Кількість абзаців - 168 Розмітка (ліва колонка)


Про участь громадян в охороні громадського порядку i державного кордону (Друге читання)

0. Проект Закон України Про участь громадськості в охороні громадського порядку i державного кордону  
1. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Органи громадської самодіяльності з охорони громадського порядку i державного кордону  
3. Громадяни України мають право створювати в установленому цим Законом порядку органи громадської самодіяльності для участі в охороні громадського порядку i державного кордону, сприяння правоохоронним та іншим державним органам, посадовим особам у запобіганні та припиненні адміністративних правопорушень i злочинів, захисті життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства i держави від протиправних посягань, а також у рятуванні людей i майна під час стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.  
4. Громадськими формуваннями1. з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути народні дружини, зведені загони народних дружин, загони сприяння міліції та Прикордонним військам України, асоціації народних дружинників тощо.  
5. Стаття 2. Правова основа діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону  
6. Правовою основою діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону є Конституція України, цей Закон, інші законодавчи акти України, укази і розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, рішення місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування з питань охорони громадського порядку і державного кордону, боротьби із злочинністю і адміністративними правопорушеннями, а також положення або статути цих формувань.  
7. Стаття 3. Засади діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
8. Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються i діють на принципах законності, гласності, добровільності та рівноправності їх членів.  
9. Загальне керівництво громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону здійснюють органи місцевого самоврядування та їх виконавчі органи.  
10. Повсякденна (оперативна) діяльність таких формувань організовується, спрямовується i контролюється органами внутрішніх справ, підрозділами Прикордонних військ України, іншими державними органами чи громадськими організаціями за напрямами покладених на них завдань чи об'єктів обслуговування.  
11. Розділ II. ПОРЯДОК СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
12. Стаття 4. Засновники громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
13. Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються на добровільних засадах за місцем роботи, навчання або проживання громадян групою осіб /засновників/.  
14. Рішення про створення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону приймається на зборах /конференціях/ засновників, які скликаються за ініціативою керівників місцевих органів влади, органів внутрішніх справ та підрозділів Прикордонних військ України.  
15. На збори запрошуються представники трудових колективів, навчальних закладів, правоохоронних органів, підрозділів Прикордонних військ України та громадськості. Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону створюються у складі не менше ніж 10 осіб.  
16. Стаття 5. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону  
17. Громадське формування з охорони громадського порядку i державного кордону діє на основі положення про нього (статуту).  
18. Положення (статут) громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону повинно містити:  
19. 1) назву, цілі й завдання громадського формування;  
20. 2) відомості про структуру об'єднання i території, в межах якої воно провадитиме свою діяльність;  
21. 3) визначення порядку створення та діяльності керівних i виконавчих органів (штабів, координаційних рад, правлінь тощо), їх повноважень;  
22. 4) умови i порядок прийняття громадян до громадського формування i вибуття з нього;  
23. 5) шляхи здійснення контролю за їх діяльністю щодо забезпечення охорони громадського порядку i державного кордону;  
24. 6) права i обов'язки членів громадського формування;  
25. 7) визначення джерел надходження коштів i порядку їх використання, джерел утворення майна, порядку звітності;  
26. 8) порядок внесення змін i доповнень до положення (статуту);  
27. 9) порядок припинення діяльності громадського формування i вирішення питань, пов'язаних з його ліквідацією.  
28. Положення (статут) узгоджується з відповідним територіальним органом внутрішніх справ або підрозділом Прикордонних військ України, а також із виконавчим комітетом органу місцевого самоврядування, на території якого діятиме це громадське формування. При цьому визначається територія діяльності формування та вирішуються інші питання щодо діяльності громадського формування.  
29. Положення /статут/ повинні відповідати нормам зазначеного Закону, іншим законодавчим актам.  
