціальний режим інвестиційної діяльності, здійснюють свої повноваження відповідно до законодавства, з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
27. Крім того, до повноважень органу місцевого самоврядування також належать:  
28. укладення контракту (договору) з інвестором (інвесторами) після схвалення інвестиційного проекту Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціальних режимів інвестиційної діяльності;  
29. укладення контракту (договору) з органом господарського розвитку спеціальної економічної зони про передачу в його користування земельних ділянок, об'єктів інфраструктури, розташованих на цій території, та природних ресурсів місцевого значення.  
30. Стаття 6. Повноваження Ради з питань спеціальних економічних зон і спеціального режиму інвестиційної діяльності  
31. До повноважень Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності належать:  
32. розроблення та забезпечення реалізації стратегії та поточних програм розвитку зон;  
33. розгляд і схвалення інвестиційних проектів;  
34. розроблення та здійснення комплексу організаційних заходів щодо забезпечення залучення фінансових ресурсів, у тому числі власних коштів підприємств та організацій (включаючи іноземні), бюджетних коштів, коштів позабюджетних фондів, а також благодійних фондів, громадських організацій і фізичних осіб;  
35. організація підготовки та перепідготовки кадрів;  
36. проведення міжнародних тендерів для відбору інвестиційних проектів та їх учасників;  
37. видача дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи та здійснення відповідного контролю;  
38. підготовка пропозицій щодо ставок орендної плати, плати за комунальні послуги, тарифів та інших платежів;  
39. розгляд у досудовому порядку спорів, що виникають між органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, суб'єктами підприємницької діяльності та органами місцевого самоврядування;  
40. здійснення разом з відповідними органами заходів запобігання кримінальним проявам, а також заходів економічної та екологічної безпеки на території зони;  
41. регулювання залучення до роботи у зоні іноземних робітників;  
42. складення та подання статистичної звітності про діяльність зони відповідно до законодавства України;  
43. прийняття у межах своєї компетенції нормативних актів;  
44. реалізація інших повноважень, передбачених цим Законом, іншими нормативно-правовими актами.  
45. Положення про Раду з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності затверджується Донецькою обласною радою.  
46. Порядок розгляду та схвалення інвестиційного проекту, видачі дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
47. Стаття 7. Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони  
48. Органом господарського розвитку спеціальної економічної зони є юридична особа, уповноважена або спеціально створена Донецькою обласною державною адміністрацією та органами місцевого самоврядування в організаційно-правовій формі відповідно до законодавства, з метою:  
49. облаштування території спеціальної економічної зони;  
50. будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури;  
51. розвитку мережі комунікаційних зв'язків;  
52. укладення договорів на виконання підрядних робіт щодо облаштування території спеціальної економічної зони, будівництва об'єктів виробничої та невиробничої інфраструктури, розвитку мережі комунікаційних зв'язків;  
53. укладення договорів на експлуатацію об'єктів інфраструктури;  
54. укладення договорів оренди земельних ділянок, використання природних ресурсів місцевого значення та об'єктів інфраструктури в зоні із суб'єктами підприємницької діяльності у межах повноважень, наданих органами місцевого самоврядування;  
55. участі у реалізації інвестиційних проектів;  
56. обслуговування переговорів та проведення рекламної кампанії;  
57. провадження іншої діяльності, визначеної в статуті, та виконання функцій, переданих їй органами управління спеціальних економічних зон.  
58. Стаття 8. Особливості провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони та території пріоритетного розвитку  
59. На території спеціальної економічної зони провадяться всі види підприємницької діяльності, крім прямо заборонених законодавством України, відповідно до цього Закону.  
60. Суб'єкти підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони провадять підприємницьку, у тому числі пов'язану з реалізацією інвестиційного проекту, діяльність на підставі дозволу Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.  
61. На території спеціальної економічної зони "Донецьк" розміщуються підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту та поставок на внутрішній ринок, а також з метою створення імпортозамінних виробництв.  
62. На території спеціальної економічної зони "Азов" розміщуються підприємства, які здійснюють операції з обслуговування транзитних вантажів, їх зберігання, дороблення, сортування, пакування, надання транспортно-агентських та експедиторських послуг, торгівлі, а також підприємства, які застосовують новітні технології з метою виробництва товарів для експорту, а також з метою створення імпортозамінних виробництв.  
63. На території спеціальних економічних зон можуть розміщуватись об'єкти виробничої та невиробничої інфраструктури, у тому числі офісні будівлі, готелі, житлові будинки тощо.  
