Кількість абзаців - 2497 Розмітка (ліва колонка)


КРИМIНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (Третє читання)

0. Проект  
1. КРИМIНАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  
2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  
3. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Завдання Кримінального кодексу України  
5. (1) Кримінальний кодекс України має своїм завданням правове забезпечення охорони національної безпеки України, особи, власності, суспільства та держави від злочинних посягань.  
6. (2) Для здійснення цього завдання Кримінальний кодекс України визначає, які суспільно небезпечні діяння є злочинами та які покарання застосовуються до осіб, що їх вчинили.  
7. Стаття 2. Підстава кримінальної відповідальності  
8. (1) Підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим Кодексом.  
9. (2) Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину i підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду й відповідно до закону.  
10. (3) Ніхто не може бути підданий кримінальній відповідальності за той самий злочин більше одного разу.  
11. Розділ II. ЗАКОН ПРО КРИМІНАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  
12. Стаття 3. Законодавство України про кримінальну відповідальність  
13. (1) Законодавство України про кримінальну відповідальність становить Кримінальний кодекс України.  
14. (2) Закони України про кримінальну відповідальність, прийняті після набуття чинності цим Кодексом включаються до нього з часу набрання ними чинності.  
15. (3) Закони України про кримінальну відповідальність повинні відповідати положенням, що містяться в чинних міжнародних договорах, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України.  
16. Стаття 4. Чинність закону про кримінальну відповідальність в часі  
17. (1) Закон про кримінальну відповідальність набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом але не раніше дня його опублікування.  
18. (2) Злочинність і караність діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, який діяв на час вчинення цього діяння.  
19. (3) Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.  
20. Стаття 5. Зворотна дія закону про кримінальну відповідальність в часі  
21. (1) Закон про кримінальну відповідальність, який скасовує злочинність діяння або пом'якшує кримінальну відповідальність, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.  
22. (2) Закон про кримінальну відповідальність, що встановлює злочинність діяння або посилює кримінальну відповідальність, не має зворотної дії в часі.  
23. (3) Закон про кримінальну відповідальність, який частково пом'якшує відповідальність, а частково її посилює має зворотну силу лише у тій частині, яка пом`якшує відповідальність.  
24. Стаття 6. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених на території України  
25. (1) Особи, які вчинили злочини на території України, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом.  
26. (2) Злочин визнається вчиненим на території України, якщо його було почато, продовжено, закінчено або перепинено на території України.  
27. (3) Злочин вважається вчиненим на території України, якщо його виконавець або хоча б один із співучасників діяв на території України.  
28. (4) Питання про кримінальну відповідальність дипломатичних представників іноземних держав та інших громадян, які за законами України і міжнародними договорами згода на обов'язковість, яких надана Верховною Радою України не є підсудні у кримінальних справах судам України, в разі вчинення ними злочину на території України вирішується дипломатичним шляхом.  
29. Стаття 7. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинів, вчинених громадянами України та особами без громадянства за межами України  
30. (1) Громадяни України, а також особи без громадянства, що постійно проживають в Україні, які вчинили злочини за її межами, підлягають кримінальній відповідальності за цим Кодексом, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
31. (2) Якщо названі особи за вчинені злочини зазнали покарання за межами України, вони не можуть бути притягнені в Українi до кримінальної відповідальності за ці злочини.  
32. Стаття 8. Чинність закону про кримінальну відповідальність щодо злочинiв, вчинених іноземцем за межами України  
33. (1) Іноземці, а також особи без громадянства, що не проживають постійно в Україні, які вчинили злочини, передбачені цим Кодексом, за її межами, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом у випадках, передбачених міжнародними договорами України.  
34. (2) Особи, зазначені у частині першій цієї статті, підлягають в Україні відповідальності за цим Кодексом, якщо вони за її межами вчинили передбачені цим Кодексом особливо тяжкі злочини проти громадян України або її інтересів.  
35. Стаття 9. Правові наслідки засудження особи за межами України  
36. (1) Правовi наслідки вироку суду іноземної держави можуть бути враховані, якщо громадянин України, іноземець або особа без громадянства були засуджені за злочин, вчинений за межами України, та знову вчинили злочин на території України.  
37. (2) Відповідно до частини першої цієї статті рецидив злочинів, невідбуте покарання або інші правові наслiдки вироку суду іноземної держави враховуються при кваліфікації нового злочину, призначенні покарання, звільненні від кримінальної відповідальності або покарання.  
38. Стаття 10. Видача злочинця  
39. (1) Громадяни України та особи без громадянства, що постійно проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України, не можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності та віддання до суду.  
40. (2) Іноземці, які вчинили злочини на території України i засуджені за них на підставі цього Кодексу, можуть бути передані для відбування покарання за вчинений злочин тій державі, громадянами якої вони є, якщо така передача передбачена міжнародними договорами України.  
41. (3) Іноземці, а також особи без громадянства, що постійно не проживають в Українi, які вчинили злочини поза межами України і перебувають на її території, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримінальної відповідальності і віддання до суду або передані для відбування покарання, якщо така видача або передача передбачені міжнародними договорами України.  
42. Розділ III. ЗЛОЧИН, ЙОГО ВИДИ ТА СТАДІЇ  
43. Стаття 11. Поняття злочину  
44. (1) Злочином визнається передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину.  
45. (2) Не є злочином дія або бездіяльність, що хоч і передбачена цим Кодексом, але через малозначність не становить суспільної небезпеки, тобто не заподіяла і не могла заподіяти істотної шкоди особі, суспільству або державі.  
46. Стаття 12. Класифікація злочинів  
47. (1) Залежно від ступеня тяжкості злочини поділяються на злочини невеликої тяжкостi, середньої тяжкості, тяжкі та особливо тяжкі.  
48. (2) Злочином невеликої тяжкості визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років, або інше, більш м'яке покарання.  
49. (3) Злочином середньої тяжкості визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше п'яти років.  
50. (4) Тяжким злочином визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк не бiльше десяти років.  
51. (5) Особливо тяжким злочином визнається злочин, за який законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад десять років або довічне позбавлення волi.  
52. Стаття 13. Закінчений та незакінчений злочини  
53. (1) Закінченим злочином визнається діяння, яке містить усі ознаки складу злочину, передбаченого відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу.  
54. (2) Незакінченим злочином визнається готування до злочину та замах на злочин.  
55. Стаття 14. Готування до злочину  
56. (1) Готуванням до злочину визнається підшукування або пристосування засобів чи знарядь, пiдшукування співучасників або змовлення на вчинення злочину, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення злочину.  
57. (2) Готування до злочину невеликої тяжкості не тягне за собою кримінальну відповідальність.  
58. Стаття 15. Замах на злочин  
59. (1) Замахом на злочин визнається вчинення з прямим умислом передбаченого цим Кодексом діяння чи його частини, якщо при цьому злочин не було доведено до кінця з причин не залежних від волі винного  
60. (2) Замах на вчинення злочину є закінченим, коли винний виконав всi тi дії, які вважав за необхiдне вчинити для настання злочинних наслiдкiв, яких вiн бажав, але цi наслiдки не настали з причин, якi не залежали вiд волi винного.  
61. (3) Замах є незакiнченим, коли винний не вчинив всiх дiй, якi вважав необхiдними для настання злочинних наслiдкiв.  
62. Стаття 16. Відповідальність за незакінчений злочин  
63. Вiдповiдальнiсть за готування до злочину і замах на злочин настає за статтею 14 або 15 і за тією статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає відповідальність за закінчений злочин.  
64. Стаття 17. Добровільна відмова при незакінченому злочині  
65. (1) Добровільною відмовою визнається остаточне припинення особою за своєю волею готування до злочину або замаху на злочин, якщо при цьому особа усвідомлювала можливість доведення злочину до кінця.  
66. (2) Особа, яка добровільно відмовилася від доведення злочину до кінця, підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого злочину.  
67. Розділ IV. ОСОБА, ЯКА ПIДЛЯГАЄ КРИМIНАЛЬНIЙ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI (СУБ'ЄКТ ЗЛОЧИНУ)  
68. Стаття 18. Суб'єкт злочину  
69. (1) Суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила злочин у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність .  
70. (2) Спеціальним суб'єктом злочину є фізична осудна особа, що вчинила у віці, з якого може наставати кримінальна відповідальність, діяння, передбачене лише для певних осіб, вказаних в Особливій частині цього Кодексу.  
71. Стаття 19. Осудність  
72. (1) Осудною визнається особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) і керувати ними.  
73. (2) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка під час вчинення діяння, передбаченого цим Кодексом, перебувала в стані неосудності, тобто не могла усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними внаслідок хронічного психічного захворювання, тимчасового розладу психічної діяльності, недоумства або іншого хворобливого стану психіки.  
74. (3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, передбачене цим Кодексом у стані осудності, але до винесення вироку захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене.  
75. (4) До осіб, зазначених у частині другій та третій цієї статті можуть бути застосовані примусові заходи медичного характеру передбачені статтею 92 цього Кодексу. Після одуження така особа може підлягати кримінальній відповідальності.  
76. Стаття 20. Відповідальність за злочини, вчинені у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин  
77. Особа, яка вчинила злочин у стані сп'яніння внаслідок вживання алкоголю, наркотичних засобів або інших одурманливих речовин підлягає кримінальній відповідальності.  
78. Стаття 21. Вік, з якого може наставати кримінальна відповідальність  
79. (1) Кримінальній відповідальності підлягають особи, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років.  
80. (2) Особи, що вчинили злочини у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років, підлягають кримінальній відповідальності лише за умисне вбивство (статті 114 - 117 ), посягання на життя державного чи громадського діяча працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця, судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, представника іноземної держави (статті 110, 360, 392, 414, 458), умисне тяжке тілесне ушкодження (стаття 121, частин 3 статей 357, 358, 362 та 390, частини 3, 6 і 7 статті 412), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (стаття 122, частина друга статей 357, 358, 362, 390, 412), диверсію (стаття 111), бандитизм (стаття 265), тероризм (стаття 266), захоплення заручників (статті 148 і 361), зґвалтування (стаття 155), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (стаття 156), крадіжку (статтi 190, частини 1 статей 270, 317), грабіж (статті 191, частина 2 статті 317), розбій (статті 192, частини 3 статей 270 та 317), вимагання (статтi 193, частини 1 статей 270, 317), умисне знищення або пошкодження майна (статті 199, 359, 364, 391, 413), пошкодження шляхів сполучення i транспортних засобів (стаття 286), угон або захоплення, залізничного рухомого складу, повітряного чи річкового судна (стаття 287), незаконне заволодіння транспортними засобами (стаття 298), хуліганство (частини 2 - 4 статті 305).  
81. Розділ V. ВИНА ТА ЇЇ ФОРМИ  
82. Стаття 22. Вина  
83. Виною визнається психічне ставлення особи до вчинюваної дії чи бездіяльності, передбаченої цим Кодексом та її наслідків, виражене у формі умислу або необережності.  
84. Стаття 23. Умисел і його види  
85. (1) Умисел поділяється на прямий і непрямий.  
86. (2) Прямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечні наслідки і бажала їх настання.  
87. (3) Непрямим визнається умисел, якщо особа усвідомлювала суспільно небезпечний характер свого діяння (дії або бездіяльності), передбачала його суспільно небезпечнi наслідки i хоч не бажала, але свідомо припускала настання цих наслідків.  
88. Стаття 24. Необережність та її види  
89. (1) Необережність поділяється на злочинну самонадiяність та злочинну недбалість.  
90. (2) Необережність визнається злочинною самонадіяністю, якщо особа передбачала можливість настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), але легковажно розраховувала на їх відвернення.  
91. (3) Необережність визнається злочинною недбалістю, якщо особа не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння (дiї або бездiяльностi), хоч повинна була і могла їх передбачати.  
92. Розділ VI. СПIВУЧАСТЬ У ЗЛОЧИНI  
93. Стаття 25. Поняття співучасті  
94. Співучастю у злочині визнається умисна спільна участь декількох суб'єктів злочину у вчиненні умисного злочину.  
95. Стаття 26. Види співучасників  
96. (1) Співучасниками злочину, поряд із виконавцем, визнаються організатор, підбурювач та пособник.  
97. (2) Виконавцем (співвиконавцем) визнається особа яка у співучасті з іншими суб'єктами злочину особисто чи шляхом використання інших осіб, що не є суб'єктами злочину повністю або частково вчинила злочин, передбачений цим Кодексом.  
98. (3) Організатором визнається особа, яка організувала вчинення злочину або керувала його підготовкою чи вчиненням. Організатором також визнається особа, яка утворила організовану групу або керувала нею, а також особа, яка забезпечувала фінансування чи організовувала приховування злочинної діяльності організованої групи, чи іншим чином забезпечувала злочинну діяльність цієї групи.  
99. (4) Підбурювачем визнається особа, яка умовлянням, підкупом, погрозою, примусом або іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину.  
100. (5) Пособником визнається особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод чи іншим чином сприяла вчиненню злочину іншими співучасниками, а також особа, яка до завершення злочину обіцяла переховати злочинця, знаряддя чи засоби вчинення злочину, сліди злочину чи предмети, здобуті злочинним шляхом, придбати чи збути такі предмети, або іншим чином сприяти приховуванню злочину.  
101. (6) Не є співучастю не обіцяне до завершення злочину переховування злочинця, знарядь i засобів вчинення злочину, слідів злочину чи предметів, здобутих злочинним шляхом, або придбання чи збування таких предметiв. Особи, які вчинили ці діяння, підлягають відповідальності лише у випадках, передбачених статтями 203 та 409 цього Кодексу.  
102. (7) Не є співучастю обіцяне до завершення вчинення злочину неповідомлення про достовірно відомий підготовлюваний, вчинюваний злочин. Такі особи підлягають відповідальності лише у випадках, коли вчинене ними діяння містить склад іншого злочину.  
103. Стаття 27. Вчинення злочину групою осіб, групою осiб за попередньою змовою, організованою групою  
104. (1) Злочин визнається вчиненим групою осiб, якщо його спільно вчинили декілька виконавців без попередньої змови.  
105. (2) Злочин визнається вчиненим за попередньою змовою групою осiб, якщо його спільно вчинили декілька виконавців , якi заздалегідь, тобто до початку злочину, домовилися про спільне його вчинення.  
106. (3) Злочин визнається вчиненим органiзованою групою, якщо в його готуваннi або вчиненнi брали участь три і бiльше особи, якi попередньо об'єднались для вчинення цього та iнших (iншого) злочинiв, об'єднаних єдиним планом, з розподiлом дiй учасникiв групи, спрямованих на досягнення цього плану, вiдомого всiм учасникам групи.  
107. (4) Злочинною організацією визначається стійке, ієрархічне об'єднання члени якого або структурні частини якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких або особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, або керівництва чи координації злочинної діяльності інших осіб, або забезпечення функціонування як самої злочинної організації, так і інших злочинних груп.  
108. Стаття 28. Відповідальність співучасників  
109. (1) Виконавець (співвиконавець) підлягає відповідальності за статтею Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає вчинений ним злочин.  
110. (2) Організатор, підбурювач та пособник підлягають відповідальності за відповідною частиною статті 26 і тією статтею (частиною статті) Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає злочин, вчинений виконавцем.  
111. (3) Ознаки, що характеризують особу окремого співучасника злочину, ставляться в вину лише цьому співучасникові. Інші обставини, що обтяжують відповідальність і передбачені у статтях Особливої частини цього Кодексу як ознаки злочину, що впливають на кваліфікацію дій виконавця, ставляться в вину лише співучаснику, який усвідомлював ці обставини.  
112. (4) У разі вчинення виконавцем незакінченого злочину інші співучасники підлягають відповідальності за співучасть у незакінченому злочині.  
113. (5) Співучасники не підлягають кримінальній відповідальності за діяння, вчинене виконавцем, якщо воно не охоплювалося їхнім умислом.  
114. Стаття 29. Відповідальність організаторів та учасників організованої групи i злочинної організації  
115. (1) Організатор організованої групи та злочинної організації підлягає відповідальності за всі злочини, вчинені організованою групою чи злочинною організацією, якщо вони охоплювалися його умислом.  
116. (2) Інші учасники організованої групи та злочинної організацiї підлягають відповідальності за злочини, у підготовці або вчиненні яких вони брали участь, незалежно від тієї ролі, яку виконував у злочині кожен із них.  
117. Стаття 30. Добровільна відмова співучасників  
118. (1) У разі добровільної відмови виконавець (співвиконавець) не підлягає кримінальній відповідальності за наявності умов, передбачених статтею 17 цього Кодексу У цьому випадку інші співучасники підлягають відповідальності за готування до того злочину або замах на той злочин, від вчинення якого добровільно відмовився виконавець.  
119. (2) Не підлягають кримінальній відповідальності при добровільній відмові організатор, підбурювач чи пособник, якщо вони відвернули вчинення злочину або своєчасно повідомили відповідні органи державної влади про злочин, що готується або вчиняється. Добровільною відмовою пособника визнається також ненадання ним засобів чи знарядь вчинення злочину, або неусунення перешкод вчиненню злочину.  
120. (3) У разі добровільної відмови будь-кого із співучасників виконавець підлягає відповідальності за готування до злочину або за замах на злочин, залежно від того, на якій із цих стадій його діяння було припинено.  
121. Розділ VII. ПОВТОРНIСТЬ, СУКУПНIСТЬ ТА РЕЦИДИВ ЗЛОЧИНIВ  
122. Стаття 31. Повторність злочинів  
123. (1) Повторністю злочинів визнається вчинення двох або більше злочинів, передбачених тією самою статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.  
124. (2) Повторність, передбачена частиною першою цієї статті, відсутня при вчиненні продовжуваного злочину, який складається з двох або більше тотожних діянь, об'єднаних єдиним злочинним наміром.  
125. (3) Вчинення двох або більше злочинів, передбачених різними статтями цього Кодексу, визнається повторним лише у випадках, зазначених в Особливій частині цього Кодексу.  
126. (4) Повторність вiдсутня, якщо за раніше вчинений злочин особу було звільнено від кримінальної відповідальності за підставами, встановленими законом, або якщо судимість за цей злочин було погашено або знято.  
127. Стаття 32. Сукупність злочинів  
128. (1) Сукупністю злочинів визнається вчинення особою двох або більше злочинів, передбачених рiзними статтями або частинами статтi Особливої частини цього Кодексу, за жоден з яких її не було засуджено. При цьому не враховуються злочини, за які особу було звiльнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi за пiдставами, встановленими законом.  
129. (2) При сукупності злочинів кожен з них підлягає кваліфікації за відповідною статтею або частиною статті Особливої частини цього Кодексу.  
130. Стаття 33. Рецидив злочинiв  
131. Рецидивом злочинiв визнається вчинення нового умисного злочину особою, яка має судимiсть за умисний злочин.  
132. Стаття 34. Правові наслідки повторності, сукупності та рецидиву злочинів  
133. Повторність, сукупність та рецидив злочинів враховуються при кваліфікації злочинів та призначенні покарання, при вирішенні питання щодо можливості звільнення від кримінальної відповідальності та покарання у випадках, передбачених цим Кодексом.  
134. Розділ VIII. ОБСТАВИНИ, ЩО ВИКЛЮЧАЮТЬ ЗЛОЧИННIСТЬ ДIЯННЯ  
135. Стаття 35. Необхідна оборона  
136. (1) Необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних iнтересів та iнтересiв держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхiдної оборони.  
137. (2) Кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнення суспiльно небезпечного посягання або звернення за допомогою до інших осіб чи органів влади.  
138. (3) Перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.  
139. (4) Особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди небезпечності посягання чи обстановцi захисту.  
140. (5) Не є перевищенням меж необхідної оборони i не має наслідком відповідальності застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.  
141. Стаття 36. Уявна оборона  
142. (1) Уявною обороною визнаються дії, пов'язані із заподіянням шкоди за таких обставин, коли реального суспільно небезпечного посягання не було і особа, неправильно оцінюючи дії потерпілого, лише помилково припускала наявність такого посягання.  
143. (2) Уявна оборона виключає кримінальну відповідальність за заподіяну шкоду лише у випадках, коли обстановка, що склалася, давала особі достатні підстави вважати, що мало місце реальне посягання, і вона не усвідомлювала i не могла усвідомлювати помилковості свого припущення.  
144. (3) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, але при цьому перевищила межі захисту, що дозволяються в умовах відповідного реального посягання, вона підлягає відповідальності як за перевищення меж необхідної оборони.  
145. (4) Якщо в обстановці, що склалася, особа не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність реального суспільно небезпечного посягання, вона підлягає відповідальності за заподіяння шкоди через необережність.  
146. Стаття 37. Затримання особи, що вчинила злочин  
147. (1) Не визнаються злочинними дії потерпілого та інших осіб безпосередньо після вчинення посягання, спрямовані на затримання особи, яка вчинила злочин, і доставлення її відповідним органам службової влади, якщо при цьому не було допущено перевищення заходів, необхідних для затримання такої особи.  
148. (2) Перевищенням заходів, необхідних для затримання злочинця, визнається умисне заподіяння особі, що вчинила злочин, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці затримання злочинця. Перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця, має наслідком відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.  
149. Стаття 38. Крайня необхідність  
150. (1) Не є злочином заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам у стані крайньої необхідності, тобто для усунення небезпеки, що безпосередньо загрожує особі чи охоронюваним законом правам цієї людини або інших осіб, а також суспільним інтересам чи інтересам держави, якщо цю небезпеку в даній обстановці не можна було усунути іншими засобами і якщо при цьому не було допущено перевищення меж крайньої необхідності.  
151. (2) Перевищенням меж крайньої необхідності визнається умисне заподіяння шкоди правоохоронюванним інтересам, якщо така шкода є рівнозначною або більш значною, ніж відвернена шкода.  
152. (3) Особа не підлягає кримінальній відповідальності за перевищення меж крайньої необхідності, якщо внаслідок сильного душевного хвилювання, викликаного небезпекою, що загрожувала, вона не могла оцінити відповідність заподіяної шкоди цій небезпеці.  
153. Стаття 39. Фізичний або психічний примус  
154. (1) Не є злочином дія або бездіяльність особи, яка заподіяла шкоду правоохоронюваним iнтересам, вчинена під безпосереднім впливом фізичного примусу, внаслідок якого особа не могла керувати своїми вчинками.  
155. (2) Питання про відповідальність особи за заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам, якщо ця особа зазнала фiзичного примусу, внаслiдок якого вона зберігала можливість керувати своїми діями, а також психічного примусу, вирішується відповідно до положень статті 38 цього Кодексу.  
156. Стаття 40. Виконання наказу або розпорядження  
157. (1) Дія або бездіяльність особи, що заподіяла шкоду правоохоронюваним інтересам, визнаються правомірними, якщо вони були вчинені з метою виконання законного наказу або розпорядження.  
158. (2) Наказ або розпорядження визнаються законними, якщо вони віддані відповідною особою в належному порядку та в межах її повноважень i за змістом не суперечать чинному законодавству та не пов'язанi з порушенням конституцiйних прав та свобод людини i громадянина  
159. (3) Не підлягає кримінальній відповідальності особа, яка відмовилася виконувати явно злочинний наказ або розпорядження.  
160. (4) Особа, що виконала явно злочинний наказ або розпорядження, за діяння, вчиненi з метою виконання такого наказу або розпорядження, підлягає відповідальності на загальних підставах.  
161. (5) Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати злочинного характеру наказу чи розпорядження, то за діяння, вчинене з метою виконання такого наказу чи розпорядження, відповідальності підлягає тільки особа, що віддала злочинний наказ чи розпорядження.  
162. Стаття 41. Діяння, пов'язане з ризиком  
163. (1) Не є злочином діяння (дія або бездіяльність), яке заподіяло шкоду правоохоронюваним інтересам, якщо це діяння було вчинене в умовах виправданого ризику для досягнення значної суспільно корисної мети.  
164. (2) Ризик визнається виправданим, якщо мети, що була поставлена, не можна було досягти в даній обстановці дією (бездіяльністю), не поєднаною з ризиком, і особа, яка допустила ризик, обґрунтовано розраховувала, що здійснені нею заходи є достатніми для відвернення шкоди правоохоронюваним інтересам.  
165. (3) Ризик не визнається виправданим, якщо він зазнаки створював загрозу для життя інших людей або загрозу екологічної катастрофи чи інших надзвичайних подій.  
166. Стаття 42. Виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи  
167. (1) Не є злочином вимушене заподіяння шкоди правоохоронюваним інтересам особою, яка відповідно до чинного закону виконувала спеціальне завдання, беручи участь в організованій групі з метою попередження чи розкриття їх злочинної діяльності.  
168. (2) Особа, зазначена у частині першій цієї статті, підлягає кримінальній відповідальності лише за вчинення у складі організованої групи особливо тяжкого злочину вчиненого умисно і пов'язаного з насильством над потерпілим або тяжкого злочину, вчиненого умисно і пов'язаного з причиненням тяжкого тілесного ушкодження потерпілому або настанням інших тяжких або особливо тяжких наслідків.  
169. (3) Особа, яка вчинила такий злочин, не може бути засуджена до довічного позбавлення волі, а покарання у вигляді позбавлення волі не може бути призначене їй на строк, більший, ніж половина максимального строку позбавлення волі, передбаченого законом за цей злочин.  
170. Розділ ІX. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI  
171. Стаття 43. Правові підстави та порядок звільнення від кримінальної відповідальності  
172. (1) Особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, а також на підставі закону України про амністію чи акта помилування.  
173. (2) Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України.  
174. Стаття 44. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з дійовим каяттям  
175. Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину i повністю відшкодувала завдані збитки або усунула заподіяну шкоду.  
176. Стаття 45. Звiльнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку з примиренням винного з потерпілим  
177. Особа, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкостi, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо вона примирилася з потерпiлим та вiдшкодувала завданi нею збитки або усунула заподiяну шкоду.  
178. Стаття 46. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на поруки  
179. (1) Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро покаялася, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства, установи чи організації за їхнім клопотанням за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься вiд заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.  
180. (2) У разі порушення умов передачі на поруки особа притягається до кримінальної відповідальності за вчинений нею злочин.  
181. Стаття 47. Звільнення вiд кримiнальної вiдповiдальностi у зв'язку із зміною обстановки  
182. Особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо буде визнано, що на час розслідування або розгляду справи в суді внаслідок зміни обстановки вчинене нею діяння втратило суспільну небезпечність або ця особа перестала бути суспільно небезпечною.  
183. Стаття 48. Звiльнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності  
184. (1) Особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:  
185. 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який законом передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;  
186. 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкостi, за який законом передбачене покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі;  
187. 3) сім років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;  
188. 4) п'ятнадцять років - у разі вчинення тяжкого злочину;  
189. 5) двадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.  
190. (2) Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разi особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло двадцять років.  
191. (3) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.  
192. (4) Питання про застосування давності до особи, що вчинила особливо тяжкий злочин, за який згідно із законом може бути призначено довічне позбавлення волі вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довiчне позбавлення волi не може бути призначено і заміняється позбавленням волі на певний строк.  
193. (5) Давність не застосовується у разі вчинення злочинів проти миру та безпеки людства, передбачених у статтях 452 - 454, 457 цього Кодексу.  
194. Розділ X. ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВИДИ  
195. Стаття 49. Поняття покарання та його мета  
196. (1) Покарання є заходом примусу, що застосовується від імені держави за вироком суду до особи, визнаної винною у вчиненні злочину, і полягає в передбаченому законом позбавленні та обмеженні прав i свобод засудженого.  
197. (2) Покарання має на меті не тільки кару, а й виправлення засуджених, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами.  
198. (3) Покарання не має на метi завдати фізичних страждань або принизити людську гідність.  
199. Стаття 50. Види покарань  
200. (1) До осіб, визнаних винними у вчиненні злочину, судом можуть бути застосовані лише такі види покарань:  
201. 1) штраф;  
202. 2) позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу;  
203. 3) позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю;  
204. 4) виправні роботи;  
205. 5) службові обмеження для військовослужбовців;  
206. 6) конфіскація майна;  
207. 7) арешт;  
208. 8) обмеження волі;  
209. 9) тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв;  
210. 10) позбавлення волі на певний строк;  
211. 11) довічне позбавлення волi.  
212. Стаття 51. Основні та додаткові покарання  
213. (1) Основними покараннями є виправні роботи, службові обмеження для вiйськовослужбовцiв, арешт, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв, позбавлення волi на певний строк, довічне позбавлення волi.  
214. (2) Додатковими покараннями є позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу та конфіскація майна.  
215. (3) Штраф та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю можуть застосовуватися як основні, так і як додаткові покарання.  
216. (4) За один злочин може бути призначено лише одне основне покарання, передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу. До основного покарання може бути приєднане одне чи кілька додаткових покарань у випадках та порядку, передбачених цим Кодексом.  
217. (5) Ухилення від покарання, призначеного вироком суду, має наслідком відповідальність, передбачену статтями 405 та 403 цього Кодексу.  
218. Стаття 52. Штраф  
219. (1) Штраф - це грошове стягнення, що накладається судом у випадках i межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу.  
220. (2) Розмір штрафу визначається судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану винного в межах вiд тридцяти до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, якщо статтями Особливої частини цього Кодексу не передбачено вищого розміру штрафу.  
221. (3) Штраф як додаткове покарання може бути призначений лише тоді, якщо його прямо передбачено в санкції статті Особливої частини цього Кодексу.  
222. (4) У випадку ухилення особи від сплати штрафу суд може замінити несплачену суму штрафу покаранням у вигляді виправних робіт із розрахунку один місяць виправних робіт за чотири встановлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, але на строк не більше двох років.  
223. Стаття 53. Позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу  
224. Засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин особа, яка має військове, спеціальне звання, ранг, чин або кваліфікаційний клас, може бути позбавлена за вироком суду цього звання, рангу, чину або квалiфiкацiйного класу.  
225. Стаття 54. Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю  
226. (1) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене як основне покарання на строк від двох до п'яти років або як додаткове покарання на строк від одного до трьох років.  
227. (2) Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове покарання може бути призначене й у випадках, коли воно не передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу за умови, що з урахуванням характеру злочину, вчиненого за посадою або у зв'язку із заняттям певною діяльністю, особи засудженого та інших обставин справи суд визнає за неможливе збереження за ним права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  
228. (3) При призначенні позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткового покарання до арешту, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або позбавлення волі на певний строк воно поширюється на увесь час відбування основного покарання і, крім цього, на строк, встановлений вироком суду, що набрав чинності. При цьому строк додаткового покарання обчислюється з моменту відбуття основного покарання, а при призначенні покарання у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю як додаткове до інших основних покарань, а також у разі застосування статтi 73 цього Кодексу, - з моменту набуття чинності вироком.  
229. Стаття 55. Виправні роботи  
230. (1) Покарання у вигляді виправних робіт встановлюється на строк від шести місяців до двох років і відбувається за місцем роботи засудженого. Із суми заробітку засудженого до виправних робіт провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків.  
231. (2) Виправні роботи не застосовуються до вагітних жінок та жінок, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною, до непрацездатних, до осіб, що не досягли шістнадцяти років, та тих, що досягли пенсійного віку, а також до військовослужбовців.  
232. (3) Особам, що визнані непрацездатними, а також особам, якi стали непрацездатними після винесення вироку суду, виправні роботи суд може замінити штрафом із розрахунку трьох установлених законодавством України неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за один місяць виправних робіт.  
233. Стаття 56. Службове обмеження для вiйськовослужбовцiв  
234. (1) Покарання у вигляді службового обмеження застосовується до засуджених військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби, на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також у випадках, коли суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замість обмеження волі чи позбавлення волi на строк не більше двох років призначити службове обмеження на той самий строк.  
235. (2) Із суми грошового забезпечення засудженого до службового обмеження провадиться відрахування в доход держави у розмірі, встановленому вироком суду, в межах від десяти до двадцяти відсотків. Під час відбування покарання засуджений не може бути підвищений на посаді, у військовому званні, строк покарання не зараховується йому в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання.  
236. Стаття 57. Конфіскація майна  
237. (1) Покарання у вигляді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Якщо конфіскується частина майна, суд повинен зазначити, яка саме частина майна конфіскується, або перелічити предмети, що конфіскуються.  
238. (2) Конфіскація майна встановлюється за особливо тяжкі злочини, а також за тяжкі корисливі злочини і може бути призначена лише у випадках, прямо передбачених в Особливій частині цього Кодексу.  
239. (3) Перелік майна, що не підлягає конфiскацiї, визначається законом України.  
