Кількість абзаців - 77 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змiн та доповнень до Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Друге читання)

0. Проект (28.05.98) ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змiн та доповнень до Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести змiни та доповнення до Закону України "Про альтернативну (невiйськову) службу" (Вiдомостi Верховної Ради України, 1992 р., N 15, ст. 188), виклавши його в такiй редакцiї:  
3. ЗАКОН УКРАЇНИ Про альтернативну (невiйськову) службу  
4. Цей Закон визначає органiзацiйно-правовi засади альтернативної (невiйськової) служби (далi - альтернативна служба), якою вiдповiдно до Конституцiї України має бути замiнено, виконання вiйськового обов'язку, якщо його виконання суперечить релiгiйним переконанням громадянина.  
5. Роздiл 1 ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Альтернативна служба є службою, яка запроваджується замiсть проходження строкової вiйськової служби i має за мету виконання обов'язку перед суспiльством.  
7. Стаття 2. Право на альтернативну службу мають громадяни України, якщо виконання вiйськового обов'язку суперечить їх релiгiйним переконанням i цi громадяни належать до дiючих згiдно iз законодавством релiгiйних органiзацiй, вiровчення яких не допускає користування зброєю.  
8. Стаття 3. Вiдповiдно до Конституцiї України, цього Закону, iнших нормативно-правових актiв громадянин, який проходить альтернативну службу, користується всiма соцiально-економiчними, полiтичними та особистими правами i свободами, за винятками, визначеними цим Законом вiдповiдно до Конституцiї України, i виконує всi обов'язки громадянина України.  
9. За громадянином, який проходить альтернативну службу, зберiгається право на житлову площу, яку вiн займав до направлення на службу, черговiсть на одержання житла за мiсцем проживання i роботи, а також на попередню роботу (посаду), яку вiн виконував (займав) до направлення на службу, а в разi її вiдсутностi - на iншу рiвноцiнну роботу (посаду) на тому самому або,-за згодою працiвника, на iншому пiдприємствi, в установi, органiзацiї. Цей громадянин користується переважним правом на залишення на роботi у разi скорочення чисельностi або штату працiвникiв протягом двох рокiв з дня звiльнення з альтернативної служби.  
10. Стаття 4. На альтернативну службу направляються громадяни, якi пiдлягають призову на строкову вiйськову службу i особисто заявили про неможливiсть її проходження як такої, що суперечить їх релiгiйним переконанням, документально або iншим чином пiдтвердили iстиннiсть переконань та стосовно яких прийнято вiдповiднi рiшення.  
11. Не пiдлягають направленню на альтернативну службу громадяни:  
12. звiльненi вiдповiдно до законодавства вiд призову на строкову вiйськову службу;  
13. яким вiдповiдно до законодавства надано вiдстрочку вiд призову на строкову вiйськову службу (на перiод дiї вiдстрочки).  
14. Стаття 5. Альтернативну службу громадяни проходять на пiдприємствах, в установах, органiзацiях, дiяльнiсть яких пов'язана з соцiальним захистом населення та охороною здоров'я, будiвництвом, житлово-комунальним та сiльським господарством, що перебувають у державнiй та комунальнiй власностi.  
15. Перелiк пiдприємств, установ, органiзацiй, на яких громадяни можуть проходити альтернативну службу, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
16. Стаття 6. Строк альтернативної служби становить 36 мiсяцiв, а для осiб, якi мають повну вищу освiту з освiтньо-квалiфiкацiйним рiвнем спецiалiст, магiстр, - 24 мiсяцi.  
17. Час перебування громадянина на альтернативнiй службi зараховується до його загального трудового стажу, а також до безперервного трудового стажу i стажу роботи за спецiальнiстю за умови, якщо громадянин не пiзнiше нiж протягом тримiсячного строку пiсля звiльнення з альтернативної служби приступить до роботи.  
