Кількість абзаців - 169 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо узгодження деяких норм податкового і митного законодавства (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо узгодження деяких норм податкового і митного законодавства
 
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
2. І. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 13—17, ст. 112) такі зміни:
 
3. 1. У пункті 1.2 статті 1:
 
4. слова «ввізним (імпортним) митом або вивізним (експортним) митом» замінити словами «ввізним, вивізним, сезонним митом, особливими видами мита».
 
5. 2. У пункті 3.1 статті 3:
 
6. слова «ввізним або вивізним» замінити словами «ввізним, вивізним, сезонним митом, особливими видами мита».
 
7. 3. У пункті 14.1 статті 14:
 
8. абзац другий підпункту 14.1.41 виключити;
 
9. підпункт 14.1.102 викласти у такій редакції:
 
10. «14.1.102. магазин безмитної торгівлі - заклад торгівлі товарами, що знаходяться в митному режимі безмитної торгівлі відповідно до глав 22 та 60 Митного кодексу України»;
 
11. підпункт 14.1.242 виключити;
 
12. підпункт 14.1.253 викласти у такій редакції:
 
13. «14.1.253 ввезення товарів на митну територію України, вивезення товарів за межі митної території України ( сукупність дій, пов’язаних із переміщенням товарів через митний кордон України у будь-який спосіб у відповідному напрямку»;
 
14. підпункт 14.1.254 викласти у такій редакції:
 
15. «14.1.254. умовне звільнення від оподаткування податком на додану вартість та акцизним податком у разі ввезення товарів на митну територію України – звільнення (умовне повне або умовне часткове) від сплати нарахованого податкового зобов'язання у разі розміщення товарів у митних режимах, що передбачають звільнення від оподаткування за умови дотримання вимог митного режиму, встановлених Митним кодексом України»;
 
16. 4. У статті 41:
 
17. у підпункті 41.1.2 пункту 41.1 слово «спеціальної» замінити словом «вільної»;
 
18. у пункті 41.2 слова «визначається цим Кодексом» замінити словами «визначається цим Кодексом, Митним кодексом України».
 
19. 5. У пункті 43.1 статті 43 після слів «відповідно до цієї статті» доповнити словами «та/або статті 301 Митного кодексу України».
 
20. 6. У пункті 54.4 статті 54 слово «спеціальної» замінити словом «вільної».
 
21. 7. У пункті 57.2 статті 57 слова «визначені в цьому Кодексі» замінити словами «визначені в цьому Кодексі, статті 297 Митного кодексу України».
 
22. 8. Пункт 132.1 статті 132 доповнити абзацом третім такого змісту:
 
23. «Під час здійснення перевезень на умовах Митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 1975 року нарахування пені призупиняється на строк до трьох місяців з дня отримання претензії гарантійним об’єднанням і поновлюється, якщо після закінчення цього строку претензія залишається неврегульованою.»
 
24. 9. У підпункті 6 пункту 180.1 статті 180 цифру «172» замінити цифрою «184».
 
25. 10. У пункті 185.1 статті 185:
 
26. підпункти «в» – «г» викласти у такій редакції:
 
27. «в) ввезення товарів на митну територію України;
 
28. г) вивезення товарів за межі митної території України»;
 
29. підпункти « ґ « – «д» виключити;
 
30. доповнити пункт абзацом наступного змісту:
 
31. «З метою оподаткування цим податком до операцій з ввезення товарів на митну територію України та вивезення товарів за межі митної території України прирівнюється поміщення товарів у будь-який митний режим, визначений Митним кодексом України».
 
32. 11. Пункт 187.8 статті 187 доповнити другим абзацом наступного змісту:
 
33. «У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, дата виникнення податкових зобов’язань визначається з урахуванням положень статті 191 цього Кодексу.»
 
34. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім.
 
35. 12. Статтю 189 доповнити пунктом 189.13 наступного змісту:
 
36. «189.13. в разі постачання на території України готової продукції, у тому числі, отриманої як оплата за постачання послуг з переробки, база оподаткування визначається згідно із статтею 188 цього Кодексу.»
 
