Кількість абзаців - 142 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства (Друге читання)

0. Проект
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони дитинства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21—22, ст. 135):
 
6. 1) частину першу статті 215 викласти у такій редакції:
 
7. «1. Облік громадян України, які бажають усиновити дитину, ведеться відділами та управліннями районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад, на які покладається безпосереднє ведення справ щодо опіки та піклування, уповноваженим органом виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей, службами у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, а також центральним органом виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
8. 2) у статті 229:
 
9. частину першу після слів «повнолітньої особи» доповнити словами «, а також змінити відомості про іншого з батьків дитини, якщо він невідомий або помер»;
 
10. частину другу після слів «матір’ю, батьком» доповнити словами «, зміни відомостей про іншого з батьків, якщо він невідомий або помер,»;
 
11. 3) у статті 231:
 
12. частину першу після абзацу першого доповнити новим абзацом такого змісту:
 
13. «Якщо усиновлювачем є одна особа і вона записується батьком, матір’ю дитини, відповідно змінюється прізвище дитини.».
 
14. У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
 
15. частину другу доповнити абзацом такого змісту:
 
16. «Якщо усиновлювачем є лише жінка і суд постановив рішення про зміну відомостей про батька дитини в порядку, передбаченому частиною третьою статті 229 цього Кодексу, відповідно змінюється по батькові дитини.»;
 
17. 4) у частині першій статті 244:
 
18. після слів «дієздатна особа» доповнити словами «, яка перебуває з підопічним у сімейних, родинних відносинах»;
 
19. доповнити частину абзацом такого змісту:
 
20. «Особа, яка не перебуває в сімейних, родинних відносинах з підопічним, має право звернутися до суду із заявою про призначення її опікуном над малолітньою дитиною чи піклувальником над неповнолітньою дитиною.»;
 
21. 5) у назві та абзаці першому частини першої статті 248 слова «, прийомній сім’ї» виключити;
 
22. 6) статтю 249 викласти у такій редакції:
 
23. «Стаття 249. Права та обов’язки опікуна, піклувальника
 
24. щодо дитини
 
25. 1. Опікуни, піклувальники є законними представниками дитини і діють без спеціальних на те повноважень. Вони не можуть використовувати надані їм права всупереч інтересам дитини.
 
26. 2. Опікун, піклувальник має право:
 
27. визначати способи виховання дитини з урахуванням думки дитини і рекомендацій органу опіки та піклування;
 
28. вимагати повернення підопічного від осіб, які тримають його не на підставі закону або рішення суду;
 
29. 3. Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, доходів від майна підопічного, допомоги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених відповідно до законів України.
 
30. 4. Опікун, піклувальник виконує обов’язки щодо виховання та розвитку дитини, визначені частинами першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу.
 
31. 5. Опікун, піклувальник не має права перешкоджати спілкуванню дитини з її батьками та іншими родичами, за винятком випадків, коли таке спілкування за рішенням суду суперечить інтересам дитини.
 
32. 6. Цивільні права та обов’язки опікуна, піклувальника встановлюються Цивільним кодексом України.»;
 
33. 7) у статті 256-2:
 
34. у частині другій слова і цифри «передбачені статтею 150 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «передбачені частинами
 
35. першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу»;
 
36. у частині четвертій слова «як опікуни або піклувальники» виключити;
 
37. 8) частину п’яту статті 256-3 після слів «Прийомні діти» доповнити словами і цифрами «мають права, передбачені частиною першою статті 247 цього Кодексу, а також», а слова «крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню» замінити словами «за винятком випадків, коли таке спілкування за рішенням суду суперечить інтересам дитини»;
 
38. 9) частину першу статті 256-4 викласти у такій редакції:
 
39. «1. Рішення про створення прийомної сім’ї та влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, до прийомної сім’ї приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим органом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення), районної у місті ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
40. 10) частину першу статті 256-5 доповнити реченням такого змісту: «Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати десяти осіб, включаючи рідних (усиновлених) дітей. До загальної кількості дітей не враховуються діти, які народилися після створення дитячого будинку сімейного типу.»;
 
41. 11) у статті 256-6:
 
