Кількість абзаців - 514 Розмітка (ліва колонка)


ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
1. ЗМІСТ  
2. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Мета Закону  
4. Стаття 2. Визначення i застосування термiнiв  
5. Стаття 3. Поняття та основи правового статусу органу самоорганiзацiї населення  
6. Стаття 4. Правовi засади утворення та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення  
7. Стаття 5. Мета створення органу самоорганiзацiї населення  
8. Стаття 6. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення  
9. Стаття 7. Право громадян обирати та бути обраним до органу самоорганiзацiї населення  
10. Стаття 8. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення  
11. Роздiл II. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
12. Стаття 9. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення  
13. Стаття 10. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення  
14. Роздiл III. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
15. Стаття 11. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення  
16. Стаття 12. Пiдготовка рiшення ради щодо органу самоорганiзацiї населення.  
17. Стаття 13. Рiшення ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення  
18. Стаття 14. Рiшення ради про делегування органу самоорганiзацiї населення її власних повноважень  
19. Стаття 15. Положення про орган самоорганiзацiї населення  
20. Стаття 16. Типовi Положення про органи самоорганiзацiї населення  
21. Стаття 17. Оприлюднення рiшень з питань органiв самоорганiзацiї населення  
22. Стаття 18. Порядок утворення органу самоорганiзацiї населення  
23. Стаття 19. Статут органу самоорганiзацiї населення  
24. Стаття 20. Назва органу самоорганiзацiї населення  
25. Стаття 21. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення  
26. Стаття 22. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення  
27. Стаття 23. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення  
28. Стаття 24. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення  
29. Стаття 25. Скасування державної реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення  
30. Стаття 26. Виконавчий орган органу самоорганiзацiї населення  
31. РОЗДІЛ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ  
32. Стаття 27. Види та правовi засади визначення повноважень органу самоорганiзацiї населення  
33. Стаття 28. Правовий статус, порядок набуття та позбавлення власних невладних повноважень органу самоорганiзацiї населення  
34. Стаття 29. Правовий статус, порядок надiлення та позбавлення делегованими повноваженнями орган самоорганiзацiї населення  
35. Стаття 30. Власнi невладнi повноваження органу самоорганiзацiї населення  
36. Стаття 31. Повноваження, якi сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi рада може делегувати органу самоорганiзацiї населення  
37. Стаття 32. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування, що не можуть належати до компетенцiї органу самоорганiзацiї населення  
38. Стаття 33. Повноваження голови, заступника голови органу самоорганiзацiї населення  
39. Стаття 34. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення  
40. РОЗДІЛ V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
41. Стаття 35. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення  
42. Стаття 36. Рiшення органу самоорганiзацiї населення  
43. Стаття 37. Порядок реєстрацiї та набрання чинностi актiв органiв самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень.  
44. Стаття 38. Порядок зупинення дiї, а також скасування актiв органiв самоорганiзацiї населення.  
45. Стаття 39. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення  
46. Стаття 40. Припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення  
47. РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
48. Стаття 41. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення  
49. Стаття 42. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства  
50. Стаття 43. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення  
51. Роздiл VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
52. ЗАКОН УКРАЇНИ  
53. ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
54. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
55. Стаття 1. Мета Закону  
56. Цей Закон визначає правовий статус, порядок утворення та органiзацiю дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.  
57. Стаття 2. Визначення i застосування термiнiв  
58. 1. У цьому Законi наведенi нижче термiни вживаються у такому значеннi:  
59. посадова особа органу самоорганiзацiї населення - особа, яка працює в органi самоорганiзацiї населення, має вiдповiднi повноваження у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцiй i отримує заробiтну плату за рахунок коштiв цього органу в порядку, передбаченому статутом територiальної громади або рiшенням вiдповiдної ради;  
60. власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це невладнi повноваження цього органу, якi встановленi законами України, статутом територiальної громади, рiшеннями органу мiсцевого самоврядування та статутом органу самоорганiзацiї населення як його виключне право;  
61. делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це частина власної компетенцiї сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради щодо вирiшення питань мiсцевого значення, яка передана органу самоорганiзацiї населення;  
62. територiально-функцiональний принцип дiї органу самоорганiзацiї населення - виконання органом самоорганiзацiї населення на частинi територiї дiї територiальної громади надiлених радою її окремих повноважень щодо вирiшення питань мiсцевого значення, задоволення культурно-побутових та iнших потреб населення;  
63. територiя дiї органу самоорганiзацiї населення - частина територiї дiї територiальної громади, у межах якої владнi рiшення органу самоорганізції населення є обов'язковими для юридичних і фізичних осіб;  
64. територiя дiї органу самоорганiзацiї населення - частина територiї дiї територiальної громади, у межах якої владнi рiшення органу самоорганiзацiї населення є обов'язковими для юридичних i фiзичних осiб;  
65. об'єкти комунальної власностi - рухоме i нерухоме майно, доходи мiсцевих бюджетiв, iншi кошти, земля, природнi ресурси, що є у власностi територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах, а також об'єкти їхньої спiльної власностi, що перебувають в управлiннi районних i обласних рад;  
66. владнi повноваження - право то обов'язок органiв та посадових осiб в порядку i межах, визначених законом, приймати обов'язковi для виконання, додержання, використання та застосування юридичними i фiзичними особами на вiдповiднiй територiї рiшень з питань, встановлених законодавством згiдно з Конституцiєю та законами України.  
67. 2. У цьому Законi наведенi нижче термiни застосовуються у такому значеннi:  
68. загальнi збори громадян - загальнi збори громадян за мiсцем проживання або конференцiї їх представникiв;  
69. рада - сiльська, селищна мiська або районна у мiстi рада;  
70. компетенцiя - обсяг владних та невладних повноважень органу або посадової особи, якi характеризують його мiсце в системi влади.  
71. Стаття 3. Поняття та основи правового статусу органу самоорганiзацiї населення  
72. 1. Орган самоорганiзацiї населення - виборний орган частини територiальної громади, що обирається загальними зборами громадян за iнiцiативою жителiв населеного пункту згiдно з дозволом ради, i який може бути надiлений радою частиною її власної компетенцiї, фiнансами, майном, а також правом здiйснювати неприбуткову господарську дiяльнiсть.  
73. 2. Орган самоорганiзацiї населення входить в систему мiсцевого самоврядування i пiдпорядковується сiльськiй, селищнiй мiськiй, районнiй у мiстi радi.  
74. 3. Орган самоорганiзацiї населення в iнтересах членiв територiальної громади або її визначеної частини може надiлятися радою на визначенiй територiї окремими владними повноваженнями мiсцевого самоврядування.  
75. 4. Орган самоорганiзацiї населення утворюється за територiальним принципом i дiє за територiально-функцiональним принципом.  
76. 5. Органи самоорганiзацiї населення є однiєю з форм участi членiв територiальних громад сiл, селищ, мiст, районiв у мiстах у вирiшеннi питань, вiднесених до компетенцiї сiльських, селищних, мiських, районних у мiстах рад та їх виконавчих органiв.  
77. Стаття 4. Правовi засади утворення та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення  
78. 1. Орган самоорганiзацiї населення керується у своїй дiяльностi:  
79. 1) Конституцiєю України;  
80. 2) законами України;  
81. 3) рiшеннями Конституцiйного Суду України;  
82. 4) рiшеннями мiсцевого референдуму;  
83. 5) Статутом територiальної громади;  
84. 6) рiшеннями сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, яка дала дозвiл на його утворення;  
85. 7) Положенням про орган самоорганiзацiї населення, затвердженим радою (якщо орган надiлений радою її власними повноваженнями, фiнансами, майном, правом займається неприбутковою господарською дiяльнiстю);  
86. 8) Статутом органу самоорганiзацiї населення, затвердженому зборами громадян;  
87. 9) рiшеннями загальних зборiв громадян за мiсцем проживання, якi його обрали, або їх представникiв;  
88. 10) рiшеннями виконавчого органу ради, прийнятими в межах повноважень, визначених радою.  