240. Стаття 58. Арешт  
241. (1) Покарання у вигляді арешту полягає в триманні засудженого в умовах ізоляції і встановлюється на строк від одного до шести місяців.  
242. (2) Військовослужбовці відбувають арешт на гауптвахті.  
243. (3) Арешт не застосовується до осіб віком до шістнадцяти років, вагітних жінок та до жiнок, які мають дітей вiком до восьми рокiв.  
244. Стаття 59. Обмеження волі  
245. (1) Покарання у вигляді обмеження волі полягає у триманні особи в кримiнально-виконавчих установах відкритого типу без ізоляції вiд суспільства в умовах здійснення за нею нагляду з обов'язковим залученням засудженого до праці.  
246. (2) Обмеження волі встановлюється на строк від одного до п'яти років.  
247. (3) Обмеження волі не застосовується до неповнолітніх, вагітних жінок i жінок, що мають дітей віком до чотирнадцяти років, до осіб, що досягли пенсійного віку, та до військовослужбовців строкової служби.  
248. Стаття 60. Тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв  
249. (1) Покарання у вигляді тримання в дисциплінарному батальйоні призначається військовослужбовцям строкової служби на строк від шести місяців до двох років у випадках, передбачених цим Кодексом, а також якщо суд, враховуючи обставини справи та особу засудженого, вважатиме за можливе замінити позбавлення волі на строк не більше двох років триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк.  
250. (2) Тримання в дисциплiнарному батальйонi вiйськовослужбовцiв замість позбавлення волi не може застосовуватися до осіб, які раніше відбували покарання у вигляді позбавлення волі.  
251. Стаття 61.Позбавлення волі на певний строк  
252. (1) Покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого та поміщенні його на певний строк у кримiнально-виконавчi установи.  
253. (2) Позбавлення волі встановлюється на строк від одного до п'ятнадцяти років.  
254. Стаття 62. Довічне позбавлення волi  
255. (1) Довiчне позбавлення волi встановлюється за вчинення особливо тяжких злочинів i застосовується лише у випадках, спеціально передбачених цим Кодексом, якщо суд не вважає за можливе застосовувати позбавлення волi на певний строк  
256. (2) Довiчне позбавлення волi не застосовується до осіб, що вчинили злочини у віці до 18 років і до осіб у віці понад 65 рокiв, а також до жінок, що були в стані вагітності під час вчинення злочину або на момент винесення вироку.  
257. Розділ XI. ПРИЗНАЧЕННЯ ПОКАРАННЯ  
258. Стаття 63. Загальні засади призначення покарання  
259. (1) Суд призначає покарання:  
260. 1) у межах, установлених у санкції статті Особливої частини цього Кодексу, що передбачає відповідальність за вчинений злочин;  
261. 2) відповідно до положень Загальної частини цього Кодексу;  
262. 3) враховуючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, особу винного та обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання.  
263. (2) Особі, що вчинила злочин, має бути призначене покарання, необхідне й достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів.  
264. (3) Підстави для призначення більш м'якого покарання, ніж це передбачено відповідною статтею Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, визначаються статтею 67 цього Кодексу.  
265. (4) Більш суворе покарання, нiж передбачене відповідними статтями Особливої частини цього Кодексу за вчинений злочин, може бути призначене за сукупністю злочинiв і за сукупнiстю вироків згідно зі статтями 68 та 69 цього Кодексу.  
266. Стаття 64. Обставини, які пом'якшують покарання  
267. (1) При призначенні покарання обставинами, якi його пом'якшують , визнаються:  
268. 1) з'явлення із зізнанням, щире каяття або активне сприяння розкриттю злочину;  
269. 2) добровільне відшкодування завданого збитку або усунення заподіяної шкоди;  
270. 3) вчинення злочину неповнолітнім;  
271. 4) вчинення злочину жінкою в стані вагітності;  
272. 5) вчинення злочину внаслідок збігу тяжких особистих, сімейних чи інших обставин;  
273. 6) вчинення злочину під впливом погрози, примусу або через матеріальну, службову чи іншу залежність;  
274. 7) вчинення злочину під впливом сильного душевного хвилювання, викликаного неправомірними або аморальними діями потерпілого;  
275. 8) вчинення злочину з недодержанням умов крайньої необхідності.  
276. 9) виконання спеціального завдання з попередження чи розкриття злочинної діяльності організованої групи, поєднане з вчиненням злочину у випадках, передбачених цим Кодексом  
277. (2) При призначенні покарання суд може визнати такими, що його пом'якшують, і обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.  
278. (3) Якщо будь-яка з обставин, що пом'якшує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його пом'якшує.  
279. Стаття 65. Обставини, які обтяжують покарання  
280. (1) При призначенні покарання обставинами, якi його обтяжують, визнаються:  
281. 1) вчинення злочину особою повторно та рецидив злочинів;  
282. 2) вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою чи організованою групою;  
283. 3) вчинення злочину на ґрунті расової, національної чи релігійної ворожнечі або розбрату;  
284. 4) вчинення злочину у зв'язку з виконанням потерпілим службового або громадського обов'язку;  
285. 5) тяжкі наслідки, завдані злочином;  
286. 6) вчинення злочину щодо малолітнього, особи похилого віку або особи, що перебуває в безпорадному стані;  
287. 7) вчинення злочину щодо жінки, яка зазнаки для винного перебувала у стані вагітності;  
288. 8) вчинення злочину щодо особи, яка перебуває в матеріальній, службовій чи іншій залежності від винного;  
289. 9) вчинення злочину з використанням малолiтнього або особи, що страждає психічним захворюванням чи недоумством;  
290. 10) вчинення злочину з особливою жорстокістю;  
291. 11) вчинення злочину з використанням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзвичайних подій;  
292. 12) вчинення злочину загальнонебезпечним способом;  
293. 13) вчинення злочину особою, що перебуває у стані алкогольного сп'яніння або у стані, викликаному вживанням наркотичних або інших одурманливих засобів.  
294. (2) Суд має право, залежно від характеру вчиненого злочину, не визнати будь-яку із зазначених у частині першій цієї статті обставин, за виключенням обставин, зазначених у пунктах 2, 6, 9 та 10, такою, що обтяжує покарання, навівши мотиви свого рішення у вироку.  
295. (3) При призначенні покарання суд не може визнати такими, що його обтяжують, обставини, не зазначені в частині першій цієї статті.  
296. (4) Якщо будь-яка з обставин, що обтяжує покарання, передбачена в статті Особливої частини цього Кодексу як ознака злочину, що впливає на його кваліфікацію, суд не може ще раз враховувати її при призначенні покарання як таку, що його обтяжує.  
297. Стаття 66. Призначення покарання за незакінчений злочин та за злочин, вчинений у співучасті  
298. (1) При призначенні покарання за незакінчений злочин суд, керуючись положеннями статей 63-65 цього Кодексу, враховує ступінь тяжкості вчиненого особою діяння, ступінь здійснення злочинного наміру та причини, внаслідок яких злочин не було доведено до кінця.  
299. (2) При призначенні покарання співучасникам злочину суд, керуючись положеннями статей 63-65 цього Кодексу, враховує характер та ступінь участі кожного з них у вчиненні злочину.  
300. Стаття 67. Призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом  
301. (1) За наявності декількох обставин, що пом'якшують покарання та істотно знижують ступінь тяжкості вчиненого злочину, з урахуванням особи винного суд, умотивувавши своє рішення, може за особливо тяжкий, тяжкий злочин або злочин середньої тяжкостi призначити основне покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої в санкції статті Особливої частини цього Кодексу або перейти до іншого, більш м'якого виду основного покарання, не зазначеного в санкції статті за цей злочин. У цьому випадку суд не має права призначити покарання, нижче від найнижчої межі, встановленої для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу.  
302. (2) На підставах, передбачених у частині першій цієї статті, суд може не призначати додаткового покарання, що передбачене в санкції статті Особливої частини цього Кодексу як обов'язкове.  
303. Стаття 68. Призначення покарання за сукупністю злочинів  
304. (1) При сукупності злочинів суд, призначивши покарання (основне i додаткове) за кожний злочин окремо, визначає остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим або шляхом повного чи часткового складання призначених покарань.  
305. (2) При складанні покарань остаточне покарання за сукупністю злочинів визначається в межах, встановлених санкцією статті Особливої частини цього Кодексу, яка передбачає більш суворе покарання. Якщо хоча б один із злочинів є умисним тяжким або особливо тяжким, суд може призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів у межах максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. Якщо хоча б за один iз вчинених злочинiв призначено довічне позбавлення волі, то остаточне покарання за сукупнiстю злочинiв визначається шляхом поглинення будь-яких менш суворих покарань довічним позбавленням волі.  
306. (3) До основного покарання, призначеного за сукупнiстю злочинiв, можуть бути приєднані додаткові покарання, призначені судом за злочини, у вчиненні яких особу було визнано винною.  
307. (4) За правилами, передбаченими в частинах 1-3 цієї статті, призначається покарання, якщо після винесення вироку в справі буде встановлено, що засуджений винен ще i в іншому злочині, вчиненому ним до винесення вироку у першій справi. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте повністю або частково за першим вироком, за правилами, передбаченими в статті 70 цього Кодексу.  
308. Стаття 69. Призначення покарання за сукупнiстю вироків  
309. (1) Якщо засуджений пiсля винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив новий злочин, суд до покарання, призначеного за новим вироком, повнiстю або частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднім вироком.  
310. (2) При складанні покарань за сукупністю вирокiв загальний строк покарання не повинен перевищувати максимального строку, встановленого для даного виду покарання в Загальній частині цього Кодексу. При складаннi покарань у вигляді позбавлення волі загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків, не повинен перевищувати п'ятнадцяти років, а у випадку якщо хоча б один із злочинів є особливо тяжким, загальний строк позбавлення волi може бути більшим п'ятнадцяти рокiв, але не повинен перевищувати двадцяти п'яти рокiв. При складаннi покарань у виглядi довічного позбавлення волi та будь-яких менш суворих покарань загальний строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю вирокiв, визначається шляхом поглинення менш суворих покарань довічним позбавленням волi.  
311. (3) Призначене хоча б за одним iз вирокiв додаткове покарання або невідбута його частина за попереднiм вироком підлягає приєднанню до основного покарання, остаточно призначеного за сукупнiстю вироків.  
312. (4) Остаточне покарання за сукупнiстю вирокiв має бути бiльшим від покарання, призначеного за новий злочин, а також вiд невідбутої частини покарання за попереднім вироком.  
313. (5) Якщо засуджений після винесення вироку, але до повного відбуття покарання вчинив два або більше злочинів, суд призначає покарання за ці нові злочини за правилами, передбаченими в статті 68 цього Кодексу, а потім до остаточного покарання, призначеного за сукупністю злочинів, повністю чи частково приєднує невідбуту частину покарання за попереднiм вироком у межах, встановлених у частині другій цієї статтi.  
314. Стаття 70. Правила складання покарань та зарахування строку попереднього ув'язнення  
315. (1) При складанні покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків менш суворий вид покарання переводиться в більш суворий вид, виходячи з такого їх співвідношення:  
316. 1) одному дню позбавлення волі відповідають:  
317. а) один день тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців або арешту;  
318. б) два дні обмеження волі;  
319. в) три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;  
320. 2) одному дню тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв або арешту відповідають:  
321. а) два дні обмеження волі;  
322. б) три дні службового обмеження для вiйськовослужбовцiв або три дні виправних робіт;  
323. 3) одному дню обмеження волі відповідають три дні службового обмеження для військовослужбовців, або три дні виправних робіт.  
324. (2) При призначенні за кількома вироками покарання у вигляді виправних робіт або службового обмеження для вiйськовослужбовцiв складанню підлягають лише строки цих покарань. Розміри відрахувань із заробітку засудженого складанню не підлягають і обчислюються за кожним вироком самостійно.  
325. (3) Основні покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупнiстю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.  
326. (4) Додаткові покарання різних видів у всіх випадках виконуються самостійно.  
327. (5) Попереднє ув'язнення зараховується судом у строк покарання у разі засудження до позбавлення волi день за день або за правилами, передбаченими у частині першій цієї статті. При призначенні покарань, не зазначених в частині першій цієї статті, суд, враховуючи попереднє ув'язнення, може пом'якшити покарання або повністю звільнити засудженого від його відбування.  
328. Стаття 71. Обчислення строків покарання  
329. Строки покарання обчислюються в роках та місяцях. При заміні або складанні покарань, а також у разi зарахування попереднього ув'язнення допускається обчислення строків покарання у днях.  
330. Розділ XII. ЗВIЛЬНЕННЯ ВIД ПОКАРАННЯ ТА ЙОГО ВІДБУВАННЯ  
331. Стаття 72. Звільнення від покарання та його відбування  
332. (1) Звільнення засудженого від покарання або подальшого його відування, заміна більш м'яким, а також пом'якшення призначеного покарання, крім звільнення від покарання або пом'якшення покарання на підставі закону України про амністію чи акта помилування, може застосовуватися тільки судом у випадках, передбачених цим Кодексом.  
333. (2) Особа, засуджена за діяння, караність якого законом усунена, підлягає звільненню від призначеного судом покарання.  
334. (3) Призначена засудженому міра покарання, що перевищує санкцію нового закону, знижується до максимальної межі покарання, встановленого цим законом.  
335. (4) Особа, яка вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості, може бути за вироком суду звільнена від покарання, якщо буде визнано, що з урахуванням бездоганної поведінки i сумлінного ставлення до праці цю особу на час розгляду справи в суді не можна вважати суспільно небезпечною.  
336. (5) Особа також може бути за вироком суду звiльнена вiд покарання на підставах, передбачених у статтею 47 цього Кодексу.  
337. Стаття 73. Звільнення вiд відбування покарання з випробуванням  
338. (1) Якщо суд при призначенні покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, а також позбавлення волі на строк не більше п'яти років, враховуючи тяжкість злочину, особу винного та інші обставини справи, дійде висновку про можливість виправлення підсудного без відбування покарання, він може ухвалити про звільнення від вiдбування покарання з випробуванням.  
339. (2) У цьому разі суд ухвалює звільнити засудженого вiд вiдбування призначеного покарання, якщо він протягом визначеного судом іспитового строку не вчинить нового злочину, і виконає покладені на нього обов'язки.  
340. (3) Іспитовий строк встановлюється судом тривалістю від одного до трьох років.  
341. Стаття 74. Обов'язки, які покладає суд на особу, звільнену вiд відбування покарання з випробуванням  
342. (1) У разі звільнення від вiдбування покарання з випробуванням суд може покласти на засудженого такі обов'язки:  
343. 1) попросити публічно або в іншій формі пробачення у потерпілого;  
344. 2) не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу внутрішніх справ;  
345. 3) повідомляти органи внутрiшнiх справ про зміну місця проживання, роботи або навчання;  
346. 4) періодично з'являтися для реєстрації в органи внутрішніх справ;  
347. 5) пройти курс лікування від алкоголізму, наркоманії або захворювання, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.  
348. (2) Контроль за поведінкою таких засуджених здійснюється органами внутрішніх справ за місцем проживання засудженого, а щодо засуджених військовослужбовців - командирами військових частин.  
349. Стаття 75. Застосування додаткових покарань у разі звільнення від відбування основного покарання з випробуванням  
350. У разі звільнення вiд вiдбування покарання з випробуванням, можуть бути призначені додаткові покарання у вигляді штрафу, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю та позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу.  
351. Стаття 76. Правові наслідки звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням  
352. (1) Після закінчення іспитового строку засуджений, який виконав покладені на нього обов'язки та не вчинив нового злочину, звільняється судом від призначеного йому покарання.  
353. (2) Якщо засуджений не виконує покладені на нього обов'язки або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про його небажання стати на шлях виправлення, суд направляє засудженого для відбування призначеного покарання.  
354. (3) У разі вчинення засудженим протягом iспитового строку нового злочину суд призначає йому покарання за правилами, передбаченими в статтях 69 і 70 цього Кодексу.  
355. Стаття 77. Звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до семи років  
356. (1) У разі призначення покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волi вагiтним жiнкам або жiнкам, якi мають дiтей вiком до семи рокiв, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за тяжкі і особливо тяжкi злочини, суд може звільнити таких засуджених від відбування як основного, так і додаткового покарання з встановленням іспитового строку у межах строку, на який згідно з законом, жінку може бути звільнено від роботи у зв'язку з вагітністю, пологами і до досягненням дитиною семирічного віку.  
357. (2) У разі звільнення від відбування покарання з випробуванням вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до семи років, суд може покласти на засуджену обов'язки, передбачені у статті 74 цього Кодексу.  
358. (3) Контроль за поведінкою засуджених здійснюється органами внутрішніх справ.  
359. (4) Після закінчення іспитового строку суд, залежно вiд поведінки засудженої, звільняє її вiд покарання або направляє для вiдбування покарання, призначеного вироком.  
360. (5) У разі, коли звільнена від відбування покарання з випробуванням жінка відмовилася вiд дитини, передала її в дитячий будинок, зникла з мiсця проживання, ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, не виконує покладених на неї судом обов'язків або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення, і свідчать про її небажання стати на шлях виправлення, суд за поданням контролюючого органу направляє засуджену для вiдбування покарання згідно з вироком суду.  
361. (6) Якщо засуджена вчинила в період іспитового строку новий злочин суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.  
362. Стаття 78. Звільнення від покарання у зв'язку із закінченням строків давності виконання обвинувального вироку  
363. (1) Особа звільняється від покарання, якщо з дня набрання чинності обвинувальним вироком його не було виконано в такі строки:  
364. 1) один рік - у разі засудження до покарання менш суворого, ніж обмеження волі;  
365. 2) два роки - у разі засудження до покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі за злочин невеликої тяжкості;  
366. 3) чотири роки - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;  
367. 4) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк понад п'ять років за тяжкий злочин, а також при засудженні до позбавлення волі на строк не більше десяти років за особливо тяжкий злочин;  
368. 5) десять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше десяти років за особливо тяжкий злочин.  
369. (2) Строки давності щодо додаткових покарань визначаються основним покаранням, призначеним за вироком суду.  
370. (3) Перебіг давності зупиняється, якщо засуджений ухиляється від відбування покарання. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з'явлення засудженого для відбування покарання або з дня його затримання. У цьому разi строки давності, передбачені частиною першою цієї статті, подвоюються, але не можуть перевищувати п'ятнадцяти років.  
371. (4) Перебіг давності переривається, якщо до закінчення строків, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, засуджений вчинить новий середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому випадку починається з дня вчинення нового злочину.  
372. (5) Питання про застосування давності до особи, засудженої до довічного позбавлення волі, вирішується судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати давність, довічне позбавлення волi заміняється позбавленням волі.  
373. (6) Давність не застосовується у разі засудження за злочини проти миру та безпеки людства, передбаченi статтями 452 - 454, 457 цього Кодексу.  
374. Стаття 79. Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання  
375. (1) До осіб, що відбувають покарання у вигляді виправних робіт, службового обмеження для військовослужбовців, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв або позбавлення волі, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання. Особу може бути умовно-достроково звільнено повністю або частково і від відбування додаткового покарання.  
376. (2) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довів своє виправлення.  
377. (3) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване після фактичного відбуття засудженим:  
378. 1) не менше половини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;  
379. 2) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разі, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волi;  
380. 3) не менше трьох чвертей строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і знову вчинила умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.  
381. (4) У разі вчинення особою, до якої було застосовано умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими статтями 69 i 70 цього Кодексу.  
382. Стаття 80. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким  
383. (1) Особам, що відбувають покарання у вигляді обмеження або позбавлення волі, невідбута частина покарання може бути замінена судом більш м'яким покаранням. У цих випадках більш м'яке покарання призначається в межах строків, установлених у Загальній частині цього Кодексу для даного виду покарання, і не повинне перевищувати невідбутого строку покарання, призначеного вироком.  
384. (2) У разі заміни невідбутої частини основного покарання більш м'яким засудженого може бути звільнено також і від додаткового покарання. Засуджений підлягає звільненню від додаткового покарання, якщо воно є більш суворим, ніж нове основне покарання.  
385. (3) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким може бути застосована, якщо засуджений став на шлях виправлення.  
386. (4) Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким можлива після фактичного відбуття засудженим:  
387. 1) не менше третини строку покарання, призначеного судом за злочин невеликої або середньої тяжкості, а також за необережний тяжкий злочин;  
388. 2) не менше половини строку покарання, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також у разi, коли особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила умисний злочин, за який вона була засуджена до позбавлення волi;  
389. 3) не менше двох третин строку покарання, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також покарання, призначеного особі, яка раніше звільнялася умовно-достроково і вчинила новий умисний злочин протягом невідбутої частини покарання.  
390. (5) До осіб, яким покарання замінене більш м'яким, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення за правилами, передбаченими статтею 79 цього Кодексу.  
391. (6) Якщо особа, відбуваючи більш м'яке покарання, вчинить новий злочин, суд до покарання за знову вчинений злочин додає невідбуту частину більш м'якого покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.  
392. Стаття 81. Звільнення від відбування покарання вагітних жінок i жiнок, які мають дітей віком до трьох років  
393. (1) Засуджених до обмеження волі або до позбавлення волi жiнок, якi стали вагітними або народили дiтей під час вiдбування покарання, крім засуджених до позбавлення волi на строк більше п'яти рокiв за умисні тяжкі та особливо тяжкi злочини, суд може звільнити вiд вiдбування покарання в межах строку, на який згідно з законом жінку може бути звільнено вiд роботи у зв'язку з вагітністю, пологами i до досягнення дитиною трирічного віку.  
394. (2) Звільнення від відбування покарання застосовується до засудженої, яка має сім'ю або родичів, що дали згоду на спільне з нею проживання, або яка має можливість самостійно забезпечити належні умови для виховання дитини.  
395. (3) Контроль за поведінкою таких жiнок здійснюється органом внутрішніх справ за місцем проживання.  
396. (4) Після досягнення дитиною трирічного віку або в разі її смерті суд залежно від поведінки засудженої може звiльнити її вiд покарання або замінити його більш м'яким покаранням чи направити засуджену для вiдбування покарання, призначеного за вироком. У цьому разi суд може повністю або частково зарахувати у строк вiдбування покарання час, протягом якого засуджена не відбувала покарання.  
397. (5) Якщо засуджена, яка була звільнена вiд вiдбування покарання, відмовляється вiд дитини, передала її у дитячий будинок, зникла з місця проживання або ухиляється вiд виховання дитини, догляду за нею, або систематично вчинює правопорушення, що потягли за собою адміністративні стягнення і свідчать про небажання стати на шлях виправлення, суд може за поданням контролюючого органу направити засуджену для відбування покарання, призначеного за вироком.  
398. (6) Якщо в період звільнення вiд вiдбування покарання засуджена вчинила новий злочин, суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.  
399. Стаття 82. Звільнення від покарання за хворобою  
400. (1) Звільняється від покарання особа, яка під час його відбування захворіла на психічну хворобу, що позбавляє її можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене. До такої особи застосовуються примусові заходи медичного характеру, відповідно до статей 89 - 91 цього Кодексу.  
401. (2) Особа, яка після вчинення злочину або винесення вироку захворіла на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, може бути звільнена від покарання або від подальшого його відбування. При вирішенні цього питання суд враховує тяжкість вчиненого злочину, характер захворювання, особу засудженого та інші обставини справи.  
402. (3) Військовослужбовці, засуджені до службового обмеження, арешту або тримання в дисциплінарному батальйоні, в разі визнання їх непридатними до військової служби за станом здоров'я звільняються від покарання.  
403. (4) У разі одужання осіб, зазначених у частинах першій та другій цієї статті, вони можуть бути направлені для відбування покарання, якщо не закінчилися строки давності, передбачені статтями 48 або 78 цього Кодексу, або відсутні інші підстави для звільнення від покарання. При цьому час, протягом якого до осіб застосовувалися примусові заходи медичного характеру, зараховується в строк покарання за правилами, передбаченими в частині п'ятій статтi 70 цього Кодексу, а один день позбавлення волі дорівнює одному дню застосування примусових заходів медичного характеру.  
404. Стаття 83. Звільнення від покарання на підставі закону України про амністію або акту помилування  
405. На підставі закону України про амністію або акту про помилування засуджений може бути повністю або частково звільнений від основного і додаткового покарання.  
406. Стаття 84. Амністія  
407. (1) Амністія оголошується Законом України у відношенні певної категорії осіб.  
408. (2) Законом про амністію особи, які вчинили злочин, можуть бути повністю або частково звільнені від кримінальної відповідальності чи від покарання.  
409. Стаття 85. Помилування  
410. (1) Помилування здійснюється Президентом України у відношенні індивідуально визначеної особи.  
411. (2) Актом помилування може бути передбачена заміна засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше двадцяти п'яти років.  
412. Розділ XIІІ. СУДИМIСТЬ  
413. Стаття 86. Правові наслідки судимості  
414. (1) Особа визнається такою, що має судимість, з дня набрання законної сили обвинувальним вироком i до погашення або зняття судимостi.  
415. (2) Судимість має правове значення у разі вчинення нового злочину, а також в інших випадках, передбачених законами України.  
416. (3) Особи, засуджені за вироком суду без призначення покарання або звільнені від покарання чи такі, що відбули покарання за діяння, злочинність і караність якого усунута законом, визнаються такими, що не мають судимості.  
417. (4) Особи, які були реабілітовані, визнаються такими, що не мають судимості.  
418. Стаття 87. Строки погашення судимості  
419. Такими, що не мають судимості, визнаються:  
420. 1) особи, засуджені відповідно до статті 73 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину і якщо протягом зазначеного строку рішення про звільнення від відбування покарання з випробуванням не буде скасоване з інших підстав, передбачених законом. Якщо строк додаткового покарання перевищує тривалість iспитового строку, особа визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;  
421. 2) жінки, засудженi вiдповiдно до статтi 77 цього Кодексу, якщо протягом іспитового строку вони не вчинять нового злочину i якщо пiсля закінчення цього строку не буде прийняте рiшення про направлення для відбування покарання, призначеного вироком суду. Якщо засуджена не була звільнена від додаткового покарання і його строк перевищує строк основного покарання, то жінка визнається такою, що не має судимості, після відбуття цього додаткового покарання;  
422. 3) особи, засуджені до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю після виконання цього покарання;  
423. 4) особи, які відбули покарання у вигляді службового обмеження для військовослужбовців або тримання в дисциплінарному батальйоні вiйськовослужбовцiв чи достроково звільнені від цих покарань, а також військовослужбовці, які відбули покарання на гауптвахті замість арешту;  
424. 5) особи, засуджені до штрафу, виправних робіт, або арешту, якщо вони протягом року з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;  
425. 6) особи, засуджені до обмеження волі, а також засуджені за злочин невеликої тяжкості до позбавлення волі, якщо вони протягом двох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;  
426. 7) особи, засуджені до позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, якщо вони протягом трьох років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;  
427. 8) особи, засуджені до позбавлення волі за тяжкий злочин, якщо вони протягом шести років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину;  
428. 9) особи, засуджені до позбавлення волі за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом восьми років з дня відбуття покарання (основного та додаткового) не вчинять нового злочину.  
429. Стаття 88. Обчислення строків погашення судимості  
430. (1) Строки погашення судимості обчислюються з дня відбуття основного і додаткового покарання.  
431. (2) До строку погашення судимості зараховується час, протягом якого вирок не було виконано, якщо при цьому давність виконання вироку не переривалася. Якщо вирок не було виконано, судимість погашається по закінченні строків давності виконання вироку.  
432. (3) Якщо особу в порядку, передбаченому законом, було достроково звільнено від відбування покарання, то строк погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого нею покарання - з моменту звільнення від відбування покарання (основного та додаткового).  
433. (4) Якщо невідбуту частину покарання було замінено більш м'яким покаранням, то строк погашення судимості обчислюється виходячи з фактично відбутого до заміни більш суворого покарання - з моменту відбуття більш м'якого покарання (основного та додаткового).  
434. (5) Якщо особа, що відбула покарання, до закінчення строку погашення судимості знову вчинить злочин, перебіг строку погашення судимості, переривається i обчислюється заново. У цих випадках строки погашення судимості обчислюються окремо за кожний злочин після фактичного відбуття покарання (основного та додаткового) за останній злочин.  
435. Стаття 89. Зняття судимості  
436. (1) Якщо особа після відбуття покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі зразковою поведінкою і сумлінним ставленням до праці довела своє виправлення, то суд може зняти з неї судимість до закінчення строків, зазначених у статті 87 цього Кодексу.  
437. (2) Зняття судимості допускається лише після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного у статті 87 цього Кодексу.  
438. (3) Порядок зняття судимості встановлюється Кримінально-процесуальним кодексом України.  
439. Розділ XІV. ПРИМУСОВI ЗАХОДИ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ ТА ПРИМУСОВЕ ЛІКУВАННЯ  
440. Стаття 90. Поняття та мета примусових заходів медичного характеру  
441. Примусовими заходами медичного характеру є поміщення особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, в спеціальний лікувальний заклад з метою її обов'язкового лікування, а також запобігання вчиненню нею суспільно небезпечних діянь.  
442. Стаття 91. Особи, до яких застосовуються примусові заходи медичного характеру  
443. Примусові заходи медичного характеру можуть бути застосовані судом до осіб:  
444. 1) які вчинили у стані неосудності суспільно небезпечні діяння, що підпадають пiд ознаки дiянь, передбачених статтями Особливої частини цього Кодексу;  
445. 2) які вчинили злочин у стані осудності, але захворіли на психічну хворобу до винесення вироку або під час відбування покарання, що позбавляє їх можливості усвідомлювати мету, зміст та правові наслідки кримінальної відповідальності за вчинене .  
446. Стаття 92. Види примусових заходів медичного характеру  
447. (1) Залежно від характеру та тяжкості захворювання, тяжкості вчиненого діяння, з урахуванням ступеня небезпечності психічно хворого для себе або інших осiб, суд може застосувати такі примусові заходи медичного характеру:  
448. 1) госпіталізація до психіатричного закладу із звичайним наглядом;  
449. 2) госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом;  
450. 3) госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом.  
451. (2) Госпіталізація до психіатричного закладу iз звичайним наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння потребує тримання у психіатричному закладі і лікування у примусовому порядку.  
452. (3) Госпіталізація до психіатричного закладу з посиленим наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне діяння, не пов'язане з посяганням на життя інших осіб, і за своїм психічним станом не становить загрози для суспільства, але потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах посиленого нагляду.  
453. (4) Госпіталізація до психіатричного закладу із суворим наглядом може бути застосоване судом щодо психічно хворого, який вчинив суспільно небезпечне дiяння, пов'язане з посяганням на життя інших осіб, а також щодо психічно хворого, який за своїм психічним станом і характером вчиненого суспільно небезпечного діяння становить особливу небезпеку для суспільства і потребує тримання у психіатричному закладі та лікування в умовах суворого нагляду.  
454. (5) Якщо не буде визнано за необхідне застосування до психічно хворого примусових заходів медичного характеру, а також у разі припинення застосування таких заходiв, суд може передати його на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.  
455. Стаття 93. Зміна або припинення примусових заходів медичного характеру  
456. (1) Зміна або припинення примусових заходів медичного характеру застосовується судом у встановленому законом порядку.  
457. (2) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через змінення психічного стану особи на краще, суд може передати її на піклування родичам або опікунам з обов'язковим лікарським наглядом.  
458. (3) У разі припинення застосування примусових заходів медичного характеру через видужання щодо осіб, зазначених у пункті 2 статті 90, вони підлягають кримінальній відповідальності на загальних засадах.  
459. Стаття 94. Примусове лікування  
460. (1) Примусове лікування може бути застосоване судом, незалежно від призначеного покарання, до осіб, які вчинили злочини та мають хворобу, що становить небезпеку для здоров'я інших осіб.  
461. (2) У разі призначення покарання у вигляді позбавлення волі або обмеження волі примусове лікування здійснюється за місцем відбування покарання. У разі призначення інших видів покарань примусове лікування здійснюється у спеціальних лікувальних закладах.  
462. Розділ XV. ОСОБЛИВОСТI КРИМIНАЛЬНОЇ ВIДПОВIДАЛЬНОСТI ТА ПОКАРАННЯ НЕПОВНОЛIТНIХ  
463. Стаття 95. Звільнення від кримінальної відповідальності із застосуванням примусових заходів виховного характеру  
464. (1) Неповнолітнього, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнено вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо його виправлення можливе без застосування покарання. У цих випадках суд застосовує до неповнолітнього примусові заходи виховного характеру, передбачені частиною другою статті 103 цього Кодексу.  