64. На території спеціальних економічних зон забороняється створення казино, інших гральних домів (місць) та гральний бізнес.  
65. Рішення Ради з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності щодо схвалення інвестиційного проекту або надання дозволу на провадження діяльності на території спеціальної економічної зони є підставою для укладення органом місцевого самоврядування контракту з інвестором та реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, укладення органом господарського розвитку спеціальної економічної зони договорів оренди землі, приміщень тощо. Порядок укладення контракту визначається Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.  
66. У разі провадження суб'єктом підприємницької діяльності, яка підлягає ліцензуванню, відповідні дозволи (ліцензії) видаються згідно із законодавством.  
67. Створення на території зони банківських установ, аудиторських фірм, страхових, фондових та інших фінансових організацій, діяльність яких підлягає ліцензуванню, здійснюється у встановленому законодавством порядку після попереднього погодження з Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності.  
68. Суб'єкти підприємницької діяльності (інвестори), які провадять свою діяльність на території спеціальної економічної зони без створення юридичної особи через філії, відділення, інші відокремлені підрозділи тощо, а також реалізують інвестиційні проекти у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах, складають відокремлений баланс фінансово-господарської діяльності, погоджений з відповідними органами державної податкової служби України.  
69. За державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності, за винятком банківських установ, на території спеціальної економічної зони та видачу дозволу на провадження підприємницької діяльності без створення юридичної особи вноситься плата, розмір якої встановлюється Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності за погодженням з Міністерством фінансів України. Розмір зазначеної плати є однаковим для всіх суб'єктів підприємницької діяльності одного виду діяльності. Кошти від внесення плати спрямовуються на розвиток інфраструктури цієї зони у порядку, визначеному Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціальних режимів інвестиційної діяльності за погодженням з Міністерством фінансів України.  
70. У разі порушення суб'єктами підприємницької діяльності (інвесторами) законодавства України та установчих документів, умов контракту, укладеного з органом місцевого самоврядування, Рада з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності має право скасувати виданий дозвіл на провадження підприємницької діяльності на території спеціальної економічної зони.  
71. Скасування державної реєстрації суб'єкта підприємницької діяльності, його ліквідація та анулювання спеціального дозволу (ліцензії) на провадження окремих видів діяльності проводиться в установленому законодавством порядку.  
72. Стаття 9. Ресурсний потенціал спеціальної економічної зони  
73. Органи місцевого самоврядування передають органу господарського розвитку спеціальної економічної зони у користування земельні ділянки, об'єкти інфраструктури та природні ресурси місцевого значення за укладеною між ними угодою.  
74. Підставою для передачі у користування органу господарського розвитку спеціальної економічної зони земельних ділянок є схвалений Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності інвестиційний проект.  
75. Орган господарського розвитку спеціальної економічної зони може передавати ці земельні ділянки в оренду на строк не більш як п'ятдесят років.  
76. Стаття 10. Плата за користування природними ресурсами  
77. За користування землею та іншими природними ресурсами, переданими органу господарського розвитку за угодою, справляється плата відповідно до законодавства України.  
78. На визначений інвестиційним проектом період освоєння земельної ділянки, а саме - планування території, будівництва об'єктів інфраструктури спеціальної економічної зони тощо плата за землю не справляється.  
79. Стаття 11. Митне регулювання, умови сплати податку на додану вартість і акцизного збору та зовнішньоекономічної діяльності у спеціальній економічній зоні  
80. 1. У спеціальній економічній зоні "Азов" встановлюється режим спеціальної митної зони.  
81. 2. У спеціальній економічній зоні "Азов" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:  
82. а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;  
83. б) у разі ввезення товарів та інших предметів, що попередньо були ввезені з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;  
84. в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, на митну територію України з території спеціальної економічної зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для внутрішнього споживання в Україні;  
85. г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
86. д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;  
87. е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони справляються податки як для внутрішнього споживання в Україні;  
88. є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;  
89. ж) у всіх інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.  
90. Повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".  
91. Строк перебування товарів та інших предметів на території спеціальної економічної зони не обмежується, крім випадків перебування товарів та інших предметів з обмеженим строком зберігання.  
92. До митної вартості товарів та інших предметів, зазначених у підпункті "б" пункту 2 цієї статті, не включається вартість послуг щодо зберігання товарів, їх дороблення, сортування, пакетування тощо, здійснюваних на території спеціальної економічної зони. Зазначені послуги не підлягають обкладенню податком на додану вартість.  
93. 3. У спеціальній економічній зоні "Донецьк" встановлюється режим спеціальної митної зони.  
