Кількість абзаців - 376 Розмітка (ліва колонка)


Про фонди банківського управління (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
Про фонди банківського управління
 
2.

 
3.

 
4. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
 
5. Стаття 1. Сфера застосування Закону
 
6. 1. Цей Закон визначає порядок створення та функціонування фондів банківського управління (далі - ФБУ).
 
7. 2. Метою цього Закону є посилення соціального захисту неповнолітніх, створення додаткових можливостей пенсійного забезпечення та ефективної системи інвестування будівництва житла.
 
8. Стаття 2. Визначення термінів
 
9. Терміни, що вживаються у цьому Законі, мають таке значення:
 
10. 1) активи фонду банківського управління ( сукупність фінансових активів, що входять до складу інвестиційного портфелю фонду банківського управління (далі ( активи ФБУ), та коштів ФБУ на рахунку ФБУ.
 
11. 2) банк - управитель ФБУ ( банк, який не менше п`яти років поспіль здійснює довірче управління коштами та реалізує свої житлові програми, є зберігачем цінних паперів та має сплачений статутний капітал у розмірі не менше ніж 200 млн. гривень. Даний перелік вимог до банків - управителів ФБУ є вичерпним;
 
12. 3) вартість чистих активів ФБУ ( величина, яка дорівнює сумі активів ФБУ з урахуванням їх ринкової вартості за вирахуванням величини сформованого оперативного резерву, сум до з’ясування, вартості зобов’язань щодо сплати винагороди банку - управителя ФБУ за управління активами ФБУ. Оцінку вартості чистих активів банк - управитель ФБУ проводить щоденно відповідно до власної методики, розробленої та затвердженої банком - управителем ФБУ;
 
13. 4) вигодонабувач ФБУ - фізична особа - резидент, визначена установником управління ФБУ як отримувач пенсійних або цільових виплат;
 
14. 5) вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ ( фізична особа - резидент, визначена установником корпоративного рахунку ФБУ як отримувач пенсійних або цільових виплат згідно з Положенням про корпоративну участь у ФБУ;
 
15. 6) дитячі або пенсійні програми банку - управителя ФБУ - програми, які реалізуються банком - управителем ФБУ згідно з вимогами цього Закону на умовах, визначених відповідно Правилами дитячого ФБУ або Правилами пенсійного ФБУ;
 
16. 7) довірче управління коштами ФБУ ( юридичні і фактичні дії банку - управителя ФБУ щодо управління активами ФБУ від свого імені, в інтересах учасників ФБУ та за їх рахунок;
 
17. 8) договір довірчого управління ( цивільно-правова угода, за якою учасник ФБУ передає банку - управителю ФБУ кошти у довірче управління в порядку, визначеному цим Законом, а банк - управитель ФБУ здійснює управління ними на умовах, визначених Правилами ФБУ, від свого імені, в інтересах та за рахунок учасника ФБУ;
 
18. 9) договір житлового ощадного вкладу - цивільно-правова угода, укладена відповідно до Указу Президента України «Про проведення експерименту в житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;
 
19. 10) договір пенсійного вкладу - цивільно-правова угода, укладена відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;
 
20. 11) договір про пенсійні виплати ( цивільно-правова угода між вигодонабувачем пенсійного ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) та банком - управителем ФБУ, яка є підставою для отримання пенсійних виплат вигодонабувачем пенсійного ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку пенсійного ФБУ);
 
21. 12) договір про цільові виплати з житлового ФБУ ( цивільно-правова угода між вигодонабувачем житлового ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку житлового ФБУ) та банком - управителем ФБУ, яка є підставою для отримання цільових виплат вигодонабувачем житлового ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку житлового ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку житлового ФБУ) та використання їх на інвестування будівництва житла за житловими програмами банку - управителя ФБУ;
 
22. 13) договір про цільові виплати з дитячого ФБУ ( цивільно-правова угода між представником вигодонабувача дитячого ФБУ або вигодонабувачем дитячого ФБУ (представником вигодонабувача корпоративного рахунку дитячого ФБУ або вигодонабувачем корпоративного рахунку дитячого ФБУ) та банком - управителем ФБУ, яка є підставою для отримання цільових виплат вигодонабувачем дитячого ФБУ (вигодонабувачем корпоративного рахунку дитячого ФБУ) на визначених цим договором умовах з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я цього вигодонабувача (відповідного корпоративного рахунку дитячого ФБУ) та використання їх згідно з цим Законом;
 
23. 14) додаткові спеціальні резерви страхування коштів фондів банківського управління ( резерви коштів, які відповідно до цього Закону формуються банком - управителем ФБУ, в обов’язковому порядку та за рахунок своїх витрат, для гарантування виконання зобов'язань банку - управителя ФБУ перед учасниками кожного з фондів банківського управління. Банк-управитель ФБУ формує додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ на рахунках в своєму балансі;
 
24. 15) дострокове розірвання договору довірчого управління ( зняття коштів з рахунку учасника ФБУ в порядку, передбаченому цим Законом, що є порушенням умов Правил ФБУ;
 
25. 16) дохід ФБУ ( дохід від здійснення операцій з активами ФБУ та/або кошти, спрямовані банком-управителем ФБУ до ФБУ для компенсації від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу що забезпечує мінімальне середньорічне зростання вартості паю, передбачене Правилами відповідного ФБУ, за винятком винагороди банку - управителя ФБУ та накопиченого процента;
 
26. 17) дохід учасника ФБУ ( частина доходу ФБУ, зарахована на рахунок учасника ФБУ при розподілі доходу відповідного ФБУ згідно Правил цього ФБУ;
 
27. 18) житлові накопичення ( грошові кошти у національній валюті України, передані у довірче управління банку - управителю ФБУ, з метою накопичення коштів для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ;
 
28. 19) житлові програми банку - управителя ФБУ ( програми, пов’язані з можливістю інвестування будівництва житла шляхом участі у фондах фінансування будівництва або механізмі оренди житла з викупом, які впроваджує та реалізує такий банк;
 
29. 20) житловий ощадний вклад - кошти, внесені на рахунок вкладника згідно з договором житлового ощадного вкладу відповідно до Указу Президента України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;
 
30. 21) зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
31. 22) інвестиційна політика ФБУ - документ, який визначає основні напрямки та обмеження інвестування активів ФБУ. Інвестиційна політика ФБУ розробляється окремо для кожного ФБУ, затверджується банком - управителем ФБУ на кожний поточний рік та має відповідати вимогам цього Закону. Інвестиційна політика ФБУ не потребує додаткового погодження та реєстрації в будь-яких державних органах;
 
32. 23) інвестиційний портфель ФБУ ( це сукупність цінних паперів та іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів), придбаних банком - управителем ФБУ за рахунок коштів ФБУ, та коштів ФБУ, розміщених в банках України на строкових вкладах в національній валюті;
 
33. 24) кошти ФБУ - кошти, передані в довірче управління банку - управителю ФБУ та доходи ФБУ;
 
34. 25) корпоративний рахунок ФБУ - рахунок в системі обліку ФБУ, який відкривається банком - управителем ФБУ за відповідною заявою установника корпоративного рахунку ФБУ на користь вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ для обліку коштів таких вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ;
 
35. 26) кошти учасника ФБУ ( кошти, передані у довірче управління банку - управителю ФБУ на користь відповідного вигодонабувача ФБУ та дохід цього вигодонабувача ФБУ;
 
36. 27) накопичений процент - сума процентів, що нарахована за активами, придбаними за рахунок коштів ФБУ, за період з дати останньої виплати доходів за цими активами; накопичений процент для активів в інвестиційному портфелі ФБУ визначається як позитивна різниця між вартістю придбання таких активів та їх номінальною вартістю;
 
37. 28) ОдІн - індексуюча умовна розрахункова одиниця, яку банк - управитель ФБУ визначає на підставі власної методики з урахуванням індексу інфляції, цін на банківські ресурси і послуги, та інших чинників на розсуд банку - управителя ФБУ;
 
38. 29) окремий баланс ФБУ - звіт, форма якого відображає на певну дату вартість активів ФБУ з однієї сторони та коштів учасників ФБУ з іншої сторони;
 
39. 30) оперативний резерв ( кошти ФБУ, що знаходяться на рахунку ФБУ, та призначені для здійснення банком - управителем ФБУ виплат учасникам ФБУ. Порядок формування та використання оперативного резерву банк - управитель ФБУ визначає самостійно;
 