465. (2) Примусові заходи виховного характеру передбачені частиною другою статті 103 цього Кодексу, суд застосовує і до особи, яка до досягнення віку, з якого може наставати кримінальна відповідальність, вчинила суспільно небезпечне діяння, що підпадає під ознаки дiяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу.  
466. (3) У разі ухилення неповнолітнього, що вчинив злочин, від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він притягується до кримінальної відповідальності".  
467. Стаття 96. Види покарань  
468. (1) До неповнолітніх можуть бути застосовані такі основні види покарань:  
469. 1) штраф;  
470. 2) виправні роботи;  
471. 3) арешт;  
472. 4) позбавлення волі на певний строк.  
473. (2) До неповнолітніх можуть бути застосовані додаткові покарання у вигляді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.  
474. Стаття 97. Штраф  
475. (1) Штраф застосовується лише до неповнолітніх, що мають самостійний доход або майно, на яке може бути звернене стягнення.  
476. (2) Розмір штрафу встановлюється судом залежно від тяжкості вчиненого злочину та з урахуванням майнового стану неповнолітнього в межах до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
477. Стаття 98. Виправні роботи  
478. (1) Виправні роботи можуть бути призначені неповнолітньому за місцем роботи на строк від двох місяців до одного року.  
479. (2) Із заробітку неповнолітнього, засудженого до виправних робіт, здійснюється відрахування в доход держави в розмірі, встановленому вироком суду, в межах від п'яти до п'ятнадцяти відсотків.  
480. Стаття 99. Арешт  
481. Арешт полягає у триманні неповнолітнього, який на момент постановлення вироку досяг шістнадцяти років, в умовах ізоляції в спеціально пристосованих установах на строк від п'ятнадцяти до сорока п'яти діб.  
482. Стаття 100. Позбавлення волі на певний строк  
483. (1) Покарання у вигляді позбавлення волі особам, які не досягли до вчинення злочину вісімнадцятирічного віку, не може бути призначене на строк більше п'ятнадцяти рокiв. Неповнолітні, засуджені до покарання у виглядi позбавлення волi, відбувають його у спеціальних виховних установах.  
484. (2) Позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин невеликої тяжкості.  
485. (3) Покарання у вигляді позбавлення волі призначається неповнолітньому:  
486. 1) за вчинений повторно злочин невеликої тяжкостi - на строк не більше двох років;  
487. 2) за злочин середньої тяжкості - на строк не більше чотирьох років;  
488. 3) за тяжкий злочин - на строк не більше семи років;  
489. 4) за особливо тяжкий злочин - на строк не більше десяти років.  
490. 5) за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини - на строк до п'ятнадцяти років.  
491. Стаття 101. Призначення покарання  
492. (1) При призначенні покарання неповнолітньому суд, крім обставин, передбачених у статтях 63 - 65 цього Кодексу, враховує умови його життя та виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.  
493. (2) При призначені покарання неповнолiтньому за сукупністю злочинів або вироків остаточне покарання у вигляді позбавлення волі не може перевищувати п'ятнадцяти років.  
494. Стаття 102. Звільнення від відбування покарання з випробуванням  
495. (1) Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням застосовується до неповнолітніх відповідно до статей 73 - 76 цього Кодексу, з урахуванням положень, передбачених цією статтею.  
496. (2) Звiльнення вiд вiдбування покарання з випробуванням може бути застосоване до неповнолітнього лише у разі його засудження до позбавлення волі.  
497. (3) Іспитовий строк установлюється тривалістю від одного до двох років.  
498. (3) У разі звільнення неповнолітнього від відбування покарання з випробуванням суд може покласти на окрему особу, за її згодою або на її прохання, обов'язок щодо нагляду за засудженим та проведення з ним виховної роботи.  
499. Стаття 103. Звільнення від покарання із застосуванням примусових заходів виховного характеру  
500. (1) Неповнолітній, який вчинив злочин невеликої тяжкості, може бути звільнений судом від покарання, якщо буде визнано, що внаслідок щирого розкаяння та подальшої бездоганної поведінки він на момент постановлення вироку не потребує застосування покарання.  
501. (2) У цьому разi суд застосовує до неповнолітнього такі примусові заходи виховного характеру:  
502. 1) застереження;  
503. 2) обмеження дозвілля i встановлення особливих вимог до поведiнки неповнолiтнього;  
504. 3) передача неповнолiтнього під нагляд батьків чи осіб, які їх заміняють, чи пiд нагляд педагогічного або трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;  
505. 4) покладення на неповнолітнього, який досяг чотирнадцятирічного віку i має майно або доход, обов'язку відшкодування заподіяних майнових збитків;  
506. 5) направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей i підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років. Умови перебування в цих установах неповнолітніх та порядок їх залишення визначаються законом.  
507. (3) До неповнолiтнього може бути застосовано кілька примусових заходів виховного характеру, що передбачені у частині другій цієї статті. Тривалість заходiв виховного характеру, передбачених у пункті 2 та 3 частини другої цiєї статтi, встановлюється судом, який їх призначає.  
508. (4) Суд може також визнати за необхідне призначити неповнолітньому вихователя в порядку, передбаченому законом.  
509. (5) У разі ухилення неповнолітнього від застосування до нього примусових заходів виховного характеру, ці заходи скасовуються і він направляється для відбування призначеного покарання.  
510. Стаття 104. Звільнення від кримiнальної вiдповiдальностi та покарання у зв'язку із закінченням строків давності  
511. (1) Давність притягнення до кримінальної відповідальності та виконання обвинувального вироку до осіб, які вчинили злочин у віці до шістнадцяти років, застосовується відповідно до статей 48 та 78 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.  
512. (2) Щодо цих осіб встановлюються такі строки давності притягнення до кримінальної відповідальності:  
513. 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;  
514. 2) п'ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості;  
515. 3) сім років - у разі вчинення тяжкого злочину;  
516. 4) десять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.  
517. (3) У разі застосування до таких осіб строку давності виконання обвинувального вироку встановлюються такі строки:  
518. 1) два роки - у разі засудження до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої тяжкостi;  
519. 2) п'ять років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за злочин середньої тяжкості, а також при засудженні до покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше п'яти років за тяжкий злочин;  
520. 3) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі на строк більше п'яти років за тяжкий злочин;  
521. 4) сім років - у разі засудження до покарання у вигляді позбавлення волі за особливо тяжкий злочин.  
522. (4) У разі зупинення перебігу строків давності передбачених в частині другій статті 48 та частині третій статті 78 цього Кодексу, загальний строк давності не може перевищувати п'ятнадцять років.та  
523. Стаття 105. Умовно дострокове звільнення від відбування покарання  
524. (1) До осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі за злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, може бути застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання незалежно від тяжкості вчиненого злочину.  
525. (2) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване, якщо засуджений зразковою поведінкою, сумлінним ставленням до праці та навчання довів своє виправлення.  
526. (3) Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання може бути застосоване до засуджених за злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, після фактичного відбуття:  
527. 1) не менше третини призначеного строку покарання у вигляді позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості i за необережний тяжкий злочин;  
528. 2) не менше половини строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за умисний тяжкий злочин чи необережний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі за умисний злочин i до погашення або зняття судимості знову вчинила у віці до вісімнадцяти років новий умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі;  
529. 3) не менше двох третин строку покарання у вигляді позбавлення волі, призначеного судом за умисний особливо тяжкий злочин, а також, якщо особа раніше відбувала покарання у вигляді позбавлення волі i була умовно-достроково звільнена від відбування покарання, але до закінчення невідбутої частини покарання та до досягнення вісімнадцятирічного віку знову вчинила умисний злочин, за який вона засуджена до позбавлення волі.  
530. (4) До неповнолітніх заміна невідбутої частини покарання більш м'яким покаранням не застосовується.  
531. (5) У разі вчинення особою, щодо якої застосоване умовно-дострокове звільнення від відбування покарання, протягом невiдбутої частини покарання нового злочину суд призначає їй покарання за правилами, передбаченими у статтях 69 i 70 цього Кодексу.  
532. Стаття 106. Погашення та зняття судимості  
533. (1) Погашення та зняття судимості щодо осіб, які вчинили злочин до досягнення ними шістнадцятирічного вiку, здійснюється відповідно до статей 86 - 89 цього Кодексу з урахуванням положень, передбачених цією статтею.  
534. (2) Такими, що не мають судимості, визнаються неповнолітні:  
535. 1) засуджені до покарання, не пов'язаного з позбавленням волі, після виконання цього покарання;  
536. 2) засудженi до позбавлення волі за злочин невеликої або середньої тяжкості, якщо вони протягом одного року з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину;  
537. 3) засудженi до позбавлення волi за тяжкий злочин, якщо вони протягом трьох років з дня вiдбуття покарання не вчинять нового злочину;  
538. 4) засудженi до позбавлення волi за особливо тяжкий злочин, якщо вони протягом п'яти років з дня відбуття покарання не вчинять нового злочину.  
539. (3) Дострокове зняття судимості допускається лише щодо особи, яка відбула покарання у вигляді позбавлення волі за тяжкий або особливо тяжкий злочин, вчинений у віці до шістнадцяти років, за підставами, передбаченими в частині другій статті 89 цього Кодексу, після закінчення не менш як половини строку погашення судимості, зазначеного в пунктах 3 i 4 частини другої цієї статті.  
540. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА Розділ I. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ОСНОВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ  
541. Стаття 107. Дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади  
542. (1) Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій -  
543. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
544. (2) Публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій -  
545. караються позбавленням волі на строк до п'яти років.  
546. 3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені особою, яка є представником влади, або повторно, або організованою групою, або з використанням засобів масової інформації,  
547. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
548. Стаття 108. Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України  
549. (1) Умиснi дiї, вчиненi з метою змiни меж територiї або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцiєю України, а також публiчнi заклики чи розповсюдження матерiалiв iз закликами до вчинення таких дiй -  
550. караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.  
551. (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені особою, яка є представником влади, або за попередньою змовою групою осіб, або поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі, -  
552. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.  
553. (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якi призвели до загибелi людей або iнших тяжких наслiдкiв, -  
554. караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі.  
555. Стаття 109. Державна зрада  
556. (1) Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальнiй цiлiсностi та недоторканості, обороноздатності, державній, економiчнiй чи iнформацiйнiй безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, -  
557. карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
558. (2) Створення з метою передбаченою частиною першою цієї статті організації, керівництво нею або участь у ній, -  
559. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
560. (3) Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо вiн на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників нiяких дiй не вчинив і добровiльно заявив органам державної влади про свiй зв'язок з ними.  
561. Стаття 110. Посягання на життя державного чи громадського діяча  
562. Вбивство або замах на вбивство Президента України, Голови Верховної Ради України, народного депутата України, Прем'єр-міністра України, члена Кабiнету Мiнiстрiв України, Голови чи судді Конституційного Суду України або Верховного Суду України, або вищих судiв України, Генерального прокурора України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, керівника політичної партії, вчиненi у зв'язку з їхньою державною чи громадською діяльністю, -  
563. карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.  
564. Стаття 111. Диверсія  
565. Вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров'ю, на зруйнування або пошкодження об'єктів, які мають важливе народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією самою метою дiй, спрямованих на радiоактивне забруднення, масове отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій, -  
566. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна.  
567. Стаття 112. Шкідництво  
568. Дія або бездіяльність, спрямовані на підрив промисловості, транспорту, зв'язку, сільського господарства, грошової системи, торгівлі або інших галузей економіки та соціальної сфери України, а також діяльності органів державної влади з метою ослаблення держави, якщо таке діяння вчинене шляхом використання діяльності підприємств, установ, організацій або шляхом протидії їх нормальній роботі, -  
569. карається позбавленням волi на строк вiд шести до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.  
570. Стаття 113. Шпигунство  
571. (1) Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній організації або їхнiм представникам відомостей, що становлять державну таємницю, а також передача або збирання за завданням іноземної розвідки інших відомостей для використання їх на шкоду інтересам України, якщо ці дії вчинені іноземцем або особою без громадянства, -  
572. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
573. (2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передбачену частиною першою цiєї статтi, та добровiльно повідомила органи державної влади про вчинене, якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України.  
574. Розділ II. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ'Я ОСОБИ  
575. Стаття 114. Умисне вбивство  
576. Умисне вбивство, вчинене за відсутності ознак, зазначених у статтях 115, 116, 117, 118 цього Кодексу, -  
577. карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.  
578. Стаття 115. Умисне вбивство за обставин, які обтяжують покарання  
579. Умисне вбивство:  
580. 1) двох або більше осіб;  
581. 2) жінки, яка зазнаки для винного перебувала у стані вагітності або малолітнього;  
582. 3) заручника;  
583. 4) вчинене з особливою жорстокістю або з садистських мотивів;  
584. 5) вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб;  
585. 6) з корисливих мотивів;  
586. 7) з хуліганських мотивів;  
587. 8) особи чи її близького родича у зв'язку з виконанням цією особою службового або громадського обов'язку;  
588. 9) з метою приховати інший злочин або полегшити його вчинення;  
589. 10) поєднане iз зґвалтуванням, насильницьким задоволенням статевої пристрастi неприродним способом;  
590. 11) вчинене на замовлення;  
591. 12) вчинене за попередньою змовою групою осіб;  
592. 13) вчинене особою, яка раніше вчинила умисне вбивство, за винятком вбивства, передбаченого статтями 116 - 118 цього Кодексу, -  
593. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi, з конфіскацією майна у випадках, передбачених пунктами 6 або 11 цієї статті.  
594. Стаття 116. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання  
595. Умисне вбивство, вчинене в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства, систематичного знущання або тяжкої образи з боку потерпілого, -  
596. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
597. Стаття 117. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини  
598. Умисне вбивство матір'ю своєї новонародженої дитини під час пологів або вiдразу після пологів -  
599. карається обмеженням волі на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.  
600. Стаття 118. Умисне вбивство при перевищенні меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця  
601. Умисне вбивство, вчинене при перевищенні меж необхідної оборони, а також у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -  
602. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.  
603. Стаття 119. Вбивство через необережність  
604. (1) Вбивство, вчинене через необережнiсть, -  
605. карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
606. (2) Вбивство двох або більше осіб, вчинене через необережність, -  
607. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
608. Стаття 120. Доведення до самогубства  
609. (1) Доведення особи до самогубства або до замаху на самогубство, що є наслiдком жорстокого з нею поводження або систематичного приниження її людської гідності -  
610. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
611. (2) Те саме діяння, вчинене щодо особи, яка перебувала в матеріальній або іншій залежності від винуватого, або щодо двох або більше осіб, -  
612. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи років.  
613. (3) Діяння, передбачене частинами першою або другою цієї статті, якщо воно було вчинене щодо неповнолітнього, -  
614. караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.  
615. Стаття 121. Умисне тяжке тілесне ушкодження  
616. (1) Умисне тяжке тілесне ушкодження, тобто умисне тілесне ушкодження, небезпечне для життя в момент заподіяння, чи таке, що спричинило втрату будь-якого органу або його функцій, психічну хворобу або інший розлад здоров'я, поєднаний зі стійкою втратою працездатності не менш як на одну третину, або переривання вагітності чи непоправне знівечення обличчя, -  
617. карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.  
618. (2) Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер мучення або вчинене групою осіб, -  
619. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
620. (3) Умисне тяжке тілесне ушкодження, якщо воно вчинене організованою групою або спричинило смерть потерпілого, -  
621. карається позбавленням волі на строк від семи до тринадцяти років.  
622. Стаття 122. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження  
623. Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження, тобто умисне ушкодження, яке не є небезпечним для життя i не дало наслiдкiв, передбачених у статті 121 цього Кодексу, але таке, що спричинило тривалий розлад здоров'я або значну стiйку втрату працездатностi менш як на одну третину, -  
624. карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
625. Стаття 123. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання  
626. Умисне тяжке тілесне ушкодження, заподіяне в стані сильного душевного хвилювання, що раптово виникло внаслідок протизаконного насильства або тяжкої образи з боку потерпілого, -  
627. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.  
628. Стаття 124. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень у разі перевищення меж необхідної оборони або у разі перевищення заходів, необхідних для затримання злочинця  
629. Умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони, або у разі перевищення заходiв, необхiдних для затримання злочинця, -  
630. карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
631. Стаття 125. Умисне легке тілесне ушкодження  
632. (1) Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров'я або незначну втрату працездатності, -  
633. карається виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
634. (2) Умисне легке тілесне ушкодження без наслідків, зазначених у частині першій цієї статті, -  
635. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.  
636. Стаття 126. Побої і мордування  
637. (1) Умисне завдання удару, побоїв або вчинення інших насильницьких дій, які завдали фізичного болю і не спричинили тілесних ушкоджень, -  
638. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.  
639. (2) Ті самi діяння, що мають характер мордування, -  
640. караються обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.  
641. Стаття 127. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження  
642. Необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження -  
643. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років.  
644. Стаття 128. Погроза вбивством  
645. (1) Погроза вбивством, якщо були реальні підстави побоюватися здійснення цієї погрози -  
646. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
647. (2) Та сама дія, вчинена членом організованої групи, -  
648. карається позбавленням волі на строк до трьох років.  
649. Стаття 129. Зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби  
650. (1) Зазнаки поставлення iншої особи в небезпеку зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби -  
651. карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
652. (2) Необережне зараження іншої особи вірусом імунодефіциту чи іншою невиліковною інфекційною хворобою людини особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, -  
653. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
654. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо двох чи більше осіб або неповнолітнього, -  
655. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
656. (4) Умисне зараження iншої особи вiрусом iмунодефiциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби -  
657. карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.  
658. Стаття 130. Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби  
659. (1) Неналежне виконання медичним, фармацевтичним або іншим працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного ставлення до них, що призвело до зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, -  
660. карається позбавленням волі на строк від двох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
661. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило зараження двох чи більше осіб, -  
662. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
663. Стаття 131. Розголошення відомостей про проведення медичного огляду на виявлення зараження вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби  
664. Розголошення службовою особою або медичним працівником відомостей про проведення медичного огляду особи на виявлення зараження вірусом імунодефіциту чи іншої невиліковної інфекційної хвороби людини або захворювання на СНІД та його результатів, що стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових або професійних обов'язків, -  
665. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
666. Стаття 132. Зараження венеричною хворобою  
667. (1) Зараження іншої особи венеричною хворобою особою, яка знала про наявність у неї цієї хвороби, -  
668. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.  
669. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, раніше судимою за зараження іншої особи венеричною хворобою, а також зараження двох чи більше осіб або неповнолітнього, -  
670. караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
671. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
672. караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років.  
673. Стаття 133. Ухилення від лікування захворювання  
674. Ухилення від лікування захворювання на СНІД, венеричної хвороби або туберкульозу, що триває після попередження хворого лікувальним закладом, -  
675. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
676. Стаття 134. Незаконне проведення аборту  
677. (1) Проведення аборту особою, яка не має спеціальної медичної освіти, -  
678. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
679. (2) Незаконне проведення аборту, якщо воно спричинило тривалий розлад здоров'я, безплідність або смерть потерпілої, -  
680. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
681. Стаття 135. Залишення в небезпеці  
682. (1) Зазнаки залишення без допомоги особи, яка перебуває в небезпечному для життя стані і позбавлена можливості вжити заходів до самозбереження через малолітство, старість, хворобу або внаслідок іншого безпорадного стану, якщо той, хто залишив без допомоги, зобов'язаний був піклуватися про цю особу і мав змогу надати їй допомогу, а також у разі, коли він сам поставив потерпілого в небезпечний для життя стан, -  
683. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк.  
684. (2) Ті самі дії, вчинені матір`ю стосовно новонародженої дитини, якщо матір не перебувала в обумовленому пологами стані, -  
685. караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
686. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть або інші тяжкі наслідки, -  
687. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
688. Стаття 136. Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані  
689. (1) Ненадання допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу, або неповідомлення про такий стан особи належним установам чи особам, якщо це спричинило тяжкі тілесні ушкодження або смерть, -  
690. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.  
691. (2) Ненадання допомоги малолітньому, який зазнаки перебуває в небезпечному для життя стані, при можливості надати таку допомогу або неповідомлення про такий стан дитини належним установам чи особам, -  
692. караються штрафом від двохсот до п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.  
693. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони потягли смерть потерпілого або інші тяжкі наслідки, -  
694. караються обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.  
695. Стаття 137. Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей  
696. (1) Невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх внаслідок недбалого або несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило істотну шкоду здоров'ю потерпілого, -  
697. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років.  
698. (2) Ті самi дії, якщо вони спричинили cмерть неповнолітнього або інші тяжкі наслідки, -  
699. караються обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.  
700. Стаття 138. Незаконна лікувальна діяльність  
701. Заняття лікувальною діяльністю без спеціального дозволу, здійснюване особою, яка не має належної медичної освіти, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -  
702. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
703. Стаття 139. Ненадання допомоги хворому медичним працівником  
704. (1) Ненадання без поважних причин допомоги хворому медичним працівником, який зобов'язаний, згідно з установленими правилами, надати таку допомогу, якщо йому зазнаки вiдомо, що це може мати тяжкі наслідки для хворого, -  
705. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.  
706. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило смерть хворого, або інші тяжкі наслідки, -  
707. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
708. Стаття 140. Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником  
709. (1) Невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого, -  
710. карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.  
711. (2) Те саме діяння, якщо хворим був неповнолітній, -  
712. карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.  
713. Стаття 141. Порушення прав пацієнта  
714. Проведення клінічних випробувань лікарських засобів без письмової згоди пацієнта або без письмової згоди його законного представника, проведення таких випробувань з участю неповнолітнього чи недієздатного, якщо ці дії спричинили смерть або інші тяжкі наслідки для людини, -  
715. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
716. Стаття 142. Незаконне проведення дослідів над людиною  
717. (1) Незаконне проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над людиною, якщо це створювало небезпеку для її життя чи здоров'я, -  
718. карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
719. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього, двох або більше осіб, шляхом примушування або обману, а так само якщо вони спричинили тривалий розлад здоров'я потерпілого, -  
720. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
721. Стаття 143. Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини  
722. (1) Порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини -  
723. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
724. (2) Вилучення у людини шляхом примушування або обману її органів або тканин з метою їх трансплантації -  
725. карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян чи без такого.  
726. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені щодо особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній чи іншій залежності від винного, -  
727. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
728. (4) Торгівля органами або тканинами людини, -  
729. карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.  
730. Стаття 144. Насильницьке донорство  
731. (1) Насильницьке або шляхом обману вилучення крові у людини з метою використання її як донора -  
732. карається позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до двох років, з штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян чи без такого.  
733. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебувала в безпорадному стані або в матеріальній залежності від винного, -  
734. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
735. Стаття 145. Незаконне розголошення лікарської таємниці  
736. Умисне розголошення лікарської таємниці особою, якій вона стала відома у зв'язку з виконанням професійних чи службових обов'язків, якщо таке діяння спричинило тяжкі наслідки, -  
737. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.  
738. Стаття 146. Досліди з клонуванням людини  
739. Проведення дослідів з метою відтворення (реплікації) людини методом клонування, -  
740. карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
741. Розділ III. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВОЛІ, ЧЕСТІ ТА ГІДНОСТІ ОСОБИ  
742. Стаття 147. Незаконне позбавлення волі  
743. (1) Незаконне позбавлення волі -  
744. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
745. (2) Те саме дiяння, вчинене з корисливих мотивів, щодо двох чи бiльше осiб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або таке, що супроводжувалося заподiянням йому фiзичних страждань, або iз застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -  
746. карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк до семи рокiв.  
747. (3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, вчиненi органiзованою групою, або такi, що спричинили тяжкi наслiдки, -  
748. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв.  
749. Стаття 148. Захоплення заручників  
750. (1) Захоплення або тримання особи як заручника з метою спонукання державної або iншої установи, пiдприємства чи органiзацiї, або службової особи до вчинення чи утримання від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника -  
751. караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років.  
752. (2) Тi самi дiї, якщо вони були вчиненi щодо неповнолiтнього, або органiзованою групою, або були поєднанi з погрозою знищення людей, або такi, що спричинили тяжкі наслідки, -  
753. караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.  
754. Стаття 149. Підміна дитини  
755. Підміна чужої дитини, вчинена з корисливих або інших особистих мотивiв, -  
756. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
757. Стаття 150. Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини  
758. (1) Продажа, інша оплатна передача особи або здійснення любої незаконної угоди щодо особи, предметом якої є її передача іншій особі (особам), пов'язані з законним чи незаконним переміщенням особи за її згодою або без неї через державний кордон України або без такого для подальшого продажу чи іншої оплатної передачі особи іншій особі (особам) з метою сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучення в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях, використання в збройних конфліктах, експлуатації її праці, -  
759. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.  
760. (2) Ті самі дії, вчинені щодо неповнолітнього, кількох осіб, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або особою, від якої потерпілий був у матеріальній або іншій залежності, -  
761. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.  
762. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або пов'язані з незаконним вивезенням дітей за кордон чи неповерненням їх в Україну, або з метою вилучення у потерпілого органів чи тканин для трансплантації чи насильницького донорства, або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
763. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
764. Стаття 151. Експлуатація дітей  
765. (1) Експлуатація неповнолітніх, які не досягли віку, з якого чинним законодавством дозволяється працевлаштування, шляхом використання їх праці з метою отримання прибутку, -  
766. карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
767. (2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, або якщо вони потягли істотну шкоду для здоров`я, фізичного розвитку або освітнього рівня дитини, або поєднані її використанням дитячої праці в шкідливому виробництві, -  
768. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої і з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до п`яти років.  
769. Стаття 152. Незаконне поміщення в психіатричний заклад  
770. (1) Поміщення в психiатричний заклад зазнаки психічно здорової особи -  
771. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до двох років.  
772. (2) Те саме діяння, що спричинило тяжкі наслідки, -  
773. карається позбавленням волі на строк від двох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
774. Стаття 153. Наклеп  
775. (1) Наклеп, тобто поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять іншу особу, -  
776. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.  
777. (2) Наклеп у друкованому чи iншим способом розмноженому творi або з використанням засобiв масової iнформацiї, а також учинений особою, ранiше судимою за наклеп, -  
778. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
779. (3) Наклеп, поєднаний з обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, -  
780. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
781. Стаття 154. Образа  
782. Образа, тобто умисне приниження честі та гідності людини діями або висловлюваннями, виражене в непристойній формі, -  
783. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.  
784. Розділ IV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СТАТЕВОЇ СВОБОДИ ТА СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАНОСТІ ОСОБИ  
785. Стаття 155. Зґвалтування  
786. (1) Зґвалтування, тобто статеві зносини iз застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи, -  
787. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
788. (2) Зґвалтування, вчинене повторно або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 156 або 159 цього Кодексу, -  
789. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
790. (3) Зґвалтування, вчинене групою осіб, або зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього -  
791. карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  
792. (4) Зґвалтування, що спричинило особливо тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього -  
793. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
794. Стаття 156. Насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом  
795. (1) Задоволення статевої пристрасті неприродним способом із застосуванням фізичного насильства, погрози його застосування або з використанням безпорадного стану потерпілої особи -  
796. карається позбавленням волі на строк до п'яти років.  
797. (2) Те саме діяння, вчинене повторно, або групою осіб, або особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених статтями 155 або 159 цього Кодексу, а також вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолiтнього, -  
798. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
799. (3) Те саме діяння, вчинене щодо малолітньої чи малолітнього, якщо воно спричинило особливо тяжкі наслідки, -  
800. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
801. Стаття 157. Примушування до вступу в статевий зв'язок  
802. (1) Примушування жінки чи чоловіка до вступу в статевий зв'язок природним або неприродним способом особою, від якої жінка чи чоловік матеріально або службово залежні, -  
803. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.  
804. (2) Примушування жінки або чоловіка до вступу в статевий зв'язок, природним або неприродним способом поєднане з погрозою розголошення відомостей, що ганьблять їх або їх близьких родичів, а так само з погрозою знищення їх майна або майна їх близьких родичів -  
805. карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років.  
806. Стаття 158. Примушування чи втягнення особи у зайняття проституцією  
807. Примушування особи до зайняття проституцiєю, а також втягнення її у зайняття проституцiєю шляхом обману, -  
808. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.  
809. Стаття 159. Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості  
810. (1) Статеві зносини з особою, яка не досягла статевої зрілості, -  
811. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
812. (2) Ті самі дії, вчинені батьком чи матір'ю або особою, що їх замінює, стосовно своєї дитини, або якщо вони потягли безплідність чи інші тяжкі наслідки, -  
813. караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
814. Стаття 160. Розбещення неповнолітніх  
815. (1) Вчинення розпусних дiй щодо особи, яка не досягла шiстнадцятирiчного вiку, -  
816. караються арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.  
817. (2) Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи, або батьком, матір'ю або особою, що їх замінює, стосовно своєї дитини, -  
818. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
819. Розділ V. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВИБОРЧИХ, ТРУДОВИХ ТА ІНШИХ ОСОБИСТИХ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА  
820. Стаття 161. Перешкодження здійсненню виборчого права  
821. (1) Перешкодження насильством, обманом, погрозами, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права обирати i бути обраним Президентом України, народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республiки Крим, депутатом місцевої ради або сільським, селищним, міським головою, вести передвиборну агітацію, а також перешкодження роботi виборчої комiсiї -  
822. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
823. (2) Ті самі діяння, вчинені за попередньою змовою групою осіб або членом виборчої комісії чи іншою службовою особою з використанням влади або службового становища, -  
824. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
825. (3) Діяння передбачені частинами першою або другою цієї статті, що вплинули на результати голосування або виборів, -  
826. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.  
827. Стаття 162. Неправомірне використання виборчих бюлетенів, підлог виборчих документів або неправильний підрахунок голосів чи неправильне оголошення результатів виборів  
828. (1) Видача членом виборчої комісії виборчого бюлетеня особі, яка не внесена до списку виборців, або видача виборцю виборчих бюлетенів (виборчого бюлетеня) замість інших виборців -  
829. караються позбавленням волі на строк до п'яти років.  
830. (2) Підлог, тобто виготовлення виборчого документа невстановленого зразка чи виготовлення у спосіб, не передбачений законом, внесення до виборчого документа зазнаки неправдивих відомостей або будь-яка інша його підробка, а так само використання зазнаки підробленого виборчого документа чи виготовленого у спосіб, не передбачений законом, -  
831. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
832. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені членом виборчої комісії або іншою службовою особою, а так само зазнаки неправильний підрахунок голосів або зазнаки неправильне оголошення результатів виборів -  
833. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
834. Стаття 163. Порушення таємниці голосування  
835. (1) Умисне порушення таємниці голосування під час проведення передбачених законодавством України виборів -  
836. карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.  
837. (2) Те саме діяння, вчинене членом виборчої комісії або іншою службовою особою з використанням влади чи службового становища, -  
838. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
839. Стаття 164. Порушення законодавства про референдум  
840. (1) Перешкодження насильством, обманом, погрозою, пiдкупом або iншим чином вiльному здiйсненню громадянином права брати участь у референдумi, вести агітацію до дня проведення референдуму -  
841. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.  
842. (2) Тi самi дiї, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, або за попередньою змовою групою осіб, -  
843. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.  
844. (3) Пiдроблення документiв референдуму, приписування, зазнаки неправильний пiдрахунок голосiв, порушення таємницi голосування, вчиненi членом комiсiї з проведення референдуму або iншою службовою особою, -  
845. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд одного до п'яти рокiв.  
846. Стаття 165. Порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності або ставлення до релігії  
847. (1) Умиснi дії, спрямованi на розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, на приниження національної честі та гідності або образа почуттів громадян у зв'язку з їхнiми релігійними переконаннями, а також пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привiлеїв громадян за ознаками раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мiсця проживання, за мовними або іншими ознаками, -  
848. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
849. (2) Ті самi дії, поєднані з насильством, обманом чи погрозами, а також вчиненi службовою особою, -  
850. караються виправними роботами на строк до двох років або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
851. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, які були вчинені організованою групою осіб або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
852. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
853. Стаття 166. Порушення недоторканності житла  
854. (1) Незаконне проникнення до житла чи до іншого володіння особи, незаконне проведення в них огляду, а так само незаконне висилення чи інші дії, що порушують недоторканність житла громадян, -  
855. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
856. (2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування, -  
857. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
858. Стаття 167. Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку  
859. (1) Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються засобами зв'язку, -  
860. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеження волі до трьох років.  