89. 2. Орган самоорганiзацiї населення, дозвiл на утворення якого надала районна у мiстi рада, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради.  
90. 3. Орган самоорганiзацiї населення та його виконавчий орган керуються у своїй дiяльностi також розпорядженнями сiльського, селищного або мiського голови та мiсцевого органу виконавчої влади, прийнятими у межах їх повноважень.  
91. 4. Владнi повноваження реалiзуються органом самоорганiзацiї населення тiльки на пiдставi, у межах повноважень та у спосiб, визначених законами України, Статутом територiальної громади та вiдповiдною сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою.  
92. 5. Рiшення сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради щодо органiв самоорганiзацiї населення не можуть протирiчити Статуту територiальної громади та рiшенням вiдповiдного мiсцевого референдуму.  
93. 6. Порядок прийняття рiшень вiдповiдною сiльською, селищною, мiською та районною у мiстi радою щодо надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення та про затвердження Положення про цей орган, визначається законами України, Статутом територiальної громади або регламентом ради.  
94. Стаття 5. Мета створення органу самоорганiзацiї населення  
95. Створення органу самоорганiзацiї населення має на метi:  
96. 1. Реалiзацiю мiсцевого самоврядування в iнтересах частини територiальної громади, як максимально наближеної до її членiв.  
97. 2. Задоволення культурно-побутових та iнших потреб населення, яке проживає на вiдповiднiй територiї.  
98. 3. Реалiзацiя соцiальних програм, покладених на органи мiсцевого самоврядування.  
99. Стаття 6. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення  
100. Органiзацiя та дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення грунтується на принципах:  
101. 1) законностi;  
102. 2) гласностi;  
103. 3) можливостi надiлення органу самоорганiзацiї населення окремими повноваженнями сiльської, селищної мiської або районної у мiстi ради;  
104. 4) захисту прав i законних iнтересiв громадян, задоволення соцiальних потреб населення;  
105. 5) органiзацiйної самостiйностi;  
106. 6) виборностi членiв органу самоорганiзацiї населення;  
107. 7) пiдконтрольностi, пiдзвiтностi та вiдповiдальностi органiв самоорганiзацiї населення перед вiдповiдними радами;  
108. 8) пiдзвiтностi органу самоорганiзацiї населення перед загальними зборами громадян, що його обрали;  
109. 9) добровiльностi взяття на себе завдань щодо здiйснення функцiй мiсцевого самоврядування;  
110. 10) вiдсутностi прибуткової дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;  
111. 11) можливiсть здiйснення органом самоорганiзацiї населення за рiшенням загальних зборiв громадян та дозволом ради неприбуткової господарської дiяльностi;  
112. 12) права членiв територiальної громади, що проживають на вiдповiднiй частинi її територiї, приймати участь у створеннi органу самоорганiзацiї населення.  
113. Стаття 7. Право громадян обирати та бути обраним до органу самоорганiзацiї населення  
114. 1. Члени територiальної громади - громадяни України, якi мають виборчi права та проживають на вiдповiднiй територiї, мають право обирати на цiй територiї орган самоорганiзацiї населення в установленому цим Законом порядку.  
115. 2. В виборах органу самоорганiзацiї населення не приймають участь:  
116. 1) вiйськовослужбовцi строкової служби Збройних Сил України, Нацiональної Гвардiї, iнших вiйськових формувань, якi проживають в службових примiщеннях на закритих вiйськових територiях;  
117. 2) особи, якi вiдповiдно до рiшення суду утримуються в мiсцях позбавлення  
118. 3. Будь-якi iншi обмеження права громадян України на участь в органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану та за мовними ознаками забороняються.  
119. Стаття 8. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення  
120. 1. Територiєю дiї органу самоорганiзацiї населення може бути частина територiї дiї територiальної громади.  
121. 2. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення може бути похiдною вiд територiї будинку, кварталу, вулицi, мiкрорайону, житлового комплексу, району у мiстi, iнших частин населеного пункту.  
122. 3. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення може спiвпадати з територiєю одного чи кiлькох сiл, селищ, мiст, якщо їх загальна територiя є частиною територiї дiї територiальної громади.  
123. 4. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення визначається рiшенням ради, що надала дозвiл на утворення органу самоорганiзацiї населення.  
124. 5. Територiя дiї органу самоорганiзацiї населення має вiдповiдати територiї проживання громадян, що обрали орган самоорганiзацiї населення на загальних зборах громадян.  
125. 6. Орган самоорганiзацiї населення не може утворюватись:  
126. 1) на територiї пiдроздiлiв та частин Збройних Сил України, Нацiональної Гвардiї, iнших вiйськових формувань;  
127. 2) на територiї пенiтенцiарних закладiв.  
128. Роздiл II. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
129. Стаття 9. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення  
130. 1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти мiсцевого бюджету, якi переданi йому радою, та власнi кошти, якi формуються з:  
131. - добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;  
132. - фiнансових ресурсiв, отриманих за дозволом ради з iнших джерел.  
133. 2. Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi у мiстi ради можуть передати органу самоорганiзацiї населення частину коштiв мiсцевого бюджету, якi потрiбнi для виконання повноважень, переданих цьому органу радою.  
134. 3. Орган самоорганiзацiї населення не має власного бюджету.  
135. 4. Кошти, отриманi органом самоорганiзацiї населення з мiсцевого бюджету використовуються їм в межах i в порядку, встановленому радою та згiдно з кошторисом, затвердженим вiдповiдно сiльським, селищним, мiським головою, або головою районної у мiстi ради.  
136. 5. Орган самоорганiзацiї населення самостiйно в межах своїх повноважень використовує фiнансовi ресурси, отриманi як добровiльнi внески фiзичних i юридичних осiб.  
137. 6. Контроль за використанням коштiв органом самоорганiзацiї населення здiйснюється фiнансовим органом виконавчого комiтету вiдповiдної ради або в iншому порядку, визначеному радою або статутом територiальної громади.  
138. 7. У випадку припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення залишки коштiв, що є у його розпорядженнi, повиннi бути переданi вiдповiднiй радi у порядку, встановленому нею.  
139. 8. За незаконне використання коштiв мiсцевого бюджету територiальної громади органи самоорганiзацiї населення та їх посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть перед територiальною громадою, вiдповiдною радою та зборами громадян, а також органами державної влади України в межах їх повноважень.  
140. Стаття 10. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення  
141. 1. Матерiальною основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є:  
142. - об'єкти комунальної власностi територiальної громади, якi переданi йому вiдповiдною радою у безоплатне користування або управлiння;  
143. - майно iнших форм власностi, яке передане йому за договором у користування або в управлiння;  
144. а також майно, яке складається з:  
145. - добровiльних майнових внескiв юридичних i фiзичних осiб;  
146. - майна, придбаного органом самоорганiзацiї населення за отриманi ним добровiльнi грошовi внески.  
147. 2. Сiльськi, селищнi, мiськi, районнi у мiстi ради передають органу самоорганiзацiї населення об'єкти комунальної власностi, якi потрiбнi для забезпечення виконання повноважень, переданих органу самоорганiзацiї населення вiдповiдною радою.  
148. 3. Все майно органу самоорганiзацiї населення, окрiм майна iнших форм власностi, переданого йому тимчасово за договором, є комунальною власнiстю територiальної громади.  
149. 4. Орган самоорганiзацiї населення згiдно з дозволом ради може на договiрних засадах управляти або користуватися об'єктами спiльної власностi або основаних на рiзних формах власностi.  
