Кількість абзаців - 66 Розмітка (ліва колонка)


Про політичну рекламу та політичну агітацію (Друге читання)

0. ПРОЕКТ ЗАКОН УКРАЇНИ ''ПРО ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ ТА ПОЛІТИЧНУ АГІТАЦІЮ"  
1. Цей Закон на розвиток статей 15, 34 Конституції України щодо політичної та ідеологічної багатоманітності і конституційних прав громадян на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань визначає основні засади та регулює функціонування у суспільстві політичної реклами і політичної агітації.  
2. Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Законодавство про політичну рекламу і політичну агітацію  
4. Законодавство про політичну рекламу і політичну агітацію складається з цього Закону та законів України "Про рекламу", "Про вибори народних депутатів України", "Про вибори Президента України", "Про вибори депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів", "Про Центральну виборчу комісію", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про інформацію", "Про політичні партії", "Про авторське право і суміжні права", міжнародних договорів і нормативних актів, що ратифіковані Україною.  
5. Стаття 2. Визначення термінів  
6. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
7. Суб'єкти політичного та виборчого процесів - партії, рухи, блоки, об'єднання громадян, громадські організації, інші угрупування та окремі особи, які прагнуть досягнення політичних цілей.  
8. Політична реклама - розповсюджена у будь-якій формі та у будь-який спосіб, не заборонена законом спеціальна інформація про суб'єктів політичного або виборчого процесів з метою прямого або опосередкованого привернення до них уваги і формування у свідомості громадян і суспільстві позитивного до них ставлення.  
9. Політична агітація - не заборонена законом різноманітна діяльність (заходи) суб'єктів політичного або виборчого процесів, що покликана на підставі (основі) політичної реклами або контрреклами спрямувати політичну поведінку громадян і соціальних груп на підтримку або не підтримку суб'єктів політичного або виборчого процесів у суспільному житті у міжвиборчий (міжреферендумний) період, а також під час виборів (референдумів).  
10. Політична контрреклама - форма політичної реклами, що розповсюджується суб'єктом політичного чи виборчого процесів або на його замовлення і має на меті спростувати або поставити під сумнів дії інших суб'єктів політичного чи виборчого процесів, зміст їхньої рекламно-агітаційної інформації, а також може містити інформацію про негативні сторони їхніх політичних програм, рішень і практичної діяльності.  
11. Прихована політична реклама і агітація - інформація, що розповсюджується в позапартійних засобах масової інформації шляхом включення її до новин, репортажів, різних передач чи газетних або журнальних матеріалів, яка цілеспрямовано звертає увагу на суб'єктів політичного або виборчого процесів і не позначена рубриками "Політична реклама", "На правах політичної реклами". Виключення складають лише інформаційні повідомлення без редакційних коментарів про партійні з'їзди.  
12. Фальшива політична реклама і агітація - політична рекламно-агітаційна інформація, що виробляється і розповсюджується від імені, але без будь-якої згоди відповідного суб'єкту політичного чи виборчого процесів і в якій без відповідного дозволу використовуються назви і логотипи політичних партій, виборчих блоків.  
13. Недобросовісна політична реклама і агітація - політична рекламно-агітаційна інформація, яка внаслідок викладення фактів, що не відповідають дійсності, вводить в оману споживачів політичної реклами і агітації.  
14. Носії політичної рекламно-агітаційної інформації - будь-які засоби і комунікативні канали розповсюдження інформації (друковані і електронні засоби масової інформації, книжки, брошури, листівки, плакати, інша друкована продукція; щити, стенди, написи на транспортних засобах, товарах, предметах побуту, одягу і т. ін.; візуальні, звукові, світлові передатчики інформації; концерти, спектаклі, шоу-програми і будь-які інші можливі засоби розповсюдження політичної реклами і агітації).  
15. Державні і комунальні засоби масової інформації - засоби масової інформації, офіційними засновниками або співзасновниками яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування.  
16. Партійні засоби масової інформації - засоби масової інформації, офіційними засновниками або співзасновниками яких є зареєстровані політичні партії (блоки партій).  
17. Позапартійні засоби масової інформації - засоби масової інформації, серед офіційних засновників або співзасновників яких відсутні політичні партії (блоки партій).  
18. Замовник політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка замовляє і фінансує розробку політичної рекламно-агітаційної інформації, а також визначає зміст, засоби і форми її розповсюдження.  