37. 13. У статті 190:
 
38. пункт 190.1 викласти у такій редакції:
 
39. «190.1. Базою оподаткування для товарів, що ввозяться на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначена відповідно до розділу ІІІ Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, і включаються до ціни товарів.
 
40. При визначенні бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання митної декларації для митного оформлення. У разі якщо митна декларація не подавалась - на день визначення податкових зобов’язань.»;
 
41. доповнити статтю пунктом 190.3 такого змісту:
 
42. «190.3. У випадках, передбачених статтею 191 цього Кодексу, база оподаткування визначається з урахуванням положень статті 191 цього Кодексу».
 
43. 14. Статтю 191 викласти у такій редакції:
«Стаття 191. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі та для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.
191.1. Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі.
191.1.1. У разі ввезення фізичними особами товарів, визначених статтею 370 Митного кодексу України, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро.
191.1.2. У разі ввезення фізичними особами товарів, визначених статтею 370 Митного кодексу України, в депешах, наступних за першою, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, які ввозяться в депешах, наступних за першою.
191.1.3. У разі ввезення фізичними особами товарів, визначених статтею 370 Митного кодексу України від відправників, наступних після першого, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, які ввозяться від відправників, наступних після першого.
191.1.4. У разі ввезення фізичними особами інших товарів, крім визначених статтею 370 Митного кодексу України, базою оподаткування є їх сумарна фактурна вартість.
191.1.5. У разі ввезення юридичними особами зразків товарів, у кількості понад трьох одиниць одного найменування, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість четвертого та наступних зразків товарів.
191.1.6. У разі ввезення юридичними особами зразків товарів, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 300 євро, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 300 євро.
191.1.7. У разі ввезення юридичними особами зразків товарів, в депешах, наступних за першою, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, які ввозяться в депешах, наступних за першою;
191.1.8. У разі ввезення юридичними особами зразків товарів від відправників, наступних після першого базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, які ввозяться від відправників, наступних після першого.
191.1.9. У разі ввезення юридичними особами інших товарів, крім тих, що визначені зразками товарів, базою оподаткування є їх сумарна фактурна вартість.
191.1.10. Датою виникнення податкових зобов’язань у разі ввезення товарів на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі є дата подання митному органу документу який використовується замість митної декларації.
191.1.11. При визначенні бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес – відправленнях, у несупроводжуваному багажі перерахунок іноземної валюти в національну валюту здійснюється за офіційним курсом національної валюти до цієї іноземної валюти, встановленим Національним банком України, що діє на день подання документу який використовується замість митної декларації. У разі якщо документ який використовується замість митної декларації не подавався, - на день визначення податкових зобов’язань.
191.2 Особливості визначення бази оподаткування для товарів, які ввозяться на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі.
191.2.1. У разі ввезення товарів на митну територію України (за винятком підакцизних) частіше одного разу протягом однієї доби, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, ввезених у наступному після першого ввезенні протягом однієї доби.
При цьому норми підпунктів 191.2.2. – 191.2.4. цього пункту не застосовуються.
191.2.2. У разі ввезення товарів на митну територію України (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 1000 євро, через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 1000 євро.
191.2.3. У разі ввезення товарів на митну територію України (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 500 євро через інші пункти пропуску через державний кордон України, ніж відкриті для повітряного сполучення пункти пропуску через державний кордон України, базою оподаткування є частина їх сумарної фактурної вартості, що перевищує еквівалент 500 євро.
191.2.4. У разі ввезення товарів на митну територію України (за винятком підакцизних) через інші, ніж відкриті для повітряного сполучення, пункти пропуску через державний кордон України, сумарна вага яких перевищує 50 кг, базою оподаткування є сумарна фактурна вартість товарів, обчислена пропорційно до ваги, що перевищує 50 кг.
191.3. Фактурна вартість товарів, які ввозяться на митну територію України у міжнародних поштових та експрес-відправленнях, у несупроводжуваному багажі, фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі визначається відповідно до статті 368 Митного кодексу України.
 
