Кількість абзаців - 152 Розмітка (ліва колонка)


Про аграрні розписки (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про аграрні розписки
 
3. Цей закон регулює правовідносини, які виникають у сфері оформлення, видачі, обігу, виконання аграрних розписок, визначає порядок їх реєстрації та спрямований на створення правових, економічних, організаційних умов функціонування цих документів.
 
4. Розділ І
 
5. Загальні Положення
 
6. Стаття 1. Визначення термінів
 
7. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:
 
8. аграрна розписка - товаророзпорядчий документ, що фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в ньому умовах;
 
9. боржник за аграрною розпискою - особа, яка видає аграрну розписку для оформлення свого зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти на визначених в аграрній розписці умовах;
 
10. кредитор за аграрною розпискою - фізична чи юридична особа, яка надає грошові кошти, послуги, поставляє товари, виконує роботи як зустрічне зобов’язання за договором, за яким боржник за аграрною розпискою видає їй аграрну розписку, наділяючи правом вимагати від нього належного виконання зобов’язань за аграрною розпискою, а також фізична чи юридична особа, яка отримала права кредитора за аграрною розпискою від іншого кредитора за аграрною розпискою незабороненим законом способом;
 
11. Реєстр аграрних розписок - єдина інформаційна система, що містить відомості про обов’язкові реквізити виданих та погашених аграрних розписок;
 
12. експертна установа - фізична чи юридична особа, діяльність якої полягає у проведенні за плату товарознавчих досліджень у галузі сільського господарства, і яка підтвердила свою кваліфікацію у порядку, встановленому законом для судових експертів.
 
13. моніторинг предмета застави за аграрними розписками - діяльність спеціально-уповноваженого органу державної влади по забезпеченню реалізації державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, а також діяльність кредиторів за аграрними розписками та залучених кредиторами за аграрними розписками інших зацікавлених осіб зі здійснення спостереження за майбутнім врожаєм та/або живими тваринами, що виступають предметом застави за аграрними розписками, збору інформації про предмет застави та боржників за аграрними розписками, її систематизації в бази даних та користування такими базами даних в порядку, передбаченому законом.
 
14. сільськогосподарська продукція - продукція, перелік якої визначений в групах 01-14 розділів І та ІІ Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, згідно із Законом України "Про Митний тариф України".
 
15. живі тварини - тварини, які визначені в розділі І Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності, згідно із Законом України "Про Митний тариф України".
 
16. Розділ ІІ
 
17. Аграрні розписки
 
18. Стаття 2. Загальні положення
 
19. Аграрні розписки використовуються в операціях з сільськогосподарською продукцією.
 
20. Аграрні розписки можуть видаватися особами, які мають право власності на земельну ділянку сільськогосподарського призначення або право користування такою земельною ділянкою на законних підставах для здійснення виробництва сільськогосподарської продукції. Якщо право власності на земельну ділянку належить двом і більше співвласникам або право користування належить двом і більше користувачам, аграрні розписки видаються ними спільно. Особи, що спільно видали аграрну розписку, несуть солідарну відповідальність за невиконання своїх зобов’язань.
 
21. Перехід права власності чи права користування земельною ділянкою не зупиняє дію вказаної у аграрній розписці застави майбутнього врожаю, та не припиняє прав боржника та кредитора за аграрною розпискою на користування земельною ділянкою до збору відповідного врожаю але не довше ніж до закінчення поточного маркетингового року.
 
22. Аграрні розписки складаються у двох примірниках, один з яких зберігається в справах особи, що вчиняє нотаріальні дії з їх посвідчення та реєстрації, а інший - передається кредитору за аграрною розпискою. За бажанням боржника за аграрною розпискою, йому може бути надана посвідчена копія виданої ним аграрної розписки.
 
23. Відповідно до виду зобов’язання аграрні розписки поділяються на товарні аграрні розписки та фінансові аграрні розписки.
 
24. Стаття 3. Товарні аграрні розписки
 
25. Товарна аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника за аграрною розпискою здійснити поставку узгодженої сільськогосподарської продукції, якість, кількість, місце та термін поставки якої визначений аграрною розпискою.
 
26. Стаття 4. Форма товарної аграрної розписки і вирішення спорів про якість сільськогосподарської продукції
 
27. Товарні аграрні розписки складаються у письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), якщо інше не передбачене цим Законом.
 
