Кількість абзаців - 657 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про засади запобігання і протидії корупції" (Повторне друге читання)

0. Проект
 
1. Закон УкраЇни
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину четверту статті 404 Кримінально-процесуального кодексу України викласти в такій редакції:
 
6. „З метою забезпечення виховного впливу вироку в необхідних випадках, а також якщо особа внаслідок засудження підлягає звільненню з роботи, суд надсилає копію вироку підприємству, установі, організації за місцем роботи засудженого».
 
7. 2. У Кодексі законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до № 50, ст. 375):
 
8. 1) у статті 36:
 
9. частину першу доповнити пунктом 7-1 такого змісту:
 
10. „7-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
11. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
12. „У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
13. 2) у статті 41:
 
14. частину першу доповнити пунктом 4 такого змісту:
 
15. „4) перебування всупереч вимогам Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» у безпосередньому підпорядкуванні у близької особи»;
 
16. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
17. „Розірвання договору у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої цієї статті, проводиться, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу».
 
18. 3. У Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 38–39, ст. 288):
 
19. 1) статтю 412 викласти в такій редакції:
 
20. „Стаття 412. Прийняття на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій
 
21. На службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій приймаються громадяни України, які досягли 18-річного віку і здатні за своїми діловими і моральними якостями, освітнім рівнем і станом здоров’я виконувати завдання, покладені на митну службу України. З прийняттям на службу може бути встановлено випробування строком до шести місяців.
 
22. Стосовно осіб, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
23. Особи, які претендують на службу в митних органах, спеціалізованих митних установах та організаціях, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
24. Не може бути прийнята на службу до митних органів, спеціалізованих митних установ та організацій особа, яка засуджувалася за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
25. Посадові особи митної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним митним органом, спеціалізованою митною установою чи організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
26. Посадові особи митної служби України зобов’язані діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією України, цим Кодексом та законами України»;
 
27. 2) у статті 415:
 
28. назву статті викласти в такій редакції:
 
29. „Стаття 415. Обмеження в роботі посадових осіб митної служби України»;
 
30. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
31. „На посадових осіб митної служби України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
32. Посадові особи митної служби України подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
33. 3) статтю 416 викласти в такій редакції:
 
34. „Стаття 416. Врегулювання конфлікту інтересів
 
35. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа митної служби України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи митної служби України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
36. Посадові особи митної служби України, спеціалізованих митних установ та організацій не можуть:
 
37. мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
 
38. обіймати посади, перебування на яких передбачає прийняття рішень з питань діяльності підприємств - митних брокерів, митних перевізників, власників митних ліцензійних складів та складів тимчасового зберігання, а також службові зносини з такими підприємствами, якщо у штаті цих підприємств перебувають близькі їм особи;
 
39. брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
40. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пунктів 1 і 2 частини другої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
41. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
42. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування», „близька особа» і „конфлікт інтересів» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
43. 4. У Законі України „Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст. 526; 2003 р., № 30, ст. 247; 2005 р., № 16, ст. 263; 2007 р., № 33, ст. 442; із змінами, внесеними Законом України від 2 червня 2011 року № 3455-VІ):
 
44. 1) статтю 17 викласти в такій редакції:
 
45. „Стаття 17. Прийняття на службу до міліції
 
46. На службу до міліції приймаються на контрактній основі громадяни, здатні за своїми особистими, діловими і моральними якостями, освітнім рівнем, фізичною підготовкою і станом здоров’я виконувати покладені на міліцію завдання. Під час прийняття на службу може бути встановлено іспитовий строк до одного року.
 
47. Стосовно осіб, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
48. Особи, які претендують на службу в органах внутрішніх справ, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
49. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
50. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини четвертої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
51. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
52. Особам рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
53. Не може бути прийнята на службу до міліції особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
54. Працівники міліції складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
55. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
56. 2) у статті 18:
 
57. частину одинадцяту викласти в такій редакції:
 
58. „Працівникам міліції забороняється займатися будь-якими видами іншої оплачуваної (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) та підприємницької діяльності, а так само організовувати страйки або брати в них участь»;
 
59. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
60. „На працівників міліції поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
61. Кодекс професійної етики та поведінки працівників міліції затверджується Міністром внутрішніх справ України.
 
62. Працівники міліції подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
63. Працівники міліції, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом внутрішніх справ копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
64. 3) доповнити Закон статтею 18-1 такого змісту:
 
65. „Стаття 18-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
66. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник міліції зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник працівника міліції зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
67. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
68. 5. У Законі України „Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 53, ст. 793; 1993 р., № 50, ст. 474; 1995 р., № 34, ст. 268; 2001 р., № 44, ст. 233; 2003 р., № 29, ст. 233; 2005 р., № 2, ст. 32; 2006 р., № 1, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160, № 30, ст. 279, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
69. 1) у назві та частині першій статті 10 слова „по боротьбі із злочинністю» замінити словами «з питань протидії злочинності і корупції»;
 
70. 2) у статті 46:
 
71. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
72. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади прокурора або слідчого прокуратури, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
73. Особи, які претендують на зайняття посад в органах прокуратури, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб»;
 
74. У зв’язку з цим частини четверту–сьому вважати відповідно частинами шостою–дев’ятою;
 
75. частину дев’яту викласти в такій редакції:
 
76. „Не може бути прийнята на посаду прокурора або слідчого прокуратури особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного право-порушення»;
 
77. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
78. „На прокурорів та слідчих прокуратури поширюються інші обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
79. Прокурори та слідчі прокуратури подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
80. 3) у статті 46-2:
 
81. у частині другій:
 
82. в абзаці першому слова „можуть бути звільнені» замінити словами „підлягають звільненню»;
 
83. доповнити пунктами 7 і 8 такого змісту:
 
84. „7) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
85. 8) у разі неможливості або відсутності згоди на переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
86. доповнити частиною третьою такого змісту:
 
87. „Прокурори або слідчі прокуратури, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи (служби) у триденний строк з дня отримання відповідним органом прокуратури копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
88. 4) доповнити статтями 46-3, 46-4 і 48-1 такого змісту:
 
89. „Стаття 46-3. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
90. Прокурор або слідчий прокуратури не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
91. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню з роботи (служби).
 
92. Прокурору або слідчому прокуратури забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та у будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
93. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції.
 
94. Стаття 46-4. Врегулювання конфлікту інтересів
 
95. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень прокурор або слідчий прокуратури зобов’язаний негайно доповісти про це безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
96. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
97. „Стаття 48-1. Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури
Кодекс професійної етики та поведінки працівників прокуратури схвалюється всеукраїнською конференцією працівників прокуратури і затверджується Генераль-ним прокурором України.
Прокурори та слідчі прокуратури зобов’язані неухильно дотримуватися вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури як у своїй службовій діяльності, так і поза нею.
 
98. Порушення прокурором вимог Кодексу професійної етики та поведінки працівників прокуратури тягне за собою відповідальність, встановлену законом»;
 
99. 5) у другому реченні частини одинадцятої статті 50-1 слово „діяння» замінити словом „правопорушення»;
 
100. 6) статтю 56 після цифр „46-1» доповнити словом і цифрами „статтях 46-2–46-4», а після цифр „48» – цифрами „48-1».
 
101. 6. У Дисциплінарному статуті прокуратури України, затвердженому Постановою Верховної Ради України „Про затвердження Дисциплінарного статуту прокуратури України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 4, ст. 15):
 
102. 1) статтю 11 доповнити частиною такого змісту:
 
103. „З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції за рішенням керівника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування відповідно до порядку проведення службового розслідування в органах прокуратури України»;
 
104. 2) статтю 12 викласти в такій редакції:
 
105. „Стаття 12. Дисциплінарне стягнення застосовується протягом одного місяця з дня виявлення проступку, не рахуючи часу службової перевірки, тимчасової непрацездатності працівника та перебування його у відпустці, але не пізніше одного року з дня вчинення проступку. Строк проведення службової перевірки не може перевищувати двох місяців.
 