44. У пункті 195.1 статті 195:
 
45. підпункт 195.1.1 викласти у такій редакції:
 
46. «195.1.1. вивезення товарів за межі митної території України:
 
47. а) у митному режимі експорту;
 
48. б) у митному режимі реекспорту, якщо товари поміщені у такий режим відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України;
 
49. в) у митному режимі безмитної торгівлі;
 
50. г) у митному режимі вільної митної зони.
 
51. Товари вважаються вивезеними за межі митної території України, якщо таке вивезення підтверджене митною декларацією, оформленою відповідно до вимог Митного кодексу України.».
 
52. абзаци одинадцятий – тринадцятий підпункту 195.1.2 викласти у такій редакції:
 
53. «ґ) магазинами безмитної торгівлі, відповідно до порядку, встановленого Кабінетом Міністрів України. У разі подальшого вивезення таких товарів за межі митної території України податок не справляється (у тому числі за нульовою ставкою).
 
54. Постачання товарів магазинами безмитної торгівлі може здійснюватися виключно фізичним особам, які виїжджають за митний кордон України, або фізичним особам, які переміщуються транспортними засобами, що належать резидентам та знаходяться поза митними кордонами України. Порядок контролю за дотриманням норм цього підпункту встановлюється Кабінетом Міністрів України. Порушення норм цього підпункту тягне за собою відповідальність, встановлену Законом».
 
55. 15.У пункті 196.1 статті 196:
підпункти 196.1.12 та 196.1.13 викласти у такій редакції:
«196.1.12. ввезення на митну територію України, вивезення за межі митної території України незалежно від обраного митного режиму товарів, митна вартість яких не перевищує еквівалент 100 євро;
196.1.13. ввезення на митну територію України у несупроводжуваному багажі, на адресу одного одержувача (фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях товарів, визначених статтею 370 Митного кодексу України, фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро;
ввезення на митну територію України у несупроводжуваному багажі, на адресу одного одержувача (юридичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях зразків товарів у кількості до 3 одиниць одного найменування, сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент 300 євро;
ввезення на митну територію України фізичними особами у ручній поклажі та/або у супроводжуваному багажі товарів (за винятком підакцизних), сумарна фактурна вартість яких не перевищує еквівалент:
1000 євро, що ввозяться фізичними особами через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для повітряного сполучення,
500 євро та/або сумарна вага яких не перевищує 50 кг, що ввозяться фізичними особами через інші пункти пропуску через державний кордон України, ніж відкриті для повітряного сполучення.»
 
56. 16. У статті 197:
 
57. у підпункті 197.1.26 пункту 197.1 статті 197 цифру «172» замінити цифрою «184»;
 
58. доповнити статтю пунктом 197.20 такого змісту:
 
59. «197.20. Звільняються від оподаткування операції з ввезення на митну територію України фізичними особами товарів, визначених пунктом 10 статті 374 Митного кодексу України».
 
60. 17. Пункт 200.8 статті 200 викласти у такій редакції:
 
61. «200.8. До податкової декларації платником податків додаються розрахунок суми бюджетного відшкодування та оригінали митних декларацій. У разі, якщо митне оформлення товарів, що були вивезені за межі митної території України здійснювалось з використанням електронної митної декларації, то така електронна митна декларація надається органом державної митної служби органу державної податкової служби у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України, в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису у порядку, встановленому законом».
 
62. 18.Статті 204 – 205 виключити.
 
63. 19.Статтю 206 викласти у такій редакції:
 
64. «Стаття 206. Особливості оподаткування операцій при переміщенні товарів через митний кордон України в залежності від обраного митного режиму.
 
65. 206.1. При ввезенні товарів на митну територію України суми податку підлягають сплаті до державного бюджету платниками податку до/або на день подання митної декларації безпосередньо на єдиний казначейський рахунок за винятком операцій, за якими надається звільнення (умовне звільнення) від оподаткування.
 