30. Стаття 6. Реєстрація громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
31. Для реєстрації громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону його засновники подають до місцевої державної адміністрації, органу місцевого самоврядування за місцем діяльності формування рішення про його створення, підтримане відповідним органом внутрішніх справ чи підрозділом Прикордонних військ України, узгоджене з відповідними органами положення (статут), інформацію про склад керівного органу, а також список його членів.  
32. У разі коли діяльність зазначеного громадського формування поширюється на територію двох i більше адміністративно-територіальних одиниць необхідні документи подаються для реєстрації до відповідних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, на території яких буде поширюватися діяльність зазначеного громадського формування.  
33. Реєстраційний збір зазначеними формуваннями не сплачується.  
34. Реєстраційні документи розглядаються місцевою державною адміністрацією у місячний термін з дня їх надходження. У разі потреби орган, який здійснює реєстрацію, проводить перевірку відомостей, зазначених у поданих йому документах. Рішення про реєстрацію або відмову в ній повідомляється засновникові письмово у 10-денний термін.  
35. Під час розгляду питання про реєстрацію мають право бути присутніми представники зазначеного громадського формування.  
36. Про зміни, що сталися у статутних документах після реєстрації, громадське формування повідомляє реєструючий орган у 5-денний термін.  
37. Перереєстрація громадських формувань здійснюється у порядку, встановленому для їх реєстрації. Після реєстрації громадське формування набуває статусу юридичної особи.  
38. Стаття 7. Відмова у реєстрації  
39. У реєстрації громадському формуванню з охорони громадського порядку i державного кордону може бути відмовлено, якщо його статутні документи суперечать чинному законодавству.  
40. Рішення про відмову у реєстрації повинне містити підстави такої відмови i може бути оскаржене у встановленому порядку до суду.  
41. Стаття 8. Припинення діяльності громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
42. Діяльність громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону може бути припинена шляхом примусового розпуску або саморозпуску.  
43. Стаття 9. Основні завдання громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
44. Основними завданнями громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону є:  
45. 1). З метою підтримання охорони громадського порядку:  
46. надання допомоги органам внутрішніх справ i підрозділам Національної гвардії України у забезпеченні охорони громадського порядку, запобіганні адміністративним правопорушенням i злочинам;  
47. інформування органів та підрозділів внутрішніх справ про вчинені злочини або ті, що готуються, місця концентрації злочинних угруповань;  
48. сприяння органам внутрішніх справ у виявленні i розкритті злочинів, розшуку осіб, які їх вчинили, захист інтересів держави, підприємств, установ, організацій, громадян від злочинних посягань;  
49. участь у проведенні заходів, пов'язаних з охороною та захистом природних багатств, боротьбою із порушенням правил рибальства та полювання, браконьєрством;  
50. участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху i роботі щодо запобігання дорожньо-транспортним пригодам;  
51. участь у боротьбі з дитячою бездоглядністю i правопорушеннями неповнолітніх;  
52. надання рекомендацій (роз'яснень) громадянам стосовно заходів охорони їх житла та особистого майна від злочинних посягань, а також дій щодо запобігання таким злочинам;  
53. 2) З метою охорони державного кордону:  
54. подання допомоги у виявленні та затриманні осіб, які порушили або намагаються порушити державний кордон чи провадять іншу протиправну діяльність на кордоні;  
55. сприяння військовослужбовцям Прикордонних військ України в охороні державного кордону, виключної (морської) економічної зони України, а також здійснення контролю за дотриманням правил режиму кордону, прикордонного режиму i режиму в пунктах пропуску через кордон;  
56. подання допомоги у виявленні умов та причин, які можуть призвести до злочинної діяльності на кордоні, i вжиття заходів до їх усунення;  
57. участь у спостереженні за місцями роботи i відпочинку поблизу кордону та за прикордонними інженерними спорудами;  
58. подання допомоги військовослужбовцям Прикордонних військ України у забезпеченні дотримання прикордонного режиму, а також проведення разом з ними пропуску громадян до місць відпочинку i роботи;  
59. участь у заходах Прикордонних військ України з профілактики порушень або спроб порушення державного кордону i режиму в пунктах пропуску, незаконного переміщення через кордон вантажів, предметів, матеріалів та іншого майна;  
60. 3). У надзвичайних ситуаціях:  
61. подання невідкладної допомоги особам, які потерпіли від нещасних випадків чи правопорушень;  
62. участь у рятуванні людей i майна, підтриманні громадського порядку у разі стихійного лиха та інших надзвичайних обставин.  