861. (2) Тi самi дiї, вчиненi службовою особою, або з використання спеціальних засобів призначених для негласного зняття інформації, -  
862. караються позбавленням волi на строк від двох до п'яти рокiв.  
863. (3) Ті самі дії, вчиненні щодо державних чи громадських діячів, -  
864. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
865. Стаття 168. Ухилення від сплати аліментів на утримання дітей  
866. (1) Злісне ухилення від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (алiментiв), а також злісне ухилення батьків від утримання неповнолітніх або непрацездатних дітей, що перебувають на їхньому утриманні, -  
867. карається виправними роботами на строк до одного року або обмеженням волi на той самий строк.  
868. (2) Те саме діяння, вчинене особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
869. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.  
870. Стаття 169. Ухилення вiд сплати коштiв на утримання непрацездатних батькiв  
871. (1) Злiсне ухилення вiд сплати встановлених рiшенням суду коштiв на утримання непрацездатних батькiв -  
872. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до одного року.  
873. (2) Те саме дiяння, вчинене особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -  
874. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волi на той самий строк.  
875. Стаття 170. Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за дитиною  
876. (1) Злісне невиконання обов'язків по піклуванню за малолітнім батьками, або опікунами дитини у формі систематичного ненадання життєво необхідного харчування, побутового догляду, необхідної медичної допомоги та освіти, систематичного залишення дитини без догляду в обстановці, що може загрожувати її здоров'ю, -  
877. караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.  
878. (2) Ті самі дії, що потягли тяжкі наслідки, -  
879. караються позбавленням волі на строк до семи років.  
880. Стаття 171. Зловживання опікунськими правами  
881. Використання опіки чи пiклування з корисливою метою на шкоду підопічному (зайняття житлової площі, використання майна тощо) -  
882. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років.  
883. Стаття 172. Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння)  
884. (1) Розголошення таємниці усиновлення (удочеріння) всупереч волі усиновителя (удочерителя) -  
885. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.  
886. (2) Те саме діяння, вчинене службовою особою або працівником медичного закладу, яким відомості про усиновлення (удочеріння) стали відомі по службі чи роботі, або якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  
887. карається штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
888. Стаття 173. Незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння)  
889. (1) Незаконна посередницька діяльність або інші незаконні дії щодо усиновлення (удочеріння) дитини, передачі її під опіку (піклування) чи на виховання в сім'ю громадян -  
890. караються штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.  
891. (2) Ті самі дії, вчинені щодо кількох дітей, повторно, за попередньою змовою групою осіб, з використанням службового становища або якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
892. караються позбавленням волі на строк до восьми років.  
893. Стаття 174. Перешкодження законній діяльності професійних спілок, партій, громадських організацій  
894. Умисне перешкодження законній діяльності професiйних спілок, партій, громадських організацій або їх органів -  
895. карається виправними роботами до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
896. Стаття 175. Перешкодження законній професійній діяльності журналістів  
897. Умисне перешкодження законній професійній діяльності журналістів -  
898. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
899. Стаття 176. Грубе порушення законодавства про працю  
900. (1) Незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивiв, а також інше грубе порушення законодавства про працю -  
901. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.  
902. (2) Тi самi дiї, вчиненi щодо неповнолітнього, вагітної жінки чи матері, яка має дитину віком до трьох років, -  
903. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
904. Стаття 177. Грубе порушення угоди про працю  
905. (1) Грубе порушення угоди про працю службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї незалежно вiд форм власностi, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довiрою або примусом до виконання роботи, не обумовленої угодою, -  
906. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.  
907. (2) Тi самi дiї, вчиненi стосовно громадянина, з яким укладена угода щодо його роботи за межами України, -  
908. караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.  
909. Стаття 178. Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в страйку  
910. Примушування до участі в страйку або до відмови від участі в законному страйку шляхом фізичного насильства або погрози його застосування -  
911. карається штрафом до п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
912. Стаття 179. Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи інших, установлених законом виплат  
913. (1) Невиплата заробітної плати, стипендії, пенсії чи іншої, установленої законом виплати громадянам більше ніж за один місяць, вчинені керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності, -  
914. караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до п'яти років, або позбавлення волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.  
915. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  
916. карається позбавленням волі на строк до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.  
917. Стаття 180. Порушення авторського права і суміжних прав  
918. (1) Незаконне відтворення, розповсюдження творів науки, літератури, мистецтва, комп'ютерних програм і баз даних, а так само незаконне відтворення, розповсюдження виконань, фонограм і програм мовлення, а також інше використання чужих творів, комп'ютерних програм і баз даних, об'єктів суміжних прав без дозволу осіб, які мають авторське право або суміжні права, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -  
919. караються штрафом у розмiрi вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.  
920. (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -  
921. караються штрафом у розмiрi від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією всіх примірників, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення та обладнання і матеріалів, призначених для їх виготовлення і відтворення.  
922. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища щодо підлеглої особи, -  
923. караються штрафом у розмірі від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
924. Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо вартість примірників незаконно відтворених чи розповсюджених творів, матеріальних носіїв комп'ютерних програм, баз даних, виконань фонограм і програм мовлення або сума доходу, отриманого в результаті незаконного опублікування, виконання, показу чи публічного сповіщення творів, комп'ютерних програм, баз даних, виконань, фонограм, програм мовлення у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо їх вартість або сума доходу у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
925. Стаття 181. Порушення прав на об'єкти промислової власності  
926. (1) Незаконне використання винаходу, корисної моделі, промислового зразка, кваліфікованого зазначення походження товару, топографії інтегральних мікросхем, сорту рослин, якщо ці дії завдали матеріальної шкоди у великому розмірі, -  
927. караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання і матеріалів, призначених для її виготовлення.  
928. (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно або завдали матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, -  
929. караються штрафом у розмірі від двохсот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років, з конфіскацією незаконно виготовленої продукції та обладнання матеріалів, призначених для її виготовлення.  
930. Примітка. Матеріальна шкода вважається завданою у великому розмірі, якщо її розмір у сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а завданою в особливо великому розмірі - якщо її розмір у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
931. Стаття 182. Образа священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду  
932. (1) Публічне приниження честі і гідності священнослужителя під час проведення ним богослужіння, релігійного обряду, покладеного на нього духовним саном, -  
933. карається штрафом до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до двох років.  
934. (2) Те саме діяння, поєднане з глумом під час богослужіння над особою священнослужителя чи предметами культового призначення, -  
935. карається позбавленням волі на строк до трьох років.  
936. Стаття 183. Пошкодження релігійних споруд чи культових будинків  
937. Пошкодження чи зруйнування релігійної споруди або культового будинку, -  
938. караються штрафом у розмірі до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.  
939. Стаття 184. Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь  
940. Незаконне утримання, осквернення або знищення релігійних святинь -  
941. караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.  
942. Стаття 185. Перешкодження здійсненню релігійного обряду  
943. (1) Незаконне перешкодження здійсненню релiгiйного обряду, що зiрвало або поставило пiд загрозу зриву релiгiйний обряд, -  
944. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.  
945. (2) Примушування священнослужителя шляхом фізичного або психічного насильства до проведення релігійного обряду -  
946. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.  
947. Стаття 186. Посягання на здоров`я людей під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів  
948. (1) Організація або керівництво групою, діяльність якої, що здійснюється під приводом проповідування релігійних віровчень чи виконання релігійних обрядів, поєднана із заподіянням шкоди здоров`ю людей або статевою розпустою, -  
949. карається обмеженням волі на строк до п`яти років або позбавленням волі на строк від двох до п`яти років.  
950. (2) Ті самі дії, поєднані із втягуванням в діяльність групи чи у здійснення обрядів неповнолітніх, -  
951. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років.  
952. Стаття 187. Порушення недоторканності приватного життя  
953. Незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди або розповсюдження цієї інформації у публiчних виступах, творi, що публiчно демонструється, чи в засобах масової iнформацiї, -  
954. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
955. Стаття 188. Порушення права на отримання освіти  
956. (1) Незаконна відмова у прийнятті до навчального закладу будь-якої форми власності, -  
957. карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
958. (2) Незаконна вимога оплати за навчання у державних чи комунальних навчальних закладах, -  
959. карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років  
960. Стаття 189. Порушення права на безоплатну медичну допомогу  
961. (1) Порушення права на безоплатну медичну допомогу в державних чи комунальних закладах охорони здоров'я, -  
962. карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.  
963. (2) Скорочення мережі державних і комунальних закладів охорони здоров'я -  
964. карається штрафом до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
965. Розділ VI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ  
966. Стаття 190. Крадіжка  
967. (1) Таємне викрадення чужого майна (крадіжка) -  
968. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
969. (2) Крадіжка, вчинена повторно або за попередньою змовою групою осiб, -  
970. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
971. (3) Крадіжка, поєднана з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -  
972. карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна або без такої.  
973. (4) Крадіжка, що завдала значної шкоди потерпілому або вчинена у великих розмірах, -  
974. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.  
975. (5) Крадіжка, вчинена в особливо великих розмірах або організованою групою, -  
976. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
977. Примітка: 1. У статтях 190, 191, 193 - 195 повторним визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями або статтями 192, 270 цього Кодексу.  
978. 2. Діями, що завдали значну шкоду потерпілому (статті 190 - 195 цього кодексу) вважаються розкрадання на суму меншу двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, які враховуючи матеріальне становище потерпілого спричинили йому значні збитки.  
979. 3. У статтях 190 - 195 цього Кодексу у великих розмірах визнається злочин, що учинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в двiстi п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.  
980. 4. У статтях 190 - 195 цього Кодексу в особливо великих розмірах визнається злочин, що вчинений однією особою чи групою осіб на суму, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян на момент вчинення злочину.  
981. Стаття 191. Грабіж  
982. (1) Відкрите викрадення чужого майна (грабіж) -  
983. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
984. (2) Грабіж, поєднаний з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинений повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -  
985. карається позбавленням волі на строк від двох до шести років.  
986. (3) Грабіж, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -  
987. карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.  
988. (4) Грабіж, що завдав значної шкоди потерпілому або вчинений у великих розмірах, -  
989. карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна або без такої.  
990. (5) Грабіж, вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою, -  
991. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.  
992. Стаття 192. Розбій  
993. (1) Напад з метою заволодіння чужим майном, поєднаний із насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, яка зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства (розбій), -  
994. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років із конфіскацією майна або без такої.  
995. (2) Розбій, вчинений за попередньою змовою групою осiб, або особою, яка раніше вчинила розбій або бандитизм, -  
996. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.  
997. (3) Розбій, поєднаний з протиправним проникненням у житло, iнше примiщення чи сховище, -  
998. карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.  
999. (4) Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих розмірах або вчинення організованою групою, або поєднаний iз заподiянням тяжких тілесних ушкоджень, -  
1000. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.  
1001. Стаття 193. Вимагання  
1002. (1) Вимога передачі чужого майна чи права на майно або вчинення будь-яких дiй майнового характеру з погрозою насильства над потерпілим чи його близькими родичами, пошкодження чи знищення їхнього майна або майна, що перебуває в їхньому вiданнi чи пiд охороною, або розголошення відомостей, які потерпілий чи його близькi родичі бажають зберегти в таємниці (вимагання), -  
1003. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
1004. (2) Вимагання, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або з пошкодженням чи знищенням майна, -  
1005. карається позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.  
1006. (3) Вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, або таке, що завдало майнової шкоди у великих розмірах, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому, -  
1007. карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.  
1008. (4) Вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, або вчинене організованою групою, або поєднане iз заподiянням тяжкого тілесного ушкодження, -  
1009. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
1010. Стаття 194. Шахрайство  
1011. (1) Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) -  
1012. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1013. (2) Шахрайство, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осiб, -  
1014. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1015. (3) Шахрайство, що завдало значної шкоди потерпілому, або вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, -  
1016. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна або без такої.  
1017. (4) Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -  
1018. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
1019. Стаття 195. Привласнення, розтрата майна або заволодiння ним шляхом зловживання службовим становищем  
1020. (1) Привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірене винуватому чи перебувало в його вiданнi, -  
1021. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1022. (2) Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем -  
1023. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфiскацiєю майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1024. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осiб, -  
1025. караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1026. (4) Дiї, передбачені частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi у великих розмірах, -  
1027. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1028. (5) Дiї, передбаченi частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах або органiзованою групою осіб, -  
1029. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1030. Стаття 196. Самовільне зайняття земельної дiлянки та самовiльне будiвництво  
1031. (1) Самовільне зайняття земельної дiлянки або самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, якщо такi дiї заподіяли iстотну шкоду громадянинові, пiдприємству, установi чи органiзацiї або державі, -  
1032. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.  
1033. (2) Органiзацiя групових дiй, спрямованих на самовiльне зайняття земельної дiлянки або на самовiльне будiвництво будинкiв чи споруд, а також участь у цих групових дiях, -  
1034. караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю незаконно споруджених будiвель.  
1035. Стаття 197. Заподiяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою  
1036. (1) Заподiяння значної майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою за відсутності ознак шахрайства, а також самовiльним використанням в корисливих цілях електричної або теплової енергiї чи газу, -  
1037. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.  
1038. (2) Тi самi дiяння, вчиненi за попередньою змовою групою осiб, або такi, що заподiяли майнову шкоду у великих розмiрах, -  
1039. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
1040. Примiтка. Відповідно до цієї статті майнова шкода визнається значною, якщо вона у п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а у великих розмірах - така, що у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1041. Стаття 198. Привласнення знайденого або чужого майна, що випадково опинилося у винного  
1042. Привласнення знайденого або такого, що випадково опинилося у винного, чужого майна, яке має особливу історичну, наукову, художню чи культурну цінність, а також скарбу, -  
1043. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.  
1044. Стаття 199. Умисне знищення або пошкодження майна  
1045. (1) Умисне знищення або пошкодження чужого майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -  
1046. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1047. (2) Те саме діяння, вчинене шляхом підпалу чи іншим загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмiрах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
1048. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.  
1049. Стаття 200. Погроза знищення майна  
1050. Погроза знищення чужого майна шляхом пiдпалу, вибуху або iншим загальнонебезпечним способом, якщо були реальнi пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -  
1051. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
1052. Стаття 201. Необережне знищення або пошкодження майна  
1053. Необережне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1054. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1055. Стаття 202. Порушення обов'язків щодо охорони майна  
1056. Невиконання або неналежне виконання особою, якій доручено зберігання чи охорона чужого майна, своїх обов'язків, якщо це спричинило тяжкi наслiдки для власника майна, -  
1057. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1058. Стаття 203. Придбання або збування майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом  
1059. Заздалегідь не обіцяне придбання або збування чи зберігання майна, зазнаки здобутого злочинним шляхом, -  
1060. караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1061. Розділ VII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
1062. Стаття 204. Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту або збут підроблених грошей, документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків чи державних цінних паперів  
1063. (1) Виготовлення, зберігання, використання, придбання, перевезення, пересилка, ввезення в Україну з метою збуту, а також збут підробленої національної валюти України у вигляді банкнот та металевої монети, іноземної валюти, документів на переказ або засобів доступу до банківських рахунків чи державних цінних паперів, -  
1064. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.  
1065. (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб чи у великому розмірі, -  
1066. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.  
1067. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, -  
1068. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
1069. Примітка. 1. Дії передбачені цією статтею, вважаються вчинені у великому розмірі, якщо сума їх у двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; в особливо великому розмірі - якщо сума їх у чотириста і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1070. 2. Під документами на переказ слід розуміти документ в паперовому або електронному вигляді, що використовується банками та їх клієнтами для передачі доручень або інформації на переказ грошових коштів між суб'єктами переказу грошових коштів. До документів на переказ відносяться розрахункові документи, документи на переказ готівкових коштів, а також ті, що використовуються при проведенні міжбанківського переказу та платіжні повідомлення.  
1071. Стаття 205. Контрабанда  
1072. (1) Контрабанда, тобто переміщення товарiв або валютних цiнностей через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, вчинене у великих розмірах, а також незаконне переміщення iсторичних та культурних цінностей, отруйних, сильнодіючих, радіоактивних або вибухових речовин, зброї та боєприпасів (крім гладкоствольної мисливської зброї та бойових припасів до неї), вибухових пристроїв, вiйськового озброєння та майна, матерiалiв і обладнання до зброї масового ураження, а так само контрабанда стратегiчно важливих сировинних товарiв, щодо яких встановлено вiдповiднi правила вивезення за межi України, -  
1073. караються позбавленням волі на строк вiд трьох до десяти років з конфіскацією предметів контрабанди та з конфіскацією майна або без такої.  
1074. (2) Тi самi дiї, вчиненi органiзованою групою або особою, ранiше судимою за злочин, передбачений цiєю статтею, -  
1075. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю предметів контрабанди та з конфіскацією майна.  
1076. Примітка. Контрабанда товарiв або валютних цiнностей вважається вчиненою у великих розмiрах, якщо їхня вартість у тисячу i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1077. Стаття 206. Порушення порядку зайняття підприємницькою діяльністю  
1078. 1) Зайняття підприємницькою діяльністю без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачене законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -  
1079. карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
1080. (2) Здiйснення банківської дiяльностi або банківських операцiй без державної реєстрацiї або без спецiального дозволу (лiцензiї), одержання якого передбачено законодавством, або з порушенням умов лiцензування, якщо це заподіяло iстотну шкоду iнтересам громадян, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -  
1081. карається штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.  
1082. Примiтка. Отримання доходу у великому розмiрi має мiсце, коли його сума у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1083. Стаття 207. Зайняття забороненими видами підприємницької дiяльностi  
1084. (1) Зайняття видами підприємницької діяльності, щодо яких є спецiальна заборона, крiм випадкiв, передбачених іншими статтями цього Кодексу, -  
1085. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.  
1086. (2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли iстотну шкоду охоронюваним законом iнтересам фiзичних осiб, державним iнтересам чи iнтересам окремих юридичних осiб, або якщо вони були вчиненi особою, ранiше судимою за зайняття забороненими видами пiдприємницької дiяльностi, -  
1087. караються позбавленням волi на строк до п'яти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.  
1088. Стаття 208. Виготовлення спиртних напоїв і торгівля ними  
1089. Виготовлення з метою продажу або зберігання з цією метою самогону чи інших міцних спиртних напоїв домашнього приготування, або виготовлення з метою продажу апаратів для їх вироблення, а також торгівля зазначеними спиртними напоями чи апаратами,-  
1090. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1091. Стаття 209. Незаконне виготовлення, зберігання або збут підакцизних товарів  
1092. (1) Незаконне виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів, -  
1093. карається штрафом від ста до трьохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з вилученням вироблених товарів і конфіскацією майна чи без такої.  
1094. (2) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, або вчинене особою, яка раніше була засуджена за частиною першою цієї статті, -  
1095. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з вилученням таких товарів і конфіскацією майна.  
1096. (3) Виготовлення товарів, вказаних у частині першій цієї статті з недоброякісної сировини (матеріалів), які несуть загрозу для життя і здоров'я людей або призвели до отруєння людей чи інших тяжких наслідків, -  
1097. карається позбавленням волі від п'яти до десяти років з вилучення та знищенням вироблених товарів і конфіскацією майна.  
1098. Стаття 210. Фіктивне підприємництво  
1099. (1) Фiктивне пiдприємництво, тобто створення або придбання суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi без намiру здiйснювати статутну діяльність, а також укладання службовими особами або власниками дiючих суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi господарських чи фiнансових угод без намiру їх виконання, а також вчинені з метою прикриття незаконної діяльності або здійснення заборонених видів діяльності, -  
1100. караються штрафом вiд трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з конфіскацією майна чи без такої, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1101. (2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або заподіяли велику матерiальну шкоду державi, банкові, кредитним установам, iншим юридичним особам або громадянам, -  
1102. караються позбавленням волi на строк від трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.  
1103. Примiтка. Матеріальна шкода вважається великою, якщо вона у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1104. Стаття 211. Протидія законній підприємницькій діяльності  
1105. (1) Протидія законній підприємницькій діяльності, тобто протиправна вимога перестати займатися підприємницькою діяльністю чи обмежити її, укласти угоду, виконання якої може обмежити законні права чи інтереси того, хто займається підприємницькою діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, -  
1106. караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1107. (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або з погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, або поєднані з насильством, що не є небезпечним для життя і здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -  
1108. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.  
1109. (3) Протидія законній підприємницькій діяльності, вчинена організованою групою, або службовою особою з використанням службового становища, або поєднана з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або така, що заподіяла велику шкоду чи спричинила інші тяжкі наслідки, -  
1110. караються позбавленням волі на строк від семи до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
1111. Стаття 212. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi  
1112. (1) Ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності або осіб, якi здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть без створення юридичної особи, вiд повернення в Україну у передбаченi законодавством строки виручки в iноземнiй валютi вiд реалiзацiї на експорт товарiв (робiт, послуг), товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей, -  
1113. караються штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв.  
1114. (2) Тi самі дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, або приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей у великих розмiрах -  
1115. караються обмеженням волі на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1116. (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмiрах, -  
1117. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.  
1118. Примiтка: 1. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими у великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності в тисячу i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).  
1119. 2. Ухилення вiд повернення виручки в iноземнiй валютi, товарів або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, чи приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей визнаються вчиненими в особливо великому розмiрi, якщо ця виручка, товари або інші матеріальні цінності у три тисячі i бiльше разiв перевищують неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян (в перерахунку у валюту України за офiцiйним курсом нацiональної валюти, визначеним Нацiональним банком України, на останнiй день строку, передбаченого законодавством для перерахування виручки в iноземнiй валютi з-за кордону).  
1120. Стаття 213. Незаконне вiдкриття або використання за межами України валютних рахункiв  
1121. (1) Незаконне відкриття або використання без дозволу Національного банку України за межами України приватних валютних рахунків, або валютних рахунків підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, вчинені службовою особою підприємства, установи чи організації або за її дорученням іншою особою, або особою, яка здійснює підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, а також іншою особою, яка є громадянином України і постійно проживає на її території, -  
1122. караються штрафом від п'ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк від двох до чотирьох років, з конфіскацією майна або без такої.  
1123. (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -  
1124. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна та позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1125. Стаття 214. Легалiзацiя (вiдмивання) грошових коштiв та iншого майна, здобутих злочинним шляхом  
1126. Вчинення фiнансових операцiй та iнших угод з грошовими коштами та iншим майном, здобутих зазнаки злочинним шляхом, а також використання зазначених коштiв та iншого майна для здiйснення пiдприємницької або iншої господарської дiяльностi, а також створення організованих груп в Україні чи за її межами для легалізації (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих зазнаки злочинним шляхом, -  
1127. караються штрафом вiд п'ятисот до трьох тисяч неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна.  
1128. Стаття 215. Порушення законодавства про бюджетну систему України  
1129. (1) Використання службовою особою бюджетних коштів не відповідно до їх цільового призначення або в обсягах, що перевищують затверджені межі видатків, а так само недотримання вимог щодо пропорційного скорочення видатків бюджету чи пропорційного фінансування видатків бюджетів усіх рівнів, як це встановлено чинним бюджетним законодавством, якщо предметом цих діянь були бюджетні кошти у великих розмірах, -  
1130. караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.  
1131. (2) Ті самі діяння, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -  
1132. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до восьми років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.  
1133. Примітки: 1. До бюджетних коштів належать кошти, що включаються у бюджети всіх рівнів незалежно від джерела їх формування.  
1134. 2. Великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1135. 3. Особливо великим розміром бюджетних коштів відповідно до статей 215, 216 цього Кодексу вважається сума, що в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1136. Стаття 216. Видання нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку  
1137. (1) Видання службовою особою нормативних актів, які змінюють доходи і видатки бюджету всупереч встановленому законом порядку, якщо предметом таких дій були бюджетні кошти у великих розмірах, -  
1138. карається штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1139. (2) Ті ж самі дії, предметом яких були бюджетні кошти в особливо великих розмірах або вчинені повторно, -  
1140. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1141. Стаття 217. Умисна несплата податків і зборів  
1142. (1) Умисна несплата податкiв, зборiв (обов'язкових платежiв), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, учинене службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї, незалежно вiд форм власностi або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -  
1143. карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років.  
1144. (2) Ті самі дiяння, вчинені за попередньою змовою групою осiб або повторно, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв у великих розмiрах, -  
1145. караються штрафом від п'ятисот до однiєї тисячі неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна або без такої.  
1146. (3) Дiяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені особою, ранiше судимою за ухилення вiд сплати податкiв, зборiв, iнших обов'язкових платежiв, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетiв чи державних цiльових фондiв коштiв в особливо великих розмiрах, -  
1147. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з конфiскацiєю майна та позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1148. Примiтка: Пiд значним розмiром коштiв слiд розумiти суми податку, збору (обов'язкового платежу), яка в триста i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), які в сімсот п'ятдесят i бiльше разiв перевищують установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян; пiд особливо великим розмiром коштiв слiд розумiти суми податку і збору (обов'язкового платежу), яка в три тисячі i бiльше разiв перевищує установлений законодавством неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1149. Стаття 218. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів з підприємств, установ, організацій з необережності  
1150. (1) Невиконання або неналежне виконання службовою особою підприємства, установи, організації (незалежно від форми власності) на яку покладено відповідальність за правильність обчислення і своєчасність сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, своїх службових обов'язків щодо сплати податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, через недбале ставлення до цих обов'язків, що призвело до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних фондів коштів у значних розмірах, -  
1151. карається штрафом у розмірі від ста до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років.  
1152. (2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -  
1153. караються штрафом у розмірі від двохсот п'ятдесяти до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1154. Стаття 219. Несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів фізичними особами з необережності  
1155. (1) Необережна несплата податків, зборів, інших обов'язкових платежів, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, чи будь-якою іншою фізичною особою, яка зобов'язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до ненадходження в установлені законом терміни до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах, -  
1156. карається штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року.  
1157. (2) Ті ж діяння, вчиненні особою, раніше судимою за несплату податків, зборів, інших обов'язкових платежів, або якщо вони призвели до ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах, -  
1158. караються штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами строком до двох років, або позбавленням волі на строк до двох років.  
1159. Примітка. У статтях 218 та 219 під значним розміром коштів слід розуміти суми податку, зборів, іншого обов'язкового платежу, які в триста і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під великим розміром коштів слід розуміти суми податку, збору, іншого обов'язкового платежу, які в сімсот п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1160. Стаття 220. Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів  
1161. (1) Незаконне переведення в готівку безготівкових коштів, тобто переведення в готівку коштів з використанням фіктивних угод, -  
1162. карається штрафом у розмірі від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами строком до двох років.  
1163. (2) Ті ж дії, вчинені за попереднім змовою групою осіб, або у великих розмірах, -  
1164. караються виправними роботами строком до двох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років, з конфіскацією майна чи без такої.  
1165. (3) Діяння, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, вчинені особою раніше судимою за такі ж діяння або якщо вони вчинені в особливо великих розмірах, -  
1166. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з конфіскацією майна.  
1167. Примітка. Під великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в двісті і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян; під особливо великим розміром переведення в готівку безготівкових коштів слід розуміти суму коштів, яка в тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1168. Стаття 221. Порушення правил здачі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  
1169. Ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або для обов'язкового продажу видобутих із надр, отриманих із вторинної сировини, піднятих чи знайдених дорогоцінних металів чи дорогоцінного каміння, якщо це діяння вчинене у великому розмірі, а також ухилення від обов'язкової здачі на афінаж або обов'язкового продажу скуплених дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, ювелірних чи побутових виробів з них або лому таких виробів, -  
1170. карається штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до п'яти років.  
1171. Примітка: Порушення правил здачі державі дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння визнається здійсненим у великому розмірі, якщо вартість вказаних у цій статті предметів, не зданих або не проданих державі, перевищує п'ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.  
1172. Стаття 222. Підроблення знаків поштової оплати і проїзних квитків  
1173. Виготовлення з метою збування, збування або використання зазнаки підроблених знаків поштової оплати, маркованої продукцiї, міжнародних відповідних купонів, посвідчень особи для міжнародного поштового обміну, відбитків маркувальних або друкарських машин, а також квитків залізничного, водного, повітряного або автомобільного транспорту та інших проїзних документів і документів на перевезення вантажу -  
1174. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на строк до двох років.  
1175. Стаття 223. Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору чи контрольних марок  
1176. (1) Незаконне виготовлення, пiдроблення, використання або збут незаконно виготовлених, одержаних чи пiдроблених марок акцизного збору або контрольних марок для маркування упаковок примірників аудіовізуальних творів та фонограм -  
1177. караються штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до чотирьох рокiв.  
1178. (2) Тi самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -  
1179. караються штрафом вiд трьохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна.  
1180. Стаття 224. Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма  
1181. (1) Незаконне виготовлення, збут або використання державного пробірного клейма, -  
1182. карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до чотирьох років.  
1183. (2) Ті самі дії, вчинені повторно або організованою групою, -  
1184. караються штрафом від трьохсот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, із конфіскацією майна.  
1185. Стаття 225. Фіктивне банкрутство  
1186. (1) Зазнаки неправдива заява громадянина - засновника або власника суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службової особи суб'єкта пiдприємницької дiяльностi про фiнансову неспроможнiсть виконання вимог з боку кредиторiв i зобов'язань перед бюджетом -  
1187. карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1188. (2) Тi самi дiї, якщо вони завдали великої матерiальної шкоди кредиторам або державi, -  
1189. караються позбавленням волi на строк до трьох рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.  
1190. Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1191. Стаття 226. Доведення до банкрутства  
1192. Доведення до банкрутства, тобто умисне, з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах третіх осіб вчинення власником або службовою особою суб'єкта підприємницької діяльності дій, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єкта підприємницької діяльності, якщо це завдало істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам кредиторів, -  
1193. карається штрафом від п'ятисот до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1194. Ті самі дії, якщо вони завдали великої матеріальної шкоди, -  
1195. караються позбавленням волі на строк до п'яти років з конфіскацією майна.  
1196. Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1197. Стаття 227. Приховування банкрутства  
1198. Умисне приховування громадянином - засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi своєї стiйкої фiнансової неспроможностi шляхом подання недостовiрних вiдомостей, якщо це завдало великої матерiальної шкоди кредиторові, -  
1199. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до двох рокiв, із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю строком до трьох рокiв.  
1200. Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1201. Стаття 228. Незаконні дії у разі банкрутства  
1202. (1) Умисне приховування майна або майнових обов'язкiв, вiдомостей про майно, передача майна в iнше володiння або його відчуження чи знищення, а також фальсифікація, приховування або знищення документiв, якi вiдображають господарську дiяльнiсть, якщо цi дiї вчиненi громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi у разі банкрутства чи в передбаченнi банкрутства i завдали великої матерiальної шкоди, -  
1203. караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1204. (2) Неправомiрне задоволення у разі банкрутства майнових вимог одних кредиторiв на шкоду iнтересам iнших, вчинене громадянином-засновником або власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також прийняття такого задоволення особою, яка знала про перевагу, вiддану їй на шкоду iнтересам iнших кредиторiв, якщо цi дiї завдали великої матерiальної шкоди, -  
1205. караються арештом на строк до трьох мiсяцiв або штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.  
1206. Стаття 229. Шахрайство з фінансовими ресурсами  
1207. (1) Надання громадянином-пiдприємцем або засновником чи власником суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, а також службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi зазнаки неправдивої iнформацiї органам державної влади, банкам або iншим кредиторам з метою одержання субсидiй, субвенцiй, дотацiй, кредитiв чи пiльг щодо податкiв у разі вiдсутностi ознак злочину проти власностi -  
1208. карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1209. (2) Тi самi дiї, якщо вони вчиненi повторно або завдали великої матерiальної шкоди державi чи кредиторові, -  
1210. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади або займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.  
1211. Примiтка. Матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1212. Стаття 230. Злiсне ухилення вiд погашення кредиторської заборгованості  
1213. Злiсне ухилення керiвника підприємства, установи, органiзацiї або громадянина-суб`єкта підприємницької діяльності вiд погашення за рiшенням суду, що набрало чинностi, кредиторської заборгованостi або вiд оплати цiнних паперiв у великому розмiрi -  
1214. карається штрафом вiд ста до чотирьохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв.  
1215. Примiтка. Кредиторською заборгованістю у великому розмiрi вважається заборгованiсть фiзичної особи на суму, що перевищує сто неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, а органiзацiї - на суму, що перевищує двiстi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян.  
1216. Стаття 231. Порушення порядку випуску (емісії) та обiгу цінних паперів  
1217. (1) Випуск (емісія) службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi цiнних паперiв у формi їх вiдкритого розмiщення без реєстрацiї емiсiї у встановленому порядку -  
1218. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв, або виправними роботами на строк до двох років.  