66. 206.2 Операції із ввезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу, крім операцій:
 
67. 206.2.1. з ввезення товарів зі звільненням від оподаткування податком відповідно до статті 197 та підрозділу 2 розділу ХХ цього Кодексу, а також відповідно до міжнародних договорів, ратифікованих Верховною Радою України;
 
68. 206.2.2. з ввезення із звільненням від оподаткування податком товарів, які були поміщені у митний режим переробки за межами митної території України та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територію України:
 
69. у тому самому стані, в якому вони були вивезені за межі митної території України, з дотриманням умов, встановлених Митним кодексом України;
 
70. у відремонтованому вигляді, якщо ремонт проведено в рамках гарантійних зобов’язань.
 
71. 206.2.3. з ввезення з частковим звільненням від оподаткування податком товарів, які були поміщені:
 
72. у митний режим переробки за межами митної території України (за винятком зазначених у пункті 206.2.2. цієї статті) та в межах визначеного Митним кодексом України строку повертаються на митну територію України. Сплаті підлягає позитивна різниця між сумами податку, розрахованими виходячи із бази оподаткування продуктів переробки та бази оподаткування товарів, які були вивезені за межі митної території України для переробки, визначеними за правилами, встановленими пунктом 190.1 статті 190 цього Кодексу;
 
73. у митний режим переробки на митній території України. Сплаті підлягає сума податку, розрахована виходячи із бази оподаткування, визначеної за правилами, встановленими пунктом 190.1 статті 190 цього Кодексу, товарів, які були ввезені на митну територію України для переробки.
 
74. 206.3. Операції з ввезення товарів у митному режимі реімпорту звільняються від оподаткування податком, крім операцій з ввезення відповідно до пункту 3 частини другої статті 78 Митного кодексу України, які оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу.
 
75. 206.4. Операції з вивезення товарів у митному режимі експорту оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1. пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
76. 206.5. Операції з вивезення товарів у митному режимі реекспорту звільняються від оподаткування податком, крім операцій з вивезення відповідно до пункту 5 частини першої статті 86 Митного кодексу України, які оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1. пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
77. 206.6. До операцій із ввезення товарів у митному режимі транзиту застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 17 Митного кодексу України.
 
78. 206.7 До операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі тимчасового ввезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком або умовне часткове звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України:
 
79. 206.7.1. умовне повне звільнення від оподаткування податком застосовується до товарів та у порядку, визначених статтею 105 Митного кодексу України;
 
80. 206.7.2. умовне часткове звільнення від оподаткування податком застосовується до товарів та у порядку, визначених статтею 106 Митного кодексу України. Сплачені суми податку включаються у платника податку до складу сум податку, що відносяться до податкового кредиту у звітному (податковому) періоду, в якому було сплачено податок.
 
81. 206.8. До операцій із вивезення товарів за межі митної території України у митному режимі тимчасового вивезення застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 18 Митного кодексу України.
 
82. 206.9. До операцій з вивезення товарів з митної території України на митний склад та до операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України на митний склад застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 19 Митного кодексу України.
 
83. 206.10. Операції з товарами, поміщеними у митний режим вільної митної зони оподатковуються у такому порядку:
 
84. 206.10.1. операції з вивезення товарів з митної території України до вільної митної зони оподатковуються податком за ставкою, визначеною підпунктом 195.1.1. пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу;
 
85. 206.10.2. до операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України до вільної митної зони застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 21 Митного кодексу України;
 
86. 206.10.3. операції з ввезення на митну територію України продуктів переробки товарів, поміщених у митний режим вільної митної зони, здійснюється із сплатою податку за ставкою, визначеною підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 цього Кодексу та процентів, що підлягали б сплаті у разі перенесення строків сплати податку у зв'язку з наданням розстрочення або відстрочення його сплати відповідно до статті 100 Податкового кодексу України.
 