19. Виробник політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка реалізує замовлення на розробку і виготовлення рекламно-агітаційної інформації у конкретних матеріально-комунікативних формах політичної реклами і агітації.  
20. Розповсюджувач політичної реклами і агітації - фізична або юридична особа, яка за допомогою будь-яких носіїв інформації розповсюджує політичну рекламу і агітацію.  
21. Споживач політичної реклами і агітації - будь-яка особа або група осіб, на яких спрямована політична реклама і агітація.  
22. Стаття 3. Політична реклама як предмет авторського права  
23. Використання політичної реклами, яка повністю або частково є предметом авторського права та суміжних прав, здійснюється відповідно до вимог законодавства України.  
24. Стаття 4. Мова політичної реклами  
25. Мова політичної реклами і агітації визначається Конституцією України, законами України "Про мови", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні".  
26. Розділ ІІ. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЛІТИЧНОЇ РЕКЛАМИ І АГІТАЦІЇ  
27. Стаття 5. Принципи розповсюдження політичної реклами і агітації  
28. 1. Політична реклама і агітація розповсюджуються в Україні на таких принципах: - забезпечення пріоритету суспільних інтересів і права усіх суб'єктів політичного і виборчого процесу розповсюджувати і отримувати повну, всебічну, достовірну і об'єктивну політичну інформацію; - законодавче регулювання рівних умов і можливостей доступу до носіїв політичної реклами і до засобів масової інформації, крім партійних засобів масової інформації; - рівні права, обов'язки та відповідальність усіх суб'єктів політичного процесу, їх однакова підконтрольність Центральній, територіальним та окружним виборчим комісіям, правоохоронним, податковим та іншим контролюючим органам державної влади; - встановлення для усіх суб'єктів виборчого процесу рівної оплати за однаковий ефірний час, газетну чи журнальну площу, місце розташування, спосіб виконання і розповсюдження рекламно-агітаційної політичної інформації; - забезпечення права суб'єктів політичного чи виборчого процесу мати безплатний ефірний час або газетну площу для спростування недостовірної, анонімної або фальшивої рекламно-агітаційної політичної інформації та для реагування на наклепи, образи честі, гідності і ділової чи політичної репутації; - чітке і однозначне означення замовника політичної реклами; - встановлення юридичної відповідальності за порушенням цього Закону. 2. Політична реклама розповсюджується на платній основі відповідно до угоди, де вказується вартість, обсяг, час і місце розміщення політичної реклами, відповідальність сторін за порушення угоди та законодавства України.  
29. Стаття 6. Ідентифікація політичної реклами і агітації  
30. 1. Ідентифікацію політичної реклами і агітації, їхню відповідність чинному законодавству України за зверненнями суб'єктів політичного чи виборчого процесу здійснюють виборчі комісії або судові органи із залученням спеціалістів-експертів. 2. Право визначати конституційність політичної реклами і агітації належить виключно Конституційному Суду України. З. Політична реклама обов'язково вміщується під рубрикою "Політична реклама" чи "На правах політичної реклами" і чітко відокремлюється від іншої інформації за допомогою текстових, аудіо-, відео-, комбінованих засобів з метою її ідентифікації як рекламного продукту політичного змісту. 4. Рішення щодо визнання політичної реклами недобросовісною чи прихованою приймають судові органи. 5. Під час офіційно оголошеної виборчої кампанії чи під час референдумів контроль за дотриманням принципу рівних умов здійснюють Центральна, територіальні, окружні виборчі комісії, у тому числі в частині телерадіомовлення - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 6. Організація, уповноважена здійснювати моніторинг засобів масової інформації, визначається Центральної виборчою комісією на конкурсних засадах. Моніторинг виконується за поданням Центральної виборчої комісії, суб'єкту виборчого процесу або за рішенням суду. Фінансується робота Центральною виборчою комісією.  
31. Стаття 7. Форми і умови політичної рекламно-агітаційної діяльності  
32. Політична реклама та агітація суб'єктів політичного чи виборчого процесів здійснюється у формах і на умовах, визначених виборчим законодавством України.  
