Кількість абзаців - 212 Розмітка (ліва колонка)


Про органи самоорганізації населення (Третє читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. ПРО ОРГАНИ САМООРГАНіЗАЦіЇ НАСЕЛЕННЯ  
3. РОЗДіЛ I. ЗАГАЛЬНі ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Мета Закону  
5. Цей Закон визначає правовий статус, порядок органiзацiї та дiяльностi органiв самоорганiзацiї населення.  
6. Стаття 2. Основні терміни, використані в цьому Законі  
7. Основні терміни, використані в цьому Законі мають такі значення:  
8. органи самоорганізації населення - представницькі органи, що створюються частиною жителів, які тимчасово або постійно проживають на відповідній території в межах села, селища, міста;  
9. власнi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це повноваження, віднесені Конституцією та законами України до виключного відання цього органу;  
10. делегованi повноваження органу самоорганiзацiї населення - це власні повноваження сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разі її створення) ради, якими вона наділяє орган самоорганізації населення з передачею відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення.  
11. Стаття 3. Поняття органу самоорганiзацiї населення  
12. 1. Орган самоорганізації населення є однією з форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого значення.  
13. 2. Органами самоорганізації населення є будинкові, вуличні, квартальні комітети, комітети мікрорайонів міст, районів у містах, сіл, селищ.  
14. 3. Основними завданнями органів самоорганізації населення є:  
15. 1) створення умов для участі жителів у вирішенні питань місцевого значення в межах Конституції і законів України;  
16. 2) задоволення, соціальних, культурних, побутових та інших потреб жителів шляхом сприяння у наданні їм відповідних послуг;  
17. 3) участь у реалiзацiї соцiально-економічного, культурного розвитку відповідної території, інших місцевих програм.  
18. Стаття 4. Законодавство про органи самоорганiзацiї населення  
19. 1. Органи самоорганiзацiї населення діють на підставі:  
20. Конституцiї України, цього та інших законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади (а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішень Ради міністрів Автономної Республіки Крим), рішень відповідних органів місцевого самоврядування, рішень місцевого референдуму, Статутів територiальної громади, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, виданих у межах своїх повноважень, Положень про орган самоорганізації населення, рiшень зборiв (конференції) громадян за мiсцем проживання, якi його обрали.  
21. 2. Орган самоорганiзацiї населення, утворений за дозволом районної у мiстi ради, керується у своїй дiяльностi також рiшеннями мiської ради та її виконавчого органу.  
22. Стаття 5. Принципи органiзацiї та дiяльностi органу самоорганiзацiї населення  
23. Органiзацiя та дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення грунтується на принципах:  
24. 1) законностi;  
25. 2) гласностi;  
26. 3) добровiльностi щодо взяття окремих повноважень сільської, селищної, міської, районної в місті (у разі її створення) ради;  
27. 4) територіальності;  
28. 5) виборностi;  
29. 6) пiдзвiтностi, пiдконтрольностi та вiдповiдальностi перед вiдповiдними радами в частині виконання делегованих повноважень;  
30. 7) пiдзвiтностi органу самоорганiзацiї населення перед зборами (конференцією) громадян за місцем проживання, що його обрали;  
31. 8) фінансової та організаційної самостійності.  
32. Стаття 6. Право громадян обирати та бути обраними до органу самоорганiзацiї населення  
33. 1. Обирати та бути обраними до органу самоорганізації населення в порядку, визначеному цим Законом, можуть громадяни України, які мають право голосу на виборах та референдумах та проживають на відповідній території.  
34. 2. Забороняються будь-якi iншi обмеження права громадян України на участь в органi самоорганiзацiї населення залежно вiд їх раси, кольору шкiри, полiтичних, релiгiйних та iнших переконань, статi, етнiчного та соцiального походження, майнового стану, мовних або інших ознак.  
35. Стаття 7. Територія, в межах якої діє орган самоорганізації населення  
36. 1. Орган самоорганізації населення створюється за територіальною ознакою.  