150. 5. У випадку припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення, об'єкти комунальної власностi територiальної громади, що передавались цьому органу радою в користування або в управлiння, повиннi бути переданi вiдповiднiй радi у встановленому нею порядку.  
151. 6. За незаконне використання комунального майна територiальної громади органи самоорганiзацiї населення та їх посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть перед територiальною громадою, вiдповiдною радою та зборами громадян, а також органами державної влади України в межах їх повноважень.  
152. 7. Орган самоорганiзацiї населення не має права приймати рiшення, що можуть призвести до порушення права власностi суб'єктiв, якi здiйснюють свою дiяльнiсть на його територiї, втручатись у господарську дiяльнiсть пiдприємств, товариств i об'єднань, основаних на рiзних формах власностi.  
153. Роздiл ІII. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
154. Стаття 11. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення  
155. 1. Утворення органу самоорганiзацiї населення може бути iнiцiйовано перед вiдповiдною радою в порядку визначеному цим Законом:  
156. 1) жителями вiдповiдної територiї;  
157. 2) загальними зборами громадян;  
158. 3) депутатами цiєї ради;  
159. 4) сiльським, селищним, мiським головою або головою районної у мiстi ради.  
160. 2. Утворення органу самоорганiзацiї населення може бути iнiцiйовано не менше нiж п'ятою частиною вiд кiлькостi членiв територiальної громади, якi мають виборчi права i проживають на територiї, де пропонується утворити орган самоорганiзацiї населення.  
161. 3. Рiшення про iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення може бути прийняте загальними зборами громадян, що проживають на вiдповiднiй територiї.  
162. 4. Інiцiювати створення органу самоорганiзацiї населення можуть також депутати мiсцевої ради, якi обранi вiд територiї, де передбачається утворити орган самоорганiзацiї населення.  
163. 5. Інiцiатива щодо утворення органу самоорганiзацiї населення оформлюється заявою з обгрунтованими пропозицiями.  
164. 6. Заява громадян щодо утворення органу самоорганiзацiї населення пiдписується iнiцiаторами з наведенням їх прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта, а також домашньої адреси кожного.  
165. 7. До заяви загальних зборiв громадян щодо утворення органу самоорганiзацiї населення, додається витяг з протоколу цих зборiв.  
166. 8. Заява з iнiцiативою щодо утворення органу самоорганiзацiї населення подається до секретарiату ради або її виконавчого комiтету.  
167. 9. До заяви додаються проект рiшення сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення.  
168. 10. Якщо в заявi щодо утворення органу самоорганiзацiї населення пропонується делегувати цьому органу власнi повноваження ради, передати кошти мiсцевого бюджету, об'єкти комунальної власностi або право займатися неприбутковою господарською дiяльнiстю, до заяви має додаватися проект Положення про орган самоорганiзацiї населення.  
169. 11. Порядок внесення пропозицiй щодо утворення органу самоорганiзацiї населення на розгляд ради визначається вiдповiдно до цього Закону Статутом територiальної громади та регламентом ради.  
170. Стаття 12. Пiдготовка рiшення ради щодо органу самоорганiзацiї населення.  
171. 1. У роботi над пiдготовкою проекту рiшення ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення та проекту Положення про цей орган мають право приймати участь:  
172. 1) члени територiальної громади, якi iнiцiювали утворення органу самоорганiзацiї населення;  
173. 2) посадовi особи виконавчого комiтету;  
174. 3) депутати цiєї ради, якi обранi вiд мiсцевостi, де утворюється орган самоорганiзацiї населення.  
175. 2. Інiцiатори розгляду в радi питання щодо органу самоорганiзацiї населення зобов'язанi розробити та подати до виконавчого комiтету або секретарiату ради вiдповiдний проект її рiшення.  
176. 3. Проект Положення про орган самоорганiзацiї населення подається на розгляд ради депутатами цiєї ради, сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi ради, або головуючим на загальних зборах громадян, якi iнiцiювали створення органу самоорганiзацiї населення.  
177. 4. За дорученням сiльського, селищного та мiського голови або голови районної у мiстi ради заява з пропозицiєю про створення органу самоорганiзацiї населення, проект рiшення ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення та проект Положення про цей орган розглядаються виконавчим комiтетом або секретарiатом ради.  
178. 5. Виконавчий комiтет або секретарiат ради пiд час розгляду заяви з пропозицiєю про створення органу самоорганiзацiї населення, зобов'язаний органiзувати юридичну експертизу всiх додаткiв до цiєї заяви.  
179. 6. Висновки виконавчого комiтету щодо доцiльностi утворення органу самоорганiзацiї населення, а також результати вiдповiдної юридичної експертизи подаються до секрiтарiату ради не пiзнiше 30 днiв з дня отримання заяви.  
180. 7. Висновки виконавчого комiтету щодо доцiльностi утворення органу самоорганiзацiї населення не є обов'язковими для врахування депутатами ради.  
181. Стаття 13. Рiшення ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення  
182. 1. Сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi рада може надати дозвiл на утворення органу самоорганiзацiї населення своїм рiшенням.  
183. 2. Питання про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення розглядається радою на пiдставi вiдповiдної пропозицiї, поданої в порядку нормотворчої iнiцiативи згiдно з положеннями цього Закону.  
184. 3. Пiд час розгляду пропозицiй щодо надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення в роботi сесiї ради з правом дорадчого голосу мають право приймати участь представники тих груп громадян, якi iнiцiювали утворення органу самоорганiзацiї населення.  
185. 4. Якщо пропозицiю щодо утворення органу самоорганiзацiї населення пiдтримали своїми пiдписами бiльше половини членiв територiальної громади, якi мають право обирати цей орган, рада зобов'язана призначити проведення загальних зборiв громадян щодо утворення органу самоорганiзацiї населення.  
186. 5. В рiшеннi ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення визначаються:  
187. 1) офiцiйна назва органу;  
188. 2) територiя дiї органу самоорганiзацiї населення;  
189. 3) мета створення органу самоорганiзацiї населення;  
190. 4) порядок утворення органу самоорганiзацiї населення;  
191. 5) термiн дiї органу самоорганiзацiї населення;  
192. 6) дату i мiсце проведення зборiв громадян для обрання органу самоорганiзацiї населення;  
193. 7) порядок проведення загальних зборiв громадян або норми представництва на конференцiю їх представникiв.  
194. Стаття 14. Рiшення ради про делегування органу самоорганiзацiї населення її власних повноважень  
195. 1. Рада може надiлити орган самоорганiзацiї населення, дозвiл на утворення якого вона надала, частиною своїх власних повноважень шляхом їх делегування.  
196. 2. Рада може делегувати органу самоорганiзацiї населення свої окремi власнi владнi та невладнi повноваження, прийнявши про це вiдповiдне рiшення.  
197. 3. Питання про надiлення органу самоорганiзацiї населення власними повноваженнями ради розглядається нею на пiдставi вiдповiдної пропозицiї, поданої в порядку нормотворчої iнiцiативи згiдно з положеннями цього Закону.  
198. 4. Рада може вiдмовити iнiцiаторам у делегуваннi органу самоорганiзацiї населення своїх повноважень, прийнявши про це вiдповiдне мотивоване рiшення.  
199. 5. Інiцiювання однiєю п'ятою членiв територiальної громади питання утворення органу самоорганiзацiї населення або обрання цього органу на загальних зборах громадян не зобов'язує вiдповiдну раду щодо делегування її власних повноважень цьому органу самоорганiзацiї населення.  
200. 6. Рада зобов'язана делегувати органу самоорганiзацiї населення свої окремi власнi повноваження, якщо це у вiдповiдностi з законом визначено в Статутi терiторiальної громади або затвержено рiшенням мiсцевого референдуму.  
