Кількість абзаців - 480 Розмітка (ліва колонка)


Про нафту i газ (Друге читання)

0. Проект (23.12.99) ЗАКОН УКРАЇНИ Про нафту i газ  
1. Цей Закон визначає основнi правовi, економiчнi та органiзацiйнi засади дiяльностi нафтогазового комплексу та регулює вiдносини, пов'язанi з особливостями надрокористування у нафтогазовiй галузi, видобутком, транспортуванням, зберiганням, переробкою та використанням нафти i газу з метою забезпечення енергетичної безпеки України, розвитку конкурентних вiдносин в нафтогазовiй галузi, захисту прав споживачiв нафти i газу та працiвникiв галузi.  
2. РОЗДIЛ I. ЗАГАЛЬНI ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термiнiв  
4. У цьому Законi термiни мають таке значення:  
5. дiяльнiсть в нафтогазовiй галузi - дiяльнiсть суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi, пов'язана з пошуком, розвiдкою та розробкою родовищ нафти i газу, транспортуванням, переробкою i зберiганням нафти, газу та продуктiв їх переробки;  
6. вiдправники - юридичнi та фiзичнi особи, що виявили бажання i взяли на себе зобов'язання доставити на приймальнi термiнали пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту нафту, газ або продукти їх переробки на умовах, передбачених вiдповiдною угодою мiж вiдправником i пiдприємством магiстрального трубопровiдного транспорту;  
7. внутрiшня транспортна послуга - перемiщення територiєю України нафти i газу як власного виробництва, так i тих, що надiйшли з iнших країн, для задоволення потреб споживачiв України;  
8. газ - корисна копалина, яка являє собою сумiш вуглеводнiв та невуглеводневих компонентiв i перебуває у газоподiбному станi за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа i температури 20 0С);  
9. геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр - комплекс робiт (геологiчне знiмання, геофiзичнi, геохiмiчнi, аерокосмогеологiчнi дослiдження, прямi пошуки, бурiння i випробування свердловин, дослiдно-промислова розробка, науково-дослiднi i тематичнi роботи, їх аналiз та узагальнення), що проводяться з метою вивчення геологiчної будови i нафтогазоносностi надр на певнiй територiї;  
10. гiрничий вiдвiд - частина надр, надана користувачам для промислової розробки родовищ нафти i газу або для створення та експлуатацiї пiдземних сховищ газу, нафти i продуктiв їх переробки;  
11. державне регулювання дiяльностi у нафтогазовiй галузi - сукупнiсть економiко-правових заходiв держави, спрямованих на формування ринкових вiдносин у сферi дiяльностi суб'єктiв природних монополiй в нафтогазовiй галузi та сумiжних ринкiв з метою забезпечення iнтересiв держави, виробникiв, споживачiв, а також визначення механiзмiв взаємодiї мiж ними, формування ринкових вiдносин у сферi дiяльностi суб'єктiв нафтогазової галузi, захист iнтересiв держави у сферi вiдносин з надрокористування у нафтогазовiй галузi, видобутку, транспортування, зберiгання, переробки та використання нафти i газу;  
12. державне управлiння в нафтогазовiй галузi - система економiчних, правових, органiзацiйних методiв i структур, спрямована на формування, введення в дiю та контроль за дотриманням вимог до дiяльностi суб'єктiв нафтогазової галузi для забезпечення потреб економiки в паливно-енергетичних ресурсах за умови рацiонального використання природних ресурсiв та збереження довкiлля;  
13. дiлянка надр - обмежена по площi i глибинi частина земної кори, на яку у встановленому порядку надається спецiальний дозвiл на користування надрами;  
14. дослiдно-промислова експлуатацiя пiдземного сховища газу - проведення на вибраному для створення сховища об'єктi комплексу робiт, включаючи дослiднi закачування та вiдбирання газу, з метою уточнення можливого максимального об'єму зберiгання газу, iнших гiрничо-геологiчних параметрiв i технiко-економiчних показникiв сховища та вибору рацiонального варiанту його повного облаштування;  
15. дослiдно-промислова розробка родовища нафти i газу - стадiя геологiчного вивчення родовища, на якiй здiйснюється видобуток з родовища обмеженої кiлькостi нафти i газу з метою визначення його промислової цiнностi, уточнення гiрничо-геологiчних та технологiчних параметрiв, необхiдних для пiдрахунку запасiв нафти, газу i супутнiх компонентiв та обгрунтування вибору рацiонального методу (технологiї) промислової розробки родовища;  
16. Єдина система газопостачання - сукупнiсть функцiонально пов'язаних мiж собою пiдприємств з видобутку, транспортування, збереження, переробки та розподiлення газу незалежно вiд форм власностi;  
17. угода про умови користування надрами - угода мiж вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi та заявником на отримання спецiального дозволу на користування надрами про технiчнi, технологiчнi, органiзацiйнi, фiнансовi, економiчнi, соцiальнi, екологiчнi та iншi права i зобов'язання сторiн та про порядок регулювання взаємовiдносин мiж ними в процесi надрокористування на наданiй дiлянцi надр;  
18. магiстральний трубопровiдний транспорт нафти i газу - технологiчний комплекс - окремий трубопровiд (або сукупнiсть трубопроводiв) та пов'язанi з ним єдиним технологiчним процесом об'єкти, за допомогою яких здiйснюється постачання нафти i газу споживачам, включаючи транзитне постачання через територiю України;  
19. надрокористування - геологiчне вивчення або розробка надр з метою пошукiв та розвiдки родовищ нафти й газу, видобутку нафти й газу або їх зберiгання, повернення (захоронення) супутнiх i стiчних вод, iнших вiдходiв, що видобуваються в процесi розвiдки i розробки родовищ нафти i газу.  