18. Стаття 7. Для вирiшення питань проходження альтернативної служби утворюються комiсiї у справах альтернативної служби (далi - комiсiї) України, Автономної Республiки Крим, обласнi, Київська та Севастопольська мiськi, а в разi необхiдностi - районнi i мiськi.  
19. Положення про комiсiї у справах альтернативної служби затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
20. Забезпечення роботи комiсiй покладається на центральний орган виконавчої влади з питань працi та соцiальної полiтики i його територiальнi органи.  
21. Стаття 8. Громадянин, направлений на альтернативну службу, не має права:  
22. ухилятися вiд проходження альтернативної служби;  
23. брати участь у страйках;  
24. працювати за сумiсництвом;  
25. займатися пiдприємницькою дiяльнiстю;  
26. навчатися в навчальних закладах, крiм середнiх загальноосвiтнiх шкiл з вечiрньою формою навчання.  
27. Ухиленням вiд проходження альтернативної служби вважається:  
28. неприбуття без поважних причин на мiсце проходження альтернативної служби, зазначене в направленнi, або прибуття iз запiзненням бiльше нiж на три днi;  
29. самовiльне припинення виконання або систематичне невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язкiв;  
30. несвоєчасне (пiзнiше нiж у триденний строк) повiдомлення комiсiї про роботу в умовах неповного робочого дня або неповного робочого тижня, надання вiдпустки з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, а також про попередження власником або уповноваженим ним органом про звiльнення у зв'язку з лiквiдацiєю, реорганiзацiєю або перепрофiлюванням пiдприємства, установи, органiзацiї.  
31. У разi ухилення громадянина вiд проходження альтернативної служби або вчинення iнших дiй, передбачених частиною першою цiєї статтi, комiсiя може скасувати своє рiшення про направлення його на альтернативну службу, про що протягом трьох днiв у письмовiй формi повiдомляє громадянина i вiйськовий комiсарiат. Пiсля чого громадянин пiдлягає призову на строкову вiйськову службу на загальних пiдставах.  
32. Розділ 2 ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ НА АЛЬТЕРНАТИВНУ СЛУЖБУ  
33. Стаття 9. Для вирiшення питання направлення на альтернативну службу громадяни, зазначенi в статтi 2 цього Закону, пiсля взяття на вiйськовий облiк, але не пiзнiше нiж за два мiсяцi до початку встановленого законодавством перiоду проведення призову на строкову вiйськову службу, особисто подають до комiсiї за мiсцем проживання мотивовану письмову заяву.  
34. У разi призову на вiйськовi збори громадян, якi пiсля проходження строкової вiйськової служби набули iстинних релiгiйних переконань i належать до дiючих згiдно iз законодавством релiгiйних органiзацiй, вiровчення яких не допускає користування зброєю, особисто ними протягом тижня вiд дня одержання повiстки вiйськового комiсарiату про призов на вiйськовi збори подається до комiсiї заява про звiльнення вiд призову на цi збори.  
35. Стаття 10. Комiсiя зобов'язана прийняти заяву про направлення на альтернативну службу або про звiльнення вiд призову на вiйськовi збори i у письмовiй формi повiдомити громадянина про строк його явки на засiдання комiсiї.  
36. Стаття 11. Заява про направлення на альтернативну службу розглядається комiсiєю у двомiсячний строк пiсля її надходження до комiсiї в присутностi громадянина, заява про звiльнення вiд призову на вiйськовi збори - у двотижневий строк.  
37. Для явки на засiдання комiсiї громадянин звiльняється вiд навчання, а також вiд роботи iз збереженням середньомiсячного заробiтку.  
38. Рiшенням комiсiї громадянину може бути вiдмовлено у направленнi на альтернативну службу або звiльненнi вiд призову на вiйськовi збори у разi:  
39. несвоєчасного подання заяви про направлення на альтернативну службу або звiльнення вiд призову на вiйськовi збори;  
40. вiдсутностi пiдтверджень щодо iстинностi релiгiйних переконань;  
41. неявки громадянина без поважних причин на засiдання комiсiї.  