33. Стаття 8. Загальний порядок використання засобів масової інформації у політичній рекламі і агітації  
34. 1. Засоби масової інформації не є самостійними суб'єктами політичного чи виборчого процесу. Політична реклама в засобах масової інформації розміщується відповідно до цього закону та законів України "Про рекламу", "Про телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". 2. Позапартійні засоби масової інформації зобов'язані: - відмежовувати політичну рекламу від інших інформаційних матеріалів і чітко її позначати; - не допускати в інформаційних програмах новин будь-якої політичної реклами і агітації та політичних коментарів; - забезпечувати на практиці реалізацію принципів політичної рекламної та агітаційної діяльності, визначених ст. 5 цього Закону; - забезпечувати усім суб'єктам політичного чи виборчого процесів рівні умови для розміщення політичної реклами; - не допускати в редакційних матеріалах будь-якої прихованої політичної реклами; - на виконання рішення суду чи відповідної виборчої комісії надавати рівноцінний ефірний час та друковану площу для розміщення спростування; - в тижневий термін після офіційного оголошення виборчої кампанії акредитуватись у відповідних виборчих комісіях.  
35. Стаття 9. Розміщення рекламно-агітаційної інформації на інших носіях  
36. 1. Порядок розміщення політичної реклами зовнішнього та внутрішнього характеру на транспорті, спеціальних конструкціях та інших носіях регламентується відповідно до загальних норм розміщення реклами, які визначені Законом України "Про рекламу" з обов'язковим виконанням принципу рівних умов. 2. Агітаційні матеріали розміщуються та поширюються на визначених цим Законом загальних підставах.  
37. Стаття 10. Обмеження щодо політичної реклами і агітації  
38. 1. Політична реклама і агітація: - не повинні містити антиконституційних, дискримінаційних чи наклепницьких заяв, залякувати особу і суспільство; - не можуть розповсюджуватись засобами і у спосіб, що чинять умисний вплив на свідомість і поведінку людей (моральний тиск, шантаж, політичне вмотивовані погрози і моральні репресії); - не можуть вміщувати зображення фізичної особи без згоди останньої; - не можуть вестись із використанням у будь-якій формі засобів прямого впливу на підсвідомість громадян; - не повинні імітувати загальне вирішення, текст, зображення, музичні чи звукові ефекти, що застосовуються в рекламі іншого суб'єкту політичного чи виборчого процесу; - не можуть подавати відомості або закликати до дій, які можуть спричинити порушення чинного законодавства, завдати шкоди здоров'ю або життю людей. 2. Політична реклама або агітація незареєстрованих політичних партій, їх об'єднань чи діяльність яких на території України заборонена у встановленому чинним законодавством порядку, не допускається у будь-якій формі. 3. Забороняється брати участь у політичній рекламно-агітаційній діяльності установам і особам, визначеним виборчим законодавством. 4. Політична реклама і агітація у державних і комунальних засобах масової інформації до початку оголошення виборчої компанії, всеукраїнського або місцевих референдумів - забороняється. 5. Забороняється поширювати політичну рекламу за добу до початку голосування, а також в день проведення виборів і референдумів до встановленого законом терміну закінчення голосування. 6. Розповсюдження недобросовісної та прихованої політичної реклами забороняється у будь-якій формі. 7. Забороняється для замовлення, виготовлення, зберігання та поширення рекламно-агітаційних матеріалів використовувати кошти, не передбачені законодавством України, використовувати чужі знаки торгових зразків, назви чи загальне вирішення засобів масової інформації без відповідного дозволу. 8. Забороняється поширення рекламно-агітаційних матеріалів анонімного характеру (без зазначення їх виробника та замовника). Такі матеріали підлягають знищенню. 9. Політична контрреклама поширюється на загальних підставах. 10. Розповсюдження політичної реклами до початку офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів допускається тільки на підставі письмової угоди та за умови попередньої оплати політичної реклами суб'єктом політичного процесу. 11. Забороняється без відповідного дозволу використовувати або імітувати зображення державних символів інших держав та міжнародних організацій, а також офіційні назви державних органів України, крім випадків, передбачених законодавством. 12. Відповідальність за порушення порядку розміщення політичної реклами на інших носіях встановлюється цим Законом.  