1219. (2) Внесення громадянином або службовою особою суб'єкта пiдприємницької дiяльностi в документи, якi подаються для реєстрацiї емiсiї цiнних паперiв, зазнаки недостовiрної iнформацiї, а також затвердження таких документiв, якщо цi дiї заподіяли матерiальну шкоду iнвесторовi, -  
1220. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1221. (3) Виготовлення з метою збуту, збут чи використання iншим чином пiдроблених недержавних цiнних паперiв -  
1222. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.  
1223. (4) Дiї, передбаченi частиною третьою цiєї статтi, якщо вони вчиненi повторно або якщо вони завдали великої матерiальної шкоди iнтересам юридичних осіб або громадянам, -  
1224. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.  
1225. (5) Дiї, передбаченi частинами третьою або четвертою цiєї статтi, якщо вони вчиненi органiзованою групою або якщо вони завдали особливо великої матерiальної шкоди iнтересам держави, юридичним особам або громадянам, -  
1226. караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та з конфiскацiєю майна.  
1227. Примiтка 1. Повторним у цiй статтi визнається злочин, вчинений особою, яка ранiше вчинила будь-який iз злочинiв, передбачених статтями 204 або 209 цього Кодексу.  
1228. 2. Вiдповiдно до цiєї статтi матерiальна шкода вважається великою, якщо вона у сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а особливо великою - така, що у п'ятсот i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1229. Стаття 232. Обман покупців та замовників  
1230. (1) Обмірювання, обважування, обраховування чи інший обман покупців або замовників під час реалізації товарів або надання послуг, якщо ці дії вчинені у значних розмiрах, -  
1231. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна i позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1232. (2) Тi самi дiяння, вчиненi особою, ранiше судимою за обман покупцiв чи замовникiв, -  
1233. караються штрафом вiд ста до п'ятисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням волi на строк до шести років, з конфiскацiєю майна i позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1234. Примiтка. Обманом покупців та замовників у значних розмiрах слiд вважати обман, що спричинив громадянинові матерiальну шкоду в сумi, що перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1235. Стаття 233. Фальсифікація засобів вимірювання  
1236. Виготовлення або перероблення з метою використання чи збуту, а також збут фальсифiкованих вимiрювальних приладiв чи iнструментiв -  
1237. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.  
1238. Стаття 234. Випуск або реалізація недоброякісної продукцiї  
1239. Випуск на товарний ринок або iнша реалiзацiя споживачам недоброякiсної, тобто такої, що не вiдповiдає встановленим стандартам, нормам, правилам i технiчним умовам, або некомплектної продукцiї та товарiв, здiйснений вiдповiдальними за це особами, якщо такi дiї вчиненi у великих розмiрах або спричинили інші тяжкi наслiдки, -  
1240. караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1241. Стаття 235. Змовлення про підвищення або фіксування цін  
1242. (1) Змовлення про штучне пiдвищення або пiдтримання монопольних цiн (тарифiв), знижок, надбавок, нацiнок з метою усунення конкуренцiї мiж суб'єктами пiдприємницької дiяльностi -  
1243. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1244. (2) Насильство, заподiяння шкоди чи погроза ними з метою штучної змiни або штучного фiксування цiн -  
1245. караються штрафом від сорока до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1246. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені організованою групою або особою, раніше судимою за злочини, передбачені цією статтею, -  
1247. караються позбавленням волі на строк вiд двох до семи рокiв з конфіскацією майна.  
1248. Стаття 236. Незаконне використання товарного знака  
1249. Незаконне використання чужого знака для товарів чи послуг, фірмового (зареєстрованого) найменування, маркування товару, якщо це завдало iстотної шкоди iнтересам держави чи iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi або було пов'язане з отриманням доходу у великих розмiрах, -  
1250. карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або виправними роботами на строк до двох рокiв.  
1251. Примiтка. Отримання доходу у великих розмірах вважається таким, коли доход у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1252. Стаття 237. Порушення антимонопольного законодавства  
1253. Неподання або подання зазнаки неправдивих документів чи іншої інформації Антимонопольному комітетові України або його територіальному відділенню, а також ухилення вiд виконання законних рiшень цих органiв, якщо таке дiяння вчинене службовою особою органу державної влади, органу місцевого самоврядування, органу адміністративно-господарського управління і контролю, підприємства, установи, організації і якщо воно заподіяло iстотну шкоду iнтересам держави або iнтересам юридичних чи фiзичних осiб, або було пов'язано з отриманням доходу у великих розмiрах, -  
1254. караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або виправними роботами на строк до двох років.  
1255. Примiтка. Великим розміром отримання доходу вважається такий, що у двiстi i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1256. Стаття 238. Незаконне збирання з метою використання або використання вiдомостей, що становлять комерцiйну таємницю  
1257. Умисні дії, спрямовані на отримання відомостей, що складають комерційну таємницю, з метою розголошення чи іншого використання цих відомостей (комерційне шпигунство), якщо це спричинило велику матеріальну шкоду суб'єкту підприємницької діяльності, -  
1258. караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох рокiв, або позбавленням волі на той самий строк.  
1259. Стаття 239. Розголошення комерційної таємниці  
1260. Умисне розголошення комерційної таємниці без згоди її власника особою, якій ця таємниця відома у зв'язку з професійною або службовою діяльністю, якщо воно вчинене з корисливих чи інших особистих мотивів i завдало iстотної шкоди iнтересам суб'єкта пiдприємницької дiяльностi, -  
1261. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1262. Стаття 240. Незаконна приватизація майна державних підприємств  
1263. (1) Приватизація майна державних підприємств шляхом заниження вартості об'єкту приватизації або використання підроблених приватизаційних паперів чи іншим незаконним способом, а так само об'єкту, який не підлягає приватизації згідно з законами України, або неправомочною особою, -  
1264. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна або без такої.  
1265. (2) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті якщо воно призвело до незаконної приватизації об'єкту державної власності в великих розмірах, або вчинене організованою групою чи службовою особою -  
1266. карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.  
1267. Примітка: Великим розміром, передбаченим у цій статті визнається незаконна приватизація об'єктів державної власності на суму, що у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1268. Стаття 241. Незаконні дії щодо приватизаційних паперів  
1269. (1) Продаж або інша незаконна передача приватизаційних паперів особою, яка не є власником цих документів, їх купівля або розміщення та інші операції з приватизаційними документами без належного дозволу, -  
1270. караються штрафом у розмірі від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк.  
1271. (2) Ті самі дії, вчинені повторно, або особою, раніше судимою за один із злочинів, передбачених статтями 240, 242, або організованою групою, або з використанням службового становища, -  
1272. караються позбавленням волі на строк від двох до семи років з конфіскацією майна або без такої.  
1273. (3) Викрадення приватизаційних паперів, -  
1274. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.  
1275. Стаття 242. Недотримання особою обов'язкових умов щодо приватизації майна державних підприємств та їх подальшого використання  
1276. Подання неправдивих відомостей у декларації щодо походження коштів, за які приватизується майно або підприємство, та інших документах, необхідних для їх приватизації, недотримання вимог щодо подальшого використання приватизованого об'єкту та інших обов'язкових умов щодо приватизації, встановлених законами та іншими нормативно-правовими актами України, -  
1277. караються штрафом у розмірі від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років.  
1278. Розділ VIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДОВКІЛЛЯ  
1279. Стаття 243. Порушення правил екологічної безпеки  
1280. Порушення порядку проведення екологічної експертизи, правил екологічної безпеки під час проектування, розміщення, будівництва, реконструкції, введення в експлуатацію, експлуатації та ліквідації підприємств, споруд, пересувних засобів та інших об'єктів, якщо це спричинило загибель людей, екологiчне забруднення значних територій, або інші тяжкі наслідки, -  
1281. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1282. Стаття 244. Невжиття заходів щодо ліквідації наслідків екологічного забруднення  
1283. Ухилення від проведення або неналежне проведення на території, що зазнала забруднення небезпечними речовинами або випромінюванням, дезактиваційних чи інших відновлювальних заходів щодо ліквідації або усунення наслідків екологічного забруднення особою, на яку покладено такий обов'язок, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1284. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1285. Стаття 245. Приховування або перекручення відомостей про екологічний стан або захворюванiсть населення  
1286. (1) Приховування або умисне перекручення службовою особою відомостей про екологічний, в тому числі радіаційний стан, який пов'язаний із забрудненням земель, водних ресурсів, атмосферного повітря, харчових продуктів і продовольчої сировини і такий, що негативно впливає на здоров'я людей, рослинний та тваринний світ, а також про стан захворюваності населення в районах з підвищеною екологічною небезпекою, -  
1287. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1288. (2) Ті самi діяння, вчинені повторно або в зоні екологічного лиха, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
1289. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до семи рокiв з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1290. Стаття 246. Забруднення або псування земель  
1291. (1) Забруднення або псування земель речовинами, відходами чи іншими матеріалами, шкідливими для життя, здоров'я людей або довкілля внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, -  
1292. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1293. (2) Ті самi діяння, що спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки,  
1294. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1295. Стаття 247. Порушення правил охорони надр  
1296. (1) Порушення встановлених правил охорони надр, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи довкілля, а також незаконне видобування корисних копалин, крім загальнопоширених, -  
1297. караються штрафом у розмірі до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до двох років.  
1298. (2) Ті самi діяння, вчиненi на територiях та об'єктах природно-заповідного фонду або повторно, або якщо вони спричинили загибель людей, їх масове захворювання або інші тяжкі наслідки, -  
1299. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого і знарядь видобування.  
1300. Стаття 248. Забруднення атмосферного повітря  
1301. (1) Забруднення або iнша змiна природних властивостей атмосферного повітря шкідливими для життя, здоров'я людей або для довкілля речовинами, відходами або іншими матеріалами промислового чи іншого виробництва внаслiдок порушення спецiальних правил, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -  
1302. караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на той самий строк або без такого.  
1303. (2) Тi самi діяння, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1304. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1305. Стаття 249. Порушення правил охорони вод  
1306. (1) Порушення правил охорони вод (водних об'єктів), якщо це спричинило забруднення поверхневих чи пiдземних вод і водоносних горизонтів, джерел питних, лікувальних вод або змiну їхніх природних властивостей, або виснаження водних джерел i створило небезпеку для життя, здоров'я людей чи для довкілля, -  
1307. карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на той самий строк.  
1308. (2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -  
1309. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
1310. Стаття 250. Забруднення моря  
1311. (1) Забруднення моря в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або в межах вод виключної (морської) економічної зони України матерiалами чи речовинами, шкідливими для життя чи здоров'я людей, або відходами внаслiдок порушення спеціальних правил, якщо це створило небезпеку для життя чи здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло перешкодити законним видам використання моря, а також незаконне скидання чи поховання в межах внутрішніх морських чи територіальних вод України або у відкритому морі зазначених матерiалiв, речовин і відходів -  
1312. караються штрафом вiд трьохсот до восьмисот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого.  
1313. (2) Ті самі дiяння, якщо вони спричинили загибель або захворювання людей, масову загибель об'єктів тваринного і рослинного світу або інші тяжкі наслідки, -  
1314. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років або без такого.  
1315. (3) Неповідомлення спеціально відповідальними за те особами морських та повітряних суден або інших засобів і споруд, що знаходяться в морі, адміністрації найближчого порту України, іншому уповноваженому органу або особі, а у разі скидання з метою поховання - і організації, яка видає дозволи на скидання, інформації про підготовлюване або здійснене внаслідок крайньої потреби скидання чи невідворотні втрати ними в межах внутрішніх морських і територіальних вод України або у відкритому морі шкідливих речовин чи сумішей, що містять такі речовини понад встановлені норми, інших відходiв, якщо це створило небезпеку для життя, здоров'я людей або живих ресурсів моря чи могло завдати шкоди зонам лікування і відпочинку або перешкодити іншим законним видам використання моря, -  
1316. карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1317. Стаття 251. Порушення законодавства про континентальний шельф України  
1318. (1) Порушення законодавства про континентальний шельф України, що заподіяло iстотну шкоду, а також систематичне неприйняття особою, що відповідає за експлуатацію технологічних установок або інших джерел небезпеки в зоні безпеки, заходів для захисту живих організмів моря від дії шкідливих відходів або небезпечних випромінювань та енергії, якщо це створило небезпеку їхньої загибелі або загрожувало життю чи здоров'ю людей, -  
1319. караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв, з конфіскацією всiх знарядь, якими користувалася винувата особа для вчинення злочину або без такої.  
1320. (2) Дослiдження, розвiдування, розробка природних багатств та iншi роботи на континентальному шельфi України, якi провадяться iноземцями, якщо це не передбачено договором мiж Україною i заiнтересованою iноземною державою згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України або спецiальним дозволом, виданим у встановленому законом порядку, -  
1321. караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців з конфіскацією обладнання.  
1322. Стаття 252. Знищення або пошкодження лісових масивів  
1323. (1) Знищення або пошкодження лісових масивів, а також зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізних доріг або інших таких насаджень вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом -  
1324. караються обмеженням волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв.  
1325. (2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель лісових тварин або інші тяжкі наслідки, -  
1326. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
1327. Стаття 253. Незаконна порубка лісу  
1328. Незаконна порубка дерев і чагарників у лісах, захисних та інших лісових насадженнях, що заподіяло iстотну шкоду, а також вчинення таких дiй у заповідниках або на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або в інших особливо охоронюваних лісах -  
1329. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк, з конфіскацією незаконно добутого.  
1330. Стаття 254. Порушення правил, встановлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин  
1331. Порушення правил, встановлених для боротьби з шкідниками і хворобами рослин, що спричинило тяжкі наслідки, -  
1332. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1333. Стаття 255. Незаконне полювання  
1334. (1) Порушення правил полювання, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, а також незаконне полювання в заповідниках або на інших територіях та об'єктах природно-заповідного фонду, або полювання на звiрiв, птахів чи iншi види тваринного свiту, що занесенi до Червоної книги України, -  
1335. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.  
1336. (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені службовою особою з використанням службового становища, або за попередньою змовою групою осіб, або способом масового знищення звірів, птахів чи інших видів тваринного світу, або з використанням транспортних засобів, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
1337. караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією знарядь і засобів полювання та всього добутого.  
1338. Стаття 256. Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом  
1339. (1) Незаконне зайняття рибним, звіриним або іншим водним добувним промислом, якщо воно заподіяло iстотну шкоду, -  
1340. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією знарядь і засобів промислу та всього добутого.  
1341. (2) Ті самі діяння, якщо вони вчинені способом масового знищення риби, звірів чи інших видів тваринного світу або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, -  
1342. караються штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфiскацiєю знарядь i засобiв промислу та всього добутого.  
1343. Стаття 257. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів  
1344. Проведення вибухових робіт з порушенням правил охорони рибних запасів або диких водних тварин -  
1345. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1346. Стаття 258. Порушення ветеринарних правил  
1347. Порушення ветеринарних правил, яке спричинило поширення епізоотії або інші тяжкі наслідки, -  
1348. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1349. Стаття 259. Умисне знищення або пошкодження територій та об'єктів, природно-заповідного фонду  
1350. (1) Умисне знищення або пошкодження територій та об'єктів, взятих пiд охорону держави, та об'єктiв природно-заповідного фонду -  
1351. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1352. (2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1353. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  
1354. Стаття 260. Проектування чи експлуатація споруд без систем захисту довкілля  
1355. (1) Розробка і здача проектів, іншої аналогічної документації замовнику службовою чи спеціально уповноваженою особою без обов'язкових інженерних систем захисту довкілля або введення (прийом) в експлуатацію споруд без такого захисту, якщо вони створили небезпеку тяжких технологічних аварій або екологічних катастроф, загибелі або масового захворювання населення, або інших тяжких наслідків, -  
1356. карається позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або обмеженням волі на той же строк.  
1357. (2) Ті самі дії, якщо вони спричинили наслідки, передбачені частиною першою цієї статті, -  
1358. караються обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
1359. Стаття 261. Безгосподарське використання земель  
1360. Безгосподарське використання земель, якщо це спричинило тривале зниження або втрату їх родючості, виведення земель з сільськогосподарського обороту, змивання гумусного шару, порушення структури грунту, -  
1361. караються штрафом в розмірі до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до двох років, або позбавленням волі на той же строк, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, або без такого.  
1362. Стаття 262. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів енергетики  
1363. Умисне пошкодження або руйнування об'єктів енергетики, якщо ці дії призвели або могли призвести до порушення нормальної роботи цих об'єктів або створили загрозу життю чи здоров'ю людей або загрозу інших тяжких наслідків, -  
1364. карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1365. Розділ IX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ  
1366. Стаття 263. Створення злочинної організації  
1367. (1) Створення злочинної організації з метою вчинення тяжкого, чи особливо тяжкого злочину або декількох злочинів, а також керівництво такою організацією або участь у ній, а також організація, керівництво чи сприяння зустрічі (сходці) представників злочинних організацій або організованих груп для розроблення планів і умов спільного вчинення злочинів, матеріального забезпечення злочинної діяльності чи координації дій об`єднань злочинних органiзацiй або органiзованих груп, -  
1368. караються позбавленням волі на строк від п`яти до п'ятнадцяти років.  
1369. (2) Звільняється від кримінальної відповідальності особа за вчинення злочину, передбаченого частиною першою цієї статті, якщо вона добровільно заявила про створення злочинної організації, активно сприяла її розкриттю.  
1370. Стаття 264. Сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності  
1371. (1) Заздалегідь не обіцяне сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності шляхом надання приміщень, сховищ, транспортних засобів, інформації, документів, технічних пристроїв, грошей, цінних паперів, а також заздалегідь не обіцяне здійснення інших дій по створенню умов, які сприяють їх злочинній діяльності, -  
1372. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна або без такої.  
1373. (2) Ті самі дії, вчинені службовою особою або повторно, -  
1374. караються позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.  
1375. Стаття 265. Бандитизм  
1376. Органiзацiя озброєної банди з метою нападу на підприємства, установи, організації чи на окремих осіб, а також участь у такiй бандi або у вчинюваному нею нападi -  
1377. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна  
1378. Стаття 266. Терористичний акт  
1379. (1) Терористичний акт, тобто застосування зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров'я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, якщо такі дії були вчинені з метою порушення громадської безпеки, залякування населення, провокації воєнного конфлікту, міжнародного ускладнення, або з метою впливу на прийняття рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи місцевого самоврядування, службовими особами цих органів, об'єднаннями громадян, юридичними особами, або привернення уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів винного (терориста), а також погроза вчинення зазначених дій з тією самою метою, -  
1380. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
1381. (2) Ті самі дії, вчинені повторно або попередньою змовою групою осіб, -  
1382. караються позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.  
1383. (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що призвели до загибелi людини, -  
1384. караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довічним позбавленням волі з конфiскацiєю майна.  
1385. (4) Створення терористичної групи чи терористичної органiзацiї, керiвництво такою групою чи органiзацiєю або участь у нiй, а так само матерiальне, органiзацiйне чи iнше сприяння створенню або дiяльностi терористичної групи чи терористичної органiзацiї -  
1386. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1387. (5) Звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiяння, передбачене в частинi четвертiй цiєї статтi, особа, крiм органiзатора i керiвника, яка добровiльно повiдомила про нього правоохоронний орган i сприяла припиненню iснування або дiяльностi терористичної групи чи органiзацiї або розкриттю злочинiв, вчинених у зв'язку iз створенням або дiяльнiстю такої групи чи органiзацiї, якщо в її дiях немає складу iншого злочину.  
1388. Примiтка.  
1389. 1. Пiд терористичною групою слiд розумiти групу з двох або бiльше осiб, якi попередньо домовилися про спiльне вчинення одного чи кiлькох злочинiв, передбачених частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, а також статтею 361 цього Кодексу.  
1390. 2. Пiд терористичною органiзацiєю слiд розумiти стiйке об'єднання осiб, якi з метою вчинення одного чи кiлькох злочинiв, передбачених частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, а також статтею 361 цього Кодексу, здiйснили в межах об'єднання розподiл функцiй, досягли домовленостi про певнi правила поведiнки, обов'язковi для них пiд час пiдготовки i вчинення цих злочинiв.  
1391. Стаття 267. Зазнаки неправдиве повідомлення про терористичний акт  
1392. (1) Зазнаки неправдиве повiдомлення про підготовку вибуху, пiдпалу або iнших дiй, якi загрожують загибеллю людей чи iншими тяжкими наслiдками, -  
1393. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.  
1394. (2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки або вчинене повторно, -  
1395. карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.  
1396. Стаття 268. Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань  
1397. (1) Створення не передбачених законом воєнізованих формувань чи груп або участь у їх діяльності -  
1398. караються позбавленням волі на строк від двох до восьми років із конфіскацією майна чи без такої.  
1399. (2) Створення не передбачених законом будь-яких збройних формувань або участь у їх дiяльностi -  
1400. карається позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1401. (3) Керівництво зазначеними в частинах першій або другій цієї статті формуваннями чи групами, їх фінансування, постачання їм зброї, боєприпасів, вибухових речовин чи військової техніки, -  
1402. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.  
1403. (4) Участь у складі передбачених частинами першою або другою цієї статті формувань чи груп у нападі на підприємства, установи, організації чи на окремих громадян, -  
1404. карається позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна чи без такої.  
1405. (5) Дії, передбачені частиною четвертою цієї статті, що призвели до загибелі людей чи інших тяжких наслідків, -  
1406. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
1407. (6) Звільняється від кримінальної відповідальності за цiєю статтею особа, яка перебувала в складі зазначених у цій статті формувань чи груп, за дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно вийшла з такого формування чи групи і повідомила про їх існування органи державної влади чи органи мiсцевого самоврядування.  
1408. Примітка. 1. Під воєнізованими слід розуміти формування або групу, які мають організаційну структуру військового типу, а саме: єдиноначальність, підпорядкованість та дисципліну, i в яких проводиться військова або стройова чи фізична підготовка.  
1409. 2. Під збройними формуваннями слід розуміти воєнізовані групи, які незаконно мають на озброєнні придатну для використання вогнепальну, вибухову іншого виду зброї.  
1410. Стаття 269. Напад на об'єкти, на яких є предмети, що становлять підвищену небезпеку для оточення.  
1411. Напад на об'єкти, на яких виготовляються, зберігаються, використовуються або якими транспортуються радіоактивні, хімічні, біологічні чи вибухонебезпечні матеріали, речовини, предмети, з метою захоплення, пошкодження або знищення цих об'єктів -  
1412. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
1413. Стаття 270. Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем  
1414. (1) Викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин, вибухових пристроїв чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства -  
1415. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна чи без такої.  
1416. (2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також заволодіння предметами, що перелічені в частині першій цієї статті, шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -  
1417. караються позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з конфіскацією майна чи без такої.  
1418. (3) Дії, передбачені частинами першою чи другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою, а також розбій з метою викрадення вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або радіоактивних матеріалів, а також вимагання цих предметів, поєднане з насильством, небезпечним для життя і здоров`я, -  
1419. караються позбавленням волі на строк від десяти до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
1420. Стаття 271. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами  
1421. (1) Носіння, зберігання, придбання, виготовлення, ремонт, передача чи збування вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без відповідного дозволу -  
1422. караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
1423. (2) Носіння, виготовлення, ремонт або збування кинджалів, фінських ножів, кастетів чи іншої холодної зброї без відповідного дозволу -  
1424. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1425. (3) Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачений частинами першою або другою цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади зброю, бойові припаси, вибухові речовини або вибухові пристрої.  
1426. Стаття 272. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів  
1427. Недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів, якщо це спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1428. карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
1429. Стаття 273. Незаконне поводження з радіоактивними матеріалами  
1430. (1) Придбання, носіння, зберігання, використання, передача, видозмінення, знищення, розпилення або руйнування радіоактивних матеріалів (джерел іонізуючого випромінювання, радіоактивних речовин або ядерних матеріалів, що перебувають у будь-якому фізичному стані в установці або виробі чи в іншому вигляді) без відповідного дозволу -  
1431. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1432. (2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1433. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
1434. Стаття 274. Погроза вчинити розкрадання або використати радіоактивні матеріали  
1435. (1) Погроза вчинити розкрадання радіоактивних матеріалів з метою примусити фізичну або юридичну особу, міжнародну організацію або державу вчинити будь-яку дію або утриматися від неї, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -  
1436. карається позбавленням волі на строк до трьох років.  
1437. (2) Погроза використати радіоактивні матеріали з метою спричинення загибелі людей або інших тяжких наслідків, якщо були пiдстави побоюватися здiйснення цiєї погрози, -  
1438. карається позбавленням волі на строк до п'яти років.  
1439. Стаття 275. Порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами  
1440. (1) Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або інших правил поводження з ними, а також незаконне пересилання цих речовин чи матеріалів поштою або вантажем, якщо це порушення створило небезпеку загибелi людей або настання інших тяжких наслідкiв, -  
1441. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1442. (2) Ті самi діяння, а також незаконне пересилання поштою або багажем легкозаймистих або їдких речовин, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1443. караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.  
1444. Стаття 276. Незаконне ввезення на територiю України вiдходiв i вторинної сировини  
1445. (1) Ввезення на територiю України чи транзит через її територiю вiдходiв або вторинної сировини без належного дозволу -  
1446. караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
1447. (2) Ввезення на територiю України чи транзит через її територію речовин або матерiалiв, що належать до категорiї небезпечних вiдходiв, якi забороняються до ввезення, -  
1448. карається штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.  
1449. Стаття 277. Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин  
1450. (1) Незаконне перевезення на повітряному судні вибухових або легкозаймистих речовин -  
1451. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1452. (2) Ті самi дії, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
1453. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
1454. Стаття 278. Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки  
1455. (1) Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, якою заподіяно шкоду здоров'ю людей або майнову шкоду у великому розмірі, -  
1456. карається штрафом від п'ятдесяти до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1457. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей, майнову шкоду в особливо великому розмірі або інші тяжкі наслідки, -  
1458. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
1459. Примітка. Майнова шкода вважається заподіяною в великих розмірах, якщо прямі збитки складають суму, яка в триста разів і більш перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а в особливо великих розмірах - якщо прямі збитки складають суму яка в тисячу разів і більше разів перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
1460. Розділ Х. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА  
1461. Стаття 279. Порушення вимог законодавства про охорону праці  
1462. (1) Порушення вимог законодавчих та iнших нормативно-правових актiв про охорону праці службовою особою пiдприємства, установи, органiзацiї або громадянином-суб'єктом пiдприємницької діяльності, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -  
1463. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.  
1464. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1465. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до семи років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.  
1466. Стаття 280. Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпекою  
1467. (1) Порушення правил безпеки пiд час виконання робіт з підвищеною небезпекою в гірничому, будівельному чи іншому виробництві особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо це порушення створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -  
1468. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1469. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1470. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до восьми рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1471. Стаття 281. Порушення на виробництві правил хімічної або біологічної безпеки  
1472. (1) Порушення на виробництві правил хімічної або біологічної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -  
1473. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років, або виправними роботами на той самий строк, або обмеженням волі на строк до трьох років  
1474. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1475. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до семи рокiв, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1476. Стаття 282. Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах  
1477. (1) Порушення правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах або у вибухонебезпечних цехах особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -  
1478. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1479. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1480. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк вiд двох до десяти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1481. Стаття 283. Порушення правил ядерної або радіаційної безпеки  
1482. (1) Порушення на виробництвi правил ядерної або радіаційної безпеки особою, яка зобов'язана їх дотримувати, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -  
1483. карається обмеженням волі на строк до чотирьох років або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1484. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1485. карається позбавленням волі на строк вiд трьох до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1486. Стаття 284. Порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукцiї або безпечної експлуатацiї будiвель i споруд  
1487. (1) Порушення під час розроблення, конструювання, виготовлення чи зберiгання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будiвництва правил, що стосуються безпечної експлуатацiї будiвель i споруд особою, яка зобов'язана дотримувати таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання iнших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -  
1488. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.  
1489. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1490. карається виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1491. Розділ XI. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ БЕЗПЕКИ РУХУ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТРАНСПОРТУ  
1492. Стаття 285. Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту  
1493. (1) Порушення працівником залізничного, водного або повітряного транспорту правил безпеки руху або експлуатації транспорту, а також недоброякісний ремонт транспортних засобів, колій, засобів сигналізації та зв'язку, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -  
1494. караються виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1495. (2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або заподіяли велику матеріальну шкоду, -  
1496. караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
1497. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -  
1498. караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.  
1499. Стаття 286. Пошкодження шляхів сполучення і транспортних засобів  
1500. (1) Умисне руйнування або пошкодження шляхів сполучення, споруд на них, рухомого складу або суден, засобів зв'язку чи сигналізації, а також інші дії, спрямовані на приведення зазначених предметів у непридатний для експлуатації стан, якщо це спричинило чи могло спричинити аварiю поїзду, судна, або порушило нормальну роботу транспорту, або створило небезпеку для життя людей чи настання інших тяжких наслідків, -  
1501. караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
1502. (2) Ті самi діяння, якщо вони спричинили потерпiлому середньої тяжкості чи тяжкi тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -  
1503. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
1504. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -  
1505. караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.  
1506. Стаття 287. Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна  
1507. (1) Угон або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна -  
1508. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
1509. (2) Ті самi дії, вчинені за попередньою змовою групою осiб або поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, -  
1510. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
1511. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
1512. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
1513. Стаття 288. Блокування транспортних комунікацій, а також захоплення транспортного підприємства  
1514. (1) Блокування транспортних комунікацій шляхом влаштування перешкод, відключення енергопостачання чи іншим способом, яке порушило нормальну роботу транспорту або створювало небезпеку для життя людей або настання iнших тяжких наслiдкiв, -  
1515. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.  
1516. (2) Захоплення вокзалу, аеродрому, порту, станції або іншого транспортного підприємства, установи або організації -  
1517. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1518. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
1519. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
1520. Стаття 289. Примушування працівника транспорту до невиконання своїх службових обов'язків  
1521. (1) Примушування працівника залiзничного, повiтряного, водного, автомобiльного, мiського електричного чи магiстрального трубопровідного транспорту до невиконання своїх службових обов'язків шляхом погрози вбивством, заподiянням тяжких тiлесних ушкоджень або знищенням майна цього працiвника чи його близьких родичів, -  
1522. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
1523. (2) Ті самi дії, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, -  
1524. караються виправними роботами на строк до двох рокiв або позбавленням волі на строк до семи років.  
1525. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою або поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
1526. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
1527. Стаття 290. Порушення правил повітряних польотів  
1528. (1) Порушення правил безпеки польотів повітряних суден особами, які не є працівниками повітряного транспорту, якщо це створило небезпеку для життя людей або настання інших тяжких наслідків, -  
1529. карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.  
1530. (2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -  
1531. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1532. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -  
1533. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  
1534. Стаття 291. Порушення правил використання повітряного простору  
1535. (1) Порушення правил пуску ракет, проведення всіх видів стрільби, вибухових робіт або вчинення інших дій у повітряному просторі, якщо це створило загрозу безпецi повiтряних польотiв, -  
1536. караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років.  
1537. (2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили потерпілому середньої тяжкості чи тяжкі тілесні ушкодження або завдали великої матеріальної шкоди, -  
1538. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1539. (3) Діяння, передбачені частиною першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили загибель людей, -  
1540. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  
1541. Стаття 292. Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда  
1542. (1) Самовільне без нагальної потреби зупинення поїзда стоп-краном шляхом роз'єднання повітряної гальмової магістралі або іншим способом, якщо це створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, -  
1543. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1544. (2) Ті самi дії, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -  
1545. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
1546. Стаття 293. Ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха  
1547. Ненадання допомоги капітаном судна у разі зіткнення з iншим судном екіпажеві та пасажирам останнього, а також зустрінутим у морі або на іншому водному шляху особам, які зазнали лиха, якщо він мав можливість надати таку допомогу без серйозної небезпеки для свого судна, його екіпажу і пасажирів, -  
1548. карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волi на строк до двох рокiв.  
1549. Стаття 294. Неповідомлення капітаном назви свого судна при зіткненні суден  
1550. Неповідомлення капітаном судна іншому судну, що зіткнулося з ним на морі, назви і порту приписки свого судна, а також місця свого відправлення та призначення, незважаючи на наявність можливості подати ці відомості, -  
1551. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.  
1552. Стаття 295. Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами  
1553. (1) Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпiлому середньої тяжкості тілесне ушкодження, -  
1554. карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох рокiв або без такого.  