37. 2. Територією, у межах якої діє орган самоорганізації населення, може бути частина території села, селища, міста, району в місті, у межах якої проживають жителі, які обрали цей орган.  
38. 3. Територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення, визначається рішенням ради, що дала дозвіл на створення:  
39. а) сільського, селищного комітету - в межах території села, селища, якщо його межі не співпадають з межами діяльності сільської, селищної ради;  
40. б) вуличного, квартального комітету - в межах території кварталу, кількох, однієї або частини вулиці з прилеглими провулками в місцях індивідуальної забудови;  
41. в) дільничного комітету - в межах території окремого мікрорайону, житлово-експлуатаційної організації в містах ;  
42. г) будинкового комітету - в межах будинку (кількох будинків) в державному і громадському житловому фонді та фонді житлово-будівельних кооперативів.  
43. Розділ іі. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ОРГАНіВ САМООРГАНіЗАЦіЇ НАСЕЛЕННЯ  
44. Стаття 8. Порядок iнiцiювання створення органу самоорганiзацiї населення  
45. 1. З ініціативою про створення органу самоорганізації населення до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради можуть звернутися збори (конференція) громадян за місцем проживання за умови, якщо в них брало участь не менше половини жителів відповідної території, які мають право голосу.  
46. На зборах (конференції) громадян за місцем проживання обирається також ініціативна група, члени якої будуть представляти інтереси жителів-учасників зборів (конференції) у відповідній місцевій раді.  
47. 2. Рішення зборів (конференції) приймається більшістю голосів їх учасників.  
48. 3. ініціативна група подає до сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради заяву про створення органу самоорганізації населення, протокол зборів (конференції) громадян за місцем проживання про ініціювання створення органу самоорганізації населення із зазначенням основних напрямів діяльності створюваного органу самоорганізації населення та його правового статусу, а також список учасників зборів (конференції) громадян за місцем проживання із зазначенням прiзвища, iменi, по батьковi, року народження, серiї i номера паспорта і домашньої адреси кожного учасника зборів (конференції) громадян.  
49. Стаття 9. Порядок надання дозволу на створення органу самоорганізації населення  
50. 1. Дозвіл на створення органу самоорганізації населення надається сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою.  
51. 2. Питання про створення органу самоорганізації населення, внесене на розгляд сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, розглядається на найближчому засіданні відповідної ради за участю членів ініціативної групи зборів (конференції) громадян за місцем проживання.  
52. У рішенні ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення мають бути зазначені основні напрями діяльності, строк повноважень, територія, у межах якої має діяти орган самоорганізації населення, що створюється, норми представництва жителів відповідної території для участі у зборах (конференції) громадян за місцем проживання.  
53. 3. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення доводиться до відома жителів в порядку, встановленому Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
54. 4. Сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада може відмовити у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення, якщо ініціювання створення органу самоорганізації населення було здійснено з порушенням вимог, встановлених законом.  
55. 5. Рішення сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради про відмову у наданні дозволу на створення органу самоорганізації населення може бути оскаржено до суду в установленому законом порядку.  
56. Стаття 10. Порядок обрання органу самоорганізації населення  
57. 1. Орган самоорганізації населення обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування всіх жителів, які мають право голосу на виборах та референдумах і проживають на відповідній території.  
58. 2. Організація проведення зборів (конференції) громадян за місцем проживання, як правило, покладається на виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.  
59. 3. Орган самоорганізації населення обирається у складі керівника, заступника (заступників) керівника, секретаря, інших членів. Обраними до складу органу самоорганiзацiї населення вважаються особи, якi одержали бiльше половини голосiв учасникiв зборiв (конференції) громадян за місцем проживання.  
60. 4. Члени органу самоорганізації населення можуть бути достроково відкликані за рішенням зборів (конференції) громадян за місцем проживання, що утворили даний орган.  
61. 5. Переобрання органу самоорганізації населення, обрання окремих його членів замість вибулих чи зміна кількісного складу органу самоорганізації населення здійснюється зборами (конференцією) громадян за місцем проживання в порядку, встановленому цією статтею.  