42. у частині другій слова і цифри «передбачені статтею 150 цього Кодексу» замінити словами і цифрами «передбачені частинами першою — четвертою, шостою, сьомою статті 150 цього Кодексу»;
 
43. у частині четвертій слова «як опікуни або піклувальники» виключити;
 
44. 12) частину п’яту статті 256-7 після слова «Вихованці» доповнити словами і цифрами «мають права, передбачені частиною першою статті 247 цього Кодексу, а також», а слова «крім випадків, коли це може завдати шкоди їхньому життю, здоров’ю та моральному вихованню» замінити словами «за винятком випадків, коли таке спілкування за рішенням суду суперечить інтересам дитини»;
 
45. 13) частину першу статті 256-8 викласти у такій редакції:
 
46. «1. Рішення про створення дитячого будинку сімейного типу та влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до дитячого будинку сімейного типу приймається районною, районною в містах Києві та Севастополі державними адміністраціями, виконавчим органом міської (міст республіканського Автономної Республіки Крим і міст обласного значення), районної у місті ради в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.»;
 
47. 14) у частині першій статті 282:
 
48. в абзаці другому слова «потрібен дозвіл урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» замінити словами «потрібна згода центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей»;
 
49. в абзаці третьому слова «дозволу урядового органу державного управління з усиновлення та захисту прав дитини» замінити словами «згоди центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей»;
 
50. 15) у статті 285:
 
51. частину першу викласти у такій редакції:
 
52. «1. Усиновлення дитини, яка є громадянином України, іноземцем не є таємним.»;
 
53. частину другу виключити.
 
54. 2. У Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 40—44, ст. 356):
 
55. 1) статтю 60 доповнити частиною п’ятою такого змісту:
 
56. «5. У разі відсутності відкритого судом провадження у справі суд за заявою фізичної особи, яка не перебуває в сімейних, родинних відносинах з підопічним, може призначити її опікуном над малолітньою особою чи піклувальником над неповнолітньою особою.»;
 
57. 2) у статті 61:
 
58. у частині першій слова «частинами першою та другою» виключити, а слово «статті» замінити словом «статтею»;
 
59. доповнити статтю частиною другою такого змісту:
 
60. «2. Порядок встановлення органами опіки та піклування опіки над малолітньою особою та піклування над неповнолітньою особою визначається Кабінетом Міністрів України.»;
 
61. 3) частини четверту і п’яту статті 63 викласти у такій редакції:
 
62. «4. Опікун або піклувальник над фізичною особою, яка визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, призначається переважно з осіб, які перебувають у сімейних, родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними, можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.
 
63. Фізичній особі, яка визнана недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена, може бути призначено одного або кількох опікунів чи піклувальників.
 
64. 5. Опікуном над малолітньою особою, піклувальником над неповнолітньою особою призначається особа, яка перебуває з підопічним у сімейних, родинних відносинах.
 
65. Під час призначення малолітній особі опікуна або неповнолітній особі піклувальника враховуються особисті стосунки між ними, здатність особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника, а також бажання підопічного.
 
66. Малолітній та неповнолітній особі може бути призначено тільки одного опікуна чи піклувальника.»;
 
67. 4) у частині першій статті 66 слова «опіку або піклування над нею здійснює цей заклад» замінити словами «функції опікуна чи піклувальника щодо неї покладаються на адміністрацію цього закладу».
 
68. 3. У Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 40—42, ст. 492):
 
69. 1) частину першу статті 157 після слів «про стягнення аліментів» доповнити словами «, про захист прав та законних інтересів дитини»;
 
70. 2) у статті 252:
 
71. у частині третій слова «особами без громадянства, що постійно проживають за межами України, або» виключити, а слова «дозвіл уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «згода уповноваженого центрального органу виконавчої влади»;
 
72. у частині п’ятій слова «усиновлювачів, які є громадянами» замінити словами «громадян України, які проживають за межами України, та громадян»;
 
73. 3) у статті 253:
 
74. частину першу після слів «відкрито за заявами» доповнити словами «громадян України, які проживають за межами України, та», а після слова «уповноваженого» — словом «центрального»;
 
75. частину третю доповнити пунктом 5 такого змісту:
 
76. «5) документи, які підтверджують правові підстави для усиновлення дитини (копія свідоцтва про смерть батьків, копія рішення суду про позбавлення батьків батьківських прав або про визнання їх безвісно відсутніми чи недієздатними тощо).»;
 
77. 4) у частині першій статті 254 та частині сьомій статті 255 слова «уповноваженого органу виконавчої влади» замінити словами «уповноваженого центрального органу виконавчої влади».
 