1555. (2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, -  
1556. караються позбавленням волі на строк вiд двох до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.  
1557. (3) Діяння, передбачені частиною першою цієї статті, якщо вони спричинили загибель кількох осіб, -  
1558. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.  
1559. Примітка. Під транспортними засобами в цій статті та статтях 296, 298 і 299 слід розуміти всі види автомобілів, трактори та інші самохідні машини, трамваї і тролейбуси, а також мотоцикли та інші механічні транспортні засоби.  
1560. Стаття 296. Випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їх експлуатації  
1561. Випуск в експлуатацію зазнаки технічно несправних транспортних засобів, допуск до керування транспортним засобом особи, яка перебуває в стані сп'яніння або не має права на керування транспортним засобом, чи інше грубе порушення правил експлуатації транспорту, що убезпечують дорожнiй рух, вчинене особою, відповідальною за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, якщо це спричинило наслідки, зазначені в статті 295 цього Кодексу, -  
1562. караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати посади, пов'язанi з вiдповiдальнiстю за технiчний стан або експлуатацiю транспортних засобiв, на строк до трьох рокiв або без такого.  
1563. Стаття 297. Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху  
1564. Порушення правил, норм i стандартiв, що стосуються убезпечення дорожнього руху, вчинене особою, вiдповiдальною за будiвництво, реконструкцiю, ремонт чи утримання шляхiв, вулиць, залiзничних переїздiв, iнших шляхових споруд, або особою, яка виконує такі роботи, якщо це порушення спричинило наслiдки, зазначенi у статтi 295 цього Кодексу, -  
1565. карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на той самий строк.  
1566. Стаття 298. Незаконне заволодiння транспортним засобом  
1567. (1) Незаконне заволодiння транспортним засобом, -  
1568. карається штрафом в розмiрi вiд семисот до однiєї тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1569. (2) Те саме діяння, вчинене за попереднiм зговором групою осiб, або якщо воно потягло пошкодження, або розукомплектування транспортного засобу, або було пов'язане з подальшими дiями, спрямованими на його привласнення чи збут, -  
1570. карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до семи рокiв з конфiскацiєю майна.  
1571. (3) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, вчинене повторно, або з проникненням у примiщення чи iнше мiсце, призначене для зберiгання транспортних засобiв, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або якщо в результатi таких дiй транспортний засiб було вивезено за межi України, -  
1572. карається позбавленням волi на строк вiд семи до дев'яти рокiв з конфiскацiєю майна.  
1573. (4) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, поєднане з насильством, небезпечним для життя або здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або вчинене органiзованою групою, або якщо воно потягло знищення чи втрату транспортного засобу, -  
1574. карається позбавленням волi на строк вiд дев'яти до п'ятнадцяти рокiв з конфiскацiєю майна.  
1575. Примiтка: Вiдповiдно до частини третьої цiєї статтi пiд повторнiстю слiд розумiти вчинення таких дiй особою, яка ранiше вчинила незаконне заволодiння транспортним засобом або злочин, передбачений статтями 190, 191, 192, 193, 194, 195, 270 цього Кодексу.  
1576. Стаття 299. Знищення, підробка або заміна номерів вузлів та агрегатів транспортного засобу  
1577. Знищення, підробка або заміна ідентифікаційного номера, номерів двигуна, шасі або кузова, або заміна без дозволу компетентних органів номерної панелі з ідентифікаційним номером транспортного засобу, -  
1578. караються штрафом у розмірі від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1579. Стаття 300. Порушення чинних на транспорті правил  
1580. Порушення чинних на транспорті правил, що убезпечують рух, якщо це спричинило загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -  
1581. карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1582. Стаття 301. Пошкодження об'єктiв магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв  
1583. (1) Пошкодження або руйнування магістральних нафто-, газо- та нафтопродуктопроводiв, вiдводiв вiд них, а також технологічно пов'язаних з ними об'єктiв, споруд, засобів автоматики, зв'язку, сигналізації, якщо це призвело до порушення нормальної роботи зазначених трубопроводiв або спричинило небезпеку для життя людей або iнші тяжкі наслiдки, -  
1584. карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв, із конфiскацiєю майна чи без такої.  
1585. (2) Тi самi дiї, вчиненi повторно або за попередньою змовою групою осiб, а також загальнонебезпечним способом, -  
1586. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв, з конфiскацiєю майна чи без такої.  
1587. (3) Дії, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили загибель людей, iншi нещаснi випадки з людьми або призвели до аварiї, пожежi, значного забруднення довкiлля чи iнших тяжких наслiдкiв або вчинені організованою групою, -  
1588. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфiскацiєю майна.  
1589. Розділ XII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ ТА МОРАЛЬНОСТІ  
1590. Стаття 302. Групове порушення громадського порядку  
1591. Організація групових дій, що призвели до грубого порушення громадського порядку або суттєвого порушення роботи транспорту, підприємства, установи чи організації, а також активна участь у таких діях -  
1592. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1593. Стаття 303. Масовi заворушення  
1594. (1) Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, насильницьким виселенням громадян, опором представникам влади iз застосуванням зброї або інших предметів, якi використовувалися як зброя, а також активна участь у масових заворушеннях -  
1595. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
1596. (2) Тi самi дiї, якщо вони призвели до загибелi однієї або кількох осіб або до iнших тяжких наслiдкiв, -  
1597. караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв.  
1598. Стаття 304. Заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку  
1599. Публічні заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян або інших дій, що загрожують громадському порядку, а також розповсюдження, виготовлення чи зберігання з метою розповсюдження матеріалів такого змісту -  
1600. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1601. Стаття 305. Хуліганство  
1602. (1) Хулiганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивiв явної неповаги до суспільства, яка вiдзначається особливою зухвалiстю чи винятковим цинiзмом, -  
1603. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.  
1604. (2) Ті самі дії, вчинені групою осіб, -  
1605. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
1606. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені особою, раніше судимою за хуліганство, чи пов`язані з опором представникові влади або представникові громадськості, який виконує обов`язки з охорони громадського порядку, чи іншим громадянам, які перепиняли хуліганські дії, -  
1607. карається позбавленням волі на строк до шести років.  
1608. (4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, якщо вони вчинені iз застосуванням вогнепальної або холодної зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, -  
1609. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років  
1610. Стаття 306. Наруга над могилою  
1611. Наруга над могилою, іншим місцем поховання, над трупом або урною з прахом покiйного, а також викрадення предметів, що знаходяться в місці поховання або на трупі, -  
1612. караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1613. Стаття 307. Нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури  
1614. (1) Умисне нищення, руйнування чи псування пам'яток історії або культури, -  
1615. караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1616. (2) Ті самi дії, вчинені щодо об'єктів, які є особливою історичною або культурною цінністю, -  
1617. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1618. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою з використанням службового становища, -  
1619. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
1620. Стаття 308. Жорстоке поводження з тваринами  
1621. (1) Мучення тварин, що відносяться до хребетних, вчинене із застосуванням садистських методів, або із хуліганських мотивів, а так само нацькування зазначених тварин одна на іншу, вчинене із хуліганських чи корисливих мотивів, -  
1622. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.  
1623. (2) Ті самі дії вчинені у присутності малолітнього, -  
1624. караються штрафом до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до двох років.  
1625. Стаття 309. Ввезення, виготовлення або розповсюдження творів, що пропагують культ насильства і жорстокості  
1626. (1) Ввезення в Україну творів, що пропагують культ насильства і жорстокості з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, зберігання, перевезення чи інше переміщення з тією ж метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -  
1627. караються штрафом до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення та розповсюдження.  
1628. (2) Ті самі дії щодо кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -  
1629. караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією кіно- та відеопродукції, що пропагує культ насильства і жорстокості, засобів її виготовлення і демонстрування.  
1630. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно чи за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, що пропагують культ насильства і жорстокості, -  
1631. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією творів, кіно- та відеопродукції, що пропагують культ насильства і жорстокості, засобів їх виготовлення і демонстрування з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1632. Стаття 310. Ввезення, виготовлення, збування і розповсюдження порнографічних предметів  
1633. (1) Ввезення в Україну творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру з метою збування чи розповсюдження або їх виготовлення, перевезення чи інше переміщення з тією ж метою, або їх збування чи розповсюдження, а також примушування до участі у їх створенні, -  
1634. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, з конфіскацією порнографічних предметів та засобів їх виготовлення і розповсюдження.  
1635. (2) Ті самі дії, вчинені щодо кіно- та відеопродукції порнографічного характеру, а також збування неповнолітнім чи розповсюдження серед них творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -  
1636. караються штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією порнографічної кіно- та відеопродукції, засобів її виготовлення і демонстрування.  
1637. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також примушування неповнолітніх до участі у створенні творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, -  
1638. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією порнографічних предметів, кіно- та відеопродукції, засобів їх виготовлення, розповсюдження і демонстрування з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1639. Стаття 311. Створення або утримання мiсць розпусти i звідництво  
1640. (1) Створення або утримання мiсць розпусти, а також звiдництво для розпусти -  
1641. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1642. (2) Ті самi дії, вчинені з метою наживи або особою раніше судимою за цей злочин, або вчинені організованою групою, -  
1643. караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волі на той самий строк.  
1644. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, -  
1645. караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
1646. Стаття 312. Проституція  
1647. (1) Систематичне заняття проституцією тобто здійснення сексуальних послуг з метою отримання доходу, -  
1648. карається штрафом від п'ятдесяти до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців.  
1649. (2) Втягнення у зайняття проституцією шляхом застосування насильства чи погрози його застосування, знищення чи пошкодження майна, шантажу або обману, -  
1650. караються штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк від одного до трьох років.  
1651. (3) Дії, передбачені частинами першою і другою цієї статті,, вчиненні щодо неповнолітнього або організованою групою, -  
1652. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
1653. Стаття 313. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність  
1654. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними iграми, -  
1655. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1656. Розділ XIII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОБІГУ НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ, ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН, ПРЕКУРСОРІВ ТА ІНШІ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ЗДОРОВ'Я НАСЕЛЕННЯ  
1657. Стаття 314. Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів  
1658. (1) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, тобто їх переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю -  
1659. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна або без такої.  
1660. (2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, а також якщо предметом цих дій були особливо небезпечні наркотичні засоби чи психотропні речовини або наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори у великих розмірах, -  
1661. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна.  
1662. (3) Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, вчинена організованою групою, а також якщо предметом контрабанди були наркотичні засоби, психотропні речовини чи прекурсори в особливо великих розмірах, -  
1663. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, що були предметом контрабанди та з конфіскацією майна.  
1664. Стаття 315. Використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів  
1665. (1) Розміщення коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів, у банках, на підприємствах, в установах, організаціях та їх підрозділах незалежно від форм власності, або придбання за такі кошти об'єктів, що підлягають приватизації, чи обладнання для виробничих та інших потреб, або використання таких коштів і майна з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів -  
1666. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
1667. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, -  
1668. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1669. Примітка. Під великим розміром слід розуміти кошти, сума яких становить двiстi та більше неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян.  
1670. Стаття 316. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування наркотичних засобів або психотропних речовин  
1671. (1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання з метою збування, а також незаконне збування наркотичних засобів або психотропних речовин -  
1672. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої.  
1673. (2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 317, 319, 321, 323, 324, 326 цього Кодексу, або із залученням неповнолітнього, а також збування наркотичних засобів чи психотропних речовин у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян, або збування чи передача цих речовин у мiсця позбавлення волi, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини у великих розмірах чи особливо небезпечні наркотичні засоби або психотропні речовини, -  
1674. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
1675. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби або психотропні речовини в особливо великих розмірах або вчинені із залученням малолітнього або щодо малолітнього, -  
1676. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
1677. (4) Особа, яка добровiльно здала наркотичнi засоби, психотропнi речовини i вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинiв, пов'язаних з їх незаконним обiгом, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за незаконне їх вироблення, виготовлення, придбання, зберiгання, перевезення, пересилання (частина перша статтi 316, частина перша статтi 318 цього Кодексу).  
1678. Стаття 317. Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем  
1679. (1) Викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів чи психотропних речовин або заволодiння ними шляхом шахрайства -  
1680. караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.  
1681. (2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпiлого, або з погрозою застосування такого насильства, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 319, 320, 321, 323, 326 цього Кодексу, або у великих розмірах, а також заволодіння зазначеними засобами чи речовинами шляхом зловживання службової особи своїм службовим становищем, -  
1682. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років із конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1683. (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони вчиненi в особливо великих розмірах, або організованою групою, а також розбiй з метою викрадання наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також вимагання цих засобiв чи речовин, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -  
1684. караються позбавленням волі на строк від семи до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна  
1685. Стаття 318. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту  
1686. (1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів або психотропних речовин без мети збуту -  
1687. караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1688. (2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб чи особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 317, 319, 326 цього Кодексу, або якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини у великих розмірах, -  
1689. караються позбавленням волі на строк від двох до шести років.  
1690. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені із залученням неповнолітнього, а також якщо предметом таких дій були наркотичні засоби чи психотропні речовини в особливо великих розмірах, -  
1691. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
1692. (4) Особа, яка добровiльно звернулася до лікувального закладу i розпочала лiкування вiд наркоманiї, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi за дiї, передбаченi частиною першою цiєї статтi.  
1693. Стаття 319. Посів або вирощування снотворного маку чи конопель  
1694. (1) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель -  
1695. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1696. (2) Незаконний посів або вирощування снотворного маку чи конопель особою, яка була засуджена за цією статтею чи яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 318, 320, 326 цього Кодексу, або вчинені за попередньою змовою групою осіб з метою збуту, а також незаконні посів або вирощування снотворного маку чи конопель у кількості п'ятисот і більше рослин -  
1697. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна.  
1698. Стаття 320. Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збування прекурсорів  
1699. (1) Незаконне вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення або пересилання прекурсорів з метою їх використання для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -  
1700. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1701. (2) Ті самi дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або у великих розмірах, або з метою збування, а також незаконне збування прекурсорів -  
1702. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна або без такої.  
1703. (3) Дії, передбачені частиною першою, вчинені організованою групою або в особливо великих розмірах, -  
1704. караються позбавленням волі на строк від шести до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
1705. (4) Особа, яка добровільно здала прекурсори, що призначалися для вироблення або виготовлення наркотичних засобів чи психотропних речовин, і вказала джерело їх придбання або сприяла розкриттю злочинів, пов'язаних із незаконним обігом прекурсорів, наркотичних засобів чи психотропних речовин, звільняється від кримінальної відповідальності за незаконні їх вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання (частина перша цієї статті)  
1706. Стаття 321. Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем  
1707. (1) Викрадення, привласнення, вимагання прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства з метою подальшого збуту, а також їх збут для вироблення або виготовлення наркотичних засобiв чи психотропних речовин -  
1708. караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією майна чи без такої.  
1709. (2) Ті самi дії, вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або із застосуванням насильства, що не є небезпечним для життя або здоров'я, чи з погрозою застосування такого насильства, або у великих розмірах, а також заволодіння прекурсорами шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, -  
1710. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1711. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цiєї статтi, вчинені організованою групою осіб або в особливо великих розмірах, а також розбiй з метою викрадення прекурсорів, а також їх вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я, -  
1712. караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1713. Стаття 322. Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем та iншi незаконнi дiї з таким обладнанням  
1714. (1) Викрадення, привласнення, вимагання обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, чи заволодiння ним шляхом шахрайства, а також незаконне виготовлення, придбання, зберiгання, передача чи продаж iншим особам такого обладнання -  
1715. караються штрафом від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1716. (2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 321, 323, 324, 326, 327 цього Кодексу, а також заволодіння обладнанням, призначеним для виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, шляхом зловживання особи своїм службовим становищем, -  
1717. караються позбавленням волі на строк від двох до шести років з конфіскацією майна або без такої.  
1718. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені організованою групою або з метою виготовлення особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також розбiй з метою викрадення обладнання, призначеного для виготовлення наркотичних засобiв або психотропних речовин, а також його вимагання, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я,  
1719. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
1720. Стаття 323. Незаконне введення в організм наркотичних засобів або психотропних речовин  
1721. (1) Незаконне введення будь-яким способом наркотичних засобів або психотропних речовин в організм іншої особи проти її волі -  
1722. карається штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1723. (2) Ті самi дії, якщо вони призвели до наркотичної залежності потерпілого або вчинені повторно, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 323, 324, 325, 326, 327 цього Кодексу, або вчинені щодо двох чи більше осіб, або якщо вони заподіяли середньої тяжкості чи тяжке тілесне ушкодження потерпiлому, -  
1724. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
1725. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені щодо неповнолітнього або особи, яка перебуває в безпорадному стані, чи вагітної жінки, або якщо вони були пов'язані з введенням в організм іншої особи особливо небезпечних наркотичних засобів чи психотропних речовин, а також якщо внаслідок таких дій настала смерть потерпілого, -  
1726. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
1727. Стаття 324. Схиляння до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин  
1728. (1) Схиляння певної особи до вживання наркотичних засобів або психотропних речовин -  
1729. карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1730. (2) Та сама дія, вчинена повторно або щодо двох чи більше осіб, або щодо неповнолітнього, а також особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 317, 319, 323 326 цього Кодексу, -  
1731. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
1732. Стаття 325. Незаконне публічне вживання наркотичних засобів  
1733. (1) Відкрите або вчинене групою осіб незаконне вживання наркотичних засобів у місцях, що використовуються для проведення навчальних, спортивних і культурних заходів, та в інших місцях масового перебування громадян -  
1734. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
1735. (2) Ті самi дії, вчинені повторно або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 316, 319, 323, 324, 326, 327 цього Кодексу, -  
1736. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
1737. Стаття 326. Організація або утримання місць для вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин  
1738. (1) Організація або утримання місць для вживання, вироблення чи виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин, а також надання приміщення з цією метою -  
1739. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.  
1740. (2) Ті самi дії, вчинені повторно, або з корисливих мотивів, або групою осіб, або із залученням неповнолітнього, -  
1741. караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.  
1742. Стаття 327. Незаконне виготовлення, підроблення, використання чи збування підроблених документів на отримання наркотичних засобів, психотропних речовин або прекурсорів  
1743. (1) Незаконне виготовлення, підроблення, використання або збування підроблених чи незаконно одержаних документів, які дають право на отримання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -  
1744. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1745. (2) Ті самi дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, або особою, яка раніше вчинила один із злочинів, передбачених статтями 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 цього Кодексу, -  
1746. караються позбавленням волі на строк від трьох до шести років з конфіскацією майна або без такої.  
1747. Стаття 328. Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин  
1748. (1) Незаконна видача рецепта на право придбання наркотичних засобів або психотропних речовин з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -  
1749. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1750. (2) Та сама дія, вчинена повторно, -  
1751. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1752. Стаття 329. Порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів  
1753. (1) Порушення встановлених правил посіву або вирощування снотворного маку чи конопель, а також порушення правил вироблення, виготовлення, зберігання, обліку, відпуску, розподілу, торгівлі, перевезення, пересилання чи використання наркотичних засобів чи психотропних речовин або прекурсорів, призначених для вироблення або виготовлення цих засобiв чи речовин, -  
1754. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1755. (2) Ті самi дії, вчинені повторно, або якщо вони спричинили нестачу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів у великих розмірах, або призвели до викрадення, привласнення, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів або заволодiння ними шляхом шахрайства чи зловживання особою своїм службовим становищем, -  
1756. караються штрафом до сiмдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1757. Стаття 330. Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збування або збування отруйних і сильнодіючих речовин  
1758. (1)Вироблення, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання або зберігання з метою збування, а також збування отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, а також здiйснення таких дiй щодо обладнання, призначеного для вироблення чи виготовлення отруйних або сильнодійних речовин, вчинені без спеціального на те дозволу, -  
1759. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1760. (2) Порушення встановлених правил вироблення, виготовлення, придбання, зберігання, відпуску, обліку, перевезення, пересилання отруйних або сильнодіючих речовин, що не є наркотичними або психотропними, -  
1761. карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до двох років.  
1762. Стаття 331. Організація або утримання мiсць для вживання одурманюючих засобів  
1763. Організація або утримання мiсць для вживання з метою одурманювання лікарських та iнших засобів, що не є наркотичними або психотропними, а також надання приміщень з такою метою -  
1764. караються штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.  
1765. Стаття 332. Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу  
1766. (1) Спонукання неповнолітніх до застосування допінгу, -  
1767. карається штрафом до п'ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1768. (2) Та сама дія, вчинена повторно щодо двох чи більше осіб або особою, яка раніше вчинила один із злочинів передбачених статтями 323, 324, 326, 333 Кодексу, -  
1769. карається позбавленням волі на строк до двох років.  
1770. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли тяжких наслідків, -  
1771. карається позбавленням волі на строк до п'яти років.  
1772. Примітка. Допінг - це засоби і методи, які входять до переліку заборонених Антидопінговим кодексом Олімпійського руху.  
1773. Стаття 333. Схиляння до вживання одурманюючих засобів неповнолітніх  
1774. Схиляння неповнолітніх до вживання з метою одурманювання засобів, що не є наркотичними або психотропними, -  
1775. карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той же строк.  
1776. Стаття 334. Порушення правил боротьби з епідеміями  
1777. Порушення правил, встановлених з метою запобігання епідеміологічним та іншим заразним захворюванням і боротьби з ними, якщо ці дії спричинили або зазнаки могли спричинити поширення цих захворювань, -  
1778. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1779. Стаття 335. Порушення правил поводження з мiкробiологiчними або iншими бiологiчними агентами чи токсинами  
1780. (1) Порушення правил зберiгання, використання, облiку, перевезення мiкробiологiчних або iнших бiологiчних агентiв чи токсинiв, а також iнших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяло шкоду здоров'ю потерпiлого, -  
1781. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв, або позбавленням волi на той самий строк з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв або без такого.  
1782. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей чи iншi тяжкi наслiдки, -  
1783. карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на той самий строк, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1784. Стаття 336. Заготівля, перероблення або збування радіоактивно забруднених продуктів харчування чи іншої продукції  
1785. (1) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо ці дії створили загрозу загибелi людей чи настання iнших тяжких наслiдкiв або заподіяли шкоду здоров'ю потерпiлого, -  
1786. караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1787. (2) Заготівля, перероблення з метою збування або збування продуктів харчування чи іншої продукції, радіоактивно забруднених понад допустимi рівні, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
1788. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1789. Розділ XIY. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОЇ ТАЄМНИЦІ, НЕДОТОРКАННОСТІ ДЕРЖАВНИХ КОРДОНІВ, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИЗОВУ ТА МОБІЛІЗАЦІЇ  
1790. Стаття 337. Розголошення державної таємниці  
1791. (1) Розголошення відомостей, що становлять державну таємницю, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства -  
1792. карається позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1793. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  
1794. карається позбавленням волі строком від п'яти до восьми років.  
1795. Стаття 338. Втрата документів, що містять державну таємницю  
1796. (1) Втрата документів або інших матеріальних носіїв секретної інформації, що містять державну таємницю, а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановленого законом порядку поводження із зазначеними документами та іншими матеріальними носіями секретної інформації або предметами, -  
1797. карається позбавленням волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1798. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  
1799. карається позбавленням волі строком від двох до п'яти років.  
1800. Стаття 339. Передавання іноземним організаціям відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави  
1801. (1) Передавання або збирання з метою передавання іноземним організаціям або їхнім представникам економічних, науково-технічних або інших відомостей, що становлять конфіденційну інформацію, яка є власністю держави, особою, якій ці відомості були довірені або стали відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, за відсутності ознак державної зради або шпигунства, -  
1802. караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1803. (2) Ті самі дії, вчинені з корисливих мотивів, або такі, що спричинили тяжкі наслідки для інтересів держави, або вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осіб, -  
1804. караються позбавленням волі на строк від чотирьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатись певною діяльністю на строк до трьох років.  
1805. Стаття 340. Незаконне перетинання державного кордону  
1806. (1) Перетинання державного кордону України будь-яким способом поза пунктами пропуску через державний кордон України або в пунктах пропуску через державний кордон України, але без установлених документів чи дозволу відповідних органів державної влади -  
1807. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1808. (2) Ті самi дії, вчинені особою, яка ранiше була засуджена за такий самий злочин, -  
1809. караються арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1810. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, що поєднані iз застосуванням зброї, -  
1811. караються позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
1812. Чинність цієї статті не поширюється на випадки прибуття в Україну іноземцiв чи осiб без громадянства без встановленого документа або дозволу для використання права притулку вiдповiдно до Конституцiї України, а також з метою набуття статусу бiженця. Чинність цієї статті також не поширюється на випадки прибуття в Україну без встановленого документа її громадян, які стали жертвами злочинів, пов'язаних з торгівлею людьми.  
1813. Стаття 341. Незаконне переправлення осіб через державний кордон України  
1814. (1) Організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями або сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів або усуненням перешкод, -  
1815. карається штрафом від двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з конфіскацією транспортних або інших засобів вчинення злочину, з конфіскацією майна або без такої.  
1816. (2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -  
1817. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з конфіскацією майна і засобів вчинення злочину.  
1818. Стаття 342. Незаконне вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій для створення зброї, а також військової та спеціальної техніки  
1819. Порушення встановленого порядку вивезення за межі України сировини, матеріалів, обладнання, технологій, які можуть бути використані для створення ракетної, ядерної, хімічної, інших видів зброї, вiйськової та спеціальної техніки, -  
1820. караються штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
1821. Стаття 343. Порушення правил міжнародних польотів  
1822. Вліт в Україну або виліт з України без відповідного дозволу, а також недодержання зазначених у дозволі маршрутів, місць посадки, повітряних трас, коридорів або ешелонів, -  
1823. караються штрафом вiд двохсот до тисячi неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк, із конфiскацiєю повiтряного судна або без такої.  
1824. Стаття 344. Ухилення від призову на строкову військову службу  
1825. Ухилення від призову на строкову військову службу -  
1826. карається обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.  
1827. Стаття 345. Ухилення від призову за мобілізацією  
1828. Ухилення від призову за мобілізацією -  
1829. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1830. Стаття 346. Ухилення від військового обліку або спецiальних зборів  
1831. (1) Ухилення військовозобов'язаного від військового обліку пiсля попередження, зробленого вiдповiдним вiйськовим комiсарiатом, -  
1832. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
1833. (2) Ухилення військовозобов'язаного від навчальних (чи перевiрних) або спецiальних зборів -  
1834. карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або арештом на строк до шести місяців.  
1835. Розділ XV. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ АВТОРИТЕТУ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ, ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН  
1836. Стаття 347. Наруга над державними символами  
1837. (1) Публічна наруга над Державним Прапором України, Державним Гербом України або Державним Гімном України -  
1838. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1839. (2) Публічна наруга над офіційно встановленим або піднятим прапором чи гербом іноземної держави -  
1840. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1841. Стаття 348. Посягання на честь i гiднiсть Президента України  
1842. Умисне приниження честі та гідності Президента України діями або висловлюваннями, вираження в непристойній формі, а також поширення зазнаки неправдивих вигадок, що ганьблять Президента України, -  
1843. караються штрафом до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян або обмеженням волi на строк до трьох рокiв або позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.  
1844. Стаття 349. Незаконне пiдняття Державного Прапора України на річковому або морському судні  
1845. Підняття Державного Прапора України на річковому або морському судні без права на цей прапор -  
1846. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
1847. Стаття 350. Порушення порядку організації та проведення зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій  
1848. (1) Невиконання організатором збору, мітингу, вуличного походу або демонстрації, встановленого порядку їх організації та проведення, якщо це призвело до грубого порушення громадського порядку, -  
1849. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.  
1850. (2) Незаконне перешкодження органiзацiї або проведенню зборiв, мiтингiв, вуличних походiв i демонстрацiй, якщо це дiяння було вчинене службовою особою або iз застосуванням фiзичного насильства, -  
1851. карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до п'яти рокiв, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.  
1852. Стаття 351. Порушення законодавства про об'єднання громадян  
1853. Керівництво об'єднанням громадян, якому відмовлено у легалізації або діяльність якого заборонена судом, -  
1854. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1855. Стаття 352. Захоплення державних або громадських будівель чи споруд  
1856. Захоплення будівель чи споруд, що забезпечують діяльність органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об'єднань громадян з метою незаконного користування ними або перешкоджання нормальній роботі підприємств, установ, організацій -  
1857. карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1858. Стаття 353. Опір, представникові влади, працівниковi правоохоронного органу, члену громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцевi  
1859. (1) Опір представникові влади, під час виконання ним службових обов'язків -  
1860. карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.  
1861. (2) Опір працівниковi правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язкiв, а також члену громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовцевi під час виконання цими особами покладених на них обов'язків щодо охорони громадського порядку -  
1862. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волi на той самий строк.  
1863. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, поєднані з примушенням цих осiб шляхом насильства або погрози застосування такого насильства до виконання явно незаконних дій, -  
1864. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1865. Стаття 354. Образа представника влади, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця  
1866. (1) Образа представника влади під час виконання ним службових обов'язків або у зв'язку з їх виконанням, -  
1867. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців.  
1868. (2) Образа працiвника правоохоронного органу під час виконання ним службових обов'язків або у зв'язку з їх виконанням, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з їхньою участю в охороні громадського порядку -  
1869. карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
1870. Стаття 355. Втручання у діяльність працівника правоохоронного органу  
1871. (1) Вплив у будь-якій формі на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися прийняття незаконних рішень -  
1872. карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волi на строк до трьох рокiв.  
1873. (2) Ті самi дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочинові чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, -  
1874. караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
1875. Стаття 356. Втручання у дiяльнiсть народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голови Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голови Антимонопольного комiтету України, Голови Фонду державного майна України, Голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України  
1876. Вплив у будь-якiй формi на народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або його представника, Голову Рахункової палати або члена Рахункової палати, Голову Нацiонального банку України, члена Нацiональної ради України з питань телебачення i радiомовлення, Голову Антимонопольного комiтету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету, телебачення і радіомовлення України з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язкiв або добитися прийняття незаконних рiшень, -  
1877. карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.  
1878. Тi самі дiї, якщо вони вчиненi особою з використанням свого службового становища, -  
1879. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.  
1880. Стаття 357. Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу  
1881. (1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо працівника правоохоронного органу, а також щодо його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -  
1882. карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк.  
1883. (2) Умисне заподiяння працівниковi правоохоронного органу чи його близьким родичами побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків, -  
1884. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести рокiв.  
1885. (3) Умисне заподiяння працівникові правоохоронного органу або його близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з виконанням цим працівником службових обов'язків -  
1886. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
1887. (4) Дії, передбачені частинами першою, другою або третьою цієї статті, вчинені організованою групою, -  
1888. караються позбавленням волі на строк від шести до чотирнадцяти років.  
1889. Стаття 358. Погроза або насильство щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України  
1890. Погроза вбивством, насильством, знищенням чи пошкодженням майна щодо народного депутата України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Голови Рахункової палати, Голови Нацiонального банку України, а також щодо їх близьких родичiв у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -  
1891. карається позбавленням волi на строк до трьох рокiв.  
1892. Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам середньої тяжкостi тiлесних ушкоджень чи легких тiлесних ушкоджень, нанесення побоїв чи вчинення iнших насильницьких дiй у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -  
1893. карається позбавленням волi на строк до семи рокiв.  
1894. Умисне заподiяння народному депутату України, Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, Головi Рахункової палати, Головi Нацiонального банку України, а також їх близьким родичам тяжких тiлесних ушкоджень у зв'язку з виконанням ними службових обов'язкiв, -  
1895. карається позбавленням волi на строк вiд семи до дванадцяти рокiв.  
1896. Стаття 359. Умисне знищення або пошкодження майна працівника правоохоронного органу  
1897. (1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить працівниковi правоохоронного органу чи його близьким родичам, у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, -  
1898. карається штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
1899. (2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
1900. карається позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.  
1901. Стаття 360. Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця  
1902. Вбивство або замах на вбивство працівника правоохоронного органу чи його близьких родичів у зв'язку з виконанням цим працiвником службових обов'язків, а також члена громадського формування з охорони громадського порядку або військовослужбовця у зв'язку з їх діяльністю щодо охорони громадського порядку -  
1903. караються позбавленням волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.  
1904. Стаття 361. Захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника  
1905. Захоплення або тримання як заручника представника влади, працівника правоохоронного органу чи їх близьких родичів з метою спонукання державної чи iншої установи, пiдприємства, органiзацiї або службової особи вчинити або утриматися від вчинення будь-якої дії як умови звільнення заручника, -  
1906. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
1907. Особа не притягається до відповідальності за цією статтею у випадках, коли тримання представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника здійснювалось за ініціативою останніх, які запропонували себе як заручників як умову звільнення інших заручників.  
