Кількість абзаців - 15 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про трубопровідний транспорт" щодо реформування нафтогазового комплексу (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про трубопровідний транспорт» (щодо реформування нафтогазового комплексу)
 
3. І. Внести наступні зміни до Закону України» «Про трубопровідний транспорт» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 29, ст. 139; 2007 р., № 13, ст. 135; 2009 р., № 19, ст. 257, № 28, ст. 354; 2011 р., № 30, ст. 278):
 
4. 1. У статті 7 Закону:
 
5. 1) частину четверту викласти у такій редакції:
 
6. «Реорганізація (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.»
 
7. 2) доповнити статтю після частини четвертої новими частинами такого змісту:
 
8. «Приватизація державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», а також підприємств, установ, організацій, які були утворені внаслідок їхньої реорганізації, забороняється.
 
9. Відчуження основних фондів та акцій державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, передача їх з балансу на баланс, в концесію, оренду, лізинг, заставу, управління, до статутного фонду інших юридичних осіб, вчинення інших правочинів, що можуть призвести до відчуження основних фондів та акцій цих підприємств, а також основних фондів та акцій Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств, забороняється, крім випадків, коли результатом таких дій є: передача основних фондів та акцій таких підприємств виключно державному підприємству або акціонерному товариству, 100 відсотків акцій якого перебуває у державній власності України; створення державних підприємств або акціонерних товариств, 100 відсотків акцій яких є у державній власності України.
 
10. Дія частини шостої цієї статті не поширюється на відчуження основних фондів державних підприємств, дочірніх підприємств Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, та Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», що не беруть безпосередньої або побічної участі у процесі провадження діяльності з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, яке здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.»
 
11. У зв’язку з цим частини п’яту і шосту вважати відповідно частинами восьмою і дев’ятою;
 
12. частину восьму викласти у такій редакції:
 
13. «Щодо державних підприємств, що провадять діяльність з транспортування магістральними та/або розподільними трубопроводами, зберігання у підземних газосховищах, а також Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України», дочірніх та заснованих нею підприємств не може бути порушено справу про банкрутство».
 
14. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.