63. Стаття 10. Права громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
64. Для виконання завдань, визначених у цьому Законі, зареєстровані громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону мають право:  
65. 1) брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку i державного кордону разом з працівниками міліції, вiйськовослужбовцями Прикордонних військ України, а в сільській місцевості самостійно за погодженням з керівником відповідного органу внутрішніх справ чи підрозділу Прикордонних військ України;  
66. 2) вживати спільно з працівниками міліції заходів до припинення адміністративних правопорушень i злочинів;  
67. 3) представляти i захищати інтереси своїх членів у державних органах та інших об'єднаннях громадян;  
68. 4) взаємодіяти з іншими органами громадської самодіяльності, що беруть участь у заходах, спрямованих на:  
69. ведення iндивiдуально-профiлактичної роботи з особами, схильними до вчинення адміністративних правопорушень i злочинів;  
70. подання допомоги у боротьбі із злочинами у сфері економіки, податкового законодавства, а також пияцтвом, наркоманією, порушеннями правил торгівлі, та у сфері благоустрою території міст, інших населених пунктів;  
71. охорону природи i пам'яток історії та культури;  
72. забезпечення безпеки дорожнього руху;  
73. 5)вносити до державних органів, підприємств, установ i організацій незалежно від форм власності пропозиції щодо запобігання адміністративним правопорушенням i злочинам, виникненню причин i умов, що сприяють їх учиненню;  
74. 6) підтримувати зв'язки з відповідними громадськими організаціями інших країн з метою обміну досвідом роботи.  
75. Стаття 11. Форми i методи роботи громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
76. Громадські формування з охорони громадського порядку i державного кордону провадять свою діяльність під керівництвом органів внутрішніх справ, підрозділів Прикордонних військ України шляхом:  
77. 1) спільного з працівниками органів внутрішніх справ, прикордонниками патрулювання i виставлення постів на вулицях, майданах, залізничних вокзалах, в аеропортах, морських i річкових портах, у місцях компактного проживання громадян, розташування підприємств, установ, організацій, навчальних закладів, а також у місцях можливої появи порушників кордону в межах району, що контролюється Прикордонними військами України, прикордонної смуги; участі в забезпеченні охорони громадського порядку під час проведення масових заходів, санкціонованих місцевими органами державної виконавчої влади або органами місцевого самоврядування та інших запланованих заходів, проведення яких не потребує дозволу зазначених органів державної влади;  
78. 2) проведення разом з прикордонниками огляду на маршрутах можливого руху порушників кордону, місць їх укриття, транспортних засобів, суміжної з державним кордоном місцевості з метою встановлення причин перебування невідомих осіб;  
79. 3) участі у заходах правоохоронних органів, спрямованих на боротьбу з окремими видами адміністративних правопорушень;  
80. 4) використання засобів масової інформації з метою запобігання вчиненню адміністративних правопорушень i злочинів.  
81. Стаття 12. Членство у громадських формуваннях з охорони громадського порядку i державного кордону  
82. Членами громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть бути громадяни України, які досягали 18-рiчного віку, виявили бажання брати участь у зміцненні правопорядку i охороні державного кордону та спроможні за своїми діловими, моральними якостями i станом здоров'я виконувати на добровiльних засадах взятi на себе зобов'язання.  
83. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону можуть брати участь у забезпеченнi правопорядку i охоронi державного кордону за мiсцем реєстрацiї цих об'єднань лише пiсля проходження вiдповiдної правової та спецiальної пiдготовки в органах внутрiшнiх справ, пiдроздiлах Прикордонних вiйськ України i одержання в місцевій державній адміністрації або в органi мiсцевого самоврядування посвiдчення народного дружинника i нарукавної пов'язки, зразок яких затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України. Пiдготовка членiв зазначених громадських формувань здiйснюється у порядку, що встановлюється Мiнiстерством внутрiшнiх справ України i Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.  