40. 31) пай ( розрахункова вартість одиниці активів ФБУ, що визначається в порядку визначеному цим Законом та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ, шляхом ділення вартості чистих активів ФБУ на загальну кількість паїв на день розрахунку. Для кожного ФБУ банк - управитель ФБУ розраховує значення паю окремо. Вартість паю на день надходження першого внеску до відповідного ФБУ встановлюється у розмірі 1 гривня;
 
41. 32) пенсійні виплати ( виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ щомісяця вигодонабувачу пенсійного ФБУ з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я вигодонабувача відповідного ФБУ згідно з умовами договору про пенсійні виплати, або виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ щомісяця вигодонабувачу корпоративного рахунку пенсійного ФБУ з корпоративного рахунку пенсійного ФБУ згідно з умовами договору про пенсійні виплати;
 
42. 33) пенсійний вклад - кошти, внесені згідно з договором пенсійного вкладу відповідно до Закону України «Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії «Київміськбуд»;
 
43. 34) Положення про корпоративну участь у ФБУ ( положення, розроблене особою, що виявила намір взяти участь у ФБУ в якості установника корпоративного рахунку ФБУ. Таке Положення підлягає обов’язковому погодженню з банком - управителем ФБУ, має відповідати вимогам цього Закону та містити істотні умови участі у ФБУ;
 
44. 35) Правила ФБУ ( система норм, визначених, у відповідності до цього Закону, та затверджених банком - управителем ФБУ, що встановлює умови управління банком - управителем ФБУ коштами ФБУ, умови участі в пенсійній або дитячій або житловій програмі банку, та яка є обов’язковою для виконання банком - управителем ФБУ і учасниками ФБУ для досягнення цілей, зазначених в цьому Законі та відповідних Правилах ФБУ;
 
45. 36) представники вигодонабувача дитячого ФБУ (представники вигодонабувача корпоративного рахунку дитячого ФБУ) ( батьки (усиновлювачі, опікуни, піклувальники), що набули відповідних прав законних представників, згідно з чинним законодавством;
 
46. 37) рахунок ФБУ ( рахунок, відкритий банком - управителем ФБУ в своєму балансі для обліку коштів відповідного ФБУ. Банк - управитель ФБУ відкриває для кожного ФБУ окремий рахунок ФБУ;
 
47. 38) рахунок учасника ФБУ ( рахунок у системі обліку ФБУ, відкритий банком - управителем ФБУ для обліку коштів вигодонабувача ФБУ;
 
48. 39) свідоцтво про корпоративну участь у ФБУ - документ, який видається банком - управителем ФБУ установнику управління корпоративного рахунку ФБУ та містить інформацію про установника корпоративного рахунку ФБУ. Типова форма Свідоцтва про корпоративну участь у ФБУ розробляється, затверджується та друкується банком - управителем ФБУ самостійно;
 
49. 40) свідоцтво про участь у ФБУ - документ, який видається банком - управителем ФБУ установнику управління ФБУ та містить інформацію про установника управління ФБУ та про вигодонабувача ФБУ. Типова форма Свідоцтва про участь у ФБУ розробляється, затверджується та друкується банком - управителем ФБУ самостійно;
 
50. 41) установник управління ФБУ - особа, яка виявила бажання взяти участь в пенсійному, житловому або дитячому ФБУ відповідно до цього Закону і Правил ФБУ та внесла кошти до ФБУ на свою користь або на користь вигодонабувача ФБУ (вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ);
 
51. 42) установник корпоративного рахунку ФБУ - юридична особа, яка є установником управління ФБУ відповідно до цього Закону та погодила з банком - управителем ФБУ Положення про корпоративну участь у ФБУ;
 
52. 43) учасники ФБУ ( установники управління ФБУ та/або вигодонабувачі ФБУ (вигодонабувачі корпоративного рахунку ФБУ);
 
53. 44) Фонд банківського управління (ФБУ) ( кошти учасників фонду банківського управління та інші активи ФБУ, що перебувають у довірчому управлінні банку - управителя ФБУ відповідно до цього Закону. ФБУ не є юридичною особою. Фонди банківського управління можуть бути пенсійні, дитячі та житлові;
 
54. 45) цільові виплати ( виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ вигодонабувачу дитячого або житлового ФБУ з рахунку учасника ФБУ, відкритого на ім`я вигодонабувача відповідного ФБУ, або виплати, які здійснює банк - управитель ФБУ вигодонабувачу корпоративного рахунку дитячого або житлового ФБУ з корпоративного рахунку відповідного ФБУ за договором про цільові виплати з дитячого ФБУ або договором про цільові виплати з житлового ФБУ.
 
55. Стаття 3. Основні завдання Закону
 
56. 1. Основними завданнями Закону є:
 
57. 1) посилення соціального захисту неповнолітніх;
 
58. 2) створення додаткових можливостей пенсійного забезпечення;
 
59. 3) створення ефективної системи інвестування будівництва житла населенням;
 
60. 4) впровадження системи житлових накопичень, заснованої на довірчому управлінні коштами населення;
 
61. 5) створення умов для підвищення рівня соціального захисту населення України шляхом запровадження низки накопичувальних програм, заснованих на довірчому управлінні коштами населення з метою отримання в майбутньому пенсійних або цільових виплат;
 
62. 6) впровадження механізму посилення захисту коштів населення та підвищення ефективності їх використання за рахунок концентрації відповідальності банку - управителя ФБУ за всі дії, пов’язані з управлінням коштами вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ) та функціонуванням самого ФБУ, відповідно до цього Закону.
 
63. 2. Відносини щодо створення та функціонування фондів банківського управління, а також діяльності банків - управителів ФБУ, які здійснюють довірче управління активами ФБУ, регулюються цим Законом та іншими законодавчими актами України в частині, що не суперечать цьому Закону.
 
64. 3. Кошти фондів банківського управління можуть спрямовуватися банком - управителем ФБУ лише на:
 
65. 1) придбання цінних паперів, іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів) та інших активів, передбачених цим Законом;
 
66. 2) формування оперативного резерву;
 
67. 3) розміщення на поточних та вкладних (депозитних) рахунках в банках України;
 
68. 4) виконання умов договорів про пенсійні виплати та договорів про цільові виплати з ФБУ;
 
69. 5) сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
70. 6) дострокове повернення коштів вигодонабувачам ФБУ, у випадках та порядку, передбачених цим Законом.
 
71. РОЗДІЛ ІІ. Створення та функціонування фондів банківського управління.
 
72. Стаття 4. Організація довірчого управління фондами банківського управління
 
73. 1. Рішення про створення ФБУ приймається виконавчим органом банку - управителя ФБУ. ФБУ не підлягають реєстрації та погодженню в державних органах.
 
74. Пенсійний ФБУ створюється з метою здійснення пенсійних виплат вигодонабувачам пенсійного ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку пенсійного ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів ФБУ (корпоративних рахунків пенсійного ФБУ) та за рахунок коштів таких вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків пенсійного ФБУ);
 
75. Дитячий ФБУ створюється з метою здійснення цільових виплат вигодонабувачам дитячого ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку дитячого ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів ФБУ (корпоративних рахунків дитячого ФБУ) на оплату навчання таких вигодонабувачів та/або для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків дитячого ФБУ);
 
76. Житловий ФБУ створюється з метою здійснення цільових виплат вигодонабувачам житлового ФБУ та/або вигодонабувачам корпоративного рахунку житлового ФБУ з рахунків відповідних вигодонабувачів ФБУ (корпоративних рахунків житлового ФБУ) для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ за рахунок коштів цих вигодонабувачів ФБУ (вигодонабувачів корпоративних рахунків житлового ФБУ);
 
77. Банк - управитель ФБУ може створити та одночасно здійснювати довірче управління будь-якою кількістю ФБУ, відповідно до цього Закону.
 
78. 2. Банк - управитель ФБУ здійснює управління ФБУ відповідно до своїх положень, інструкцій, методик та інших внутрішніх документів, які мають відповідати вимогам цього Закону та не підлягають додатковому погодженню та реєстрації в будь-яких державних органах.
 
79. Для кожного ФБУ банк - управитель ФБУ формує окремий інвестиційний портфель з дотриманням напрямів відповідної інвестиційної політики.
 
80. Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ має право здійснювати з активами ФБУ операції купівлі-продажу, міни та інші правочини відповідно до Правил ФБУ та інвестиційної політики ФБУ.
 
81. Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ не має права використовувати активи ФБУ для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням цього ФБУ, в тому числі власних. Банк-управитель ФБУ не може надавати майнові гарантії, забезпечені активами ФБУ, або будь-які кредити (позики) за рахунок активів ФБУ.
 