201. 7. Рада делегує органу самоорганiзацiї населення свої власнi повноваження шляхом прийняття рiшення про затвердження Положення про орган самоорганiзацiї населення, або шляхов внесення вiдповiдних змiн до чинного Положення про цей орган.  
202. 8. В рiшеннi ради про делегування органу самоорганiзацiї населення власних повноважень ради шляхом внесення вiдповiдних змiн до чинного Положення про цей орган визначаються:  
203. 1) офiцiйна назва органу;  
204. 2) територiя дiї органу самоорганiзацiї населення;  
205. 3) власнi повноваження ради, якими надiляється орган самоорганiзацiї населення;  
206. 4) порядок введення у дiю та термiн дiї владних повноважень, що делегуються органу самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою;  
207. 5) правовий статус рiшень органу самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень, якi делегованi сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою;  
208. 6) порядок набрання чинностi рiшенням ради про внесення змiн до Положення про орган самоорганiзацiї населення;  
209. 7) порядок введення у дiю рiшення ради про внесення змiн до Положення про орган самоорганiзацiї населення або окремих його статей.  
210. Стаття 15. Положення про орган самоорганiзацiї населення  
211. 1. Реалiзацiя органом самоорганiзацiї населення повноважень, наданих радою, здiйснюється на основi Положення про орган самоорганiзацiї населення, який затверджує рада.  
212. 2. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада зобов'язана затвердити Положення про орган самоорганiзацiї населення, якщо вона прийняла рiшення про:  
213. 1) делегування органу самоорганiзацiї населення радою її власних владних або невладних повноважень;  
214. 2) видiлення цьому органу коштiв з мiсцевого бюджету;  
215. 3) передача органу самоорганiзацiї населення об'єктiв комунальної власностi;  
216. 4) надання цьому органу дозволу на здiйснення неприбуткової господарської дiяльностi.  
217. 3. В Положеннi про орган самоорганiзацiї населення у вiдповiдностi з рiшенням ради мають бути зазначенi:  
218. 1) його офiцiйна назва, статус та юридична адреса;  
219. 2) територiя дiї органу самоорганiзацiї населення;  
220. 3) мета створення органу самоорганiзацiї населення;  
221. 4) власнi повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, якими надiляється орган самоорганiзацiї населення (якщо такi є);  
222. 5) порядок введення у дiю та термiн дiї владних повноважень, що делегуються органу самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою;  
223. 6) правовий статус рiшень органу самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень, якi делегованi сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою;  
224. 7) джерела, обсяг та порядок передачi органу самоорганiзацiї населення фiнансiв i майна;  
225. 8) порядок використання органом самоорганiзацiї населення наданих йому радою фiнансiв i майна, що є у власностi територiальної громади;  
226. 9) порядок формування органу самоорганiзацiї населення;  
227. 10) порядок дострокового припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення;  
228. 11) порядок виконання майнових зобов'язань та використання майна у разi припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення;  
229. 12) порядок звiтностi органу самоорганiзацiї населення;  
230. 13) перелiк додаткiв до положення про орган самоорганiзацiї населення;  
231. 14) порядок набрання чинностi Положення про орган самоорганiзацiї населення;  
232. 15) порядок введення у дiю Положення про орган самоорганiзацiї населення або окремих його статей.  
233. 16) iншi питання, пов'язанi з дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення.  
234. 4. Положення про орган самоорганiзацiї населення не повинно суперечити Статуту територiальної громади законодавству України.  
235. 5. Контроль за додержанням органом самоорганiзацiї населення Положення про цей орган покладається на виконавчий орган або секретарiат вiдповiдної ради, який здiйснив його реєстрацiю.  
236. Стаття 16. Типовi Положення про органи самоорганiзацiї населення  
237. 1. Органи самоорганiзацiї населення з характерними функцiями можуть дiяти на основi вiдповiдного Типового положення, яке приймається радою.  
238. 2. Типового положення про органи самоорганiзацiї населення не можуть протирiчити:  
239. 1) Конституцiї i законам України  
240. 2) рiшенням мiсцевого референдуму;  
241. 3) Статуту територiальної громади;  
242. 4) рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради.  
243. 3. За пропозицiєю ради Типовi положення про органи самоорганiзацiї населення можуть бути затвердженi територiальною громадою на мiсцевому референдумi.  
244. 4. Порядок утворення та повноваження органiв самоорганiзацiї населення з типовими (характерними) функцiями можуть бути визначенi в Статутi територiальної громади.  
245. Стаття 17. Оприлюднення рiшень з питань органiв самоорганiзацiї населення.  
246. Рiшення ради про надання дозволу на утворення органiв самоорганiзацiї населення та про порядок їх утворення, а також iншi рiшення щодо органiв самоорганiзацiї населення оприлюднюються органом мiсцевого самоврядування в офiцiйних мiсцевих засобах масової iнформацiї.  
247. Стаття 18. Порядок утворення органу самоорганiзацiї населення  
248. 1. Орган самоорганiзацiї населення обирається на загальних зборах громадян пiсля надання вiдповiдного дозволу ради.  
249. 2. Орган самоорганiзацiї населення за рiшенням ради може обиратися шляхом таємного голосування.  
250. 3. Порядок скликання i проведення виборiв органу самоорганiзацiї населення вiдповiдно до законiв України та Статуту територiальної громади визначається рiшенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради та зазначається у Положеннi про орган самоорганiзацiї населення.  
251. 4. За рiшенням ради орган самоорганiзацiї населення може обиратися на конференцiї представникiв громадян. Представники громадян обираються в порядку, встановленому радою вiдповiдно до законiв України та Статуту територiальної громади  
252. 5. Органiзацiя виборiв органу самоорганiзацiї населення може покладатися на виконавчий комiтет або секретарiат сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради.  
253. 6. Вибори органу самоорганiзацiї населення або предстаникiв громадян не може проводитись одночасно з виборами сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, окрiм виборiв депутатiв мiсцевих рад на замiну вибулих.  
254. 7. Вибори органу самоорганiзацiї населення вважаються такими, що вiдбулися, якщо в них прийняло участь не менше половини кiлькостi громадян, якi мають право голосу на цих виборах.  
255. 8. Орган самоорганiзацiї населення вважається обраним, якщо до його складу обрано не менше двох третин вiд визначеної згiдно з цим Законом загального складу цього органу.  
256. 9. Члени органу самоорганiзацiї населення дiють згiдно з Статутом цього органу, який затверджується та змiнюється загальними зборами громадян в порядку, встановленому радою згiдно з законами України та Статутом територiальної громади.  
257. Стаття 19. Статут органу самоорганiзацiї населення  
258. 1. Внутрiшня органiзацiя органу самоорганiзацiї населення визначається в його Статутi, який затверджується загальними зборами громадян.  
259. 2. В Статутi органу самоорганiзацiї населення зазначаються:  
260. - власна назва органу  
261. - чисельнiсть органу самоорганiзацiї населення;  
262. - структура органу самоорганiзацiї населення;  
263. - права та обов'язки членiв органу самоорганiзацiї населення;  
264. - повноваження голови, заступника голови, секретаря органу самоорганiзацiї населення щодо органiзацiї роботи цього органу;  
265. - порядок ведення дiловодства в органi самоорганiзацiї населення;  
266. - порядок скликання органу самоорганiзацiї населення;  
267. - порядок проведення засiдань органу самоорганiзацiї населення;  
268. - порядок внесення та розгляду пропозицiй до органу самоорганiзацiї населення;  
269. - iншi питання, якi визначенi загальними зборами громадян.  
270. 3. Предметом визначення Статуту органу самоорганiзацiї населення не можуть бути питання, якi належать до повноважень ради, а також виключної компетенцiї територiальної громади, iнших органiв та посадових осiб державної влади та мiсцевого самоврядування.  