62. Стаття 11. Термін повноважень органу самоорганізації населення  
63. Орган самоорганізації населення обирається терміном на строк повноважень відповідної ради, якщо інше не передбачено рішенням ради чи положенням про орган самоорганізації населення.  
64. Стаття 12. Положення про орган самоорганізації населення  
65. 1. Органи самоорганізації населення діють на підставі Положення про орган самоорганізації населення (далі - положення), яке затверджується зборами (конференцією) громадян за місцем проживання.  
66. 2. У положенні зазначається:  
67. 1) назва, статус та юридична адреса органу самоорганізації населення;  
68. 2) основні завдання та напрями діяльності органу самоорганізації населення;  
69. 3) права і обов`язки членів органу самоорганізації населення;  
70. 4) територія, у межах якої діє орган самоорганізації населення;  
71. 5) строк повноважень органу та порядок їх дострокового припинення;  
72. 6) джерела надходження і порядок використання коштів та іншого майна, порядок звітності;  
73. 7) порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення;  
74. 8) інші питання, пов`язані з діяльністю органу самоорганізації населення.  
75. 3. Контроль за додержанням органом самоорганізації населення положення про нього покладається на раду та її виконавчий орган, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення.  
76. 4. Типові положення про органи самоорганізації населення затверджуються Кабінетом Міністрів України.  
77. Стаття 13. Легалізація органу самоорганізації населення  
78. 1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування.  
79. У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу юридичної особи.  
80. 2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється виконавчим комітетом відповідної ради (далі - реєструючий орган).  
81. 3. Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами (конференцією) громадян за місцем проживання їх представники подають до реєструючого органу заяву.  
82. До заяви про реєстрацію органу самоорганізації населення додаються:  
83. 1) копія рішення відповідної ради про надання дозволу на створення органу самоорганізації населення;  
84. 2) протокол зборів (конференції) громадян за місцем проживання з рішеннями про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний склад, про затвердження положення про орган самоорганізації населення, про обрання уповноважених представників для проведення реєстрації органу самоорганізації населення;  
85. 3) положення про орган самоорганізації населення, затверджене зборами (конференцією) громадян за місцем проживання - у двох примірниках;  
86. 4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання.  
87. 4. Заява про реєстрацію органу самоорганізації населення розглядається реєструючим органом у місячний термін з дня подання всіх необхідних документів відповідно до вимог цього Закону.  
88. 5. Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться в поданих на реєстрацію документах.  
89. 6. За результатами розгляду заяви приймається рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації.  
90. 7. Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації населення з порушенням вимог Конституції України, цього Закону, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та інших нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів самоорганізації населення.  
91. 8. Про результати розгляду заяви реєструючий орган у 10-денний термін з дня прийняття рішення про реєстрацію або про відмову в реєстрації повідомляє уповноважених зборами (конференцією) громадян за місцем проживання їх представників.  
92. 9. Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може бути оскаржено у встановленому законом порядку до суду.  
93. 10. У разі внесення змін і доповнень до положення до реєструючого органу подаються:  
94. заява, підписана керівником органу самоорганізації населення;  
95. протокол зборів (конференції) громадян за місцем проживання про затвердження змін до Положення про орган самоорганізації населення, текст змін.  
96. 11. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє заснування шляхом письмового повідомлення відповідного виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради.  
97. 12. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради затверджує методичні рекомендації порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення, а також надає необхідну організаційну та правову допомогу органам самоорганізації населення у проведенні їх легалізації .  