20. надрокористувач - суб'єкт пiдприємницької дiяльностi, що має спецiальний дозвiл на користування надрами;  
21. нафта - корисна копалина, що являє собою вуглеводнi, якi перебувають у рiдкому станi за стандартних умов (тиску 760 мм ртутного стовпа i температури 20 0С), та розчиненi в них компоненти;  
22. нафтогазовий комплекс - сукупнiсть об'єктiв i суб'єктiв нафтогазового виробництва;  
23. нафтогазоноснi надра - розташована пiд поверхнею сушi та дном водоймищ частина земної кори, що простягається до глибин, доступних для геологiчного вивчення та освоєння, яка мiстить нафту, газ та супутнi їм компоненти;  
24. перевалювальний комплекс - комплекс споруд для приймання, накопичення, тимчасового зберiгання, та перевантаження з одного виду транспорту на iнший нафти, нафтопродуктiв та скрапленого газу;  
25. пiдземне сховище нафти чи газу - технологiчний комплекс - штучно створений в природнiй або штучнiй ємностi надр накопичувач нафти чи газу i технологiчно поєднанi з ним споруди, якi служать для перiодичного наповнення, зберiгання i вiдбирання нафти чи газу для постачання споживачам;  
26. поклад нафти i газу - одиничне природне скупчення нафти i газу в надрах;  
27. промислова експлуатацiя пiдземного сховища нафти i газу - закачування у пiдземне сховище або вилучення з нього нафти чи газу;  
28. родовище нафти i газу - природне скупчення нафти i газу, що складається з одного чи кiлькох покладiв, якi в планi (горизонтальнiй проекцiї) частково або повнiстю збiгаються мiж собою;  
29. Промислова розробка родовища нафти i газу - технологiчний процес вилучення з родовища нафти i газу i супутнiх їм корисних компонентiв, основною метою якого є визначення промислової цiнностi родовища (дослiдно-промислова розробка родовища) або одержання нафти i газу i супутнiх їм корисних компонентiв як товарної продукцiї (промислова розробка родовища);  
30. транзит нафти, газу та продуктiв їх переробки трубопроводами - перемiщення магiстральними трубопроводами територiєю України мiж прикордонними пунктами приймання та здавання або перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки, що надiйшли з територiї iнших держав i призначенi для споживачiв за межами України, а також перемiщення по магiстральних трубопроводах нафти, газу та продуктiв їх переробки, пов'язане з наданням послуг з тимчасового їх зберiгання або переробки на територiї України з подальшим перемiщенням за її межi;  
31. транспортна послуга - виробничi операцiї з приймання, перемiщення, здавання, тимчасового зберiгання i перевантаження нафти, газу та продуктiв їх переробки;  
32. уповноважений державний орган з питань геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр - орган державної виконавчої влади, на якого покладено здiйснення спецiальних функцiй державного регулювання дiяльностi суб'єктiв у сферi геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр;  
33. уповноважений державний орган з питань розробки нафтогазоносних надр - орган державної виконавчої влади, на якого покладено здiйснення спецiальних функцiй державного регулювання дiяльностi суб'єктiв у сферi видобутку нафти й газу, спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ нафти й газу;  
34. уповноважений державний орган з питань транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки - орган державної виконавчої влади, на якого покладено здiйснення спецiальних функцiй державного регулювання дiяльностi суб'єктiв у сферi транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки магiстральними та мiсцевими нафто- та газопроводами;  
35. уповноважений державний орган з питань нафтогазопереробки - орган державної виконавчої влади, на якого покладено здiйснення спецiальних функцiй державного регулювання дiяльностi суб'єктiв у сферi нафтогазопереробки.  
36. Стаття 2. Сфера дiї Закону  
37. Дiя цього Закону поширюється на вiдносини, що виникають у зв'язку з державним управлiнням та регулюванням у нафтогазовiй галузi України, економiчним стимулюванням її розвитку, геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр, розробкою родовищ нафти i газу, переробкою нафти i газу, зберiганням, транспортуванням та реалiзацiєю нафти, газу та продуктiв їх переробки, та iншими стосунками, предметом яких виступає нафта i газ.  
38. Законодавство про нафту i газ грунтується на Конституцiї України i складається з цього Закону, вiдповiдних положень Кодексу України про надра та iнших законiв, що регулюють дiяльнiсть у нафтогазовому комплексi, а також нормативно-правових актiв, виданих вiдповiдно до Конституцiї України та цих законiв.  
39. Якщо ратифiкованим Верховною Радою України мiжнародним договором встановлено iншi правила, нiж передбаченi цим Законом, застосовуються правила такого мiжнародного договору.  
40. РОЗДIЛ II. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛIННЯ ТА РЕГУЛЮВАННЯ НАФТОГАЗОВОЇ ГАЛУЗI УКРАЇНИ  
41. Стаття 3. Органи, що здiйснюють державне управлiння та регулювання нафтогазової галузi України  
42. Державне управлiння та регулювання дiяльностi в нафтогазовiй галузi України провадиться шляхом встановлення загальних правил цiєї дiяльностi, видачi вiдповiдно до законодавства спецiальних дозволiв на користування надрами, формування тарифної полiтики, iнших заходiв державного впливу.  
43. Державне управлiння та регулювання нафтогазової галузi України здiйснюють:  
44. Кабiнет Мiнiстрiв України;  
45. уповноваженi державнi органи в нафтогазовiй галузi (уповноважений державний орган з питань геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр, уповноважений державний орган з питань розробки нафтогазоносних надр, уповноважений державний орган з питань транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки, уповноважений державний орган з питань нафтогазопереробки);  
46. Мiнiстерство оxоpони навколишнього пpиpодного cеpедовища та ядеpної безпеки;  
47. Державний комiтет з нагляду за охороною працi;  
48. Мiнiстерство економiки України;  
49. Нацiональна комiсiя регулювання електроенергетики;  
50. органи мiсцевого самоврядування.  
51. Кабiнет Мiнiстрiв України визначає стратегiю розвитку та основнi напрями державної полiтики в нафтогазовiй галузi, встановлює Порядок надання спецiальних дозволiв на користування надрами (далi - спецiальнi дозволи), здiйснює iншi повноваження в нафтогазовiй галузi, визначенi Конституцiєю, цим Законом та чинним законодавством України.  
52. До компетенцiї уповноваженого державного органу з питань геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр належить:  
53. розробка нормативних документiв, що регулюють дiяльнiсть у сферi геологiчного вивчення нафтогазоносних надр;  
54. проведення конкурсiв по видачi спецiальних дозволiв на право здiйснення дiяльностi у сферi геологiчного вивчення нафтогазоносних надр та видача спецiальних дозволiв заявникам за результатами конкурсiв;  
55. здiйснення контролю за додержанням умов виданих спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами, додержанням iнших умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi;  
56. розгляд справ про порушення умов спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами i прийняття рiшень за результатами розгляду у межах своєї компетенцiї;  
57. розпорядження одержаною за рахунок державних коштiв iнформацiєю про нафтогазоноснi надра;  
58. розробка вiдповiдної документацiї щодо покладiв нафти й газу, встановлення меж гiрничих вiдводiв;  
59. державна реєстрацiя геологорозвiдувальних робiт;  
60. ведення балансу запасiв нафти i газу в Державному балансi корисних копалин України;  
61. пiдтримка розвитку науковотехнiчної бази геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, накопичення та розповсюдження науково-технiчних досягнень у цiй сферi;  
62. здiйснення iнших повноважень, передбачених вiдповiдним положенням про цей орган.  
63. До компетенцiї уповноваженого державного органу з питань розробки нафтогазоносних надр належить:  
64. розробка нормативних документiв, що регулюють дiяльнiсть суб'єктiв у сферi розробки родовищ нафти й газу, спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ нафти й газу;  
65. проведення конкурсiв по видачi спецiальних дозволiв (лiцензiй) на видобуток нафти й газу, спорудження та експлуатацiю пiдземних сховищ нафти й газу; видача спецiальних дозволiв заявникам за результатами конкурсiв;  
66. здiйснення контролю за додержанням умов виданих спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами, додержанням iнших умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi;  
67. розгляд справ про порушення умов спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами i прийняття рiшень за результатами розгляду у межах своєї компетенцiї;  
68. надання у розпорядження власника спецiального дозволу вiдповiдних дiлянок надр, споруд та обладнання;  
69. погодження умов спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами, а також умов угод про розподiл продукцiї з надрокористувачами;  
70. розпорядження одержаною за рахунок державних коштiв iнформацiєю, що стосується геологiчної розвiдки та експлуатацiї нафтогазоносних надр;  
71. ведення облiку дiлянок надр, що надаються у користування;  
72. сприяння рацiональному використанню нафтогазоносних надр з метою економiї паливно-енергетичних ресурсiв та збiльшення ефективностi пiдприємств, що працюють в цiй галузi;  
73. пiдтримка розвитку науково-технiчної бази видобутку нафти та газу, накопичення та розповсюдження науково-технiчних досягнень у цiй сферi;  
74. розвиток мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва, широке використання можливостей свiтової науки i технiки у нафтогазовiй галузi;  
75. зменшення негативного впливу на стан довкiлля, додержання екологiчної безпеки видобутку, транспортування та зберiгання нафти та газу;  
76. здiйснення iнших повноважень, передбачених вiдповiдним положенням про цей орган.  
