Кількість абзаців - 23 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про дошкільну освіту" щодо організації навчально-виховного процесу (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про дошкільну освіту» (щодо організації навчально-виховного процесу)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України «Про дошкільну освіту»:
 
5. 1. У тексті Закону України «Про дошкільну освіту» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, № 49, ст.259 із наступними змінами):
 
6. 1.1. частину третя статті 4 викласти у такій редакції:
«3. Вік немовляти, ранній та дошкільний вік – базові етапи фізичного, психологічного та соціального становлення особистості дитини».
 
7. 1.2. частину четверту статті 4 викласти в такій редакції:
«4. Вікова періодизація:
немовляти (до 1 року);
ранній вік (від 1 до 3 років);
дошкільний вік (від 3 до 6 (7) років):
- молодший дошкільний (від 3 до 4 років);
- середній дошкільний (від 4 до 5 років);
- старший дошкільний (від 5 до 6 (7) років)».
 
8. 1.3. Статтю 6 після абзацу шостого доповнити новим абзацом такого змісту:
«можливість права вільного вибору батьками мови виховання дитини».
У зв’язку з тим абзаци сьомий – десятий вважати абзацами восьмим – одинадцятим;
 
9. 1.4. текст стаття 10 викласти у такій редакції:
«1. Мова (мови) у дошкільній освіті визначається відповідно до Конституції України і законів про мови.
2. Для задоволення національних, культурно-освітніх і мовних потреб громадян можуть створюватись дошкільні навчальні заклади, в яких виховання дітей здійснюється їх національною або іншими мовами навчання.
3. У разі потреби в дошкільних навчальних закладах можуть створюватись окремі групи, в яких виховання здійснюється іншою мовою, ніж у закладах в цілому»;
 
10. 1.5. частину третю статті 11 після слова «власності» доповнити словами «у тому числі корпоративний приватний дошкільний навчальний заклад, заснований на приватній власності суб’єкта господарювання – юридичної особи»;
 
11. 1.6. частину третю після абзацу четвертого статті 12 доповнити абзацом такого змісту:
«Для задоволення освітніх, соціальних потреб громадян у дошкільних навчальних закладах для організації ранньої корекційної роботи можуть створюватися інклюзивні групи»;
 
12. 1.7. частину другу статті 16 доповнити новим абзацом такого змісту;
«у селах, селищах, де відсутні спеціально побудовані окремі приміщення, дошкільні навчальні заклади (групи) можуть відкриватися на базі загальноосвітніх навчальних закладів з правом безоплатного користування приміщеннями, обладнанням або у пристосованих приміщеннях та за умови дотримання санітарного законодавства»;
 
13. 1.8. абзац шостий частини першої статті 19 викласти в такій редакції:
«розробляє та затверджує Базовий компонент дошкільної освіти»;
 
14. 1.9. частину першу після абзацу восьмого статті 19 викласти в такій редакції:
«формує державне замовлення на розробку та придбання програмно-методичного забезпечення, посібників та дитячої літератури, засобів навчально-розвивальної та корекційно-реабілітаційної роботи, а також контролює їхнє надходження до навчальних закладів системи дошкільної освіти»;
 
15. 1.10. абзац третій частини другої статті 19 викласти в такій редакції:
«ведуть облік дітей, що відвідують дошкільні навчальні заклади»;
 
16. 1.11. частину другу статті 23 викласти в такій редакції:
«Дошкільна освіта здійснюється у межах Базового компонента дошкільної освіти за програмами та навчально-методичними посібниками затвердженими центральним органом виконавчої влади у галузі освіти і науки»;
 
17. 1.12. частину другу статті 34 доповнити новим абзацом такого змісту:
«У дошкільних навчальних закладах, незалежно від кількості груп і дітей в них обов’язково забезпечується медичне обслуговування дітей»;
 
18. 1.13. абзац другий частини п’ятої статті 35 викласти в такій редакції:
«Від оплати за харчування дитини звільняються батьки або особи, які їх замінюють, у сім’ях, в яких сукупний дохід на кожного члена за попередній квартал з урахуванням індексу зростання цін не перевищував прожиткового мінімуму, а також батьки або особи, які їх замінюють, діти яких досягли старшого дошкільного віку (від 5 до 6 (7) років».
 
19. 1.14. У тексті Закону слова «спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі освіти і науки», «Академія педагогічних наук» в усіх відмінках замінити відповідно словами «центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки», «Національна академія педагогічних наук України» у відповідних відмінках.
 
20. 2. Прикінцеві положення
 
21. 2.1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, а зміни до частини п’ятої статті 35 починаючи з 01.01.2013 року.
 
22. 2.2. Кабінету Міністрів України у тримісячний термін після набрання чинності цим Законом:
привести власні нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади прийняття ними нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.