271. 4. Слiд зазначити, що Статут органу самоорганiзацiї населення має вiдповiдати законам України та Статуту територiальної громади.  
272. Стаття 20. Назва органу самоорганiзацiї населення  
273. 1. Назва органу самоорганiзацiї населення складається з його власної та офiцiйної назви.  
274. 2. Власна назва органу самоорганiзацiї населення може затверджуватись вiдповiдними зборами громадян.  
275. 3. Офiцiйна назва органу самоорганiзацiї населення встановлюється радою згiдно з статусом цього органу.  
276. Стаття 21. Загальний склад органу самоорганiзацiї населення  
277. 1. Загальний (кiлькiсний) склад органу самоорганiзацiї населення має визначатися загальними зборами громадян.  
278. 2. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв.  
279. 3. Орган самоорганiзацiї обирається у складi:  
280. - голови;  
281. - заступника (заступникiв) голови;  
282. - секретаря;  
283. - iнших членiв органу самоорганiзацiї населення.  
284. 4. Члени органу самоорганiзацiї населення можуть бути достроково звiльненi вiд виконання своїх обов'язкiв за рiшенням загальних зборiв громадян.  
285. 5. Обрання нових членiв органу самоорганiзацiї населення замiсть вибулих провадиться в порядку, встановленому Статутом органу самоорганiзацiї населення, вiдповiдно до законiв України, Статуту територiальної громади та Положення про орган самоорганiзацiї населення.  
286. Стаття 22. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення  
287. 1. Правовий статус, порядок та умови дiяльностi членiв органу самоорганiзацiї населення визначається Статутом цього органу згiдно з законодавством України, Статутом територiальної громади та Положенням про орган самоорганiзацiї населення, а також рiшеннями загальних зборiв громадян.  
288. 2. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.  
289. 3. За рiшенням ради, яка дала дозвiл на утворення органу самоорганiзацiї населення, керiвник i секретар цього органу можуть працювати на постiйнiй основi.  
290. 4. Загальнi збори громадян можуть прийняти рiшення про оплату роботи членiв органу самоорганiзацiї населення за рахунок коштiв, отриманих як добровiльнi внески фiзичних i юридичних осiб.  
291. Стаття 23. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення  
292. 1. Орган самоорганiзацiї населення проводить свою роботу за планами, якi затверджуються на його засiданнях.  
293. 2. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.  
294. 3. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його головою або заступником голови в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал.  
295. 4. Порядок термiнового та позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Статутом про цей орган.  
296. 5. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.  
297. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи.  
298. Стаття 24. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення  
299. 1. Легалiзацiя органу самоорганiзацiї населення здiйснюється шляхом його безплатної державної реєстрацiї в виконавчому органi вiдповiдної ради (далi - реєструючий орган ).  
300. 2. Реєструючий орган надає органiзацiйну, правову та iнформацiйну допомогу, пов'язану з реєстрацiєю органу самоорганiзацiї населення.  
301. 3. Для реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення його голова або секретар подає до реєструючого органу вiдповiдну заяву.  
302. 4. До заяви про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення додаються:  
303. 1) рiшення вiдповiдної ради про надання дозволу на утворення органу самоорганiзацiї населення;  
304. 2) протокол загальних зборiв громадян з рiшеннями про затвердження Статуту органу самоорганiзацiї населення, про обрання членiв органу самоорганiзацiї населення, а також списки учасникiв цих зборiв (конференцiї);  
305. 3) Статут органу самоорганiзацiї населення, прийнятий загальними зборами громадян;  
306. 4) Положення про орган самоорганiзацiї населення (якщо таке затверджене рiшенням ради).  
307. 5. Статут про орган самоорганiзацiї населення подається на реєстрацiю у двох примiрниках.  
308. 6. Списки членiв органу самоорганiзацiї населення подаються iз зазначенням прiзвищ, iменi та по батьковi, року народження, мiсця проживання.  
309. 7. Пiсля реєстрацiї орган самоорганiзацiї населення може набувати статусу юридичної особи, якщо це передбачено в Положеннi про орган самоорганiзацiї населення.  
310. 8. Порядок реєстрацiї органiв самоорганiзацiї населення, якi згiдно з цим Законом набувають статусу юридичної особи, визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
311. 9. Заява про реєстрацiю органу самоорганiзацiї населення розглядається реєструючим органом у мiсячний термiн з дня подання всiх необхiдних документiв вiдповiдно до вимог цього Закону.  
312. 10. Реєструючий орган може проводити перевiрку вiдомостей, що мiстяться в поданих на реєстрацiю документах.  
313. 11. За результатами розгляду заяви приймається рiшення про реєстрацiю або вiдмову в реєстрацiї.  
314. 12. Орган самоорганiзацiї населення, який утворюється iз статусом юридичної особи, набуває прав юридичної особи з дня його реєстрацiї.  
315. 13. Пiдставами у вiдмовi в реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення можуть бути:  
316. 1) визначення мети цього органу, яка порушує положення Конституцiї i законiв України;  
317. 2) невiдповiднiсть Статуту органу самоорганiзацiї населення законам України, Статуту територiальної громади, Положенню про орган самоорганiзацiї населення або рiшенням вiдповiдної ради;  
318. 3) невиконання процедури обрання органу самоорганiзацiї населення, що визначена рiшенням вiдповiдної ради згiдно з законами України та Статутом територiальної громади;  
319. 4) обрання голови органу самоорганiзацiї населення не таємним голосуванням;  
320. 5) iнша невiдповiднiсть поданих документiв Конституцiї i законам України, iншим актам законодавства з питань органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.  
321. 15. За результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термiн з дня прийняття рiшення про реєстрацiю повiдомляє голову органу самоорганiзацiї населення.  
322. 16. Рiшення про вiдмову у реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення може бути оскаржено у судi  
323. 17. У разi внесення змiн i доповнень до Статуту органу самоорганiзацiї населення до реєструючого органу подаються:  
324. - заява, пiдписана головою органу самоорганiзацiї населення;  
325. - протокол загальних зборiв громадян про затвердження вiдповiдних змiн;  
326. - копiя Положення про орган у двох примiрниках.  
327. 18. За результатами розгляду заяви про внесення змiн до Статуту органу самоорганiзацiї населення приймається рiшення про погодження зазначених змiн (про що до Статуту вноситься вiдповiдний запис), або про вiдмову у їх погодженнi.  
328. Стаття 25. Скасування державної реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення  
329. Державна реєстрацiя органу самоорганiзацiї населення скасовується, якщо протягом року орган самоорганiзацiї населення не збирав збори громадян або їх представникiв, а також якщо на таких зборах керiвник (голова) органу самоорганiзацiї населення не звiтував про свою роботу.  
330. Стаття 26. Виконавчий орган органу самоорганiзацiї населення  
331. 1. Орган самоорганiзацiї населення може утворювати свiй виконавчий орган i залучати до роботи у ньому штатних працiвникiв.  
332. 2. Виконавчий орган органу самоорганiзацiї населення за посадою очолює голова органу самоорганiзацiї населення.  
333. 3. Структура та чисельнiсть штатних працiвникiв виконавчого органу визначається органом самоорганiзацiї населення згiдно з законами України, Статутом територiальної громади та рiшенням ради.  
334. 4. Умови оплати працi працiвникiв органу самоорганiзацiї населення визначаються вiдповiдною радою згiдно з законодавством.  
335. 5. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада може в порядку, встановленому нею або статутом територiальної громади видiлити для роботи в органi самоорганiзацiї населення штатних працiвникiв органiв мiсцевого самоврядування (мунiципальних службовцiв).  