77. До компетенцiї уповноваженого державного органу з питань транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки належить:  
78. розробка нормативних документiв, що регулюють дiяльнiсть суб'єктiв у сферi транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки;  
79. здiйснення контролю за додержанням умов, встановлених чинним законодавством для суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi, що здiйснюють транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки;  
80. розпорядження одержаною за рахунок державних коштiв iнформацiєю, що стосується транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки;  
81. пiдтримка розвитку науково-технiчної бази транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки, накопичення та розповсюдження науково-технiчних досягнень у цiй сферi;  
82. розвиток мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва, широке використання можливостей свiтової науки i технiки у нафтогазовiй галузi;  
83. зменшення негативного впливу на стан довкiлля, додержання екологiчної безпеки транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки;  
84. здiйснення iнших повноважень, передбачених вiдповiдним положенням про цей орган.  
85. До компетенцiї уповноваженого державного органу з питань нафтогазопереробки належить:  
86. розробка нормативних документiв, що регулюють дiяльнiсть суб'єктiв у сферi нафтогазопереробки;  
87. розпорядження одержаною за рахунок державних коштiв iнформацiєю, що стосується нафтогазопереробки;  
88. пiдтримка розвитку науково-технiчної бази в галузi нафтопереробки, накопичення та розповсюдження науково-технiчних досягнень у цiй сферi;  
89. розвиток мiжнародного науково-технiчного спiвробiтництва, широке використання можливостей свiтової науки i технiки у нафтогазовiй галузi;  
90. зменшення негативного впливу на стан довкiлля, додержання екологiчної безпеки нафтогазопереробки;  
91. здiйснення iнших повноважень, передбачених вiдповiдним положенням про цей орган.  
92. Органи мiсцевого самоврядування здiйснюють свої повноваження в галузi управлiння та регулювання нафтогазової галузi межах компетенцiї, визначеної законодавством України, в тому числi:  
93. погоджують питання надання у користування на пiдпорядкованiй їм територiї нафтогазоносних надр та земельних дiлянок, розмiщення на цiй територiї об'єктiв нафтогазового виробництва;  
94. беруть участь у розробцi та реалiзацiї комплексних планiв розвитку нафтогазового виробництва на пiдпорядкованiй їм територiї;  
95. здiйснюють контроль за нафтогазовим виробництвом на пiдпорядкованiй їм територiї в межах чинного законодавства.  
96. Органи, що здiйснюють державне управлiння та регулювання нафтогазової галузi України, не мають права втручатися в оперативне регулювання суб'єктами господарської дiяльностi режимiв нафтогазопостачання, визначення напрямкiв транспортних потокiв та обсягiв збуту нафти, газу i продуктiв їх переробки, якщо iнше не передбачено вiдповiдними законодавчими актами.  
97. Стаття 4. Суб'єкти державної власностi в нафтогазовiй галузi  
98. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi, що перебувають у державнiй власностi, здiйснюють пiдприємницьку дiяльнiсть вiдповiдно до чинного законодавства на загальних засадах.  
99. Управлiння часткою держави суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi нафтогазової галузi здiйснюють органи державної виконавчої влади або юридичнi особи, уповноваженi Кабiнетом Мiнiстрiв України. Органи, що здiйснюють державне управлiння та регулювання нафтогазової галузi України, не можуть мати у своїй сферi управлiння суб'єктiв пiдприємницької дiяльностi.  
100. Уповноваженi державнi органи в нафтогазовiй галузi можуть брати участь у розробцi вiдповiдних програм приватизацiї державного майна з метою об'єктивного вiдображення особливостей галузi в цих програмах.  
101. Стаття 5. Антимонопольне регулювання нафтогазової галузi  
102. Суб'єкти пiдприємницької дiяльностi, якi здiйснюють транспортування i розподiл природного газу, транспортування нафти трубопроводами i визнанi в установленому законодавством порядку монополiстами на ринках нафти i газу, не можуть припиняти свою дiяльнiсть або зменшувати її обсяг з метою створення дефiциту нафти чи газу, якщо необхiднiсть такого обмеження не встановлена законодавством України.  
103. Питання монополiзму та недопущення недобросовiсної конкуренцiї в нафтогазовiй галузi контролюються Антимонопольним Комiтетом України в межах, встановлених антимонопольним законодавством України.  
104. РОЗДIЛ III. ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ КОРИСТУВАННЯ НАФТОГАЗОНОСНИМИ НАДРАМИ  
105. Стаття 6. Право власностi на нафту i газ  
106. Виключне право власностi на природнi ресурси нафти i газу, якi знаходяться на територiї України, в тому числi в акваторiях у межах її континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони, належить народовi України.  
107. Право власностi на вилученi з надр нафту i газ переходить до надрокористувача з моменту їх надходження у стовбур свердловини.  
108. Нафта i газ, видобутi надрокористувачем i повернутi в надра для зберiгання, технологiчних цiлей або запобiгання їх знищенню, належать надрокористувачу, якщо iнше не передбачено угодою про умови користування надрами, угодою про розподiл продукцiї або законом.  
109. Пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу майно, що було надане у користування власнику цього дозволу, повертається у державну власнiсть. Споруди, обладнання та iншi активи, що були створенi власником спецiального дозволу в процесi здiйснення пiдприємницької дiяльностi в нафтогазовiй галузi є його власнiстю i пiсля закiнчення строку дiї спецiального дозволу можуть використовуватись ним на власний розсуд, якщо iнше не передбачено угодою про умови користування надрами.  
110. Стаття 7. Надрокористувачi  
111. Надрокористувачами можуть бути будь-якi юридичнi та фiзичнi особи, у тому числi пiдприємства з iноземними iнвестицiями, а також iноземнi юридичнi та фiзичнi особи, якi мають спецiальний дозвiл на користування надрами.  
112. Стаття 8. Спецiальнi дозволи на користування надрами  
113. Користування нафтогазоносними надрами, пошуки i розвiдка родовищ нафти й газу, їх експлуатацiя, спорудження та експлуатацiя пiдземних сховищ для зберiгання нафти й газу вимагають обов'язкового отримання спецiальних дозволiв, що надаються вiдповiдними уповноваженими державними органами в нафтогазовiй галузi, на умовах, визначених чинним законодавством.  
114. Спецiальний дозвiл має мiстити:  
115. вiдомостi про отримувача спецiального дозволу; вид робiт, на проведення яких вiн видається;  
116. визначення меж дiлянки надр, що надаються в користування;  
117. термiн дiї спецiального дозволу;  
118. перелiк обов'язкових додаткiв.  
119. Стаття 9. Принципи надання спецiальних дозволiв на користування надрами  
120. Надання спецiальних дозволiв на користування надрами здiйснюється з додержанням таких принципiв:  
121. використання вiдкритої конкурсної системи при виборi переможця на набуття прав надрокористування i при наданнi спецiальних дозволiв;  
122. надання спецiальних дозволiв на користування надрами тiльки заявникам, якi мають вiдповiдний досвiд, квалiфiкацiю, матерiальнотехнiчнi та фiнансовi можливостi для користування надрами;  
123. забезпечення державою гарантiй власникам спецiальних дозволiв - надрокористувачам, передбачених чинним законодавством та захист їх iнтересiв на протязi всього строку дiї спецiального дозволу;  
124. прiоритетнiсть вимог екологiчної безпеки, обов'язковiсть додержання екологiчних стандартiв, нормативiв та обмежень пiд час дослiдження та розробки нафтогазоносних надр;  
125. забезпечення максимально ефективного i рацiонального використання нафтогазоносних надр;  
126. сприяння конкуренцiї, диверсифiкацiї технiчного i фiнансового забезпечення робiт i недопущення монополiзму пiд час дослiдження та розробки нафтогазоносних надр;  
127. платнiсть за надання спецiальних дозволiв на користування надрами;  
128. попереднє погодження надання спецiального дозволу на користування надрами з органами виконавчої влади з питань земельних ресурсiв, водного господарства, геологiї та використання надр, охорони навколишнього природного середовища.  