82. 3. Інвестиційна політика пенсійного та дитячого ФБУ повинна бути спрямована на максимальне збереження активів ФБУ при забезпеченні значення мінімального середньорічного росту вартості паю, визначеного в Правилах відповідного ФБУ.
 
83. Інвестиційна політика житлового ФБУ повинна бути спрямована на максимальне зростання вартості паю при збереженні помірного рівня ризику інвестування коштів житлового ФБУ, визначеного Правилами житлового ФБУ.
 
84. 4. Кошти пенсійного та дитячого ФБУ спрямовуються банками - управителями ФБУ лише на:
 
85. придбання цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;
 
86. придбання цінних паперів, емітованих Національним банком України;
 
87. придбання іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю;
 
88. придбання облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України;
 
89. розміщення коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків України;
 
90. виконання умов договорів про пенсійні виплати та договорів про цільові виплати з дитячого ФБУ;
 
91. сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
92. виплату коштів при достроковому розірванні договору довірчого управління;
 
93. формування оперативного резерву.
 
94. 5. Кошти житлового ФБУ спрямовуються банками - управителями ФБУ лише на:
 
95. придбання цінних паперів, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими радами відповідно до законодавства;
 
96. придбання цінних паперів, емітованих Національним банком України;
 
97. придбання іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів участі та іпотечних сертифікатів з фіксованою доходністю;
 
98. придбання сертифікатів фондів операцій з нерухомістю;
 
99. придбання облігацій підприємств, емітентами яких є резиденти України;
 
100. придбання акцій українських емітентів, що відповідно до норм законодавства перебувають в обігу на фондовій біржі, зареєстрованій у встановленому законодавством порядку;
 
101. придбання (набуття права вимоги) іпотечного боргу (консолідованого іпотечного боргу);
 
102. придбання векселів та похідних цінних паперів;
 
103. придбання цінних паперів, емітентами яких є інститути спільного інвестування;
 
104. розміщення коштів на поточних і вкладних (депозитних) рахунках та в ощадних (депозитних) сертифікатах банків України;
 
105. виконання умов договорів про цільові виплати з житлового ФБУ;
 
106. сплату винагороди банку - управителю ФБУ за управління активами ФБУ;
 
107. виплату коштів при достроковому розірванні договору довірчого управління;
 
108. формування оперативного резерву.
 
109. 6. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає структуру інвестиційного портфеля пенсійного ФБУ. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає перелік емітентів, в цінні папери та іпотечні борги (консолідовані іпотечні борги) яких інвестуються кошти учасників пенсійних ФБУ, а також перелік банків, в яких розміщуються кошти учасників пенсійних ФБУ. Обмеження щодо інвестування коштів пенсійних ФБУ в цінні папери одного емітента та вимоги до емітентів, цінні папери яких можуть придбаватися за кошти пенсійних ФБУ встановлюються у внутрішніх документах банку-управителя ФБУ.
 
110. 7. Банк - управитель ФБУ, укладаючи договори на придбання цінних паперів та іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів), договори банківського рахунку та банківського вкладу, діє від свого імені, в інтересах учасників ФБУ та за рахунок коштів таких учасників ФБУ.
 
111. Банк - управитель ФБУ здійснює управління ФБУ особисто, зазначаючи в договорах на придбання цінних паперів, іпотечних боргів (консолідованих іпотечних боргів), договорах банківського рахунку та банківського вкладу, що він є управителем, а не власником коштів,
 
112. 8. Управління коштами учасника ФБУ, серед іншого, включає такі дії:
 
113. 1) формування інвестиційного портфеля ФБУ;
 
114. 2) оцінка активів ФБУ;
 
115. 3) визначення вартості чистих активів;
 
116. 4) забезпечення заходів щодо захисту коштів учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків;
 
117. 5) забезпечення обслуговування активів ФБУ у формі цінних паперів зберігачем ФБУ;
 
118. 6) формування оперативного резерву;
 
119. 7) формування додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ;
 
120. 8) отримання та розподіл доходу ФБУ;
 
121. 9) утримання винагороди за управління активами ФБУ;
 
122. 10) нарахування та виплата пенсійних та цільових виплат;
 
123. 11) переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки учасників ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ;
 
124. 12) переведення коштів учасника ФБУ до іншого ФБУ, у випадках передбачених цим Законом;
 
125. 13) виплата коштів вигодонабувачу ФБУ, в порядку, передбаченому цим Законом, при їх вилученні з ФБУ у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління;
 
126. 14) передача сукупності активів та зобов'язань, що становлять ФБУ до іншого банку, призначеного Національним банком України, з підстав, визначених цим Законом.
 
127. Кошти кожного ФБУ, отримані банком - управителем ФБУ у довірче управління, відокремлюються від інших його коштів, а також від коштів інших ФБУ.
 
128. Банк - управитель ФБУ обліковує кошти кожного ФБУ на окремому рахунку ФБУ. За операціями кожного ФБУ банк - управитель ФБУ складає окремий баланс ФБУ. З метою розрахунково-порівняльної оцінки діяльності ФБУ, не менше одного разу на рік, банк - управитель ФБУ складає окремий баланс ФБУ, розраховуючи величину активів ФБУ і коштів учасників ФБУ в ОдІн, виходячи із значення ОдІн на дату складання такого окремого балансу ФБУ.
 
129. 9. Вигодонабувачами дитячого ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків дитячого ФБУ) можуть стати малолітні особи, яким на дату укладання договору довірчого управління не виповнилося 13 років 6 місяців.
 
130. 10. Особа, що виявила бажання стати установником корпоративного рахунку ФБУ, для укладання договору довірчого управління, погоджує з банком - управителем ФБУ Положення про корпоративну участь у ФБУ.
 
131. 11. Істотними умовами Положення про корпоративну участь у ФБУ є:
 
132. 1) повне найменування та місцезнаходження (адреса) установника корпоративного рахунку ФБУ;
 
133. 2) повне найменування ФБУ, у якому приймає участь установник корпоративного рахунку ФБУ;
 
134. 3) повне найменування та місцезнаходження (адреса) банку - управителя ФБУ;
 
135. 4) порядок формування корпоративного рахунку ФБУ;
 
136. 5) порядок здійснення виплат з корпоративного рахунку ФБУ;
 
137. 6) виключний перелік підстав для здійснення перерозподілу коштів серед вигодонабувачів відповідного корпоративного рахунку ФБУ та порядок такого перерозподілу;
 
138. 7) порядок внесення змін до Положення про корпоративну участь у ФБУ;
 
139. 8) порядок переведення грошових коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, в тому числі у разі ліквідації, банкрутства установника корпоративного рахунку ФБУ;
 
140. 9) порядок та строки внесення коштів до житлового ФБУ, термін накопичення коштів на корпоративному рахунку житлового ФБУ, обмеження мінімального строку щодо накопичення коштів у житловому ФБУ (якщо юридична особа приймає участь у житловому ФБУ в якості установника корпоративного рахунку житлового ФБУ);
 
141. 10) умови дострокового розірвання договору довірчого управління.
 
142. Зміни до Положення про корпоративну участь у ФБУ підлягають обов’язковому погодженню з банком - управителем ФБУ.
 
143. Невід’ємною частиною Положення про корпоративну участь у ФБУ є перелік вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, затверджений виконавчим органом установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
144. 12. Порядок взаємодії банку - управителя ФБУ з установниками корпоративного рахунку ФБУ та вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ при здійсненні банком - управителем ФБУ довірчого управління їх коштами, визначається цим Законом та внутрішніми положеннями такого банку.
 
145. Вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ не має права розпоряджатися коштами на корпоративному рахунку ФБУ.
 
146. Вигодонабувач корпоративного рахунку ФБУ може самостійно стати учасником цього або іншого ФБУ.
 
147. 13. Банк - управитель ФБУ, на письмову вимогу вигодонабувача ФБУ, може здійснювати переведення коштів вигодонабувача ФБУ з одного ФБУ в інший ФБУ, довірче управління якими він здійснює.
 
148. Забороняється переведення коштів вигодонабувачів ФБУ у житловий ФБУ, якщо вік такого вигодонабувача досяг 45 років для чоловіків та 40 років для жінок. Забороняється переведення коштів з рахунку одного вигодонабувача ФБУ на рахунок іншого вигодонабувача ФБУ. Порядок переведення коштів вигодонабувачів ФБУ встановлюється Правилами ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
149. Вигодонабувач ФБУ, не частіше одного разу на рік, може звернутись до банку - управителя ФБУ з заявою про переведення коштів з одного ФБУ до іншого ФБУ, довірче управління яким здійснює цей банк, якщо таке переведення передбачено цим Законом та Правилами ФБУ. Банк - управитель ФБУ задовольняє таку заяву протягом 30 робочих днів.
 
