Кількість абзаців - 190 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності (Друге читання)

0. проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27):
 
6. а) пункт «ґ» частини першої статті 6 викласти у такій редакції:
 
7. «ґ) погодження питань, пов'язаних із зміною цільового призначення, припиненням права постійного користування особливо цінних земель відповідно до закону; «;
 
8. б) у частині першій статті 9:
 
9. пункти «а» - «г» замінити пунктом: «а» такого змісту:
 
10. «а) реалізація права власності на землі територіальних громад; «
 
11. пункт «д» виключити;
 
12. у зв’язку з цим пункт «ґ» вважати пунктом «б», а пункти «е» - «м» вважати пунктами «в» - «ї»;
 
13. в) у частині першій статті 12:
 
14. пункти «а» - «г» замінити пунктом: «а» такого змісту:
 
15. «а) реалізація права власності на землі територіальних громад; «
 
16. у зв’язку з цим пункти «б» - «к» вважати пунктами «б» - «й»;
 
17. г) пункт «а» частини першої статті 13 виключити;
 
18. ґ) пункт «а» частини першої статті 17 викласти у такій редакції:
 
19. «а) реалізація права власності держави на землю в порядку, визначеному цим Кодексом; «;
 
20. д) статтю 20 доповнити частинами шостою - сьомою такого змісту:
 
21. «6. Зміна цільового призначення особливо цінних земель здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.
 
22. Зміна цільового призначення особливо цінних земель допускається лише для будівництва об'єктів загальнодержавного значення, доріг, ліній електропередачі та зв'язку, трубопроводів, осушувальних і зрошувальних каналів, геодезичних пунктів, житла, об'єктів соціально-культурного призначення, нафтових і газових свердловин та виробничих споруд, пов'язаних з їх експлуатацією.
 
23. Місце розташування об’єкту, що передбачається розмістити на земельній ділянці особливо цінних земель, цільове призначення якої змінюється, погоджується в порядку, визначеному статтею 151 Земельного кодексу України.
 
24. 7. Зміна цільового призначення земельних ділянок лісогосподарського призначення, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, що перебувають у державній власності, здійснюється за погодженням з Кабінетом Міністрів України.»;
 
25. е) частину другу статті 77 викласти у такій редакції:
 
26. «2. Землі оборони можуть перебувати у державній власності.»;
 
27. є) абзац четвертий частини другої статті 79-1 викласти у такій редакції:
 
28. «шляхом визначення меж земельних ділянок державної чи комунальної власності за проектами землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів.»
 
29. ж) у статті 83:
 
30. частину другу викласти у такій редакції:
 
31. «2. У комунальній власності перебувають:
 
32. а) всі землі, розташовані в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці (села, селища, міста), крім земельних ділянок державної та приватної власності,
 
33. б) земельні ділянки, розташовані за межами відповідних адміністративно-територіальної одиниць, які не перебувають у державній чи приватній власності:
 
34. на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади,
 
35. які знаходяться у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.»;
 
36. доповнити статтю новою частиною третьою такого змісту:
 
37. «3. Земельні ділянки державної власності, розташовані за межами відповідних адміністративно-територіальної одиниць, які передбачається використати для розміщення об'єктів, призначених для обслуговування потреб територіальної громади (комунальних підприємств, установ, організацій, громадських пасовищ, кладовищ, місця знешкодження та утилізації відходів, рекреаційних об'єктів тощо), а також земельні ділянки, які відповідно до затвердженої містобудівної документації передбачається включити у межі населених пунктів, передаються рішеннями органів виконавчої влади до комунальній власності.»;
 
38. частину третю вважати частиною четвертою;
 
39. частину четверту вважати частиною п'ятою і внести до неї такі зміни:
 
40. пункт «б» викласти у такій редакції:
 
41. «б) відчуження на користь територіальної громади земельних ділянок для суспільних потреб та з мотивів суспільної необхідності відповідно до закону; «;
 
42. пункт «г-1» виключити;
 
43. частину п'яту вважати частиною шостою і речення друге викласти у такій редакції:
 
44. «Управління зазначеними земельними ділянками здійснюється відповідно до закону.».
 