129. Стаття 10. Види спецiальних дозволiв на користування надрами  
130. На користування надрами надаються такi види спецiальних дозволiв:  
131. на пошуки i розвiдку родовищ (геологiчне вивчення надр);  
132. на видобування нафти i газу (промислова розробка родовищ);  
133. на пошуки i розвiдку з подальшою промисловою розробкою виявлених родовищ нафти i газу (єдиний спецiальний дозвiл);  
134. на будiвництво та експлуатацiю пiдземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин, у тому числi пiдземних сховищ нафти чи газу та споруд для захоронення вiдходiв виробництва нафтогазової галузi i супутнiх вод.  
135. Видобування непридатних для побутового використання мiнералiзованих пiдземних вод для потреб нафтогазової галузi та захоронення супутнiх i стiчних вод у нафтогазоносних пластах та пластах, насичених мiнералiзованими водами, що не придатнi для господарського i побутового використання, в межах цiєї дiлянки здiйснюється надрокористувачами без спецiального дозволу на водокористування.  
136. Придатнiсть мiнералiзованих пiдземних вод для побутового та господарського використання встановлюється органом, визначеним Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
137. Надрокористувач, який має спецiальний дозвiл на видобування нафти i газу, має право проводити в межах наданої йому дiлянки надр пошуки i розвiдку нових покладiв нафти i газу за умови укладення додаткової угоди про умови користування надрами на проведення робiт з геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр i отримання на це спецiального дозволу.  
138. Надрокористувач, який має спецiальний дозвiл на створення i використання пiдземних сховищ газу, нафти та продуктiв їх переробки, може здiйснювати додаткове геологiчне вивчення (дорозвiдку) об'єктiв, у яких планується створити пiдземнi сховища.  
139. Стаття 11. Порядок надання спецiальних дозволiв  
140. Спецiальнi дозволи надаються на конкурсних засадах у порядку, що визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
141. Iноземним юридичним i фiзичним особам нафтогазоноснi надра надаються у користування на конкурснiй основi на пiдставi угод (контрактiв), порядок укладення яких встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
142. У разi вiдкриття покладу нафти i газу надрокористувач, який здiйснював пошук i розвiдку родовищ, має переважне право на одержання спецiального дозволу на користування надрами цiєї дiлянки для видобування нафти i газу. Додатковi процедури отримання спецiального дозволу на промислову розробку передбачаються угодою про умови користування надрами, укладеною з власником спецiального дозволу на геологiчне вивчення надр.  
143. Вiдмова вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi у видачi спецiального дозволу, яка не є обгрунтованою, або порушення вiдповiдним органом порядку видачi такого дозволу можуть бути оскарженi в судi чи арбiтражному судi.  
144. Власник спецiального дозволу не може дарувати, продавати або будь-яким чином вiдчужувати права, наданi йому спецiальним дозволом, будь-якiй iншiй юридичнiй чи фiзичнiй особi.  
145. Стаття 12. Конкурс на отримання спецiального дозволу  
146. Конкурс по видачi спецiального дозволу визнається таким, що вiдбувся, якщо у ньому взяло участь не менше двох учасникiв.  
147. У випадку, якщо лише один суб'єкт пiдприємницької дiяльностi подав заявку на отримання спецiального дозволу, i вiдсутнiсть iнших учасникiв зумовлена причинами, що визнанi об'єктивними органом, який проводить конкурс, то спецiальний дозвiл видається заявниковi за умови його вiдповiдностi усiм вимогам, що встановленi органом, що проводить конкурс.  
148. Обов'язковою умовою участi в конкурсi є надання повної та достовiрної iнформацiї вiдповiдно до встановленої процедури проведення конкурсу.  
149. Спецiальний дозвiл надається заявнику не пiзнiше нiж через 60 днiв з моменту визнання його переможцем конкурсу. Протягом цього термiну мають бути завершенi всi необхiднi процедури Антимонопольного комiтету та iнших державних органiв, та укладено угоду про умови користування надрами.  
150. Умови проведення конкурсiв на отримання спецiального дозволу розробляються органом, що проводить конкурс i затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України. При оголошеннi конкурсу орган, що проводить конкурс, повинен оприлюднити наступну iнформацiю:  
151. строк дiї спецiального дозволу;  
152. вичерпна характеристика в межах, якi необхiднi для даного виду спецiального дозволу, природних умов, ландшафту та геологiчної будови дiлянок надр, що надаються в користування;  
153. вичерпна характеристика обладнання та споруд, що надаються в користування вiдповiдно до умов спецiального дозволу;  
154. у випадку промислової розробки надр - вся необхiдна документацiя щодо технологiчних, хiмiчних, геологiчних, фiзичних та iнших параметрiв наф ти й газу, що буде видобуватися;  
155. орiєнтовний обсяг капiтальних вкладень, якi необхiдно здiйснити на початковiй та наступних стадiях використання спецiального дозволу;  
156. розмiр платнi за отримання спецiального дозволу;  
157. iнша iнформацiя, визначена органом, що проводить конкурс.  
158. На запит учасникiв конкурсу, орган, що проводить конкурс, зобов'язаний надати будь-яку iнформацiю, що не складає державної таємницi, i стосується дiлянки надр, яка надається в користування.  
159. Пiсля оголошення переможця конкурсу, орган, що проводить конкурс остаточно узгоджує з переможцем умови спецiального дозволу та угоди про умови користування надрами. При цьому окремi параметри спецiального дозволу та угоди про умови користування надрами, що виносилися на конкурс, можуть бути змiненi за погодженням сторiн, за винятком розмiру платнi за отримання спецiального дозволу.  
160. У випадку, якщо переможець конкурсу i орган, що проводить конкурс не дiйшли згоди щодо умов спецiального дозволу, або переможець конкурсу вiдмовляється вiд отримання спецiального дозволу, орган, що проводить конкурс визначає iншого переможця серед учасникiв конкурсу.  
161. Стаття 13. Визнання конкурсу недiйсним  
162. У випадку проведення конкурсу на видання спецiального дозволу з порушенням встановленого порядку конкурс може бути визнано недiйсним у судовому порядку.  
163. У разi визнання конкурсу недiйсним виданий спецiальний дозвiл анулюється. В цьому випадку орган, що проводив конкурс, проводить конкурс повторно.  
164. Стаття 14. Строк дiї спецiальних дозволiв на користування надрами  
165. Спецiальний дозвiл на користування надрами надається на строк для:  
166. геологiчного вивчення нафтогазоносних надр - не бiльш як 5 рокiв;  
167. видобування нафти i газу (промислова розробка родовищ) - не бiльш як 35 рокiв;  
168. геологiчного вивчення надр з подальшою розробкою виявлених родовищ нафти i газу - на строк, що охоплює перiод дiї спецiального дозволу на геологiчне вивчення i видобування нафти i газу (промислова розробка родовищ);  
169. спорудження та експлуатацiї пiдземних сховищ нафти чи газу - не бiльш як 20 рокiв.  