39. Розділ ІІІ. ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА ТА АГІТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ПЕРІОД ОФЩІЙНО-ОГОЛОШЕНОЇ ВИБОРЧОЇ (РЕФЕРЕНДУМНОЇ) КАМПАНІЇ  
40. Стаття 11. Витрати на політичну рекламу і агітацію  
41. 1. У період офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського чи місцевих референдумів витрати суб'єктів виборчого процесу на політичну рекламу і агітацію дозволяється лише і в межах встановлених законом їхніх виборчих фондів, тільки на підставі письмової угоди із виробниками і розповсюджувачами рекламно-агітаційної продукції та за умови попередньої оплати у безготівковому порядку. 2. Під час офіційно оголошеного передвиборчого (передреферендумного) агітаційного періоду Центральна, територіальні, окружні виборчі комісії розміщують рекламно-агітаційні матеріали суб'єктів виборчого процесу за рахунок виділених коштів державного бюджету в державних та комунальних засобах масової інформації. 3. Позапартійні засоби масової інформації мають право відмовитися від розміщення політичної реклами у випадку неучасті у виборчій кампанії, про що вони інформують Центральну виборчу комісію, інші відповідні виборчі комісії протягом тижня після офіційного оголошення передвиборчого періоду. 4. Не акредитовані відповідно у Центральній, територіальних або окружних виборчих комісіях засоби масової інформації не мають права розповсюджувати політичні рекламно-агітаційні матеріали про суб'єктів виборчого процесу. 5. Засоби масової інформації та власники інших рекламних носіїв, які беруть участь у поширенні політичної реклами, надають усім суб'єктам політичного процесу друковану площу, місце та ефірний час для розміщення політичної реклами з додержанням принципу рівних умов. 6. Недержавні виробники та розповсюджувачі реклами на протязі 7 днів після початку передвиборчої кампанії мають заявити про своє бажання займатися політичною рекламою, отримати акредитацію відповідно в Центральній територіальній або окружній виборчій комісії, а також задекларувати умови розміщення та розповсюдження реклами. Списки акредитованих виробників та розповсюджувачів оприлюднюються Центральною, територіальними або окружними виборчими комісіями на протязі двох діб після акредитації. Виробники і розповсюджувачі зобов'язані дотримуватись задекларованих рівних умов для всіх суб'єктів політичного процесу.  
42. Стаття 12. Особливості розміщення та розповсюдження політичної рекламної-агітаційної інформації у передвиборчий (передреферендумний) період  
43. 1. Під час офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів забороняється реклама, оголошення чи трансляція у засобах масової інформації імені (назви) юридичних чи фізичних осіб, які спонсорують будь-які теле- і радіопередачі, підготовку матеріалів для засобів масової інформації чи організацію та проведення театрально-концертних, спортивних та інших видовищних заходів. 2. Засоби масової інформації, які мають намір брати участь у виборчій кампанії, засновниками яких не є зареєстровані політичні партії або їх блоки, зобов'язані акредитуватись у виборчих комісіях відповідного статусу (юрисдикції). При акредитації керівник засобів масової інформації має зробити особливу письмову заяву щодо зобов'язань: - забезпечити політичну рівновагу, неупередженість у ставленні до кандидатів, партій (блоків); - забезпечити недопущення прихованої політичної реклами і агітації та журналістських уподобань і преференцій; - забезпечити гарантії рівного доступу і розподілу ефірного часу чи газетної площі для партій (блоків), і можливостей для спростування фактів, що не відповідають дійсності; - оприлюднити принципи взаємовідносин із кандидатами; - не допускати продажу невикористаного рекламного ефірного часу чи рекламної площі іншому платіжоспроможному кандидату, партії (блоку); - запланувати і провести передвиборні дебати із обов'язковим запрошенням усіх кандидатів чи представників усіх політичних партій (блоків), зареєстрованих для участі у виборах; - надавати студії і устаткування для підготовки і розповсюдження політичних рекламно-агітаційних матеріалів згідно з жеребкуванням, проведеним виборчими комісіями; - подати з участю спеціалістів серію матеріалів, передач щодо роз'яснення виборчих законів та поінформувати виборців про передвиборні (передреферендумні) позиції і програми партій (блоків), кандидатів без коментарів редакцій; - оголосити умови надання і загального обсягу платного і безплатного ефірного часу чи газетної площі, а також розцінок, однакових для усіх суб'єктів виборчого процесу. 3. Керівники засобів масової інформації, виробники та розповсюджувачі політичної реклами в тижневий термін після офіційно оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського або місцевих референдумів подають до відповідних виборчих комісій інформацію про умови розміщення політичної реклами, загальний обсягу часу чи друкованої площі, виділених під політичну рекламу, розцінки з подальшим оприлюдненням цієї інформації у відповідних друкованих ЗМІ. 4. Позапартійні засоби масової інформації та власники інших рекламних носіїв, які беруть участь у поширенні політичної реклами при наданні своїх послуг одному із суб'єктів виборчого процесу, не можуть відмовити у такій же послузі за тих самих умов іншим суб'єктам виборчого процесу. 5. У період офіційно оголошеної виборчої кампанії для потреб політичної реклами тимчасово припиняється дія частини 2 статті ЗО Закону України "Про телебачення і радіомовлення" та пункту 1 статті 12 Закону України "Про рекламу".  