106. За один і той самий проступок може бути накладене тільки одне дисциплінарне стягнення.
 
107. Прокурор або слідчий, щодо якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
108. Прокурор або слідчий, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений керівником відповідного органу прокуратури від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
109. У разі вчинення працівником діяння, не сумісного з перебуванням на роботі в органах прокуратури, його звільнення проводиться незалежно від часу вчинення проступку.
 
110. Прокурор або слідчий, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим працівником прокуратури, не може бути звільнений чи змушений до звільнення з роботи, або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
111. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності прокурора або слідчого із зазначених мотивів може бути оскаржене у встановленому законом порядку».
 
112. 7. У Законі України „Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 15, ст. 190; 1997 р., № 12, ст. 103; 1999 р., № 48, ст. 410; 2004 р., № 36, ст. 444, ст. 446; 2005 р., № 27, ст. 361; 2006 р., № 37, ст. 318, № 51, ст. 519; 2007 р., № 33, ст. 442; 2008 р., № 5–8, ст. 78; 2010 р., № 19, ст. 151; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
113. 1) абзац перший пункту 2 статті 8 викласти в такій редакції:
 
114. „2. Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової військової служби) не можуть бути звільнені з військової служби до набуття права на пенсію за вислугу років, крім випадків, коли їхня служба припиняється (розривається) у зв’язку із закінченням строку контракту, у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі або у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту командуванням чи у зв’язку із систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем, за віком, за власним бажанням, за станом здоров’я, через службову невідповідність, у зв’язку із скороченням штатів або проведенням організаційних заходів, у зв’язку з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили, яким призначено покарання у вигляді позбавлення чи обмеження волі, позбавлення військового звання, позбавлення права займати певні посади, у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за корупційне правопорушення, у зв’язку з позбавленням військового звання в дисциплінарному порядку, а також через сімейні обставини або з інших поважних причин, перелік яких визначається Кабінетом Міністрів України»;
 
115. 2) у статті 10-1:
 
116. абзаци перший, другий і четвертий пункту 14 після слів „станом здоров’я» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
117. абзац перший пункту 15 після слів „позбавлення права займати певні посади» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопору-шення»;
 
118. 3) у пункті 2 статті 15:
 
119. друге речення абзацу першого після слів „строку контракту» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
120. абзац третій після слів „з обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення».
 
121. 8. У Законі України „Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382):
 
122. 1) у статті 19:
 
123. у частині третій слова „в межах встановленого бюджету» замінити словами „та в межах видатків, передбачених на утримання Служби безпеки України в Державному бюджеті України»;
 
124. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
125. „Стосовно осіб, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
126. Особи, які претендують на службу в органах Служби безпеки України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
127. На службу в органи Служби безпеки України не може бути прийнята особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
128. Співробітники Служби безпеки України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
129. На співробітників Служби безпеки України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
130. Працівники Служби безпеки України (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільня-ються із служби у триденний строк з дня одержання відповідним органом Служби безпеки України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Служби безпеки України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби.
 
131. Співробітник Служби безпеки України, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим співробітником, не може бути звільнений із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
132. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності співробітника Служби безпеки України із зазначених мотивів може бути оскаржено у встановленому законом порядку»;
 
133. 2) доповнити статтями 19-1 і 19-2 такого змісту:
 
134. „Стаття 19-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
135. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень співробітник Служби безпеки України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник співробітника Служби безпеки України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
136. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
137. Стаття 19-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
138. Співробітники Служби безпеки України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
139. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
140. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або із служби.
 
141. Співробітнику Служби безпеки України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких йому осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
142. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
143. 9. У статті 9 Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 29, ст. 399; 2006 р., № 37, ст. 318; 2007 р., № 33, ст. 442; 2009 р., № 24, ст. 296; із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
144. 1) друге речення частини першої після слів „організаційних заходів» доповнити словами „у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
145. 2) частину третю після слів „законної сили» доповнити словами „у зв’язку з набранням законної сили рішенням суду щодо притягнення до відповідальності за адміністративне корупційне правопору-шення».
 
146. 10. У статті 20 Закону України „Про об’єднання громадян» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 34, ст. 504; 2008 р., № 25, ст. 240; 2010 р., № 37, ст. 496):
 
147. 1) частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
148. „брати участь у заходах щодо запобігання та протидії корупції, передбачених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
149. 2) доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
150. „Об’єднанню громадян не може бути відмовлено в наданні доступу до інформації, зокрема у сфері запобігання і протидії корупції, за винятком обмежень, встановлених законом».
 
151. У зв’язку з цим частини другу–четверту вважати відповідно частинами третьою–п’ятою.
 
152. 11. У Законі України „Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 39, ст. 383; 2000 р., № 32, ст. 257; 2009 р., № 13, ст. 161; 2011 р., № 5, ст. 29):
 
153. 1) доповнити статтю 3 після частини другої новою частиною такого змісту:
 
154. „Нотаріусу забороняється використо-вувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки чи пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб».
 
155. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою;
 
156. 2) частину першу статті 30 доповнити пунктом 8-1 такого змісту:
 
157. „8-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого нотаріуса притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопо-рушення».
 
158. 12. У Законі України „Про державну службу» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 52, ст. 490; 1995 р., № 34, ст. 268; 2011 р., № 23, ст. 160, із змінами, внесеними Законами України від 7 квітня 2011 року № 3207-VІ та від 8 липня 2011 року № 3668-VІ):
 
159. 1) у статті 12:
 
160. абзаци третій і четвертий викласти в такій редакції:
 
161. „мають не зняту або не погашену судимість за вчинення умисного злочину або на яких протягом трьох останніх років накладалось адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення;
 
162. у разі прийняття на службу перебуватимуть в умовах безпосереднього підпорядкування з близькими їм особами»;
 
163. доповнити приміткою такого змісту:
 
164. „Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
165. 2) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
166. „Стаття 13. Фінансовий контроль
 
167. Особа, яка претендує на зайняття посади державного службовця, подає за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 
168. Державний службовець зобов’язаний подавати щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік.
 
169. Декларація про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру подається за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
170. 3) статтю 15 доповнити частиною такого змісту:
 
171. „Стосовно осіб, які претендують на державну службу, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції». У разі прийняття на державну службу на конкурсній основі спеціальна перевірка проводиться після проведення конкурсу стосовно осіб, які успішно склали іспит та рекомендовані для призначення на посаду чи зарахування до кадрового резерву»;
 
172. 4) статтю 16 викласти в такій редакції:
 
173. „Стаття 16. Обмеження, пов’язані з проходженням державної служби
 
174. На державних службовців поширю-ються обмеження, передбачені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
175. Державні службовці не можуть:
 
176. брати участь у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальному функціонуванню державного органу;
 
177. мати в безпосередньому підпорядку-ванні або бути безпосередньо підпоряд-кованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам;
 
178. брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
179. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги пункту 2 частини другої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
180. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
181. Інші обмеження, пов’язані з проходженням державної служби окремими категоріями державних службовців, встановлюються виключно законодавчими актами України.
 
182. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
183. 5) доповнити Закон статтею 16-1 такого змісту:
 
184. „Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
185. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень державний службовець зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник державного службовця зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншому державному службовцю, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
186. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
187. 6) у статті 30:
 
188. у частині першій:
 
189. у пункті 2 частини першої слова і цифри „передбачених статтею 16 цього Закону» замінити словами і цифрами „передбачених статтями 16 і 16-1 цього Закону»;
 
190. пункт 7 виключити;
 
191. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
192. „Припинення державної служби у зв’язку з притягненням особи до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення здійснюється у триденний строк з дня отримання органом, в якому працює особа, копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили»;
 
193. 7) у першому реченні частини дванадцятої статті 37 слова „вчиненням корупційного діяння» замінити словами „притягненням до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення».
 
194. 13. У Законі України „Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 11, ст. 51; 2003 р., № 16, ст. 124; 2005 р., № 11, ст. 198; 2009 р., № 36-37, ст. 511):
 
195. 1) назву Закону доповнити словами „та осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
196. 2) у статті 1:
 
197. назву статті доповнити словами „та осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
198. після слів „у судовому розгляді кримінальних справ» доповнити словами „та осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
199. 3) статтю 2 викласти в такій редакції:
 
200. „Стаття 2. Особи, які мають право на забезпечення безпеки
 
201. Право на забезпечення безпеки шляхом застосування заходів, зазначених у статтях 1 і 7 цього Закону, за наявності відповідних підстав мають:
 
202. а) особа, яка заявила до правоохоронного органу про злочин або в іншій формі брала участь чи сприяла у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів;
 
203. б) потерпілий та його представник у кримінальній справі;
 
204. в) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні представники;
 
205. г) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про відшкодування шкоди, завданої злочином;
 
206. д) свідок;
 
207. е) експерт, спеціаліст, перекладач і понятий;
 
208. є) особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції;
 
209. ж) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах „а»-„є» цієї статті, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться спроби вплинути на учасників кримінального судочинства або осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
210. 4) у статті 3:
 
211. частину другу після слів „і розкритті злочинів» доповнити словами
 
212. „а так само спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
213. частину третю доповнити абзацом такого змісту:
 
214. „Заходи безпеки щодо осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, здійснюються спеціально уповноваженим суб’єктом у сфері протидії корупції, у провадженні якого перебуває справа про адміністративне корупційне правопорушення. Безпека осіб, яких беруть під захист, якщо справа перебуває у провадженні спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю податкової міліції, прокуратури або суду, здійснюється за їх рішенням відповідно органами Служби безпеки України, органами внутрішніх справ»;
 
215. 5) статтю 4 викласти в такій редакції:
 
216. „Стаття 4. Правова основа забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві або осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції
 
217. Правовою основою забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві та осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, є Конституція України, цей Закон, Кримінальний і Кримінально-процесуальний кодекси України, Закон України „Про оперативно-розшукову діяльність», Закон України „Про засади запобігання і протидії корупції», інші закони»;
 
218. 6) у статті 6:
 
219. пункт „в» частини другої викласти в такій редакції:
 
220. „в) звертатися до органу дізнання, слідчого, прокурора, спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, суду, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або справа про адміністративне корупційне правопорушення, з клопотанням щодо прийняття рішення про застосування заходів безпеки під час провадження процесуальних дій або про скасування здійснюваних заходів»;
 
221. пункт „а» частини третьої після слова „судочинству» доповнити словами „або наданням допомоги в запобіганні і протидії корупції»;
 
222. 7) пункт „а» статті 15 викласти в такій редакції:
 
223. „а) обмеження відомостей про особу в матеріалах провадження про корупційне правопорушення, матеріалах перевірки (заявах, поясненнях тощо), протоколах слідчих дій і судових засідань, заміни прізвища, імені, по батькові в цих документах псевдонімами за постановою органу дізнання, слідчого, прокурора, посадової особи спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції або за ухвалою суду про зміну анкетних даних. Ці постанови (ухвали) до матеріалів справи не приєднуються, а зберігаються окремо в органі, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або справа про адміністративне корупційне правопорушення»;
 
224. 8) частину першу статті 17 після слів „у кримінальному судочинстві» доповнити словами „або особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції»;
 
225. 9) частину другу статті 20 викласти в такій редакції:
 
226. „2. Приводом для вжиття заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, членів їх сімей та близьких родичів може бути:
 
227. а) заява учасника кримінального судочинства, особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, членів їх сімей або близьких родичів;
 
228. б) звернення керівника відповідного державного органу;
 
229. в) отримання оперативної та іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб»;
 
230. 10) частину другу статті 21 викласти в такій редакції:
 
231. „2. Приводом для скасування заходів забезпечення безпеки учасників кримінального судочинства, осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції, членів їх сімей та близьких родичів може бути:
 
232. а) заява учасника кримінального судочинства, особи, яка надає допомогу в запобіганні і протидії корупції, членів їх сімей або близьких родичів, щодо яких були застосовані заходи безпеки;
 
233. б) отримання достовірної інформації про усунення загрози життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб»;
 
234. 11) у статті 22:
 
235. перше речення абзацу першого частини другої після слів „слідчий, прокурор» доповнити словами „посадова особа спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції»;
 
236. абзац другий частини третьої викласти в такій редакції:
 
237. „Про вжиті заходи безпеки та їх результати орган, який здійснює заходи, інформує орган дізнання, слідчого, прокурора, спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції, суд або суддю, у провадженні якого перебуває кримінальна справа або справа про адміністративне корупційне правопорушення, а в разі усунення загрози подає відповідному органу за місцем перебування особи, взятої під захист, клопотання про скасування заходів безпеки»;
 
238. абзац перший частини п’ятої після слів „слідчим, прокурором» доповнити словами „посадовою особою спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції»;
 
239. 12) частини першу і другу статті 28 після слів „учасників кримінального судочинства» доповнити словами „осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції».
 
240. 14. У Законі України „Про Державну податкову службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 15, ст. 84; 1998 р., № 29, ст. 190; 2010 р., № 29, ст. 392):
 
241. 1) статтю 15 викласти в такій редакції:
 
242. „Стаття 15. Посадові особи органів державної податкової служби
 
243. Посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідає кваліфікаційним вимогам, установленим Державною податковою адміністрацією України.
 
244. У разі прийняття на роботу посадовій особі може бути встановлено випробувальний строк від шести місяців до одного року.
 
245. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади в органах державної податкової служби, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
246. Особи, які претендують на зайняття посад в органах державної податкової служби, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
247. На роботу до органів державної податкової служби, крім податкової міліції, не може бути прийнята особа, яка засуджувалася за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
248. Посадові особи органів державної податкової служби не мають права займатися підприємницькою діяльністю, а також працювати за сумісництвом на підприємствах, в установах і організаціях (крім наукової та викладацької діяльності).
 
249. На посадових осіб органів державної податкової служби поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
250. Посадові особи органів державної податкової служби підлягають атестації. Порядок атестації визначається Державною податковою службою України.
 
251. Посадові особи органів державної податкової служби подають щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
252. Посадові особи органів державної податкової служби, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом державної податкової служби копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
253. Посадова особа органу державної податкової служби, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
254. Посадова особа органу державної податкової служби, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу державної податкової служби від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
255. Посадова особа органу державної податкової служби, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою посадовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
256. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб органу державної податкової служби із зазначених мотивів може бути оскаржене в установленому законом порядку»;
 
257. 2) доповнити Закон статтями 15-1 і 15-2 такого змісту:
 
258. „Стаття 15-1. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
259. Посадові особи органів державної податкової служби не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
260. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з дня виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
261. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або з роботи.
 