170. Надрокористувач, який належно виконував вимоги та умови, передбаченi спецiальним дозволом та угодою про користування надрами, має переважне право на продовження строку дiї спецiального дозволу. У разi продовження строку дiї спецiального дозволу його умови можуть бути змiненi за згодою сторiн.  
171. Строк дiї спецiального дозволу починається з дня початку проведення робiт на визначенiй дiлянцi надр. Надрокористувач зобов'язаний приступити до проведення робiт на визначенiй дiлянцi надр протягом 180 календарних днiв з моменту отримання спецiального дозволу.  
172. Стаття 15. Надання земельних дiлянок для потреб нафтогазової галузi  
173. Надання земельних дiлянок у користування для потреб нафтогазової галузi здiйснюється у порядку, встановленому земельним законодавством України.  
174. Стаття 16. Вимоги до дiлянок надр, на користування якими надаються спецiальнi дозволи  
175. Дiлянки надр, на користування якими надаються спецiальнi дозволи, повиннi обмежуватися вiдповiдною площею i глибиною. Повний або частковий збiг дiлянок для однакових видiв надрокористування (крiм геологiчного вивчення надр) не допускається.  
176. Взаємовiдносини мiж надрокористувачами, що провадять дiяльнiсть у межах однiєї i тiєї ж територiї, визначаються в угодах, укладених мiж ними та погоджених з вiдповiдним державним органом в нафтогазовiй галузi.  
177. Для видобування i зберiгання нафти i газу дiлянки надр повиннi повнiстю охоплювати виявлене родовище нафти чи газу або створене пiдземне сховище.  
178. Площа дiлянки надр, яка надається для видобування нафти i газу, повинна вiдповiдати розмiру родовища.  
179. Розмiри i межi дiлянок, що надаються у користування, встановлюються центральним органом виконавчої влади з питань геологiї та використання надр згiдно iз законодавством. Максимальна площа дiлянок, якi надаються для геологiчного вивчення нафтогазоносних надр, не може перевищувати 500 квадратних кiлометрiв. Дiлянки бiльшої площi надаються надрокористувачам за рiшенням Кабiнету Мiнiстрiв України.  
180. Якщо виявлене родовище або створене пiдземне сховище виходить за межi дiлянки надр, наданої у користування з метою геологiчного вивчення, за заявкою надрокористувача площу цiєї дiлянки може бути збiльшено для цiєї ж мети без проведення конкурсу, якщо сумiжна дiлянка надр не надана в користування.  
181. Кiлькiсть дiлянок надр, якi можуть бути наданi одному надрокористувачу, регулюється чинним антимонопольним законодавством України.  
182. Стаття 17. Основнi права та обов'язки власникiв спецiальних дозволiв  
183. Надрокористувач - власник спецiального дозволу - має право:  
184. використовувати надану йому дiлянку надр для здiйснення виключно того виду дiяльностi, що зазначений в спецiальному дозволi;  
185. залучати на пiдрядних умовах виконавцiв окремих видiв робiт, пов'язаних з користуванням надрами, якi мають технiчнi можливостi, що вiдповiдають вимогам законодавства про нафту i газ, за умови прийняття ними вiдповiдальностi за дотримання екологiчних стандартiв i вимог;  
186. вiльно розпоряджатися належною йому часткою нафти i газу в порядку, передбаченому угодою про умови користування надрами, угодою про розподiл продукцiї та чинним законодавством;  
187. здiйснювати переговори щодо продовження строку дiї спецiального дозволу, припиняти свою дiяльнiсть на дiлянцi надр на умовах, визначених угодою про умови користування надрами.  
188. Власник спецiального дозволу зобов'язаний:  
189. забезпечити повноту геологiчного вивчення, рацiональне комплексне використання i охорону надр згiдно з угодою про умови користування надрами та програмою робiт;  
190. дотримуватись вимог законодавства України, чинних стандартiв, правил, норм виконання робiт, пов'язаних з користуванням надрами;  
191. створити безпечнi для працiвникiв i населення умови проведення робiт, пов'язаних iз користуванням надрами;  
192. вiдшкодовувати завданi ним збитки довкiллю та населенню.  
193. Вичерпний перелiк прав та обов'язкiв власника спецiального дозволу визначається угодою про умови користування надрами.  
194. Стаття 18. Надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами для створення та використання пiдземних сховищ нафти, газу та продуктiв їх переробки  
195. Надання спецiальних дозволiв на створення та використання пiдземних сховищ здiйснюється на пiдставi технiко-економiчного обгрунтування доцiльностi їх створення.  
196. Переважне право на одержання спецiального дозволу на створення пiдземного сховища газу у пористому пластi виснаженого родовища (покладу) газу має надрокористувач, який мав спецiальний дозвiл на видобування нафти i газу цього родовища.  
197. Стаття 19. Особливостi надання спецiальних дозволiв на користування нафтогазоносними надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України  
198. Спецiальним дозволом на право користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України обумовлюється особливий режим ведення робiт, який погоджується з органами, що забезпечують охорону державного кордону України, державними органами, що регулюють судноплавство, рибний та iнший промисел, екологiчну безпеку, забезпечують охорону, рацiональне використання водних живих ресурсiв.  
199. Надання у користування надр континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України здiйснюється з урахуванням правового режиму морських просторiв. В межах внутрiшнiх i територiальних вод, якi є частиною державної територiї України, видача спецiальних дозволiв здiйснюється у загальному порядку.  
200. Одержання спецiального дозволу на користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України означає одночасне набуття права на користування акваторiєю в межах дiлянки надр для проведення робiт, передбачених спецiальним дозволом. При неможливостi розмiстити вiдповiднi технологiчнi споруди для користування надрами в межах акваторiї дiлянки надр, цi споруди розмiщуються в акваторiї поза межами дiлянки надр.  
201. В угодi про умови користування надрами щодо користування надрами континентального шельфу та виключної (морської) економiчної зони України можуть встановлюватись додатковi вимоги, якi не суперечать законодавству України, у тому числi вимоги щодо надання в оренду об'єктiв iнфраструктури (штучних островiв, установок i споруд) в районi дiї спецiального дозволу чи прилеглих до нього дiлянок у тих випадках, коли це необхiдно для безпечного проведення робiт i охорони здоров'я працiвникiв, якi задiянi у роботах, що виконуються вiдповiдно до спецiального дозволу.  
202. Стаття 20. Спiльне використання надр у нафтогазовiй галузi  
203. Якщо пiд час розвiдувальних робiт вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi зроблено обгрунтований висновок про знаходження родовища (родовищ) нафти i газу в межах дiлянок двох або бiльше надрокористувачiв, укладається угода про спiльну розвiдку та розробку родовища, яка погоджується з цим органом.  
204. У разi вiдсутностi згоди мiж надрокористувачами щодо умов спiльного користування надрами цi умови визначає вiдповiдний уповноважений державний орган в нафтогазовiй галузi. У разi незгоди надрокористувачiв iз запропонованими умовами спiльного надрокористування питання вирiшується в судовому порядку.  
205. Стаття 21. Вiдмова у наданнi спецiального дозволу на користування надрами  
206. Спецiальний дозвiл на користування надрами не надається у випадку, коли:  
207. документи подано з порушенням вимог проведення конкурсу на отримання спецiального дозволу;  
208. заявник подав органу, який видав спецiальний дозвiл, недостовiрнi вiдомостi про себе;  
209. заявник вiдмовляється вiд сплати збору за використання надр або не сплатив його у встановлений строк.  