44. Стаття 1З. Політична реклама і агітація діючих Президента України, народних депутатів України, керівників органів державного управління та місцевого самоврядування  
45. 1. Якщо кандидатами на виборні посади є діючі Президент України, народні депутати України, керівники органів державного управління та місцевого самоврядування, вони зобов'язані вести рекламно-агітаційну кампанію нарівні з іншими кандидатами, відповідно до чинного законодавства як суб'єкти виборчого процесу з особистого виборчого фонду. 2. В цей період інформація про їхню державну, депутатську чи службову діяльність подається лише у формі офіційних повідомлень відповідних прес-служб.  
46. Стаття 14. Захист засобів масової інформації  
47. 1. В період офіційного оголошеної виборчої кампанії, всеукраїнського та місцевих референдумів забороняється здійснювати планові, позапланові та будь-які інші перевірки засобів масової інформації контролюючими державними органами та органами правопорядку. 2. До засобів масової інформації можуть бути застосовані санкції органами державної влади, визначеними і передбаченими лише цим Законом.  
48. Стаття 15. Зберігання матеріалів політичної реклами і агітації матеріалів  
49. Матеріали, пов'язані із рекламно-агітаційною діяльністю у передвиборний (передреферендумний) період (договори, медіа-плани, аудіо- і відеозаписи, дозволи на розміщення візуальної продукції та інші документовані відомості) зберігаються замовником, виробником і розповсюджувачем рекламно-агітаційної інформації протягом трьох місяців після офіційного оприлюднення результатів виборів, всеукраїнського та місцевих референдумів.  
50. Розділ V. ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ ПОЛІТИЧНОГО ТА ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСІВ І ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ  
51. Стаття 16. Повноваження суб'єктів політичного та виборчого процесів  
52. 1. Суб'єкти політичного та виборчого процесів можуть звернутися до відповідних виборчих комісій та судових органів з вимогою верифікувати політичну рекламу чи агітацію та/або кваліфікувати її на предмет відповідності законодавству України. 2. Суб'єкти політичного та виборчого процесів можуть звернутися до відповідних виборчих комісій та/або судових органів з вимогою припинити розповсюдження політичної реклами, якщо вона не відповідає цьому Закону. 3. Рішення по таких зверненнях приймаються у п'ятиденний термін із дня звернення включно.  
53. Стаття 17. Повноваження виборчих комісій у сфері політичної реклами і агітації  
54. 1. До обов'язкових повноважень виборчих комісій стосовно політичної реклами і агітації належать: - контроль за виконанням цього Закону під час виборчих (референдумних) кампаній; - забезпечення збалансованості доступу суб'єктів політичного процесу до носіїв політичної реклами, засобів масової інформації, крім партійних; - встановлення порядку використання політичної реклами і агітації під час виборчих (референдумних) кампаній; - за поданням суб'єктів виборчого процесу при необхідності ідентифікація і експертна оцінка характеру і змісту політичної реклами і агітації; - розгляд заяв і скарг, прийняття по них рішень щодо порушень норм і порядку використання політичної реклами і агітації; - акредитація засобів масової інформації, які заявляють про намір висвітлювати виборчу (референдумну) кампанію; - право своїм рішенням зобов'язати засоби масової інформації надавати безплатно ефірний час чи газетну площу для спростування фактів, що не відповідають дійсності, відповіді на образи, наклепи, приниження честі і гідності; - за своєю ініціативою або за поданням суб'єктів виборчого процесу мають право приймати рішення відповідно до своєї юрисдикції в межах виборчого округу про позбавлення на визначений час передвиборного (передреферендумного) періоду акредитації засобів масової інформації, якщо останні порушили цей Закон; - право припиняти на час передвиборних кампаній діяльність керівника чи/та журналіста засобу масової інформації, які порушили норми цього Закону; - право примушувати своїм рішенням суб'єктів виборчого процесу припиняти на визначений час розповсюдження політичної рекламно-агітаційної інформації, якщо вона виготовлена і розповсюджується з порушенням цього Закону; - здійснення моніторингу і статистичного аналізу з метою забезпечення дотримання принципу рівних умов. 2. Рішення і акти виборчих комісій, прийняті у межах їх визначених повноважень щодо їхніх виборчих округів, є обов'язковими для усіх суб'єктів виробництва і розповсюдження політичної реклами та ведення політичної агітації. Невиконання цих рішень тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства. 3. Центральна виборча комісія може зняти з балотування суб'єкта виборчого процесу, якщо останній порушив вимоги частин 1, 7, 11, 12 ст. 10, частини 1 ст. 11 і якщо ці порушення встановлені судом.  