262. Посадовим особам державної податкової служби забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
263. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
264. Стаття 15-2. Врегулювання конфлікту інтересів
 
265. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа державної податкової служби зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи державної податкової служби зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
266. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
267. 3) абзац четвертий частини другої статті 19 викласти в такій редакції:
 
268. „запобігання, виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень в органах державної податкової служби»;
 
269. 4) статтю 23 доповнити частиною такого змісту:
 
270. „На службу до податкової міліції не може бути прийнята особа, яка засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.».
 
271. 15. У Законі України „Про судову експертизу» (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., № 28, ст. 232; 2005 р., № 1, ст. 14):
 
272. 1) статтю 10 доповнити частиною такого змісту:
 
273. „Судовому експерту забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб»;
 
274. 2) частину першу статті 11 викласти в такій редакції:
 
275. „Не може залучатися до виконання обов’язків судового експерта особа, визнана в установленому законом порядку недієздатною, а також та, яка має не зняту або не погашену судимість, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення або дисциплінарне стягнення у вигляді позбавлення кваліфікації судового експерта».
 
276. 16. Статтю 4.5 Положення про помічника – консультанта народного депутата України, затвердженого Постановою Верховної Ради України „Про затвердження Положення про помічника – консультанта народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 37, ст. 283; 2004 р., № 23, ст. 320), доповнити частиною третьою такого змісту:
 
277. „3. Помічник – консультант народного депутата України, якого притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання керівником Апарату Верховної Ради України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
278. 17. Статтю 16 Закону України „Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст. 272) доповнити частинами такого змісту:
 
279. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
280. Особи, які претендують на зайняття посади судді Конституційного Суду України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом».
 
281. 18. У Законі України „Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2005 р., № 9, ст. 172; 2009 р., № 6, ст. 19, № 19, ст. 260; 2010 р., № 37, ст. 496):
 
282. 1) у частині четвертій статті 12 слова „ (крім викладацької, наукової та творчої роботи у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток» замінити словами „іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю»;
 
283. 2) у частині другій статті 50 слова „ (крім викладацької, наукової та творчої роботи в позаурочний час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток, якщо інше не передбачено законом» замінити словами «, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю»;
 
284. 3) частину п’яту статті 55 і частину четверту статті 56 доповнити пунктом 3 такого змісту:
 
285. „3) набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
286. 4) у пункті 3 частини першої статті 79 слова „обвинувальним вироком щодо нього» замінити словами „рішенням суду про притягнення його до кримінальної або адміністративної відповідальності за корупційне правопорушення».
 
287. 19. У Законі України „Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст. 99):
 
288. 1) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
289. „Стаття 5. Вимоги до кандидата на посаду Уповноваженого та призначення на посаду Уповноваженого
 
290. Уповноважений призначається на посаду і звільняється з посади Верховною Радою України таємним голосуванням шляхом подання бюлетенів.
 
291. Уповноваженим може бути призначено громадянина України, який на день обрання досяг 40 років, володіє державною мовою, має високі моральні якості, досвід правозахисної діяльності та протягом останніх п’яти років проживає в Україні.
 
292. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
293. Особи, які претендують на зайняття посади Уповноваженого, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом.
 
294. Організація проведення спеціальної перевірки покладається на відповідний комітет Верховної Ради України.
 
295. Не може бути призначено Уповноваженим особу, яка засуджувалася за вчинення злочину, крім реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
296. Уповноважений призначається строком на п’ять років, який починається з дня складення ним присяги на сесії Верховної Ради України.
 
297. На Уповноваженого поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
298. 2) друге речення частини першої статті 6 після слів „комітет Верховної Ради України» доповнити словами «за результатами спеціальної перевірки, передбаченої статтею 5 цього Закону».
 
299. 20. У Законі України „Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст. 146; 2010 р., № 26, ст. 272, № 41–45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
300. 1) статтю 19 доповнити частиною такого змісту:
 
301. „На членів Вищої ради юстиції поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
302. 2) пункт 6 частини другої статті 29 викласти в такій редакції:
 
303. „6) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
304. 3) абзац третій частини другої статті 32 викласти в такій редакції:
 
305. „недотримання суддею вимог та обмежень, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
306. 21. У Законі України „Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 35, ст. 236):
 
307. 1) у статті 16:
 
308. частину третю викласти в такій редакції:
 
309. „Не може бути прийнятий на службу в Управління державної охорони України громадянин, який раніше засуджувався за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованого, або на якого протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення, і якому відповідно до вимог законодавства не може бути надано допуск до державної таємниці»;
 
310. доповнити статтю після частини третьої новими частинами такого змісту:
 
311. „Стосовно осіб, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
312. Особи, які претендують на службу в Управлінні державної охорони України, подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
313. Військовослужбовці Управління державної охорони України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
314. На військовослужбовців Управління державної охорони України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
315. Військовослужбовці Управління державної охорони України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину з призначенням покарання у виді позбавлення волі, обмеження волі, позбавлення військового звання чи позбавлення права займати певні посади, або за вчинення адміністративного корупційного правопорушення підлягають звільненню із служби».
 
316. У зв’язку з цим частини четверту-дев’яту вважати відповідно частинами дев’ятою-чотирнадцятою;
 
317. 2) доповнити Закон статтями 16-1 і 16-2 такого змісту:
 
318. „Стаття 16-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
319. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовець Управління державної охорони України зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
320. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
321. Стаття 16-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
322. Військовослужбовці Управління державної охорони України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
323. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із займаної посади або із служби.
 
324. Військовослужбовцям Управління державної охорони України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
325. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
326. 22. У Статуті внутрішньої служби Збройних Сил України, затвердженому Законом України „Про Статут внутрішньої служби Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22–23, ст. 194; 2005 р., № 3, ст. 76):
 
327. 1) статтю 59 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
328. „негайно доповідати старшому командиру (начальнику) про злочин, корупційне правопорушення, вчинене підлеглим військовослужбовцем, а командир (начальник) військової частини (установи) – негайно повідомляти про це військовому прокурору, а в разі вчинення злочину чи корупційного правопорушення військовослужбовцем Збройних Сил України – начальнику відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України з одночасним надсиланням йому відповідних матеріалів для вивчення та прийняття рішення в порядку, визначеному законом».
 
329. У зв’язку з цим абзаци третій–двадцять другий вважати відповідно абзацами четвертим–двадцять третім;
 
330. 2) в абзаці вісімнадцятому статті 67 слово „діяння» замінити словом „правопорушення».
 
331. 23. У Дисциплінарному статуті Збройних Сил України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут Збройних Сил України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22–23, ст. 197; 2005 р., № 3, ст. 76):
 
332. 1) частину другу статті 45 викласти в такій редакції:
 
333. „За вчинення адміністративних правопорушень військовослужбовці несуть дисциплінарну відповідальність за цим Статутом, а у випадках, передбачених Кодексом України про адміністративні правопорушення - також адміністративну відповідальність»;
 
334. 2) статтю 84 доповнити частиною такого змісту:
 
335. „У кожному випадку вчинення корупційного правопорушення або невиконання військовими посадовими особами вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» з метою виявлення причин та умов, що сприяли його вчиненню, службове розслідування призначається командиром самостійно або проводиться за його рішенням за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції»;
 
336. 3) статтю 85 доповнити частинами такого змісту:
 
337. „Якщо під час службового розслідування буде з’ясовано, що правопорушення військовослужбовця містить ознаки адміністративного корупційного правопорушення, чи одержано інформацію про вчинення такого правопорушення військовослужбовцем, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення військовому прокуророві та спеціально уповноваженому суб’єктові у сфері протидії корупції.
 