336. РОЗДІЛ IV. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЇХ ПОСАДОВИХ ОСІБ  
337. Стаття 27. Види та правовi засади визначення повноважень органу самоорганiзацiї населення  
338. Орган самоорганiзацiї населення може мати такi повноваження:  
339. - невладнi власнi повноваження;  
340. - делегованi радою повноваження мiсцевого самоврядування.  
341. Стаття 28. Правовий статус, порядок набуття та позбавлення власних невладних повноважень органу самоорганiзацiї населення  
342. 1. Власнi повноваженнями органу самоорганiзацiї населення визначаються у його Статутi.  
343. 2. Власними повноваженнями орган самоорганiзацiї населення надiляється зборами громадян, якi затверджують Статут про цього органу.  
344. 3. Статут органу самоорганiзацiї населення не може протирiчити законам України та Статуту територiальної громади.  
345. 4. Статут органу самоорганiзацiї населення не може бути обов'язковим для членiв територiальної громади.  
346. 5. Статут органу самоорганiзацiї населення є обов'язковим для членiв органу самоорганiзацiї населення.  
347. 6. Власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення не можуть бути владними.  
348. 7. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його державної реєстрацiї.  
349. 8. Орган самоорганiзацiї населення не може бути позбавлений власних повноважень до скасування його державної реєстрацiї.  
350. Стаття 29. Правовий статус, порядок надiлення та позбавлення делегованими повноваженнями орган самоорганiзацiї населення  
351. 1. Делегованими повноваженнями мiсцевого самоврядування орган самоорганiзацiї населення може бути надiлений сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою шляхом делегування йому частини її власних повноважень.  
352. 2. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада може надiляти орган самоорганiзацiї населення повноваженнями щодо вирiшення питань мiсцевого значення тiльки на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення.  
353. 3. Обсяг кожного повноваження мiсцевого самоврядування, делегованого органу самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою, не може перевищувати обсяг вiдповiдного повноваження ради.  
354. 4. Порядок прийняття рiшення радою щодо делегування своїх повноважень органу самоорганiзацiї населення визначається законами України, Статутом територiальної громади та регламентом ради.  
355. 5. Орган самоорганiзацiї населення набуває делегованих йому радою повноважень не ранiше нiж з дня державної реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення та не ранiше нiж з дня офiцiйного опублiкування вiдповiдного рiшення ради.  
356. 6. Не може бути надiлений владними повноваженнями орган самоорганiзацiї населення, що обраний громадянами з недотриманням або порушенням процедури виборiв, встановленої для нього законами України, Статутом територiальної громади або рiшенням вiдповiдної сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради.  
357. 7. Орган самоорганiзацiї населення може бути. достроково позбавлений делегованих йому радою повноважень шляхом прийняття нею вiдповiдного рiшення.  
358. 8. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення делегованим самоврядним повноваженням не забезпечене фiнансами i майном, загальнi збори громадян, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про позбавлення органу самоорганiзацiї населення такого делегованого повноваження.  
359. 9. Закiнчення термiну повноважень вiдповiдної сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, що надала дозвiл на утворення органу самоорганiзацiї населення не означає обов'язкового припинення повноважень цим органом самоорганiзацiї населення.  
360. 10. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада є правонаступницею у вирiшеннi питань щодо органiв самоорганiзацiї населення, дозвiл на утворення яких надала вiдповiдна рада попереднього скликання.  
361. 11. У разi лiквiдацiї районної у мiстi ради, орган самоорганiзацiї населення, який має делегованi цiєю радою повноваження, продовжує їх виконувати до прийняття рiшення з цього питання мiською радою.  
362. Стаття 30. Власнi невладнi повноваження органу самоорганiзацiї населення  
363. До вiдання органу самоорганiзацiї населення належить:  
364. 1) скликання загальних зборiв громадян для обговорення питань, якi належать до їх вiдання, визначення норми представництва на цi збори;  
365. 2) розгляд у межах своїх повноважень звернень громадян, ведення прийому громадян;  
366. 3) iнформування виборцiв про дiяльнiсть ради, її виконавчих органiв, органiзацiя обговорення проектiв їх рiшень з найважливiших питань;  
367. 4) прийняття участi з правом дорадчого голосу в засiданнях вiдповiдних рад та їх виконавчих органiв за їх запрошенням, а також при розглядi питань, якi були iнiцiйованi органом самоорганiзацiї населення;  
368. 5) обрання за пропозицiєю голови органу самоорганiзацiї населення на посаду та звiльнення з посади заступника голови та секретаря органу самоорганiзацiї населення;  
369. 6) затвердження кiлькiсного складу органу самоорганiзацiї населення за пропозицiєю його голови;  
370. 7) затвердження згiдно з дозволом ради та за пропозицiєю голови органу самоорганiзацiї населення кiлькiсного складу його виконавчого органу (у разi утворення);  
371. 8) затвердження плану роботи органу самоорганiзацiї населення та заслуховування звiту про його виконання;  
372. 9) заслуховування звiту голови органу самоорганiзацiї населення про дiяльнiсть його виконавчого органу (у разi утворення);  
373. 10) заслуховування повiдомлень членiв органу самоорганiзацiї населення про роботу в ньому, виконання ними доручень цього органу;  
374. 11) здiйснення контролю за виконанням рiшень загальних зборiв громадян;  
375. 12) внесення на розгляд загальних зборiв громадян проекту пропозицiй щодо внесення змiн до Статуту територiальної громади та Положення про орган самоорганiзацiї населення;  
376. 13) внесення пропозицiй зборам громадян щодо внесення змiн до Статуту органу самоорганiзацiї населення;  
377. 14) iншi повноваження, встановленi законами України, Статутом територiальної громади та рiшеннями загальних зборiв громадян.  
