Кількість абзаців - 228 Розмітка (ліва колонка)


Про Президента України (Друге читання)

0. Проект  
1. Закон України  
2. Про Президента України  
3. ГЛАВА 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
4. Стаття 1. Президент України - глава держави  
5. Відповідно до Конституції України Президент України є главою держави i виступає від її імені.  
6. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав i свобод людини i громадянина.  
7. Стаття 2. Принципи діяльності Президента України  
8. Президент України у своїй діяльності керується принципами:  
9. 1) верховенства права;  
10. 2) верховенства Конституції та законів України над іншими нормативно-правовими актами;  
11. 3) пріоритету прав i свобод людини i громадянина;  
12. 4) поділу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову;  
13. 5) персональної відповідальності за прийняті рішення;  
14. 6) гласності.  
15. Cтаття 3. Правова основа діяльності Президента України  
16. Президент України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України та міжнародними договорами України.  
17. Президент України здійснює свої повноваження у межах встановлених Конституцією України i відповідно до цього Закону та інших законів України.  
18. Стаття 4. Звання та атрибути Президента України  
19. Звання Президента України охороняється законом i зберігається за ним довічно, якщо тільки Президент України не був усунений з поста в порядку імпічменту.  
20. Резиденція Президента України знаходиться в столиці України - місті Києві. На будинку резиденції Президента України розміщується зображення Державного Герба України та встановлюється Державний Прапор України.  
21. ГЛАВА 2. НАБУТТЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
22. Стаття 5. Обрання Президента України  
23. Президент України обирається громадянами України на основі загального, рівного i прямого виборчого права шляхом таємного голосування.  
24. Президентом України може бути громадянин України не молодший тридцяти п'яти років, який має право голосу, проживає в Українi протягом десяти останніх перед днем виборів років та володіє державною мовою.  
25. Президент України обирається строком на п'ять років.  
26. Одна й та сама особа не може бути Президентом України більше ніж два строки підряд.  
27. Вибори Президента України призначаються Верховною Радою України. Чергові вибори Президента України проводяться в останню неділю жовтня п'ятого року повноважень Президента України. У разі дострокового припинення повноважень Президента України вибори Президента України проводяться в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень.  
28. Порядок проведення виборів Президента України визначається Законом України "Про вибори Президента України".  
29. Стаття 6. Офіційне оголошення результатів виборів Президента України  
30. Результати виборів Президента України офіційно оголошуються та публікуються Центральною виборчою комісією в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" не пізніш як на третій день після підписання протоколу про результати виборів.  
31. Стаття 7. Присяга i набуття повноважень Президента України  
32. Новообраний Президент України вступає на пост не пізніше ніж через тридцять днів після офіційного оголошення результатів виборів, з моменту складення ним присяги народові на урочистому засіданні Верховної Ради України. Президент України, обраний на позачергових виборах, складає присягу у п'ятиденний строк після офіційного оголошення результатів виборів.  
33. Дату складення присяги визначає Верховна Рада України. Приведення Президента України до присяги здійснює Голова Конституційного Суду України.  
34. Президент України, поклавши праву руку на Конституцію України, складає таку присягу:  
35. "Я, (ім'я та прiзвище), волею народу обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Українi. Зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет i незалежність України, дбати про благо Вітчизни i добробут Українського народу, обстоювати права i свободи громадян, додержуватися Конституції України i законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України у світі."  
36. Після складення Президентом України присяги на урочистому засіданні Верховної Ради України Голова Центральної виборчої комісії від імені Комісії вручає йому посвідчення Президента України.  
37. Стаття 8. Вимоги до Президента України  
38. Президент України не може мати іншого представницького мандата, обіймати посаду в органах державної влади або в об'єднаннях громадян, а також займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю чи входити до складу керівного органу або наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.  
39. Стаття 9. Виконання вимог щодо несумісності поста Президента України  
40. Особа, обрана Президентом України, зобов'язана до дня складення присяги звільнитись із несумісної роботи або посади та припинити або передати іншим особам належні їй права на ведення підприємницької діяльності.  
41. Документами, що підтверджують виконання новообраним Президентом України вимог щодо несумісності поста, є:  
42. 1) заява про дострокове припинення повноважень народного депутата України чи інших повноважень, що випливають з представницького мандата, якщо новообраний Президент України на момент його обрання мав інший представницький мандат:  
43. 2) рішення відповідного керівного органу підприємства про звільнення новообраного Президента України з посади члена керівного органу або наглядової ради підприємства, або довідка з органу державної податкової служби про виключення з Державного реєстру суб'єктів підприємницької діяльності як фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності, або довідка про наявність відповідної заяви про таке виключення, якщо новообраний Президент України на момент його обрання входив до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства, або займався підприємницькою діяльністю;  
44. 3) трудова книжка, в якій міститься запис про звільнення новообраного Президента України з попереднього місця роботи.  