210. Спори у разi вiдмови у наданнi спецiального дозволу вирiшуються у судовому порядку.  
211. Стаття 22. Визнання спецiального дозволу недiйсним  
212. Спецiальнi дозволи, виданi з порушенням встановленого порядку їх отримання, визнаються недiйсними в судовому порядку.  
213. Стаття 23. Призупинення дiї спецiального дозволу на користування надрами  
214. Дiя спецiального дозволу на користування надрами може бути тимчасово призупинена органом, який видав спецiальний дозвiл, безпосередньо або за поданням органiв державного гiрничо-технiчного, екологiчного i санiтарного контролю та органiв мiсцевого самоврядування у випадку:  
215. порушення надрокористувачем або уповноваженим ним виконавцем умов спецiального дозволу або угоди про умови користування надрами;  
216. виникнення внаслiдок виконання робiт, пов'язаних з використанням надр на дiлянцi, безпосередньої загрози життю чи здоров'ю працiвникiв надрокористувача або населення;  
217. неодноразового порушення вимог i норм щодо охорони довкiлля i рацiонального використання надр;  
218. виконання робiт на наданiй дiлянцi, не обумовлених спецiальним дозволом.  
219. Призупинення дiї спецiального дозволу не знiмає з надрокористувача обов'язку проводити роботи, пов'язанi iз запобiганням виникненню аварiйної ситуацiї або усуненням її наслiдкiв.  
220. Призупинення дiї спецiального дозволу на користування надрами не перериває термiн дiї цього дозволу.  
221. Дiя спецiального дозволу поновлюється пiсля усунення надрокористувачем причин, що обумовили призупинення його дiї, i сплати усiх фiнансових санкцiй, накладених у зв'язку з причинами, що обумовили призупинення його дiї.  
222. Стаття 24. Вiдмiна спецiального дозволу та позбавлення надрокористувача спецiального дозволу на користування нафтогазоносними надрами  
223. Вiдмiна спецiального дозволу здiйснюється у випадку:  
224. коли зникла потреба у користуваннi надрами;  
225. закiнчення встановленого строку його дiї;  
226. вiдмови надрокористувача вiд користування надрами;  
227. виникнення умови, передбаченої спецiальним дозволом, що виключає можливiсть подальшого використання надр;  
228. припинення дiяльностi надрокористувача;  
229. вилучення в установленому законодавством порядку наданої у користування дiлянки надр.  
230. Позбавлення надрокористувача спецiального дозволу здiйснюється як санкцiя за порушення умов користування нафтогазоносними надрами у випадку:  
231. призупинення дiї спецiального дозволу i невжиття надрокористувачем заходiв для усунення причин цього призупинення;  
232. визнання виданого спецiального дозволу недiйсним;  
233. коли надрокористувач без поважних причин протягом ста восьмидесяти днiв з моменту отримання спецiального дозволу не приступив до користування надрами;  
234. використання надр не за призначенням.  
235. Надрокористувачi, що були позбавленi спецiального дозволу, протягом десяти рокiв позбавляються права на його повторне отримання, в тому числi i на iншi дiлянки надр.  
236. Позбавлення надрокористувача спецiального дозволу здiйснюється органом, що його видав. Рiшення про позбавлення надрокористувача спецiального дозволу може бути оскаржене у судовому порядку.  
237. Позбавлення надрокористувача спецiального дозволу тягне за собою розiрвання угоди про умови користування надрами. Вiдшкодування збиткiв сторiн, пов'язаних з позбавленням спецiального дозволу (втрачена вигода, безповоротнi капiтальнi витрати надрокористувача, консервацiйнi i лiквiдацiйнi роботи тощо) здiйснюється сторонами вiдповiдно до угоди про умови користування надрами.  
238. Стаття 25. Угода про умови користування надрами  
239. Угода про умови користування надрами є невiд'ємним додатком до спецiального дозволу, який регламентує i конкретизує передбаченi чинним законодавством України та спецiальним дозволом технiчнi, технологiчнi, органiзацiйнi, фiнансовi, економiчнi, соцiальнi, екологiчнi та правовi аспекти надрокористуванняя на вiдповiднiй дiлянцi надр.  
240. Заявник, що задовiльнив вимоги отримання спецiального дозволу, узгоджує з вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi положення угоди про умови користування надрами.  
241. У разi досягнення згоди мiж вiдповiдним органом i заявником щодо угоди про умови користування надрами, остання укладається одночасно з наданням спецiального дозволу. Неможливiсть досягнення згоди щодо угоди про умови користування надрами тягне за собою вiдхилення клопотання заявника про отримання спецiального дозволу.  
242. Iстотними умовами угоди про умови користування надрами є:  
243. права i обов'язки сторiн;  
244. програма робiт, що повинна бути виконана власником спецiального дозволу на дiлянцi надр, порядок її уточнення чи змiни;  
245. технiка i технологiя проведення робiт;  
246. порядок фiнансування робiт;  
247. термiни виконання робiт;  
248. зобов'язання щодо охорони навколишнього природного середовища;  
249. умови продовження, призупинення або припинення дiї спецiального дозволу, процедури контролю за виконанням умов спецiального дозволу;  
250. право власностi на iнформацiю, отриману в результатi користування нафтогазоносними надрами;  
251. право власностi на майно, що створене i використовується у зв'язку з виконанням угоди про умови користування надрами; умови i порядок розподiлу майна мiж надрокористувачем та державою пiсля закiнчення термiну дiї спецiального дозволу;  
252. умови продовження термiну дiї спецiального дозволу, його призупинення чи дострокового припинення, в тому числi при виникненнi обставин непереборної сили або стихiйного лиха (форсмажору);  
253. порядок проведення i фiнансування лiквiдацiйних робiт;  
254. юридична i економiчна вiдповiдальнiсть сторiн;  
255. умови страхування;  
256. порядок розгляду спорiв.  
257. Угода про умови користування надрами може доповнюватись iншими положеннями, якi не суперечать чинному законодавству i визначаються з урахуванням особливостей проведення передбачених спецiальним дозволом робiт.  
258. Стаття 26. Державний контроль за дотриманням правил i нормативiв користування надрами i умов спецiальних дозволiв та угоди про умови користування надрами  
259. Державний контроль за дотриманням правил i нормативiв користування надрами, умов спецiальних дозволiв та угод про умови користування надрами здiйснюють вiдповiднi уповноваженi державнi органи в нафтогазовiй галузi.  
260. Надрокористувач зобов'язаний надавати цим органам необхiдну для їх роботи документацiю та iнформацiю, давати уснi або письмовi пояснення з питань, що вiдносяться до компетенцiї цих органiв.  
261. У випадку виявлення порушень вiдповiднi органи можуть тимчасово припинити провадження робiт, передбачених спецiальним дозволом, до усунення цих порушень (призупинити дiю спецiального дозволу), а також розглянути питання про позбавлення надрокористувача спецiального дозволу.  
262. У випадку змiни законодавства пiд час дiї спецiального дозволу та вiдповiдної угоди про умови користування надрами за бажанням надрокористувача можуть застосовуватись законодавчi норми, що дiяли на момент отримання спецiального дозволу та укладення вiдповiдної угоди про умови користування надрами до закiнчення термiну їх дiї.  
263. РОЗДIЛ IV. ОСОБЛИВОСТI ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГЕОЛОГIЧНОГО ВИВЧЕННЯ НАФТОГАЗОНОСНОСТI НАДР  
264. Стаття 27. Етапи геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр  
265. Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр подiляється на три етапи: регiональний, пошуковий i розвiдувальний.  
266. Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапi регiональних робiт (рiзнi види геологiчного, геофiзичного та геохiмiчного знiмання, бурiння опорних та параметричних свердловин) проводиться з метою вивчення закономiрностей геологiчної будови територiй, оцiнки прогнозних ресурсiв нафти i газу, видiлення об'єктiв для проведення подальших пошукових робiт.  
267. На пошуковому i розвiдувальному етапах виконуються роботи з виявлення, дослiдження та геологоекономiчної оцiнки нових родовищ нафти i газу, а також пiдготовки їх до промислового освоєння.  
268. Кожний етап складається з окремих стадiй робiт. У межах однiєї територiї можливе сумiщення у часi рiзних етапiв i стадiй.  
269. Стаття 28. Проведення геологорозвiдувальних робiт на дiлянках, де здiйснюється видобування нафти i газу  
270. У разi коли на дiлянцi, наданiй надрокористувачевi для видобування нафти i газу, виникає необхiднiсть проведення пошукових i розвiдувальних робiт, вiдповiдний уповноважений державний орган в нафтогазовiй галузi зобов'язаний надiслати надрокористувачевi пропозицiю щодо проведення таких робiт.  
271. Надрокористувач, який одержав таку пропозицiю, повинен у мiсячний строк дати письмову згоду або обгрунтовану вiдмову вiд проведення пошукових i розвiдувальних робiт. У разi вiдмови надрокористувача або неодержання протягом мiсяця вiд нього вiдповiдi вiдповiдний орган надає спецiальний дозвiл на проведення пошукiв i розвiдки на цiй дiлянцi на конкурсних засадах.  
272. Стаття 29. Державна реєстрацiя геологорозвiдувальних робiт  
273. Роботи, пов'язанi з геологiчним вивченням нафтогазоносностi надр пiдлягають обов'язковiй державнiй реєстрацiї та облiку, що провадяться у встановленому законодавством порядку вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi. Матерiали для реєстрацiї таких геологорозвiдувальних робiт надає надрокористувач.  
274. Стаття 30. Звiтнiсть про геологiчне вивчення нафтогазоносних надр  
275. Надрокористувач, який здiйснює роботи з геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр, пiсля їх завершення складає геологiчний звiт про виконанi роботи та їх результати i передає його до Державного iнформацiйного геологiчного фонду.  
276. Розвiдувальнi роботи на родовищах нафти i газу завершуються шляхом затвердження вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi геолого-економiчної оцiнки запасiв нафти i газу та супутнiх компонентiв згiдно з порядком, встановленим Кабiнетом Мiнiстрiв України. Звiт про геолого-економiчну оцiнку запасiв передається до державного iнформацiйного геологiчного фонду.  
277. Стаття 31. Володiння i розпорядження геологiчною iнформацiєю щодо нафтогазоносностi надр  
278. Геологiчна iнформацiя, одержана (придбана) за кошти Державного бюджету, є державною власнiстю i використовується згiдно з чинним законодавством України.  
279. Геологiчна iнформацiя, одержана (придбана) за власнi кошти надрокористувача, є його власнiстю. Умови використання цiєї iнформацiї встановлюються чинним законодавством України.  
280. Умови розпорядження геологiчною iнформацiєю щодо нафтогазоносностi надр визначаються Положенням про порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю, що затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
281. Положення про порядок розпорядження геологiчною iнформацiєю визначає в тому числi належнiсть геологiчної iнформацiї до стратегiчно важливої або комерцiйної.  
282. Будь-яка юридична або фiзична особа може звернутися iз запитом щодо геологiчної iнформацiї в Державний iнформацiйний геологiчний фонд.  
283. Державний iнформацiйний геологiчний фонд за умови вiдповiдної оплати наданих ним послуг зобов'язаний надавати будь-яку iнформацiю щодо нафтогазоносностi надр за запитом будь-якої юридичної або фiзичної особи, якщо ця iнформацiя не є стратегiчно важливою або комерцiйною.  
284. Iнформацiя, не передана до Державного iнформацiйного геологiчного фонду, пiдлягає збереженню надрокористувачем або його правонаступниками.  
285. Державний iнформацiйний геологiчний фонд безкоштовно надає iнформацiю про використанi родовища нафти та газу, або про тi родовища, якi з певних причин не можуть перебувати у промисловiй розробцi вiдповiдним уповноваженим державним органам в нафтогазовiй галузi.  
286. Стаття 32. Фiнансування геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр  
287. Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапi регiональних робiт проводиться за рахунок передбачених у державному бюджетi коштiв, а також за власнi кошти надрокористувачiв за їх бажанням. Надрокористувач, який здiйснює регiональнi роботи за власнi кошти, має переважне право на отримання спецiального дозволу на подальше геологiчне вивчення нафтогазоносних надр та видобування нафти i газу на вiдповiднiй дiлянцi.  
288. Геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр на етапах пошукiв та розвiдки родовищ нафти i газу здiйснюється надрокористувачами за власнi або залученi ними кошти, а також за кошти Державного бюджету. Частину сьому статті виключити, оскільки будь яка інформація про надра країни незалежно від того ким вона одержана повинна передаватися на зберігання до Державного інформаційного геологічного фонду і це повинно бути відображено в Законі. Якщо ця інформація буде знаходитися ще і в приватних користувачів, то не виключено, що згодом вона буде для країни втрачена назавжди і необхідно буде її поновлювати і здавати на зберігання до фонду на що буде витрачатися багато сил і коштів.  
289. Порядок формування i використання коштiв на геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр визначається чинним законодавством України.  
290. Фiнансування геологорозвiдувальних робiт за рахунок державних коштiв здiйснюється тiльки у тому випадку, якщо це передбачено у Державному бюджетi на вiдповiдний рiк.  
291. Поклади нафти й газу, що були знайденi внаслiдок геологорозвiдувальних робiт, що фiнансувалися за рахунок держави, передаються в промислову розробку на конкурсних засадах.  
292. Якщо геологiчне вивчення нафтогазоносностi надр здiйснено за рахунок надрокористувача, що має намiр здiйснювати їх промислову розробку, то надра передаються йому поза конкурсом.  
293. РОЗДIЛ V. ОРГАНIЗАЦIЙНI ОСНОВИ РОЗРОБКИ НАФТОВИХ I ГАЗОВИХ РОДОВИЩ  
294. Стаття 33. Етапи розробки нафтових i газових родовищ  
295. Залежно вiд основних завдань процес розробки нафтових i газових родовищ подiляється на два послiдовних етапи:  
296. дослiдно-промислова розробка, яка є одночасно останньою стадiєю геологiчного вивчення родовища;  
297. промислова розробка родовища.  
298. Стаття 34. Дослiдно-промислова розробка нафтових i газових родовищ  
299. Введення родовища або окремого покладу в дослiдно-промислову розробку здiйснюється за рiшенням вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi на пiдставi обгрунтованої заяви надрокористувача, до якої додається проект дослiдно-промислової розробки родовища (покладу), затверджений цим органом, та проект його облаштування.  
300. Строк дослiдно-промислової розробки родовища обгрунтовується в проектi дослiдно-промислової розробки.  
301. Видобуток нафти i газу з родовища (покладу) за час його дослiдно-промислової розробки не повинен спричиняти iстотного зменшення обсягу кiнцевого видобутку та обмежити кiлькiсть найбiльш ефективних методiв промислової розробки родовища.  