338. У разі коли ознаки адміністративного корупційного правопорушення встановлено під час проведення службового розслідування щодо військовослужбовця Збройних Сил України чи одержано інформацію про вчинення ним такого правопорушення, командир військової частини зобов’язаний у межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення військовому прокуророві та начальникові відповідного органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;
 
339. 4) доповнити Закон статтями 87-1 та 91-1 такого змісту:
 
340. „87-1. Військовослужбовець, який повідомив про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим військовослужбовцем, не може бути звільнений з посади або із служби чи змушений до звільнення або притягнутий до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
341. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності військовослужбовця із зазначених мотивів може бути оскаржено в установленому законом порядку»;
 
342. „91-1.- Військовослужбовець, щодо якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом. Військовослужбовець, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень за рішенням командира до закінчення розгляду справи судом».
 
343. 24. У Законі України „Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 42–43, ст. 378; 2002 р., № 33, ст. 235; 2003 р., № 28, ст. 210; 2004 р., № 6, ст. 38; 2006 р., № 1, ст. 18, № 8, ст. 88):
 
344. 1) у статті 1:
 
345. в абзаці двадцять третьому слова „Для цілей цього Закону заінтересованими особами стосовно керуючого санацією чи кредиторів визначаються особи в такому ж переліку, як і заінтересовані особи стосовно боржника» виключити;
 
346. доповнити статтю новим абзацом такого змісту:
 
347. „заінтересовані особи стосовно арбітражного керуючого - юридична особа, утворена за участю арбітражного керуючого, подружжя, діти, батьки, рідні брати і сестри, дід, баба, онуки, усиновлювачі, усиновлені, а також інші особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки з арбітражним керуючим»;
 
348. 2) у статті 3-1:
 
349. частину третю після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
350. „особи, які мають конфлікт інтересів - особи, у яких виникає суперечність між особистими інтересами та повноваженнями арбітражного керуючого, що можуть вплинути на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання повноважень арбітражного керуючого».
 
351. У зв’язку з цим абзаци четвертий–шостий вважати відповідно абзацами п’ятим–сьомим;
 
352. частину п’яту після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
353. „уживати заходів до недопущення будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів та невідкладно повідомляти суду про наявність конфлікту інтересів».
 
354. У зв’язку з цим абзаци третій–п’ятий вважати відповідно абзацами четвертим–шостим;
 
355. доповнити статтю після частини шостої новими частинами сьомою і восьмою такого змісту:
 
356. „7. Під час реалізації своїх прав та обов’язків арбітражний керуючий зобов’язаний додержуватися вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» щодо обмеження використання своїх повноважень з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, одержання дарунків (пожертв).
 
357. 8. Недотримання арбітражним керуючим вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції», а також виникнення конфлікту інтересів під час здійснення його повноважень є підставою для усунення його від виконання обов’язків арбітражного керуючого під час провадження у справі про банкрутство, про що господарський суд виносить ухвалу».
 
358. У зв’язку з цим частини сьому–п’ятнадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою–сімнадцятою.
 
359. 25. У Законі України „Про службу в органах місцевого самоврядування» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 33, ст. 175; 2010 р., № 4, ст. 18; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
360. 1) статтю 5 доповнити частинами такого змісту:
 
361. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
362. Особи, які претендують на зайняття посад в органах місцевого самоврядування, подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб»;
 
363. 2) у статті 12:
 
364. частину першу викласти в такій редакції:
 
365. „На службу в органи місцевого самоврядування не можуть бути прийняті особи:
 
366. 1) визнані судом недієздатними;
 
367. 2) які мають судимість за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку;
 
368. 3) які на підставі закону позбавлені права займати посади в органах державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування протягом установленого строку;
 
369. 4) на яких протягом трьох останніх років накладалися адміністративні стягнення за вчинення адміністративних корупційних правопорушень;
 
370. 5) які у разі прийняття на службу в органи місцевого самоврядування будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі близьким особам»;
 
371. частину другу викласти в такій редакції:
 
372. „На посадових осіб місцевого самоврядування поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
373. 3) доповнити Закон статтею 12-1 такого змісту:
 
374. „Стаття 12-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
375. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень посадова особа місцевого самоврядування зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник посадової особи місцевого самоврядування зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
376. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».»;
 
377. 4) статтю 13 викласти в такій редакції:
 
378. „Стаття 13. Фінансовий контроль за доходами та витратами посадових осіб місцевого самоврядування
 
379. Посадові особи місцевого самоврядування щороку до 1 квітня за місцем роботи (служби) подають декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою та в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
380. 5) статтю 20 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
„Посадові особи місцевого самоврядування, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом місцевого самоврядування копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
У зв’язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
 
381. 26. Статтю 25 Закону України „Про статус народного депутата України» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 42, ст. 212; 2011 р., № 23, ст. 160) викласти в такій редакції:
 
382. „Стаття 25. Декларування майнового стану, доходів, витрат і зобов’язань фінансового характеру народного депутата України
 
383. Народний депутат України зобов’язаний під час оформлення на роботу у Верховну Раду України, а потім щороку протягом здійснення своїх повноважень, але не пізніше 1 квітня подавати за місцем роботи декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою і у порядку, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
384. 27. У статті 6 Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 47, ст. 251):
 
385. 1) частину другу викласти в такій редакції:
 
386. „Оцінювачем не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за вчинення корисливого злочину або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
387. 2) доповнити статтю частиною такого змісту:
 
388. „Оцінювачу забороняється використовувати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб».
 
389. 28. У Законі України „Про дипломатичну службу» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 5, ст. 29; 2011 р., № 31, ст. 296):
 
390. 1) статтю 9 після частини другої доповнити новими частинами такого змісту:
 
391. „Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в системі органів дипломатичної служби, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
392. Особи, які претендують на зайняття посад в системі органів дипломатичної служби, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб».
 
393. У зв’язку з цим частини третю–шосту вважати відповідно частинами п’ятою–восьмою;
 
394. 2) у статті 28:
 
395. перше речення частини другої після слів „тривалості службового розслідування» доповнити словами „крім випадків, визначених частинами четвертою і п’ятою цієї статті»;
 
396. частину третю після слів „виконання повноважень за посадою» доповнити словами „крім випадків, передбачених частинами четвертою і п’ятою цієї статті»;
 
397. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
398. „Працівник дипломатичної служби, щодо якого винесено постанову про притягнення як обвинуваченого у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання службових повноважень за посадою в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
399. Працівник дипломатичної служби, щодо якого складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонений від виконання службових повноважень керівником відповідного органу дипломатичної служби до закінчення розгляду справи судом»;
 
400. 3) статтю 31 викласти в такій редакції:
 
401. „Стаття 31. Обмеження, пов’язані з перебуванням на дипломатичній службі
 
402. На працівників дипломатичної служби поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції». Працівники дипломатичної служби не можуть брати участі у страйках та вчиняти інші дії, що перешкоджають нормальній діяльності органів державної влади або порушують правила безпеки під час перебування у довготерміновому відрядженні»;
 
403. 4) доповнити статтею 31-1 такого змісту:
 
404. „Стаття 31-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
405. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень працівник дипломатичної служби зобов’язаний негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
406. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
407. 5) статтю 32 викласти в такій редакції:
 
408. „Стаття 32. Декларування доходів працівників дипломатичної служби
 
409. Декларування доходів та витрат працівників дипломатичної служби та осіб, що претендують на зайняття посади дипломатичного працівника або адміністративно-технічного працівника, здійснюється відповідно до Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
410. 29. У Законі України „Про Військову службу правопорядку у Збройних Силах України» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 32, ст. 225; 2005 р., № 3, ст. 76; 2010 р., № 19, ст. 151):
 
411. 1) статтю 1 після слів „працівників Збройних Сил України» доповнити словами „для виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, вчинених військовими посадовими особами Збройних Сил України»;
 
412. 2) частину першу статті 3 після абзацу п’ятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
413. „здійснення в межах своєї компетенції заходів щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень».
 