45. Новообраний Президент України представляє документи, що підтверджують виконання ним вимог щодо несумісності поста Президента України, Голові Конституційного Суду України до дня складення присяги. Про виконання Президентом України вимог щодо несумісності Голова Конституційного Суду України повідомляє на засіданні Верховної Ради України.  
46. Президент України у разі невиконання ним вимог щодо несумісності поста Президента України може бути за рішенням Верховного Суду України позбавлений права обіймати посаду або здійснювати діяльність, що несумісні з постом Президента України. Справа про порушення вимог щодо несумісності поста Президента України розглядається Верховним Судом України за заявою не менш як сорока п'яти народних депутатів України.  
47. Стаття 10. Порядок передачі повноважень новообраному Президенту України  
48. Президент України, якого не обрано на другий строк підряд, з моменту оголошення результатів виборів продовжує виконувати передбачені Конституцією України повноваження до вступу на пост новообраного Президента України, за винятком припинення повноважень Верховної Ради України.  
49. Президент України, повноваження якого мають бути припинені, у письмовій формі не пізніш як у десятиденний строк інформує новообраного Президента України про внутрішнє i зовнішнє становище України.  
50. До моменту складення присяги новообраним Президентом України йому доповідають Прем'єр-міністр України, Міністр закордонних справ України, Міністр оборони України та Голова Служби безпеки України про стан справ у сфері їхньої відповідальності.  
51. Новообраному Президенту України до моменту складення ним присяги надається приміщення у резиденції Президента України, а також надається у підпорядкування до 10 осіб з числа державних службовців апарату Президента України.  
52. Новообраний Президент України до моменту складення ним присяги має право: безперешкодного доступу до всіх органів державної влади та отримання будь-якої інформації від них. На його вимогу усі посадові особи органів виконавчої влади зобов'язані особисто надати необхідну інформацію.  
53. Після складення новообраним Президентом України присяги на церемонії його вступу на пост Прем'єр-міністр України подає йому заяву про відставку Кабінету Міністрів України.  
54. ГЛАВА 3. ЗДІЙСНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТОМ УКРАЇНИ  
55. Стаття 11. Повноваження Президента України Повноваження Президента України визначаються Конституцією України.  
56. Президент України: 1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку i правонаступництво держави; 2) звертається з посланнями до народу та із щорічними i позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє i зовнішнє становище України; 3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України; 4) приймає рішення про визнання іноземних держав; 5) призначає та звільняє глав дипломатичних представництв України в інших державах i при міжнародних організаціях; приймає вірчі i відкличні грамоти дипломатичних представників іноземних держав; 6) призначає всеукраїнський референдум щодо змін Конституції України відповідно до статті 156 цієї Конституції, проголошує всеукраїнський референдум за народною ініціативою; 7) призначає позачергові вибори до Верховної Ради України у строки, встановлені цією Конституцією; 8) припиняє повноваження Верховної Ради України, якщо протягом тридцяти днів однієї чергової сесії пленарні засідання не можуть розпочатися; 9) призначає за згодою Верховної Ради України Прем'єр-міністра України; припиняє повноваження Прем'єр-міністра України та приймає рішення про його відставку; 10) призначає за поданням Прем'єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, керівників інших центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій та припиняє їхні повноваження на цих посадах; 11) призначає за згодою Верховної Ради України на посаду Генерального прокурора України та звільняє його з посади; 12) призначає половину складу Ради Національного банку України; 13) призначає половину складу Національної ради України з питань телебачення i радіомовлення; 14) призначає на посади та звільняє з посад за згодою Верховної Ради України Голову Антимонопольного комітету України, Голову Фонду державного майна України, Голову Державного комітету телебачення i радіомовлення України; 15) утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади; 16) скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим; 17) є Верховним Головнокомандувачем Збройних Сил України; призначає на посади та звільняє з посад вище командування Збройних Сил України, інших військових формувань; здійснює керівництво у сферах національної безпеки та оборони держави; 18) очолює Раду національної безпеки i оборони України; 19) вносить до Верховної Ради України подання про оголошення стану війни та приймає рішення про використання Збройних Сил України у разі збройної агресії проти України; 20) приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Українi або в окремих її місцевостях у разі загрози нападу, небезпеки державній незалежності України; 21) приймає у разі необхідності рішення про введення в Українi або в окремих її місцевостях надзвичайного стану, а також оголошує у разі необхідності окремі місцевості України зонами надзвичайної екологічної ситуації - з наступним затвердженням цих рішень Верховною Радою України; 22) призначає третину складу Конституційного Суду України; 23) утворює суди у визначеному законом порядку; 24) присвоює вищі військові звання, вищі дипломатичні ранги та інші вищі спеціальні звання i класні чини; 25) нагороджує державними нагородами; встановлює президентські відзнаки та нагороджує ними; 26) приймає рішення про прийняття до громадянства України та припинення громадянства України, про надання притулку в Українi; 27) здійснює помилування; 28) створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи i служби; 29) підписує закони, прийняті Верховною Радою України; 30) має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України; 31) здiйснює інші повноваження, визначені Конституцією України.  
