Кількість абзаців - 118 Розмітка (ліва колонка)


Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (Друге читання)

0. Проект  
1. (06.05.99)  
2. Закон України  
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні  
4. Цей Закон визначає правові засади регулювання, організації, ведення бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні.  
5. РОЗДІЛ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
6. Стаття 1. Визначення термінів  
7. Наведені в цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:  
8. активи - ресурси, отримані підприємством в результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому;  
9. бухгалтерський облік - процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для прийняття рішень;  
10. господарська операція - дія або подія, яка викликає зміни в фінансовому стані підприємства;  
11. дочірнє підприємство - підприємство, яке контролюється іншим (материнським) підприємством;  
12. зобов'язання - заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій, погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі економічні вигоди;  
13. консолідована фінансова звітність - звітність, яка відображає фінансовий стан і результати діяльності юридичної особи та її дочірніх підприємств як єдиної економічної одиниці;  
14. національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку і звітності - нормативний документ, що визначає принципи та методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, які не суперечать міжнародним стандартам;  
15. облікова політика - сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для складання та подання фінансової звітності;  
16. первинний документ - документ, який містить відомості про господарську операцію і є доказом її здійснення;  
17. фінансова звітність - система взаємозв'язаних узагальнюючих показників, що відображають фінансовий стан підприємства на визначену дату і результати його діяльності за звітний період та базуються на бухгалтерському обліку підприємства.  
18. Стаття 2. Сфера дії Закону  
19. Всі юридичні особи, створені в Україні, незалежно від організаційно-правових форм і форм власності, а також представництва іноземних організацій (далі - підприємства) зобов'язані вести бухгалтерський облік та подавати фінансову звітність.  
20. Стаття 3. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
21. Метою ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності є надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і діяльність підприємства користувачам для прийняття рішень.  
22. Стаття 4. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
23. 1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні грунтуються на таких основних принципах:  
24. обачності - застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки, які повинні запобігати заниженню оцінки зобов'язань та витрат і завищенню оцінки активів і доходів підприємства;  
25. повноти - всі господарські операції підлягають реєстрації на рахунках бухгалтерського обліку без будь-яких винятків. Фінансова звітність повинна містити всю інформацію про фактичні та можливі наслідки операцій підприємства, яка здатна вплинути на рішення, що приймаються на її основі;  
26. автономності - активи та зобов'язання підприємства повинні бути відокремлені від активів та зобов'язань інших підприємств та власників цього підприємства;  
27. сталості - постійне застосування підприємством обраних методів обліку із року в рік. Зміна методів обліку повинна бути обгрунтована і розкрита у фінансовій звітності;  
28. безперервності - оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється виходячи з припущення, що його діяльність буде продовжуватися в неосяжному майбутньому;  
29. нарахування та відповідності доходів та витрат - для визначення результату звітного періоду необхідно співставити доходи звітного періоду з витратами, що були здійснені для отримання цих доходів. При цьому доходи і витрати відображаються в обліку і звітності у момент їх виникнення, а не у момент надходження або сплати грошей;  
30. превалювання сутності над формою - операції та інші події обліковуються та розкриваються відповідно до їх сутності та економічної реальності, а не лише виходячи з їх форми;  
31. історичної собівартості - пріоритетною є оцінка активів підприємства виходячи із затрат на їх виробництво та придбання;  
32. єдиного грошового вимірнику - вимірювання та узагальнення всіх операцій підприємства у бухгалтерському обліку та фінансовій звітності здійснюється у валюті України;  
33. періодичності - можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу з метою складання фінансової звітності.  
34. 2. Особливості застосування наведених вище принципів бухгалтерського обліку та фінансової звітності для бюджетних установ визначаються Міністерством фінансів України.  
35. Стаття 5. Валюта бухгалтерського обліку та фінансової звітності  
36. Підприємства ведуть бухгалтерський облік і складають фінансову звітність у валюті України. Операції в іноземній валюті відображаються в бухгалтерському обліку і фінансовій звітності у валюті України з перерахунком її за офіційним валютним курсом Національного банку України відповідно на дату здійснення операції або складання звітності.  
37. РОЗДІЛ II. РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ  
38. Стаття 6. Керівництво бухгалтерським обліком в Україні  
39. 1. Регулювання бухгалтерського обліку здійснюється з метою:  
40. створення правил ведення бухгалтерського обліку, які виконуються всіма підприємствами, гарантують і захищають інтереси користувачів фінансової звітності;  
41. удосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності.  
42. 2. Регулювання з питань методології бухгалтерського обліку і фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку і звітності, що не можуть суперечити міжнародним стандартам, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності.  
43. 3. Регулювання бухгалтерського обліку в банках здійснюється Національним банком України виходячи з цього Закону та згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку.  