414. У зв’язку з цим абзаци шостий-дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим-тринадцятим;
 
415. 3) пункт 2 частини п’ятої статті 5 доповнити абзацом такого змісту:
 
416. „спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією;
 
417. 4) статтю 7 доповнити пунктом 17-1 такого змісту:
 
418. „17-1) проводити в межах компетенції спеціальну перевірку стосовно осіб, які претендують на зайняття військових посад у Збройних Силах України, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків»;
 
419. 5) статтю 8 доповнити пунктом 5-1 такого змісту:
 
420. „5-1) інформувати громадськість про вжиті заходи до запобігання та протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень».
 
421. 30. У Законі України „Про статус депутатів місцевих рад» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 40, ст. 290; 2004 р., № 22, ст. 316; 2007 р., № 13, ст. 134):
 
422. 1) пункт 7 частини першої статті 5 після слів „до позбавлення волі» доповнити словами „або набрання законної сили рішенням суду щодо притягнення його до відповідальності за корупційне правопорушення»;
 
423. 2) статтю 8 доповнити частиною третьою такого змісту:
 
424. „3. На депутатів місцевих рад поширюються обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
425. 31. У Законі України „Про Державну прикордонну службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 27, ст. 208; 2007 р., № 33, ст. 442):
 
426. 1) статтю 14 викласти в такій редакції:
 
427. „Стаття 14. Особовий склад Державної прикордонної служби України
 
428. До особового складу Державної прикордонної служби України входять військовослужбовці та працівники Державної прикордонної служби України.
 
429. Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
430. Особи, які претендують на службу в Державній прикордонній службі України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
431. На службу в Державній прикордонній службі України не може бути прийнята особа, яка засуджувалася за вчинення умисного злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення.
 
432. Комплектування Державної прикордонної служби України військовослужбовцями і проходження ними військової служби здійснюються на підставі Закону України „Про військовий обов’язок і військову службу». Уповноважені посадові особи Державної прикордонної служби України попередньо вивчають склад призовників та здійснюють їх добір у військових комісаріатах.
 
433. Трудові відносини працівників Державної прикордонної служби України регулюються законодавством про працю, державну службу та укладеними трудовими договорами (контрактами). Перелік посад працівників Державної прикордонної служби України, які відповідно до їх службових повноважень можуть залучатися до оперативно-службової діяльності, визначається Головою Державної прикордонної служби України.
 
434. На військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, Державної прикордонної служби України поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
435. Військовослужбовці, крім військовослужбовців строкової служби, Державної прикордонної служби України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
436. Посадові особи Державної прикордонної служби України (крім військововслужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної прикордонної служби України копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Державної прикордонної служби України, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби»;
 
437. 2) доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
438. „Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
439. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військовослужбовці Державної прикордонної служби України зобов’язані негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
440. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
441. 32. В абзаці шістдесят сьомому частини другої статті 8 Закону України „Про основи національної безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 39, ст. 351) слова „боротьби з корупцією» замінити словами «запобігання і протидії корупції».
 
442. 33. Статтю 5 Закону України „Про Державну спеціальну службу транспорту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 19, ст. 269; 2006 р., № 26, ст. 215) викласти в такій редакції:
 
443. „Стаття 5. Комплектування особового складу Державної спеціальної служби транспорту
 
444. До особового складу Державної спеціальної служби транспорту входять працівники і військовослужбовці.
 
445. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад у Державній спеціальній службі транспорту, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
446. Особи, які претендують на зайняття посад в Державній спеціальній службі транспорту, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб.
 
447. Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту комплектуються на добровільній основі за контрактом та кадровим складом, а також за призовом.
 
448. Перелік посад, які підлягають заміщенню працівниками і військовослужбовцями, затверджується Кабінетом Міністрів України за поданням керівника центрального органу виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури, погодженим з Генеральним штабом Збройних Сил України.
 
449. Відносини, пов’язані з прийняттям громадян на роботу, виконанням ними службових обов’язків, звільненням з роботи у Державній спеціальній службі транспорту, регулюються законодавством України.
 
450. Порядок проходження служби військовослужбовцями Державної спеціальної служби транспорту, присвоєння і позбавлення військових звань визначаються Положенням, яке подається центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури і затверджується Указом Президента України. Встановлення форми одягу і знаків розрізнення визначається Положенням, розробленим центральним органом виконавчої влади у сфері транспорту, дорожнього господарства, туризму та інфраструктури і затвердженим Кабінетом Міністрів України.
 
451. На військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту поширюється дія військових статутів Збройних Сил України.
 
452. У мирний час особовий склад Державної спеціальної служби транспорту (крім підрозділів охорони) не має права носити зброю.
 
453. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
454. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини десятої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
455. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
456. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
457. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту (крім військовослужбовців), яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, звільняються з роботи у триденний строк з дня одержання органом Державної спеціальної служби транспорту копії відповідного судового рішення. Військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту, яких притягнуто до відповідальності за вчинення злочину або адміністративного корупційного правопорушення, підлягають звільненню із служби.
 
458. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягають відстороненню від виконання повноважень в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
459. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, щодо яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, можуть бути відсторонені керівником відповідного органу, загону, підрозділу, підприємства чи установи Державної спеціальної служби транспорту від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
460. Посадові особи Державної спеціальної служби транспорту, які повідомили про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншими посадовими особами, не можуть бути звільнені із служби чи змушені до звільнення або притягнуті до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
461. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності посадових осіб Державної спеціальної служби транспорту із зазначених мотивів може бути оскаржене в установленому законом порядку.
 
462. На військовослужбовців та інших посадових осіб Державної спеціальної служби транспорту поширюються інші вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
463. Примітка. Термін „безпосереднє підпорядкування» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
464. 34. У Законі України „Про Центральну виборчу комісію» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448):
 
465. 1) у статті 7:
 
466. частину другу викласти в такій редакції:
 
467. „2. Не може бути призначений до складу Комісії громадянин України, який має судимість за вчинення злочину, якщо ця судимість не погашена і не знята в установленому законом порядку, чи на якого протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційних правопорушень, або який визнаний у встановленому порядку недієздатним чи обмежено дієздатним»;
 
468. доповнити статтю частинами шостою і сьомою такого змісту:
 
469. „6. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посади члена Комісії, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
470. 7. Особи, які претендують на зайняття посади члена Комісії, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб»;
 
471. 2) у статті 30:
 
472. частину четверту доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
473. „10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
474. у частині шостій цифри „2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9» замінити цифрами „2–10»;
 
475. доповнити статтю після частини сьомої новою частиною восьмою такого змісту:
 
476. „8. Подання про дострокове припинення повноважень з підстав, передбачених пунктами 6 і 10 частини четвертої цієї статті, вноситься Головою Комісії або заступником Голови Комісії Президентові України у триденний строк з дня отримання копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
477. У зв’язку з цим частини восьму-одинадцяту вважати відповідно частинами дев’ятою-дванадцятою.
 