87. 206.11. Операції з товарами, поміщеними у митний режим безмитної торгівлі оподатковуються податком у такому порядку:
 
88. 206.11.1. До операцій з ввезення товарів із-за меж митної території України у магазин безмитної торгівлі застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 22 Митного кодексу України.
 
89. 206.11.2. Операції з вивезення товарів з митної території України у магазин безмитної торгівлі оподатковується податком відповідно до підпункту 195.1.1 пункту 195.1 статті 195 цього Кодексу.
 
90. 206.12 До операцій із ввезення товарів на митну територію України у митному режимі переробки на митній території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 23 Митного кодексу України.
 
91. 206.13. До операції із вивезення товарів з митної території України у митному режимі переробки за межами митної території застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 24 Митного кодексу України.
 
92. 206.14. До операцій із ввезення товарів у митному режимі знищення або руйнування застосовується умовне повне звільнення від оподаткування податком за умови дотримання вимог та обмежень, встановлених главою 25 Митного кодексу України.
 
93. 206.15. Операції із ввезення товарів у митному режимі відмови на користь держави звільняються від оподаткування податком.
 
94. 206.16. У разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або закінчення строків знаходження товарів в таких митних режимах, особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити суму податкового зобов'язання, на яку було надане таке звільнення та пеню, нараховану відповідно до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання умовного звільнення від оподаткування.
 
95. 20. У пункті 213.3 статті 213:
 
96. перше речення підпункту 213.3.3 викласти у редакції:
 
97. «213.3.3. ввезення підакцизних товарів (продукції) із-за меж митної території України на митну територію України, якщо при цьому згідно із законодавством України не справляється податок на додану вартість у зв'язку з розміщенням товарів (продукції) у митних режимах: транзиту, митного складу, знищення або руйнування, відмови на користь держави, безмитної торгівлі, тимчасового ввезення, переробки на митній території України, реімпорту, вільної митної зони»;
 
98. у підпункті 213.3.7 слово «законом» замінити словами «Митним кодексом України».
 
99. 21. Пункт 218.3 статті 218 викласти у такій редакції:
 
100. «218.3. У разі втрати товарів, що перебувають під митним контролем у митних режимах, в яких надано звільнення або умовне звільнення від оподаткування, нецільового використання цих товарів або закінчення строків знаходження товарів в таких митних режимах, суми податку, що підлягають сплаті, визначаються, виходячи з об'єктів оподаткування, бази оподаткування та ставок цього податку, що діяли на момент подання митної декларації при розміщенні у відповідний режим. При цьому, особа, відповідальна за дотримання митного режиму, зобов'язана сплатити таку суму та пеню, нараховану відповідно до статті 129 цього Кодексу, розраховану з дня надання звільнення від оподаткування».
 
101. 22.Статтю 219 виключити.
 
102. 23.У підрозділі 2 розділу ХХ «Перехідні положення»:
 
103. у підпункті «а» пункту 3:
 
104. слово «постачання» замінити словом «ввезення на митну територію України»;
 
105. слова «пункті «я» частини першої статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» редакції Закону України від 19 травня 2009 року № 1342-VІ)» замінити цифрами та словами «підпункті 4 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
106. другий абзац пункту 4 викласти у такій редакції:
 
107. «ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту товарів, крім підакцизних, що використовуються для потреб літакобудівної промисловості, якщо такі товари є звільненими від оподаткування ввізним митом згідно із підпунктом 2 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
108. у пункті 7:
 
109. абзац другий викласти у такій редакції:
 
110. «операції з ввезення на митну територію України в митному режимі імпорту товарів, визначених підпунктом 1 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України, для використання у власній виробничій діяльності»;
 
111. у абзаці третьому слова «пунктом «о" частини першої статті 19 Закону України "Про Єдиний митний тариф" замінити словами «підпунктом 1 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
112. абзац перший пункту 9 викласти у редакції:
 
113. «9. До 1 вересня 2012 року податок на додану вартість не справляється під час увезення на митну територію України товарів у митному режимі імпорту, які звільняються від оподаткування ввізним митом згідно з нормами абзацу четвертого підпункту 3 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України»;
 
114. у абзаці другому пункту 19 слова «пункту «щ-3» статті 19 Закону України «Про Єдиний митний тариф» замінити словами «абзацу третього підпункту 3 пункту 4 розділу ХХІ Митного кодексу України».
 