84. Не можуть бути членами зазначених громадських формувань особи, якi порушують громадський порядок, особи, судимiсть яких не погашена або не знята у встановленому законом порядку, та ранiше засудженi за умисні злочини, хворi на хронiчний алкоголiзм i наркоманiю, визнанi в судовому порядку недiєздатними чи обмежено дiєздатними.  
85. Стаття 13. Обов'язки і права членів громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону  
86. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону зобов'язані:  
87. 1)брати активну участь в охороні громадського порядку і державного кордону, припиненні адміністративних правопорушень і злочинів та запобіганні їм;  
88. 2) своєчасно повідомляти штаби народних дружин, органи внутрішніх справ, підрозділи Прикордонних військ України, відповідні правоохоронні органи про відомі їм факти злочинів, що готуються, або вчинених злочинів, про стихійне лихо або інші надзвичайні обставини, які загрожують безпеці громадян, підприємств, установ і організацій, а також вживати заходів до подолання їх наслідків;  
89. 3) подавати у межах наданих їм прав допомогу народним депутатам, представникам державних органів у провадженні їх законної діяльності, якщо в цьому їм чиниться протидія або загрожує небезпека з боку правопорушників;  
90. 4) знати й суворо додержувати вимог чинного законодавства з питань охорони громадського порядку і державного кордону і вести профілактичну роботу щодо недопущення вчинення адміністративних правопорушень і злочинів на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та в інших громадських місцях;  
91. 5) виявляти причини та умови, які можуть призвести до злочинної діяльності на кордоні і вживати заходів до їх усунення.  
92. Крім того, члени громадських формувань, які беруть участь в охороні державного кордону, зобов'язані знати:  
93. 1) місцевість, точне проходження кордонів, номери і місце розміщення прикордонних знаків на дільниці застави;  
94. 2) правила режиму кордону і прикордонного режиму, чинне законодавство з цих питань;  
95. 3) зразки документів на право в'їзду та перебування громадян України й інших осіб у районах, що контролюються Прикордонними військами України, у прикордонній смузі;  
96. Члени громадських формувань під час виконання своїх обов'язків з охорони громадського порядку і державного кордону після обов'язкового пред'явлення посвідчення народного дружинника мають право:  
97. 1) вимагати від громадян додержання правопорядку, припинення адміністративних правопорушень і злочинів, додержання правил режиму кордону, в тому числі на територіях, що межують з державним кордоном, де прикордонну смугу не визначено;  
98. 2) у разі підозри у вчиненні адміністративних правопорушень і злочинів перевіряти у громадян документи, що посвідчують їх особу;  
99. 3) затримувати і доставляти до органу внутрішніх справ, підрозділу Прикордонних військ України, штабу народної дружини або громадського пункту охорони порядку осіб, які виявили злісну непокору законним вимогам члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону і не виконують вимог щодо припинення адміністративного правопорушення;  
100. 4) у разі відсутності працівників міліції складати згідно з чинним законодавством протоколи про адміністративні правопорушення на осіб, які їх скоїли;  
101. 5) під час виконання своїх обов'язків входити до клубів, кінотеатрів, стадіонів, інших громадських місць і приміщень за згодою власника чи уповноваженого ним органу для переслідування правопорушника, який переховується, або припинення адміністративних правопорушень;  
102. 6) у разі участі спільно з прикордонниками у пошуку порушників кордону за згодою громадян або керівника чи уповноваженої посадової особи підприємства, установи, організації і в присутності їх представників входити у будь-який час доби до житлових приміщень, на територію і в приміщення підприємств, установ, організацій, та оглядати транспортні засоби;  
