Кількість абзаців - 12 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про Червону книгу України'' (Друге читання)

0. Проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про Червону книгу України» (щодо посилення охорони рідкісних видів тварин і рослин)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України „Про Червону книгу України» від 07.02.2002 р. № 3055-ІІІ (Відомості Верховної Ради (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 30, ст.201 з наступними змінами і доповненнями) такі зміни:
 
5. 1. Статтю 3 доповнити другим абзацом наступного змісту: «В Червону книгу рослинного світу включаються вищі і нижчі рослини, а також непатогенні мікроорганізми». Абзац другий вважати абзацом третім.
 
6. 2. У статті 4 після слів «які постійно або тимчасово перебувають (зростають) у природних» додати слова «або штучних».
 
7. ІІ. Прикінцеві положення
 
8. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.
 
9. 2. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з моменту набрання чинності цим Законом:
 
10. забезпечити приведення своїх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом;
 
11. забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом та прийняття відповідних актів, що випливають із цього Закону.