1908. Стаття 362. Погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок  
1909. (1) Погроза вбивством, заподiянням тяжких тілесних ушкоджень або знищенням майна загальнонебезпечним способом щодо службової особи чи її близьких або щодо громадянина, який виконує громадський обов'язок, яка застосована з метою припинення діяльності службової особи чи громадянина, що виконує громадський обов'язок, або зміни її характеру в інтересах того, хто погрожує, -  
1910. карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.  
1911. (2) Умисне нанесення побоїв, або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких, -  
1912. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
1913. (3) Умисне заподіяння тяжкого тілесного ушкодження службовій особі або громадянинові, який виконує громадській обов'язок, у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення такої дії щодо їх близьких, -  
1914. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
1915. Стаття 363. Перешкоджання діяльності народного депутата України  
1916. Невиконання службовою особою законних вимог народного депутата України, створення штучних перешкод у його роботі, надання йому зазнаки неправдивої інформації, -  
1917. карається штрафом від ста до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом строком до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк.  
1918. Стаття 364. Умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок  
1919. (1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить службовій особі чи громадянинові, який виконує громадський обов'язок у зв'язку з їхньою службовою чи громадською діяльністю, а також вчинення таких дій щодо їх близьких родичів, -  
1920. караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до чотирьох років.  
1921. (2) Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
1922. караються позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  
1923. Стаття 365. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи  
1924. Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи, поєднане iз вчиненням будь-яких суспільно небезпечних діянь, -  
1925. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходiв громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1926. Стаття 366. Одержання незаконної винагороди працівником державного підприємства, установи чи організації  
1927. Незаконне одержання працівником державного підприємства, установи чи організації, який не є службовою особою, в будь-якому вигляді матеріальних благ або вигід майнового характеру у значному розмірі за виконання чи невиконання будь-яких дій з використанням становища, яке він займає на підприємстві, в установі чи організації, -  
1928. карається штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1929. Примітка. Під незаконною винагородою у значному розмірі в цій статті слід розуміти незаконну винагороду, яка в два і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1930. Стаття 367. Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань  
1931. (1) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, тобто вимога виконати чи не виконати який-небудь договiр, угоду чи iнше цивiльно-правове зобов'язання з погрозою насильства над потерпiлим або його близькими родичами, пошкодження чи знищення їх майна за вiдсутностi ознак вимагання, -  
1932. карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.  
1933. (2) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або iз погрозою вбивства чи заподіяння тяжких тiлесних ушкоджень, або поєднане з насильством, що не є небезпечним для життя i здоров'я, або з пошкодженням чи знищенням майна, -  
1934. карається позбавленням волi на строк вiд трьох до п'яти рокiв.  
1935. (3) Примушування до виконання чи невиконання цивiльно-правових зобов'язань, вчинене органiзованою групою або поєднане з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я, або таке, що завдало великої шкоди чи спричинило iншi тяжкi наслiдки, -  
1936. карається позбавленням волi на строк вiд чотирьох до восьми рокiв з конфiскацiєю майна або без такої.  
1937. Стаття 368. Самоправство  
1938. Самоправство, тобто самовільне, всупереч установленому законом порядку, вчинення будь-яких дій, правомірність яких оспорюється окремим громадянином або пiдприємством, установою чи органiзацiєю, якщо такими діями була заподіяна значна шкода інтересам громадянина, державним чи громадським iнтересам або iнтересам власника, -  
1939. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумiв доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до трьох мiсяцiв.  
1940. Стаття 369. Викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання службовим становищем або їх пошкодження  
1941. (1) Викрадення, привласнення, вимагання офіційних документів, штампів чи печаток або заволодіння ними шляхом шахрайства чи зловживання особи своїм службовим становищем, а так само їх умисне знищення, пошкодження чи приховування, а також здійснення таких самих дій відносно приватних документів, що знаходяться на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності, вчинене з корисливих мотивів або в інших особистих інтересах, -  
1942. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1943. (2) Ті самi дії, якщо вони спричинили порушення роботи підприємства, установи чи організації або вчинені щодо особливо важливих документів, штампів, печаток, -  
1944. караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1945. (3) Незаконне заволодіння будь-яким способом паспортом або іншим важливим особистим документом -  
1946. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1947. Стаття 370. Підроблення документів, печаток, штампів та бланкiв, їх збування, використання підроблених документів  
1948. (1) Підроблення посвідчення або іншого документа, який видається підприємством, установою чи організацією незалежно від форм власностi і який надає права або звільняє від обов'язків, з метою використання його як підроблювачем, так і іншою особою або збування такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів або бланкiв підприємств, установ чи організацій незалежно від форм власностi з тією самою метою або їх збування -  
1949. караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1950. (2) Дії, передбачені частиною першої цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -  
1951. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
1952. (3) Використання зазнаки підробленого документа -  
1953. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
1954. Стаття 371. Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації  
1955. (1) Незаконне використання спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації -  
1956. карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до чотирьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1957. (2) Ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб або організованою групою або заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом правам чи інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб, -  
1958. караються позбавленням волі на строк вiд трьох до семи рокiв.  
1959. Стаття 372. Пошкодження лiнiй зв'язку  
1960. Пошкодження кабельної, радiорелейної, повiтряної лiнiї зв'язку, проводового мовлення або споруд чи обладнання, якi входять до їх складу, якщо воно спричинило тимчасове припинення зв'язку, -  
1961. карається штрафом вiд ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до одного року, або обмеженням волі на строк до двох рокiв.  
1962. Розділ XVI. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ ВИКОРИСТАННЯ АВТОМАТИЗОВАНИХ ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ  
1963. Стаття 373. Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних систем  
1964. (1) Незаконне втручання в роботу автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, що призвело до перекручення чи знищення комп'ютерної iнформацiї або носiїв такої iнформацiї, а також розповсюдження комп'ютерного вірусу шляхом застосування програмних i технiчних засобiв, призначених для незаконного проникнення в цi машини, системи чи комп'ютернi мережi i здатних спричинити перекручення або знищення комп'ютерної iнформацiї чи носiїв такої iнформацiї, -  
1965. караються штрафом до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волi на той самий строк.  
1966. (2) Тi самi дiї, якщо вони заподіяли шкоду у великих розмiрах або вчиненi повторно чи за попередньою змовою групою осiб, -  
1967. караються обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.  
1968. Стаття 374. Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем  
1969. (1) Викрадення, привласнення, вимагання комп`ютерної інформації або заволодiння нею шляхом шахрайства чи зловживанням особи своїм службовим становищем -  
1970. караються штрафом від п`ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
1971. (2) Ті самі дії, вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб, -  
1972. караються штрафом від ста до чотирьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на той самий строк.  
1973. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони заподіяли шкоду у великому розмірі, -  
1974. караються позбавленням волі на строк від двох до десяти років.  
1975. Стаття 375. Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних систем  
1976. (1) Порушення правил експлуатації автоматизованих електронно-обчислювальних машин, їх систем чи комп'ютерних мереж особою, що відповідає за їх експлуатацію, якщо це спричинило викрадення, перекручення чи знищення комп'ютерної інформації, засобів її захисту, або незаконне копіювання комп'ютерної інформації, або істотне порушення роботи таких машин, їх систем чи комп'ютерних мереж, -  
1977. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п`яти років, або виправними роботами на строк до двох років.  
1978. (2) Те саме діяння, якщо воно заподіяло шкоду у великому розмірі, -  
1979. карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волi на строк до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
1980. Розділ XVII. ЗЛОЧИНИ У СФЕРІ СЛУЖБОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
1981. Стаття 376. Зловживання владою або службовим становищем  
1982. (1) Зловживання владою або службовим становищем, тобто умисне, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб, використання службовою особою влади чи службового становища, всупереч iнтересам служби, якщо воно заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам юридичних осіб, -  
1983. карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв, із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
1984. (2) Ті самі діяння, якщо вона спричинила тяжкі наслідки, -  
1985. карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років із конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1986. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчинені працівником правоохоронного органу, -  
1987. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1988. Примітка: 1. Під службовими особами розуміються особи, які постійно чи тимчасово здійснюють функції представників влади, а також обіймають постійно чи тимчасово на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських обов'язків, або виконують такі обов'язки за спеціальним повноваженням.  
1989. 2. Службовими особами також визнаються іноземці або особи без громадянства, які виконують обов'язки зазначені в пункті 1 цієї примітки.  
1990. 3. Істотною шкодою у статтях 376, 377, 379, якщо вона полягає у заподіянні матеріальних збитків, вважається така шкода, яка в сто і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1991. 4. Тяжкими наслідками у статтях 376, 377, 378, 379, якщо вони полягають у заподіянні матеріальних збитків, вважаються такі, які у двісті п'ятдесят і більше разів перевищують неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
1992. Стаття 377. Перевищення влади або службових повноважень  
1993. (1) Перевищення влади або службових повноважень, тобто умисне вчинення службовою особою дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, якщо воно заподіяло iстотну шкоду охоронюваним законом правам та iнтересам окремих громадян, або державним чи громадським iнтересам, або iнтересам юридичних осiб, -  
1994. карається виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1995. (2) Перевищення влади або службових повноважень, якщо воно супроводжувалося насильством, застосуванням зброї або болісними і такими, що ображають особисту гідність потерпілого, діями, -  
1996. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
1997. (3) Дiї, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -  
1998. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років з конфіскацією майна або без такої та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю на строк до трьох років.  
1999. Стаття 378. Службове підроблення  
2000. (1) Службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документiв зазнаки неправдивих відомостей, iнше пiдроблення документiв, а також складання і видача зазнаки неправдивих документів -  
2001. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волi на строк до трьох рокiв, з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.  
2002. (2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -  
2003. карається позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.  
2004. Стаття 379. Службова недбалість  
2005. (1) Службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов'язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осiб, -  
2006. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох рокiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волi на той самий строк, із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв.  
2007. (2) Те саме дiяння, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, -  
2008. карається позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв із позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох рокiв та зі штрафом вiд ста до двохсот п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.  
2009. Стаття 380. Одержання хабара  
2010. (1) Одержання службовою особою в будь-якому виглядi хабара за виконання чи невиконання в інтересах того, хто дає хабара, будь-якої дії з використанням наданої їй влади чи службового становища -  
2011. карається штрафом вiд семисот п'ятдесяти до однiєї тисячi п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від двох до восьми рокiв, із конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.  
2012. (2) Одержання хабара у великому розмірі, або службовою особою, яка займає вiдповiдальне становище, або за попередньою змовою групою осiб, або повторно, або поєднане з вимаганням хабара -  
2013. карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти рокiв з конфiскацiєю майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.  
2014. (3) Одержання хабара в особливо великому розмiрi або службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, -  
2015. карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певнi посади чи займатися певною дiяльнiстю на строк до трьох років.  
2016. Примітка: 1. Великим розміром хабара вважається такий, що у двiстi і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, особливо великим - такий, що у п'ятсот i більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.  
2017. 2. Під службовими особами, які займають відповідальне становище, розуміються особи, зазначені у пункті 1 Примітки до статті 376, посади яких згідно зі статтею 25 Закону України "Про державну службу" віднесені до третьої, четвертої, п'ятої та шостої категорій, а також судді, прокурори і слідчі, керівники, заступники керівників органів державної влади та управління, місцевого самоврядування, їх структурних підрозділів та одиниць. Під службовими особами, які займають особливо відповідальне становище, розуміються особи, зазначені в частині 1 статті 9 Закону України "Про державну службу", та особи, посади яких згідно iз статтею 25 цього Закону віднесені до першої та другої категорій.  
2018. 3. Повторним у статтях 380 і 381 цього Кодексу визнається злочин, вчинений особою, яка раніше вчинила будь-який із злочинів, передбачених цими статтями.  
2019. 4. Вимаганням хабара визнається вимога службовою особою хабара із погрозою вчинення або невчинення з використанням влади чи службового становища дій, які можуть заподіяти шкоду правам чи законним інтересам того, хто дає хабара, або умисне створення службовою особою умов, за яких особа вимушена дати хабара з метою запобігання шкідливим наслідкам щодо своїх прав і законних інтересів.  
2020. Стаття 381. Давання хабара  
2021. (1) Давання хабара, -  
2022. карається штрафом вiд двохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років.  
2023. (2) Давання хабара, вчинене повторно, -  
2024. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років із конфіскацією майна або без такої.  
2025. (3) Особа, яка дала хабар, звiльняється вiд кримiнальної вiдповiдальностi, якщо стосовно неї мало місце вимагання хабара або якщо після давання хабара вона добровільно заявила про те, що сталося до порушення кримінальної справи щодо неї органу наділеному правом на порушення кримінальної справи.  
2026. Стаття 382. Провокацiя хабара  
2027. Провокацiя хабара, тобто свiдоме створення службовою особою обставин i умов, що зумовлюють пропонування або одержання хабара, щоб потiм викрити того, хто дав або взяв хабара, -  
2028. карається обмеженням волi на строк до п'яти рокiв або позбавленням волi на строк вiд двох до п'яти рокiв.  
2029. Розділ XVIII. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ПРАВОСУДДЯ  
2030. Стаття 383. Зазнаки незаконне затримання, привiд або арешт  
2031. (1) Зазнаки незаконне затримання або незаконний привiд -  
2032. караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років або обмеженням волі на строк до трьох років.  
2033. (2) Зазнаки незаконний арешт або тримання пiд вартою -  
2034. карається обмеженням волі на строк від трьох до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
2035. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки або були вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -  
2036. караються обмеженням волі на строк від п'яти до дванадцяти років або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
2037. Стаття 384. Притягнення зазнаки невинуватого до кримiнальної вiдповiдальностi  
2038. (1) Притягнення зазнаки невинуватого до кримінальної відповідальності слідчим або прокурором з корисливих мотивiв чи в інших особистих інтересах -  
2039. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2040. (2) Притягнення зазнаки невинуватого до кримінальної відповідальності за обвинуваченням у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, а також поєднане зi штучним створенням доказів обвинувачення або іншою фальсифікацією -  
2041. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
2042. Стаття 385. Примушування давати показання  
2043. (1) Примушування давати показання при допиті шляхом незаконних дій з боку особи, яка проводить дізнання або попереднє слідство -  
2044. карається обмеженням волі на строк до трьох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.  
2045. (2) Ті самi дії, поєднані із застосуванням насильства або із знущанням над особою, -  
2046. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
2047. Стаття 386. Порушення права на захист  
2048. (1) Недопущення чи ненадання своєчасно захисника, а також грубе порушення права підозрюваного, обвинуваченого, підсудного на захист, вчинене особою, яка провадить дізнання, слідчим, прокурором або суддею, -  
2049. карається штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.  
2050. (2) Ті самі дії, які призвели до засудження невинуватої у вчиненні злочину особи, або вчинені за попередньою змовою групою осіб або такі, що потягли інші тяжкі наслідки -  
2051. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
2052. Стаття 387. Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови  
2053. (1) Винесення суддею (суддями) зазнаки неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови, -  
2054. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2055. (2) Ті самi дiї, що спричинили тяжкі наслідки або вчинені з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах, -  
2056. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
2057. Стаття 388. Втручання в діяльність судових органів  
2058. (1) Втручання в будь-якій формі в діяльність судді з метою перешкодити виконанню ним службових обов'язків або добитися винесення неправосудного рішення -  
2059. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
2060. (2) Ті самi дії, якщо вони перешкодили запобіганню злочину чи затриманню особи, яка його вчинила, або вчинені особою з використанням свого службового становища, -  
2061. караються позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п'яти років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2062. Стаття 389. Неповага до суду  
2063. (1) Неповага до суду, що виявилася в образі учасників судового розгляду, -  
2064. карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.  
2065. (2) Образа судді або народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю по здійсненню правосуддя, -  
2066. карається штрафом від ста до ста п`ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
2067. Стаття 390. Погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного  
2068. (1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо судді, народного засідателя чи присяжного, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -  
2069. карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
2070. (2) Умисне заподiяння судді, народному засідателю чи присяжному чи їх близьким родичам побоїв, легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з їх дiяльнiстю, пов'язаною із здiйсненням правосуддя, -  
2071. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести років.  
2072. (3) Умисне заподіяння судді, народному засідателю чи присяжному або їх близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -  
2073. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
2074. Стаття 391. Умисне знищення або пошкодження майна судді, народного засідателя чи присяжного  
2075. (1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить судді, народному засідателю чи присяжним або їх близьким родичам, у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -  
2076. караються арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
2077. (2) Ті самi дiї, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим загальнонебезпечним способом, або такі, що спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
2078. караються позбавленням волі на строк від шести до п'ятнадцяти років.  
2079. Стаття 392. Посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв'язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя  
2080. Вбивство або замах на вбивство судді, народного засідателя чи присяжного або їх близьких родичів у зв`язку з їх діяльністю, пов'язаною із здійсненням правосуддя, -  
2081. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.  
2082. Стаття 393. Невжиття заходів безпеки щодо осіб, взятих під захист  
2083. Неприйняття рішення, несвоєчасне прийняття або прийняття недостатньо обґрунтованих рішень, також невжиття, несвоєчасне вжиття достатніх заходів для безпеки працівників суду, правоохоронних органів або осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, членів їхніх сімей та їхніх близьких родичів службовою особою органу, на який покладено функції забезпечення безпеки зазначених осіб, якщо ці дії спричинили тяжкі наслідки, -  
2084. караються позбавленням волі на строк до п`яти років.  
2085. Стаття 394. Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист  
2086. (1) Розголошення відомостей про заходи безпеки щодо особи, взятої під захист, службовою особою, якою прийнято рішення про ці заходи, або особою, яка їх здійснює, якщо ці дії спричинили шкоду здоров'ю особи, взятої під захист, -  
2087. карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до трьох років.  
2088. (2) Тi самi дiї, якщо вони спричинили смерть особи, взятої під захист або iншi тяжкі наслідки, -  
2089. караються арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.  
2090. Стаття 395. Невиконання судового рішення  
2091. (1) Умисне невиконання службовою особою вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкодження їх виконанню -  
2092. карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
2093. (2) Ті самі дії, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони завдали істотної шкоди державним чи громадським інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам фізичних чи юридичних осіб, -  
2094. караються виправними роботами на строк від одного до двох років або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років, з позбавленням права займати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
2095. (3) Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, -  
2096. карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
2097. Стаття 396. Зазнаки неправдиве повiдомлення про вчинення злочину  
2098. (1) Зазнаки неправдиве повiдомлення суду, прокурору, слідчому або органу дізнання про вчинення злочину -  
2099. карається виправними роботами на строк до трьох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох рокiв.  
2100. (2) Ті самi дії, поєднані з обвинуваченням особи в тяжкому чи особливо тяжкому злочині або зi штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, -  
2101. караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
2102. Стаття 397. Зазнаки неправдиве показання  
2103. (1) Зазнаки неправдиве показання свідка чи потерпілого або зазнаки неправдивий висновок експерта під час провадження дiзнання, досудового слiдства або в судi, а також зазнаки неправильний переклад, зроблений перекладачем у таких самих випадках, -  
2104. караються виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волi на строк до двох рокiв.  
2105. (2) Ті самi дії, поєднані з обвинуваченням у тяжкому чи особливо тяжкому злочині, або зi штучним створенням доказів обвинувачення, а також вчинені з корисливих мотивів, -  
2106. караються виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2107. Стаття 398. Відмова свідка від давання показань або вiдмова експерта чи перекладача від виконання покладених на них обов'язків  
2108. (1) Відмова свідка від давання показань або відмова експерта чи перекладача без поважних причин від виконання покладених на них обов'язків у судi або під час провадження досудового слідства чи дізнання -  
2109. карається штрафом вiд п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців.  
2110. (2) Не підлягає кримінальній відповідальності особа за відмову давати показання під час провадження дізнання, досудового слідства або в суді щодо себе, а також членів її сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.  
2111. Стаття 399. Перешкодження з'явленню свідка, потерпілого, експерта, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку  
2112. Перешкоджання з'явленню свідка, потерпілого, експерта до суду, органів досудового слідства чи дізнання, примушування їх до відмови від давання показань чи висновку, а також до давання зазнаки неправдивих показань чи висновку шляхом погрози вбивством, насильством, знищенням майна цих осіб чи їх близьких родичів або розголошення відомостей, що їх ганьблять, або підкуп свідка, потерпілого чи експерта з тією самою метою, а також погроза вчинити зазначені дії з помсти за раніше дані показання чи висновок -  
2113. караються штрафом вiд п'ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2114. Стаття 400. Розголошення даних досудового слідства або дізнання  
2115. (1) Розголошення без дозволу прокурора, слідчого або особи, яка провадила дізнання, даних досудового слідства чи дізнання особою, попередженою в установленому законом порядку про обов'язок не розголошувати такi данi, -  
2116. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
2117. (2) Розголошення даних досудового слідства або дізнання, вчинене суддею, прокурором, слідчим, працівником органу дізнання, оперативно-розшукового органу незалежно від того, чи приймала ця особа безпосередньо участь у досудовому слідстві чи дізнанні, якщо розголошені дані ганьблять людину, принижують її честь і гідність, -  
2118. карається штрафом від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
2119. Стаття 401. Приховування майна  
2120. Приховування майна, що підлягає конфіскації, або на яке накладено арешт чи яке описано, -  
2121. карається штрафом вiд ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до двох років.  
2122. Стаття 402. Ухилення від покарання, не пов'язаного з позбавленням волі  
2123. (1) Ухилення від сплати штрафу або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю особою, засудженою до цих видів покарань, -  
2124. карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на той самий строк.  
2125. (2) Ухилення від відбування виправних робіт особою, засудженою до цього покарання, -  
2126. карається арештом на строк до шести місяців або обмеженням волі на строк до трьох років.  
2127. Стаття 403. Ухилення від відбування покарання у вигляді обмеження волі та у вигляді позбавлення волі  
2128. (1) Самовільне залишення місця обмеження волі, або злісне ухилення від робіт, або систематичне порушення громадського порядку чи встановлених правил проживання, вчинені особою, засудженою до обмеження волі, -  
2129. карається позбавленням волі на строк до трьох років.  
2130. (2) Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до обмеження волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду -  
2131. карається обмеженням волі на строк до двох років або позбавленням волі на той самий строк.  
2132. (3) Неповернення до місця відбування покарання особи, засудженої до позбавлення волі, якій було дозволено короткочасний виїзд, після закінчення строку виїзду -  
2133. караються позбавленням волі на строк до трьох років.  
2134. Стаття 404. Злісна непокора вимогам адміністрації виправної установи  
2135. (1) Злісна непокора законним вимогам адміністрації виправної установи або інша протидія адміністрації у законному здійсненні її функцій особою, яка відбуває покарання у вигляді обмеження волі або у вигляді позбавлення волі, якщо ця особа за порушення вимог режиму вiдбування покарання підлягала протягом року стягненню у виглядi переведення до примiщення камерного типу (одиночної камери) або переводилась на більш суворий режим відбування покарання, -  
2136. карається позбавленням волі на строк до трьох років.  
2137. (2) Ті самi дії, вчинені особою, засудженою за тяжкий або особливо тяжкий злочин, -  
2138. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2139. Стаття 405. Дії, що дезорганізують роботу виправних установ  
2140. (1) Тероризування у виправних установах засуджених, які стали на шлях виправлення, або напад на адміністрацію, а також організація з цією метою злочинного угруповання, або активна участь у такому угрупованні, вчинені особами, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі чи у вигляді обмеження волі, -  
2141. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
2142. (2) Ті самі дії, вчинені особою, засудженою за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, -  
2143. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
2144. Стаття 406. Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти  
2145. (1) Втеча з місця позбавлення волі або з-під варти, вчинена особою, що відбуває покарання у виглядi позбавлення волi або арешту чи перебуває в попередньому ув'язненні, -  
2146. карається позбавленням волі на строк від трьох до п'яти років.  
2147. (2) Тi самi дії, якщо вони вчинені повторно, або за попередньою змовою групою осiб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я інших осіб, або поєднані iз заволодінням зброєю чи її використанням, або із застосуванням насильства чи погрозою його застосування, або шляхом підкопу, а також з пошкодженням інженерно-технічних засобів охорони, -  
2148. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років.  
2149. Стаття 407. Втеча iз спецiалiзованого лiкувального закладу  
2150. Втеча iз спецiалiзованого лiкувального закладу, а також по дорозi до нього -  
2151. карається арештом на строк до шести місяців або позбавленням волi на строк до двох років.  
2152. Стаття 408. Порушення правил адміністративного нагляду  
2153. Самовільне залишення особою місця проживання з метою ухилення від адміністративного нагляду, а також неприбуття без поважних причин у визначений строк до обраного місця проживання особи, щодо якої встановлено адміністративний нагляд у разі звільнення з місць позбавлення волі, -  
2154. караються арештом на строк до шести мiсяцiв або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2155. Стаття 409. Приховування злочину  
2156. (1) Заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину -  
2157. карається арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2158. (2) Не підлягають кримінальній відповідальності за заздалегідь не обіцяне приховування злочину члени сiм'ї чи близькі родичі особи, коло яких визначається законом, якщо ця особа вчинила злочин.  
2159. Стаття 410. Втручання в діяльність захисника чи представника особи  
2160. (1) Вчинення в будь-якій формі перешкод до здійснення діяльності захисника чи представника особи по наданню правової допомоги або порушення встановлених законом гарантій їх діяльності та професійної таємниці -  
2161. карається штрафом від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.  
2162. (2) Ті самі дії, вчинені службовою особою з використанням свого службового становища, -  
2163. караються штрафом від трьохсот до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк до трьох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.  
2164. Стаття 411. Образа захисника чи представника особи  
2165. Образа захисника чи представника особи у зв'язку з їх діяльністю пов'язаною з наданням правової допомоги, -  
2166. карається штрафом від п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років.  
2167. Стаття 412. Погроза або насильство щодо захисника чи представника особи  
2168. (1) Погроза вбивством, насильством або знищенням майна щодо захисника чи представника особи, а також щодо їх близьких родичів у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, -  
2169. карається арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк.  
2170. (2) Умисне заподіяння захиснику чи представнику особи або їх близьким родичам легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв'язку з діяльністю, пов'язаною з наданням правової допомоги, -  
2171. карається обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на строк до шести років.  
2172. (3) Умисне заподіяння тим самим особам у зв`язку з діяльністю, пов`язаною з наданням правової допомоги, тяжкого тілесного ушкодження -  
2173. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
2174. Стаття 413. Умисне знищення або пошкодження майна захисника чи представника особи  
2175. (1) Умисне знищення або пошкодження майна, що належить захиснику або представнику особи або їх близьким родичам, у зв`язку з діяльністю, пов`язаною з наданням правової допомоги, -  
2176. караються штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той же строк.  
2177. (2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу, вибуху або іншим способом, що становив загальну небезпеку, або якщо вони завдали шкоду в особливо великих розмірах, -  
2178. караються позбавленням волі на строк від п`яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.  
2179. (3) Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, які спричинили до загибелі людей, завдання їм тяжких тілесних ушкоджень чи настання інших тяжких наслідків, -  
2180. караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з конфіскацією майна.  
2181. Стаття 414. Посягання на життя захисника чи представника особи у зв`язку з діяльністю, пов`язаною з наданням правової допомоги  
2182. Вбивство або замах на вбивство захисника чи представника особи або їх близьких родичів у зв`язку з діяльністю, пов`язаною з наданням правової допомоги, -  
2183. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.  
2184. Розділ XIX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ВСТАНОВЛЕНОГО ПОРЯДКУ НЕСЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ  
2185. Стаття 415. Поняття військового злочину  
2186. (1) Військовими злочинами визнаються передбаченi цим розділом злочини проти встановленого порядку несення військової служби, вчиненi військовослужбовцями, а також військовозобов'язаними під час проходження ними навчальних (чи перевiрних) або спеціальних зборів.  
2187. (2) За відповідними статтями цього розділу несуть відповідальність військовослужбовці Збройних Сил України, Служби безпеки України, Прикордонних військ України, внутрiшнiх вiйськ Мiнiстерства внутрiшнiх справ України та iнших військових формувань, створених вiдповiдно до законiв України, а також інші особи, щодо яких є спеціальна вказівка в законодавстві України.  
2188. (3) Особи, не зазначенi у цiй статтi, за співучасть у військових злочинах пiдлягають відповідальності за відповідними статтями цього розділу.  
2189. (4) Особа, яка вчинила злочин, передбачений цим розділом, може бути звільнена від кримінальної відповідальності згiдно зі статтею 44 цього Кодексу із застосуванням до неї заходів, передбачених Дисциплiнарним статутом Збройних Сил України.  
2190. Стаття 416. Непокора  
2191. (1) Непокора, тобто відкрита відмова виконати наказ начальника, а також інше умисне невиконання наказу -  
2192. караються службовим обмеженням на строк до двох років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2193. (2) Ті самі діяння, якщо вони вчинені групою осіб або спричинили тяжкі наслідки, -  
2194. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
2195. (3) Непокора, вчинена в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2196. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
2197. Стаття 417. Невиконання наказу  
2198. (1) Невиконання наказу начальника, вчинене за вiдсутностi ознак, зазначених у частинi першій статтi 416 цього Кодексу, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  
2199. карається службовим обмеженням на строк до двох років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або позбавленням волі на строк до двох років.  
2200. (2) Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2201. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
2202. Стаття 418. Опір начальникові або примушування його до порушення службових обов'язків  
2203. (1) Опір начальникові, а також іншій особі, що виконує покладені на неї обов'язки з військової служби, або примушування їх до порушення цих обов'язків -  
2204. караються службовим обмеженням на строк до двох років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2205. (2) Ті самi дії, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або iз спричиненням тяжких наслідкiв, -  
2206. караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.  
2207. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони були вчинені в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2208. караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.  
2209. (4) Дiї, передбаченi частинами другою або третьою цiєї статтi, якщо вони були пов'язанi з умисним вбивством начальника або iншої особи, що виконує обов'язки з вiйськової служби, -  
2210. караються позбавленням волi на строк вiд десяти до п'ятнадцяти рокiв або довiчним позбавленням волi.  
2211. Стаття 419. Погроза або насильство щодо начальника  
2212. (1) Погроза вбивством або заподіянням тілесних ушкоджень чи побоїв начальникові у зв'язку з виконанням ним обов'язків з військової служби -  
2213. карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох рокiв або позбавленням волі на той самий строк.  
2214. (2) Заподiяння тілесних ушкоджень, побоїв або вчинення інших насильницьких дій щодо начальника у зв'язку з виконанням ним обов'язків з військової служби -  
2215. карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.  
2216. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб, або із застосуванням зброї, або в умовах воєнного стану чи в бойовiй обстановцi, -  
2217. караються позбавленням волі від п'яти до п'ятнадцяти років.  
2218. Стаття 420. Образа підлеглим начальника або начальником підлеглого  
2219. Образа насильницькою дiєю підлеглим начальника або начальником підлеглого -  
2220. карається службовим обмеженням на строк до двох рокiв, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців.  
2221. Стаття 421. Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності відносин підлеглості  
2222. (1) Порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями за відсутності між ними відносин підлеглості, що виявилося в завданні побоїв чи вчиненні іншого насильства, -  
2223. карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2224. (2) Те саме діяння, якщо воно вчинене щодо кількох осіб або заподіяло легкі чи середньої тяжкості тілесні ушкодження, а також таке, що має характер знущання або глумлення над військовослужбовцем, -  
2225. карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох рокiв або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2226. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені групою осіб, або iз застосуванням зброї, або із спричиненням тяжких наслідкiв, -  
2227. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2228. Стаття 422. Самовiльне залишення частини або місця служби  
2229. (1) Самовiльне залишення частини або місця служби військовослужбовцем строкової служби, а також нез'явлення його вчасно без поважних причин на службу у разі звільнення з частини, призначення або переведення, нез'явлення з відрядження, відпустки або з лікувального закладу тривалістю понад три доби, але не більше місяця -  
2230. караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2231. (2) Самовільне залишення частини або місця служби військовослужбовцем, а також нез'явлення його вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад десять діб, але не більше місяця, або хоч i менше десяти діб, але бiльше трьох дiб, вчиненi повторно протягом року, -  
2232. караються штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох років, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2233. (3) Самовільне залишення частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин тривалістю понад один місяць, вчинене особами, зазначеними в частинах першій або другій цієї статті, -  
2234. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2235. (4) Самовільне залишення частини або місця служби, а також нез'явлення вчасно на службу без поважних причин, вчинені в умовах воєнного стану, -  
2236. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
2237. Стаття 423. Дезертирство  
2238. (1) Дезертирство, тобто самовільне залишення військової частини або місця служби з метою ухилитися від військової служби, а також нез'явлення з тією самою метою на службу у разі призначення, переведення, з відрядження, відпустки або з лікувального закладу, -  
2239. караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
2240. (2) Дезертирство зі зброєю або за попередньою змовою групою осiб -  
2241. карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до десяти рокiв.  
