Кількість абзаців - 49 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про природні монополії" (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про природні монополії»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про природні монополії» (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 30, ст. 238; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 9, ст. 182; 2009 р., № 30, ст. 417; 2010 р., № 48, ст. 566, № 49, ст. 571; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 7, ст. 53) такі зміни:
 
5. 1) частину першу статті 1 доповнити абзацами такого змісту:
 
6. «стимулююче регулювання — державне регулювання цін (тарифів) на товари суб’єктів природних монополій, що передбачає застосування визначених органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, параметрів регулювання, що мають довгостроковий строк дії, стимулює суб’єктів природних монополій до підвищення якості товарів та ефективності регульованої відповідно до цього Закону сфери діяльності з поступовим скороченням неефективних витрат, та забезпечує створення умов для залучення інвестицій з метою сталого функціонування та розвитку;
 
7. регуляторна база активів — сукупна вартість активів суб’єкта природних монополій (які використовуються для сфери діяльності, що підлягає регулюванню відповідно до цього Закону), що визначається у порядку, затвердженому органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій;
 
8. регуляторна норма доходу — рівень дохідності на регуляторну базу активів, що встановлюється органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, у єдиному розмірі для усіх суб’єктів природних монополій відповідної сфери діяльності та у межах граничних рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади, що формує та забезпечує реалізацію державної цінової політики. Регуляторна норма доходу може встановлюватись органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, окремо для регуляторної бази активів, яка визначена на момент переходу до стимулюючого регулювання, та окремо для її частини, яка утворена після переходу до стимулюючого регулювання.»;
 
9. 2) частину першу статті 4 доповнити абзацом такого змісту:
 
10. «Рішення щодо застосування стимулюючого регулювання у відповідній сфері приймається органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань формування політики у відповідній галузі та центральним органом виконавчої влади, що відповідає за реалізацію державної цінової політики.»;
 
11. 3) у частині першій статті 5:
 
12. в абзаці третьому слова «та його розподіл» виключити;
 
13. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
14. «розподіл природного і нафтового газу трубопроводами;».
 
15. У зв’язку з цим абзаци четвертий — дванадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — тринадцятим;
 
16. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
17. «передачі електричної енергії магістральними та міждержавними електричними мережами;»;
 
18. доповнити частину після абзацу сьомого новим абзацом такого змісту:
 
19. «розподілу електричної енергії (передачі електричної енергії місцевими (локальними) електромережами;».
 
20. У зв’язку з цим абзаци восьмий — тринадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — чотирнадцятим;
 
21. 4) у статті 9:
 
22. частину першу доповнити абзацом такого змісту:
 
23. «підвищення ефективності функціонування суб’єктів природних монополій шляхом застосування стимулюючого регулювання.»;
 
24. частину другу викласти у такій редакції:
 
25. «2. У разі застосування стимулюючого регулювання орган, який регулює діяльність суб’єктів природних монополій, враховує:
 
26. витрати відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності (крім амортизації та витрат, визначених частиною третьою цієї статті);
 
27. витрати на амортизацію активів, що включені до регуляторної бази активів;
 
28. податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів;
 
29. регуляторну базу активів;
 
30. регуляторну норму доходу;
 
31. віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;
 
32. якість товарів, що виробляються (реалізуються) суб’єктами природних монополій;
 
33. державні дотації та інші форми державної підтримки, гранти, внески споживачів.
 
34. В іншому разі орган, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, під час регулювання цін (тарифів) на товари суб’єкта природної монополії враховує:
 
35. витрати, які згідно з Податковим кодексом України враховуються при обчисленні об’єкта оподаткування податком на прибуток підприємств (крім витрат, визначених частиною третьою цієї статті);
 
36. податки і збори (обов’язкові платежі) до бюджетів та до державних цільових фондів;
 
37. вартість основних засобів, амортизацію, потреби в інвестиціях, визначених у встановленому порядку;
 
38. очікуваний прибуток від можливої реалізації товарів за різними цінами (тарифами);
 
39. віддаленість різних груп споживачів від місця виробництва товарів;
 
40. якість товарів, що виробляються (реалізується) суб’єктами природних монополій;
 
41. державні дотації та інші форми державної підтримки.
 
42. Органи, які здійснюють державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій, у межах своїх повноважень у разі застосування стимулюючого регулювання визначають групи активів, строк їх корисного використання та метод нарахування амортизації активів, що включені до регуляторної бази активів.
 
43. Для визначення регуляторної бази активів під час переходу до стимулюючого регулювання суб’єктом оціночної діяльності згідно із законодавством одноразово проводиться незалежна оцінка активів, що використовуються для здійснення регульованої відповідно до цього Закону сфери діяльності суб’єктів природних монополій, за методикою оцінки, що визначається органом державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності, за погодженням з органом, який здійснює державне регулювання діяльності суб’єктів природних монополій. Звіт про оцінку таких активів підлягає обов’язковому рецензуванню рецензентами, які працюють в органі державної влади, який здійснює державне регулювання оціночної діяльності.»;
 
44. 5) статтю 13 після абзацу третього доповнити новими абзацами такого
змісту:
 
45. «розробляють та затверджують порядок визначення регуляторної бази активів;
 
46. встановлюють регуляторну норму (регуляторні норми) доходу та параметри регулювання, що мають довгостроковий строк дії, для цілей стимулюючого регулювання;».
 
47. У зв’язку з цим абзаци четвертий — одинадцятий вважати відповідно абзацами шостим — тринадцятим.
 
48. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.