478. 35. У Законі України „Про правові засади цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 39, ст. 488):
 
479. 1) статтю 42 доповнити частинами шостою–восьмою такого змісту:
 
480. „6. Особи рядового і начальницького складу цивільного захисту не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
481. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини п’ятої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
482. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
483. 7. Особи рядового і начальницького складу цивільного захисту подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
484. 8. На осіб рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
485. Примітка. Термін „безпосереднє підпорядкування» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
486. 2) у статті 46:
 
487. частину третю викласти в такій редакції:
 
488. „3. Не може бути прийнята на службу особа, яка підлягає призову на строкову військову службу до Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також особа, яка раніше засуджувалася за вчинення умисного злочину, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
489. доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
490. „4. Стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в органах і підрозділах цивільного захисту, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
491. 5. Особи, які претендують на зайняття посад в органах і підрозділах цивільного захисту, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб»;
 
492. 3) доповнити Закон статтею 46-1 такого змісту:
 
493. „Стаття 46-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
494. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового і начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту зобов’язані негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
495. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
496. 4) у статті 51:
 
497. у частині другій:
 
498. пункт 8 викласти в такій редакції:
 
499. „8) у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду або судовим рішенням, відповідно до якого особу рядового і начальницького складу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
500. доповнити частину пунктом 9 такого змісту:
 
501. „9) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
502. у частині третій:
 
503. пункт 6 викласти в такій редакції:
 
504. „6) у зв’язку із набранням законної сили обвинувальним вироком суду або судовим рішенням, відповідно до якого особу начальницького складу притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення»;
 
505. доповнити частину пунктом 7 такого змісту:
 
506. „7) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
507. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
508. „4. У випадку, передбаченому пунктом 8 частини другої та пунктом 7 частини третьої цієї статті, особи рядового і начальницького складу підлягають звільненню з посад у триденний строк з дня отримання відповідним органом або підрозділом цивільного захисту копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
509. 36. У Законі України „Про Державну кримінально-виконавчу службу України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 30, ст. 409):
 
510. 1) у статті 14:
 
511. частину другу доповнити абзацами такого змісту:
 
512. „Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
513. Особи, які претендують на службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу чи підрозділу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі чи підрозділі близьких їм осіб»;
 
514. останнє речення частини третьої викласти в такій редакції: «Не може бути прийнята на службу особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
515. частину восьму доповнити абзацами такого змісту:
 
516. „На осіб рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
517. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
518. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, яких притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення, підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або установою виконання покарань копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
519. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, щодо яких винесено постанову про притягнення як обвинувачених у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягають відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
520. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, щодо яких складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, можуть бути відсторонені керівником відповідного органу або установи виконання покарань від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
521. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України, які повідомили про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншими особами рядового і начальницького складу, не можуть бути звільнені із служби чи змушені до звільнення або притягнуті до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
522. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб може бути оскаржено у встановленому законом порядку»;
 
523. 2) доповнити Закон статтею 14-1 такого змісту:
 
524. „Стаття 14-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
525. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому керівникові. Безпосередній керівник зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
526. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
527. 3) статтю 15 після частини другої доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
528. „3. Особи рядового і начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
529. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування. У разі неможливості такого переведення або відсутності згоди на нього особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
530. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
531. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною четвертою.
 
532. 37. У Дисциплінарному статуті митної служби України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут митної служби України» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 42, ст. 467):
 
533. 1) статтю 4 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
534. „додержуватися вимог та обмежень, встановлених Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
535. У зв’язку з цим абзаци четвертий-одинадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим-дванадцятим;
 
536. 2) у статті 28:
 
537. в абзаці другому пункту 3 слова «відповідно до положення статті 7 Закону України „Про боротьбу з корупцією» виключити;
 
538. доповнити статтю пунктами 8 і 9 такого змісту:
 
539. „8) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого посадову особу митної служби притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
540. 9) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
541. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
542. „У випадку, передбаченому пунктом 8 цієї статті, посадові особи митної служби підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання митним органом, спеціалізованою митною установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили.
 
543. Посадова особа митної служби, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою посадовою особою, не може бути звільнена з роботи чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
544. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності посадової особи митної служби із зазначених мотивів може бути оскаржено у встановленому законом порядку»;
 
545. 3) статтю 33 доповнити частинами такого змісту:
 
546. „Посадова особа митної служби, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання службових повноважень за посадою в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
547. Посадова особа митної служби, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного митного органу, спеціалізованої митної установи та організації від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
548. 38. У Дисциплінарному статуті органів внутрішніх справ України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 29, ст. 245):
 
549. 1) статтю 14 доповнити частинами такого змісту:
 
550. „Особа рядового або начальницького складу органу внутрішніх справ, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншим працівником міліції, не може бути звільнена із служби чи змушена до такого звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням.
 
551. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності таких осіб із зазначених мотивів може бути оскаржено у встановленому законом порядку.
 
552. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника органу, який має право приймати або звільняти із служби особу, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування»;
 
553. 2) статтю 17 доповнити частинами такого змісту:
 
554. „Особа рядового або начальницького складу, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
555. Особа рядового або начальницького складу, щодо якої складено протокол про корупційне адміністративне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу внутрішніх справ від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
556. 39. У Законі України „Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 30, ст. 258; 2009 р., № 24, ст. 296, № 32-33, ст. 485, № 41, ст. 601):
 
557. 1) у статті 10:
 
558. частину четверту доповнити абзацами такого змісту:
 
559. „Стосовно осіб, які претендують на службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
560. Особи, які претендують на службу в Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України, до призначення на відповідну посаду подають за місцем майбутньої служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому законом, та зобов’язані повідомити керівництву органу, на зайняття посади в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб.
 
561. На службу в Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України не може бути прийнята особа, яка раніше засуджувалася за вчинення злочину, за винятком реабілітованої, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
562. частину шосту доповнити абзацом такого змісту:
 
563. „Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
564. 2) доповнити Закон статтями 10-1 і 10-2 такого змісту:
 
565. „Стаття 10-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
566. 1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень особа рядового або начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові.
 
567. Безпосередній начальник особи рядового або начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
568. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
569. Стаття 10-2. Обмеження щодо роботи близьких осіб
 
570. 1. Особи рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України не можуть мати в безпосередньому підпорядкуванні або бути безпосередньо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам.
 
571. 2. У разі виникнення обставин, що порушують вимоги частини першої цієї статті, відповідні особи, близькі їм особи вживають заходів до усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. Якщо у зазначений строк ці обставини добровільно ними не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний строк з моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на іншу посаду, що виключає безпосереднє підпорядкування.
 
572. 3. У разі неможливості такого переведення особа, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із служби.
 
573. 4. Особам рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України забороняється брати участь у роботі колегіальних органів під час розгляду питань щодо призначення на посаду близьких їм осіб та в будь-який інший спосіб впливати на прийняття такого рішення.
 
574. Примітка. Терміни „безпосереднє підпорядкування» і „близька особа» вживаються у значеннях, наведених у Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
575. 3) у частині другій статті 12:
 
576. доповнити частину пунктами 10 і 11 такого змісту:
 
577. „10) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого особу рядового і начальницького складу притягнуто до відповідальності за корупційні правопорушення;
 
578. 11) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
579. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
580. „У випадку, передбаченому пунктом 10 цієї частини, особи рядового і начальницького складу підлягають звільненню із служби у триденний строк з дня отримання відповідним органом або підрозділом Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили».
 
581. 40. У Законі України „Про військовий обов’язок і військову службу» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 38, ст. 324; 2009 р., № 30, ст. 418, № 36–37, ст. 512; 2010 р., № 12, ст. 117; із змінами, внесеними законами України від 12 травня 2011 року № 3353-VІ і від 19 травня 2011 року № 3409-VІ):
 
582. 1) у частині третій статті 5 слова „військових судів і прокуратур» замінити словами „військових прокуратур, підрозділів дізнання, а також спеціальних підрозділів по боротьбі з корупцією Військової служби правопорядку у Збройних Силах України»;
 
583. 2) статтю 6 після частини десятої доповнити новою частиною одинадцятою такого змісту:
 
584. „11. Військові посадові особи – військовослужбовці, які обіймають штатні посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністра-тивно-господарських обов’язків, або які спеціально уповноважені на виконання таких обов’язків згідно із законодав-ством».
 