98. Розділ ііі. ПОВНОВАЖЕННЯ ОРГАНіВ САМООРГАНіЗАЦіЇ НАСЕЛЕННЯ  
99. Стаття 14. Власні повноваження органу самоорганізації населення  
100. 1. Орган самоорганізації населення у межах території його діяльності:  
101. 1) представляє інтереси жителів будинку, вулиці, мікрорайону, села, селища у відповідній місцевій раді та її органах, місцевих органах виконавчої влади;  
102. 2) сприяє дотриманню Конституції та законів України, реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень місцевих рад та їх виконавчих органів, розпоряджень сільського, селищного, міського голови, голови районної у місті (у разі її створення) ради, рішень, прийнятих місцевими референдумами;  
103. 3) вносить у встановленому порядку пропозиції до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць та проектів місцевих бюджетів;  
104. 4) організує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони природи, проведення робіт по благоустрою, озелененню та утриманню в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами тощо; з цією метою можуть створюватися тимчасові або постійні бригади, використовуватися інші форми залучення населення;  
105. 5) організує на добровільних засадах участь населення у здійсненні заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійного лиха, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку здійснення таких робіт;  
106. 6) надає допомогу закладам та організаціям освіти, культури, фізичної культури і спорту у проведенні культурно-освітньої, спортивно-оздоровчої і виховної роботи серед населення, розвитку художньої творчості, фізичної культури і спорту; сприяє збереженню культурної спадщини, традицій народної культури, охороні пам'яток історії та культури, впровадженню в побут нових обрядів;  
107. 7) організує допомогу громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів, партизанів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, вносять пропозиції з цих питань до органів місцевого самоврядування;  
108. 8) надає необхідну допомогу органам пожежного нагляду в здійсненні протипожежних заходів, організує вивчення населенням правил пожежної безпеки, бере участь у здійсненні громадського контролю за додержанням вимог пожежної безпеки;  
109. 9) сприяє відповідно до законодавства правоохоронним органам у забезпеченні ними охорони громадського порядку;  
110. 10) розглядає звернення громадян, ведуть прийом громадян;  
111. 11) сприяє депутатам відповідних місцевих рад в організації їх зустрічей з виборцями, прийомів громадян і проведенні іншої роботи у виборчих округах;  
112. 12) iнформує громадян про дiяльнiсть органу самоорганізації населення, органiзують обговорення проектiв його рiшень з найважливiших питань;  
113. 13) здійснює інші повноваження, надані їм законом.  
114. 2. Орган самоорганiзацiї населення набуває власних повноважень з дня його легалізації в порядку, встановленому статтею 13 цього Закону.  
115. 3. Орган самоорганiзацiї населення не може бути позбавлений власних повноважень до припинення його діяльності в установленому законом порядку.  
116. Стаття 15. Делеговані повноваження сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради  
117. 1. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разі її створення) рада може наділяти частиною своїх повноважень орган самоорганiзацiї населення, зареєстрований в порядку, встановленому частинами другою-шостою статті 13 цього Закону, з одночасною передачею йому відповідних коштів, а також матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, здійснює контроль за їх виконанням.  
118. Сiльська, селищна, мiська або районна у мiстi (у разі її створення) рада не може делегувати органу самоорганізації населення повноваження, віднесені законами України до виключної компетенції місцевої ради.  
119. 3. За рішенням сiльської, селищної, мiської або районної у мiстi (у разі її створення) ради орган самоорганiзацiї населення може бути достроково позбавлений повноважень, делегованих йому цією радою.  
120. 4. Якщо рiшення ради про надiлення органу самоорганiзацiї населення повноваженням відповідної ради не забезпечене фiнансами i майном, збори (конференція) громадян за місцем проживання, на яких обирався цей орган, можуть на цiй пiдставi звернутися до вiдповiдної ради про позбавлення органу самоорганiзацiї населення такого делегованого повноваження.  
121. Роздiл IV. ФіНАНСОВО-ЕКОНОМіЧНА ОСНОВА ОРГАНУ САМООРГАНіЗАЦіЇ НАСЕЛЕННЯ  
122. Стаття 16. Фiнансова основа органiв самоорганiзацiї населення  
123. 1. Фiнансовою основою дiяльностi органу самоорганiзацiї населення є кошти відповідного мiсцевого бюджету, якi перераховані йому сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою для здійснення делегованих нею повноважень, а також власнi кошти, якi формуються з:  
124. добровiльних внескiв фiзичних i юридичних осiб;  
125. інших надходжень, не заборонених законодавством.  