103. 7) у невідкладних випадках безперешкодно використовувати транспортні засоби, що належать підприємствам, учасновам, організаціям або громадянам (за їх згодою), крім транспортних засобів дипломатичних, консульських та інших представництв іноземних держав, міжнародних організацій, транспортних засобів спеціального призначення, для доставлення до лікувальних закладів осіб, що перебувають у безпорадному стані, а також осіб, які потерпіли від нещасних випадків або правопорушень і потребують термінової допомоги;  
104. 8) під час виконання своїх обов'язків користуватися громадським транспортом міського (за винятком таксі), приміського і місцевого сполучення, а також залізничним транспортом приміського сполучення. Оплата проїзду членів громадських формувань провадиться за рахунок місцевих бюджетів у порядку, встановленому місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;  
105. 9) у разі порушення водіями Правил дорожнього руху, створення реальної загрози життю або здоров'ю громадян спільно з працівниками міліції, а в сільській місцевості можуть самостійно вживати заходів до припинення цього правопорушення, здійснювати перевірку документів у водіїв на право користування та керування транспортними засобами, а також не допускати осіб, які не мають документів або перебувають у стані сп'яніння, до подальшого керування транспортними засобами;  
106. 10) під час виконання обов'язків народного дружинника використовувати за власним бажанням свій приватний автомототранспорт. Відшкодування витрат за його використання може провадитись за рахунок коштів громадського формування у порядку, визначеному положенням (статутом);  
107. 11) вести роботу серед населення щодо роз'яснення чинного законодавства про державний кордон, правил режиму кордону, прикордонного режиму та режиму у пунктах пропуску через нього;  
108. 12) в установленому порядку застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби індивідуального захисту та самооборони.  
109. Роздiл III. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДIВ ФIЗИЧНОГО ВПЛИВУ I СПЕЦIАЛЬНИХ ЗАСОБIВ  
110. Стаття 14. Умови та порядок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв  
111. Члени громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону пiд час спiльного з працiвниками органiв внутрiшнiх справ, прикордонниками виконання покладених на них завдань з охорони громадського порядку i державного кордону мають право застосувати заходи фiзичного впливу, спецiальнi засоби iндивiдуального захисту та самооборони, зарядженi речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї у випадках i в порядку, передбачених законодавством. Порядок придбання, видачi громадським формуванням з охорони громадського порядку i державного кордону цих спецiальних засобiв та їх зберiгання визначається Мiнiстерством внутрiшнiх справ України і Державним комiтетом у справах охорони державного кордону України.  
112. Про намiр застосувати силу i спецiальнi засоби особи попереджаються (якщо дозволяють обставини). Без попередження фiзична сила i спецiальнi засоби можуть застосовуватися, якщо виникла безпосередня загроза життю або здоров'ю члена громадського формування, iншого громадянина, працiвника мiлiцiї, вiйськовослужбовця Прикордонних вiйськ України.  
113. Не дозволяється застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв до жiнок з явними ознаками вагiтностi, осiб похилого вiку або з вираженими ознаками iнвалiдностi та малолiтнiх, крiм випадкiв вчинення ними групового нападу, що загрожує життю i здоров'ю людей, членiв громадських формувань, працiвникiв мiлiцiї, вiйськовослужбовцiв Прикордонних вiйськ України, або збройного нападу чи збройного опору.  
114. У разi неможливостi уникнути застосування заходів фiзичного впливу або спецiальних засобiв члени громадських формувань не можуть перевищувати мiри, необхiдної для припинення правопорушення, а також зобов'язанi звести до мiнiмуму можливiсть заподiяння шкоди здоров'ю правопорушника та iнших громадян. У разi заподiяння такої шкоди члени громадських формувань забезпечують подання допомоги потерпiлим у найкоротший термiн.  
115. Про поранення або смерть правопорушника, що сталися внаслiдок застосування заходiв фiзичного впливу i спецiальних засобiв, члени громадських формувань повиннi негайно сповiстити вiдповiднi органи внутрiшнiх справ i прокуратури, пiдроздiли Прикордонних вiйськ України.  