115. ІІ. Прикінцеві та перехідні положення.
 
116. 1. Внести такі зміни до Митного кодексу України (Голос України, 2012 р., № 73-74):
 
117. 1) частину шосту статті 2 виключити;
 
118. 2) у частині шостій статті 25 словосполучення «у сфері митної справи» замінити словосполученням «у сфері державної митної справи»;
 
119. 3) частини другу та третю статті 44 викласти у такій редакції:
 
120. «2. У разі ввезення товару на митну територію України документ, який підтверджує країну походження товару, подається обов’язково лише у випадках, коли це необхідно для застосування митно-тарифних заходів регулювання зовнішньоекономічної діяльності, кількісних обмежень (квот), інших заходів економічного або торговельного характеру, що здійснюються в односторонньому порядку або відповідно до двосторонніх чи багатосторонніх міжнародних договорів, укладених відповідно до закону, або заходів, які здійснюються відповідно до закону для забезпечення здоров'я населення чи суспільного порядку, а також якщо у митного органу є підстави для підозри у тому, що товар походить з країни, товари якої заборонені до переміщення через митний кордон України згідно з законодавством України.
 
121. 3. У разі ввезення товару на митну територію України сертифікат про походження товару подається обов'язково:
 
122. 1) на товари, до яких застосовуються преференційні ставки ввізного мита за Митним тарифом України;
 
123. 2) на товари, ввезення яких з відповідної країни регулюється кількісними обмеженнями (квотами) чи іншими заходами регулювання зовнішньоекономічної діяльності;
3) якщо це передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України»;
 
124. 4) у статті 52:
 
125. у пункті 1 частини другої слова «або скориговану за результатами контролю, здійсненого митним органом» виключити;
 
126. пункт 2 частини третьої викласти у такій редакції:
 
127. «2) на випуск у вільний обіг товарів, що декларуються, за відсутності у відповідних документах, передбачених статтею 53 цього Кодексу, всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення, за умови надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу, або, за вибором декларанта або уповноваженої ним особи, за умови сплати митних платежів згідно з митною вартістю товарів, що декларуються, визначеною митним органом»;
 
128. 5) в абзаці першому частини третьої статті 53 слова «або не містять всіх даних відповідно до обраного декларантом методу визначення митної вартості» замінити словами «не містять всіх відомостей, необхідних для застосування обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу визначення митної вартості, або, у разі застосування методу визначення митної вартості за ціною договору (контракту) щодо товарів, які імпортуються, не містять всіх відомостей, що підтверджують числові значення складових митної вартості товарів, чи відомостей щодо ціни, що була фактично сплачена або підлягає сплаті»;
 
129. 6) у статті 54:
 
130. пункти 1 та 4 частини четвертої викласти у такій редакції:
 
131. «1) здійснювати контроль заявленої декларантом або уповноваженою ним особою митної вартості товарів шляхом перевірки числового значення заявленої митної вартості, наявності в поданих зазначеними особами документах усіх відомостей, що підтверджують заявлену митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення»;
 
132. «4) випускати товари, що декларуються, у вільний обіг за умови забезпечення сплати митних платежів, шляхом надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої статті 55 цього Кодексу».
 
133. у частині п’ятій:
 
134. пункт 2 перед словами «письмово запитувати» доповнити словами «у випадках, встановлених цим Кодексом»;
 
135. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
136. «3) у випадках, встановлених цим Кодексом, здійснювати коригування заявленої митної вартості товарів»;
 
137. доповнити частину новим пунктом 5 такого змісту:
 
138. «5) звертатися до митних органів інших країн із запитами щодо надання відомостей, необхідних для підтвердження достовірності заявленої митної вартості».
 
