Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про електроенергетику» щодо забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам та інвестування в інфраструктуру
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести до Закону України «Про електроенергетику» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 1, ст. 1 із наступними змінами) такі зміни:
 
5. 1. Статтю 1 доповнити абзацом такого змісту:
 
6. «надзвичайна ситуація в об’єднаній енергетичній системі України - ситуація, при якій виникає загроза порушення режиму роботи об’єднаної енергетичної системи України або її окремих частин, зокрема, внаслідок дефіциту потужності та електричної енергії, зниження частоти нижче гранично допустимих меж, порушення режиму допустимих перетоків і перевантаження мережевих елементів, зниження напруги в контрольних точках енергосистеми до аварійного рівня».
 
7. 2. Статтю 7 доповнити частинами такого змісту:
 
8. «З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання споживачам електричної енергії як складової енергетичної безпеки України запроваджуються стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи та показники якості послуг з електропостачання.
 
9. Стандарти операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України встановлюють положення щодо:
 
10. забезпечення надійності електричних мереж та зв’язків між об’єднаною енергетичною системою України та енергетичними системами інших країн;
 
11. планування розвитку магістральних та міждержавних електричних мереж;
 
12. визначення технічних параметрів експлуатації обладнання електричних мереж.
 
13. Затвердження стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України здійснюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, здійснює моніторинг за дотриманням стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України.
 
14. Показники якості послуг з електропостачання стосуються надійності електропостачання та комерційної якості надання послуг.».
 
15. 3. Частину першу статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
 
16. «розроблення та затвердження показників якості послуг з електропостачання за погодженням з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію, і здійснення моніторингу за їх дотриманням.».
 
17. 4. У статті 14:
 
18. назву статті викласти у такій редакції:
 
19. «Стаття. 14. Управління та розвиток Об’єднаної енергетичної системи України»;
 
20. абзац четвертий частини третьої після слів «запобігання аварійним ситуаціям» доповнити словами «або надзвичайним ситуаціям в об’єднаній енергетичній системі України»;
 
21. доповнити статтю частинами такого змісту:
 
22. «З метою забезпечення надійного (безперебійного) постачання електричної енергії споживачам державне підприємство, що здійснює диспетчерське (оперативно - технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України, забезпечує:
 
23. розроблення стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та подання їх на затвердження центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію;
 
24. уніфікацію та гармонізацію стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України у процесі інтеграції об’єднаної енергетичної системи України з енергетичними системами інших країн;
 
25. координацію дій із суб’єктами господарювання, що здійснюють диспетчерське (оперативно - технологічне) управління енергетичними системами інших країн, щодо розвитку міждержавних мереж;
 
26. управління перетоками електричної енергії та забезпечення рівних умов доступу у процесі міждержавних обмінів електричною енергією;
 
27. підготовку пропозицій стосовно перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України для забезпечення надійної та сталої роботи об’єднаної енергетичної системи України та подання їх на розгляд центральному органові виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію.
 
28. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики в електроенергетичному комплексі та її реалізацію, забезпечує розроблення державної програми перспективного розвитку об’єднаної енергетичної системи України та подання її на затвердження Кабінету Міністрів України в установленому законодавством порядку.».
 
29. 5. У статті 23:
 
30. назву статті викласти в такій редакції:
 
31. «Стаття 23. Забезпечення енергопостачання в умовах надзвичайного стану, особливого періоду та надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України»;
 
32. доповнити статтю частиною такого змісту:
 
33. «У разі виникнення надзвичайної ситуації в об’єднаній енергетичній системі України суб’єкти електроенергетики зобов’язані діяти відповідно до стандартів операційної безпеки функціонування об’єднаної енергетичної системи України та виконувати оперативні команди та розпорядження державного підприємства, що здійснює диспетчерське (оперативно - технологічне) управління об’єднаною енергетичною системою України.».
 
34. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.