378. Стаття 31. Повноваження, якi сiльська, селищна, мiська, районна у мiстi рада може делегувати органу самоорганiзацiї населення  
379. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi рада може делегувати органу самоорганiзацiї населення на територiї його дiї такi свої власнi повноваження:  
380. 1) у межах їх повноважень сприяти реалiзацiї Конституцiї та законiв України, актiв Президента України, рiшень мiсцевих референдумiв, рiшень вiдповiдної ради та її виконавчого комiтету, розпоряджень сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi ради, а також рiшень органiв виконавчої влади, прийнятих у межах їх компетенцiї;  
381. 2) здiйснювати заходи щодо охорони природи, проведення робiт по благоустрою, озелененню та утриманню в належному станi садиб, дворiв, вулиць, площ, паркiв, кладовищ, братських могил, пам'яток iсторiї та культури, лiквiдацiї наслiдкiв стихiйного лиха, будiвництвi i ремонтi шляхiв, тротуарiв, комунальних мереж, об'єктiв загального користування, обладнаннi дитячих i спортивних майданчикiв, кiмнат дитячої творчостi, клубiв за iнтересами тощо;  
382. 3) надавати допомогу закладам та органiзацiям освiти, культури, фiзичної культури i спорту у проведеннi культурно-освiтньої, спортивно-оздоровчої i виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчостi, фiзичної культури i спорту; сприяють збереженню культурної спадщини, традицiй народної культури, охоронi пам'яток iсторiї та культури, впровадженню в побут нових обрядiв;  
383. 4) приймати участь в органiзацiї виховної роботи з дiтьми, їх дозвiлля у позашкiльний час за мiсцем проживання;  
384. 10) брати участь у здiйсненнi контролю за належною експлуатацiєю та органiзацiєю обслуговування населення пiдприємствами житлово-комунального господарства, торгiвлi, побутового обслуговування, транспорту, зв'язку, дотриманням правил забудови, за охороною i рацiональним використанням землi, належним утриманням житла i благоустроєм, вносять до вiдповiдних органiв пропозицiї щодо усунення виявлених недолiкiв, надають допомогу в облiку житлового фонду, полiпшеннi його утримання;  
385. 11) вносити пропозицiї щодо розмiщення i встановлення режиму роботи пiдприємств та органiзацiй сфери обслуговування населення;  
386. 12) брати участь у здiйсненнi контролю за дотриманням правил забудови, за охороною i рацiональним використанням землi, належним утриманням житла i благоустроєм, з iнших питань, якi належать до їх вiдання, вносять до вiдповiдних органiв пропозицiї щодо усунення виявлених недолiкiв;  
387. 13) брати участь у роботi комiсiй виконавчих органiв рад, пiдприємств, установ та органiзацiй по прийманню в експлуатацiю на вiдповiднiй територiї новозбудованих i капiтально вiдремонтованих об'єктiв культурно-побутового i соцiального призначення та жилих будинкiв;  
388. 14) вносити пропозицiї щодо змiни цiльового призначення житлових квартир, iнших будiвель та об'єктiв в межах своєї територiї;  
389. 15) вносити пропозицiї та погоджувати проектiв рiшень органiв виконавчої влади та органiв мiсцевого самоврядування щодо мiсць розташування об'єктiв, надання або вилучення земельних дiлянок;  
390. 16) вносити пропозицiї до плану приватизацiї об'єктiв комунальної власностi в межах своєї територiї;  
391. 17) вносити пропозицiї щодо вiдведення земельних дiлянок в межах своєї територiї, переводу земель територiальної громади з однiєї в iншу категорiю, якщо землi були загального користування;  
392. 18) користуватися наданими їм земельними дiлянками в порядку, передбаченому рiшенням ради або Статутом територiальної громади;  
393. 19) вносити пропозицiї до вiдповiдних державних органiв щодо оголошення природних та iнших об'єктiв, що мають екологiчну, iсторичну, культурну або наукову цiннiсть, пам'ятками природи, iсторiї або культури, якi охороняються законом;  
394. 20) надання вiдповiдно до законодавства згоди на розмiщення на вiдповiднiй територiї населеного пункту нових об'єктiв, сфера екологiчного впливу дiяльностi яких згiдно з дiючими нормативами включає вiдповiдну територiю;  
395. 21) пiдготовка та подання пропозицiй до вiдповiдної ради з питань, що належать до компетенцiї мiсцевого самоврядування;  
396. 22) сприяти органам мiсцевого самоврядування у здiйсненнi заходiв, спрямованих на дотримання законностi, забезпечення правопорядку, запобiгання правопорушенням серед неповнолiтнiх, у проведеннi виховної роботи серед населення;  
397. 23) сприяти вiдповiдно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченнi ними охорони громадського порядку;  
398. 24) сприяти депутатам мiсцевих рад в органiзацiї їх зустрiчей з виборцями, прийомiв громадян i проведеннi iншої роботи у виборчих округах;  
399. 25) брати участь у формуваннi i дiяльностi асоцiацiй громадського самоврядування;  
400. 26) надавати згоду щодо видачi дозволу на спецiальне використання природних ресурсiв мiсцевого значення, внесення пропозицiй про скасування такого дозволу;  
401. 27) пропонувати (висувають) кандидатури до складу дiльничних виборчих комiсiй та дiльничних комiсiй з референдуму, сприяють цим комiсiям у здiйсненнi ними своїх повноважень вiдповiдно до законодавства;  
402. 29) здiйснювати iншi повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi ради, делегування яких органам самоорганiзацiї населення не заборонено законами України та якi не входять до виключної компетенцiї рад.  
403. Стаття 32. Повноваження органiв мiсцевого самоврядування, що не можуть належати до компетенцiї органу самоорганiзацiї населення  
404. До компетенцiї органу самоорганiзацiї населення не можуть належати такi повноваження мiсцевого самоврядування:  
405. 1) якi є виключними повноваженнями територiальної громади;  
406. 2) повноваження органiв виконавчої влади, що делегованi законами органам мiсцевого самоврядування, якщо iнше не передбачено законами України;  
407. 3) прийняття рiшення про проведення мiсцевого референдуму та з питань органiзацiї проведення референдумiв та виборiв органiв державної влади, мiсцевого самоврядування;  
408. 4) затвердження мiсцевого бюджету, внесення змiн до нього, затвердження звiту про виконання вiдповiдного бюджету, визначення шляхiв поповнення бюджету;  
409. 5) встановлення та визначення розмiрiв мiсцевих податкiв i зборiв, ставок земельного податку та плати за користування природними ресурсами;  
410. 6) прийняття рiшень щодо випуску мiсцевих позик, отримання позик з iнших мiсцевих бюджетiв та джерел, а також щодо передачi коштiв з вiдповiдного мiсцевого бюджету;  
411. 7) прийняття рiшень з питань власностi комунального майна та приватизацiї;  
412. 8) прийняття рiшень з питань боротьби зi стихiйним лихом, епiдемiями, епiзоотiями, за порушення яких передбачено адмiнiстративну вiдповiдальнiсть;  
413. 9) прийняття рiшень, пов'язаних iз створенням спецiальних вiльних та iнших зон, змiнами в статусi цих зон;  
414. 10) iншi повноваження сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради, делегування яких органам самоорганiзацiї населення заборонено законами України.  
415. Стаття 33. Повноваження голови, заступника голови органу самоорганiзацiї населення.  
416. 1. Голова органу самоорганiзацiї населення - особа, обрана до складу органу самоорганiзацiї населення та надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.  
417. 2. Голова органу самоорганiзацiї населення обирається зборами громадян.  
418. 3. Заступник голови органу самоорганiзацiї населення обирається цим органом.  
419. 4. За дозволом ради голова органу самоорганiзацiї населення може обиратися на засiданнi цього органу таємним голосуванням.  
420. 5. Голова органу самоорганiзацiї населення:  
421. 1) органiзовує роботу цього органу;  
422. 2) скликає i проводить його засiдання;  
423. 3) органiзує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;  
424. 4) є розпорядником поточного банкiвського рахунку, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;  
425. 5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;  
426. 6) за рішенням сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради приймає участь у роботi створеної нею органiв;  
427. 7) здiйснює iншi вiдповiднi повноваження, визначенi Положенням про орган самоорганiзацiї населення;  
428. 6. Голова органу самоорганiзацiї населення несе персональну вiдповiдальнiсть за органiзацiю здiйснення наданих органу самоорганiзацiї населення повноважень.  
429. 7. У разi вiдсутностi голови органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник голови в порядку i межах, передбачених Статутом органу самоорганiзацiї населення.  
430. Стаття 34. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення  
431. 1. Секретар органу самоорганiзацiї населення обирається цим органом.  
432. 2. Секретар органу самоорганiзацiї населення:  
433. 1) органiзовує пiдготовку засiдання органу та питань, що виносяться на його розгляд;  
434. 2) забезпечує ведення дiловодства;  
435. 3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;  
436. 4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;  
437. 5) виконує доручення органу самоорганiзацiї населення, iншi покладенi на нього обов'язки.  
438. 3. У разi вiдсутностi голови органу самоорганiзацiї населення та його заступника, або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин, повноваження голови цього органу в порядку i межах, передбачених Статутом органу самоорганiзацiї населення, виконує секретар.  
439. Роздiл V. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНІВ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
440. Стаття 35. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення  
441. 1. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення здiйснюють:  
442. 1) рада, яка затвердила Положення про цей орган;  
443. 2) загальнi збори громадян, якi обрали орган самоорганiзацiї населення;  
444. 3) органи державної влади та органи мiсцевого самоврядування в межах їх повноважень, визначених законом.  