126. 2. Для забезпечення виконання повноважень, наданих органам самоорганізації населення сільською, селищною, міською, районною у місті (у разі її створення) радою, рада перераховує їм відповідні кошти, а також наділяє матеріально-технічними та іншими ресурсами, необхідних для здійснення цих повноважень, що є комунальною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах.  
127. 3. Орган самоорганізації населення самостійно використовує фінансові ресурси, отримані з місцевого бюджету, для виконання делегованих повноважень на цілі і в межах, визначених радою, а також добровільні внески фізичних і юридичних осіб та інші надходження, не заборонені законодавством.  
128. Стаття 17. Матерiальна основа органiв самоорганiзацiї населення  
129. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно, передане йому радою в оперативне управління, та його власне майно, яке складається з:  
130. добровільних майнових внесків фізичних і юридичних осіб;  
131. майна, придбаного органом самоорганізації населення за власні кошти.  
132. Органи самоорганізації населення для виконання своїх повноважень користуються майном, придбаним ними або переданим їм в оперативне управління відповідними радами, згідно з його призначенням.  
133. Розділ V. ОРГАНіЗАЦіЯ ДіЯЛЬНОСТі ОРГАНУ САМООРГАНіЗАЦіЇ НАСЕЛЕННЯ  
134. Стаття 18. Гласнiсть роботи i пiдзвiтнiсть органiв самоорганiзацiї населення  
135. 1. Орган самоорганiзацiї населення iнформує населення про своє мiсцезнаходження, час роботи i прийом громадян.  
136. 2. Орган самоорганiзацiї населення не рiдше одного разу на рiк звiтує про свою дiяльнiсть на зборах громадян.  
137. 3. Громадяни, якi проживають на територiї дiї органу самоорганiзацiї населення, мають право знайомитись з його рiшеннями, а також отримувати засвiдченi секретарем цього органу копiї рішень, прийнятих органом самоорганiзацiї населення.  
138. Стаття 19. Органiзацiя роботи органу самоорганiзацiї населення  
139. 1. Формою роботи органу самоорганiзацiї населення є засiдання.  
140. 2. Засiдання органу самоорганiзацiї населення скликаються його керівником або заступником керівника в мiру необхiдностi, але не менше одного разу на квартал.  
141. 3. Порядок позачергового скликання засiдання органу самоорганiзацiї населення визначається Положенням про цей орган.  
142. 4. Засiдання органу самоорганiзацiї населення є правомочним, якщо в ньому бере участь бiльше половини його загального складу.  
143. 5. Для забезпечення роботи орган самоорганiзацiї населення може утворювати комiсiї, робочi групи, iншi свої органи, в порядку, визначеному Положенням про цей орган.  
144. Стаття 20. Рiшення органу самоорганiзацiї населення  
145. 1. Орган самоорганiзацiї населення з питань, віднесених до його повноважень, може приймати рішення організаційно-розпорядчого характеру.  
146. 2. Рiшення органу самоорганiзацiї населення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало бiльше половини загального складу цього органу.  
147. 3. Рішення органу самоорганізації населення, що не відповідають чинному законодавству або прийняті з питань, не віднесених до його повноважень, можуть бути скасовані в судовому порядку.  
148. Стаття 21. Правовий статус членiв органу самоорганiзацiї населення  
149. 1. Правовий статус членів органу самоорганізації населення визначається Положенням про цей орган  
150. 2. Члени органу самоорганiзацiї населення виконують свої обов'язки на громадських засадах.  
151. 3. За рiшенням зборів (конференції) громадян за місцем проживання, керівник i секретар цього органу можуть працювати в ньому на постiйнiй основi з оплатою їхньої праці за рахунок власних коштів органу самоорганізації населення.  
152. Стаття 22. Повноваження керівника органу самоорганiзацiї населення  
153. 1. Керівник органу самоорганiзацiї населення - особа, яка обирається зборами (конференцією) громадян за місцем проживання та очолює орган самоорганізації населення та надiлена вiдповiдними повноваженнями у здiйсненнi органiзацiйно-розпорядчих функцiй в порядку, передбаченому Положенням про цей орган.  