28. Товарна аграрна розписка має містити наступні обов’язкові реквізити:
 
29. 1. Назву - «Товарна аграрна розписка»
 
30. 2. Термін поставки сільськогосподарської продукції.
 
31. 3. Реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою.
 
32. 4. Предмет - безумовне зобов’язання здійснити поставку сільськогосподарської продукції, визначення її кількості та якості. Формули перерахунку кількості сільськогосподарської продукції у випадку поставки сільськогосподарської продукції іншої якості.
 
33. 5. Умови та місце поставки сільськогосподарської продукції.
 
34. 6. Опис предмету застави, в тому числі інформація щодо кількості заставленого рухомого майна, кадастрового номеру, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції або ідентифікаційні номери живих тварин, які виступають предметом застави за аграрною розпискою.
 
35. 7. Дата та місце видачі.
 
36. 8. Ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорту у випадку якщо особа відмовилася від його отримання) та підпис - для фізичних осіб. Назва, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ підпис уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб. У випадку коли боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.
 
37. Боржник та кредитор можуть домовитись про включення до тексту товарних аграрних розписок додаткових умов, що не суперечать положенням цього закону.
 
38. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є аграрною розпискою.
 
39. Якість сільськогосподарської продукції, предмету аграрної розписки, визначається боржником і кредитором за взаємною згодою виходячи з ГОСТ технічних умов, технологічних регламентів, класифікаторів чинних в Україні на день видачі аграрних розписок.
 
40. Експертна установа, уповноважена вирішувати спори щодо якості продукції в зобов’язаннях з виконання товарних аграрних розписок обирається за взаємною згодою боржником та кредитором з переліку установ, що відповідно до закону мають повноваження здійснювати експертизи якості такої продукції.
 
41. У разі якщо на день виникнення спору щодо якості продукції погоджена боржником та кредитором за аграрною розпискою експертна установа не матиме відповідно до закону повноважень здійснювати потрібні експертизи, боржник та кредитор за взаємною згодою вправі обрати іншу експертну установу, яка має відповідні повноваження.
 
42. У разі недосягнення боржником і кредитором згоди, експертизи якості буде проводити експертна організація, визначена головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань формування та забезпечення реалізації державної аграрної політики, політики у сфері сільського господарства та з питань продовольчої безпеки держави.
 
43. Стаття 5. Фінансові аграрні розписки
 
44. Фінансова аграрна розписка - це аграрна розписка, що встановлює безумовне зобов’язання боржника сплатити грошову суму, розмір якої визначається за погодженою боржником і кредитором формулою з урахуванням цін на сільськогосподарську продукцію або живі тварини у визначеній кількості та якості.
 
45. Виконання боржником зобов’язань за фінансовими аграрними розписками здійснюється лише в безготівковій формі.
 
46. Стаття 6. Форма фінансової аграрної розписки
 
47. Фінансові аграрні розписки складаються у письмовій формі на бланку, підлягають нотаріальному посвідченню і не можуть бути переведені у бездокументарну форму (знерухомлені), якщо інше не передбачене цим Законом. Фінансова аграрна розписка має містити наступні обов’язкові реквізити:
 
48. 1. Назву - «Фінансова аграрна розписка»
 
49. 2. Термін сплати коштів.
 
50. 3. Реквізити кредитора та умови про подальшу передачу прав за аграрною розпискою.
 
51. 4. Предмет - безумовне зобов’язання сплатити грошові кошти, визначення формули розрахунку розміру грошового зобов’язання боржника, кількості та родових ознак сільськогосподарської продукції, що є невід’ємною частиною такої формули.
 
52. 5. Умови та місце сплати грошових коштів.
 
53. 6. Опис предмету застави, в тому числі інформація щодо кадастрового номеру, місця розташування, правовстановлюючих документів на земельні ділянки, на яких вирощується заставлений майбутній врожай сільськогосподарської продукції або ідентифікаційні номери живих тварин, які виступають предметом застави за аграрною розпискою.
 
54. 7. Дата та місце видачі.
 
55. 8. Ім’я боржника, його місце реєстрації, реєстраційний номер облікової картки платника податків (номер та серія паспорту у випадку якщо особа відмовилася від його отримання) та підпис - для фізичних осіб. Назва, адреса місцезнаходження, код ЄДРПОУ підпис уповноваженої особи та печатка - для юридичних осіб. У випадку коли боржників два і більше, зазначаються дані всіх боржників.
 
56. Боржник та кредитор можуть домовитись про включення до тексту фінансових аграрних розписок додаткових умов, що не суперечать положенням цього Закону.
 
57. Документ, що не відповідає вимогам цієї статті, не є аграрною розпискою.
 
58. Стаття 7. Застава майбутнього врожаю
 
59. Аграрна розписка встановлює забезпечення виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою заставою його майбутнього врожаю або живих тварин. Предметом такої застави може бути виключно майбутній врожай сільськогосподарської продукції або живі тварини, що є предметом аграрної розписки.
 
60. Розмір застави повинен бути не меншим за розмір зобов’язання за аграрною розпискою. На день видачі аграрної розписки, майбутній врожай сільськогосподарської продукції або живі тварини не можуть перебувати в інших заставах ніж за аграрними розписками.
 
61. В момент збору врожаю або отримання продукції тваринного походження предметом застави стає відповідна кількість зібраної сільськогосподарської продукції. Обов’язок доведення походження зібраної сільськогосподарської продукції покладається на боржника за аграрною розпискою.
 
62. Застава майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин за аграрною розпискою наділяє кредитора правом у разі невиконання боржником зобов’язання за аграрною розпискою у порядку примусового виконання зобов’язання боржника за аграрною розпискою одержати задоволення вимог за рахунок заставленого майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин переважно перед іншими кредиторами цього боржника за аграрною розпискою. Задоволення вимог кредитора за аграрною розпискою за рахунок заставленого майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин здійснюється за вибором кредитора за аграрною розпискою будь-яким незабороненим законом способом, в тому числі шляхом передачі йому права власності на предмет застави в рахунок погашення майнового зобов’язання боржника за товарною аграрною розпискою, наділення кредитора за аграрною розпискою правом доростити заставлений майбутній врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин, зібрати врожай сільськогосподарську продукцію самостійно або уповноваженою ним особою та погасити майнове зобов’язання боржника за товарною аграрною розпискою шляхом набуття права власності на таку зібрану сільськогосподарську продукцію або погасити грошове зобов’язання боржника за фінансовою аграрною розпискою шляхом укладення договору купівлі-продажу заставленої сільськогосподарської продукції (живих тварин) з іншою особою-покупцем (в тому числі шляхом укладення договору на публічних торгах) та отриманням в рахунок виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою плати за таким договором.
 
63. Витрати, понесені кредитором за аграрною розпискою на дорощування та збір врожаю заставленої сільськогосподарської продукції відшкодовуються боржником за аграрною розпискою окремо в порядку, передбаченому законодавством для відшкодування майнової шкоди.
 
64. У разі загибелі посівів, майбутній врожай з яких виступає предметом застави, або сільськогосподарських тварин, що є предметом застави, за аграрними розписками, боржник за аграрною розпискою зобов’язаний за погодженням з кредитором за аграрною розпискою замінити предмет застави іншим аналогічним або рівноцінним майном, про що на аграрній розписці робиться напис, який скріплюється підписами уповноважених представників боржника та кредитора за аграрною розпискою. Якщо боржник за аграрною розпискою не досягне згоди з кредитором за аграрною розпискою про інше, у разі загибелі посівів, майбутній врожай з яких виступає предметом застави за аграрною розпискою, предметом застави за аграрною розпискою стає майбутній врожай сільськогосподарської продукції, яка вирощується на земельній ділянці, на якій розміщувалися такі загиблі посіви.
 
65. Після збору врожаю або отримання продукції тваринного походження та повного погашення за рахунок такої зібраної сільськогосподарської продукції зобов’язань боржника за аграрною розпискою решта зібраної сільськогосподарської продукції або отриманих від її реалізації коштів залишається у боржника за аграрною розпискою.
 
66. У разі недостатності зібраного врожаю або отриманої продукції тваринного походження для повного погашення за рахунок такої зібраної сільськогосподарської продукції зобов’язань боржника за аграрною розпискою, предметом застави за аграрною розпискою стає майбутній врожай будь-якої іншої сільськогосподарської продукції, що вирощується або буде вирощуватися боржником за аграрною розпискою на земельній ділянці, на якій до цього вирощувалася сільськогосподарська продукція, майбутній врожай якої виступав предметом застави за аграрною розпискою, до повного виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою.
 
67. Виконання зобов’язань за аграрною розпискою може забезпечуватися додатково будь якими передбаченими законодавством України видами забезпечення виконання зобов’язань.
 
68. Предмет застави може бути застрахований кредитором за аграрною розпискою або боржником за аграрною розпискою. Кредитор та боржник можуть домовитись про спільне здійснення витрат на страхування предмету застави за аграрною розпискою.
 
69. Стаття 8. Моніторинг застави майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції та живих тварин
 
70. Кредитор за аграрною розпискою має право самостійно або залучаючи третіх осіб здійснювати моніторинг майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції та живих тварин, що є предметом застави за його аграрною розпискою. Моніторинг може здійснюватися цілодобово протягом всього терміну дії застави майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин.
 
71. Здійснення моніторингу передбачає здійснення спостереження за майбутнім врожаєм та живими тваринами, дотриманням боржником за аграрною розпискою відповідних технологічних процесів, з можливістю доступу до земельних ділянок, на яких вирощується майбутній врожай або утримуються живі тварини, що є предметом застави за аграрною розпискою, а також доступу до приміщень, де утримуються живі тварини та зберігається зібрана сільськогосподарська продукція, що є предметом застави за аграрною розпискою.
 
72. Після збору врожаю моніторинг здійснюється шляхом спостереження за зібраною сільськогосподарською продукцією, з можливістю доступу до місць її зберігання.
 
73. Безпосереднє втручання або перешкоджання господарській діяльності боржника забороняється, якщо інше не передбачене законом.
 
74. У разі виявлення в ході моніторингу порушення боржником за аграрною розпискою технологічних процесів вирощування сільськогосподарської продукції, майбутній врожай якої є предметом застави за аграрною розпискою, або умов утримання живих тварин, які є предметом застави за аграрною розпискою, що ставить під загрозу отримання майбутнього врожаю сільськогосподарської продукції або живих тварин у звичайному обсязі, кредитор за аграрною розпискою вправі скласти акт про порушення технологій виробництва та вимагати від боржника усунути таке порушення протягом розумного строку. У випадку якщо вимоги, викладені в акті про порушення технологій виробництва не будуть усунуті боржником за аграрною розпискою самостійно протягом вказаного у акті строку, кредитор за аграрною розпискою вправі з метою порятунку майбутнього врожаю боржника самостійно взяти під охорону заставлене майно і самостійно або з залученням третіх осіб здійснювати дії з дорощування майбутнього врожаю або живих тварин з дотриманням відповідних технологічних процесів, при цьому витрати кредитора за аграрною розпискою на таке дорощування відшкодовуються боржником за аграрною розпискою в загальному порядку.
 
75. У разі незгоди з вимогами, викладеними в акті про порушення технологій виробництва, боржник за аграрною розпискою вправі звернутися до організації, спеціально уповноваженої головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій для вирішення таких спорів. Вказана організація зобов’язана розглянути спір та прийняти остаточне рішення по спору, яке буде обов’язковим для сторін, протягом двох робочих днів з дня отримання скарги з доданим оскаржуваним актом кредитора про порушення технологій виробництва боржником. При цьому до вирішення такого спору спеціально уповноваженою організацією кредитор за аграрною розпискою не вправі здійснювати дії з самостійного дорощування заставленого за аграрною розпискою майбутнього врожаю або живих тварин. За відсутності рішення вказаної вище організації протягом зазначеного строку, скарга боржника вважається безпідставною та відхиленою.
 
76. Розділ ІІІ
 
77. Обіг аграрних розписок
 
78. Стаття 9. Порядок видачі аграрних розписок
 
79. Аграрна розписка видається окремо на кожний вид сільськогосподарської продукції, визначений родовими або індивідуальними ознаками. Товарна аграрна розписка може видаватися на кожен погоджений боржником та кредитором обсяг поставки узгодженої сільськогосподарської продукції.
 
80. При видачі, аграрна розписка підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України «Про нотаріат» для правочинів, з врахуванням особливостей, встановлених цим Законом. Відомості про аграрну розписку в момент її посвідчення вносяться до Державного реєстру аграрних розписок особою, що вчиняє нотаріальні дії. Відомості про предмет застави за аграрною розпискою вносяться до Державного реєстру обтяжень рухомого майна особою, що вчиняє нотаріальні дії в момент нотаріального посвідчення аграрної розписки. У випадку наявності додаткового забезпечення аграрної розписки, інформація про таке забезпечення може вноситись до відповідних реєстрів відповідно до законодавства України.
 
81. Аграрна розписка вважається виданою з моменту її реєстрації в Державному реєстрі аграрних розписок.
 
82. Стаття 10. Ведення реєстру аграрних розписок
 
83. Держателем Реєстру аграрних розписок є головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій. Держатель Реєстру аграрних розписок в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України наділяє осіб, що вчиняють нотаріальні дії повноваженнями реєстраторів Реєстру аграрних розписок, які надаватимуть послуги щодо внесення записів до Реєстру аграрних розписок про аграрні розписки та по наданню інформації з цього реєстру іншим особам.
 
84. При цьому не може бути жодних обмежень в доступі до інформації про факт видачі аграрних розписок конкретним боржником за аграрною розпискою, які на момент звернення до Реєстру аграрних розписок залишаються невиконаними, та назви сільськогосподарської продукції, з якою пов’язані зобов’язання такого боржника.
 
85. Реєстратор Реєстру аграрних розписок вправі видавати іншим особам інформацію про видані конкретним боржником аграрні розписки та історію їх обігу лише за згодою боржника або кредитора за такою аграрною розпискою відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».
 
86. Головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій визначає державне підприємство, що належить до сфери його управління, адміністратором Реєстру аграрних розписок, уповноважує його здійснювати заходи із створення та супроводження програмного забезпечення Реєстру аграрних розписок та відповідає за технічне і технологічне забезпечення, збереження та захист даних, що містяться у Реєстрі аграрних розписок.
 
87. Вимоги до Реєстру аграрних розписок та порядок його ведення встановлює головний орган у системі центральних органів виконавчої влади з питань забезпечення реалізації державної аграрної політики, продовольчої безпеки держави, державного управління у сфері сільського господарства, садівництва, виноградарства, харчової і переробної промисловості та комплексного розвитку сільських територій.
 
88. Стаття 11. Передача прав кредитора за аграрною розпискою
 
89. Передання прав за аграрною розпискою здійснюється шляхом здійснення на ній або на зазначеному в аграрній розписці її невід’ємному додатку передавального напису «Відступлено» з вказівкою нового кредитора за аграрною розпискою. Такий напис скріплюється підписом та (у разі наявності) -печаткою попереднього кредитора за аграрною розпискою.
 
90. Передання прав за аграрною розпискою підлягає нотаріальному посвідченню в порядку, передбаченому Законом України «Про нотаріат» для правочинів, з врахуванням особливостей, встановлених цим Законом..
 
91. Передання прав за аграрною розпискою, не посвідчене нотаріально не породжує перехід до іншої особи прав кредитора за аграрною розпискою.
 
92. Стаття 12. Виконання зобов’язань за аграрними розписками
 
93. Аграрні розписки діють до повного їх виконання. За згодою кредитора, дата виконання зобов’язань за аграрною розпискою може бути перенесена на наступний маркетинговий рік.
 
94. Виконання аграрних розписок щодо кожного виду сільськогосподарської продукції здійснюється в черговості їх видачі.
 
95. Товарні аграрні розписки виконуються шляхом здійснення поставки вказаної в аграрній розписці сільськогосподарської продукції від боржника за аграрною розпискою до кредитора за аграрною розпискою на погоджених ними умовах поставки.
 
96. Поставка сільськогосподарської продукції іншої якості ніж визначено в аграрній розписці або в погоджених формулах перерахунку, є невиконанням аграрної розписки
 
97. Фінансові аграрні розписки виконуються шляхом перерахування боржником за аграрною розпискою грошових коштів на вказаний кредитором за аграрною розпискою банківський рахунок.
 
98. Кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний протягом трьох робочих днів з моменту отримання виконання зобов’язання за аграрною розпискою зробити на аграрній розписці напис «Виконано», що скріплюється підписом і печаткою (у разі наявності) кредитора, і повернути таку аграрну розписку боржнику. Повернення здійснюється шляхом особистої передачі аграрної розписки від кредитора до боржника, а у разі неможливості - шляхом направлення цінним листом з описом вкладення на адресу боржника, вказану в аграрній розписці.
 
99. Після повернення боржнику за аграрною розпискою оригіналу аграрної розписки з відміткою про її виконання, боржник за аграрною розпискою вправі звернутися до особи, яка вчиняє нотаріальні дії, для внесення запису про виконання аграрної розписки до відповідних реєстрів.
 
100. Аграрна розписка з відміткою про її виконання до повторного обігу не допускається. Інформація про видані аграрні розписки та їх виконання зберігається в Реєстрі аграрних розписок не менше ніж десять років.
 
101. Виконання зобов’язань за аграрними розписками за згодою кредитора за аграрною розпискою і боржника за аграрною розпискою допускається частинами. Для цього в товарних аграрних розписках погоджується розмір мінімальної партії сільськогосподарської продукції, яка може бути поставлена на її часткове виконання. В фінансових аграрних розписках визначається мінімальний обсяг грошових коштів, який може бути сплачений на часткове виконання фінансової аграрної розписки. Якщо в тексті аграрної розписки не міститься застереження про мінімальний розмір часткового виконання аграрної розписки, то кредитор за аграрною розпискою вправі відмовитися від прийняття часткового виконання зобов’язань боржника за аграрною розпискою.
 
102. У випадку отримання часткового виконання за аграрною розпискою на ній робиться напис, в якому фіксується виконана частина зобов’язання та розмір зобов’язання, яке зберігається. Такий напис скріплюється підписами та печатками (у випадку наявності) боржника за агарною розпискою та кредитора за аграрною розпискою. При цьому забезпечення аграрної розписки заставою зберігається в первісному обсязі.
 
103. За згодою сторін, виконання зобов’язань за товарною аграрною розпискою може бути здійснене шляхом передачі складських документів, що посвідчують право власності їх власника на сільськогосподарську продукцію, що зберігається на товарному складі.
 
104. Стаття 13. Відповідальність
 
105. За невиконання аграрних розписок, боржник за аграрною розпискою несе відповідальність незалежно від наявності його вини, дії обставин непереборної сили чи випадкового збігу обставин.
 
106. Наявність аграрної розписки без відмітки про її виконання є достатнім підтвердженням безспірності вимог кредитора за аграрною розпискою.
 
107. У разі невиконання боржником за аграрною розпискою зобов’язань за аграрною розпискою у вказаний в ній строк кредитор за аграрною розпискою вправі звернутися за вчиненням виконавчого напису до особи, уповноваженої вчиняти нотаріальні дії, який підлягає негайному виконанню і на підставі якого державний виконавець протягом 48 годин забезпечує передачу кредитору за аграрною розпискою предмета застави аграрної розписки.
 
108. У разі відсутності в натурі предмета застави, що має бути переданий кредитору за аграрною розпискою, кредитор за аграрною розпискою має право на задоволення своїх вимог за рахунок іншого майна боржника.
 
109. У разі відчуження боржником за аграрною розпискою майна, що виступає предметом застави за аграрною розпискою, будь-якій третій особі до того, як ним будуть виконані зобов’язання за аграрною розпискою, кредитор за аграрною розпискою вправі задовольнити свої вимоги до боржника за аграрною розпискою за рахунок такого чи рівноцінного майна такої третьої особи, після чого в неї виникає право регресної вимоги до боржника за аграрною розпискою.
 
110. Кредитор за аграрною розпискою, яка була видана раніше, має переважне право на задоволення своїх вимог за рахунок предмету застави в аграрній розписці відносно прав кредиторів за аграрними розписками, які були пізніше видані тим самим боржником щодо тієї самої сільськогосподарської продукції.
 
111. Кредитор за аграрною розпискою, яка була видана раніше, вправі задовольнити свої вимоги за аграрною розпискою за рахунок майна кредитора за пізніше виданою боржником аграрною розпискою щодо тієї самої продукції, якщо такий кредитор отримав від боржника виконання за аграрною розпискою з порушенням черговості, встановленого статтею12 цього Закону, в межах такого позачергово отриманого виконання, після чого в такого позачергово отримавшого виконання кредитора виникає право регресної вимоги до боржника за аграрною розпискою.
 
112. У разі якщо кредитор за агарною розпискою отримав аграрну розписку від попереднього кредитора за аграрною розпискою шляхом вчинення напису про передачу, він має право задовольнити свої вимоги за рахунок майна такого попереднього кредитора або будь-якого з попередніх кредиторів, що знаходяться вище його імені в списку передавальних написів, якщо в тексті передавального напису аграрної розписки не міститься застереження «без поруки». В випадку якщо попередній кредитор за аграрною розпискою виконає зобов’язання за аграрною розпискою за рахунок власного майна, до нього переходять права кредитора за аграрною розпискою.
 
113. У разі невиконання кредитором за аграрною розпискою передбаченого статтею 12 цього Закону обов’язку повернути аграрну розписку після отримання виконання зобов’язання за нею у повному обсязі, такий кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний відшкодувати боржнику за аграрною розпискою всі понесені ним збитки, а також сплатити штраф у розмірі 10 мінімальних заробітних плат.
 
114. У разі невиконання кредитором за аграрною розпискою без поважних причин передбаченого статтею 12 цього Закону обов’язку повернути аграрну розписку після отримання виконання зобов’язання за нею протягом більш ніж одного місяця, такий кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний відшкодувати боржнику за аграрною розпискою всі понесені ним збитки, а також сплатити штраф у розмірі 100 мінімальних заробітних плат.
 
115. У разі невиконання кредитором за аграрною розпискою без поважних причин передбаченого статтею 12 цього Закону обов’язку повернути аграрну розписку після отримання виконання зобов’язання за нею протягом більш ніж шести місяців, такий кредитор за аграрною розпискою зобов’язаний відшкодувати боржнику за аграрною розпискою всі понесені ним збитки, а також сплатити штраф у розмірі 300 мінімальних заробітних плат, але в будь-якому разі не менше ніж мінімальну суму вимог, встановлену Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» для порушення провадження у справі про банкрутство.
 
116. Стаття 14. Поручительство фінансових установ
 
117. Зобов’язання за аграрними розписками можуть бути забезпечені порукою фінансової установи, про що така фінансова установа зазначає в тексті аграрної розписки шляхом вчинення напису «Поручаюсь», який скріплюється підписом її уповноваженого представника та печаткою. Поручительство фінансових установ за аграрними розписками здійснюється в тому ж порядку що й операції по авалюванню векселів.
 
118. Розділ ІV
 
119. Прикінцеві положення
 
120. 1. Цей Закон набирає чинності через два місці після його опублікування
 
121. 2. До приведення актів законодавства у відповідність із цим Законом закони та інші нормативно-правові акти застосовуються до відносин з оформлення, видачі, обігу, виконання аграрних розписок у частині, що не суперечить цьому Закону.
 
122. 3. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 
123. 1) Доповнити Кримінальний кодекс України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., №25, ст.131)статтею 191-1 наступного змісту:
 
124. «Ухилення від виконання зобов’язань за аграрною розпискою особою, яка її видала, що заподіяло майнову шкоду іншим особам - караються позбавленням волі на строк до трьох років або обмеженням волі на той самий строк або штрафом у розмірі від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
125. Ті самі діяння, що заподіяли істотну майнову шкоду іншим особам караються позбавленням волі на строк від трьох до п’яти років або обмеженням волі на той самий строк.
 
126. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що завдали майнову шкоду у великих розмірах - караються позбавленням волі на строк від чотирьох до шести років або обмеженням волі на той самий строк.
 
127. Дії, передбачені частиною 1 цієї статті, що завдали майнову шкоду у особливо великих розмірах - - караються позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.»
 
128. Внести зміни до пунктів 2-4 примітки до ст.185 Кримінального кодекс України, включивши слова «а також ст.191-1» перед словом «цього Кодексу»
 
129. 2). Внести зміни до частини 2 статті 112 Кримінально-процесуального кодексу України, (Відомості Верховної Ради УРСР, 1961р., №2, ст.15) включивши слова «статтею 191-1» після слів «статті 190» та перед словами «статтями 192».
 
130. 3). Доповнити ч.1 ст.37 Закону України «Про нотаріат» (Відомості Верховної Ради України, 1993р., №39, ст.383) пунктами 6, 7 наступного змісту:
 
131. « 6) нотаріально посвідчують аграрні розписки, передання прав за ними,
 
132. 7) вчиняють виконавчі написи про примусове виконання зобов’язань за аграрними розписками та звернення стягнення на предмет застави за ними»
 
133. 4). Внести зміни до Закону України «Про виконавче провадження» (Відомості Верховної Ради України, 1999р., №24, ст.207):
 
134. 1. Доповнити статтю 11 частиною 4 наступного змісту:
 
135. «4. У випадках, передбачених законом, здійснення прав державного виконавця, передбачених п.4, 5, 7, 15 ч.3 ст.11 може бути передоручене державним виконавцем іншим учасникам виконавчого провадження, про що виноситься вмотивована постанова. При цьому всі виконавчі дії, вчинені такими повіреними під час реалізації доручених їм прав державного виконавця, підлягають затвердженню та набувають юридичної сили лише після затвердження державним виконавцем.»
 
136. 2. Доповнити частину другу статті 25 абзацом третім та четвертим наступного змісту:
 
137. «Виконавчі документи про примусове виконання зобов’язань за аграрними розписками розглядаються в день їх надходження, про що державний виконавець виносить постанову про відкриття виконавчого провадження.
 
138. В постанові про відкриття виконавчого провадження по примусовому виконанні зобов’язань за аграрними розписками державний виконавець вказує про необхідність боржнику самостійно виконати рішення у строк до одного дня з моменту винесення постанови та зазначає, що у разі ненадання боржником документального підтвердження виконання рішення буде розпочате примусове виконання цього рішення із стягненням з боржника виконавчого збору і витрат, пов'язаних з організацією та проведенням виконавчих дій, передбачених цим Законом. За заявою стягувача державний виконавець одночасно з винесенням постанови про відкриття виконавчого провадження доручає стягувачу чи його представнику здійснювати виконавчі дії та користуватися правами державного виконавця відповідно до частини 4 статті 11 цього Закону щодо розшуку майна боржника, його опису, арешту та передачі на відповідальне зберігання, а також накладає арешт на майно та кошти боржника, про що виноситься відповідна постанова»
 
139. 3. Викласти частину третю статті 29 у наступній редакції:
 
140. «Провадження виконавчих дій у нічний час допускається у разі, якщо невиконання рішення створює загрозу життю чи здоров'ю громадян, або пов’язане з примусовим виконанням зобов’язань за аграрними розписками, або якщо виконавчі дії, розпочаті до двадцять другої години, необхідно продовжити, але з наступним повідомленням начальника відділу, якому безпосередньо підпорядкований державний виконавець, не пізніше наступного робочого дня після проведення таких дій.»
 
141. 4. Доповнити статтю 61 частиною третьою:
 
142. «В такому самому порядку виконуються виконавчі написи за товарними аграрними розписками.
 
143. Для їх виконання протягом 48 годин з моменту порушення виконавчого провадження державний виконавець особисто або особа, якій він доручив це відповідно до частини 4 статті 11 вилучає вказані у виконавчому документі предмети у боржника і передає їх стягувачеві, про що складає акт передачі. У разі знищення речі, що мала бути передана стягувачеві в натурі, або у разі відсутності такої речі у боржника з іншої підстави, державний виконавець складає обґрунтований акт про неможливість виконання, який є підставою для закриття виконавчого провадження щодо примусового стягнення за товарною аграрною розпискою.»
 
144. 4. Доручити Міністерству юстиції України внести зміни до Інструкції про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, Інструкції про ведення державного реєстру правочинів, Інструкції про порядок ведення державного реєстру обтяжень рухомого майна та заповнення заяв для приведення у відповідність з цим Законом.
 
145. Примітка: Інструкція доповнюється в п.35 включенням до видів правочинів, що підлягає нотаріальному посвідченню таких правочинів як видача та переуступка аграрних розписок, а також створюється новий розділ - Порядок здійснення дій з нотаріального посвідчення дій, пов’язаних з аграрними розписками, , що включає в себе внесення запису до Державного реєстру правочинів (відомості про боржника, кредитора, дату видачі, тип продукції, земельну ділянку та документи на неї), до Державного реєстру обтяжень рухомого майна, Реєстру аграрних розписок, присвоєнням аграрним розпискам індивідуального номеру, а також внесенням відомостей про переуступки та про повне виконання боржником зобов’язань після надання аграрних розписок з відповідними написами.
 
146. 5. Доручити центральному органу виконавчої влади з питань аграрної політики розробити щодо визначення якості сільськогосподарської продукції
 
147. 6. Доручити Міністерству юстиції України внести відповідні зміни в Положення про державний реєстр правочинів, Державний реєстр обтяжень рухомого майна.
 
148. 7. Кабінету Міністрів України внести зміни в перелік документів, за якими стягнення заборгованості провадиться у безспірному порядку на підставі виконавчих написів нотаріусів, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 29 червня 1999 р. № 1172.
 
149. Примітка: Доповнити пунктом 12 Стягнення за аграрними розписками
 
150. Для отримання виконавчого напису подається оригінал аграрної розписки, який не містить відмітки про його виконання і строк виконання зобов’язань за яким сплив на дату звернення
 
151. 8. Кабінету Міністрів України внести зміни до Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року шляхом розроблення програми розвитку кредитування сільськогосподарських виробників через механізм аграрних розписок, виконання основних положень цього закону та їх фінансового забезпечення.