150. Банк - управитель ФБУ може здійснювати переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки, відкриті в системі обліку ФБУ на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ. Переведення коштів з корпоративного рахунку в одному ФБУ на корпоративний рахунок в іншому ФБУ не допускається. Порядок переведення коштів вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ встановлюється Правилами ФБУ, Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
151. Установник корпоративного рахунку ФБУ має право перерозподіляти кошти серед вигодонабувачів такого корпоративного рахунку ФБУ. Порядок перерозподілу коштів серед вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ здійснюється в межах коштів на корпоративному рахунку ФБУ та визначається Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ. Рішення про перерозподіл коштів між вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ приймається виконавчим органом відповідного установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
152. 14. Будь-яка виплата коштів вигодонабувачам ФБУ (вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ) не може здійснюватися за рахунок коштів іншого ФБУ або власного майна банку - управителя ФБУ, окрім коштів, спрямованих таким банком до ФБУ для компенсації від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу що забезпечує мінімальне середньорічне зростання вартості паю, передбачене Правилами відповідного ФБУ.
 
153. Стаття 5. Правила ФБУ.
 
154. 1. Умови та порядок недержавного пенсійного забезпечення, посилення соціального захисту неповнолітніх, діяльності системи житлових накопичень, що здійснюється банками-управителями ФБУ, визначаються Правилами відповідного ФБУ та внутрішніми положеннями такого банку, які розробляються банком-управителем ФБУ, з дотриманням вимог цього Закону та інших нормативно-правових актів Національного банку України.
 
155. 2. Правила ФБУ повинні відображати:
 
156. основні завдання ФБУ;
 
157. політику банку - управителя ФБУ по роботі з учасниками ФБУ;
 
158. умови договору довірчого управління;
 
159. порядок та періодичність надання інформації учасникам ФБУ;
 
160. політику інвестування коштів;
 
161. мінімальне середньорічне значення росту вартості паю, окрім житлового ФБУ;
 
162. порядок розподілу доходу;
 
163. види та граничні розміри винагороди банку-управителя ФБУ;
 
164. опис видів та умов здійснення виплат;
 
165. порядок визначення розміру пенсійних виплат, строку, протягом якого здійснюються пенсійні виплати, та порядок їх здійснення (для пенсійних ФБУ);
 
166. порядок та строк накопичення коштів (для житлових ФБУ);
 
167. порядок повернення коштів при достроковому розірванні договору довірчого управління;
 
168. порядок виплати коштів спадкоємцям учасників ФБУ.
 
169. 3. Правила ФБУ та зміни до них не підлягають погодженню та/або реєстрації в державних органах.
 
170. Банк-управитель ФБУ може одночасно здійснювати довірче управління будь-якою кількістю створених ним, відповідно до цього Закону, ФБУ. Для кожного ФБУ банк-управитель ФБУ розробляє окремі Правила ФБУ.
 
171. Стаття 6. Заходи щодо захисту коштів учасників фондів банківського управління від знецінення, втрат та інших ризиків
 
172. 1. Протягом усього терміну довірчого управління коштами, залученими банками - управителями ФБУ до ФБУ, запроваджується визначена цією статтею система заходів щодо захисту коштів від знецінення, втрат та інших ризиків.
 
173. Кошти ФБУ обліковуються банком - управителем ФБУ окремо від результатів його господарської діяльності. Банк - управитель ФБУ в своєму балансі відкриває для кожного ФБУ окремий рахунок ФБУ. За операціями кожного ФБУ банк - управитель ФБУ складає окремий баланс ФБУ.
 
174. Розрахунки за договорами довірчого управління, укладеними між учасниками ФБУ і банком - управителем ФБУ, здійснюються у національній валюті України.
 
175. 2. Активи ФБУ у формі цінних паперів мають зберігатися та обслуговуватися зберігачем ФБУ згідно з вимогами законодавства про депозитарну діяльність.
 
176. 3. Банк - управитель ФБУ зобов’язаний застосовувати заходи щодо дотримання мінімального середньорічного росту вартості паю для будь-якого ФБУ, крім житлового ФБУ. Мінімальне середньорічне значення росту вартості паю встановлюється Правилами ФБУ, при цьому мінімальне середньорічне значення росту вартості паю за останні три роки повинно бути не менше середньорічного значення офіційного індексу інфляції за відповідний період. Ризик зміни вартості паю житлового ФБУ учасник житлового ФБУ несе самостійно.
 
177. Вимога щодо дотримання мінімального середньорічного значення росту вартості паю застосовується до ФБУ через три повних календарних роки діяльності відповідного ФБУ.
 
178. 4. За підсумками року, після оприлюднення Держкомстатом України інформації про фактичний індекс інфляції за відповідний рік, банк - управитель ФБУ має провести аналіз середньорічного зростання вартості паю за останні три роки та порівняти його з середньорічним значенням офіційного індексу інфляції за останні три роки. У разі, якщо середньорічне зростання вартості паю за підсумками останніх трьох років виявилось менше, ніж мінімальне середньорічне значення росту вартості паю, встановлене Правилами ФБУ, банк - управитель ФБУ повинен здійснити компенсацію від’ємної різниці між отриманими доходами за активами ФБУ та розміром доходу що забезпечує мінімальне середньорічне зростання вартості паю, передбачене Правилами відповідного ФБУ. Таку компенсацію банк - управитель ФБУ здійснює відповідно до своїх внутрішніх положень і методик та за рахунок коштів додаткового спеціального резерву страхування коштів відповідного ФБУ. Методику формування та використання додаткових спеціальних резервів страхування коштів ФБУ банк-управитель ФБУ розробляє та затверджує самостійно.
 
179. 5. Розподіл доходу ФБУ банк - управитель ФБУ здійснює у день надходження доходу за активами ФБУ.
 
180. З доходу за активами ФБУ банк - управитель ФБУ утримує винагороду за управління активами ФБУ та перераховує її з рахунку ФБУ на свою користь. Після цього, банк - управитель ФБУ розподіляє дохід ФБУ між вигодонабувачами ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків ФБУ) пропорційно належної їм кількості паїв.
 
181. Вартість паю розраховується банком - управителем ФБУ щоденно та визначається як відношення вартості чистих активів ФБУ до загальної кількості паїв у ФБУ на момент здійснення такого розрахунку.
 
182. 6. Створення ФБУ, залучення коштів до ФБУ, управління активами ФБУ, виплата цільових та пенсійних виплат здійснюється лише банками - управителями ФБУ, які реалізовують житлові програми банку та є зберігачами ФБУ згідно з вимогами законодавства про депозитарну діяльність.
 
183. Банк - управитель ФБУ має організувати житлові накопичення та свої житлові програми таким чином, щоб особи, які приймають участь у цих програмах, мали можливість накопичувати кошти, для подальшого спрямування їх на придбання ними житла.
 
184. Банк - управитель ФБУ, який здійснює довірче управління коштами ФБУ, зобов`язаний впроваджувати свої житлові програми та забезпечувати можливість інвестування будівництва житла учасниками житлових ФБУ і залучати учасників ФБУ до участі у таких програмах.
 
185. 7. Для гарантування зобов'язань перед учасниками ФБУ в банках - управителях ФБУ створюються додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ.
 
186. Додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ формуються за рахунок витрат банків - управителів ФБУ, у порядку і розмірах, визначених внутрішніми положеннями таких банків для гарантування виконання зобов'язань банку - управителя ФБУ перед учасниками кожного з фондів банківського управління. Банк-управитель ФБУ формує додаткові спеціальні резерви страхування коштів ФБУ на рахунках в своєму балансі.
 
187. 8. У разі прийняття уповноваженим органом Національного банку України рішення про відкликання банківської ліцензії та призначення ліквідатора, сукупність активів, що становлять ФБУ, та обов`язки перед учасниками ФБУ передаються до іншого банку, визначеного Національним банком України. В такому випадку, активи ФБУ не включаються до ліквідаційної маси банку - управителя ФБУ.
 
188. У разі визнання установника корпоративного рахунку ФБУ банкрутом, кошти, внесені таким установником, не включаються до ліквідаційної маси цього установника. Ці кошти переводяться на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ. Порядок переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, визначається Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
189. Учасники ФБУ не несуть відповідальності за зобов'язаннями банків - управителів ФБУ перед третіми особами. Зобов'язання банків - управителів ФБУ перед третіми особами не можуть задовольнятися за рахунок коштів ФБУ.
 
190. Припинення діяльності ФБУ можливе лише після виконання банком - управителем ФБУ усіх обов`язків перед учасниками ФБУ.
 