139. У зв’язку з цим пункт 5 вважати пунктом 6;
 
140. у пункті 2 частини шостої слова «відомості про заявлену митну вартість» замінити словами «заявлену митну вартість».
 
141. 7) у статті 55:
підпункт «а» пункту 5 частини другої викласти у такій редакції:
«а) право декларанта на випуск товарів, що декларуються, у вільний обіг за умови надання гарантій відповідно до розділу Х цього Кодексу в розмірі, визначеному митним органом відповідно до частини сьомої цієї статті»;
у частині четвертій слова « (за згодою) здійснює» замінити словами «може здійснити», слова «що не перевищують строків декларування товарів, встановлених цим Кодексом» – словами «встановлені частиною другою статті 263 цього Кодексу»;
у частині сьомій слова «неможливості надати затребувані митним органом додаткові документи» замінити словами «за відсутності у відповідних документах, передбачених статтею 53 цього Кодексу, всіх відомостей, що підтверджують митну вартість товарів відповідно до обраного декларантом або уповноваженою ним особою методу її визначення»;
 
142. 8) у першому реченні частини четвертої статті 233 слова «до товарів» замінити словами «до кореспонденції, поштових листів та листівок, літератури для сліпих, друкованих матеріалів, міжнародних експрес-відправлень документального характеру, особистих речей а також товарів, які не є об’єктом оподаткування митними платежами відповідно до статті 234 цього Кодексу»;
 
143. 9) текст статті 234 викласти у такій редакції:
«1. Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами.
2. Особисті речі, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 300 євро, але не перевищує еквівалент 10000 євро, оподатковуються ввізним митом відповідно до частини сьомої статті 374 цього Кодексу та податком на додану вартість відповідно до Податкового кодексу України.
3. Особисті речі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, та товари (за винятком підакцизних), що не є особистими речами, незалежно від їх сумарної фактурної вартості, та переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача (фізичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (фізичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України.
 
144. 4. Зразки товарів (за винятком підакцизних) в кількості, що не перевищує трьох одиниць кожного найменування, що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх сумарна фактурна вартість не перевищує еквівалент 300 євро, не є об’єктом оподаткування митними платежами.
 
145. 5. Зразки товарів (за винятком підакцизних), що переміщуються (пересилаються) на адресу одного одержувача (юридичної особи) в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача (юридичної особи) протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях, якщо їх кількість перевищує три одиниці кожного найменування та/або сумарна фактурна вартість перевищує еквівалент 300 євро, підлягають декларуванню та митному оформленню з поданням митної декларації, передбаченої законодавством України для підприємств, а також дозволів (ліцензій), сертифікатів відповідності чи свідоцтв про визнання відповідності у випадках, установлених законодавством України для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, та оподатковуються ввізним митом за повними ставками Митного тарифу України і податком на додану вартість за ставкою, встановленою Податковим кодексом України»;
 
146. 10) у назві статті 288 слово «спеціальними» замінити словом «особливими»;
11) статтю 369 після слів та цифр «визначених частиною першою статті 319 цього Кодексу» доповнити словами «якщо інше не передбачено цим Кодексом»;
12) у статті 374:
у частині четвертій слова «крім підакцизних» замінити словами «за винятком підакцизних»;
у частинах шостій та сьомій слова «Товари (крім підакцизних)» замінити словами «особисті речі»;
у частині сьомій слово «п’ятою» замінити словом «шостою»;
у частині восьмій слова «Товари (крім підакцизних), сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, що пересилаються (переміщуються) на митну територію України в міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях», замінити словами «Особисті речі, сумарна фактурна вартість яких перевищує еквівалент 10000 євро, та товари (за винятком підакцизних), що не є особистими речами, незалежно від їх сумарної фактурної вартості, які переміщуються (пересилаються) на митну територію України на адресу одного одержувача в одній депеші від одного відправника у міжнародних поштових відправленнях, на адресу одного одержувача протягом однієї доби у міжнародних експрес-відправленнях»;
пункт 1 частини десятої доповнити словами «якщо інше не передбачено цим Кодексом»;
 