45. з) у статті 84:
 
46. частину першу викласти у такій редакції:
 
47. «1. У державній власності перебувають:
 
48. а) всі землі, розташовані за межами населених пунктів, крім земельних ділянок комунальної та приватної власності,
 
49. б) земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, які не перебувають у комунальній чи приватній власності:
 
50. на яких знаходяться будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності,
 
51. які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, їх територіальних органів, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук,
 
52. в) землі оборони,
 
53. г) землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи;
 
54. ґ) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України.»;
 
55. частину другу викласти у такій редакції:
 
56. «2. Право державної власності на землю набувається і реалізується державою в особі уповноважених органів виконавчої влади відповідно до закону.»;
 
57. частину третю виключити;
 
58. частину четверту вважати частиною третьою і внести до неї наступні зміни:
 
59. у пункті «з» слова: «і комунальної» виключити,
 
60. пункт «и» виключити;
 
61. частину п'яту вважати частиною четвертою і внести до неї такі зміни:
 
62. пункт «а» після слова: «відчуження» доповнити словами: «на користь держави»,
 
63. пункт «д» виключити;
 
64. и) у статті 86:
 
65. назву статті викласти у такій редакції: «Стаття 86. Спільна власність на земельну ділянку»
 
66. частину другу викласти у такій редакції:
 
67. «2. Суб'єктами права спільної власності на земельну ділянку можуть бути фізичні особи, юридичні особи, а також держава, територіальні громади.»;
 
68. і) статтю 117 викласти у такій редакції:
 
69. «Стаття 117. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність
 
70. 1. Передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність та земельних ділянок комунальної власності у державну власність здійснюється за рішенням органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, що здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки.
 
71. У рішеннях органів виконавчої влади та місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності зазначається її кадастровий номер.
 
72. 2. Не можуть передаватись у комунальну власність земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій.
 
73. 3. Не можуть передаватись у державну власність земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності, а також земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій.
 
74. 4. Рішення органу виконавчої влади та органу місцевого самоврядування про передачу земельної ділянки до державної чи комунальної власності разом з актом її приймання-передачі є підставою для державної реєстрації права власності на них.
 
75. У акті приймання-передачі земельної ділянки зазначається: площа земельної ділянки, її кадастровий номер, відомості про обтяження речових прав на земельну ділянку, обмеження у її використанні.»;
 
76. й) статтю 122 викласти у такій редакції:
 
77. «Стаття 122. Повноваження органів виконавчої влади, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування щодо реалізації прав власності на землю від імені держави та територіальної громади.
 
78. 1. Сільські, селищні, міські ради здійснюють реалізацію права власності територіальної громади на землі та земельні ділянки комунальної власності.
 
79. 2. Київська та Севастопольська міські ради здійснюють реалізацію права власності територіальної громади на землі та земельні ділянки комунальної власності.
 
80. 3. Районні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах сіл, селищ, міст районного значення та за межами населених пунктів.
 
81. 4. Обласні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах міст обласного значення, а також в інших випадках, не визначених частиною третьої цієї статті.
 
82. 5. Київська та Севастопольська міські державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на земельні ділянки державної власності, розташовані у межах їх територій.
 
83. 6. Рада міністрів Автономної Республіки Крим на території Автономної Республіки Крим здійснює реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності, розташовані у межах міст республіканського значення а також в інших випадках, не визначених частиною третьою цієї статті.
 
84. 7. Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні ради здійснюють реалізацію прав територіальних громад на земельні ділянки їх спільної власності.
 
85. 8. Органи, визначені у цій статті, при реалізації права власності на землю можуть: формувати земельні ділянки із земель відповідної власності, розпоряджатись ними, зокрема передавати їх у власність, постійне користування, оренду, суперфіцій, емфітевзис, сервітут, заставу, припиняти право постійного користування ними, а також здійснювати інші дії, передбачені земельним законодавством України щодо реалізації права власності на них.
 
86. 9. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, районні, обласні державні адміністрації здійснюють реалізацію права власності держави на землі та земельні ділянки державної власності з такими особливостями:
 
87. передача у власність, користування, заставу, вилучення земельної ділянки із постійного користування земельних ділянок несільськогосподарського призначення для цілей, не пов’язаних із розміщенням об'єктів, пов'язаних з обслуговуванням жителів територіальної громади району (шкіл, закладів культури, лікарень, підприємств торгівлі тощо), попередньо погоджується актом відповідної обласної державної адміністрації, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим;
 
88. передача у власність, користування, заставу, припинення права постійного користування земельними ділянками лісогосподарського призначення, природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного призначення, що перебувають у державній власності, із зміною цільового призначення таких земельних ділянок, попередньо погоджується актом Кабінету Міністрів України;
 
89. передача у власність, користування, припинення права постійного користування земельних ділянок особливо цінних земель державної та комунальної власності із зміною їх цільового призначення здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.»;
 
90. к) у статті 123:
 
91. частину першу доповнити абзацом шостим такого змісту:
 
92. «Земельні ділянки державної та комунальної власності, на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна, що перебувають у державній та комунальній власності, передаються особам, зазначеним у пункті «а» частини другої статті 92 цього Кодексу, лише на праві постійного користування.»;
 
93. у частині другій слова: «відповідної сільської, селищної, міської, районної, обласної ради, Кабінету Міністрів України, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації» доповнити словами: «органу, що здійснює реалізацію права державної чи комунальної власності на земельну ділянку.»;
 
94. частини сьому - восьму замінити новими частинами сьомою - дев'ятою такого змісту:
 
95. «7. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Верховною Радою України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається органом, уповноваженим приймати рішення про його затвердження із своїми пропозиціями до Верховної Ради України.
 
96. 8. Якщо земельна ділянка надається у користування за погодженням з Кабінетом Міністрів України, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається відповідно до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, які розглядають його і в місячний строк подають зазначений проект із своїми пропозиціями до Кабінету Міністрів України.
 
97. 9. Якщо земельна ділянка надається у користування Верховною Радою Автономної Республіки Крим, погоджений проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (а в разі необхідності здійснення обов'язкової державної експертизи землевпорядної документації згідно із законом - після отримання позитивного висновку такої експертизи) подається до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, яка розглядає його і в місячний строк подає зазначений проект із своїми пропозиціями до Верховної Ради Автономної Республіки Крим.»;
 
98. у зв’язку з цим частину дев’яту вважати частиною десятою;
 
99. доповнити статтю новими частинами одинадцятою - дванадцятою такого змісту:
 
100. «11. При передачі земельних ділянок державної власності у постійне користування підприємств, установ, організацій комунальної власності, одночасно здійснюється передача земельних ділянок державної власності у комунальну власність, і навпаки.
 
101. 12. Передача будівлі, споруди, іншого об'єкта нерухомого майна державної власності у комунальну власність є підставою для передачі у таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі, і навпаки.»;
 
102. частину одинадцяту - дванадцяту вважати відповідно частинами тринадцятою - чотирнадцятою;
 
103. л) статтю 133 слова: «земельні ділянки, які належать громадянам та юридичним особам на праві власності» замінити словами: «земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності»;
 
104. м) доповнити Кодекс статтю 148-1 такого змісту:
 
105. «Стаття 148-1. Перехід права власності на земельні ділянки, що перебувають у користуванні
 
106. 1. До особи, яка набула право власності на земельну ділянку, що перебуває у користуванні іншої особи, з моменту переходу права власності на земельну ділянку, переходять права та обов’язки власника земельної ділянки за чинними договорами оренди, суперфіцію, емфітевзису, сервітуту щодо такої земельної ділянки.
 
107. 2. У разі переходу права власності на земельну ділянку, що перебуває у постійному користуванні, від держави до територіальної громади або від територіальної громади до держави, до набувача земельної ділянки переходять права та обов’язки власника земельної ділянки за правовідносинами постійного користування нею.
 
108. 3. Особа, яка набула право власності на земельну ділянку, на протязі одного місця з дня набуття права власності на неї, зобов’язана повідомити про це її користувачів із зазначенням:
 
109. - кадастрового номера земельної ділянки (за наявності),
 
110. - найменування (для юридичних осіб), прізвища, ім'я, по-батькові (для фізичних осіб),
 
111. - місця проживання (знаходження), поштової адреси,
 
112. - платіжних реквізитів (у разі, якщо законом або договором передбачена плата за користування земельними ділянками у грошовій формі).
 
113. Повідомлення надсилається користувачам земельної ділянки рекомендованим листом з повідомленням про вручення або вручається йому (їм) особисто під розписку.
 
114. Повідомлення про перехід права власності до держави або територіальної громади також підлягає опублікуванню у друкованих засобах масової інформації місцевої сфери розповсюдження із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок.
 
115. 4. За згодою сторін договорів оренди, суперфіцію, емфітевзису, сервітуту, застави, ними можуть бути внесені до договору зміни із зазначенням нового власника земельної ділянки.
 
116. 5. Вимоги цієї статті розповсюджуються також на випадки переходу повноважень з реалізації права власності держави на земельну ділянку, яка перебуває у користуванні, від одного органу до іншого.»;
 
117. н) у статті 149:
 
118. частину другу викласти у такій редакції:
 
119. «2. Вилучення земельних ділянок із постійного користування провадиться за згодою землекористувачів на підставі рішень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, які здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на такі земельні ділянки.»,
 
120. частини третю - дев'яту виключити,
 
121. у зв'язку з цим частину десяту вважати частиною третьою;
 
122. о) у статті 150:
 
123. у назві статті слова: «їх вилучення» замінити словами: «припинення прав на них»,
 
124. частину другу викласти у такій редакції:
 
125. «2.Відчуження земельних ділянок особливо цінних земель, що перебувають у державній або комунальній власності, прийняття рішень про припинення права постійного користування ними, здійснюється за погодженням з Верховною Радою України.»,
 
126. частину третю виключити;
 
127. п) у статті 173:
 
128. частину третю викласти у такій редакції:
 
129. «3. Включення земельних ділянок у межі району, села, селища, міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, крім земельних ділянок, визначених частиною четвертою цієї статті.»,
 
130. доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:
 
131. «4. Право власності на землі та земельні ділянки державної власності, які включені до меж населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватись у комунальну власність) переходить до територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту разом з витягом із проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного пункту із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.»;
 
132. р) у статті 116:
 
133. назву статті доповнити словами: «із земель державної та комунальної власності»,
 
134. частину п'яту викласти у такій редакції:
 
135. «5. Передача органом виконавчої влади, органом місцевого самоврядування у користування чи власність земельної ділянки, що перебуває у власності або у користуванні фізичних або юридичних осіб, провадиться лише після припинення права власності (користування) нею в порядку, передбаченому цим Кодексом.»;
 
136. с) у частині другій статті 209 слова: «розмежування земель державної та комунальної власності» виключити;
 
137. т) пункти 10 - 12 Розділу Х «Перехідні положення» виключити.
 
138. 2) Частину четверту статті 4 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України, 1998, N 46-47, ст.280)викласти у такій редакції:
 
139. «Орендодавцями земельних ділянок, що перебувають у державній власності, є органи виконавчої влади, що здійснюють реалізацію повноважень права власності держави на землю.».
 
140. 3) У Законі України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 36, ст. 282):
 
141. а) пункт «ґ» статті 25 виключити;
 
142. б) статтю 46 доповнити частиною такого змісту:
 
143. «Складовою частиною проекту землеустрою щодо встановлення і зміни меж населеного пункту, є перелік земельних ділянок державної власності (із зазначенням їх кадастрових номерів, цільового призначення), які переходять до комунальної власності відповідної територіальної громади.».
 
144. в) статтю 49 виключити;
 
145. г) частину першу статті 50 викласти у такій редакції:
 
146. «Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки розробляється при формуванні нової земельної ділянки або зміні цільового призначення земельної ділянки».
 
147. 4) У статті 7 Закону України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 34, ст.228):
 
148. частину шосту викласти у такій редакції:
 
149. «6. Право власності на об'єкт передачі виникає з моменту державної реєстрації такого права».
 
150. доповнити статтю частиною сьомою такого змісту:
 
151. «7. Передача об'єкта у державну чи комунальну власність є підставою для передачі у таку ж власність земельної ділянки, на якій розміщений об'єкт передачі. Кадастровий номер та розмір такої земельної ділянки зазначається у рішенні органу, зазначеного у статті 4 цього Закону, про передачу відповідного об'єкта у державну чи комунальну власність.»
 
152. 5) Пункт 4 Розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень" та інших законодавчих актів України» (Відомості Верховної Ради України, 2010, N 18, ст.141) виключити.
 
153. 6) Абзац шостий частини першої статті 9 Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 38, ст.471) виключити.
 
154. 7) Пункт 4 частини першої статті 19 Закону України «Про Раду Міністрів Автономної Республіки Крим» (Голос України від 13.07.2011 - № 125) виключити.
 
155. 8) У Законі України «Про Державний земельний кадастр» (Голос України від 06.08.2011 - № 145):
 
156. а) у частині першій статті 32 слова: «адміністративно-територіальної одиниці та про затвердження документації із землеустрою» замінити словами: «адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою»;
 
157. б) у пункті 7 Розділу VІІ «Прикінцеві та перехідні положення» слова: «до розмежування земель державної та комунальної власності формування земельних ділянок із земель запасу, не переданих у власність та користування» замінити словами: «до державної реєстрації права державної чи комунальної власності на земельні ділянки, формування земельних ділянок за рахунок земель державної та комунальної власності».
 
158. ІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
159. 1. Цей Закон набирає чинності одночасно з набранням чинності абзацом третім пункту 1 Розділу VІІ. Прикінцеві та перехідні положення Закону України «Про Державний земельний кадастр» (Голос України від 06.08.2011 - № 145).
 
160. 2. Визнати таким, що втратив чинність, Закон України «Про розмежування земель державної та комунальної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 35, ст.411).
 
161. 3. З дня набрання чинності цим Законом, землями комунальної власності відповідних територіальних громад вважаються:
 
162. а) земельні ділянки:
 
163. на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна комунальної власності відповідної територіальної громади,
 
164. які знаходяться у постійному користуванні органів місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, організацій;
 
165. б) всі інші землі, розташовані в межах відповідних населених пунктів, крім земель приватної власності та земельних ділянок, зазначених у пунктах «а» - «б» пункту 4 цього Розділу.
 
166. 4. У державній власності залишаються:
 
167. а) розташовані в межах населених пунктів земельні ділянки:
 
168. на яких розташовані будівлі, споруди, інші об’єкти нерухомого майна державної власності,
 
169. які знаходяться у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук, ;
 
170. які належать до земель оборони,
 
171. б) земельні ділянки, що використовуються Чорноморським флотом Російської Федерації на території України на підставі міжнародних угод, ратифікованих Верховною Радою України,
 
172. в) землі зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи,
 
173. г) всі інші землі, розташовані за межами населених пунктів, крім земель приватної власності та земельних ділянок, зазначених у пункті «а» пункту 3 цього Розділу.
 
174. 5. Цей закон разом із витягом із Державного земельного кадастру про відповідну земельну ділянку, є підставою для здійснення державної реєстрації права власності держави, територіальних громад на земельні ділянки, визначені у пунктах 3 - 4 Розділу ІІ «Прикінцеві положення». Державна реєстрація права власності на такі земельні ділянки здійснюється за заявою органів, що згідно із статтею 122 Земельного кодексу України здійснюють реалізацію права власності держави, територіальної громади на них.
 
175. 6. У разі, якщо відомості про земельні ділянки, зазначені у пунктах 3 - 4 цього Розділу, не внесені до Державного реєстру земель, надання дозволу на розроблення документації із землеустрою, що є підставою для державної реєстрації таких земельних ділянок, а також її затвердження здійснюється:
 
176. у межах населених пунктів - сільськими, селищними, міськими радами,
 
177. за межами населених пунктів - місцевими державними адміністраціями.
 
178. 7. З дня набрання чинності цим Законом землі державної та комунальної власності в Україні вважаються розмежованими.
 
179. 8. У разі якщо межі сіл, селищ, міст не встановлені відповідно до вимог статей 174, 175 та 176 Земельного кодексу України, визначення меж земель державної та комунальної власності здійснюється з урахуванням меж населених пунктів, зазначених у Державному земельному кадастрі.
 
180. 9. Здійснення права власності на земельні ділянки державної та комунальної власності, зазначені у пункті 3 Прикінцевих положень цього Закону, здійснюється після державної реєстрації права власності на відповідну земельну ділянку.
 
181. 10. Рішення про затвердження проектів розмежування земель державної та комунальної власності, затверджені до набрання чинності цим Законом, разом з витягом із зазначених проектів із зазначенням кадастрових номерів земельних ділянок, які відносяться цими проектами до державної чи комунальної власності, є підставою для здійснення державної реєстрації земельних ділянок та державної реєстрації права власності держави, територіальної громади на земельні ділянки.
 
182. 11. Матеріали проектів землеустрою щодо розмежування земель державної та комунальної власності, розроблених та не затверджених до набрання чинності цим Законом, можуть використовуватись при розробці схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних одиниць, проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів, матеріалів інвентаризації земель, а також іншої документації із землеустрою.
 
183. 12. Кабінету Міністрів України:
 
184. 1) на протязі шести місяців з дня опублікування цього Закону, привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
 
185. 2) на протязі року з дня опублікування цього Закону забезпечити оформлення органами державної влади, державними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки державної власності без документів, які посвідчують право користування ними.
 
186. 3) на протязі року з дня набрання чинності цим Законом забезпечити здійснення органами виконавчої влади, до повноважень яких належить здійснення права власності держави на земельні ділянки, передбачених законом дій, пов’язаних із державною реєстрацією права власності на земельні ділянки, яке належить державі.
 
187. 13. Рекомендувати органам місцевого самоврядування:
 
188. на протязі року з дня опублікування цього Закону, забезпечити оформлення комунальними підприємствами, установами, організаціями права постійного користування земельними ділянками, які використовують земельні ділянки державної власності без документів, які посвідчують право користування ними.
 
189. на протязі року з дня набрання чинності цим Законом, забезпечити здійснення дій, пов’язаних із державною реєстрацією права власності на земельні ділянки, яке належить територіальній громаді.