116. Перевищення повноважень із застосуванням сили, а також спецiальних засобiв тягне за собою вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.  
117. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону, якi мають дозвiл органу внутрiшнiх справ на придбання, зберiгання i застосування спецiальних засобiв самооборони, заряджених речовинами сльозоточивої та дратiвної дiї, мають право застосовувати власнi або виданi цими об'єднаннями спецiальнi засоби:  
118. 1) для самозахисту i захисту громадян вiд нападу та iнших дiй, що створюють загрозу їх життю або здоров'ю;  
119. 2) для припинення групових порушень громадського порядку та державного кордону;  
120. 3) для вiдбиття нападу на будiвлi, примiщення державних i громадських органiзацiй, пiдприємств, установ, транспортнi засоби, а також громадян;  
121. 4) для затримання i доставки до органу внутрiшнiх справ, пiдроздiлу Прикордонних вiйськ України, громадського пункту охорони порядку осiб, якi вчинили адмiнiстративнi правопорушення чи злочини, продовжують заподiювати шкоду оточуючим громадянам або чинять опiр;  
122. 5) для припинення в разi потреби опору працiвникам мiлiцiї та вiйськовослужбовцям Прикордонних вiйськ України, iншим особам, якi виконують службовi або громадськi обов'язки з охорони громадського порядку i державного кордону та боротьби iз злочиннiстю.  
123. Членам громадського формування забороняється пiд час виконання ними своїх обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону використовувати вогнепальну та холодну зброю.  
124. РОЗДIЛ IV. ДЕРЖАВА I ДIЯЛЬНIСТЬ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
125. Стаття 15. Обов'язки державних органiв щодо дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
126. Держава гарантує дотримання прав I законних iнтересiв членiв громадських формувань з охорони громадського порядку I державного кордону.  
127. Державнi органи, посадовi особи у межах своєї компетенцiї, пiдприємства, установи, органiзацiї, громадяни зобов'язанi сприяти цим формуванням в охоронi громадського порядку i державного кордону.  
128. Місцеві державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування, пiдприємства, установи і органiзацiї зобов'язанi в установленому порядку розглядати пропозицiї громадських формувань щодо полiпшення стану громадського порядку i охорони державного кордону та вживати у межах своєї компетенцiї вiдповiдних заходiв.  
129. Місцеві державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування спiльно з органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України органiзoвують дiяльнiсть громадських формувань з охорони громадського порядку та державного кордону шляхом залучення їх членiв до проведення патрулювання та iнших спiльних заходiв, проведення iнструктажiв та оперативного надання вiдповiдної iнформацiї, крiм таємної, залучення їх членiв до правового навчання та ознайомлення з формами й методами боротьби з правопорушеннями.  
130. Стаття 16. Координацiя дiяльностi громадських формувань  
131. Місцеві державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування у межах своєї компетенцiї спiльно з органами внутрiшнiх справ та пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України здiйснюють координацiю та контроль за дiяльністю громадських формувань, заслуховують повiдомлення i звiти керiвникiв зазначених формувань.  
132. Для реалiзацiї цiлей i завдань цих громадських формувань місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть вводити за рахунок коштiв мiсцевого бюджету посади iнструктора з питань роботи з цими формуваннями, начальника загону народної дружини пiдприємства, установи, органiзацiї.  
133. Безпосереднє керiвництво дiяльнiстю громадського формування здiйснюють їх виборнi органи (штаби, координацiйнi ради i правлiння).  
134. Керiвними органами громадських формувань є штаби, координацiйнi ради, правлiння, якi формуються на виборнiй основi.  
135. Стаття 17. Правовi гарантiї та соцiальний захист членiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
136. Члени громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону перебувають пiд захистом закону.  
137. Законом гарантується захист життя, здоров'я, честi, гiдностi, майна члена формування та членiв його сiм'ї вiд злочинних посягань та iнших протиправних дiй.  