78. 4. У Законі України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 2003 р., № 28, ст. 211; 2007 р., № 15, ст. 194):
 
79. 1) у статті 4:
 
80. у частині першій:
 
81. абзац четвертий після слів «їх усиновлення» доповнити словами
 
82. «, влаштування у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу»;
 
83. абзац п’ятий після слів «виховання дітей у» доповнити словами «сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу,»;
 
84. абзац сьомий викласти у такій редакції:
 
85. «ведення обліку дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;»;
 
86. у частині другій:
 
87. доповнити частину після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
 
88. «звертатися до органів внутрішніх справ щодо проведення розшукової роботи з встановлення місця проживання, перебування батьків дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;».
 
89. У зв’язку з цим абзаци четвертий — шістнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятим — сімнадцятим;
 
90. абзац п’ятий після слова «проводити» доповнити словами «інформаційно-просвітницьку»;
 
91. абзац восьмий викласти у такій редакції:
 
92. «ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (усиновлених, влаштованих під опіку, піклування, у прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу, до закладів для дітей, притулків для дітей, центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок);»;
 
93. абзац одинадцятий після слів «опікунів, піклувальників» доповнити словами «, прийомних батьків, батьків-вихователів»;
 
94. доповнити частину після абзацу тринадцятого новим абзацом такого змісту:
 
95. «визначати потребу в утворенні прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу;».
 
96. У зв’язку з цим абзаци чотирнадцятий — сімнадцятий вважати відповідно абзацами п’ятнадцятим — вісімнадцятим;
 
97. 2) у статті 11-1:
 
98. доповнити статтю після частини першої новою частиною такого змісту:
 
99. «Центри соціально-психологічної реабілітації дітей також можуть бути утворені громадськими, благодійними організаціями та фондами, у тому числі міжнародними, за погодженням з відповідною службою у справах дітей. Такі центри соціально-психологічної реабілітації фінансуються та утримуються за рахунок коштів засновників.».
 
100. У зв’язку з цим частини другу — п’яту вважати відповідно частинами третьою — шостою;
 
101. у частині п’ятій слова «Державного казначейства України» замінити словами «центрального органу виконавчої влади у сфері обслуговування бюджетних коштів»;
 
102. 3) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді» і «уповноважений орган влади Автономної Республіки Крим у справах сім’ї, дітей та молоді» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей» і «уповноважений орган виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань дітей» у відповідному відмінку.
 
103. 5. Підпункт 2 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170; 2003 р., № 45, ст. 360; 2006 р., № 12, ст. 104) після слів «звільнених у запас або відставку» доповнити словами «, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування».
 
104. 6. У Законі України «Про охорону дитинства» (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 30, ст. 142; 2002 р., № 32, ст. 232, № 46, ст. 347; 2005 р., № 10, ст. 191, № 11, ст. 202; 2008 р., № 24, ст. 230; 2009 р., № 41, ст. 596; 2012 р., № 4, ст. 20):
 
105. 1) преамбулу після слів «реалізації прав дитини на життя» доповнити словами «, виховання в сім’ї»;
 
106. 2) абзаци шостий і сьомий статті 1 викласти у такій редакції:
 
107. «діти, позбавлені батьківського піклування — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки або інші родичі;
 
108. діти, які опинились у складних життєвих обставинах — діти, які потрапили в обставини, що порушують їх повноцінну життєдіяльність та розвиток, в подоланні наслідків яких вони потребують допомоги (проживають у сім’ях, в яких батьки або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов’язків; залишилися без батьківського піклування; систематично самовільно залишають місце постійного проживання (перебування); зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства; залучені до найгірших форм дитячої праці; розлучені із сім’єю та не є громадянами України);»;
 
109. 3) у частинах третій і четвертій статті 10 слова «служби у справах неповнолітніх» замінити словами «служби у справах дітей»;
 
110. 4) у статті 24:
 
111. назву статті та частини другу, третю викласти у такій редакції:
 
112. «Стаття 24. Утримання і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинились у складних життєвих обставинах»;
 
113. «Діти, які опинились у складних життєвих обставинах, можуть тимчасово влаштовуватися у притулки для дітей служб у справах дітей, в центри соціально-психологічної реабілітації дітей, у яких створюються належні житлово-побутові умови та умови, спрямовані на забезпечення їх соціальної адаптації та підготовку до повернення у рідні сім’ї або передачі під опіку і піклування, надається правова, психологічна, медична та інша допомога таким дітям.
 
114. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, повинні бути передані під опіку чи піклування, на усиновлення або влаштовані на виховання в сім’ї громадян (прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу), в будинки дитини, дитячі будинки, школи-інтернати на повне державне утримання. Вихованцям зазначених закладів створюються необхідні умови для їх всебічного і гармонійного розвитку, підготовки до самостійного життя та праці.»;
 
115. у частині четвертій слова «Міністерства внутрішніх справ України» замінити словами «органів внутрішніх справ»;
 
116. у частині шостій слово «неповнолітньої» виключити;
 
117. у частині одинадцятій слова «або осіб без громадянства» виключити;
 
118. у частині дванадцятій слова «в прийомні сім’ї або дитячі будинки сімейного типу» замінити словами «в сім’ї опікунів, піклувальників, прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу»;
 
119. частину чотирнадцяту викласти у такій редакції:
 
120. «Контроль за умовами виховання і проживання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім’ях опікунів, піклувальників, усиновлювачів, у дитячих будинках сімейного типу, в прийомних сім’ях покладається на органи опіки і піклування та інші спеціально уповноважені органи.».
 
121. 7. У Законі України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., № 6, ст. 147; 2006 р., № 49, ст. 484; 2007 р., № 15, ст. 194; 2009 р., № 38, ст. 535):
 
122. 1) у статті 1:
 
123. абзац третій викласти у такій редакції:
 
124. «діти, позбавлені батьківського піклування — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки або інші родичі;»;
 
125. друге речення абзацу десятого після слів «включаючи рідних» доповнити словом « (усиновлених)»;
 
126. абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:
 
127. «місце походження дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування — місце проживання або перебування її біологічних батьків на момент їх смерті або виникнення обставин, що призвели до позбавлення дитини батьківського піклування. У разі коли на момент виникнення таких обставин батьки дитини проживали окремо, місцем походження дитини вважається місце проживання або перебування того з батьків, з ким проживала дитина. Якщо батьки та їх місце проживання чи перебування невідомі, місцем походження дитини визначається місце, де дитину знайшли, або місце розташування медичного закладу, де дитину залишили;»;
 
128. 2) у частині першій статті 5:
 
129. слово «двох» замінити словом «трьох»;
 
130. доповнити частину реченням такого змісту: «У разі розшуку батьків органами внутрішніх справ або розгляду у суді справи строк підготовки документів може бути продовжений за рішенням органу опіки та піклування, але не більше ніж до шести місяців.»;
 
131. 3) у частинах першій, третій статті 17 слова «центри соціальних служб для молоді» замінити словами «центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»;
 
132. 4) статтю 31 виключити;
 
133. 5) у частині другій статті 34 слова «двічі на рік» замінити словами «один раз на рік»;
 
134. 6) у тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у справах сім’ї, дітей та молоді» в усіх відмінках замінити словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей» у відповідному відмінку.
 
135. 8. У Законі України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 27, ст. 226):
 
136. абзац сьомий частини першої статті 2 викласти у такій редакції:
 
137. «діти, позбавлені батьківського піклування — діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, пов’язаним з відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, покинуті в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких відмовилися забрати з них батьки або інші родичі;».
 
138. 9. В абзаці другому пункту 2 Закону України «Про ратифікацію Європейської конвенції про усиновлення дітей (переглянутої)» (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., № 35, ст. 346) слова «Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України» замінити словами «центральний орган виконавчої влади, до повноважень якого належать питання усиновлення та захисту прав дітей».
 
139. ІІ. Прикінцеві положення
 
140. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
141. 2. До приведення законодавства України у відповідність із цим Законом акти законодавства України застосовуються в частині, що не суперечить цьому Закону.