191. 9. Банк - управитель ФБУ, не менш ніж один раз на рік, надає вигодонабувачам ФБУ (установникам корпоративного рахунку ФБУ) інформацію про результати діяльності відповідного ФБУ, інвестиції, здійснені за рахунок коштів ФБУ, загальну кількість паїв та вартість паю.
 
192. 10. Активи ФБУ у формі цінних паперів, визначених цим Законом, мають зберігатися у зберігача ФБУ на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив ФБУ. У одного зберігача ФБУ на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив ФБУ, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать банку - управителю ФБУ, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створених ним ФБУ.
 
193. Права власності на активи ФБУ у формі цінних паперів, та на цінні папери самого зберігача ФБУ повинні обліковуватися зберігачем ФБУ на окремих рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку зберігача ФБУ.
 
194. Виконання функцій зберігача ФБУ не потребує отримання будь-яких додаткових ліцензій, дозволів, тощо.
 
195. Всі облікові операції щодо активів ФБУ у формі цінних паперів в Національній депозитарній системі виконуються протягом одного робочого дня з моменту прийняття розпорядження та/або документів, що є підставою для здійснення цих операцій.
 
196. Стаття 7. Винагорода за управління активами ФБУ
 
197. 1. Винагорода за управління активами ФБУ утримується за:
 
198. 1) проведення довірчих операцій, розраховується як відсоток від доходу за активами ФБУ та не може перевищувати семи відсотків такого доходу або як відсоток від вартості чистих активів ФБУ в управлінні та не може перевищувати двох відсотки від середньорічної вартості чистих активів ФБУ в управлінні. Ця винагорода утримується банком - управителем ФБУ з коштів ФБУ самостійно;
 
199. 2) переведення коштів вигодонабувача ФБУ до іншого ФБУ, в тому числі за переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунок, відкритий на ім’я вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають переведенню, утримується банком - управителем ФБУ самостійно та не може перевищувати трьох відсотків;
 
200. 3) виплату коштів у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління. Розраховується як відсоток від суми коштів, що підлягають поверненню вигодонабувачу ФБУ до оподаткування цих коштів, не може складати менш ніж десяти відсотків та не може перевищувати п’ятнадцяти відсотків. Ця винагорода утримується банком - управителем ФБУ самостійно;
 
201. 4) видачу вигодонабувачу ФБУ довідок, не передбачених Правилами ФБУ. Розмір такої винагороди є фіксованою сумою, не може перевищувати десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та додатково вноситься вигодонабувачем ФБУ на користь банку - управителя ФБУ.
 
202. 2. Розмір винагороди банку - управителя ФБУ визначається його внутрішніми положеннями. Розмір винагороди не може перевищувати граничні розміри, встановлені цим Законом.
 
203. Стаття 8. Порядок укладання договору довірчого управління ФБУ
 
204. 1. Умови участі в пенсійному, житловому або дитячому ФБУ та умови довірчого управління коштами, що вносяться до таких ФБУ визначаються Правилами відповідного ФБУ та договором довірчого управління, укладеним з учасником відповідного ФБУ.
 
205. 2. Договір укладається шляхом надання банком - управителем ФБУ публічної пропозиції укласти договір (оферти) і прийняття фізичною або юридичною особою такої пропозиції (акцепту).
 
206. Публічною пропозицією до укладання договору довірчого управління ФБУ згідно цього Закону є розроблені та оприлюднені банком - управителем ФБУ Правила відповідного ФБУ.
 
207. Прийняття фізичною або юридичною особою пропозиції здійснюється шляхом подачі такою особою до банку - управителя ФБУ заяви про участь у ФБУ.
 
208. В заяві має бути зазначено про згоду особи, що виявила бажання взяти участь у відповідному ФБУ як установник управління ФБУ, з умовами довірчого управління коштами ФБУ, визначеними в Правилах відповідного ФБУ.
 
209. З моменту подання до банку - управителя ФБУ заяви про участь у ФБУ особою, яка виявила бажання взяти участь у відповідному ФБУ та підписання договору довірчого управління, умови договору довірчого управління вважаються погодженими, а з моменту передачі коштів до ФБУ, договір довірчого управління між банком - управителем ФБУ та установником управління ФБУ вважається укладеним на умовах, визначених у відповідних Правилах ФБУ.
 
210. 3. На підтвердження участі установника управління ФБУ у відповідному ФБУ, банк - управитель ФБУ може видавати установнику управління ФБУ Свідоцтво про участь у ФБУ, яке має містити інформацію про установника управління ФБУ та про вигодонабувача ФБУ.
 
211. В разі, якщо установник управління ФБУ не є вигодонабувачем ФБУ, банк - управитель ФБУ може виготовляти другий примірник Свідоцтва про участь у ФБУ та надавати його вигодонабувачу ФБУ при зверненні такого вигодонабувача до банку - управителя ФБУ.
 
212. Свідоцтво про корпоративну участь у ФБУ може виготовлятися банком - управителем ФБУ та надаватися установнику управління корпоративного рахунку ФБУ.
 
213. 4. Фізична чи юридична особа може приймати участь в якості установника управління декількох ФБУ.
 
214. Установник управління ФБУ - фізична особа може бути одночасно вигодонабувачем ФБУ.
 
215. Стаття 9. Умови здійснення пенсійних та цільових виплат вигодонабувачам фондів банківського управління (вигодонабувачам корпоративних рахунків ФБУ)
 
216. 1. Вигодонабувачі ФБУ (вигодонабувачі корпоративних рахунків ФБУ) мають право на пенсійні або цільові виплати при виконанні умов, визначених цим Законом та Правилами ФБУ.
 
217. 2. При досягненні вигодонабувачами пенсійного ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків пенсійного ФБУ) віку ( 60 років для чоловіків та 55 років для жінок та/або при встановленні вигодонабувачу пенсійного ФБУ (вигодонабувачу корпоративного рахунку пенсійного ФБУ) першої групи інвалідності, вони мають право на пенсійні виплати.
 
218. Пенсійні виплати виплачуються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів вигодонабувачів пенсійного ФБУ (корпоративних рахунків пенсійного ФБУ) на підставі договорів про пенсійні виплати.
 
219. Пенсійні виплати можуть бути строковими або довічними.
 
220. 3. Умови цільових виплат з житлового ФБУ визначаються Правилами житлового ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ. Банк - управитель ФБУ може встановлювати обмеження щодо мінімального строку накопичення коштів на рахунках учасників житлового ФБУ. В такому випадку, банк - управитель ФБУ здійснює цільові виплати з житлового ФБУ в строки, вказані в договорі довірчого управління, укладеного з учасником житлового ФБУ. До настання цього строку, банк - управитель ФБУ цільових виплат з житлового ФБУ такому вигодонабувачу (такому вигодонабувачу корпоративного рахунку ФБУ) не здійснює.
 
221. Цільові виплати з житлового ФБУ здійснюються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів вигодонабувачів житлового ФБУ (корпоративних рахунків житлового ФБУ) на підставі договорів про цільові виплати з житлового ФБУ.
 
222. Цільові виплати з житлового ФБУ можуть бути одноразові або періодичні та здійснюються шляхом безготівкового перерахування банком - управителем ФБУ коштів з рахунку відповідного вигодонабувача житлового ФБУ (корпоративного рахунку ФБУ) в рахунок оплати його участі у житлових програмах банку.
 
223. Вигодонабувач житлового ФБУ про свій намір отримати цільову виплату зобов’язаний попередити банк - управитель ФБУ не менш, ніж за 30 робочих днів до настання дати виплати, вказаної в договорі довірчого управління, укладеного з учасником житлового ФБУ та надати банку - управителю ФБУ документи, що підтверджують майбутнє цільове використання коштів на інвестування будівництва житла. В разі, якщо вигодонабувач житлового ФБУ, не має наміру отримати цільову виплату у строк, вказаний в договорі довірчого управління (тобто, до банку-управителя ФБУ не надходила заява вигодонабувача ФБУ про намір отримати цільову виплату), банк - управитель ФБУ має право перенести дату здійснення цільової виплати на три місяці. Кількість таких перенесень дати (пролонгацій строку здійснення цільових виплат з житлового ФБУ) не обмежується.
 
224. Вигодонабувач житлового ФБУ (вигодонабувач корпоративного рахунку житлового ФБУ) набуває права на цільові виплати з житлового ФБУ після виконання всіх умов, передбачених Правилами житлового ФБУ.
 