2242. (3) Дiяння, передбачене частинами першою або другою цiєї статтi, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2243. карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  
2244. Стаття 424. Ухилення від військової служби шляхом самокалiчення або іншим способом  
2245. (1) Ухилення військовослужбовця від несення обов'язків військової служби шляхом самокалiчення або шляхом симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману -  
2246. карається триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років або позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
2247. (2) Відмова від несення обов'язків військової служби -  
2248. карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2249. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2250. караються позбавленням волі від восьми до п'ятнадцяти років.  
2251. Стаття 425. Викрадення, привласнення, вимагання вiйськовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна, а також заволодiння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем  
2252. (1) Викрадення, привласнення, вимагання вiйськовослужбовцем зброї, бойових припасів, вибухових або інших бойових речовин, засобів пересування, військової та спеціальної технiки чи іншого військового майна або заволодiння ними шляхом шахрайства -  
2253. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2254. (2) Ті самі дії, вчинені вiйськовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або такі, що спричинили iстотну шкоду, -  
2255. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
2256. (3) Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони вчиненi в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, а також розбiй з метою заволодiння зброєю, бойовими припасами, вибуховими чи iншими бойовими речовинами, засобами пересування, вiйськовою та спецiальною технiкою, а також вимагання цих предметiв, поєднане з насильством, небезпечним для життя i здоров'я потерпiлого, -  
2257. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.  
2258. Стаття 426. Умисне знищення або пошкодження військового майна  
2259. (1) Умисне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової та спеціальної техніки чи іншого військового майна -  
2260. караються службовим обмеженням на строк до двох рокiв, або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2261. (2) Ті самі дії, вчинені шляхом підпалу або іншим загальнонебезпечним способом, або якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
2262. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2263. (3) Дії, передбачені частиною другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2264. караються позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
2265. Стаття 427. Необережне знищення або пошкодження військового майна  
2266. (1) Необережне знищення або пошкодження зброї, бойових припасів, засобів пересування, військової і спеціальної техніки чи іншого військового майна, що заподіяло шкоду у великих розмiрах, -  
2267. караються штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до одного року.  
2268. (2) Ті самі дiяння, якщо вони спричинили загибель людей або iншi тяжкi наслiдки, -  
2269. караються триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох рокiв або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2270. Стаття 428. Марнотратство або втрата вiйськового майна  
2271. (1) Продаж, застава, передача в користування військовослужбовцем строкової служби виданих йому для особистого користування предметів обмундирування або спорядження (марнотратство), а також втрата або зіпсування цих предметів внаслідок порушення правил їх зберігання -  
2272. караються арештом на строк до шести мiсяцiв або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років.  
2273. (2) Втрата або зіпсування ввірених для службового користування зброї, бойових припасів, засобів пересування, предметів технічного постачання або іншого військового майна внаслідок порушення правил їх зберігання -  
2274. караються арештом на строк до шести мiсяцiв, або триманням у дисциплінарному батальйоні на строк до двох років, або позбавленням волі на той самий строк.  
2275. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2276. караються позбавленням волі на строк від двох до п'яти років.  
2277. Стаття 429. Порушення правил поводження зi зброєю, а також iз речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення  
2278. (1) Порушення правил поводження зi зброєю, а також iз боєприпасами, вибуховими, радіоактивними та іншими речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, якщо це заподіяло потерпiлому тiлесні ушкодження, -  
2279. карається службовим обмеженням на строк до двох років, або триманням у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавленням волі на строк до трьох рокiв.  
2280. (2) Те саме діяння, що заподіяло тілесні ушкодження кiльком особам або смерть потерпiлого, -  
2281. карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.  
2282. (3) Діяння, передбачене частиною першою цієї статті, що спричинило загибель кількох осіб чи iншi тяжкi наслiдки, -  
2283. карається позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.  
2284. Стаття 430. Порушення правил водіння або експлуатації машин  
2285. (1) Порушення правил водіння або експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило нещаснi випадки з людьми або загибель потерпiлого чи iншi тяжкi наслiдки, -  
2286. карається позбавленням волі на строк від двох до десяти років.  
2287. (2) Дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, що спричинило загибель кiлькох осiб, -  
2288. карається позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв.  
2289. Стаття 431. Порушення правил польотів або підготовки до них  
2290. Порушення правил польотів або підготовки до них, а також порушення правил експлуатації літальних апаратів, що спричинило катастрофу або інші тяжкі наслідки, -  
2291. карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  
2292. Стаття 432. Порушення правил кораблеводіння  
2293. Порушення правил кораблеводіння, що спричинило загибель людей, загибель корабля або інші тяжкі наслідки, -  
2294. карається позбавленням волі на строк від п'яти до п'ятнадцяти років.  
2295. Стаття 433. Порушення статутних правил вартової служби чи патрулювання  
2296. (1) Порушення статутних правил вартової (вахтової) служби чи патрулювання, що спричинило тяжкі наслiдки, для запобiгання яким призначено дану варту (вахту) чи патрулювання, -  
2297. карається позбавленням волі на строк від двох до семи років.  
2298. (2) Дiяння, передбаченi частиною першою цiєї статтi, вчиненi в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2299. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.  
2300. Стаття 434. Порушення правил несення прикордонної служби  
2301. (1) Порушення правил несення прикордонної служби особою, яка входить до складу наряду з охорони державного кордону України, -  
2302. карається триманням у дисциплiнарному батальйонi на строк до двох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.  
2303. (2) Дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, що спричинило тяжкi наслiдки, -  
2304. карається позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.  
2305. Стаття 435. Порушення правил несення бойового чергування  
2306. (1) Порушення правил несення бойового чергування (бойової служби), встановлених для своєчасного виявлення i вiдбиття раптового нападу на Україну або для захисту та безпеки України, -  
2307. карається позбавленням волi на строк до п'яти рокiв.  
2308. (2) Дiяння, передбачене частиною першою цiєї статтi, що спричинило тяжкi наслiдки, -  
2309. карається позбавленням волi на строк вiд трьох до десяти рокiв.  
2310. (3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що вчиненi в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2311. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до п'ятнадцяти рокiв.  
2312. Стаття 436. Порушення статутних правил внутрiшньої служби  
2313. (1) Порушення особою, яка входить у добовий наряд частини (крiм варти i вахти), статутних правил внутрiшньої служби, якщо воно спричинило тяжкi наслiдки, запобiгання яким входило в обов'язки даної особи, -  
2314. карається триманням у дисциплiнарному батальйонi на строк до двох рокiв або позбавленням волi на строк до трьох рокiв.  
2315. (2) Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2316. карається позбавленням волi на строк до семи рокiв.  
2317. Стаття 437. Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості  
2318. (1) Розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, за відсутності ознак державної зради, -  
2319. карається позбавленням волі на строк від двох до восьми років.  
2320. (2) Втрата документів або матеріалів, що містять відомості військового характеру, які становлять державну таємницю, а також предметів, відомості про які становлять державну таємницю, особою, якій вони були довірені, якщо втрата стала результатом порушення встановлених правил поводження із зазначеними документами, матеріалами або предметами, -  
2321. карається позбавленням волі на строк вiд двох до п'яти років.  
2322. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
2323. караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
2324. Стаття 438. Зловживання вiйськової службової особи владою або службовим становищем  
2325. (1) Незаконне використання транспортних засобiв, споруджень чи iншого вiйськового майна, а також незаконне використання пiдлеглого для особистих послуг чи послуг iншим особам, а також iнше зловживання владою або службовим становищем, вчинене з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в iнтересах третiх осiб, якщо таке дiяння заподіяло істотну шкоду, -  
2326. карається штрафом вiд п'ятдесяти до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокiв, або позбавленням волi на строк до п'яти років.  
2327. (2) Ті самі діяння, якщо вони спричинили тяжкі наслідки, -  
2328. караються позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років із конфiскацiєю майна або без такої.  
2329. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2330. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
2331. Примiтка.  
2332. 1. Пiд вiйськовими службовими особами розумiються вiйськовi начальники, а також iншi вiйськовослужбовцi, якi обіймають постiйно чи тимчасово посади, пов'язанi з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських обов'язкiв, або виконують такi обов'язки за спецiальним дорученням повноважного командування.  
2333. 2. У статтях 438 - 441 цього Кодексу iстотною шкодою, якщо вона полягає в завданні матерiальних збиткiв, вважається така шкода, яка в сто i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян, а тяжкими наслiдками за тiєї самої умови вважається шкода, яка у двiстi п'ятдесят i бiльше разiв перевищує неоподатковуваний мiнiмум доходiв громадян.  
2334. Стаття 439. Перевищення вiйськовою службовою особою влади чи службових повноважень  
2335. (1) Перевищення вiйськовою службовою особою влади чи службових повноважень, тобто умисне вчинення дiй, якi явно виходять за межi наданих цiй особi прав чи повноважень, крiм передбачених частиною другою цiєї статтi, якщо цi дiї заподіяли iстотну шкоду, -  
2336. карається позбавленням волi на строк від двох до п'яти рокiв.  
2337. (2) Застосування нестатутних методiв впливу щодо пiдлеглого або перевищення дисциплiнарної влади, якщо цi дiї заподіяли iстотну шкоду, а також застосування насильства щодо пiдлеглого -  
2338. караються позбавленням волi на строк вiд трьох до семи рокiв.  
2339. (3) Дiяння, передбачені частиною другою цiєї статтi, що вчинені iз застосуванням зброї, а також дiяння, передбачені частинами першою або другою цiєї статтi, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -  
2340. караються позбавленням волi на строк вiд п'яти до дванадцяти рокiв із конфiскацiєю майна або без такої.  
2341. (4) Дiяння, передбачені частинами першою, другою або третьою цiєї статтi, що вчинені в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2342. караються позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв.  
2343. Стаття 440. Недбале ставлення до вiйськової служби  
2344. (1) Недбале ставлення вiйськової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду, -  
2345. карається штрафом до ста неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до трьох років.  
2346. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -  
2347. карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.  
2348. (3) Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2349. караються позбавленням волі на строк від семи до десяти років.  
2350. Стаття 441. Бездiяльнiсть вiйськової влади  
2351. (1) Умисне неприпинення злочину, що вчиняється пiдлеглим, або непорушення вiйськовою службовою особою, що є органом дiзнання, кримiнальної справи щодо пiдлеглого, який вчинив злочин, а також iнше умисне невиконання вiйськовою службовою особою дiй, якi вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, якщо це завдало iстотної шкоди, -  
2352. караються штрафом вiд п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мiнiмумiв доходiв громадян, або службовим обмеженням на строк до двох рокiв, або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
2353. (2) Ті самі дiяння, якщо вони спричинили тяжкi наслiдки, -  
2354. караються позбавленням волі на строк вiд п'яти до восьми років із конфiскацiєю майна або без такої.  
2355. (3) Дiяння, передбаченi частинами першою або другою цiєї статтi, що вчиненi в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2356. караються позбавленням волі на строк вiд восьми до п'ятнадцяти років.  
2357. Стаття 442. Здача або залишення ворогові засобів ведення війни  
2358. Здача ворогові начальником ввірених йому військових сил, а також не зумовлене бойовою обстановкою залишення ворогові укріплень, бойової та спеціальної техніки чи інших засобів ведення війни, якщо зазначені дії вчинені не з метою сприяння ворогові, -  
2359. караються позбавленням волі на строк від трьох до п'ятнадцяти років.  
2360. Стаття 443. Залишення гинучого військового корабля  
2361. (1) Залишення гинучого військового корабля командиром, який не виконав до кінця своїх службових обов'язків, а також особою зі складу команди корабля без належного на те розпорядження командира -  
2362. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.  
2363. (2) Те саме діяння, вчинене в умовах воєнного стану або в бойовiй обстановцi, -  
2364. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
2365. Стаття 444. Самовільне залишення поля бою або відмова діяти зброєю  
2366. Самовільне залишення поля бою під час бою або відмова під час бою діяти зброєю -  
2367. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.  
2368. Стаття 445. Добровільна здача в полон  
2369. Добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість -  
2370. карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.  
2371. Стаття 446. Злочинні дії військовослужбовця, який перебуває в полоні  
2372. (1) Добровільна участь військовослужбовця, який перебуває в полоні, у роботах, що мають вiйськове значення, або в інших заходах, які зазнаки можуть заподіяти шкоду Україні або союзним з нею державам, за відсутностi ознак державної зради, -  
2373. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2374. (2) Насильство над іншими військовополоненими або жорстоке поводження з ними з боку військовополоненого, який перебуває на становищі старшого, -  
2375. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2376. (3) Вчинення військовослужбовцем, який перебуває в полоні, дій, спрямованих на шкоду іншим військовополоненим, з корисливих мотивів або з метою забезпечення поблажливого до себе ставлення з боку ворога -  
2377. карається позбавленням волі на строк до трьох років.  
2378. Стаття 447. Мародерство  
2379. Викрадення на полі бою речей, що знаходяться при вбитих чи поранених (мародерство), -  
2380. карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2381. Стаття 448. Насильство над населенням у районі воєнних дій  
2382. (1) Насильство, протизаконне знищення майна, а також протизаконне відібрання майна під приводом воєнної необхідності, вчинювані щодо населення в районі воєнних дій, -  
2383. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2384. (2) Розбій, вчинюваний щодо населення в районі воєнних дій, -  
2385. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.  
2386. Стаття 449. Погане поводження з військовополоненими  
2387. Погане поводження з військовополоненими, яке мало місце неодноразово, або пов'язане з особливою жорстокістю, або спрямоване проти хворих і поранених, а також недбале виконання обов'язків щодо хворих і поранених особами, на яких покладено їх лікування і піклування про них, за відсутностi ознак більш тяжкого злочину -  
2388. караються позбавленням волі на строк до трьох років.  
2389. Стаття 450. Незаконне використання емблем і знаків Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та зловживання ними  
2390. Носіння в районі воєнних дій емблем чи знаків Червоного Хреста або Червоного Півмісяця особами, які не мають на те права, а також зловживання в умовах воєнного стану прапорами чи знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця або пофарбуванням, присвоєним санітарно-транспортним засобам, -  
2391. караються позбавленням волі на строк до двох років.  
2392. Розділ XX. ЗЛОЧИНИ ПРОТИ МИРУ, БЕЗПЕКИ ЛЮДСТВА ТА МІЖНАРОДНОГО ПРАВОПОРЯДКУ  
2393. Стаття 451. Пропаганда війни  
2394. Публічні заклики до агресивної війни або до розв'язування воєнного конфлікту, а також виготовлення матеріалів із закликами до вчинення таких дій з метою їх розповсюдження або розповсюдження таких матеріалів -  
2395. караються виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до шести мiсяцiв, або позбавленням волi на строк вiд трьох до восьми рокiв.  
2396. Стаття 452. Планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни  
2397. (1) Планування, пiдготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій, -  
2398. караються позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років.  
2399. (2) Ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій -  
2400. карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.  
2401. Стаття 453. Порушення законів та звичаїв війни  
2402. (1) Жорстоке поводження з військовополоненими або цивільним населенням, вигнання цивільного населення для примусових робіт, розграбування нацiональних цiнностей на окупованiй територiї, застосування засобів ведення війни, заборонених міжнародним правом, інші порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також вiддання наказу про вчинення таких дій -  
2403. караються позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.  
2404. (2) Ті самi діяння, якщо вони поєднані з умисним вбивством, -  
2405. караються позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.  
2406. Стаття 454. Застосування зброї масового знищення  
2407. (1) Застосування зброї масового знищення, забороненої мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, -  
2408. карається позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.  
2409. (2) Те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, -  
2410. карається позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.  
2411. Стаття 455. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збування, транспортування зброї масового знищення  
2412. Розроблення, виробництво, придбання, зберігання, збування, транспортування зброї масового знищення, забороненої мiжнародними договорами, згода на обов'язковiсть яких надана Верховною Радою України, -  
2413. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2414. Стаття 456. Екоцид  
2415. Масове знищення рослинного або тваринного свiту, отруєння атмосфери або водних ресурсiв, а також вчинення iнших дiй, що можуть спричинити екологiчну катастрофу, -  
2416. карається позбавленням волi на строк вiд восьми до п'ятнадцяти рокiв.  
2417. Стаття 457. Геноцид  
2418. (1) Геноцид, тобто діяння, умисно вчинене з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи чи заподiяння їм тяжких тілесних ушкоджень, створення для групи життєвих умов, розрахованих на повне чи часткове її фізичне знищення, скорочення дiтонародження чи запобігання йому в такій групі або шляхом насильницької передачі дітей з однієї групи в іншу, -  
2419. карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi з конфіскацією майна.  
2420. (2) Публічні заклики до геноциду, а також виготовлення матеріалів із закликами до геноциду з метою їх розповсюдження, або розповсюдження таких матеріалів, -  
2421. караються арештом на строк до шести місяців або позбавленням волі на строк до п'яти років.  
2422. Стаття 458. Посягання на життя представника іноземної держави  
2423. Вбивство або замах на вбивство представника іноземної держави або іншої особи, яка має міжнародний захист з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльність держав чи організацій, які вони представляють, або з метою провокації війни чи міжнародних ускладнень -  
2424. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років або довiчним позбавленням волi.  
2425. Стаття 459. Злочини проти осіб та установ, що мають міжнародний захист  
2426. (1) Напад на службові або житлові приміщення осіб, що мають міжнародний захист, а також викрадення або позбавлення волі цих осіб з метою впливу на характер їхньої діяльності або на діяльнiсть держав чи організацій, які вони представляють, або з метою провокацiї вiйни чи мiжнародних ускладнень, -  
2427. караються позбавленням волі на строк від трьох до дванадцяти років.  
2428. (2) Погроза вчинення дій, передбачених частиною першою цієї статті, -  
2429. карається виправними роботами на строк до двох років, або арештом на строк до трьох місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на строк до двох років.  
2430. Стаття 460. Незаконне використання символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця  
2431. Незаконне використовування символіки Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, крім випадків, передбачених цим Кодексом, -  
2432. карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести мiсяцiв.  
2433. Стаття 461. Піратство  
2434. (1) Піратство, тобто використання з метою одержання матеріальної винагороди або іншої особистої вигоди озброєного чи неозброєного судна для захоплення іншого морського чи рiчкового судна, застосування насильства, пограбування або інших ворожих дій щодо екіпажу чи пасажирів такого судна, -  
2435. карається позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років із конфіскацією майна.  
2436. (2) Ті самi діяння, якщо вони вчиненi повторно або спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки, -  
2437. караються позбавленням волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років із конфіскацією майна.  
2438. Стаття 462. Найманство  
2439. (1) Вербування, фінансування, матеріальне забезпечення, навчання найманців з метою використання у збройних конфліктах інших держав або насильницьких діях, спрямованих на повалення державної влади чи порушення територіальної цілiсності, а також використання найманців у вiйськових конфлiктах чи дiях, -  
2440. караються позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.  
2441. (2) Участь без дозволу відповідних органів державної влади у збройних конфліктах інших держав з метою одержання матеріальної винагороди -  
2442. карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років.  
2443. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2444. Розділ I  
2445. 1. Цей Кодекс набирає чинності з "____" _________ 2000 р.  
2446. 2. З набранням чинності цим Кодексом втрачають чинність:  
2447. Кримінальний кодекс Української РСР від 28 грудня 1960 року (Далі - КК України 1960 року) (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1961 р., N2 ст. 14);  
2448. Закон Української РСР "Про затвердження Кримінального кодексу Української РСР" (Відомості Верховної Ради Української РСР, 1961 р., N2, ст. 14);  
2449. Статті 1, 2 та 5 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 20 квітня 1990 року "Про відповідальність за дії, спрямовані проти громадського порядку і безпеки громадян" (Відомості Верховної Ради України РСР, 1990р., №18, ст. 278);  
2450. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 26 грудня 1990 року "Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами" (Відомості Верховної Ради Української РСР 1991 р., N3, ст. 13);  
2451. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 січня 1991 року "Про відповідальність за порушення вимог режиму радіаційної безпеки, заготівлю, переробку і збут радіоактивно забруднених продуктів харчування" (Відомості Верховної Ради України РСР, 1991р., №11, ст. 106);  
2452. Указ Президії Верховної Ради України від 21 січня 1992 року "Про відповідальність за виготовлення з метою збуту та збут підроблених купонів багаторазового використання" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р. , N18, ст. 246).  
2453. Розділ II  
2454. 1. Звільнити від покарання (основного і додаткового) відповідно до частини другої статті 72 цього Кодексу осіб, засуджених за КК України 1960 року за діяння, відповідальність за які не передбачена цим Кодексом:  
2455. а) осіб, засуджених на підставі частини третьої статті 5 КК України 1960 року;  
2456. б) осіб, засуджених за готування до злочину за частиною першою статті 17 та відповідними статтями Особливої частини КК України 1960 року, якщо ці злочини належать до злочинів невеликої тяжкості;  
2457. в) осіб засуджених за статтями 110, 134-1, 147-2, 147-3, 154, 155-2, 155-3, 155-6, 159, 183-4, 187, 187-7, 193-1, 202, 206 частина перша, 208-1, 208-2, 229-8 КК України 1960 року;  
2458. г) осіб, засуджених за статтями 147 частина перша, 148-3, 161 частина перша, 187-4, 187-8, 192 частина третя, 196-1 частина перша, 199 частина перша і друга, 207-1, 220-1 частина перша, 227-2 частина перша, умовою застосування яких за КК України 1960 року було попереднє накладення на цих осіб адміністративного стягнення;  
2459. д) осіб, засуджених за злочини, вчинені у віці від 14 до 16 років, передбачені статтями 78-1, 98, 106 частина перша, КК України 1960 року;  
2460. е) осіб, засуджених за статтею 186 КК України 1960 року (за винятком засуджених за заздалегідь не обіцяне приховування тяжких і особливо тяжких злочинів), а також осіб, зазначених в частині другій статті 409 цього Кодексу, засуджених за заздалегідь не обіцяне приховування за статтею 186 КК України 1960 року;  
2461. ж) осіб, засуджених на підставі Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 26 грудня 1990 року "Про відповідальність за порушення порядку користування картками споживача на право придбання товарів та іншими офіційними документами" і Указу Президії Верховної ради України від 21 січня 1992 року "Про відповідальність за виготовлення з метою збуту і збут підроблених купонів багаторазового використання".  
2462. 2. Звільнити від покарання:  
2463. а) осіб, засуджених вперше до покарання у вигляді позбавлення волі за злочини невеликої тяжкості, вчинені у віці до 18 років, відповідно до вимог частини другої статті 12, та частини першої статті 18 цього Кодексу;  
2464. б) військовослужбовців, засуджених до покарання у вигляді направлення в дисциплінарний батальйон на строк до шести місяців.  
2465. 3. Закрити усі слідчі справи і справи, не розглянуті судами, щодо осіб, які вчинили злочини, передбачені КК України 1960 року, що перелічені в пункті 1 цього розділу.  
2466. 4. Особи, які відбувають покарання, призначене за сукупністю вироків, у разі звільнення їх від відбування покарання за окремі злочини на підставі пункту 1 цього розділу продовжують відбувати покарання, призначене вироком суду за інші злочини, що входять в сукупність, якщо це покарання ними ще не відбуте. Дане покарання підлягає зниженню також у випадках, передбачених пунктом 6 цього розділу.  
2467. 5. Звільнити відповідно до частини першої статті 55 цього Кодексу від покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі осіб, засуджених на підставі частини першої статті 29 КК України 1960 року, які відбувають це покарання не за місцем роботи, а в інших місцях, але в районі проживання засудженого.  
2468. 6. Знизити відповідно до частини третьої статті 72 цього Кодексу міри покарання, призначені за КК України 1960 року, якщо вони перевищують санкції відповідних статей цього Кодексу до максимальних меж покарання, встановлених цим Кодексом. Знизити відповідно до частини першої статті 54 цього Кодексу до трьох років строк покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, призначеного як додаткове покарання. Знизити відповідно до статті 98 цього Кодексу до одного року строк виправних робіт, призначених неповнолітнім, а також розмір відрахування з їх заробітку до 15 відсотків.  
2469. 7. Осіб, які відбувають покарання за вироком суду у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років в колоніях-поселеннях, вважати такими, які відбувають покарання у вигляді обмеження волі, передбачене статтею 59 цього Кодексу.  
2470. 8. Особам, засудженим до смертної кари, замінити це покарання довічним позбавленням волі відповідно до статті 62 цього Кодексу. Якщо до смертної кари засуджені жінки або чоловіки у віці понад 65 років, то покарання у виді смертної кари заміняється їм позбавленням волі на строк до 15 років.  
2471. 9. Особи, позбавлені батьківських прав відповідно до статті 38 КК України 1960 року, можуть бути поновлені в цих правах лише в порядку, передбаченому Кодексом про шлюб та сім'ю України. Особи, засуджені до покарання у вигляді громадської догани (стаття 33 КК України 1960 року), якщо у них до набрання чинності цим Кодексом не була погашена судимість, вважаються такими, що не мають судимості.  
2472. 10. Покарання у вигляді арешту підлягає застосуванню після набрання чинності Кримінально-виконавчим кодексом України.  
2473. 11. Не приводити у виконання вироки судів в частині конфіскації майна і стягнення штрафу, якщо до набрання чинності цим Кодексом, конфісковане майно не було вилучене і реалізоване, а штраф не був стягнутий у разі, коли за даний злочин цим Кодексом конфіскація майна і накладення штрафу не передбачені.  
2474. 12. З дня набрання чинності цим Кодексом не є особливо небезпечними рецидивістами особи, визнані такими відповідно до статті 26 КК України 1960 року. Якщо ці особи продовжують відбувати призначене їм покарання, то з вироки судів щодо них підлягають зміні в частині визнання їх особливо небезпечними рецидивістами. У разі потреби змінюється кваліфікації вчинених ними злочинів, а також знижується покарання відповідно до частини третьої статті 72 цього Кодексу. Якщо особи, зазначені в абзаці першому цього пункту, відбули призначене їм покарання, але мають незняту судимість, то погашення судимості у цих осіб здійснюється за правилами, передбаченими статтями 87 і 88 цього Кодексу.  
2475. 13. Переглянути усі справи про злочини осіб, які вчинили розкрадання державного або колективного майна у великих чи особливо великих розмірах, передбачене частиною четвертою статті 81, частиною четвертою статті 82, частиною четвертою статті 83, частиною третьою статті 84, частиною другою статті 86, статтею 86-1 КК України 1960 р., для вирішення питань про зміну кваліфікації дій цих осіб на відповідні частини і статті цього Кодексу (статті 190, 191, 192, 194, 195). При зміні кваліфікації злочинів слід враховувати те, що розмір вчиненого розкрадання як ознака, що визначає кваліфікацію злочину, встановлюється виходячи з неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, встановленого законодавством, що діяло під час вчинення злочину.  
2476. Міри покарання особам, які засуджені за розкрадання у великих чи особливо великих розмірах за статтями 81, 82, 83, 84, 86, 86-1 КК України 1960 року і не відбули покарання, привести у відповідність із покараннями, встановленими санкціями статей 190, 191 192, 194, 195 цього Кодексу у разі, коли призначене судом покарання за відповідний злочин є більш суворим, ніж передбачене цим Кодексом.  
2477. 14. Поширити правила, встановлені цим Кодексом, про давність (статті 48, 78, 104), умовно-дострокове звільнення від відбування покарання (статті 79 і 105), заміну невідбутої частини покарання більш м'яким (стаття 80), погашення і зняття судимості (статті 87-89 і 106) на осіб, які вчинили злочин до набрання чинності цим Кодексом, а також мають непогашену і незняту судимість за КК України 1960 року.  
2478. 15. У разі призначення більш м'якого покарання, ніж передбачено законом, за злочин, вчинений до набрання чинності цим Кодексом, суду слід керуватися вимогами статті 44 КК України 1960 року.  
2479. 16. У разі призначення покарання за сукупністю злочинів, що вчинені до набрання чинності цим Кодексом, застосовується стаття 42 КК України 1960 року. Якщо хоча б один із злочинів, що входять у сукупність, вчинений після набрання чинності цим Кодексом, то застосовується стаття 68 або частина друга статті 101 цього Кодексу.  
2480. Якщо особа, яка відбуває покарання, вчинить після набрання чинності цим Кодексом новий злочин, то при призначенні їй покарання за сукупністю вироків застосовується стаття 69 або частина друга статті 101 цього Кодексу.  
2481. 17. При вирішенні питання про звільнення від відбування покарання з випробуванням осіб, які вчинили злочини після набрання чинності цим Кодексом, суд застосовує статті 73-75 цього Кодексу.  
2482. Скоротити відповідно до частини третьої статті 102 цього Кодексу умовно засудженим неповнолітнім іспитовий строк до двох років, якщо визначений судом іспитовий строк вище цієї межі.  
2483. 18. До осіб, засуджених до покарання у вигляді позбавлення волі із застосуванням відстрочки виконання вироку відповідно до статті 46-1 КК України 1960 року, застосовується стаття 75 цього Кодексу.  
2484. 19. У разі звільнення від кримінальної відповідальності та покарання осіб, які вчинили злочин до набрання чинності цим Кодексом, внаслідок зміни обстановки і втрати суспільної небезпечності діянням або особою, яка його вчинила, слід керуватися частиною першою або частиною другою статті 50 КК України 1960 року.  
2485. 20. Вчинення особою злочину до набрання чинності цим Кодексом, а також наявність у такої особи не погашеної і не знятої у встановленому законом порядку судимості враховується при кваліфікації вчиненого нею нового злочину, а також в інших випадках, передбачених цим Кодексом.  
2486. 21. Під час вирішення питання про те, чи є віднесення злочинів, передбачених КК України 1960 року, до злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкими або особливо тяжкими, в усіх випадках слід виходити із санкції статті (частини статті) КК України 1960 року, за якою кваліфіковано злочин, з урахуванням положень, передбачених статтею 12 цього Кодексу.  
2487. 22. Перегляд справ щодо осіб, які вчинили злочини, передбачені КК України 1960 року і засуджені, або справи стосовно яких перебувають у провадженні судів, органів досудового слідства і дізнання, здійснюється:  
2488. а) щодо осіб, перелічених у підпунктах "а" - "ж" пункту 1, підпункті "а" пункту 2, пункті 6, абзаці другому пункту 12, пункті 13 цього розділу, - на районними (міськими) судами за місцем відбування засудженими покарання, а щодо військовослужбовців, засуджених умовно або з відстрочкою виконання вироку, а також тих, хто відбуває покарання в дисциплінарному батальйоні - військовими судами;  
2489. б) щодо кримінальних справ, які підлягають закриттю відповідно до пункту 3 цього розділу, - судами, органами досудового слідства і дізнання;  
2490. в) щодо осіб, зазначених в пункті 5 цього розділу, - органами, які відають виконанням покарання у вигляді виправних робіт;  
2491. г) щодо осіб, зазначених в абзаці другому пункту 7 цього розділу, - адміністрацією місць виконання покарань;  
2492. д) щодо осіб, зазначених у пункті 8 цього розділу, - Верховним Судом Автономної Республіки Крим та обласними судами, які постановили вироки з призначенням покарання у вигляді смертної кари;  
2493. є) щодо виконання вироків, передбачених пунктом 11 цього розділу, - головами районних (міських) судів за місцем виконання вироку.  
2494. 23. Органи, які виконують вироки судів, зобов'язані надавати судам необхідні матеріали щодо осіб, які відбувають покарання.  
2495. 24. Питання, передбачені в пунктах 3, 4, 7, 8, 9, 10, абзаці першому пункту 12, пункті 13, абзаці другому пункту 17 цього розділу, розглядаються судом за поданням адміністрації місця виконання покарання або прокурора у відкритому судовому засіданні з участю прокурора і представника адміністрації місця виконання покарання у випадках, якщо справа розглядається за її поданням.  
2496. Ухвала суду з цих питань не підлягає оскарженню, але може бути опротестована в порядку судового нагляду на загальних підставах.