154. 2. Керівник органу самоорганiзацiї населення:  
155. 1) органiзовує роботу цього органу;  
156. 2) скликає i проводить його засiдання;  
157. 3) органiзує виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;  
158. 4) є розпорядником коштів, пiдписує рiшення та iншi документи органу самоорганiзацiї населення;  
159. 5) представляє цей орган у вiдносинах з фiзичними i юридичними особами;  
160. 6) виконує доручення органу самоорганізації населення;  
161. 7) здiйснює iншi повноваження, визначенi Положенням про орган самоорганiзацiї населення;  
162. 3. У разi вiдсутностi керівника органу самоорганiзацiї населення або неможливостi виконання ним своїх обов'язкiв з iнших причин його повноваження виконує заступник керівника або секретар в порядку i межах, передбачених Положенням про орган самоорганiзацiї населення.  
163. Стаття 23. Повноваження секретаря органу самоорганiзацiї населення  
164. 1. Секретар органу самоорганiзацiї населення:  
165. 1) органiзовує пiдготовку засiдання органу та питань, що виносяться на його розгляд;  
166. 2) забезпечує ведення дiловодства;  
167. 3) забезпечує своєчасне доведення до вiдповiдних пiдприємств, установ та органiзацiй i фiзичних осiб рiшень органу самоорганiзацiї населення;  
168. 4) контролює виконання рiшень органу самоорганiзацiї населення;  
169. 5) виконує iншi передбачені положенням про орган самоорганізації населення обов'язки.  
170. 2. У разi вiдсутностi керівника органу самоорганiзацiї населення та його заступника, або неможливостi виконання ними своїх обов'язкiв з iнших причин, повноваження керівника цього органу в порядку i межах, передбачених Положенням про орган самоорганiзацiї населення, виконує секретар.  
171. Стаття 24. Господарська діяльність органів самоорганізації населення  
172. Органи самоорганізації населення для виконання своїх завдань, передбачених положенням, в порядку, встановленому законом, можуть здійснювати необхідну господарську діяльність.  
173. Органи самоорганізації населення, зареєстровані в порядку, встановленому частинами другою-шостою статті 13 цього Закону для здійснення необхідної господарської та іншої комерційної діяльності можуть створювати госпрозрахункові установи і організації зі статусом юридичної особи, засновувати підприємства в порядку, встановленому законодавством.  
174. Роздiл Vі. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛіЗАЦіЇ ПОВНОВАЖЕНЬ ОРГАНіВ САМООРГАНіЗАЦіЇ НАСЕЛЕННЯ ТА ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ЩОДО ОРГАНіВ САМООРГАНіЗАЦіЇ НАСЕЛЕННЯ  
175. Стаття 25. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення  
176. Контроль за фiнансовою та господарською дiяльнiстю органу самоорганiзацiї населення в межах своїх повноважень здiйснюють:  
177. 1) сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада та її виконавчі органи;  
178. 2) виконавчий комітет, який здійснив реєстрацію органу самоорганізації населення;  
179. 3) збори (конференція) громадян за місцем проживання;  
180. 4) органи державної влади.  
181. Стаття 26. Дострокове припинення повноважень органу самоорганізації населення  
182. 1. Повноваження органу самоорганізації населення можуть бути достроково припинені у разі:  
183. 1) невиконання рішень сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, її виконавчого комітету - за рішенням відповідної сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її створення) ради, яка дала дозвіл на його створення;  
184. 2) невиконання рішень зборів (конференції) громадян за місцем проживання або невиконання своїх повноважень, а також саморозпуску - за рішенням зборів (конференції) громадян за місцем проживання;  
185. 3) порушення Конституції і законів України, інших актів законодавства з питань діяльності органів самоорганізації населення - за рішенням суду;  
186. 2. Орган самоорганізації населення припиняє свої повноваження також у разі перебудови або реорганізації будинків, вулиць, кварталів, мікрорайонів, районів у містах, сіл, селищ, у межах якого вони діють, якщо така перебудова, реорганізація пов'язана з відселенням (переселенням) жителів, які брали участь у зборах (конференції), що заснували цей орган.  
