Кількість абзаців - 45 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України щодо найменувань національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
Закон України
 
1. Про внесення змін до деяких законів України щодо найменувань національних комісій, що здійснюють державне регулювання у сфері ринку цінних паперів та ринків фінансових послуг
 
2. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
3. І. Внести зміни до таких законів України:
 
4. 1. У підпункті 1.20.5? пункту 1.20 статті 1 Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 27, ст. 181; 2004 р., № 52, ст. 563) слова “Центральний орган виконавчої влади з регулювання ринків фінансових послуг” замінити словами “Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, ”.
 
5. 2. У Законі України «Про банки і банківську діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 5-6, ст. 30; 2011 р., № 36, ст. 362, № 47, ст. 533):
 
6. 1) у пункті 3 частини другої статті 19 слова «Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку»;
 
7. 2) у пункті 2 частини третьої статті 50 слова «спеціально уповноваженого органу виконавчої влади у сфері регулювання ринків фінансових послуг» замінити словами «національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг».
 
8. 3. У Законі України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 1, ст. 1; 2011 р., № 52, ст. 591; 2012 р., № 7, ст. 53):
 
9. 1) частину першу статті 42 викласти у такій редакції:
 
10. «1. Штрафи, передбачені статтею 41 цього Закону, накладаються Головою, іншими членами національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, а також уповноваженими комісією посадовими особами після розгляду матеріалів, які засвідчують факт правопорушення.»;
 
11. 2) у тексті Закону слова «Уповноважений орган» та «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити відповідно словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, « та «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
12. 4. У Законі України «Про страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 7, ст. 50; 2007 р., № 2, ст. 14, № 44, ст. 511; 2010 р., № 33, ст. 471; 2011 р., № 39, ст. 393):
 
13. 1) у другому реченні частини шостої статті 2 слова «спеціальним уповноваженим центральним органом виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю (далі - Уповноважений орган)» замінити словами «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг»;
 
14. 2) у тексті Закону слова «Уповноважений орган» та «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах нагляду за страховою діяльністю» в усіх відмінках замінити словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, « у відповідному відмінку.
 
15. 5. У тексті Закону України «Про недержавне пенсійне забезпечення» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 47-48, ст. 372; 2012 р., № 12-13, ст. 82), крім розділу ХІІ «Прикінцеві положення», слова «Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України» та «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити відповідно словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, « та «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
16. 6. У тексті Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 49-51, ст. 376; 2012 р., № 12-13, ст. 82) слова «Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України» та «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити відповідно словами «національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, « та «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
17. 7. У Законі України «Про міжнародні договори України» (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 50, ст. 540):
 
18. 1) частину четверту статті 3 викласти у такій редакції:
 
19. «4. Міжвідомчими є міжнародні договори України з питань, що належать до повноважень міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів.»;
 
20. 2) у статті 4:
 
21. пункт «ґ» частини другої викласти у такій редакції:
 
22. «ґ) довідку про погодження проекту міжнародного договору заінтересованими міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, державними колегіальними органами; «;
 
23. у першому реченні абзацу другого частини третьої слова «міністерства та центральні органи виконавчої влади» замінити словами «центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи»;
 
24. у частині п’ятій слова «або іншим центральним органом виконавчої влади» замінити словами «, іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом»;
 
25. 3) у пункті «а» частини другої статті 5 слова «та інші центральні органи виконавчої влади» замінити словами «, інші центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи»;
 
26. 4) у статті 9:
 
27. у пункті «ґ» частини четвертої слова «та іншими центральними органами виконавчої влади» замінити словами «іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами»;
 
28. у частині п’ятій:
 
29. абзац перший після слів «центральним органом виконавчої влади» доповнити словами «, державним колегіальним органом»;
 
30. абзац другий після слів «центральний орган виконавчої влади» доповнити словами «або державний колегіальний орган»;
 
31. 5) у статті 12:
 
32. у пункті «г» частини п’ятої слова «та іншими центральними органами виконавчої влади» замінити словами «іншими центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами»;
 
33. у частині шостій слова «або іншим центральним органом виконавчої влади» замінити словами «, іншим центральним органом виконавчої влади або державним колегіальним органом»;
 
34. 6) в абзаці другому частини першої статті 18 слова «міністерства та інші центральні органи виконавчої влади» замінити словами «центральні органи виконавчої влади та державні колегіальні органи»;
 
35. 7) у частині третій статті 23 слова «та інших центральних органів виконавчої влади» замінити словами «, інших центральних органів виконавчої влади та державних колегіальних органів»;
 
36. 8) у частині першій статті 24 слова «міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади» замінити словами «центральними органами виконавчої влади та державними колегіальними органами».
 
37. 8. У тексті Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 31, ст. 268; 2011 р., № 43, ст. 447, № 51, ст. 578), крім розділу VІІ «Прикінцеві положення», слова «Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку» в усіх відмінках замінити словами «Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку» у відповідному відмінку.
 
38. 9. У Законі України «Про управління об’єктами державної власності» (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 46, ст. 456; 2010 р., № 48, ст. 564; 2011 р., № 45, ст. 478, із змінами, внесеними Законом України від 8 липня 2011 року № 3686-VІ):
 
39. 1) абзац четвертий частини першої статті 4 викласти у такій редакції:
 
40. «міністерства, інші органи виконавчої влади та державні колегіальні органи (далі - уповноважені органи управління); «;
 
41. 2) пункт 1 частини другої статті 5 після слів «органи виконавчої влади» доповнити словами «та державні колегіальні органи».
 
42. 10. В абзаці першому частини першої статті 5 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 2-3, ст. 11; 2012 р., № 12-13, ст. 82) слова «Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України» замінити словами «національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, «.
 
43. 11. У другому реченні частини четвертої статті 62 Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 19-20, ст. 142) слова «Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку» замінити словами «Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку».
 
44. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.