55. Стаття 18. Повноваження інших органів влади  
56. Національна рада Україна з питань телебачення і радіомовлення за поданням Центральної виборчої комісії застосовує санкції до телерадіоорганізацій при порушенні ними принципу рівних умов у вигляді тимчасового зупинення дії ліцензії, якщо остання порушила вимоги ч. 3 ст. 6; ч. 2 ст. 8; ч. 2 ст. 1З; ч. 1 ст. 21 цього Закону.  
57. Розділ VI. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПОЛІТИЧНУ РЕКЛАМУ І АГІТАЦІЮ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ  
58. Стаття 19. Контроль за дотриманням цього Закону  
59. 1. Контроль за дотриманням цього Закону здійснюють Центральна виборча комісія, інші відповідні виборчі комісії та Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення. 2. Правове кваліфікування політичної реклами та порушення цього Закону встановлюється в судовому порядку за поданням суб'єктів політичного процесу та контролюючих органів, визначених цим Законом.  
60. Стаття 20. Підстави відповідальності за порушення законодавства про політичну рекламу і агітацію  
61. 1. Підставами відповідальності за порушення цього Закону є безпосереднє невиконання та порушення його норм, створення перешкод для їх реалізації, а також невиконання і порушення норм, передбачених іншими законодавчими актами, зазначеними в цьому Законі. 2. Суб'єкти політичного та виборчого процесів несуть відповідальність за зміст політичної реклами та агітації, тиск на керівників носіїв політичної реклами, створення перешкод для реалізації цього Закону, а також порушення статей 5, 10, 13; част. 7 ст. 10; част. 1 ст. 11; част. 1 ст. 14 цього Закону. Санкції щодо порушень вказаних норм здійснює у межах визначених цим Законом повноважень Центральна виборча комісія. 3. Виробники та розповсюджувачі політичної реклами несуть відповідальність за порушення принципу рівних умов, ненадання ефірного часу або друкованої площі для усіх суб'єктів політичного або виборчого процесів, розповсюдження прихованої політичної реклами, а також за порушення норм статей 5, 8, 9, 10, 12, 21, частини З статті 6, частини 5 статті 11, частини 2 статті 1З. Ці порушення розглядаються у судовому порядку і мають кваліфікуватись як перевищення службових повноважень або як зловживання службовим становищем. 4. Фальшива політична реклама і агітація кваліфікуються як підлог і їх розповсюджувачі підлягають відповідальності згідно чинного законодавства. Справи по фактах фальшивої (підроблені газети, плакати, листівки і т. ін.) за поданням суб'єктів політичного чи виборчого процесів порушують органи прокуратури. Органи внутрішніх справ України здійснюють оперативні заходи по вилученню і знищенню таких фальшивок.  
62. Стаття 21. Публічне спростування недобросовісної реклами  
63. 1. Публічне спростування недобросовісної реклами в засобах масової інформації здійснюється добровільно або за рішенням суду відповідно до законів України "Про телебачення і радіомовлення" та "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні". 2. Публічне спростування недобросовісної реклами, що розповсюджується іншими носіями політичної реклами, здійснюється добровільно або за рішенням суду через той же рекламний засіб з використанням того ж простору, часу, місця і в тому ж порядку, в якому здійснювалась реклама, за рахунок винної сторони.  
64. Розділ VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
65. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.