Кількість абзаців - 488 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери (з урахуванням положень проекту Закону про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку (реєстр. № 9493) (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери
 
2. Верховна Рада України постановляє:
 
3. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
4. 1. Частину третю статті 360 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18-22, ст. 144) викласти у такій редакції:
 
5. «3. Діяльність фондової біржі спрямовується відповідно до закону виключно на організацію укладання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів».
 
6. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40-44, ст. 356; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
7. 1) у статті 110:
 
8. пункт 2 частини першої викласти в такій редакції:
 
9. «2) за рішенням суду про ліквідацію юридичної особи через допущені при її створенні порушення, які не можливо усунути, чи в інших випадках, встановлених законом, за позовом учасника юридичної особи»;
 
10. частину другу викласти в такій редакції:
 
11. «2. Вимога про ліквідацію юридичної особи на підставах, зазначених у пункті 2 частини першої цієї статті, може бути пред’явлена до суду органом, що здійснює державну реєстрацію, учасником юридичної особи, відповідним органом державної влади у випадках, встановлених законом.
 
12. Рішенням суду про ліквідацію юридичної особи її керівника, виконавчий орган чи позивача може бути призначено ліквідатором або включено до складу комісії з припинення юридичної особи»;
 
13. 2) частину першу статті 195 доповнити пунктами 5 і 6 такого змісту:
 
14. «5) іпотечні цінні папери - цінні папери, випуск яких забезпечено іпотечним покриттям (іпотечним пулом) та які посвідчують право власників на одержання від емітента належних їм коштів;
 
15. 6) приватизаційні цінні папери - цінні папери, які посвідчують право власників на безоплатне одержання у процесі приватизації частки майна державних підприємств, державного житлового фонду, земельного фонду»;
 
16. 3) перше речення частини першої статті 198 викласти у такій редакції: «Особа, що розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом»;
 
17. 4) доповнити главу 54 параграфом 7 такого змісту:
 
18. «§ 7. Купівля-продаж цінних паперів
 
19. Стаття 716-1. Договір купівлі-продажу цінних паперів
 
20. 1. Договір купівлі-продажу цінних паперів укладається, змінюється, розривається та виконується відповідно до вимог цього Кодексу з урахуванням особливостей, установлених законом.
 
21. 2. У разі коли договір купівлі-продажу цінних паперів укладається на фондовій біржі за поданими сторонами публічними пропозиціями щодо його укладення (офертами), зазначені в такому договорі ціна та строк виконання не можуть змінюватися».
 
22. 3. У Законі України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст. 292; 2002 р., № 29, ст. 194; 2004 р., № 13, ст. 181; 2005 р., № 42, ст. 465, ст. 466; 2006 р., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268, № 35, ст. 296; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 23, ст. 278; 2010 р., № 8, ст. 51, № 29, ст. 392; із змінами, внесеними Законами України від 21 квітня 2011 року № 3265-VІ і № 3267-VІ та від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
23. 1) статтю 3 після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
24. «пруденційний нагляд за професійними учасниками фондового ринку в межах регулювання діяльності, яка провадиться на підставі виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку ліцензії».
 
25. У зв’язку з цим абзаци одинадцятий - чотирнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - п’ятнадцятим;
 
26. 2) у частині першій статті 4:
 
27. пункт 3 викласти у такій редакції:
 
28. «3) андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо відчуження цінних паперів у процесі їх розміщення за дорученням, від імені та за рахунок емітента»;
 
29. пункт 10 викласти у такій редакції:
 
30. «10) діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (фондової біржі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними»;
 
31. частини четверту і п’яту статті 4 виключити
 
32. 3) частину тринадцяту статті 4-1 викласти у такій редакції:
 
33. «Визначення рейтингової оцінки, якщо інше не встановлено законом, потребують усі види боргових та іпотечних емісійних цінних паперів, які не розподіляються між засновниками або серед заздалегідь визначеного кола осіб і можуть розповсюджуватися шляхом публічного розміщення, купуватися та продаватися на фондовій біржі, крім державних цінних паперів та цінних паперів, емітованих Автономною Республікою Крим, міською радою та Державною іпотечною установою»;
 
34. 4) у частині другій статті 7:
 
35. пункт 7 викласти у такій редакції:
 
36. «7) встановлює вимоги до правил фондової біржі та реєструє її правила»;
 
37. у пункті 13 слова «у депозитаріях і торговельно-інформаційних системах» замінити словами «та у депозитаріях»;
 
38. 2) частину другу статті 7 доповнити пунктом 14-2 такого змісту:
«14-2) встановлює порядок розгляду справ про правопорушення на ринку цінних паперів;»;
 
39. у пункті 37-3 слова «юридичною чи фізичною» виключити;
 
40. доповнити пунктами 38 - 42 такого змісту:
 
41. «38) встановлює пруденційні нормативи щодо професійних учасників фондового ринку;
 
42. 39) погоджує кандидатів на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв;
 
43. 40) погоджує статут та внутрішні правила (зміни до них) фондової біржі або депозитарію;
 
44. 41) установлює вимоги до реклами на ринку цінних паперів;
 
45. У зв’язку з цим пункт 38 вважати пунктом 42;
 
46. 5) у статті 8:
 
47. 3) статтю 8 доповнити пунктом 9-1 такого змісту:
«9-1) проводити самостійно чи разом з іншими відповідними органами перевірки стану дотримання юридичними особами, строк дії ліцензії яких закінчився або ліцензії яких на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку анульовано, вимог законодавства, передбачених на випадок закінчення строку дії або анулювання ліцензії;»;
 
48. пункт 20 викласти у такій редакції:
 
49. «20) вести облік, встановлювати вимоги та здійснювати сертифікацію програмних продуктів, які використовуються на фондовому ринку»;
 
50. доповнити пунктами 33 і 34 такого змісту:
 
51. «33) звертатися до суду з позовом (заявою) про припинення акціонерного товариства внаслідок:
 
52. допущення при його створенні порушень, які не можливо усунути;
 
53. неподання акціонерним товариством протягом двох років Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації, передбаченої законом, яка має подаватися на регулярній основі, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;
 
54. неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства;
 
55. нескликання акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів;
 
56. 34) інформувати відповідні органи державної влади у разі невиявлення товариства за місцезнаходженням, вказаним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців».
 
57. У зв’язку з цим пункт 33 вважати пунктом 35;
 
58. 4) абзац п’ятий частини другої статті 9 після слів «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,» доповнити словами «видавати розпорядження про усунення порушень законодавства про цінні папери,»;
 
59. 6) частину першу статті 11 доповнити пунктами 14-16 такого змісту:
 
60. «14) розповсюдження реклами на фондовому ринку без її попереднього подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку, -
 
61. у розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти відсотків вартості розміщеної реклами.
 
62. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
63. у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;
 
64. 15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, -
 
65. у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.
 
66. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
67. у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;
 
68. 16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, -
 
69. у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.
 
70. За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -
 
71. у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами».
 
72. 5) статтю 12 викласти в такій редакції:
«Стаття 12. Порядок застосування санкцій до юридичних осіб за правопорушення на ринку цінних паперів
 
73. Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка виявила факт вчинення юридичною особою правопорушення на ринку цінних паперів, складає акт, який разом з письмовими поясненнями керівника, іншої відповідальної посадової особи та пов’язаними з таким правопорушенням документами протягом п’яти робочих днів подає уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка має право застосовувати санкцію за правопорушення на ринку цінних паперів.
 
74. Санкції застосовуються Головою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, членом Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, начальником відповідного територіального органу Комісії або за письмовим дорученням його заступником після розгляду документів, що підтверджують факт правопорушення.
 
75. У разі коли під час проведення перевірки уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку проводилося вилучення документів, які підтверджують факт порушення, до акта про правопорушення додаються їх копії, а також протокол про вилучення.
 