42. Про вiдмову у направленнi на альтернативну службу або звiльненнi вiд призову на вiйськовi збори комiсiя сповiщає громадянина у письмовiй формi.  
43. Стаття 12. Рiшення про направлення громадянина на альтернативну службу або звiльнення вiд призову на вiйськовi збори приймається комiсiєю у разi встановлення iстинностi релiгiйних переконань i видається заявниковi.  
44. Направлення для проходження альтернативної служби видається громадянину пiсля проходження призовної комiсiї.  
45. Роздiл III ПРОХОДЖЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ  
46. Стаття 1З. Громадяни проходять альтернативну службу вiдповiдно до цього Закону, Положення про порядок проходження альтернативної служби, яке затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України, та iнших нормативно-правових актiв.  
47. Громадяни проходять альтернативну службу, як правило, в межах населеного пункту за мiсцем проживання або в мiсцевостi, звiдки вони мають можливiсть щоденно повертатися до мiсця проживання.  
48. У разi проходження громадянином альтернативної служби не за мiсцем проживання, а в мiсцевостi, звiдки вiн не має можливостi щоденно повертатися до мiсця проживання, власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний надати громадянину з дня початку служби мiсце в гуртожитку або iнше впорядковане тимчасове житло.  
49. Конкретне мiсце проходження альтернативної служби визначається комiсiєю.  
50. Комiсiя може змiнити мiсце проходження альтернативної служби громадянина з урахуванням суспiльних потреб.  
51. Стаття 14. Власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний забезпечити громадянина зазначеною в направленнi для проходження альтернативної служби роботою i у триденний строк повiдомити про це вiдповiдну комiсiю.  
52. Стаття 15. Трудовi вiдносини мiж громадянином, який проходить альтернативну службу, та пiдприємством, установою, органiзацiєю здiйснюються згiдно з письмовим строковим трудовим договором i регулюються законодавством про працю, за винятками, передбаченими цим Законом.  
53. Громадянин не може призначатися на посади, пов'язанi iз здiйсненням функцiй представникiв влади, виконанням органiзацiйно-розпорядчих або адмiнiстративно-господарських обов'язкiв.  
54. Стаття 16. Строк альтернативної служби починається з дня початку роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, зазначеного в направленнi.  
55. У разi направлення громадянина для проходження альтернативної служби не за мiсцем проживання в мiсцевiсть, звiдки вiн не може щоденно повертатися до мiсця проживання, строк альтернативної служби визначається з урахуванням часу, необхiдного для переїзду до мiсця служби та у зворотному напрямку.  
56. До строку альтернативної служби не зараховуються вiдпустка (вiдпустки) з iнiцiативи власника або уповноваженого ним органу, час перебування пiд адмiнiстративним арештом, прогулiв та скорочення нормальної тривалостi робочого часу. При цьому строк альтернативної служби продовжується на тривалiсть невiдпрацьованого перiоду.  
57. У трудовому договорi при визначеннi режиму працi та вiдпочинку по можливостi враховуються особливостi вiросповiдання, що стосуються роботи у вихiднi днi, без зменшення кiлькостi встановлених робочих днiв.  
58. Пiд час проходження альтернативної служби громадянину надається щорiчна оплачувана вiдпустка тривалiстю 15 календарних днiв. За перший рiк альтернативної служби вiдпустка надається пiсля вiдпрацьованих II календарних мiсяцiв. За бажанням громадянина вiдпустка без збереження заробiтної плати iз зарахуванням до строку проходження альтернативної служби йому може бути надана у разi смертi дружини, батька, матерi (вiтчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), рiдного брата, сестри - тривалiстю до трьох календарних днiв, а у разi хвороби перелiчених осiб, якi за висновком лiкувального закладу потребують постiйного стороннього догляду, - тривалiстю до десяти календарних днiв.  