225. 4. При досягненні вигодонабувачами дитячого ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків дитячого ФБУ) 14 років такі вигодонабувачі дитячого ФБУ (вигодонабувачі корпоративних рахунків дитячого ФБУ) мають право на цільові виплати, які банк - управитель ФБУ спрямовує на оплату навчання.
 
226. При досягненні вигодонабувачами дитячого ФБУ (вигодонабувачами корпоративних рахунків дитячого ФБУ) повноліття такі вигодонабувачі дитячого ФБУ (вигодонабувачі корпоративних рахунків дитячого ФБУ) мають право на цільові виплати, які банк - управитель ФБУ спрямовує на оплату навчання та/або для участі таких вигодонабувачів у житлових програмах банку - управителя ФБУ. Цільові виплати вигодонабувачу дитячого ФБУ (вигодонабувачам корпоративних рахунків дитячого ФБУ) сплачуються банками - управителями ФБУ за рахунок коштів таких вигодонабувачів дитячого ФБУ (корпоративних рахунків дитячого ФБУ) на підставі договорів про цільові виплати з дитячого ФБУ.
 
227. Цільові виплати з дитячого ФБУ можуть бути одноразовими або періодичними та здійснюються шляхом безготівкового перерахування банком - управителем ФБУ коштів з рахунку відповідного вигодонабувача дитячого ФБУ (корпоративного рахунку дитячого ФБУ) на оплату навчання та/або для участі у житлових програмах банку - управителя ФБУ.
 
228. 5. У разі смерті вигодонабувача ФБУ, кошти, що знаходяться на його рахунку, успадковуються в порядку, визначеному законодавством України.
 
229. У разі смерті вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ, належні йому пенсійні або цільові виплати, які були неотриманні ним з будь-яких причин, успадковуються в порядку, визначеному законодавством України, залишок належних йому коштів, що знаходяться на корпоративному рахунку ФБУ, розподіляються між іншими вигодонабувачами корпоративного рахунку ФБУ в порядку визначеному Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
230. Договори про цільові виплати з житлового ФБУ, цільові виплати з дитячого ФБУ та пенсійні виплати, що виплачуються вигодонабувачу ФБУ, у тому числі вигодонабувачу корпоративного рахунку ФБУ припиняють свою дію у разі смерті вигодонабувача ФБУ (вигодонабувача корпоративного рахунку ФБУ) та/або ліквідації, банкрутства установника корпоративного рахунку ФБУ, або закінчення терміну цільових та/або пенсійних виплат.
 
231. У разі визнання установника корпоративного рахунку ФБУ банкрутом, кошти, внесені таким установником, не включаються до ліквідаційної маси цього установника, а переводяться на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ. Порядок переведення коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки у ФБУ, відкриті на ім’я вигодонабувачів корпоративного рахунку ФБУ, визначається Положенням про корпоративну участь у ФБУ та внутрішніми положеннями банку - управителя ФБУ.
 
232. З моменту порушення провадження у справі про банкрутство установника корпоративного рахунку ФБУ, такий установник втрачає право перерозподілу коштів серед вигодонабувачів відповідного корпоративного рахунку ФБУ.
 
233. Про порушення провадження у справі про банкрутство відповідного установника корпоративного рахунку ФБУ, такий установник зобов`язаний повідомити банк - управитель ФБУ протягом одного робочого дня з моменту отримання ним повідомлення про порушення у справі про банкрутство такого установника корпоративного рахунку ФБУ.
 
234. 6. Дострокове розірвання договору довірчого управління та/або пенсійного вкладу та/або договору житлового ощадного вкладу, а також дострокове вилучення коштів учасниками фондів банківського управління з таких фондів, вкладниками за пенсійними та/або за житловими ощадними вкладами з таких вкладів здійснюється у відповідності до цього Закону.
 
235. 7. Пенсійні або цільові виплати, які виплачуються банком - управителем ФБУ вигодонабувачам ФБУ (вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ), оподатковуються згідно вимог законодавства.
 
236. Стаття 10. Особливості дострокового розірвання договору довірчого управління
 
237. 1. Дострокове розірвання договору довірчого управління можливе лише у разі надання до банку - управителя ФБУ належним чином оформленого медичного підтвердження критичного стану здоров’я (онкозахворювання, інсульт, інфаркт, встановлення І або ІІ групи інвалідності) вигодонабувача ФБУ, або виїзду вигодонабувача ФБУ на постійне проживання за межі України, або прийняття відповідного рішення установником корпоративного рахунку ФБУ в порядку, передбаченому частиною п`ятою цієї статті. В будь-яких інших випадках, банк-управитель ФБУ не розглядає звернення про дострокове розірвання договорів довірчого управління.
 
238. 2. Дострокове розірвання договору довірчого управління є порушенням умов Правил ФБУ.
 
239. 3. Вилучення коштів із дитячого ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління до досягнення вигодонабувачем дитячого ФБУ повноліття можливе лише за наявності письмової згоди органу опіки та піклування та батьків (усиновлювачів) або піклувальника.
 
240. 4. У разі звернення вигодонабувача ФБУ або його представника із заявою про зняття коштів з рахунку такого вигодонабувача ФБУ у зв'язку з достроковим розірванням договору довірчого управління банк утримує з коштів, що знаходяться на рахунку такого вигодонабувача, суму несплаченого податку на доходи фізичних осіб згідно з законодавством та перераховує його до бюджету.
 
241. 5. У разі прийняття установником корпоративного рахунку ФБУ рішення про дострокове розірвання договору довірчого управління, вигодонабувачі такого корпоративного рахунку ФБУ мають звернутись до банку - управителя ФБУ та укласти з банком - управителем ФБУ договори довірчого управління. Після цього, банк, на письмову заяву установника корпоративного рахунку ФБУ переводить належні таким вигодонабувачам корпоративного рахунку ФБУ суми коштів з корпоративного рахунку ФБУ на рахунки учасників ФБУ, відкриті на ім`я таких вигодонабувачів ФБУ. Таке переведення коштів банк здійснює протягом 30 робочих днів.
 
242. 6. З метою захисту коштів інших учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків, банк-управитель ФБУ самостійно визначає строки, протягом яких він задовольняє заяви вигодонабувачів ФБУ про дострокове розірвання договорів довірчого управління та виплату коштів за такими договорами. Банк-управитель ФБУ, при розгляді заяв про дострокове розірвання договорів довірчого управління, зобов’язаний зважити ризики зниження вартості чистих активів ФБУ та не припустити падіння вартості паю.
 
243. При достроковому розірванні договору довірчого управління, обов`язок банку-управителя ФБУ щодо забезпечення вигодонабувачу ФБУ мінімального середньорічного росту вартості паю, а також нарахування та розподіл доходу такому вигодонабувачу ФБУ припиняються з дати укладання з таким вигодонабувачем ФБУ відповідної угоди про розірвання договору довірчого управління.
 
244. 7. При достроковому розірванні договору довірчого управління, банк - управитель ФБУ самостійно утримує з рахунку учасника ФБУ винагороду за виплату коштів у зв’язку з достроковим розірванням договору довірчого управління в розмірі, визначеному в договорі довірчого управління.
 
245. 8. При достроковому розірванні договору довірчого управління, кошти, наявні на рахунку учасника ФБУ, оподатковуються згідно вимог законодавства.
 
246. РОЗДІЛ ІІІ ПЕРЕХІДНІ ТА ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
 
247. Стаття 11. Перехідні положення
 
248. 1. Банкам - управителям ФБУ, що здійснюють довірче управління активами ФБУ, протягом одного місяця з дня набрання чинності цим Законом:
 
249. привести діючі Правила ФБУ та свої внутрішні документи, що регулюють діяльність фондів банківського управління у відповідність із цим Законом;
 
250. переоформити договори пенсійних вкладів, договори житлових ощадних вкладів, договори довірчого управління пенсійних ФБУ з фіксованою винагородою, які були укладені до набрання чинності цим Законом, у договори довірчого управління пенсійних ФБУ відповідно до цього Закону;
 
251. привести у відповідність з цим Законом умови договорів довірчого управління, укладені до набрання чинності цим Законом з учасниками дитячих ФБУ та пенсійних ФБУ пайового типу;
 
252. привести у відповідність з цим Законом умови договорів про цільові виплати та договорів про додаткові пенсійні виплати, укладених з учасниками фондів банківського управління до набрання чинності цим Законом. При цьому, період та строк пенсійних та цільових виплат залишаються без змін;
 
253. повідомити вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління про приведення умов участі вказаних суб’єктів та укладених ними договорів у відповідність до вимог цього Закону, шляхом направлення пропозиції із зазначенням змісту умов, які підлягають зміні за реквізитами, вказаними в таких договорах. Якщо протягом 15 робочих днів з дня направлення пропозиції, банк не отримав письмових заперечень: згода вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників пенсійного ФБУ за договорами довірчого управління на перехід до пенсійного фонду банківського управління та приведення умов договорів у відповідність до вимог цього Закону, вважається отриманою; згода учасників дитячого ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом, на перехід до дитячого ФБУ та приведення умов договорів у відповідність до вимог цього Закону, вважається отриманою;
 
254. у випадку відсутності письмових заперечень з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників пенсійних ФБУ за договорами довірчого управління, перевести кошти за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та за договорами довірчого управління з учасниками пенсійних ФБУ, укладеними до набрання чинності цим Законом, до пенсійних фондів банківського управління, які функціонують відповідно до цього Закону. У випадку відсутності письмових заперечень з боку учасників дитячих ФБУ за договорами довірчого управління, перевести кошти за договорами довірчого управління з учасниками дитячих ФБУ, укладеними до набрання чинності цим Законом, до дитячих фондів банківського управління, які функціонують відповідно до цього Закону. За таке переведення банк-управитель ФБУ не утримує з учасників ФБУ винагороду за переведення коштів. У разі наявності письмових заперечень та виявлення бажання з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом, достроково розірвати вказані договори, банк - управитель ФБУ, з метою захисту коштів інших учасників ФБУ від знецінення, втрат та інших ризиків, зобов`язаний зважити ризики падіння вартості чистих активів ФБУ та не припустити падіння вартості паю. Для цього, банк - управитель ФБУ має право самостійно визначати строки протягом яких він задовольняє заяви вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління про дострокове розірвання вказаних договорів та виплату коштів за такими договорами. У випадку наявності письмових заперечень з боку вкладників за договорами пенсійних вкладів, житлових ощадних вкладів та учасників ФБУ за договорами довірчого управління, укладеними до набрання чинності цим Законом щодо переоформлення таких договорів та переведення коштів за такими договорами, у відповідності до вимог цього Закону, таке заперечення в письмовій формі є підставою для зупинки банком - управителем ФБУ всіх нарахувань (розподілу доходів) такому вкладнику/учаснику та одночасно є підставою для дострокового розірвання вказаних договорів та виплати такому вкладнику/учаснику коштів в порядку та в строки, передбачені цим Законом.
 
255. Стаття 12. Прикінцеві положення
 
256. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
257. 2. З моменту набрання чинності цим Законом, Закон України Про проведення експерименту у житловому будівництві на базі холдингової компанії "Київміськбуд" втрачає чинність.
 
258. 3. Кабінету міністрів України у шестимісячний термін з дня набрання чинності цим Законом:
 
259. привести свої нормативно - правові акти у відповідність із цим Законом;
 
260. забезпечити прийняття законодавчих актів, необхідних для реалізації цього Закону;
 
261. забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом.
 
262. 4. Національному банку України забезпечити контроль за виконанням банками-управителями ФБУ цього Закону.
 
263. 5. Закони та інші нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
264. 6. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
265. 6.1. У Законі України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст.103; 2006 р., № 13, ст.110; 2009 р., № 16, ст.218):
 
266. 1) виключити частину одинадцяту статті 34;
 
267. 2) абзац сьомий частини сьомої статті 48 викласти у такій редакції:
 
268. «кредитний рейтинг ІСІ (у разі наявності)».
 
269. 6.2. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 18, ст.78; 2002 р., № 7, ст.50, № 16, ст.114; 2004 р., № 2, ст.6; 2005 р., № 1, ст.1; 2006 р., № 13, ст.110) частини двадцять третю та двадцять четверту статті 31 виключити.
 
270. 6.3. У Законі України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст.372; 2006р., № 13, ст.110):
 
271. 1) у статті 1:
 
272. доповнити новими абзацами такого змісту:
 
273. «банк ( управитель фондами банківського управління (надалі - банк-управитель ФБУ) - банк, який відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління», створює та забезпечує функціонування пенсійних фондів банківського управління;
 
274. договір довірчого управління - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
275. учасник фонду банківського управління (далі - учасник ФБУ) - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
276. фонд банківського управління (далі - ФБУ) - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
277. зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
278. у визначенні «учасник недержавного пенсійного забезпечення» після слів «страхової організації» доповнити словами «банку - управителю ФБУ» та після слів «договором страхування» доповнити словами «договором довірчого управління, укладеним з учасником пенсійного ФБУ»;
 
279. 2) у статті 2:
 
280. Частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
281. «банки - управителі ФБУ, які створюють та забезпечують функціонування пенсійних ФБУ;
 
282. учасники пенсійних ФБУ»;
 
283. частину третю доповнити новим абзацом такого змісту:
 
284. «банками - управителями ФБУ відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління», законодавства про банківську діяльність та внутрішніх положень банку-управителя ФБУ»;
 
285. 3) статтю 3 після слів «Про страхування», доповнити словами «Про фонди банківського управління»;
 
286. 4) в абзаці одинадцятому частини першої статті 4 після слова «учасника» доповнити словом «пенсійного» та після слова «фонду» доповнити словами «рахунку учасника пенсійного ФБУ»;
 
287. 5) в абзаці другому частини шостої статті 6 після слів «використання слів «пенсійний фонд» доповнити словами «банками - управителями ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
288. 6) у статті 8:
 
289. в першому реченні абзацу другого частини дев`ятої після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителя, в якому відкрито рахунок учасника пенсійного ФБУ» та друге речення доповнити словами «, або договору довірчого управління, укладеного з учасником пенсійного ФБУ»;
 
290. в абзаці третьому після слів «пенсійного фонду» доповнити словами «або банку - управителю, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
291. 7) у статті 18:
 
292. частину першу після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителю ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ» та після слів «страховою організацією, « доповнити словами «договору довірчого управління, укладеного з учасником пенсійного ФБУ «;
 
293. частину другу після слів «страховою організацією,» доповнити словами «договору довірчого управління, укладеного учасником пенсійного ФБУ з банком - управителем ФБУ» та після слів «страховим організаціям, « доповнити словами «банкам - управителям ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
294. абзац перший частини третьої після слів «страхових організацій, « доповнити словами «банків - управителів ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
295. абзац третій частини третьої після слів «страховим організаціям, « доповнити словами «банкам - управителям ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
296. абзац третій частини четвертої після слів «страховим організаціям, « доповнити словами «банкам - управителям ФБУ, які відкривають рахунки учасникам ФБУ, «;
 
297. частину п`яту після слів «пенсійного фонду» доповнити словами «або банку - управителю ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
298. 8) абзац другий частини першої статті 19 після слів «страхових організацій» доповнити словами «банків - управителів ФБУ, які відкривають рахунки учасникам пенсійних ФБУ, «;
 
299. 9) у статті 20:
 
300. частину третю доповнити словами наступного змісту:
 
301. «або будь-яких ФБУ»;
 
302. абзац перший частини п`ятої доповнити словами наступного змісту:
 
303. «або договір довірчого управління укладається роботодавцем з банком-управителем ФБУ за вибором такого роботодавця»;
 
304. у абзаці другому частини п`ятої після слів «пенсійного фонду» доповнити словами «або банку - управителю ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
305. у абзаці третьому частини п`ятої після слів «пенсійного фонду» доповнити словами «або пенсійного ФБУ»;
 
306. у абзаці п`ятому частини десятої після слів «пенсійних фондів» доповнити словами «та ФБУ»;
 
307. 10) у частині першій статті 49:
 
308. у підпункті 11) цифри «40» замінити цифрами «50»;
 
309. підпункти 17)-19) виключити;
 
310. 11) у частині четвертій статті 50 після слів «страхових внесків у» доповнити словами ««пенсійному фонді банківського управління або»;
 
311. 12) у статті 55:
 
312. у абзаці другому частини четвертої після слів «страховою організацією, « доповнити словами «або відкрити в банку - управителі ФБУ рахунок учасника пенсійного ФБУ» та після слів «пенсійного забезпечення, « доповнити словами «або банку - управителю ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
313. у абзаці першому частини п`ятої після слів «страховою організацією, « доповнити словами «або відкрити в банку - управителі рахунок учасника пенсійного ФБУ» та після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителя ФБУ»;
 
314. у абзаці другому після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителя»;
 
315. 13) у статті 58:
 
316. частину другу доповнити новим пунктом такого змісту:
 
317. «після передачі пенсійних коштів учасника ФБУ до банку - управителя ФБУ відповідно до укладеного з учасником пенсійного ФБУ договору довірчого управління»;
 
318. абзац другий частини третьої доповнити словами наступного змісту:
 
319. «або укласти договір довірчого управління з банком - управителем ФБУ»;
 
320. 14) частину п`яту статті 64 після слів «страхової організації, « доповнити словами «банку - управителя ФБУ, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
321. 15) частину першу статті 66 після слів «страхову організацію» доповнити словами «, банк - управитель, який відкриває рахунки учасникам пенсійних ФБУ»;
 
322. 16) після розділу ХІ доповнити Закон розділом ХІ-1 та викласти його у такій редакції:
 
323. «Розділ ХІ-1 НЕДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩО ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ БАНКАМИ
 
324. Стаття 67-1. Діяльність банків в сфері недержавного пенсійного забезпечення
 
325. 1. Банки України здійснюють діяльність в галузі недержавного пенсійного забезпечення шляхом:
 
326. - відкриття пенсійних депозитних рахунків;
 
327. - управління активами та адміністрування створеного банківською установою корпоративного пенсійного фонду;
 
328. - створення та забезпечення банками - управителями ФБУ функціонування пенсійних фондів банківського управління;
 
329. - надання послуг в якості зберігача пенсійного фонду, відповідно до цього Закону;
 
330. - виконання функцій зберігача ФБУ, відповідно до закону;
 
331. - в інших випадках, передбачених законодавством в сфері недержавного пенсійного забезпечення.
 
332. 2. Відкриття та обслуговування пенсійних депозитних рахунків банківські установи здійснюють відповідно до цього Закону та нормативно-правових актів Національного банку України. Контроль за діяльністю банківських установ під час відкриття, обслуговування та закриття ними пенсійних депозитних рахунків здійснює Національний банк України.
 
333. 3. Створення свого корпоративного пенсійного фонду, а також управління активами та адміністрування такого фонду здійснюється банківськими установами відповідно до цього Закону. Контроль за діяльністю банківських установ під час створення ними свого корпоративного пенсійного фонду, а також управління активами та адміністрування такого фонду здійснюється Національним банком України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку та Національною комісію з регулювання ринків фінансових послуг в межах повноважень та в порядку, передбачених законодавством.
 
334. 4. Створення та функціонування пенсійних фондів банківського управління, укладення договору довірчого управління з учасником пенсійного ФБУ, видача банком - управителем ФБУ свідоцтв про участь у пенсійних ФБУ, управління активами пенсійних ФБУ, а також здійснення пенсійних виплат учасникам пенсійних ФБУ здійснюється банками - управителями ФБУ відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління». Контроль за діяльністю банків - управителів ФБУ під час створення та обслуговування ними пенсійних ФБУ здійснює Національний банк України.
 
335. 5. Визначення розміру винагороди банку - управителя ФБУ за управління активами пенсійних ФБУ, а також порядок оплати такої винагороди здійснюється відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління» та внутрішніх положень банку - управителя ФБУ.
 
336. 6.Активи пенсійних ФБУ у формі цінних паперів, визначених законом, мають зберігатися у зберігача ФБУ на рахунку в цінних паперах, відкритому на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив пенсійний ФБУ. У одного зберігача ФБУ на ім'я банку - управителя ФБУ, який створив пенсійний ФБУ, крім рахунку в цінних паперах, на якому обліковуються цінні папери, що належать самому банку - управителю ФБУ, який створив пенсійний ФБУ, можуть відкриватися окремі рахунки в цінних паперах для обліку, зберігання та обслуговування операцій з цінними паперами, які є активами створених ним пенсійних ФБУ.
 
337. Права власності на активи пенсійних ФБУ у формі цінних паперів, та на цінні папери самого зберігача ФБУ повинні обліковуватися зберігачем ФБУ на окремих рахунках у цінних паперах в системі депозитарного обліку зберігача ФБУ.
 
338. Виконання функцій зберігача ФБУ не потребує отримання будь-яких додаткових ліцензій, дозволів, тощо.
 
339. 7. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає структуру інвестиційного портфеля пенсійного ФБУ. Банк - управитель ФБУ самостійно визначає перелік емітентів, в цінні папери та іпотечні борги (консолідовані іпотечні борги) яких інвестуються кошти учасників пенсійних ФБУ, а також перелік банків, в яких розміщуються кошти учасників пенсійних ФБУ. Обмеження щодо інвестування коштів пенсійних ФБУ в цінні папери одного емітента та вимоги до емітентів, цінні папери яких можуть придбаватися за кошти пенсійних ФБУ встановлюються у внутрішніх документах банку-управителя ФБУ.
 
340. Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ має право здійснювати з активами ФБУ операції купівлі-продажу, міни та інші правочини відповідно до внутрішніх документів банку-управителя ФБУ.
 
341. Банк - управитель ФБУ при здійсненні управління ФБУ не має права використовувати активи ФБУ для забезпечення виконання будь-яких зобов'язань, виникнення яких не пов'язане з функціонуванням цього ФБУ, в тому числі власних. Банк-управитель ФБУ не може надавати майнові гарантії, забезпечені активами ФБУ, або будь-які кредити (позики) за рахунок активів ФБУ.
 
342. 8. Кошти пенсійних ФБУ обліковуються банком - управителем ФБУ окремо від результатів його господарської діяльності. Банк-управитель ФБУ зобов’язаний застосовувати заходи щодо забезпечення мінімального середньорічного росту вартості паю пенсійного ФБУ.»;
 
343. 17) у розділі ХІІ Закону «Прикінцеві положення»:
 
344. абзац перший частину другу після слів «пенсійний фонд», крім» доповнити словами «пенсійного фонду банківського управління, «;
 
345. абзац другий частини четвертої виключити.
 
346. 6.4. У Законі України "Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в України"
 
347. сімнадцятий абзац частини першої статті 1 Закону доповнити новим реченням такого змісту:
 
348. "Зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів»;
 
349. пункт другий статті 11 Закону доповнити новою частиною такого змісту:
 
350. «Виконання функцій зберігача ФБУ не потребує отримання будь-яких додаткових ліцензій, дозволів, тощо.»
 
351. 6.5. У Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»:
 
352. 1) преамбулу Закону після слів «довічних пенсій» доповнити словами «договорів довірчого управління»;
 
353. 2) статтю 1 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
354. «банк ( управитель ФБУ - банк, який відповідно до Закону України «Про фонди банківського управління», створює та забезпечує функціонування пенсійних фондів банківського управління;
 
355. зберігач активів ФБУ у формі цінних паперів (далі - зберігач ФБУ) - банк - управитель ФБУ, який створив ФБУ, провадить депозитарну діяльність зберігача цінних паперів та має відповідну ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності, а саме: депозитарної діяльності зберігача цінних паперів;
 
356. учасник фонду банківського управління (далі - учасник ФБУ) - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
357. фонд банківського управління (далі - ФБУ) - термін використовується у значенні Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
358. 3) частину другу статті 3 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
359. «пенсійні ФБУ;
 
360. банки - управителі ФБУ, які провадять діяльність відповідно до Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» та Закону України «Про фонди банківського управління»;
 
361. 4) частину першу статті 4 після слів «закону про недержавне пенсійне забезпечення, « доповнити словами «закону про фонди банківського управління»;
 
362. 5) частину четверту статті 20 доповнити словами такого змісту:
 
363. 6) у статті 78:
 
364. у частині п`ятій:
 
365. перше речення абзацу першого доповнити словами «або пенсійного ФБУ»;
 
366. абзац другий доповнити словами «або пенсійного ФБУ; «;
 
367. абзац третій доповнити словами «або пенсійний ФБУ; «;
 
368. абзац четвертий доповнити словами «або договір довірчого управління, укладений з обраним банком - управителем ФБУ; «;
 
369. частину шосту після слів «недержавного пенсійного фонду» доповнити словами «або пенсійного ФБУ, «;
 
370. 7) пункт 14) частини першої статті 97 після слів «недержавних пенсійних фондів» доповнити словами «або пенсійних ФБУ, «;
 
371. 8) пункт п`ятий частини третьої статті 99 після слів «недержавного пенсійного фонду, « доповнити словами «пенсійного ФБУ, « та після слів «довічної пенсії, « доповнити словами «або договору довірчого управління»;
 
372. 9) частину другу статті 100 Закону після слів «функцій зберігача» доповнити словами « (крім зберігача ФБУ)»;
 
373. 10) у розділі ХV Закону «Прикінцеві положення»:
 
374. абзац четвертий частини першої після слів «недержавних пенсійних фондів» доповнити словами «або фондів банківського управління»;
 
375. пункт 5) частини п`ятнадцятої після слів «недержавних пенсійних фондів» доповнити словами «або пенсійних ФБУ».