Кількість абзаців - 35 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ", прийнятого Верховною Радою України 2 листопада 2000 року, з пропозиціями Президента України від 28.11.2000 р. (Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 29, ст. 399; 1994 р., N 24, ст.178; 1995 р., N 16, ст. 111; 1996 р., N 17, ст. 73; 1998 р., N 26, ст.149; 1999 р., N 4, ст. 35, N 48, ст. 409) такі зміни:  
3. 1. Преамбулу Закону викласти в такій редакції:  
4. "Цей Закон визначає умови, норми і порядок пенсійного забезпечення громадян України - військовослужбовців Збройних Сил України, Прикордонних військ України, Служби безпеки України, Управління державної охорони України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань (далі - військовослужбовців), осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України, осіб начальницького складу податкової міліції, осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи (далі - осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ України) та членів їх сімей, військовослужбовців колишніх Збройних Сил СРСР, органів державної безпеки і внутрішніх справ СРСР, Національної гвардії України, військовослужбовців, які в період Великої Вітчизняної війни проходили службу у складі 1-го Чехословацького армійського корпусу під командуванням Л.Свободи, та членів їх сімей, а також громадян інших держав з числа військовослужбовців збройних сил і інших військових формувань, утворених відповідно до чинного законодавства цих держав, та членів їх сімей, які постійно проживають в Україні, і відповідно до міжнародних договорів, укладених Україною з іншими країнами про пенсійне забезпечення таких громадян, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, передбачено їх пенсійне забезпечення згідно із законодавством держави, на території якої вони проживають".  
5. 2. У частині другій статті 10 слова "Головним управлінням командуючого Національною гвардією України" виключити.  
6. 3. У статті 12:  
7. у пункті "а" слова "на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ" виключити;  
8. у пункті "б" слова "за вислугу років, за віком, за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або організаційними заходами і які на день звільнення досягли 45-річного віку" замінити словами "незалежно від підстав та часу звільнення і досягли 45-річного віку, крім осіб, позбавлених військових або спеціальних звань, а також звільнених зі служби у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння";  
9. доповнити статтю новим пунктом "в" такого змісту:  
10. "в) особи офіцерського складу, прапорщики і мічмани, військовослужбовці надстрокової служби, особи начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 років) і мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років становить вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному, так і у пільговому порядку".  
11. 4. У статті 13:  
12. у частині першій:  
13. у пункті "а" цифри "50" і "55" замінити відповідно цифрами "55" і "60";  
14. у пункті "б" слова і цифри "(пункт "б" статті 12)" замінити словами і цифрами "а також особам офіцерського складу, прапорщикам і мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, які брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни (1941-1945 років) і мають загальний трудовий стаж 25 років і більше, з яких не менше 15 років становить вислуга на військовій службі або на службі в органах внутрішніх справ, обчислена як у календарному, так і у пільговому порядку (пункти "б" та "в" статті 12)";  
15. у пункті "в" слово і цифру "і 4" виключити;  
16. у частині другій цифри "85", "95" і "90" замінити відповідно цифрами "90", "100" і "95", а слова і цифри "до категорій 2 і 3" замінити словами і цифрою "до категорії 2".  
17. 5. У другому реченні пункту "а" статті 36 слова "пенсіонерів з числа" виключити.  
18. 6. У статті 43:  
19. у частині третій слова "у порядку і розмірах, що визначаються Кабінетом Міністрів України" замінити словами "в розмірах, що виплачувалися їм на день звільнення зі служби, або в розмірах, встановлених для відповідних категорій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ на день призначення пенсії";  
20. доповнити статтю новими частинами такого змісту:  
21. "Особам офіцерського складу, переведеним за станом здоров'я або віком з льотної роботи, підводних човнів (підводних крейсерів), атомних надводних кораблів і мінних тральщиків на посади з меншим посадовим окладом, пенсії обчислюються за бажанням пенсіонера виходячи з посадового окладу за останньою штатною посадою, займаною перед звільненням, чи з посад, зазначених у цій частині, до переведення, якщо на день переведення вони мали право на пенсію за вислугу років. У такому ж порядку обчислюються пенсії особам офіцерського та начальницького складу органів внутрішніх справ із військовим званням полковника або спеціальним званням полковника міліції чи внутрішньої служби, а також їм рівних і вище, якщо вони з таких обставин та умов переведені в інтересах служби з посад, які займали не менше трьох років до переведення, і на день переведення мали право на пенсію за вислугу років.  
22. Особам офіцерського складу і особам начальницького складу органів внутрішніх справ, які були відряджені для роботи в радах народних депутатів та їх органах, центральних і місцевих органах виконавчої влади та одержували заробітну плату в порядку і розмірах, установлених для працівників цих органів, пенсії обчислюються виходячи з посадового окладу, встановленого за аналогічною посадою відповідно для осіб офіцерського та начальницького складу.  
23. Особам офіцерського складу, звільненим з військової служби до вступу на штатну посаду після закінчення військового навчального закладу або після призову із запасу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому частиною першою цієї статті, із сум грошового забезпечення, сплачених їм на день звільнення.  
24. Мічманам і військовослужбовцям надстрокової служби, переведеним з атомних підводних крейсерів, атомних підводних човнів і дизельних підводних човнів, обладнаних атомними енергетичними установками, на відповідні рівнозначні посади на інші кораблі, судна або в берегові військові частини Військово-Морського Флоту України із збереженням одержуваного до дня переведення посадового окладу, пенсії обчислюються в порядку, передбаченому цією статтею, виходячи з виплачуваного на день звільнення з військової служби збереженого посадового окладу".  
25. 7. У статті 48, частині першій статті 49 та частині другій статті 52 слова "Головного управління командуючого Національною гвардією України" виключити, а слова "і Міністерства внутрішніх справ України" замінити словами "Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного департаменту України з питань виконання покарань".  
26. II. Прикінцеві положення  
27. 1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2001 року.  
28. 2. Встановити, що середньомісячний заробіток (грошове забезпечення) для обчислення пенсій військовослужбовцям строкової служби та членам їх сімей визначається у порядку, передбаченому частиною першою статті 43 Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ".  
29. 3. У розділі II "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., N 45, ст.283; 1998 р., N 26, ст.161) пункт 3 виключити.  
30. 4. Кабінету Міністрів України:  
31. забезпечити проведення перерахунку раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ з відповідних сум грошового забезпечення, встановлених на 1 січня 2001 року;  
32. у місячний термін привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цим Законом;  
33. відповідно до своєї компетенції забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;  
34. забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.