138. Злісна непокора членові громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, а також його образа та інші дії, що перешкоджають виконанню покладених на нього обов'язків, тягнуть за собою відповідальність згідно з чинним законодавством.  
139. У разі загибелі члена громадського формування під час виконання ним покладених на нього завдань з охорони громадського порядку і державного кордону членам сім'ї загиблого або його утриманцям згідно з колективним договором (угодою) виплачується одноразова допомога у розмірі не менше п'ятирічного середнього заробітку загиблого за основним місцем роботи, а також відповідно до чинного законодавства призначається пенсія у зв'язку з втратою годувальника.  
140. У разi калiцтва, заподiяного члену громадського формування, або встановлення iнвалiдностi, яка настала внаслiдок виконання ним обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, йому виплачується одноразова допомога у розмiрi вiд трирiчного до п'ятирiчного середнього заробiтку (залежно вiд ступеня втрати працездатностi) за рахунок винних осiб i призначається пенсiя у зв'язку з iнвалiдністю вiдповiдно до чинного законодавства.  
141. Згiдно з чинним законодавством кошти, витраченi на лiкування потерпiлого, стягуються з винної особи судом у встановленому порядку.  
142. За членами громадських формувань, які потерпіли від злочинного діяння, за винятком випадку заподіяння такої шкоди при перевищенні меж необхідної оборони, зберігається місце роботи (посада) та середня заробітна плата на весь період до відновлення працездатності або визнання їх у встановленому порядку інвалідами. В разі відсутності у власника підприємства, установи і організації або уповноваженого ним органу можливості для працевлаштування на своєму підприємстві членів зазначених формувань, які частково втратили працездатність, але не стали інвалідами, відрахування власником з цільовим призначенням коштів до Державного фонду сприяння зайнятості населення за кожне нестворене робоче місце для таких осіб, здійснюється згідно з чинним законодавством.  
143. Збитки, завданi майну члена громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону чи членам його сiм'ї у зв'язку з виконанням ним обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, компенсуються в повному обсязi за рахунок коштiв вiдповiдного мiсцевого бюджету з наступним стягненням цiєї суми з винних осiб.  
144. Члени зазначених громадських формувань пiдлягають обов'язковому страхуванню за рахунок коштiв вiдповiдних мiсцевих бюджетiв на випадок загибелi або смертi на суму десятирiчного середнього заробiтку за основним мiсцем роботи, а у разi поранення, контузiї, травм або калiцтва, захворювання чи iнвалiдностi, що сталися у зв'язку з виконанням обов'язкiв з охорони громадського порядку i державного кордону, у розмiрi вiд рiчної до п'ятирiчної середньої заробiтної плати залежно вiд ступеня втрати працездатностi.  
145. Порядок та умови страхування членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
146. Стаття 18. Застосування заходів заохочення i стягнення до членiв громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону  
147. За активну участь у забезпеченнi охорони громадського порядку i державного кордону члени зазначеного громадського формування заохочуються органами внутрiшнiх справ, пiдроздiлами Прикордонних вiйськ України, iншими державними органами, місцевими державними адміністраціями та органами мiсцевого самоврядування, а також пiдприємствами, установами і органiзацiями незалежно вiд форм власностi шляхом оголошення подяки або видачi цiнного подарунка чи грошової винагороди. Крiм того, пiдприємства, установи i органiзацiї за поданням керiвних органiв громадських формувань можуть надавати членам цих об'єднань пiльговi путiвки до санаторiю або будинку вiдпочинку, додаткову оплачувану вiдпустку термiном до 5 днiв та iншi види заохочення і пiльги, визначенi зборами трудового колективу, за рахунок власних коштiв. За поданням керiвних органiв громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону окремі члени цих формувань, якi беруть найбiльш активну участь в охоронi громадського порядку, мають переважне право на вступ до навчальних закладiв системи Мiнiстерства внутрiшнiх справ України, прийняття на службу до органiв внутрiшнiх справ або Прикордонних вiйськ України.  