187. Стаття 27. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення  
188. 1. Порядок припинення діяльності органу самоорганізації населення визначається Положенням про орган самоорганізації населення .  
189. 2. У разі припинення діяльності органу самоорганізації населення майнові питання вирішуються відповідно до його положення і чинного законодавства:  
190. 1) майно, надане органу самоорганізації населення у користування підприємствами, установами, об'єднаннями громадян або громадянами, повертається його колишньому власнику;  
191. 2) фінансові ресурси та майно, що було передане місцевою радою в оперативне управління органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, передаються відповідній місцевій раді;  
192. 3) власні фінансові ресурси органу самоорганізації населення, що припинив свою діяльність, використовуються на цілі та в порядку, встановлені зборами (конференцією) громадян за місцем проживання, що створили цей орган.  
193. РОЗДіЛ Vіі. ГАРАНТіЇ ДіЯЛЬНОСТі ТА ВіДПОВіДАЛЬНіСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ОРГАНИ САМООРГАНіЗАЦіЇ НАСЕЛЕННЯ  
194. Стаття 28. Гарантiї дiяльностi органу самоорганiзацiї населення  
195. 1. Органи мiсцевого самоврядування сприяють здiйсненню органами самоорганiзацiї населення їхнiх повноважень i координують їх дiяльнiсть.  
196. 2. Органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування та їх посадовi особи не мають права втручатися в дiяльнiсть органу самоорганiзацiї населення, крiм випадкiв, передбачених законом.  
197. 3. Члени органу самоорганізації населення мають право брати участь в засіданнях відповідних місцевих рад та їх виконавчих органів, що стосуються їх діяльності, а також при розгляді питань, ініційованих органом самоорганізації населення, з правом дорадчого голосу.  
198. Стаття 29. Вiдповiдальнiсть органу самоорганiзацiї населення та його посадових осiб за порушення законодавства  
199. 1. Рiшення, дiї та бездiяльнiсть органiв самоорганiзацiї населення та їх членів можуть бути оскарженi до вiдповiдної ради або до суду.  
200. 2. Прийняття органом самоорганiзацiї населення рiшень, що суперечать Конституцiї i законам України, актам законодавства, Положенню про цей орган та iншим рiшенням ради, її виконавчого органу, розпорядженням сiльського, селищного, мiського голови, голови районної у мiстi (у разі її створення) ради, а також рiшенням зборiв громадян (конференції) за місцем проживання, місцевого референдуму, може бути пiдставою для припинення діяльності органу самоорганiзацiї населення або позбавлення його делегованих повноважень місцевої ради.  
201. Стаття 30. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства про органи самоорганiзацiї населення  
202. Особи, винні в порушенні законодавства про органи самоорганізації населення, несуть відповідальність згідно з законом.  
203. Роздiл VIіі. ПРИКіНЦЕВі ПОЛОЖЕННЯ  
204. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його офiцiйного опублiкування.  
205. 2. Сiльським, селищним, мiським, районним у мiстi (у разі їх створення) радам протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом забезпечити перереєстрацiю iснуючих органiв самоорганiзацiї населення в порядку, встановленому цим Законом.  
206. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України у чотирьохмiсячний термiн з дня набуття чинності цим Законом:  
207. 1) пiдготувати пропозицiї щодо внесення змiн до законiв України, що випливають з цього Закону;  
208. 2) привести акти Кабінету Міністрів України у вiдповiднiсть з цим Законом.  
209. 4. Визнати такими, що втрачають чиннiсть з дня набрання чинностi цим Законом:  
210. Указ Президiї Верховної Ради УРСР вiд 17 жовтня 1975 року "Про затвердження Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 44, ст.479);  
211. Указ Президiї Верховної Ради УРСР вiд 7 сiчня 1981 року "Про внесення змiн i доповнень до Положення про громадськi селищнi, сiльськi, вуличнi, квартальнi, дiльничнi, домовi комiтети в Українськiй РСР" (Вiдомостi Верховної Ради УРСР, 1981 р., N 3, ст.36).