147. 13) у частині першій статті 377 слова «реалізацію державної політики у сфері державної митної справи» замінити словами «формування та реалізує державну політику у сфері фінансів»;
 
148. 14) частину першу статті 380 викласти у такій редакції:
«1. Тимчасове ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України транспортних засобів особистого користування дозволяється на строк до одного року. Цей строк може бути продовжено митним органом з урахуванням дії обставин непереборної сили за умови документального підтвердження цих обставин. Обов’язковою умовою допуску транспортних засобів особистого користування до тимчасового ввезення громадянами-нерезидентами на митну територію України є реєстрація цих транспортних засобів в уповноважених органах іноземних держав»;
 
149. 15) у статті 406:
 
150. у частині першій слова « (крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 420 цього Кодексу)» виключити;
 
151. частину другу виключити. У зв’язку з цим частину третю вважати частиною другою;
 
152. 16) частину третю статті 420 виключити. У зв’язку з цим частину четверту вважати частиною третьою;
 
153. 17) у частині другій статті 421 слова «крім випадку, передбаченого частиною третьою статті 420 цього Кодексу» виключити;
 
154. 18) статтю 460 доповнити частиною другою такого змісту:
 
155. «2. Перевізники несуть відповідальність за переміщення або дії, спрямовані на переміщення товарів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю шляхом подання митному органу як підстави для переміщення цих товарів документів, що містять неправдиві відомості (стаття 483 цього Кодексу), виключно у випадках, коли ці відомості стосуються кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, а перевізниками не вжито заходів щодо перевірки правдивості зазначених відомостей або, у разі неможливості такої перевірки, не внесено відповідного запису до міжнародної автомобільної накладної (СМR)»;
 
156. 19) у частині першій статті 467 цифри «477-485» замінити цифрами «477-481, 485»;
 
157. 20) у статті 482:
 
158. абзац перший після слів «транспортних засобів» доповнити словами «комерційного призначення», слова «використання службового становища» замінити словами «зловживання службовим становищем»;
 
159. абзац другий частини першої та абзац другий частини другої після слів «через митний кордон України» доповнити словами ««поза митним контролем»;
 
160. 21) в абзаці першому частини першої статті 483 слово «дані» замінити словами «відомості щодо найменування товарів, їх ваги (кількості), країни походження, відправника та/або одержувача, кількості вантажних місць, їх маркування та номерів, неправдиві відомості, необхідні для визначення коду товару згідно з УКТ ЗЕД та його митної вартості»;
 
161. 22) у частині першій статті 530 слова «у сфері митної справи» замінити словами «що забезпечує реалізацію державної політики у сфері державної митної справи»;
 
162. 23) розділ ХХІ «Прикінцеві та перехідні положення доповнити новим пунктом 9 такого змісту:
«9. Зміни до цього Кодексу можуть вноситися виключно законами про внесення змін до Митного кодексу України».
У зв’язку з цим пункт 9 вважати пунктом 10, відповідно у пункті 1 цифру «9» замінити цифрою «10»;
 
163. 24) у статті 27, частині другій статті 299, частині третій статті 528, частині п’ятій статті 530, частині третій статті 545, частині другій статті 546, частині четвертій статті 548, частині другій статті 549 слова «територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів» в усіх відмінках замінити словами «органи, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів» у відповідних відмінках;
 
164. 25) у статті 230, частині третій статті 346 та частині сьомій статті 379 слова «міністерством, керівник якого (міністр) спрямовує та координує діяльність центрального органу» замінити словами «центральним органом».
 
165. 2. Цей Закон набирає чинності з дня набрання чинності Митним кодексом України від 13.03.2012 № 4495-VІ.
 
166. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
 
167. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
168. забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.