148. За особливi заслуги пiд час виконання свого громадського обов'язку та виявлення при цьому мужностi i героїзму члени громадського формування вiдзначаються в установленому порядку державними нагородами.  
149. У зазначеному порядку можуть заохочуватися iншi громадяни України, якi подають активну допомогу органам внутрiшнiх справ та пiдроздiлам Прикордонних вiйськ України у виконаннi покладених на них завдань.  
150. До членiв громадського формування з охорони громадського порядку i державного кордону, якi несумлiнно ставляться до виконання своїх обов'язкiв, можуть застосовуватися за рiшенням загальних зборiв або керiвного виконавчого органу цього об'єднання стягнення у виглядi попередження, догани, виключення iз членiв громадського формування.  
151. У разi вчинення членом громадського формування злочину його участь в роботi формування припиняється до прийняття рiшення судом або iншим вiдповiдним органом.  
152. Роздiл V. МАТЕРIАЛЬНО-ТЕХНIЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
153. Стаття 19. Фiнансування дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
154. Фiнансування дiяльностi громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону провадиться з позабюджетних та цiльових фондiв мiсцевих бюджетiв i за рахунок коштiв, що надходять вiд мiнiстерств, вiдомств, пiдприємств, установ i органiзацiй у встановленому порядку та iнших надходжень вiдповiдно до чинного законодавства, а також коштiв, що надходять вiд благодiйних фондiв i пожертвувань громадян.  
155. Стаття 20. Матерiально-технiчне забезпечення громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
156. Мiсцевi державні адміністрації та органи мiсцевого самоврядування вирiшують питання про матерiально-технiчне забезпечення дiяльностi громадських формувань, надають їм службовi примiщення та необхiдний iнвентар, засоби зв'язку за рахунок вiдповiдних бюджетiв, а також коштiв, що надходять на їх рахунок на зазначену мету.  
157. Службові приміщення надаються громадським формуванням у місячний термін після їх реєстрації. Надання приміщень на умовах оренди здійснюється відповідно до чинного законодавства.  
158. Громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону можуть користуватися на договiрних засадах майном пiдприємств, установ, органiзацiй та iнших власникiв, у тому числi транспортними засобами, iнвентарем та засобами зв'язку, якi на договiрних засадах передаються в оренду тим установам, органiзацiям, якi заснували такi формування.  
159. Органи внутрiшнiх справ, пiдроздiли Прикордонних вiйськ України у разi потреби можуть надавати на договiрних засадах громадським формуванням на перiод їх чергування або проведення цiльових заходiв мобiльнi радiотехнiчнi та спецiальнi засоби, iншi предмети екiпiровки нарядiв.  
160. Роздiл VI. НАГЛЯД I КОНТРОЛЬ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ГРОМАДСЬКИМИ ФОРМУВАННЯМИ З ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ I ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ  
161. Стаття 21. Державний контроль за діяльністю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону  
162. Державний контроль за дiяльнiстю громадських формувань з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється державними органами у порядку, встановленому законодавством України.  
163. Органи, що проводять реєстрацiю зазначених громадських формувань, здiйснюють контроль за дотриманням ними вимог положення (статуту). Представники цих органiв мають право спостерiгати за проведенням громадськими формуваннями заходiв, вимагати необхiднi документи, одержувати пояснення.  
164. Контроль за джерелами i розмiрами надходжень коштiв до цих громадських формувань здiйснюють вiдповiдно фiнансовi органи та органи державної податкової iнспекцiї.  
165. У разi порушення фiнансової дисциплiни з боку громадськогоформування з охорони громадського порядку i державного кордону воно несе вiдповiдальнiсть згiдно з чинним законодавством.  
166. Стаття 22. Прокурорський нагляд за додержанням законiв громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону  
167. Нагляд за додержанням i правильним застосуванням законiв громадськими формуваннями з охорони громадського порядку i державного кордону здiйснюється Генеральним прокурором України i пiдпорядкованими йому прокуратурами. 1 Далi - громадськi формування з охорони громадського порядку i державного кордону