44. 4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, в межах своєї компетенції, відповідно до галузевих особливостей розробляють на базі національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку методичні рекомендації.  
45. Стаття 7. Методологічна рада з бухгалтерського обліку  
46. 1. Методологічна рада з бухгалтерського обліку діє на громадських засадах як дорадчий орган при Міністерстві фінансів України з метою:  
47. розробки національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку і звітності, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності;  
48. вдосконалення організаційних форм і методів бухгалтерського обліку в Україні;  
49. методологічного забезпечення впровадження сучасної технології збору та обробки обліково-економічної інформації;  
50. розробки рекомендацій щодо вдосконалення системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації бухгалтерів.  
51. 2. Методологічна рада утворюється з висококваліфікованих науковців, спеціалістів міністерств і відомств, підприємств, представників громадських, професійних організацій України.  
52. 3. Методологічна рада діє на підставі Положення про методологічну раду. Положення про методологічну раду та її персональний склад затверджуються Міністром фінансів України.  
53. РОЗДІЛ III. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  
54. Стаття 8. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві  
55. 1. Бухгалтерський облік ведеться безперервно з початку реєстрації підприємства до його ліквідації.  
56. 2. Питання організації бухгалтерського обліку на підприємстві перебувають у компетенції власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) відповідно до законодавства та установчих документів.  
57. 3. Відповідальність за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, але не менше трьох років, несе власник (власники) або виконавчий орган (посадова особа), який здійснює керівництво підприємством відповідно до законодавства та установчих документів.  
58. 4. Для забезпечення ведення бухгалтерського обліку підприємство в особі власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) самостійно обирає форми його організації:  
59. введення до штату посади бухгалтера або створення бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером;  
60. користування послугами спеціаліста з бухгалтерського обліку, зареєстрованого як підприємець без створення юридичної особи;  
61. ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку централізованою бухгалтерією або аудиторською фірмою;  
62. самостійне ведення бухгалтерського обліку та складання звітності безпосередньо власником або керівником підприємства. Ця форма організації бухгалтерського обліку не може застосовуватися на підприємствах, звітність яких повинна оприлюднюватися.  
63. 5. Підприємство в особі власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) самостійно:  
64. обирає форму бухгалтерського обліку як певну систему регістрів обліку, порядку і способу реєстрації та узагальнення інформації в них з додержанням єдиних засад, встановлених цим Законом, та враховуючи особливості своєї діяльності і технології обробки облікових даних;  
65. розробляє систему і форми внутрігосподарського (управлінського) обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає права працівників на підписування документів;  
66. затверджує правила документообороту і технологію обробки облікової інформації, додаткову систему рахунків і регістрів аналітичного обліку;  
67. може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи з наступним включенням їх показників до фінансової звітності підприємства.  
68. 6. Керівник підприємства зобов'язаний створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечити неухильне виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.  
69. 7. Головний бухгалтер або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку підприємства (надалі - бухгалтер):  
70. забезпечує дотримання на підприємстві встановлених єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку, складання і подання у встановлені строки фінансової звітності;  
71. організує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій;  
72. бере участь в оформленні матеріалів, пов'язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства;  
73. забезпечує перевірку стану бухгалтерського обліку у філіях, представництвах та інших відокремлених підрозділах підприємства.  
74. 8. Відповідальність за облік операцій, пов'язаних з ліквідацією підприємства, включаючи оцінку майна і зобов'язань підприємства та складання ліквідаційного балансу і звітності, покладається на ліквідаційну комісію.  
75. Стаття 9. Первинні облікові документи та регістри бухгалтерського обліку  
76. 1. Підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій є первинні документи, які фіксують факти здійснення господарських операцій. Первинні документи повинні бути складені під час здійснення господарської операції, а якщо це неможливо - безпосередньо після її закінчення. Для контролю та впорядкування оброблення даних на підставі первинних документів можуть складатися зведені облікові документи (далі - первинні документи).  
77. 2. Первинні документи можуть бути складені на паперових носіях або машинних носіях і повинні мати такі обов'язкові реквізити:  
78. назва документа (форми);  
79. дата і місце складання;  
80. назва підприємства, від імені якого складений документ;  
81. зміст та обсяг господарської операції, одиницю виміру господарської операції;  
82. посади осіб, відповідальних за здійснення господарської операції і правильність її оформлення;  
83. особистий підпис або інший знак, що дає змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні господарської операції.  
84. 3. Інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського обліку у регістрах синтетичного та аналітичного обліку шляхом подвійного запису їх на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку. Дані аналітичних рахунків повинні бути тотожні відповідним рахункам синтетичного обліку на перше число кожного місяця.  