76. Вилучення документів, що підтверджують факт правопорушення, проводиться на строк до трьох робочих днів з обов’язковим складенням протоколу, в якому зазначаються дата його складення, прізвище і посада особи, яка провела вилучення, перелік вилучених документів та день, у який вони відповідно до цього Закону повинні бути повернені. Протокол складається в двох примірниках та підписується уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, яка провела вилучення документів. Представнику юридичної особи, документи якої вилучені, в момент вилучення документів видається один з примірників протоколу про їх вилучення.
 
77. Уповноважена особа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про застосування санкції протягом трьох місяців після отримання документів, що підтверджують факт правопорушення. Рішення про застосування санкції оформляється постановою, що надсилається юридичній особі, до якої застосовано санкцію.
 
78. Юридична особа може бути притягнута до відповідальності за вчинення правопорушення на ринку цінних паперів не пізніше п’яти років з дня його вчинення незалежно від санкції, а в разі вчинення триваючого правопорушення (триває безперервно протягом періоду часу у зв’язку з невиконанням винною особою певного обов’язку і не закінчене на момент виявлення уповноваженою особою Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку факту його вчинення) — не пізніше шести місяців з дня виявлення факту його вчинення.
 
79. Юридична особа не може бути притягнута до відповідальності за дії, що були предметом перевірки, за результатами якої не було виявлено правопорушень на ринку цінних паперів.».
 
80. 4. У Законі України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 15, ст. 67; 2004 р., № 2, ст. 6; 2005 р., № 42, ст. 465; 2010 р., № 38, ст. 505; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
81. 1) у статті 1:
 
82. в абзаці сьомому слова «юридична особа, яка» замінити словами «акціонерне товариство, яке»;
 
83. в абзаці тринадцятому слова «фондовою біржою або учасниками організаційно оформленого позабіржового ринку та обраним ними» замінити словами «фондовою біржею та обраним нею»;
 
84. в абзаці шістнадцятому слова «чи організаційно оформленим позабіржовим ринком» виключити;
 
85. абзац двадцять четвертий виключити;
 
86. в абзаці двадцять сьомому слова «юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який одержав» замінити словами «акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю, яке одержало»;
 
87. 2) в абзаці першому частини другої статті 6 слова «Юридичні особи» замінити словами «Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю»;
 
88. 2) у статті 8:
 
89. у першому реченні абзацу першого частини першої слово «виключно» виключити;
 
90. у частині другій слова «та організаційно оформленим позабіржовим ринком» виключити;
 
91. 3) абзац перший частини першої статті 10 викласти в такій редакції:
«1. Депозитарій — акціонерне товариство, акціонерами якого є не менш як 10 зберігачів і яке провадить виключно депозитарну діяльність. При цьому частка одного акціонера в статутному капіталі депозитарію не може перевищувати 25 відсотків.»;
 
92. 3) частину другу статті 10 викласти у такій редакції:
 
93. «2. Фондова біржа може бути засновником та учасником депозитарію»;
 
94. 4) у першому реченні абзацу другого частини першої статті 11 слова «юридична особа повинна» замінити словами «акціонерне товариство або товариство з обмеженою відповідальністю повинно»;
 
95. 5) у першому реченні абзацу першого частини першої статті 12 слова «Юридичні особи» замінити словами «Акціонерні товариства та товариства з обмеженою відповідальністю».
 
96. 4) у частині другій статті 13 слова «чи на організаційно оформленому позабіржовому ринку» виключити.
 
97. 5. Пункт 4 частини першої статті 42 Закону України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 29, ст. 238; 2000 р., № 42, ст. 351; 2002 р., № 5, ст. 30, № 17, ст. 117; 2009 р., № 14, ст. 181) викласти у такій редакції:
 
98. «4) купує (крім купівлі в емітента) та продає цінні папери в установленому законодавством порядку».
 
99. 6. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2004 р., № 13, ст. 181; 2006 р., № 12, ст. 100, № 43, ст. 414; 2007 р., № 2, ст. 15; 2010 р., № 2-3, ст. 11, № 29, ст. 392; 2011 р., № 19-20, ст. 142, № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 15 лютого 2011 року № 3024-VІ):
 
100. 1) в абзаці другому статті 2 слова «на первинному ринку цінних паперів» замінити словами «цінних паперів у емітента»;
 
101. 2) у частині шостій статті 33:
 
102. у першому реченні слова «на первинному ринку» замінити словами «першим власникам»;
 
103. у другому реченні слова «акцій або» виключити;
 
104. 3) частину першу статті 62 доповнити пунктом 7 такого змісту:
 
105. «7) центральному апарату і територіальним органам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на їх письмову вимогу стосовно операцій з цінними паперами, що здійснюються конкретною юридичною або фізичною особою за певний період часу».
 
106. 7. Частини третю – шосту статті 49 Закону України «Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 21, ст. 103; 2009 р., № 16, ст. 218) виключити.
 
107. 8. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1):
 
108. 1) статтю 9 доповнити частиною такого змісту:
 
109. «13. Набуття істотної участі нерезидентами у фінансовій установі або збільшення її таким чином, що нерезидент буде прямо чи опосередковано володіти або контролювати 10, 25, 50 і 75 відсотків статутного (складеного) капіталу такої фінансової установи, здійснюється відповідно до вимог, встановлених цією статтею»;
 
110. 2) у тексті Закону слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
111. 9. У Законі України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 31-32, ст. 263; 2006 р., № 27, ст. 234, № 37, ст. 310; 2009 р., № 19, ст. 263; із змінами, внесеними Законами України від 17.03.2011 р. № 3166-VІ, від 07.04.2011 р. № 3205-VІ, від 21.04.2011 р. № 3262-VІ, від 19.05.2011 р. № 3384-VІ та від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
112. 1) у статті 36:
 
113. частину третю викласти в такій редакції:
 
114. «3. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерного товариства, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
115. У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи»;
 
116. у частині четвертій слова «першою та другою» замінити словами «першою - третьою»;
частину дванадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
2) у статті 37:
 
117. після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
 
118. «5. У разі проведення державної реєстрації припинення акціонерних товариств, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається копія розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій, засвідчена Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
119. У разі проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - емітента цінних паперів, крім документів, передбачених частиною першою цієї статті, додатково подається довідка відповідного органу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про відсутність нескасованих випусків цінних паперів цієї юридичної особи».
 
120. У зв’язку з цим частини п’яту - п’ятнадцяту вважати відповідно частинами шостою - шістнадцятою;
 
121. частину шосту після слів «першою - третьою» доповнити словами «та п’ятою»;
 
122. частину одинадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
123. 3) у статті 38:
 
124. частину другу доповнити новими абзацами такого змісту:
 
125. «неподання акціонерним товариством протягом двох років Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформації передбаченої законом, яка має подаватися на регулярній основі, якщо після застосування до акціонерного товариства фінансових санкцій, передбачених законом, така інформація не була подана;
нескликання акціонерним товариством без поважних причин протягом двох років загальних зборів акціонерів;
неутворення органів акціонерного товариства протягом року з дня реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення акцій серед засновників акціонерного товариства»;
 
126. частини третю та одинадцяту після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
127. у частині дев’ятій слова «шостою та сьомою» замінити словами «сьомою та восьмою»;
 
128. 4) частини другу, шосту та дев’яту статті 39 після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
129. 5) у статті 40:
 
130. назву викласти в такій редакції:
 
131. «Стаття 40. Порядок надання органам, що ведуть облік юридичних осіб, відомостей про реєстрації припинення юридичної особи»;
 
132. частину першу після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку», а слова «органах статистики, державної податкової служби, Пенсійного фонду України» замінити словами «цих органах»;
 
133. частину другу після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку»;
 
134. 6) частину третю статті 41 після слів «Пенсійного фонду України» доповнити словами «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку».
 
135. 10. У Законі України «Про рекламу» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 8, ст. 62; 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 18, ст. 197; 2010 р., № 34, ст. 486; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
136. 1) статтю 25 викласти в такій редакції:
 
137. «Стаття 25. Реклама на фондовому ринку
 
138. 1. Рекламою на фондовому ринку визнається реклама про:
 
139. 1) емітента цінних паперів;
 
140. 2) інститути спільного інвестування;
 
141. 3) цінні папери, які емітуються, та/або емісійні цінні папери, що перебувають (перебували) в обігу;
 
142. 4) професійного учасника фондового ринку та його діяльність;
 
143. 5) саморегулівну організацію професійних учасників фондового ринку;
 
144. 6) уповноважене рейтингове агентство та його діяльність.
 
145. 2. Не є рекламою на фондовому ринку:
 
146. 1) інформація, яка відповідно до закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку підлягає обов’язковому оприлюдненню;
 
147. 2) інформація, яка надається професійним учасником фондового ринку своєму клієнтові під час провадження таким учасником своєї діяльності;
 
148. 3) інформація про господарську діяльніть осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у разі якщо така інформація не пов’язана з діяльністю на фондовому ринку
 
149. 3. Рекламодавцями на фондовому ринку можуть бути:
 
150. 1) щодо емітента цінних паперів - виключно емітент цінних паперів, а також андерайтер виключно на підставі відповідного договору андерайтингу, укладеного з емітентом;
 
151. 2) щодо інститутів спільного інвестування - виключно корпоративний інвестиційний фонд або компанія з управління активами пайового інвестиційного фонду;
 
152. 3) щодо цінних паперів, щодо яких здійснюється емісія, та/або емісійних цінних паперів, що перебувають (перебували) в обігу, - виключно емітент або власник зазначених цінних паперів, а також андерайтер на підставі відповідного договору андерайтингу, укладеного з емітентом;
 
153. 4) щодо професійного учасника фондового ринку та його діяльності - виключно професійний учасник фондового ринку. Професійному учасникові фондового ринку забороняється рекламувати іншого такого учасника;
 
154. 5) щодо саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку - виключно саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку;
 
155. 6) щодо уповноваженого рейтингового агентства та його діяльності - виключно уповноважене рейтингове агентство.
 
156. 4. Не допускається розповсюдження державними органами реклами на фондовому ринку, крім реклами, пов’язаної з розміщенням та обігом державних цінних паперів та цінних паперів, що перебувають у державній власності.
 
157. Не допускається розповсюдження органами місцевого самоврядування реклами на фондовому ринку, крім реклами, пов’язаної з розміщенням та обігом облігацій місцевих позик та цінних паперів, що перебувають у комунальній власності.
 
158. 5. Реклама емітентів цінних паперів повинна містити відомості щодо реєстрації відповідного випуску цінних паперів, зазначені у свідоцтві про реєстрацію цього випуску.
 
159. Реклама інститутів спільного інвестування повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про внесення таких інститутів до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування, що підтверджує право на провадження діяльності у сфері спільного інвестування, із зазначенням номера свідоцтва, дати його видачі, строку діяльності інституту спільного інвестування.
 
160. Реклама професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності ліцензії, яка підтверджує право на провадження відповідного виду діяльності на фондовому ринку, із зазначенням серії та номера ліцензії, дати її видачі та строку дії, найменування органу, який видав ліцензію.
 
161. Реклама саморегулівних організацій професійних учасників фондового ринку повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про реєстрацію саморегулівної організації професійних учасників фондового ринку із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
162. Реклама уповноважених рейтингових агентств повинна містити відомості щодо наявності свідоцтва про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств із зазначенням номера і дати видачі свідоцтва.
 
163. Інші відомості, що повинна містити реклама на фондовому ринку, встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до закону.
 
164. 6. Будь-яка реклама на фондовому ринку, яку передбачається розповсюдити, затверджується відповідним рекламодавцем та подається не менше ніж за 10 робочих днів до дати її оприлюднення Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
165. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про заборону розповсюдження реклами на фондовому ринку відповідною особою із зазначенням підстави.
 
166. У разі коли Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 робочих днів не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами на фондовому ринку, таке розповсюдження вважається погодженим.
 
167. Зазначене рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку публікується на її офіційному сайті та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дати його прийняття.
 
168. 7. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами на фондовому ринку забороняється:
 
169. зазначати розмір доходу, який передбачається одержати за цінними паперами (в тому числі за результатами екстраполяційного прогнозу), та робити прогнози щодо збільшення вартості цінних паперів (крім цінних паперів з фіксованою дохідністю);
 
170. рекламувати цінні папери до реєстрації проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску згідно із законодавством про цінні папери та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
171. використовувати відомості, які не відповідають проспекту емісії цінних паперів відповідного випуску, що зареєстрований Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
172. використовувати інформацію про дохід за цінними паперами або величину отриманого емітентом у минулому прибутку без посилання на те, що такий дохід або прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому;
 
173. використовувати порівняльну рекламу шляхом зазначення недоліків у діяльності осіб, які провадять аналогічну діяльність на фондовому ринку, незалежно від того, чи відповідає дійсності така інформація про недоліки, зокрема про санкції, які були застосовані державними органами до таких осіб.
 
174. 8. У разі коли емісію цінних паперів визнано недобросовісною або недійсною, або випуск цінних паперів визнано таким, що не відбувся, емітент таких цінних паперів зобов’язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів відповідного випуску у триденний строк з дати оприлюднення відповідного рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпорядження уповноваженої особи зазначеної Комісії.
 
175. У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами, про що повідомляє рекламодавцям та розповсюджувачам (засоби масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п’яти робочих днів з дати прийняття такого рішення.
 
176. У разі прийняття Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку рішення про зупинення розповсюдження реклами рекламодавець зобов’язаний припинити її розповсюдження у триденний строк з дати його оприлюднення.
 
177. Порядок поновлення розповсюдження реклами встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
178. 2) частину другу статті 26 викласти в такій редакції:
 
179. «2. На вимогу органів державної влади, на які згідно із законом покладено контроль за дотриманням вимог законодавства про рекламу, рекламодавці, виробники та розповсюджувачі реклами зобов’язані надавати документи, усні та/або письмові пояснення, відео- та звукозаписи, а також іншу інформацію, необхідну для здійснення ними повноважень щодо контролю.
 
180. Крім того, відповідний орган державної влади має право:
 
181. вимагати від рекламодавців, виробників та розповсюджувачів реклами усунення виявлених порушень вимог законодавства;
 
182. вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного контролю;
 
183. надавати (надсилати) рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень;
 
184. приймати рішення щодо визнання реклами недобросовісною, прихованою, стосовно визнання порівняння в рекламі неправомірним з одночасним зупиненням її розповсюдження;
 
185. приймати рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.
 
186. Органи державної влади зобов’язані повідомляти рекламодавцям, виробникам та розповсюджувачам реклами про розгляд справ про порушення ними вимог законодавства про рекламу не менше ніж за п’ять робочих днів до дати розгляду справи».
 
187. 11. У Законі України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2008 р., № 50-51, ст. 384; 2009 р., № 17, ст. 236, № 49, ст. 733; 2010 р., № 34, ст. 486, № 38, ст. 505; 2011 р., № 10, ст. 65, № 23, ст. 160; із змінами, внесеними Законом України від 7 липня 2011 року № 3610-VІ):
 
188. 1) статтю 1 викласти у такій редакції:
 
189. «1. У цьому Законі терміни вживаються у такому значенні:
 
190. «асоційована особа — чоловік або дружина, прямі родичі особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини особи, чоловік або дружина прямого родича, а також особи, які постійно пов’язані з однією і тією ж особою відносинами контролю;»
 
191. 1) афілійовані особи - юридичні особи за умови, що одна з них здійснює контроль над іншою або обидві перебувають під контролем третьої особи; члени сім’ї фізичної особи (чоловік (дружина), а також батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їх чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім’ї та юридична особа, якщо така фізична особа та/або члени її сім’ї здійснюють контроль над юридичною особою;
 
192. 2) викуп цінних паперів - придбання емітентом або особою, що видала цінний папір, розміщених ним або виданих нею цінних паперів;
 
193. 3) випуск цінних паперів - сукупність певного виду емісійних цінних паперів одного емітента, однієї номінальної вартості, які мають однакову форму випуску і міжнародний ідентифікаційний номер, забезпечують їх власникам однакові права незалежно від часу придбання і способу їх емісії;
 
194. 4) делістинг - процедура виключення цінних паперів з реєстру фондової біржі, якщо вони не відповідають правилам фондової біржі, з наступним припиненням їх обігу на фондовій біржі або переведенням в категорію цінних паперів, допущених до обігу без включення до реєстру фондової біржі;
 
195. 5) емісія - сукупність дій емітента, які проводяться в установленій законодавством послідовності і спрямовані на розміщення емісійних цінних паперів серед їх перших власників;
 
196. 6) індосамент - передавальний напис на ордерному цінному папері, що посвідчує перехід прав на цінний папір та прав за цінним папером до іншої особи в установленому законодавством порядку;
 
197. 7) індосант - власник ордерного цінного паперу (його уповноважена особа), що вчиняє індосамент;
 
198. 8) контроль - вирішальний вплив або можливість здійснення вирішального впливу на господарську діяльність суб’єкта господарювання, зокрема шляхом реалізації права володіння або користування всіма активами чи їх значною частиною, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування та прийняття рішення органами управління суб’єкта господарювання, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов’язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб’єкта господарювання;
 
199. 9) котирування - механізм визначення та/або фіксації ринкової ціни цінного паперу;
 
200. 10) лістинг - сукупність процедур із включення цінних паперів до реєстру фондової біржі та здійснення контролю за відповідністю цінних паперів і емітента умовам та вимогам, установленим у правилах фондової біржі;
 
201. 11) міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів - номер (код), який дозволяє однозначно ідентифікувати цінні папери або інший фінансовий інструмент та присвоєння якого передбачено законами України;
 
202. 12) обіг цінних паперів - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на цінні папери і прав за цінними паперами, крім договорів, що укладаються у процесі емісії;
 
203. 13) перший власник - особа, яка набула право власності на цінні папери безпосередньо від емітента або особи, що видала цінний папір, чи андеррайтера у процесі емісії;
 
204. 14) погашення цінних паперів - сукупність дій емітента та власників цінних паперів щодо припинення обігу боргових емісійних цінних паперів, виплати їх власникам номінальної вартості цінних паперів та доходу за такими цінними паперами (якщо це передбачено проспектом емісії цінних паперів) або постачання (надання) товарів (послуг) у строки, передбачені проспектом емісії цінних паперів, та анулювання цінних паперів;
 
205. «посадові особи професійного учасника фондового ринку — голова та члени наглядової ради, голова та члени колегіального виконавчого органу (голова одноосібного виконавчого органу та його заступники), голова та члени ревізійної комісії (ревізори), корпоративний секретар, головний бухгалтер, голова та члени інших органів професійного учасника фондового ринку, утворення яких передбачено його статутом;»
 
206. 15) проспект емісії цінних паперів - документ, який містить інформацію про емітента та умови розміщення цінних паперів, зокрема спосіб розміщення, порядок і строки укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, ціну (порядок визначення ціни), за якою здійснюватиметься відчуження цінних паперів першим власникам, порядок, строки і форму оплати цінних паперів першими власниками, розмір доходу за цінним папером, порядок, строки і форму його виплати та погашення цінних паперів, можливість викупу, дострокового погашення цінних паперів та іншу інформацію, визначену законодавством;
 
207. 16) пруденційні нормативи - показники, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку з метою здійснення пруденційного нагляду, обов’язкові для дотримання професійними учасниками фондового ринку;
 
208. 17) регульований (організаційно оформлений) фондовий ринок - фондова біржа, яка функціонує постійно на підставі відповідної ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку, і забезпечує проведення регулярних торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, а також організовує централізоване укладання та виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів;
 
209. 18) розміщення цінних паперів - відчуження цінних паперів у визначений проспектом емісії цінних паперів спосіб;
 
210. 19) строк обігу облігацій - строк, який починається з дня, що настає за днем реєстрації Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати розміщення облігацій і видачі свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій, та закінчується днем, що передує дню початку погашення таких облігацій відповідно до проспекту їх емісії;
 
211. 20) фінансові інструменти - цінні папери, строкові контракти (ф’ючерси), відсоткові строкові контракти (форварди), строкові контракти на обмін (на певну дату в майбутньому) в разі залежності ціни від відсоткової ставки, валютного курсу або фондового індексу (відсоткові, курсові чи індексні свопи), опціони, що дають право на купівлю або продаж будь-якого із зазначених фінансових інструментів, у тому числі тих, що передбачають грошову форму оплати (курсові та відсоткові опціони)»;
 
212. «2. Терміни «ділова репутація», «істотна участь», «контролер», «контроль», «пов’язана особа» та «структура власності» вживаються у цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».»
 
213. 2) у статті 2:
 
214. частину другу викласти у такій редакції:
 
215. «2. Учасники фондового ринку - емітенти або особи, що видали неемісійні цінні папери, інвестори, саморегулівні організації та професійні учасники фондового ринку.
 
216. Емітент - юридична особа, Автономна Республіка Крим або міські ради, а також держава в особі уповноважених нею органів державної влади, яка від свого імені розміщує емісійні цінні папери та бере на себе зобов'язання щодо них перед їх власниками.
 
217. Особа, яка видала неемісійний цінний папір, - фізична або юридична особа, яка від свого імені видає (заповнює) сертифікат неемісійного цінного паперу та бере на себе зобов’язання за таким цінним папером перед їх власником.
 
218. Інвестори в цінні папери - фізичні та юридичні особи, резиденти і нерезиденти, які набули права власності на цінні папери з метою отримання доходу від вкладених коштів та/або набуття відповідних прав, що надаються власнику цінних паперів відповідно до законодавства. Інституційними інвесторами є інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди), інвестиційні фонди, взаємні фонди інвестиційних компаній, недержавні пенсійні фонди, фонди банківського управління, страхові компанії, інші фінансові установи, які здійснюють операції з фінансовими активами в інтересах третіх осіб за власний рахунок чи за рахунок цих осіб, а у випадках, передбачених законодавством, - також за рахунок залучених від інших осіб фінансових активів з метою отримання прибутку або збереження реальної вартості фінансових активів.
 
219. Особливості інвестування інституційними інвесторами визначаються законом.
 
220. Саморегулівна організація професійних учасників фондового ринку - неприбуткове об'єднання учасників фондового ринку, що провадять професійну діяльність на фондовому ринку з торгівлі цінними паперами, управління активами інституційних інвесторів, депозитарну діяльність, крім депозитаріїв, утворене відповідно до критеріїв та вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
221. Професійні учасники фондового ринку - юридичні особи, які на підставі ліцензії, виданої Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, провадять на фондовому ринку професійну діяльність, види якої визначені законами України»;
 
222. У визначенні професійних учасників фондового ринку після слів «юридичні особи, які» доповнити словами «утворені в організаційно-правовій формі акціонерних товариств або товариств з обмеженою відповідальністю та»;
 
223. частину третю виключити;
 
224. 3) у статті 3:
 
225. у частині першій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом їх емісії»;
 
226. абзац перший пункту 2 частини п’ятої після слова «емітента» доповнити словами «або особи, яка видала неемісійний цінний папір»;
 
227. 4) перше речення частини першої статті 5 викласти у такій редакції: «Особа, що розмістила (видала) ордерний цінний папір, та індосанти за ним відповідають перед його законним володільцем солідарно, якщо інше не встановлено законом»;
 
228. 5) доповнити Закон статтею 5-1 такого змісту:
 
229. «Стаття 5-1. Особливості укладання, зміни, розірвання та виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів
 
230. 1. Договір купівлі-продажу цінних паперів, що укладається на фондовій біржі, вважається укладеним з моменту фіксації нею факту укладення договору відповідно до правил такої біржі.
 
231. Зазначений договір не може бути розірваний, крім випадків, передбачених законом.
 
232. 2. Граничні строки виконання договорів купівлі-продажу цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
233. 6) у статті 6:
 
234. доповнити частину сьому абзацом такого змісту:
 
235. «Надання будь-яких гарантій щодо отримання доходу (дивідендів) за простими акціями забороняється»;
 
236. в абзаці першому частини дев’ятої:
 
237. у другому реченні слова «умовою їх розміщення є» замінити словами «в проспекті їх емісії зазначається»;
 
238. третє речення викласти у такій редакції: «Привілейовані акції певних класів можуть бути конвертовані у прості акції або у привілейовані акції інших класів, якщо це передбачено проспектом їх емісії»;
 
239. 7) у статті 7:
 
240. у частині першій слова «умовами розміщення облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)», а слова «не передбачено умовами розміщення» - словами «не передбачено проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
241. у частині третій:
 
242. в абзаці третьому слова «умовами розміщення таких облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)» та доповнити словами « (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
243. у другому реченні абзацу четвертого після слів «вартістю облігації» доповнити словом «яка», а слова «погашення і» замінити словом «погашення»;
 
244. у другому реченні частини четвертої слова «умовами розміщення облігацій, якими» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення), яким»;
 
245. друге речення частини п’ятої доповнити словами « (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
246. у першому реченні частини шостої слова «умовами розміщення облігацій» замінити словами «проспектом емісії (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
247. у частині дев’ятій слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом емісії відповідного випуску облігацій (для державних облігацій України - умовами їх розміщення)»;
 
248. 8) у частині четвертій статті 8 слова «Умови розміщення облігацій, що розміщуються акціонерним товариством, можуть» замінити словами «Проспект емісії облігацій, емісія яких здійснюється акціонерним товариством, може»;
 
249. 9) у частині третій статті 9 слова «умовами їх розміщення» замінити словами «проспектом емісії облігацій відповідного випуску»;
 
250. 10) у третьому реченні абзацу третього частини четвертої, частині п’ятій і абзаці другому частини сьомої статті 10 слово «випуску» замінити словом «розміщення»;
 
251. 11) у статті 12:
 
252. абзац другий частини третьої викласти у такій редакції:
 
253. «Строк, протягом якого здійснюється укладення цивільно-правових договорів з першими власниками щодо відчуження інвестиційних сертифікатів відкритого та інтервального пайових інвестиційних фондів, не обмежується»;
 
254. у частині п’ятій слова «цінних паперів» виключити;
 
255. у частині шостій слово «розміщення» виключити;
 
256. 12) у статті 13:
 
257. частину другу викласти у такій редакції:
 
258. «2. Ощадний (депозитний) сертифікат є неемісійним цінним папером, який видається на певний строк (під проценти, передбачені умовами його видачі).
 
259. Ощадні (депозитні) сертифікати існують виключно у документарній формі»;
 
260. у частині третій слова «у документарній формі» виключити;
 
261. частину четверту викласти у такій редакції:
 
262. «4. Перехід права власності на ощадні (депозитні) сертифікати здійснюється шляхом вчинення індосаменту.
 
263. Ощадний (депозитний) сертифікат вважається:
 
264. ордерним цінним папером у разі, коли останній індосамент є повним (іменним);
 
265. цінним папером на пред’явника у разі, коли останній індосамент є бланковим (на пред’явника).
 
266. Індосант не відповідає за невиконання банком зобов’язань за ощадним (депозитним) сертифікатом»;
 
267. 13) у статті 16:
 
268. в абзаці першому частини першої статті 16 слова «юридичних осіб» замінити словами «акціонерних товариств і товариств з обмеженою відповідальністю»;
 
269. абзац другий частини першої замінити абзацами такого змісту:
 
270. «Поєднання професійної діяльності на фондовому ринку з іншими видами діяльності забороняється, крім:
 
271. провадження банком діяльності з торгівлі цінними паперами, депозитарної діяльності зберігача цінних паперів та діяльності з ведення реєстру власників іменних цінних паперів;
 
272. надання професійним учасником фондового ринку консультаційних послуг щодо емісії, обігу та обліку цінних паперів, а також щодо прав та обов’язків емітента, інвестора та/або особи, яка видала неемісійний цінний папір;
 
273. здійснення компанією з управління активами діяльності з адміністрування пенсійних фондів та/або діяльності з управління іпотечним покриттям»;
 
274. у частині четвертій слова «щонайменше в одній саморегулівній організації» замінити словами «в саморегулівній організації професійних учасників фондового ринку за відповідним видом професійної діяльності на фондовому ринку»;
 
275. 14) у статті 17:
 
276. у частині першій:
 
277. абзац перший викласти у такій редакції:
 
278. «1. Професійна діяльність з торгівлі цінними паперами на фондовому ринку провадиться торговцями цінними паперами, які створюються у формі господарського товариства та для яких операції з цінними паперами та іншими фінансовими інструментами є виключним видом діяльності, крім випадків, передбачених цим Законом»;
 
279. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
280. «Ліцензія на провадження андеррайтингу видається лише за умови наявності у торговця цінними паперами ліцензії на провадження дилерської діяльності»;
 
281. у частині другій:
 
282. абзац перший після слова «зокрема» доповнити словами «на підставі», а після слів «щодо цінних паперів» - словами «та інших фінансових інструментів»;
 
283. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
284. «Торговець цінними паперами, який провадить брокерську діяльність, може надавати своїм клієнтам консультації стосовно купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів»;
 
285. частину третю після слів «щодо цінних паперів» доповнити словами «та інших фінансових інструментів»;
 
286. абзац перший частини четвертої викласти у такій редакції:
 
287. «4. Андеррайтинг - укладення торговцем цінними паперами цивільно-правових договорів щодо відчуження цінних паперів у процесі їх розміщення за дорученням, від імені та за рахунок емітента»;
 
288. абзац перший частини п’ятої замінити двома абзацами такого змісту:
 
289. «5. Діяльність з управління цінними паперами – діяльність, яка провадиться торговцем цінними паперами від свого імені за винагороду протягом визначеного строку на підставі договору про управління переданими йому цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, призначеними для інвестування в цінні папери та інші фінансові інструменти, а також отриманими в процесі управління цінними паперами, іншими фінансовими інструментами та грошовими коштами, які належать на праві власності установнику управління, в його інтересах або в інтересах визначених ним третіх осіб.
 
290. Торговець цінними паперами, який провадить діяльність з управління цінними паперами, може надавати консультації, пов’язані з обслуговуванням установника управління».
 
291. У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами третім - сьомим;
 
292. абзац п’ятий частини сьомої виключити;
 
293. частини восьму - десяту замінити частинами такого змісту:
 
294. «8. Правочини щодо цінних паперів повинні вчинятися за участю або посередництвом торговця цінними паперами (торговець цінними паперами є стороною такого правочину), крім випадків:
 
295. розміщення емітентом власних цінних паперів;
 
296. викупу та продажу емітентом власних цінних паперів;
 
297. проведення юридичними особами та фізичними особами - підприємцями розрахунків з використанням векселів та/або заставних;
 
298. внесення цінних паперів до статутного (складеного) капіталу юридичних осіб;
 
299. дарування цінних паперів;
 
300. спадкування та правонаступництва цінних паперів;
 
301. вчинення правочинів, пов’язаних з виконанням судових рішень;
 
302. вчинення правочинів у процесі приватизації.
 
303. 9. Правочини щодо цінних паперів, вчинені без участі (посередництва) торговця цінними паперами, крім випадків, передбачених частиною восьмою цієї статті, є нікчемними.
 
304. Правочини, що вчиняються між торговцями цінними паперами, для кожного з них є провадженням професійної діяльності з торгівлі цінними паперами»;
 
305. доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
 
306. «10. Торговець цінними паперами зобов’язаний розміщувати у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів таку інформацію про всі вчинені ним або за його участю правочини щодо емісійних цінних паперів:
 
307. найменування емітента цінних паперів та його ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
 
308. вид, тип, клас, форма існування та форма випуску цінних паперів;
 
309. міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів;
 
310. кількість цінних паперів за кожним правочином;
 
311. ціна цінних паперів.
 
312. До зазначеної інформації не включаються відомості про сторони правочинів.
 
313. Порядок та строки розміщення торговцем цінними паперами зазначеної інформації встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
314. 15) статтю 20 викласти у такій редакції:
 
315. «Стаття 20. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку
 
316. 1. Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку - діяльність професійного учасника фондового ринку (фондової біржі) із створення організаційних, технологічних, інформаційних, правових та інших умов для збирання та поширення інформації стосовно попиту і пропозицій, проведення регулярних біржових торгів цінними паперами та іншими фінансовими інструментами за встановленими правилами, централізованого укладання і виконання договорів щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, у тому числі здійснення клірингу та розрахунків за ними.
 
317. 2. Розмір статутного капіталу фондової біржі має становити не менш як 15 мільйонів гривень. Розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки, має становити не менш як 25 мільйонів гривень»;
 
318. 16) у статті 21:
 
319. в абзаці першому частини першої статті 21 слова «товариства (крім повного, командитного товариства і товариства з додатковою відповідальністю) або дочірнього підприємства об’єднання торговців цінними паперами» замінити словами «акціонерного товариства або товариства з обмеженою відповідальністю»;
 
320. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
«Фізична особа не може бути власником акцій (часток, паїв) у статутному капіталі фондової біржі»;
 
321. у першому реченні частини четвертої слова «як організатора торгівлі тимчасово» виключити;
 
322. у частині шостій слова «організатора торгівлі» замінити словами «професійного учасника фондового ринку»;
 
323. 17) у частині першій статті 23:
 
324. абзац перший після слова «інформацію» доповнити словами «передбачену законом та/або нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, в тому числі»;
 
325. абзаци третій і четвертий викласти у такій редакції:
 
326. «перелік цінних паперів, які пройшли процедуру лістингу/делістингу;
 
327. обсяг торгівлі цінними паперами та іншими фінансовими інструментами (кількість цінних паперів та інших фінансових інструментів, їх загальну вартість згідно з укладеними договорами, біржовий курс цінних паперів щодо кожного цінного паперу, що перебуває в обігу на фондовій біржі) за період, установлений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
328. 18) абзац перший частини першої статті 24 викласти у такій редакції:
 
329. «1. Фондова біржа створює організаційні умови для укладення договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів шляхом проведення біржових торгів та забезпечує контроль за їх виконанням із застосуванням відповідних заходів впливу»;
 
330. 19) у статті 25:
 
331. абзац п’ятий частини першої після слів «цінних паперів та» доповнити словами «інших фінансових інструментів»;
 
332. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
333. «2. Правила фондової біржі можуть також містити порядок:
 
334. здійснення клірингу та розрахунків за укладеними на фондовій біржі договорами щодо похідних (деривативів);
 
335. взаємодії з депозитаріями цінних паперів із забезпечення централізованого виконання укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів;
 
336. здійснення заходів із зниження ризиків невиконання укладених на фондовій біржі договорів купівлі-продажу цінних паперів та інших фінансових інструментів»;
 
337. 20) у частині другій статті 26:
 
338. в абзаці першому слова «Організатори торгівлі» замінити словами «Фондові біржі»;
 
339. абзац другий викласти у такій редакції:
 
340. «Фондові біржі можуть провадити діяльність із здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо цінних паперів та інших фінансових інструментів, які укладаються на таких біржах, відповідно до їх правил».
 
341. 21) у статті 27:
 
342. назву статті доповнити словами «та осіб, які мають у них істотну участь»;
частину першу після слів «Ліцензійні умови» доповнити словами «провадження професійної діяльності на фондовому ринку за її окремими видами», а після слів «під час провадження професійної діяльності на фондовому ринку» - словами «вимоги до приміщення, технічного та програмного забезпечення»;
доповнити статтю частинами другою - четвертою такого змісту:
«2. Професійні учасники фондового ринку зобов’язані:
дотримуватися пруденційних нормативів, перелік, розміри і методика розрахунку яких встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Перелік пруденційних нормативів встановлюється щодо кожного виду професійної діяльності на фондовому ринку;
подавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку розрахунок показників, які підтверджують виконання встановлених пруденційних нормативів щодо відповідного виду професійної діяльності в порядку та у строки, що визначені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
3. Кандидати на посади керівників фондових бірж та депозитаріїв погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
Кандидат на посаду керівника фондової біржі та депозитарію повинен відповідати вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та мати стаж роботи на фондовому ринку не менш як три роки. При цьому за останні два роки провадження кандидатом діяльності на фондовому ринку щодо нього не повинні бути виявлені факти анулювання сертифіката на право провадження професійної діяльності з цінними паперами та кандидат не повинен бути керівником професійного учасника фондового ринку, що ліквідований за рішенням суду або до якого застосовувалася санкція у вигляді анулювання ліцензії на провадження певних видів професійної діяльності на фондовому ринку.
доповнити статтю частиною другою такого змісту:
«2. Юридична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни структури її власності, а також подавати інформацію про ділову репутацію новопризначених керівників у місячний строк з дня настання відповідних змін.
Фізична особа, яка має істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, зобов’язана повідомляти Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку про всі зміни у відомостях про своїх асоційованих осіб, а також подавати інформацію про свою ділову репутацію в установлений Комісією строк.
Юридична або фізична особа, яка має намір передати істотну участь у професійному учаснику фондового ринку іншій особі або зменшити її таким чином, що частка, яка належить особі в статутному (складеному) капіталі професійного учасника фондового ринку, або права голосу придбаних акцій (часток) в органах управління професійного учасника фондового ринку виявиться нижче рівня 10, 25, 50 і 75 відсотків, або передати контроль над професійним учасником фондового ринку іншій особі, повинна повідомити про це такого професійного учасника фондового ринку і Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку в установленому Комісією порядку.
 
343. 4. У разі коли особа разом із своїми афілійованими особами має намір придбати акції (частки, паї) фондової біржі або депозитарію, що з урахуванням кількості акцій (часток, паїв), які належать їй та її афілійованим особам, становитимуть понад 50 відсотків статутного капіталу фондової біржі або депозитарію, така особа зобов’язана отримати попереднє письмове погодження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
344. Для отримання зазначеного погодження така особа подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію, передбачену нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, у тому числі про фінансовий стан та ділову репутацію майбутнього власника контрольного пакета акцій (часток, паїв) фондової біржі або депозитарію.
 
345. У разі коли нерезидент разом із своїми афілійованими особами став власником понад 50 відсотків акцій (часток, паїв) статутного капіталу фондової біржі або депозитарію, статут та правила (зміни до них) такої фондової біржі або депозитарію погоджуються з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку»;
 
346. доповнити Закон статтями 27-1—27-3 такого змісту:
 
347. «Стаття 27-1. Ліцензування професійної діяльності на фондовому ринку
 
348. 1. Юридична особа набуває статусу професійного учасника фондового ринку і права на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку виключно після отримання ліцензії на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку.
 
349. Провадження професійної діяльності на фондовому ринку без отримання зазначеної ліцензії забороняється.
 
350. 2. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку:
 
351. 1) заяву про видачу ліцензії;
 
352. 2) копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців з відомостями про юридичну особу (якщо інше не передбачено законом);
 
353. 3) нотаріально засвідчену копію статуту юридичної особи з відміткою державного реєстратора про проведення її державної реєстрації (якщо юридична особа утворюється на підставі модельного статуту – інформацію про розмір статутного (складеного) капіталу);
 
354. 4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації учасників (акціонерів) та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль щодо юридичної особи;
 
355. 5) відомості про структуру власності юридичної особи та учасників (акціонерів) з істотною участю в ній відповідно до вимог Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
356. 6) інформацію про ділову репутацію учасників (акціонерів) з істотною участю, членів виконавчого органу та/або наглядової ради та всіх осіб, через яких здійснюватиметься опосередкований контроль за юридичною особою, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
357. 7) інформацію про юридичних осіб, у яких учасник (акціонер) з істотною участю — фізична особа є керівником та/або контролером, за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
358. 8) інформацію про асоційованих осіб учасників (акціонерів) з істотною участю — фізичних осіб за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
359. 9) інформацію про персональний склад наглядової ради (у разі її створення), виконавчого органу та ревізійної комісії юридичної особи за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
360. 10) інформацію про ділову репутацію особи (осіб), яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу (у разі коли такі особи призначені головою та членами колегіального виконавчого органу), головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
361. 11) інформацію про наявність організаційної структури та спеціалістів, необхідних для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, а також обладнання, комп’ютерної техніки, програмного забезпечення, приміщень, що відповідають установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку вимогам, за визначеною нею формою;
 
362. 12) копії внутрішніх положень юридичної особи, що визначають порядок надання фінансових послуг, порядок здійснення внутрішнього аудиту (контролю) та систему управління ризиками;
 
363. 13) бізнес-план на наступні три роки за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
364. 3. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є іноземна юридична особа, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:
 
365. 1) копію рішення уповноваженого органу (особи) управління іноземної юридичної особи про участь у професійному учасникові фондового ринку в Україні;
 
366. 2) письмовий дозвіл на участь іноземної юридичної особи у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій зареєстровано головний офіс іноземної юридичної особи, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення іноземної юридичної особи у відсутності у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу;
 
367. 3) витяг із торговельного, банківського, судового реєстру або інший офіційний документ, що підтверджує реєстрацію іноземної юридичної особи в державі, в якій зареєстровано її головний офіс;
 
368. 4) копію аудиторського висновку аудитора іноземної держави, підтвердженого українською аудиторською фірмою, про фінансовий стан іноземної юридичної особи на кінець останнього повного календарного року.
 
369. 4. Юридична особа, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку та засновником якої є фізична особа — іноземець, для отримання ліцензії на провадження відповідного виду такої діяльності, крім документів, зазначених у частині другій цієї статті, подає Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку письмовий дозвіл на участь фізичної особи — іноземця у професійному учасникові фондового ринку в Україні, виданий уповноваженим контролюючим органом держави, в якій вона має постійне місце проживання, якщо законодавством такої держави вимагається отримання зазначеного дозволу, або письмове запевнення у відсутності у законодавстві відповідної держави вимог щодо отримання такого дозволу.
 
370. 5. Документи, що подаються іноземною юридичною особою та фізичною особою — іноземцем відповідно до частин третьої і четвертої цієї статті, повинні бути нотаріально засвідчені за місцем видачі та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України. При цьому документи, складені іноземною мовою, повинні супроводжуватися нотаріально засвідченим перекладом на українську мову.
 
371. 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку видає ліцензію на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку чи відмовляє в її видачі протягом трьох місяців з дня надходження документів, зазначених у частині другій цієї статті. Для перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб — іноземців, включеної до структури власності юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, строк розгляду документів становить шість місяців.
 
372. Ліцензія видається після подання юридичною особою копії платіжного документа про внесення плати за видачу ліцензії.
 
373. У разі коли документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду в місячний строк.
 
374. 7. Строк дії ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку є необмеженим.
 
375. 8. Професійний учасник фондового ринку не має права передавати ліцензію на провадження відповідного виду професійної діяльності на фондовому ринку третім особам, а також юридичним особам, які утворилися внаслідок припинення такого учасника, крім випадків приєднання чи злиття з іншим ліцензіатом.
 
376. 9. Посадові особи професійного учасника фондового ринку та особи, які мають істотну участь у такому учаснику, зобов’язані протягом усього часу, коли вони зберігають свій статус або мають істотну участь у професійному учаснику фондового ринку, відповідати вимогам, установленим законом та нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
377. 10. Особи, винні у порушенні вимог, зазначених у частині першій цієї статті, несуть цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно із законом.
 
378. Стаття 27-2. Підстави для відмови у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку
 
379. 1. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку відмовляє у видачі ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку в разі, коли:
 
380. 1) документи, подані для видачі ліцензії, містять недостовірну інформацію та/або не відповідають вимогам законодавства;
 
381. 2) ділова репутація хоча б однієї посадової особи юридичної особи, яка має намір провадити професійну діяльність на фондовому ринку, та/або керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та/або учасників (акціонерів) з істотною участю такої особи не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
382. 3) структура власності юридичної особи не відповідає вимогам закону та нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
383. 4) організаційна структура, спеціалісти, необхідні для провадження професійної діяльності на фондовому ринку, або обладнання, комп’ютерна техніка, програмне забезпечення, приміщення такої юридичної особи не відповідають вимогам, установленим Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
384. Стаття 27-3. Державна реєстрація змін до статуту професійного учасника фондового ринку
 
385. 1. Державна реєстрація змін до статуту професійного учасника фондового ринку здійснюється відповідно до законодавства з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з урахуванням особливостей, установлених цим Законом.
 
386. 2. Державна реєстрація змін до статуту професійного учасника фондового ринку здійснюється після погодження таких змін Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку.
 
387. 3. Уповноважена учасниками (акціонерами) професійного учасника фондового ринку особа подає для погодження змін до статуту Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку:
 
388. 1) заяву про погодження змін до статуту за формою, встановленою Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
389. 2) протокол загальних зборів учасників (акціонерів) про внесення змін до статуту, засвідчений у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку;
 
390. 3) нотаріально засвідчену копію змін до статуту;
 
391. 4) копії визначених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку документів, необхідних для ідентифікації учасника (у разі внесення змін до статуту в частині зміни істотної участі в юридичній особі), та відповідного дозволу Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку;
 
392. 5) копію платіжного документа про внесення плати за погодження змін до статуту, розмір якої встановлюється Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
393. 4. Уповноважена особа, яка подає документи для погодження змін до статуту професійного учасника фондового ринку, зобов’язана підтвердити свої повноваження.
 
394. 5. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку в установленому нею порядку погоджує зміни до статуту професійного учасника фондового ринку або відмовляє в погодженні таких змін протягом одного місяця з дня надходження документів, зазначених у частині третій цієї статті. У разі необхідності такий строк може бути продовжений до трьох місяців. У разі проведення перевірки інформації про іноземних юридичних осіб або фізичних осіб — іноземців, включеної до структури власності юридичної особи, строк розгляду документів становить три місяці та за необхідності може бути продовжений до шести місяців.
 
395. У разі коли документи подано не в повному обсязі або оформлено з порушенням вимог, установлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, такі документи повертаються без розгляду в місячний строк.
 
396. 6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку має право відмовити професійному учасникові фондового ринку в погодженні змін до його статуту виключно у разі, коли подані ним документи містять недостовірну інформацію або не відповідають вимогам законодавства.».
 
397. 22) статтю 28 викласти у такій редакції:
 
398. «Стаття 28. Етапи емісії цінних паперів
 
399. 1. Публічне розміщення цінних паперів - спосіб розміщення цінних паперів, що передбачає їх відчуження на підставі опублікування в засобах масової інформації або оголошення будь-яким іншим шляхом повідомлення про продаж цінних паперів, зверненого до заздалегідь не визначеної кількості осіб. Емісія цінних паперів шляхом їх публічного розміщення здійснюється за такими етапами:
 
400. 1) прийняття рішення про публічне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
401. 2) укладення у разі потреби попереднього договору з андеррайтером;
 
402. 3) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
403. 4) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску цінних паперів та проспекту їх емісії;
 
404. 5) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів;
 
405. 6) укладення у разі потреби договору з андеррайтером;
 
406. 7) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
 
407. 8) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
408. 9) розкриття інформації, що міститься у проспекті емісії цінних паперів;
 
409. 10) укладення цивільно-правових договорів з першими власниками;
 
410. 11) затвердження результатів публічного розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
411. 12) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі публічного розміщення цінних паперів у документарній формі;
 
412. 13) затвердження змін до статуту публічного акціонерного товариства, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів публічного розміщення акцій;
 
413. 14) реєстрація змін до статуту публічного акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
 
414. 15) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;
 
415. 16) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати публічного розміщення цінних паперів;
 
416. 17) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів;
 
417. 18) розкриття інформації, що міститься у звіті про результати публічного розміщення цінних паперів.
 
418. 2. Приватне розміщення цінних паперів - спосіб розміщення цінних паперів, що передбачає їх відчуження шляхом безпосередньої письмової пропозиції цінних паперів заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100 (для акцій публічного акціонерного товариства - акціонерам такого товариства, а також заздалегідь визначеному колу осіб, кількість яких не перевищує 100). Емісія цінних паперів шляхом їх приватного розміщення здійснюється за такими етапами:
 
419. 1) прийняття рішення про приватне розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
420. 2) укладення попереднього договору з депозитарієм про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
421. 3) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку заяви і всіх необхідних документів для реєстрації випуску та проспекту емісії цінних паперів;
 
422. 4) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку випуску цінних паперів, проспекту їх емісії та видача тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів;
 
423. 5) присвоєння цінним паперам міжнародного ідентифікаційного номера;
 
424. 6) укладення з депозитарієм договору про обслуговування емісії цінних паперів або з реєстратором про ведення реєстру власників іменних цінних паперів (у разі відсутності такого договору), крім випадку здійснення емісії цінних паперів на пред’явника;
 
425. 7) реалізація власником акцій свого переважного права на придбання акцій у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
 
426. 8) укладення цивільно-правових договорів з першими власниками;
 
427. 9) затвердження результатів розміщення цінних паперів органом емітента, уповноваженим приймати таке рішення;
 
428. 10) виготовлення сертифікатів цінних паперів у разі розміщення цінних паперів у документарній формі;
 
429. 11) затвердження змін до статуту акціонерного товариства, пов’язаних із збільшенням статутного капіталу товариства з урахуванням результатів розміщення акцій;
 
430. 12) реєстрація змін до статуту акціонерного товариства в органах державної реєстрації;
 
431. 13) подання Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;
 
432. 14) реєстрація Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку звіту про результати приватного розміщення цінних паперів;
 
433. 15) отримання свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів.
 
434. 3. Стосовно кожного розміщення цінних паперів емітентом приймається рішення, яке оформляється протоколом. Вимоги до змісту протоколу встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Емітент не має права змінювати прийняте рішення про розміщення цінних паперів у частині обсягу прав за цінними паперами, умов розміщення та кількості цінних паперів одного випуску, крім випадків, передбачених законами і нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
 
435. Забороняється обмежувати доступ власників цінних паперів до оригіналу рішення про розміщення цінних паперів, який зберігається в емітента.
 
436. 4. Перше розміщення акцій акціонерного товариства є виключно приватним серед засновників.
 
437. 5. Реквізити тимчасового свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів та свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів встановлюються Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
438. 23) в абзацах третьому та четвертому частини другої статті 29 слова «організатора торгівлі» замінити словами «фондової біржі»;
 
439. 24) у статті 30:
 
440. пункт третій частини третьої викласти у такій редакції:
 
441. «3) дати початку та закінчення укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
442. у частині сьомій:
 
443. абзац перший викласти у такій редакції:
 
444. «7. При публічному розміщенні після реєстрації проспекту емісії цінних паперів емітент не менш як за 10 днів до дати початку укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, визначеної проспектом емісії цінних паперів: «;
 
445. в абзаці п’ятому слова «організатора торгівлі, через якого» замінити словами «фондової біржі, через яку»;
 
446. у частині восьмій:
 
447. в абзаці четвертому слова «початку розміщення» замінити словами «дати початку укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
448. в абзацах шостому та десятому слова «розміщення цінних паперів» замінити словами «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
449. в абзаці дев’ятому слова «початку розміщення цінних паперів» замінити словами « укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
450. в абзаці одинадцятому слова «їх розміщення» замінити словами «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками»;
 
451. 25) у статті 32:
 
452. у першому реченні абзацу першого частини першої слова «Закрите (приватне) розміщення цінних паперів» замінити словами «Укладення цивільно-правових договорів з першими власниками під час приватного розміщення цінних паперів»;
 
453. частину другу викласти у такій редакції:
 
454. «2. Під час приватного розміщення цінних паперів цивільно-правові договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом емісії цінних паперів, але не довше двох місяців з дати початку їх укладення»;
 
455. в абзаці другому частини п’ятої слова «завершення розміщення цінних паперів» замінити словами «завершення укладення цивільно-правових договорів з першими власниками», а слова «результати розміщення цінних паперів» - словами «результати їх укладення»;
 
456. 26) у статті 33:
 
457. у частині першій:
 
458. в абзаці першому слова «Відкрите (публічне) розміщення цінних паперів» замінити словами «Укладення цивільно-правових договорів з першими власниками у процесі публічного розміщення цінних паперів»;
 
459. доповнити частину після абзацу другого новим абзацом такого змісту:
 
460. «Публічне акціонерне товариство зобов’язане здійснювати публічне розміщення акцій додаткових емісій лише на фондовій біржі»;
 
461. частини другу викласти у такій редакції:
 
462. «2. Забороняється укладати цивільно-правові договори з першими власниками у разі публічного розміщення цінних паперів раніше ніж через 10 днів після опублікування проспекту їх емісії відповідно до цього Закону»;
 
463. перший абзац частини третьої викласти у такій редакції:
 
464. «3. У разі публічного розміщення цінних паперів цивільно-правові договори з першими власниками укладаються до дати, визначеної проспектом їх емісії, але не пізніше одного року з дати початку укладення таких договорів»;
 
465. у першому реченні частини шостої слова «відкрито (публічно)» замінити словом «публічно»;
 
466. в абзаці другому частини сьомої слова «завершення розміщення цінних паперів» замінити словами «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками», а слова «результати розміщення цінних паперів» - словами «результати їх укладення»;
 
467. 27) у статті 36:
 
468. у частині п’ятій слова «розміщення цінних паперів, установленого проспектом їх емісії» замінити словами «укладення цивільно-правових договорів з першими власниками, визначеного проспектом емісії цінних паперів»;
 
469. у тексті статті слова «відкрите (публічне)» у всіх відмінках виключити;
 
470. 28) у частині першій статті 38 слово «розміщення» виключити;
 
471. 29) в абзаці п’ятому частини третьої статті 40 слово «розміщення» замінити словами «спосіб розміщення»;
 
472. 30) у частині першій статті 42:
 
473. в абзаці четвертому слова «Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» виключити;
 
474. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
475. «на письмову вимогу центрального апарату і територіальних органів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку - стосовно операцій з цінними паперами, що здійснюються конкретною юридичною або фізичною особою за певний період часу, в тому числі інформація, що становить банківську таємницю»;
 
476. 31) статтю 46 виключити;
 
477. 32) у тексті Закону слова «відкрите (публічне) розміщення» та «закрите (приватне) розміщення» в усіх відмінках замінити відповідно словами «публічне розміщення» та «приватне розміщення» у відповідному відмінку, а слова «відкритого (публічного) та закритого (приватного) їх розміщення» словами - «публічного та приватного їх розміщення»;
 
478. 33) у тексті Закону, крім розділу VІІ «Прикінцеві положення», слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
479. ІІ. Прикінцеві положення
 
480. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
 
481. 2. Акціонерні товариства, створені до набрання чинності Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок», випуск акцій яких не зареєстровано в установленому законом порядку, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом зобов’язані зареєструвати акції в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
 
482. 3. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом вони застосовуються у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
483. 4. Фондова біржа та/або депозитарій зобов’язані протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом здійснити викуп акцій (часток, паїв), які належать фізичним особам у статутному капіталі біржі та/або депозитарію, а фізична особа зобов’язана здійснити відчуження зазначених акцій (часток, паїв) на користь відповідної біржі та/або депозитарію.
 
484. Викуп акцій (часток, паїв) у акціонера (учасника) здійснюється за ринковою вартістю, яка визначається:
 
485. за біржовим курсом - для акцій, які включені до біржового списку фондової біржі;
 
486. за вартістю, визначеною незалежним оцінювачем відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, - для акцій, які не включені до біржового списку фондової біржі, та для часток і паїв.
 
487. 1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Учасники фондового ринку протягом двох років після набрання чинності цим Законом повинні привести свою діяльність у відповідність із цим Законом.
Учасники фондового ринку, які мають ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, провадять свою діяльність відповідно до виданих ліцензій протягом двох років після набрання чинності цим Законом, але не пізніше закінчення строку дії такої ліцензії. Після закінчення строку дії ліцензії провадження відповідного виду професійної діяльності дозволяється за умови отримання нової ліцензії відповідно до вимог статей 27-1 і 27-2 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».