445. 2. Рада здiйснює контроль за дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення:  
446. 1) через свої органи;  
447. 2) шляхом утворення контрольної комiсiї;  
448. 3) шляхом утворення лiквiдацiйної комiсiї;  
449. 4) шляхом покладання вiдповiдного обв'язку на виконавчий комiтет;  
450. 5) через затвердження кошторису витрат органу самоорганiзацiї населення;  
451. 6) через реєстрацiю актiв органу самоорганiзацiї населення.  
452. 3. Загальнi збори громадян контролюють дiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення шляхом:  
453. 1) утворення ревiзiйної комiсiї та визначення порядку її роботи;  
454. 2) щорiчного заслуховування звiтiв голови органу самоорганiзацiї населення.  
455. 4. Для контролю за використанням органом самоорганiзацiї населення фiнансових i матерiальних ресурсiв вiдповiдною радою призначається контрольна комiсiя. Членом контрольної комiсiї не може бути особа, обрана до складу органу самоорганiзацiї населення.  
456. 5. Для контролю за виконанням органом самоорганiзацiї населення рiшень загальних зборiв громадян, використанням ним коштiв та iншого майна загальними зборами громадян обирається ревiзiйна комiсiя.  
457. 6. Членом ревiзiйної комiсiї не може бути особа, обрана до складу органу самоорганiзацiї населення.  
458. 7. Члени ревiзiйної комiсiї виконують свої обов'язки на громадських засадах.  
459. 8. Голова ревiзiйної комiсiї має право брати участь в засiданнях органу самоорганiзацiї населення з правом дорадчого голосу.  
460. 9. У разi виявлення недолiкiв за результатами ревiзiй дiяльностi органу самоорганiзацiї населення, ревiзiйна комiсiя iнформує виконком вiдповiдної ради, вiдповiдну раду та збори громадян.  
461. Стаття 36. Рiшення органу самоорганiзацiї населення  
462. 1. Орган самоорганiзацiї населення в межах повноважень, визначених законом та радою приймає рiшення.  
463. 2. Порядок прийняття рiшень з питань мiсцевого самоврядування органом самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.  
464. 3. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.  
465. 4. Орган самоорганiзацiї населення приймає рiшення з питань владних делегованих повноважень шляхом видання вiдповiдного акта.  
466. Стаття 37. Порядок реєстрацiї та набрання чинностi актiв органiв самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень.  
467. 1. Акти органiв самоорганiзацiї населення з питань владних повноважень набирають чинностi не ранiше дня їх офiцiйного опублiкування.  
468. 2. Акти органiв самоорганiзацiї населення офiцiйно публiкуються пiсля їх державної реєстрацiї.  
469. 3. Державну реєстрацiю актiв органу самоорганiзацiї населення здiйснює виконавчий орган або секрiтарiат ради, що затвердила Положення про вiдповiдний орган самоорганiзацiї населення.  
470. 4. Акти органу самоорганiзацiї населення з питань делегованих владних повноважень не можуть набирати чинностi до його державної реєстрацiї.  
471. Стаття 38. Порядок зупинення дiї, а також скасування актiв органiв самоорганiзацiї населення  
472. 1. Дiя акта органу самоорганiзацiї населення з мотивiв його невiдповiдностi Конституцiї i законам України, Статуту територiальної громади, рiшенням ради та розпорядженням голови, або з мотивiв його прийняття з порушенням визначеної радою процедури може бути зупинена вiдповiдним сiльським, селищним, мiським головою, головою районної у мiстi ради, з одночасним внесенням вiдповiдного подання на розгляд ради.  
473. 2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення з мотивiв його невiдповiдностi Статуту цього органу може бути скасовано рiшенням загальних зборiв громадян.  
474. 3. Рiшення органу самоорганiзацiї населення з питань мiсцевого самоврядування може бути скасовано вiдповiдною радою.  
475. 4. Рiшення органу самоорганiзацiї населення можуть бути визнанi незаконними у судовому порядку.  
476. Стаття 39. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення  
477. 1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийому громадян.  
478. 2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах громадян.  
479. 3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення мають право знайомитись з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї актiв, якi прийняв орган самоорганiзацiї населення.  
480. Стаття 40. Припинення дiяльностi органу самоорганiзацiї населення  
481. 1. Термiн дiї владних повноважень органу самоорганiзацiї населення визначається рiшенням ради згiдно з Статутом територiальної громади та рiшеннями мiсцевого референдуму i зазначається в Положеннi про цей орган.  
482. 2. Дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення може бути припинена:  
483. 1) за рiшенням ради, яка надала дозвiл на його утворення;  
484. 2) за рiшенням загальних зборiв громадян, що його обирали;  
485. 3) за рiшенням суду.  
486. 3. Заява органу самоорганiзацiї населення про саморозпуск має наслiдком його переобрання на загальних зборах громадян.  
487. 4. Пiдставами дострокового припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення можуть бути:  
488. 1) невиконання Статуту територiальної громади, рiшень сiльської, селищної, мiської, районної у мiстi ради, а також загальних зборiв громадян;  
489. 2) винесення рiшення ради або загальних зборiв громадян про невиконання органом самоорганiзацiї населення своїх повноважень;  
490. 3) змiна меж територiї, де обирався орган самоорганiзацiї населення.  
491. 5. Порядок дострокового припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення сiльською, селищною, мiською, районною у мiстi ради радою визначається нею згiдно з Статутом територiальної громади.  
492. 6. Порядок дострокового припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення загальними зборами громадян визначається Статутом органу самоорганiзацiї населення згiдно з Статутом територiальної громади.  
493. 7. Для припинення повноважень органу самоорганiзацiї населення, що займався неприбутковою господарською дiяльнiстю, вiдповiдною сiльською, селищною, мiською або районною у мiстi радою призначається лiквiдацiйна комiсiя, яка дiє в порядку, встановленому цiєю радою.  
494. 8. Орган самоорганiзацiї населення припиняє дiяльнiсть з моменту скасування його державної реєстрацiї.  
495. РОЗДІЛ VI. ГАРАНТІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ  
496. Стаття 41. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення  
497. 1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами самоорганiзацiї населення їхнiх повноважень i координують їх дiяльнiсть через свої органи.  
498. 2. Органи виконавчої влади, їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, крiм випадкiв, передбачених законом.  
499. 3. У випадках, передбачених цим законом та рiшенням вiдповiдної ради органи самоорганiзацiї населення за умов, встановлених законодавством, можуть набувати права юридичних осiб, мати розрахунковий рахунок в установах банку, печатку, штамп та офiцiйнi бланки, вступати в цивiльно-правовi вiдносини.  
500. Стаття 42. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства  
501. 1. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення та їх посадових осiб можуть бути оскарженi до вiдповiдної ради або до суду.  
502. 2. Прийняття органом самоорганiзацiї населення рiшень, що суперечать Конституцiї i законам України, iншим актам законодавства, Статуту територiальної громади, Положенню про цей орган та iншим рiшенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi ради, а також рiшенням загальних зборiв громадян, може бути пiдставою для скасування реєстрацiї органу самоорганiзацiї населення або позбавлення його будь-яких повноважень з питань мiсцевого самоврядування.  
503. Стаття 43. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення  
504. Юридичнi i фiзичнi особи несуть адмiнiстративну, цивiльно-правову та кримiнальну вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення згiдно з законами України.  
505. Роздiл VII. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
506. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.  
507. 2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi радам забезпечити реєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення, порядок обрання яких вiдповiдає вимогам, встановленим цим законом.  
508. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотирьохмiсячний термiн:  
509. - пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;  
510. - привести акти Уряду у вiдповiднiсть з цим Законом.  
511. 4. Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:  
512. - Указ Президiї Верховної Ради УРСР вiд 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст.479);  
513. - Указ Президiї Верховної Ради УРСР вiд 7 сiчня 1981 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст.36).