59. Стаття 17. Професiйна пiдготовка та перепiдготовка громадян здiйснюється в iндивiдуальному порядку безпосередньо на пiдприємствi, в установi, органiзацiї, де вони проходять альтернативну службу.  
60. Стаття 18. Пiд час проходження альтернативної служби громадянин має право звернутися до комiсiї з мотивованою заявою щодо змiни мiсця проходження служби, а також дострокового звiльнення з неї на пiдставах, передбачених цим Законом.  
61. У разi самовiльного припинення або систематичного невиконання без поважних причин покладених на громадянина службових обов'язкiв власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган має право звернутися до комiсiї з клопотанням про дострокове розiрвання трудового договору.  
62. Стаття 19. У разi лiквiдацiї, реорганiзацiї або перепрофiлювання пiдприємства, установи, органiзацiї, де громадянин проходить альтернативну службу, скорочення чисельностi або штату працiвникiв власник пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноважений ним орган зобов'язаний повiдомити комiсiю не пiзнiше нiж за два мiсяцi про дострокове розiрвання трудового договору, а у разi виникнення потреби в наданнi вiдпустки з iнiцiативи адмiнiстрацiї або скороченнi нормальної тривалостi робочого часу - у триденний строк.  
63. Роздiл IV ПРИПИНЕННЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЇ СЛУЖБИ  
64. Стаття 20. Альтернативна служба припиняється в разi закiнчення строку її проходження або достроково за рiшенням комiсiї.  
65. Рiшення комiсiї щодо дострокового припинення альтернативної служби є обов'язковим як для власника пiдприємства, установи, органiзацiї або уповноваженого ним органу, так i для громадянина.  
66. Стаття 21. Альтернативна служба достроково припиняється в разi:  
67. призову громадянина на строкову вiйськову службу за власним бажанням;  
68. визнання громадянина непридатним за станом здоров'я для подальшого проходження вiйськової служби на пiдставi висновку (постанови) вiйськоволiкарської комiсiї;  
69. виникнення у громадянина права на вiдстрочку внаслiдок змiни сiмейних обставин, передбаченого законодавством про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу;  
70. засудження громадянина до позбавлення волi;  
71. порушення вимог статтi 8 цього Закону.  
72. Стаття 22. У разi призову громадянина на строкову вiйськову службу у зв'язку з ухиленням вiд проходження альтернативної служби строк альтернативної служби до строку вiйськової служби не зараховується.  
73. У разi коли громадянина призвано на строкову вiйськову службу за його власним бажанням, строк альтернативної служби зараховується до строку вiйськової служби у кратностi - 2 мiсяцi альтернативної служби за I мiсяць строкової вiйськової служби,  
74. Стаття 23. Громадянин пiсля звiльнення з альтернативної служби протягом трьох днiв зобов'язаний стати на облiк у вiйськовому комiсарiатi та комiсiї за мiсцем проживання. У такий же строк громадянин стає на облiк i у разi змiни мiсця проживання.  
75. Стаття 24. Громадяни, якi пройшли альтернативну службу, на вiйськовi збори не призиваються. У разi необхiдностi зазначенi громадяни та громадяни, якi за релiгiйними переконаннями звiльненi комiсiєю вiд призову на вiйськовi збори, можуть бути направленi для лiквiдацiї наслiдкiв аварiї, катастрофи чи стихiйного лиха не бiльш як три рази (щоразу на строк до шести мiсяцiв) у межах вiку, встановленого для проходження вiйськової служби в запасi. Питання трудових вiдносин за основним мiсцем роботи у таких випадках регулюються законодавством про вiйськовий обов'язок i вiйськову службу.  
76. Стаття 25. Рiшення комiсiї можуть бути оскарженi до вищестоящої комiсiї або суду".