Кількість абзаців - 16 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" (Друге читання)

0. Проект  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації"  
3. Верховна Рада України постановляє:  
4. І. Внести до Закону України "Про благодійництво та благодійні організації" (Відомості Верховної Ради України, 1997р., №46, ст. 292) такі зміни:  
5. 1. Абзац п'ятий статті 1 після слова "благодійники" доповнити словами "(суб'єкти благодійництва)" ;  
6. 2. Абзац шостий статті 1 після слів "набувачі благодійної допомоги" доповнити словами "(об'єкти благодійництва)".  
7. 3. Абзац сьомий статті 1 викласти у такій редакції : "меценатство - добровільна безкорислива матеріальна, фінансова та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги;"  
8. 4. Абзац восьмий статті 1 викласти у такій редакції: "спонсорство - добровільна безприбуткова матеріальна, фінансова та інша підтримка фізичними особами набувачів благодійної допомоги з метою популяризації винятково свого імені (назви), торгової марки."  
9. 5. Частину третю статті 2 після слів "у встановленому законодавством порядку" доповнити словами "або самостійно".  
10. 6. Частину третю статті 5 викласти у такій редакції: "Засновник благодійної організації приймає рішення про заснування благодійної організації, затверджує статут (положення), формує орган управління організацією, заслуховує звіти наглядової ради щодо контролю за цільовим використанням коштів і майна благодійної організації, вирішує інші питання, віднесені цим Законом та статутом (положенням) благодійної організації до його компетенції".  
11. 7. Статтю 5 доповнити частиною четвертою такого змісту: "Якщо засновників благодійної організації два і більше, то питання зазначені у частині третій цієї статті вирішуються на загальних зборах (з'їзді, конференції) засновників благодійної організації".  
12. 8. У частині третій статті 8 слова "10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян" замінити словами "одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян".  
13. 9. Назву статті 16 після слів "форми здійснення" доповнити словом "благодійництва".  
14. 10. Частину четверту статті 20 після слів "фізичні особи, які" доповнити словом "здійснюють благодійництво або".  
15. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.