57. Президент України не може передавати свої повноваження іншим особам або органам.  
58. Стаття 12. Акти Президента України  
59. Президент України на основі та на виконання Конституції України та законів України видає укази i розпорядження, які є обов'язковими до виконання на всій території України.  
60. Укази Президента України (акти нормативного та ненормативного характеру) видаються з питань реалізації конституційних повноважень Президента України. З усіх інших питань видаються розпорядження Президента України, які є обов'язковими для осіб, підпорядкованих Президенту України.  
61. Стаття 13. Підготовка та видання актів Президента України Порядок підготовки актів Президента України визначається Президентом України.  
62. Для підготовки проектів актів Президента України у необхідних випадках можуть залучатися керівники i фахівці відповідних центральних та місцевих органів виконавчої влади.  
63. Акт Президента України вважається виданим з моменту підписання його Президентом України. Акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 статті 106 Конституції України, після їх підписання Президентом України скріплюються підписами (контрасигнуються) Прем'єр-міністра України i міністра, відповідального за акт та його виконання.  
64. Стаття 14. Набрання чинності актами Президента України  
65. Укази Президента України нормативного характеру набирають чинності через десять днів з дня їх офіційного опублікування, якщо інше не передбачене самим актом, але не раніше дня їх офіційного опублікування.  
66. Укази Президента України про введення воєнного чи надзвичайного стану в Українi або в окремих її місцевостях, про загальну або часткову мобілізацію, про оголошення окремих місцевостей зонами надзвичайної екологічної ситуації набирають чинності з моменту затвердження їх Верховною Радою України.  
67. Акти Президента України, що підлягають контрасигнації, мають бути офіційно оприлюдненi. У разі непідписання акта особами, зазначеними в частині четвертій статті 13 цього Закону, такий акт оприлюдненню не підлягає i не набирає чинності.  
68. Укази Президента України нормативного характеру, що визначають права i обов'язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Зазначені укази, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.  
69. Акти Президента України ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх видання та доводяться до відома виконавців у порядку, визначеному Президентом України.  
70. Стаття 15. Реєстрація i опублікування актів Президента України  
71. Акти Президента України підлягають обов'язковій реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, передбаченому законом.  
72. Офіційним вважається опублікування актів Президента України у газеті "Урядовий кур'єр" та в бюлетені "Офіційний вісник України".  
73. Стаття 16. Втрата чинності актами Президента України  
74. Акт Президента України втрачає чинність у зв'язку з його скасуванням, закінченням строку дії або визнанням його таким, що втратив чинність.  
75. Акт Президента України може бути за рішенням Конституційного Суду України визнаний неконституційним повністю чи в окремій частині, якщо він не відповідає Конституції України або якщо була порушена встановлена Конституцією України процедура його видання або набрання ним чинності. Акт Президента України, визнаний неконституційним, втрачає чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про його неконституційність.  
76. Матеріальна чи моральна шкода, завдана фізичним або юридичним особам актами Президента України, що визнані неконституційними, відшкодовується державою у встановленому законом порядку.  
77. Стаття 17. Повноваження Президента України щодо актів інших органів влади  
78. Відповідно до Конституції України Президент України:  
79. має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;  
80. скасовує акти Кабінету Міністрів України;  
81. зупиняє дію нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим з мотивів невідповідності їх Конституцiї України та законам України з одночасним зверненням до Конституційного Суду України щодо їх конституційності;  
82. скасовує акти Ради міністрів Автономної Республіки Крим;  
83. скасовує рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституцiї та законам України, іншим актам законодавства України.  
84. Стаття 18. Повноваження Президента України у сфері національної безпеки та оборони України  
85. Відповідно до статті 107 Конституцiї України при Президентові України утворюється Рада національної безпеки i оборони України, яка є координаційним органом з питань національної безпеки i оборони.  
86. Президент України є Головою Ради національної безпеки i оборони України i формує її персональний склад відповідно до Конституцiї України.  
87. Рішення Ради національної безпеки i оборони України вводяться в дію указами Президента України.  
88. Компетенція та функції Ради національної безпеки i оборони України визначається окремим законом.  
89. Стаття 19. Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  
90. З метою здійснення повноважень Президента України відповідно до статті 139 Конституції України в Автономній Республіці Крим діє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим (далі - Представництво), яке утворюється Президентом України та безпосередньо йому підпорядковується.  
91. Представництво забезпечує інформування Президента України про розвиток соціально-економічних, політичних та інших процесів в Автономній Республіці Крим, а також виконує інші функції відповідно до закону.  
92. Статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим визначається окремим законом.  
93. Стаття 20. Консультативні, дорадчі та інші органи при Президентові України  
94. Президент України для забезпечення здійснення своїх повноважень має право створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи та служби, в порядку, встановленому цим законом.  
95. Стаття 21. Гарантії здійснення повноважень Президентом України  
96. На час виконання повноважень Президент України користується правом недоторканості. Він не може бути притягнений до кримінальної та адміністративної відповідальності, затриманий чи заарештований.  
97. Президент України на загальних підставах несе цивільно-правову відповідальність по угодах та в інших випадках, передбачених законом.  
98. За посягання на честь i гідність Президента України винні особи притягаються до відповідальності на підставі закону.  
99. ГЛАВА 4. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
100. Стаття 22. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України Повноваження Президента України припиняються достроково у разі: 1) відставки; 2) неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 3) усунення з поста в порядку імпічменту;  
101. 4) смерті.  
102. Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень Президента України може здійснюватись самим Президентом України або народними депутатами України в порядку, встановленому Конституцією України, цим Законом та іншими законами України.  
103. Стаття 23. Припинення повноважень Президента України у разі відставки  
104. Президент України протягом строку своїх повноважень має право в будь-який час заявити про свою відставку.  
105. Відставка Президента України - це дострокове припинення повноважень Президента України на підставі його добровільної офіційної заяви про відмову від подальшого виконання своїх конституційних обов'язків на посту Президента України.  
106. Заява про відставку подається Президентом України до Верховної Ради України у письмовій формі за його власноручним підписом. Голова Верховної Ради України не пізніш як у триденний строк з моменту одержання заяви Президента України про відставку зобов'язаний скликати засідання Верховної Ради України для надання Президентові України можливості проголосити особисто заяву про відставку.  
107. Верховна Рада України після проголошення Президентом України заяви про відставку бере до відома цю заяву, про що зазначається у протоколі засідання.  
108. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України. З моменту проголошення Президентом України заяви про свою відставку в порядку, встановленому цією статтею, повноваження Президента України припиняються достроково.  
109. Після набуття чинності відставки Президента України звернення колишнього Президента України до органів державної влади України щодо його відмови від проголошеної ним на засіданні Верховної Ради України заяви про відставку з поста Президента України не мають юридичного значення i не можуть бути прийняті до розгляду.  
110. Стаття 24. Дострокове припинення повноважень Президента України у разі неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я  
111. Повноваження Президента України можуть бути достроково припинені у зв'язку з неможливістю їх виконання за станом здоров'я, якщо в порядку, передбаченому цим Законом, встановлено, що Президент України через стан здоров'я не зможе надалі виконувати свої обов'язки.  
112. Стаття 25. Ініціювання питання про дострокове припинення повноважень Президента України за станом здоров'я  
113. Питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я може бути ініційовано за зверненням, підписаним не менш як однією третиною від конституційного складу Верховної Ради України, у разі якщо Президент України не виконує свої обов'язки через перебування на безперервному стаціонарному чи амбулаторному лікуванні більше одного місяця. Таке звернення розглядається на засіданні Верховної Ради України, яка приймає рішення про створення тимчасової спеціальної комісії по вивченню питання про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з неможливістю виконувати свої повноваження за станом здоров'я.  
114. Тимчасова спеціальна комісія зобов'язана організувати проведення медичної експертизи для визначення стану здоров'я Президента України та вивчити інші обставини, пов'язані з неможливістю виконання Президентом України своїх повноважень.  
115. Тимчасова спеціальна комісія не пізніш як у 15-денний строк подає Верховній Радi України відповідні висновок та пропозиції, на підставі яких Верховна Рада України може прийняти рішення про звернення до Верховного Суду України або про відмову у продовженнi процедури дострокового припинення повноважень Президента України.  
116. Звернення до Верховного Суду України надсилається Головою Верховної Ради України не пізніш як наступного дня після прийняття рішення Верховної Ради України.  
117. Стаття 26. Розгляд Верховним Судом України звернення Верховної Ради України  
118. Верховний Суд України зобов'язаний протягом десяти днів на Пленумі розглянути звернення Верховної Ради України та у разі встановлення факту неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я внести до Верховної Ради України письмове подання про дострокове припинення повноважень Президента України.  
119. У разі визнання можливим виконувати Президентом України свої повноваження Пленум Верховного Суду України у строк, зазначений в частині першій цієї статті, приймає висновок про відсутність підстав для дострокового припинення повноважень Президента України.  
120. Стаття 27. Розгляд Верховною Радою України подання (висновку) Верховного Суду України  
121. Неможливість виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я встановлюється на пленарному засіданні Верховної Ради України на підставі письмового подання Верховного Суду України та медичного висновку. Рішення про неможливість виконання Президентом України своїх повноважень приймається більшістю від конституційного складу Верховної Ради України не пізніш як у триденний строк з дня надходження подання Верховного Суду України, в тому числі на позачерговій сесії Верховної Ради України.  
122. У разі прийняття Верховним Судом України висновку про відсутність підстав для дострокового припинення повноважень Президента України Верховна Рада України приймає рішення про припинення процедури дострокового припинення повноважень Президента України.  
123. З моменту підтвердження рішенням Верховної Ради України неможливості виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я повноваження Президента України припиняються достроково.  
124. Стаття 28. Усунення Президента України з поста в порядку імпічменту  
125. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.  
126. Стаття 29. Ініціювання імпічменту  
127. Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту iнiцiюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.  
128. Заява про ініціювання процедури імпічменту має бути викладена в письмовій формі, підписана власноручно народними депутатами України i оголошена на пленарному засіданні Верховної Ради України головуючим не пізніше наступного дня після її надходження. Відкликання народними депутатами України підписів під заявою не допускається.  
129. На підставі оголошеної заяви Верховна Рада України приймає рішення про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії для проведення розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину. До складу комісії включаються спеціальний прокурор i спеціальні слідчі, визначені відповідно до закону.  
130. Стаття 30. Проведення розслідування спеціальною тимчасовою слідчою комісією  
131. Спеціальна тимчасова слідча комісія проводить розслідування обставин вчинення Президентом України державної зради або іншого злочину, викладених у заяві про ініціювання імпічменту, відповідно до постанови Верховної Ради України про створення спеціальної тимчасової слідчої комісії.  
132. Президент України на вимогу спеціальної тимчасової слідчої комісії зобов'язаний надати письмові, а у разі необхідності також усні пояснення з питань, що є предметом розслідування.  
133. За результатами розслідування спеціальна тимчасова слідча комісія повинна подати матеріали розслідування та свої висновки i пропозиції на розгляд Верховної Ради України не пізніш як на дев'яностий день після створення спеціальної тимчасової слідчої комісії. Строк розслідування не може бути продовжений.  
134. Висновки спеціальної тимчасової слідчої комісії повинні містити перелік фактів i обставин, викладених у заяві про ініціювання імпічменту, що не знайшли підтвердження за наслідками розслідування, а також вмотивований висновок про те, що в діяннях Президента України, зазначених у заяві про ініціювання імпічменту, є ознаки державної зради або іншого злочину, передбаченого Кримінальним кодексом України, та про наявність підстав для звинувачення Президента України.  
135. За наявності підстав спеціальна тимчасова слідча комісія вносить пропозицію щодо прийняття Верховною Радою України рішення про звинувачення Президента України в порядку імпічменту. При відсутності підстав для звинувачення Президента України комісія вносить пропозицію про припинення процедури імпічменту.  
136. Стаття 31. Розгляд висновків i пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховною Радою України  
137. Висновки i пропозиції спеціальної тимчасової слідчої комісії розглядаються Верховною Радою України на пленарному засіданні не пізніш як у десятиденний строк з моменту подання матеріалів комісією.  
138. На засідання Верховної Ради України запрошуються Президент України, Генеральний прокурор України, члени спеціальної тимчасової слідчої комісії. Президент України може визначити захисника для надання йому правової допомоги під час розгляду Верховною Радою України матеріалів розслідування спеціальної тимчасової слідчої комісії, який також запрошується на засідання Верховної Ради України.  
139. Про висновки i пропозиції комісії доповідає голова комісії або визначений нею член комісії. Народні депутати України, Президент України та його захисник мають право ставити запитання доповідачу. У разі необхідності Верховна Рада України може заслухати думку Генерального прокурора України.  
140. Президент України та його захисник мають право в ході обговорення давати свої пояснення щодо матеріалів розслідування.  
141. Стаття 32. Рішення Верховної Ради України про звинувачення Президента України  
142. За результатами обговорення висновків i пропозицій спеціальної тимчасової слідчої комісії Верховна Рада України приймає рішення про звинувачення Президента України або про припинення процедури імпічменту.  
143. При відсутності підстав для звинувачення Президента України Верховна Рада України приймає постанову про припинення процедури імпічменту більшістю від її конституційного складу.  
144. За наявності достатніх підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає постанову про звинувачення Президента України. У постанові повинно бути зазначено, за які діяння та за якими статтями Кримінального кодексу України звинувачується Президент України, а також про направлення матеріалів справи для перевірки до Конституційного Суду України та для надання висновку до Верховного Суду України.  
145. Стаття 33. Висновки Конституційного Суду України та Верховного Суду України у справі про імпічмент Президенту України  
146. На виконання постанови Верховної Ради України про звинувачення Президента України Голова Верховної Ради України не пізніш як у 5-денний строк надсилає справу про імпічмент до Конституційного Суду України для перевірки i отримання висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент Президенту України.  
147. Одночасно матеріали справи про імпічмент надсилаються до Верховного Суду України для отримання його висновку про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.  
148. Конституційний Суд України не пізніш як у 10-денний строк розглядає матеріали справи про імпічмент Президенту України в порядку, передбаченому законом. За результатами перевірки справи Конституційний Суд України приймає висновок щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент, який надсилається до Верховної Ради України разом із матеріалами справи у дводенний строк.  
149. Пленум Верховного Суду України не пізніш як у 10-денний строк розглядає матеріли справи про імпічмент Президенту України i приймає постанову, якою затверджує висновок Верховного Суду України про наявність або відсутність ознак злочину у діяннях, в яких звинувачується Президент України. Висновок Верховного Суду України вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість складу Пленуму Верховного Суду України.  
150. Голова Верховного Суду України надсилає висновок Верховного Суду України разом з матеріалами справи про імпічмент до Верховної Ради України у дводенний строк.  
151. Стаття 34. Рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту  
152. Справа про імпічмент Президенту України розглядається Верховною Радою України на її пленарному засіданні не пізніш як у 10-денний строк після надходження висновків Конституційного Суду України та Верховного Суду України.  
153. На засідання Верховної Ради України запрошуються Президент України, Голова Конституційного Суду України, Голова Верховного Суду України, Генеральний прокурор України, Прем'єр-міністр України.  
154. Висновок Конституційного Суду України щодо додержання конституційної процедури розслідування i розгляду справи про імпічмент оголошує на засіданні Верховної Ради України Голова Конституційного Суду України або особа, яка виконує його обов'язки. Висновок Верховного Суду України оголошує Голова Верховного Суду України або особа, яка виконує його обов'язки.  
155. У разі якщо за висновком Конституційного Суду України була порушена конституційна процедура розслідування i розгляду справи про імпічмент, або за висновком Верховного Суду України діяння, в яких звинувачується Президент України, не містять ознак державної зради або іншого злочину, Верховна Рада України приймає зазначені висновки до відома, після чого головуючий на засіданні Верховної Ради України зобов'язаний оголосити про припинення процедури імпічменту без обговорення i голосування.  
156. Якщо Верховний Суд України прийшов до висновку, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину i за висновком Конституційного Суду України не було допущено порушення конституційної процедури розслідування та розгляду справи про імпічмент Президенту України, головуючий ставить на голосування проект постанови Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту. Рішення приймається не менш як трьома четвертими від конституційного складу Верховної Ради України таємним голосуванням шляхом подачі бюлетенів.  
157. Результати голосування встановлюються i оголошуються протягом одного й того ж пленарного засідання Верховної Ради України. Протокол лічильної комісії оголошує Голова лічильної комісії або за дорученням комісії один з її членів.  
158. Якщо рішення про усунення Президента України з поста не було прийняте Верховною Радою України, процедура імпічменту припиняється без обговорення i голосування, про що головуючий на засіданні Верховної Ради України зобов'язаний оголосити одразу після повідомлення результатів голосування.  
159. З моменту оголошення головуючим на засіданні Верховної Ради України про прийняття рішення Верховної Ради України про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту його повноваження вважаються припиненими достроково.  
160. Стаття 35. Припинення процедури імпічменту у разі відставки Президента України  
161. У будь-який момент процедури імпічменту до початку голосування у Верховній Радi України рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту Президент України має право подати заяву про відставку. У цьому випадку Голова Верховної Ради України зобов'язаний скликати засідання Верховної Ради України відповідно до статті 23 цього Закону.  
162. Після проголошення Президентом України заяви про відставку в порядку, передбаченому статтею 23 цього Закону, головуючий на засіданні Верховної Ради України повідомляє про припинення процедури імпічменту Президента України.  
163. Стаття 36. Припинення повноважень Президента України у разі смерті  
164. Повноваження Президента України припиняються достроково у разі його смерті.  
165. Про смерть Президента України негайно повідомляються Голова Верховної Ради України та Прем'єр-міністр України або особи, що їх заміщують.  
166. Голова Верховної Ради України або особа, що виконує його обов'язки, не пізніше наступного дня скликає засідання Верховної Ради України, на якому оголошує про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку зі смертю. З цього моменту повноваження Президента України вважаються припиненими достроково.  
167. Офіційне повідомлення про дострокове припинення повноважень Президента України у зв'язку з його смертю публікується в газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр".  
168. Стаття 37. Наслідки дострокового припинення повноважень Президента України  
169. У разі дострокового припинення повноважень Президента України з підстав, зазначених у статті 108 Конституції України, в порядку, встановленому цим Законом, Голова Верховної Ради України невідкладно інформує про це Президента України, повноваження якого припинені з підстав передбачених пунктами 2, 3 статті 108 Конституції України, а також в усіх випадках Прем'єр-міністра України (або особу, що виконує його обов'язки), голів дипломатичних представництв України, голів іноземних дипломатичних представництв в Українi, засоби масової інформації.  
170. З моменту дострокового припинення повноважень Президента України виконання обов'язків Президента України на період до обрання i вступу на пост нового Президента України покладається на Прем'єр-міністра України, про що оголошує головуючий на засіданні Верховної Ради України. З цього моменту Прем'єр-міністр України одночасно з виконанням своїх обов'язків здійснює визначені Конституцією України повноваження Президента України, крім передбачених пунктами 2, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 22, 25, 27 статті 106 Конституції України.  
171. Прем'єр-мiнiстр України, на якого покладається виконання повноважень Президента України, не може здійснювати повноважень Президента України, передбачених пунктом 9 статті 106 Конституції України.  
172. З моменту покладення на Прем'єр-міністра України виконання повноважень Президента України йому підпорядковується усі органи i посадові особи, які були безпосередньо підпорядковані Президенту України.  
173. У разі якщо посада Прем'єр-міністра України на момент дострокового припинення повноважень Президента України є вакантною або Прем'єр-мiнiстр України продовжує виконувати свої повноваження відповідно до частини 5 статті 115 Конституції України, виконання обов'язків Президента України на період до вступу на пост нового Президента України покладається на особу, яка виконує обов'язки Прем'єр-міністра України.  
174. У випадку, коли до моменту дострокового припинення повноважень Президента України Верховна Рада України прийняла рішення відповідно до пунктів 11 i 14 статті 106 Конституції України про надання згоди на призначення на посади або звільнення з посад посадових осіб, така згода вважається ненаданою.  
175. Особа, усунута з поста Президента України в порядку імпічменту, підлягає юридичній відповідальності на загальних підставах відповідно до закону.  
176. Стаття 38. Призначення позачергових виборів Президента України  
177. У разі дострокового припинення повноважень Президента України Верховна Рада України не пізніш як у п'ятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень призначає позачергові вибори Президента України. Позачергові вибори Президента України проводяться відповідно до вимог Закону України "Про вибори Президента України" в період дев'яноста днів з дня припинення повноважень Президента України.  
178. ГЛАВА 5. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  
179. Стаття 39. Апарат Президента України  
180. Для організаційного, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності Президента України у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, утворюється i функціонує апарат Президента України, як постійно діючий допоміжний орган при Президентові України.  
181. Апарат Президента Україна у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами та розпорядженнями Президента України.  
182. Назва апарату (Адміністрація, Секретаріат тощо), структура, штатна чисельність апарату Президента України, функції та повноваження його служб i посадових осіб визначаються Положенням про апарат Президента України, яке затверджується розпорядженням Президента України.  
183. Керівник апарату Президента України призначається на посаду та звільняється з посади Президентом України.  
184. Апарат Президента України може складатися з державних службовців та позаштатних працівників.  
185. Помічники, радники та консультанти Президента України можуть бути зараховані до штату апарату Президента України або можуть здійснювати свої функції на громадських засадах.  
186. Президент України не може використовувати працівників апарату як представників у своїх приватних справах.  
187. Посадові особи апарату Президента України не мають владних повноважень щодо інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також їх посадових осіб i не можуть приймати обов'язкових для цих органів рішень.  
188. Стаття 40. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності Президента України  
189. Президент України за рахунок держави забезпечується на період виконання своїх повноважень:  
190. 1) резиденцією (службовим приміщенням) у столиці України;  
191. 2) транспортом i зв'язком;  
192. 3) охороною;  
193. 4) службовим житловим приміщенням у місті Києві i державними дачами;  
194. 5) медичним та санаторно-курортним обслуговуванням для себе та членів своєї сім'ї у спеціалізованих медичних та санаторно-курортних закладах України;  
195. 6) державним обов'язковим страхуванням.  
196. Розмір фінансування діяльності Президента України визначається щорічно у Державному бюджеті України окремим рядком. При цьому повинні передбачатися видатки на представницькі цілі, а також кошти для утворення спеціального фонду, за рахунок якого Президент України встановлює спеціальні стипендії та премії i здійснює доплати до президентських відзнак нагородженим ними особам.  
197. Питання матеріально-технічного забезпечення діяльності апарату Президента України, консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України, в тому числі Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим Представництва вирішуються Президентом України або за його дорученням керівником апарату Президента України.  
198. Контроль за використанням коштів Державного бюджету України Президентом України та його апаратом здійснюють Рахункова палата та інші уповноважені органи відповідно до Конституції та законів України.  
199. Стаття 41. Консультативні, дорадчі та допоміжні органи i служби Президента України  
200. Президент України для здійснення своїх повноважень має право створювати у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи i служби, які не входять до складу його апарату i не є державними органами.  
201. Такі органи i служби можуть утворюватися як постійно діючі або тимчасові. Вони не можуть мати владних повноважень щодо інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування.  
202. Питання організації та діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України визначаються відповідними указами Президента України.  
203. Організаційне, матеріально-технічне, інформаційне та фінансове забезпечення діяльності консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів i служб Президента України покладається на його апарат.  
204. Стаття 42. Представництво Президента України в інших органах влади  
205. Для інформування Президента України та представлення його позиції у Верховній Радi України Президент України може призначити своїм розпорядженням постійного представника Президента України у Верховній Радi України.  
206. Для забезпечення реалізації права Президента України на звернення до Конституційного Суду України та представлення його позиції при розгляді справ у Конституційному Суді України Президент України може призначити своїм розпорядженням постійного представника Президента України у Конституційному Суді України. Представники Президента України у Верховній Радi України та у Конституційному Суді України не мають права суміщати свою посаду з мандатом народного депутата України чи з іншим представницьким мандатом.  
207. Організаційне та матерiально-фiнансове забезпечення діяльності представників Президента України у Верховній Радi України та у Конституційному Суді України здійснюється апаратом Президента України. Президент України може призначати постійних або тимчасових представників також в інших органах влади та в міжнародних організаціях.  
208. Стаття 43. Заробітна плата та відпустка Президента України  
209. Президент України за свою діяльність одержує щомісячно заробітну плату, розмір якої визначається окремим законом.  
210. Президент України має право на щорічну відпустку тривалістю сорок п'ять календарних днів з виплатою допомоги для оздоровлення у розмірі подвійної місячної заробітної плати Президента України.  
211. Стаття 44. Подарунки, одержувані Президентом України  
212. Подарунки, одержані Президентом України під час офіційних візитів до іноземних держав або від представників іноземних держав під час їх візитів в Україну, або від юридичних чи фізичних осіб, за винятком символічних сувенірів, є державним майном України. Вони зберігаються в резиденції Президента України або передаються до державних музеїв чи інших державних установ та організацій в установленому порядку, а подарунки, що мають особливу цінність - до скарбниці Національного банку України відповідно до закону України.  
213. Державні нагороди та інші нагороди, одержані Президентом України, належать йому особисто.  
214. Стаття 45. Матерiально-побутове та соціальне забезпечення колишнього Президента України  
215. Президентові України після припинення його повноважень, в тому числі дострокового припинення повноважень Президента України, крім випадку, коли Президента України було усунено з поста в порядку імпічменту:  
216. 1) у місячний строк рішенням Кабінету Міністрів України призначається пенсія у розмірі, встановленому законом;  
217. 2) за рахунок держави сім'ї Президента України надається у власність або постійне користування житло в населеному пункті України, який він обирає для проживання;  
218. 3) протягом п'яти років за рахунок держави надається транспортне обслуговування, послуги спеціального зв'язку та охорона відповідно до закону;  
219. 4) надається право безкоштовного щорічного санаторно-курортного обслуговування його i членів його сім'ї;  
220. 5) надається право довічного безкоштовного медичного обслуговування його i членів його сім'ї у спеціалізованих медичних закладах України.  
221. Колишній Президент України підлягає довічному державному обов'язковому страхуванню.  
222. У разі дострокового припинення повноважень Президента України у зв'язку з його смертю види матерiально-побутового забезпечення, передбачені пунктами 2, 4 i 5 частини першої цієї статті, надаються членам його сім'ї.  
223. Розмір фінансування, що виділяється на утримання колишніх Президентів України, визначається щорічно у Державному бюджеті України окремим рядком.  
224. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
225. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.  
226. 2. Дія статті 45 цього Закону поширюється на колишніх Президентів України, повноваження яких були припинені до набрання чинності цим Законом.  
227. 3. У зв'язку з прийняттям цього Закону визнати таким, що втратив чинність Закон УРСР "Про Президента Української РСР" (N1295-ХII) від 5 липня 1991 року ("Відомості Верховної Ради УРСР", 1991, N33, Ст.446).