94. 4. У спеціальній економічній зоні "Донецьк" встановлюється такий порядок ввезення (вивезення) товарів та інших предметів:  
95. а) у разі ввезення товарів та інших предметів (крім підакцизних товарів) з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони для використання в межах зони ввізне мито та податок на додану вартість не справляються;  
96. б) у разі ввезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, на митну територію України з цієї зони оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України як при імпорті товарів в Україну;  
97. в) у разі ввезення товарів та інших предметів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, на митну територію України з території спеціальної економічної зони податок на додану вартість і акцизний збір справляються як для внутрішнього споживання в Україні;  
98. г) у разі вивезення товарів та інших предметів, вироблених, у тому числі повністю, або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, з території цієї зони за межі митної території України вивізне мито і акцизний збір не справляються, а податок на додану вартість справляється за нульовою ставкою;  
99. д) у разі вивезення товарів та інших предметів, попередньо ввезених з-за меж митної території України на територію спеціальної економічної зони, за межі митної території України з цієї зони вивізне мито, податок на додану вартість і акцизний збір не справляються;  
100. е) у разі вивезення товарів та інших предметів з митної території України на територію спеціальної економічної зони справляються податки як для внутрішнього споживання в Україні;  
101. є) у разі ввезення товарів та інших предметів на територію спеціальної економічної зони з метою транзиту оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України;  
102. ж) у всіх інших випадках оподаткування здійснюється відповідно до законодавства України.  
103. Повністю виробленими або достатньо переробленими у спеціальній економічній зоні вважаються товари, які відповідають критеріям, викладеним у статті 18 Закону України "Про Єдиний митний тариф".  
104. 5. Дія пунктів 2 і 4 цієї статті не поширюється на товарообмінні (бартерні) операції.  
105. 6. Митний контроль за переміщенням товарів та інших предметів через межі спеціальної економічної зони повинен забезпечувати дотримання державними органами, підприємствами, установами, організаціями та їх посадовими особами, а також громадянами порядку переміщення товарів та інших предметів відповідно до законодавства, що діє при перетинанні митного кордону України, з урахуванням пільг, визначених цим Законом.  
106. Для запобігання несанкціонованому і неконтрольованому проникненню на територію спеціальної митної зони або за її межі фізичних осіб, транспортних засобів, а також ввезенню і вивезенню товарів та інших предметів територія спеціальної митної зони повинна бути огороджена по периметру і облаштована відповідно до вимог Державної митної служби України.  
107. Території зон митного контролю для кожної спеціальної економічної зони, їх межі та режим переміщення товарів, транспортних засобів, громадян встановлюються Державною митною службою України.  
108. У спеціальних економічних зонах митні збори справляються відповідно до законодавства України.  
109. Організація робіт з облаштування митної інфраструктури і огородження спеціальної митної зони та фінансування відповідних робіт здійснюються органом господарського розвитку спеціальної економічної зони.  
110. Режим спеціальної митної зони запроваджується після затвердження Державною митною службою України акта здавання-приймання в експлуатацію об'єктів митної інфраструктури.  
111. 7. Імпорт суб'єктами підприємницької діяльності товарів для потреб власного виробництва на території спеціальної економічної зони та експорт товарів, повністю вироблених або достатньо перероблених у спеціальній економічній зоні, не підлягає ліцензуванню та квотуванню, якщо інше не встановлено міжнародними договорами України.  
112. На зовнішньоекономічні операції, що здійснюються у спеціальній економічній зоні, поширюється режим експорту (імпорту) товарів та інші заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності відповідно до законодавства України.  
113. 8. Кабінет Міністрів України може встановлювати обмеження на ввезення на митну територію України з території спеціальної економічної зони та вивезення з митної території України у спеціальну економічну зону окремих видів товарів.  
114. Стаття 12. Оподаткування у спеціальній економічній зоні  
115. У спеціальній економічній зоні встановлюється спеціальний пільговий режим оподаткування:  
116. а) прибуток платників податку на прибуток на території спеціальної економічної зони оподатковується за ставкою 20 відсотків до об'єкта оподаткування;  
117. б) доходи, отримані нерезидентами з джерелом походження з території зони від провадження господарської діяльності, оподатковуються у розмірі 2/3 ставки оподаткування, визначеної статтею 13 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств". Ця норма не поширюється на доходи від здійснення інвестицій у цінні папери, випущені за рішенням уповноваженого державного органу чи органу місцевого самоврядування, та доходи, визначені пунктом 13.6 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств";  
118. в) не справляються збори до Державного інноваційного фонду та до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення.  