585. У зв’язку з цим частину одинадцяту вважати частиною дванадцятою;
 
586. 3) статтю 20 доповнити частинами третьою-п’ятою та приміткою такого змісту:
 
587. „3. Військові посадові особи не можуть перебувати з близькими особами у відносинах прямої організаційної та правової залежності підлеглої особи від її начальника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань прийняття на службу, звільнення із служби, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень, надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням, з близькими їм особами.
 
588. 4. Стосовно кандидатів на зайняття військових посад, пов’язаних з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов’язків, за їх письмовою згодою проводиться спеціальна перевірка в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
589. 5. Військові посадові особи, крім військовослужбовців строкової служби, подають щороку до 1 квітня за місцем служби декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру в порядку, встановленому Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
590. На військових посадових осіб поширюються інші обмеження та вимоги, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
591. Примітка. Термін „близькі особи» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
592. 4) доповнити Закон статтею 20-1 такого змісту:
 
593. „Стаття 20-1. Врегулювання конфлікту інтересів
 
594. 1. У разі виникнення конфлікту інтересів під час виконання службових повноважень військова посадова особа зобов’язана негайно доповісти про це своєму безпосередньому начальникові. Безпосередній начальник військової посадової особи зобов’язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.
 
595. Примітка. Термін „конфлікт інтересів» вживається у значенні, наведеному в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
596. 5) у статті 26:
 
597. частину шосту доповнити пунктами „і» та „ї» такого змісту:
 
598. „і) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
599. ї) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі»;
 
600. частину сьому доповнити пунктами „з» та „и» такого змісту:
 
601. „з) у зв’язку з набранням законної сили судовим рішенням, відповідно до якого військовослужбовця притягнуто до відповідальності за адміністративне корупційне правопорушення;
 
602. и) у разі неможливості переведення на іншу посаду у зв’язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі».
 
603. 41. У Законі України „Про аудиторську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 44, ст. 432):
 
604. 1) у статті 4:
 
605. частину п’яту викласти в такій редакції:
 
606. „Аудитором не може бути особа, яка має не погашену або не зняту судимість за корисливий злочин або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
607. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
608. „Аудитору забороняється використову-вати свої повноваження з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб»;
 
609. 2) пункт 1 статті 19 після слів „цього Закону» доповнити словами „Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
610. 3) статтю 20 доповнити приміткою такого змісту:
 
611. „Примітка. Прямими родинними стосунками є родинні стосунки з близькими особами, зазначеними в Законі України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
612. 42. У Дисциплінарному статуті Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, затвердженому Законом України „Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 9, ст. 114):
 
613. 1) частину другу статті 8 після слів „виявлення порушень законодавства» доповнити словами „корупційного правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення»;
 
614. 2) статтю 9 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
615. „5. Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, начальники регіональних органів, територіальних підрозділів, закладів та установ Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України у разі виявлення корупційного правопорушення, вчиненого особою рядового чи начальницького складу, зобов’язані в межах своїх повноважень вжити заходів до припинення такого правопорушення та негайно повідомити про його вчинення спеціально уповноваженому суб’єкту у сфері протидії корупції»;
 
616. 3) статтю 15 доповнити частинами сімнадцятою і вісімнадцятою такого змісту:
 
617. „17. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.
 
618. 18. Особа рядового і начальницького складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою рядового і начальницького складу, не може бути звільнена із служби чи змушена до звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності може бути оскаржено у встановленому законом порядку»;
 
619. 4) статтю 18 доповнити частинами четвертою і п’ятою такого змісту:
 
620. „4. Особа рядового і начальницького складу, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
621. 5. Особа рядового і начальницького складу, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу, підрозділу, закладу чи установи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом».
 
622. 43. Дисциплінарний статут служби цивільного захисту, затверджений Законом України „Про Дисциплінарний статут служби цивільного захисту» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 29, ст. 398), доповнити статтею 85-1 такого змісту:
 
623. „85-1. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення, або невиконання вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» за поданням спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції, за рішенням начальника особи, яка вчинила таке правопорушення, проводиться службове розслідування.
 
624. Особа, щодо якої винесено постанову про притягнення як обвинуваченої у вчиненні злочину у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, та/або пов’язаного із зловживанням своїм службовим становищем, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом, до розгляду справи судом.
 
625. Особа рядового або начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, щодо якої складено протокол про адміністративне корупційне правопорушення, може бути відсторонена керівником відповідного органу цивільного захисту від виконання службових повноважень до закінчення розгляду справи судом.
 
626. Особа рядового або начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту, яка повідомила про порушення вимог Закону України „Про засади запобігання і протидії корупції» іншою особою рядового або начальницького складу, не може бути звільнена із служби чи змушена до такого звільнення або притягнута до дисциплінарної відповідальності у зв’язку з таким повідомленням».
 
627. Рішення про звільнення або притягнення до дисциплінарної відповідальності такої особи може бути оскаржено в установленому законом порядку».
 
628. 44. У Законі України „Про судоустрій і статус суддів» (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 41–45, ст. 529; 2011 р., № 23, ст. 160):
 
629. 1) у статті 54:
 
630. у частині четвертій:
 
631. Пункти 6 і 7викласти в такій редакції:
 
632. „6) виконувати вимоги та дотримуватися обмежень, що встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»; «;
 
633. пункт 7 виключити;
 
634. частину п’яту виключити;
 
635. 2) частину першу статті 67 доповнити пунктами 8–10 такого змісту:
 
636. „8) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за формою, передбаченою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
637. 9) копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобо-в’язаних);
 
638. 10) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності)»;
 
639. 3) пункт 7 частини четвертої статті 75 викласти в такій редакції:
 
640. „7) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, в тому числі за кордоном, за формою, передбаченою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції».
 
641. 45. У Законі України „Про Кабінет Міністрів України» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 9, ст. 58, № 23, ст. 160, № 38, ст. 384):
 
642. 1) у статті 7:
 
643. друге речення частини першої викласти в такій редакції: „Не може бути призначена на посаду члена Кабінету Міністрів України особа, яка має судимість, не погашену або не зняту в установленому законом порядку, або на яку протягом трьох останніх років накладалося адміністративне стягнення за вчинення адміністративного корупційного правопорушення»;
 
644. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
645. „4. На членів Кабінету Міністрів України поширюються вимоги та обмеження, встановлені Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
646. 2) пункт 4 частини третьої статті 8 викласти в такій редакції:
 
647. „4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
648. 3) пункт 4 частини п’ятої статті 9 викласти в такій редакції:
 
649. „4) декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, встановленою Законом України „Про засади запобігання і протидії корупції»;
 
650. 4) частину першу статті 19 після слів „свобод людини та громадянина» доповнити словами „запобігання і»;
 
651. 5) у пункті 3 частини першої статті 20:
 
652. абзац четвертий після слів „боротьби із злочинністю» доповнити словами „запобігання і»;
 
653. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
654. „забезпечує координацію і контроль за діяльністю органів виконавчої влади щодо запобігання і протидії корупції»;
 
655. 6) у частині четвертій статті 45 слова „діянь та» замінити словами „правопорушень або», а слово „сумлін-ної» – словом „етичної».
 
656. ІІ. Цей Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування.