Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових органі (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей провадження господарської діяльності із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. Частину першу статті 287 Господарського кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 18—22, ст. 144) доповнити пунктом 3? такого змісту:
 
6. «3?) державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами — щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства.».
 
7. 2. Пункт 24 частини другої статті 29 Бюджетного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., № 50—51, ст. 572) після слів «Державний бюджет України» доповнити словами «, орендної плати, отриманої від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами».
 
8. 3. У Законі України «Про оренду державного та комунального майна» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 15, ст. 99; 1998 р., № 18, ст. 88; 1999 р., № 29, ст. 239; 2001 р., № 31, ст. 146; 2002 р., № 30, ст. 205; 2004 р., № 50, ст. 539, № 51, ст. 547; 2009 р., № 51, ст. 757; 2011 р., № 44, ст. 458; 2012 р., № 4, ст. 19):
 
9. 1) статтю 5 після абзацу третього доповнити новим абзацом такого змісту:
 
10. «державне підприємство із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами — щодо нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна цього підприємства;».
 
11. У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
 
12. 2) у статті 9:
 
13. частину четверту після абзацу шостого доповнити новими абзацами такого змісту:
 
14. «У разі надходження заяви про оренду майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується.
 
15. Надання в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами здійснюється без проведення конкурсу.».
 
16. У зв’язку з цим абзаци сьомий — п’ятнадцятий вважати відповідно абзацами дев’ятим — сімнадцятим;
 
17. 3) частину п’яту статті 19 доповнити абзацом такого змісту:
 
18. «Орендна плата, отримана від передачі в оренду нерухомого майна та іншого окремого індивідуально визначеного майна державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами, повністю спрямовується на виконання статутних завдань такого підприємства для забезпечення функціонування зазначених представництв та установ.».
 
19. 4. Абзац перший частини першої статті 11? Закону України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 7, ст. 53) після слів «Закону України «Про приєднання України до Багатосторонньої угоди про сплату маршрутних зборів» доповнити словами «, державного підприємства із забезпечення функціонування дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних міжурядових організацій в Україні Державного управління справами».
 
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.