85. 4. Регістри бухгалтерського обліку повинні мати назву, період реєстрації господарських операцій, прізвища і підписи або інші знаки, що дають змогу ідентифікувати осіб, які брали участь у його складані.  
86. 5. Господарські операції повинні бути відображені в облікових регістрах в тому звітному періоді, в якому вони були здійснені.  
87. 6. У разі складання та зберігання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку на машинних носіях інформації підприємство зобов'язане за свій рахунок виготовити їх копії на паперових носіях на вимогу інших учасників господарських операцій, а також правоохоронних органів та уповноважених державних органів.  
88. 7. Підприємство в особі власника (власників) або виконавчого органу (посадової особи) здійснює всі необхідні заходи для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів в первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та забезпечує їх збереження протягом встановленого строку.  
89. 8. Відповідальність за своєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку та достовірність відображених у них даних несуть особи, які склали та підписали ці документи.  
90. 9. Первинні документи та регістри бухгалтерського обліку можуть бути вилучені у підприємства тільки за постановою уповноважених державних органів відповідно до чинного законодавства України. Посадова особа підприємства має право в присутності представників органів, які здійснюють вилучення, зняти копії документів, що вилучається. Обов'язковим є складання реєстру документів, що вилучаються, із зазначенням підстав і дати їх вилучення.  
91. Стаття 10. Інвентаризація активів і зобов'язань  
92. 1. Для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані щорічно проводити інвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан і оцінка.  
93. 2. Об'єкти і строки проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з чинним законодавством України.  
94. РОЗДІЛ IV. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ  
95. Стаття 11. Загальні вимоги до фінансової звітності  
96. 1. На основі даних бухгалтерського обліку підприємства зобов'язані складати фінансову звітність. Фінансову звітність підписують керівник та бухгалтер підприємства.  
97. 2. Фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ) включає: баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про зміни у власному капіталі та примітки (пояснення ) до звітів.  
98. 3. Форми фінансової звітності підприємств (крім банків) і порядок їх заповнення встановлюється Міністерством фінансів України за погодженням з Державним комітетом статистики України.  
99. 4. Форми фінансової звітності банків і порядок їх заповнення встановлюються Національним банком України за погодженням з Державним комітетом статистики України.  
100. Стаття 12. Консолідована (зведена) фінансова звітність  
101. 1. Підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні операції зобов'язані складати та подавати (оприлюднювати) консолідовану фінансову звітність.  
102. 2. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, до сфери управління яких належать підприємства, засновані на державній власності, та органи, які здійснюють управління майном підприємств, заснованих на комунальній власності, крім власних звітів складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які належать до сфери їх управління.  
103. Вказані органи також окремо складають зведену фінансову звітність по господарських товариствах, частина акцій (часток, паїв) яких перебуває відповідно у державній та комунальній власності.  
104. 3. Об`єднання підприємств крім власної звітності складають та подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу.  
105. Стаття 13. Звітний період  
106. 1. Звітним періодом для складання фінансової звітності є календарний рік. Проміжна звітність складається щоквартально наростаючим підсумком з початку звітного року. Баланс підприємства складається станом на кінець останнього дня кварталу (року).  
107. 2. Перший звітний період новоствореного підприємства може бути менше ніж 12 місяців, але не може бути більше 15 місяців. Звітним періодом підприємства, що ліквідується, є період з початку звітного року до моменту його ліквідації.  
108. Стаття 14. Подання та оприлюднення фінансової звітності  
109. 1. Підприємства зобов'язані подавати квартальну та річну фінансову звітність органам, до сфери управління яких вони належать, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, якщо інше не передбачено цим Законом. Органам державної виконавчої влади та іншим користувачам фінансова звітність подається відповідно до чинного законодавства. Термін подання фінансової звітності встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
110. 2. Фінансова звітність підприємств є відкритою, крім випадків, передбачених законодавством.  
111. 3. Відкриті акціонерні товариства, підприємства - емітенти облігацій, банки, довірчі товариства, валютні та фондові біржі, інвестиційні фонди, інвестиційні компанії, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, страхові компанії та інші фінансові установи зобов'язані оприлюднювати річну фінансову звітність не пізніше 1 червня наступного за звітним року.  
112. 4. Фінансова звітність повинна бути оприлюднена шляхом публікації у періодичних виданнях або розповсюдження її у вигляді окремих друкованих видань.  
113. 5. У разі ліквідації підприємства, по закінченню операцій, пов'язаних з нею, ліквідаційна комісія складає ліквідаційний баланс та у випадках, передбачених законодавством, публікує його протягом 45 днів.  
114. Стаття 15. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік  
115. Контроль за додержанням законодавства про бухгалтерський облік в Україні здійснюється уповноваженими державними органами і власниками відповідно до чинного законодавства України.  
116. РОЗДІЛ V. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
117. Ввести в дію Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" з 1 січня 2000 року.