119. Стаття 13. Спеціальний режим інвестиційної діяльності  
120. Спеціальний режим інвестиційної діяльності застосовується до суб'єктів підприємницької діяльності, які реалізують схвалені Радою з питань спеціальних економічних зон та спеціального режиму інвестиційної діяльності інвестиційні проекти у пріоритетних галузях (підгалузях), виробництвах на території пріоритетного розвитку згідно з укладеним контрактом.  
121. Відповідно до цього режиму:  
122. а) звільняється на період реалізації інвестиційного проекту, але не більше ніж на 5 років, від обкладення ввізним (експортним) митом сировина, матеріали, устаткування та обладнання (крім підакцизних товарів) і податком на додану вартість - устаткування та обладнання під час їх ввезення в Україну;  
123. б) звільняється на 3 роки від оподаткування прибуток новоствореного, у тому числі у ході перепрофілювання, реструктуризації, підприємства, інвестиція в яке еквівалентна не менш як 1 млн. доларів США.  
124. З четвертого по шостий рік прибуток такого підприємства оподатковується за ставкою в розмірі 50 відсотків діючої ставки оподаткування.  
125. Зазначена пільга застосовується з моменту отримання першого прибутку;  
126. в) звільняється від сплати збору до Державного інноваційного фонду та сплачує 50 відсотків встановленої норми збору до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення на період до 2009 року новостворене, у тому числі у ході перепрофілювання, реструктуризації, підприємство, в якому чисельність вивільнених працівників гірничодобувних та інших підприємств, що закриваються, становить у податковому періоді не менше 50 відсотків середньоспискової чисельності працюючих;  
127. г) до валового доходу підприємства, розташованого у спеціальній економічній зоні та на території пріоритетного розвитку, з метою оподаткування не включається одержана згідно з інвестиційним проектом сума інвестиції у вигляді коштів, матеріальних цінностей та нематеріальних активів.  
128. Стаття 14. Порядок в'їзду у спеціальну економічну зону та виїзду з неї  
129. Актами Кабінету Міністрів України може встановлюватися спеціальний порядок перетинання кордону України іноземцями та особами без громадянства, які прямують у спеціальну економічну зону, а також спеціальний порядок в'їзду у спеціальну економічну зону і виїзду з неї громадян України, іноземців та осіб без громадянства.  
130. Стаття 15. Відповідальність інвестора та суб'єкта підприємницької діяльності у разі невиконання умов контракту (договору), укладеного з органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку  
131. У разі неналежного виконання або невиконання інвестором чи суб'єктом підприємницької діяльності умов контракту (договору), укладеного з органом місцевого самоврядування, органом господарського розвитку спеціальної економічної зони, такий інвестор (суб'єкт підприємницької діяльності) несе майнову та іншу відповідальність, передбачену законодавством України та відповідним контрактом (договором).  
132. Стаття 16. Дострокова ліквідація підприємства у спеціальній економічній зоні  
133. У разі ліквідації підприємства, створеного на території спеціальної економічної зони, або його реорганізації (за рішенням власника або уповноваженого ним органу) до строку, зазначеного у контракті між інвестором та органом місцевого самоврядуван я, інвестор (уповноважена ним особа) зобов'язаний у десятиденний строк після прийняття відповідного рішення повідомити органи управління спеціальної економічної зони про причини ліквідації (реорганізації) підприємства.  
134. Стаття 17. Порядок ліквідації спеціальної економічної зони  
135. Спеціальна економічна зона вважається ліквідованою з моменту закінчення строку, на який її було створено, якщо його не буде продовжено законом України.  
136. Спеціальна економічна зона може бути ліквідована законом України до закінчення строку, на який її було створено, відповідно до закону України про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон.  
137. Стаття 18. Гарантії забезпечення інтересів інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності у разі ліквідації спеціальної економічної зони  
138. Держава відповідно до законодавства України гарантує збереження у повному обсязі всіх майнових і немайнових прав інвесторів та суб'єктів підприємницької діяльності, що діють у зоні, у разі її ліквідації.  
139. Спори між органами управління спеціальними економічними зонами та територіями пріоритетного розвитку, суб'єктами підприємницької діяльності, що діють у зоні, інвесторами та ліквідаційною комісією, що можуть виникнути у зв'язку з ліквідацією зони підлягають розгляду судами України, а спори за участю іноземного суб'єкта господарської діяльності - в судах за погодженням сторін, у тому числі за кордоном.  
140. Стаття 19. Прикінцеві положення  
141. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
142. 2. Кабінету Міністрів України подати пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом.