Кількість абзаців - 68 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про житлово-комунальні послуги" щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг (Друге читання)

0. Проект (доопрацьований)
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»
 
3. (щодо вдосконалення системи управління житловим фондом та вирішення окремих питань у сфері надання житлово-комунальних послуг)
 
4. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
5. І. Внести до Закону України «Про житлово-комунальні послуги» (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 47, ст. 514) такі зміни:
 
6. 1. У статті 1:
 
7. абзац четвертий виключити;
 
8. додати абзац чотирнадцятий такого змісту:
 
9. «співвласники багатоквартирного будинку (далі - співвласники) - власники житлових та нежитлових приміщень багатоквартирного будинку, які є співвласниками спільного майна багатоквартирного будинку;»
 
10. в абзаці шістнадцятому слова «власником чи балансоутримувачем» замінити словами «власником/співвласниками».
 
11. 2. Частину першу статті 7 доповнити пунктом 10 такого змісту:
 
12. «10) ведення обліку прийнятих рішень співвласників багатоквартирних будинків щодо визначення способу управління будинком»;
 
13. у зв’язку з цим пункти десятий – дванадцятий вважати відповідно пунктами одинадцятим -тринадцятим.
 
14. 3. Пункт 3 частини першої статті 13 викласти у такій редакції:
 
15. «3) послуги з управління будинком, спорудою або групою будинків (ведення бухгалтерської, статистичної та іншої передбаченої законодавством звітності та обліку, здійснення розрахунків коштів, необхідних для своєчасного проведення капітального і поточного ремонтів та утримання, виконання окремих визначених законодавством повноважень та обов’язків власника/співвласників щодо організації належної експлуатації багатоквартирного будинку, його утримання, ремонту та забезпечення осіб, які проживають у такому будинку чи використовують приміщення в ньому, комунальними та іншими необхідними послугами відповідно до вимог нормативів, норм, стандартів, порядків і правил згідно із законодавством)».
 
16. 4. У частині шостій статті 17 слова «балансоутримувача/управителя» замінити словами «власника/співвласників та/або управителя».
 
17. 5. Частину четверту статті 19 - виключити.
 
18. 6. Статтю 23 викласти у такій редакції:
 
19. «Стаття 23. Права та обов’язки власника/співвласників багатоквартирного будинку
 
20. 1. Власник/співвласники багатоквартирного будинку має (мають) право:
 
21. 1) управляти будинком;
 
22. 2) доручати управління будинком відповідно до закону та договору управителю;
 
23. 3) визначати управителя та/або виконавців комунальних послуг відповідно до цього Закону, затверджувати умови договорів на надання житлово-комунальних послуг з урахуванням вимог законодавства, та визначати осіб, уповноважених від його/їх імені укладати договори з управителем та/або виконавцями таких житлово-комунальних послуг;
 
24. 4) з урахуванням вимог законодавства визначати порядок та умови залучення, накопичення та використання коштів на проведення капітальних ремонтів та здійснення заходів з енергозбереження.
 
25. 2. Власник/співвласники багатоквартирного будинку реалізовує (реалізують) свої права, передбачені частиною першою цієї статті, з урахуванням наступних положень:
 
26. 1) у разі якщо багатоквартирний будинок має одного власника приміщень будинку, рішення приймає такий власник одноособово;
 
27. 2) у разі якщо у багатоквартирному будинку, де є два і більше житлові та/або нежитлові приміщення, які мають різних власників, що не створили передбачену законодавством юридичну особу для представництва їхніх спільних інтересів (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо), рішення приймаються на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку відповідно до вимог цього Закону;
 
28. 3) якщо у багатоквартирному будинку, де є два і більше житлові та/або нежитлові приміщення, які мають різних власників, відповідно до вимог законодавства створено юридичну особу для представництва їхніх спільних інтересів (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо), порядок прийняття рішень визначається законом і статутом такої юридичної особи.
 
29. 3. Рішення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, передбачені пунктом 2 частини другої цієї статті, приймається двома третинами голосів власників від загальної кількості присутніх на таких зборах та оформляється протоколом.
 
30. При цьому кожен власник окремого житлового чи нежитлового приміщення має один голос. У разі, якщо одній особі належить кілька житлових та/або нежитлових приміщень у будинку, такій особі належить один голос. У разі, якщо приміщення у будинку перебуває (перебувають) у спільній частковій власності кількох співвласників, кожному з них належить частка голосу, що відповідає його частці (часткам) у праві власності на приміщення. У разі якщо приміщення у будинку перебуває у спільній сумісній власності кількох співвласників, кожному з них належить рівна частка голосу відповідно до кількості співвласників приміщення.
 
31. 4. Загальні збори співвласників багатоквартирного будинку вважаються правомочними, якщо на них присутні не менше п’ятдесяти відсотків власників (співвласників), або їх уповноважених представників від загальної кількості власників приміщень у будинку.
 
32. 5. Рішення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку відповідно до цієї статті можуть бути прийняті шляхом заочного голосування.
 
33. 6. Порядок проведення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку, а також порядок прийняття рішень загальних зборів шляхом заочного голосування визначається Кабінетом Міністрів України.
 
34. 7. Рішення загальних зборів співвласників у багатоквартирному будинку з питань, що належать до їх компетенції, прийняті в порядку, визначеному цим Законом, підлягають виконанню усіма власниками (співвласниками) житлових і нежитлових приміщень та споживачами, що проживають у такому будинку.
 
35. 8. Рішення, прийняте на загальних зборах співвласників багатоквартирного будинку відповідно до цієї статті, може бути оскаржене у судовому порядку будь-яким власником (співвласником) житлового чи нежитлового приміщення з підстав порушенням вимог законодавства та його прав і законних інтересів.
 
36. 9. Власник/співвласники багатоквартирного будинку зобов’язаний (зобов’язані):
 
37. 1) забезпечувати належне управління, утримання, безпечну експлуатацію, технічне обслуговування, здійснення поточного та капітального ремонтів багатоквартирного будинку та утримання прибудинкової території відповідно до стандартів, нормативів, норм, порядків і правил та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері;
 
38. 2) здійснювати витрати, пов’язані зі споживанням житлово-комунальних послуг відповідно до цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері».
 
39. 7. Статтю 24 викласти у такій редакції:
 
40. «Стаття 24. Особливості визначення способу управління багатоквартирним будинком
 
41. 1. Співвласники відповідно до вимог статті 23 цього Закону можуть прийняти рішення про один із таких способів управління будинком:
 
42. 1) управління будинком через створену ними відповідно до законодавства юридичну особу (об'єднання співвласників багатоквартирного будинку тощо);
 
43. 2) визначення управителя відповідно до вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини у цій сфері.
 
44. 2. Один примірник рішення співвласників багатоквартирного будинку щодо визначення способу управління багатоквартирним будинком (з зазначенням даних обраного управителя) в обов’язковому порядку передається до органу місцевого самоврядування для ведення обліку таких рішень.
 
45. 3. Орган місцевого самоврядування на час відсутності рішень щодо визначення управителя, прийнятих співвласниками будинку, визначає управителя для такого будинку на конкурсних засадах.
 
46. Положення про порядок проведення такого конкурсу затверджується Кабінетом Міністрів України.
 
47. Проведення конкурсу не є обов’язковим при визначенні органами місцевого самоврядування в якості управителя особи, власником якої є відповідна територіальна громада.
 
48. 4. Для надання послуг з управління будинком може бути визначено лише одного управителя».
 
49. 8. У статті 25:
 
50. у пункті 1 частини другої після слів «забезпечувати експлуатацію» доповнити словами «та утримання»;
 
51. частину другу доповнити пунктами десятим – тринадцятим такого змісту:
 
52. «10) забезпечити збереження та підтримку в належному стані технічну та правоустановчу документацію на будинок і його прибудинкову територію;
 
53. 11) забезпечити відображення відомостей про будинок та його прибудинкову територію у даних обов’язкового обліку, а також складання і подання передбаченої законодавством звітності про такий будинок;
 
54. 12) представляти інтереси власника/співвласників у відносинах з виконавцями комунальних послуг, зокрема, забезпечити за дорученням та за рахунок власника/співвласників укладання договорів з виконавцями комунальних послуг (за винятком випадків, коли управитель є виробником таких послуг), забезпечити ведення бухгалтерського та/або управлінського обліку операцій, пов’язаних з наданням житлово-комунальних та інших послуг, забезпечити здійснення загальнобудинкового обліку споживання комунальних послуг та розподілу витрат між співвласниками відповідно до законодавства та умов договорів;
 
55. 13) за дорученням власника/співвласників забезпечити накопичення їхніх коштів для відшкодування витрат з проведення капітальних та аварійних ремонтів відповідно до рішень власників, з урахуванням вимог чинного законодавства.»;
 
56. доповнити частинами третьою – четвертою такого змісту:
 
57. «3. Крім прав та обов’язків, передбачених частинами першою та другою цієї статі, управитель має інші права та несе інші обов’язки, передбачені укладеним відповідно до цього Закону договором на надання послуг з управління будинком та Правилами управління багатоквартирним будинком, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
 
58. 4. За порушення вимог законодавства та невиконання обов’язків, встановлених даним Законом та договором, управитель несе відповідальність, передбачену чинним законодавством».
 
59. 9. Статтю 26 доповнити частиною сьомою такого змісту:
 
60. «7. Типові договори на надання житлово-комунальних послуг затверджуються Кабінетом Міністрів України.»
 
61. 10. Абзац перший частини третьої статті 27 викласти у такій редакції:
 
62. «3. Організатором конкурсу є власник/співвласники, уповноважена ним (ними) особа, або орган місцевого самоврядування у випадках передбачених цим Законом. Організатор конкурсу зобов'язаний оприлюднити конкурсні умови. Конкурсні умови мають містити:».
 
63. 11. Статтю 29 викласти у такій редакції:
 
64. «1. Договір на надання житлово-комунальних послуг у багатоквартирному будинку укладається між споживачем таких послуг та виконавцем з урахуванням вимог чинного законодавства, рішень власника/співвласників, прийнятих відповідно до статті 23 цього Закону, та умов договору, укладеного між власником/співвласниками або уповноваженою ним (ними) особою з таким виконавцем.
 
65. 2. Якщо у багатоквартирному будинку визначено управителя відповідно до вимог цього Закону, умови щодо надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій входять до змісту договору на надання послуг з управління будинком. У такому разі окремий договір на надання послуг з утримання будинків і прибудинкових територій не укладається.
 
66. 3. Процедура укладення договору між споживачем та виконавцем, визначеним відповідно до статті 23 цього Закону, відбувається протягом двох місяців з дня підписання відповідного договору між таким виконавцем та власником/співвласниками або уповноваженою ним (ними) особою, визначеною відповідно до статті 23 цього Закону.»
 
67. ІІ. Цей Закон набирає чинності через шість місяців дня його опублікування.