302. Допускається встановлення строку дослiдно-промислової розробки як строку досягнення максимально допустимих величин певних технологiчних параметрiв розробки родовища або покладу, але не бiльш як 5 рокiв.  
303. Стаття 35. Введення нафтових i газових родовищ у промислову розробку  
304. Введення родовища або окремого покладу в промислову розробку здiйснюється за рiшенням вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi на пiдставi обгрунтованої заяви надрокористувача.  
305. Для введення родовища (покладу) в промислову розробку подаються:  
306. спецiальний дозвiл на користування надрами;  
307. геолого-економiчна оцiнка запасiв родовища (покладу) за результатами розвiдувальних робiт;  
308. акт на користування земельною дiлянкою та акт про надання гiрничого вiдводу для розробки родовища;  
309. затверджений вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi технологiчний проект (схема) промислової розробки родовища (покладу), а також комплексний проект його облаштування, виконаний спецiалiзованими органiзацiями з додержанням правил i вимог законодавства України;  
310. дозвiл мiсцевих органiв центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною працi на проведення робiт.  
311. Стаття 36. Основнi вимоги до промислової розробки нафтових i газових родовищ  
312. Пiд час здiйснення промислової розробки нафтових i газових родовищ надрокористувачi зобов'язанi:  
313. застосовувати прогресивнi технологiї i технiку, що забезпечують рацiональне використання пластової енергiї та найбiльш повне вилучення з надр i використання нафти, газу i супутнiх компонентiв за наявностi задовiльних показникiв рентабельностi розробки родовища (покладу);  
314. не допускати вибiркової розробки найбiльш продуктивних дiлянок родовищ;  
315. безумовно i своєчасно виконувати всi технiчнi вимоги затвердженого технологiчного проекту (схеми) розробки родовища i комплексного проекту його облаштування;  
316. дотримуватись Правил розробки нафтових i газових родовищ, затверджених вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi;  
317. забезпечувати достовiрний облiк видобутих нафти, газу, супутнiх компонентiв за кожною свердловиною, покладом (об'єктом розробки) i за родовищем вцiлому, своєчасне подання вiдповiдним органам виконавчої влади встановленої звiтностi вiдповiдно до законодавства;  
318. забезпечувати безумовне виконання встановлених стандартiв i правил щодо забезпечення пiд час промислової розробки родовищ охорони працi та екологiчної безпеки;  
319. на родовищах, розташованих у прикордоннiй зонi, запобiгати вилученню нафти i газу з цих родовищ з територiї сусiднiх держав, а у разi виявлення таких фактiв негайно повiдомляти про це вiдповiднi державнi органи;  
320. надавати представникам вiдповiдних державних органiв пiд час виконання ними службових обов'язкiв необхiдну iнформацiю та забезпечувати вiльний доступ на об'єкти нафтогазової галузi;  
321. забезпечувати повне i своєчасне виконання умов спецiального дозволу та угоди про умови користування надрами;  
322. вiдшкодовувати збитки, завданi довкiллю та населенню внаслiдок їх дiяльностi.  
323. Стаття 37. Використання свердловин та об'єктiв облаштування родовищ нафти i газу пiсля закiнчення або призупинення дiї спецiального дозволу  
324. У разi закiнчення або призупинення термiну дiї спецiального дозволу i небажаннi надрокористувача продовжити строк його дiї усi свердловини та об'єкти облаштування родовища нафти i газу, розташованi на наданiй у користування дiлянцi, передаються на договiрнiй основi iншому надрокористувачу, якщо iнше не передбачено положеннями угоди про умови користування надрами або угоди про розподiл продукцiї.  
325. Стаття 38. Виведення родовищ iз промислової розробки  
326. Виведення родовищ нафти i газу з промислової розробки, а також контроль за впливом лiквiдованих при цьому промислових об'єктiв на довкiлля здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України з дотриманням вимог Кодексу України про надра.  
327. Стаття 39. Страхування при промисловiй розробцi нафтогазових родовищ  
328. При розробцi нафтогазоносних надр власники спецiального дозволу зобов'язанi укласти страховi угоди на випадок:  
329. завдання екологiчної шкоди внаслiдок аварiй чи технiчних неполадок при розробцi нафтогазового родовища;  
330. пошкодження державного майна протягом термiну розробки нафтогазового родовища, наданого в користування;  
331. завдання iншої матерiальної шкоди суспiльству та державi.  
332. Всi випадки, що пiдлягають страхуванню, вiдображаються в угодi про умови користування надрами. За бажанням власника спецiального дозволу можуть бути укладенi страховi угоди на iншi випадки, що не вважаються обов'язковими вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi.  
333. З метою фiнансування витрат, пов'язаних iз наслiдками стихiйного лиха, лiквiдацiєю аварiй та негативного впливу на довкiлля в процесi розробки нафтогазових родовищ створюється Державний галузевий страховий екологiчний фонд.  
334. Порядок його створення та використання його коштiв встановлюється Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
335. РОЗДIЛ VI. ПIДЗЕМНI СХОВИЩА НАФТИ, ГАЗУ I НАФТОПРОДУКТIВ  
336. Стаття 40. Право власностi на пiдземнi сховища  
337. Пiдземнi сховища нафти, газу та продуктiв їх переробки, що створенi в природних ємностях, є об'єктами права власностi українського народу.  
338. Пiдземнi сховища нафти, газу та продуктiв їх переробки, створенi надрокористувачем у штучних ємностях, належать надрокористувачевi.  
339. Стаття 41. Порядок створення та експлуатацiя пiдземних сховищ нафти, газу i продуктiв їх переробки  
340. Створення та експлуатацiя пiдземних сховищ нафти, газу i продуктiв їх переробки проводиться на пiдставi спецiальних дозволiв вiдповiдно до затверджених вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi технологiчних схем i проектiв та проектiв їх облаштування.  
341. Технологiчнi схеми i проекти створення та експлуатацiї пiдземних сховищ i технiчнi проекти облаштування цих сховищ складаються органiзацiями, якi мають лiцензiї на виконання таких робiт.  
342. Технологiчнi i технiчнi проекти на спорудження i реконструкцiю пiдземних сховищ пiдлягають у встановленому порядку технiко-економiчнiй та екологiчнiй експертизi, а також експертизi з охорони працi.  
343. Введення пiдземних сховищ у дослiдно-промислову i промислову експлуатацiю здiйснюється на пiдставi заяви надрокористувача за рiшенням вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi, погодженим з Державним комiтетом з нагляду за охороною працi.  
344. Стаття 42. Етапи створення i використання пiдземних сховищ  
345. Технологiчне проектування i роботи щодо створення та експлуатацiї пiдземних сховищ проводяться у два етапи:  
346. дослiдно-промислова експлуатацiя;  
347. промислова експлуатацiя.  
348. На етапi дослiдно-промислової експлуатацiї розробляється i реалiзується її технологiчна схема для уточнення технологiчних параметрiв створюваного сховища. На етапi промислової експлуатацiї за результатами дослiдно-промислової експлуатацiї забезпечується розроблення та реалiзацiя технологiчного проекту промислової експлуатацiї, в якому уточнюються параметри створюваного сховища та розробляються заходи, спрямованi на забезпечення ефективної експлуатацiї сховища.  
349. У разi створення пiдземних сховищ в об'єктах простої геологiчної будови за наявностi достатнiх даних перша стадiя проектування може бути виключена. У разi недостатнього геологiчного вивчення структур та пластiв, у яких планується створення пiдземного сховища, перед складанням технологiчної схеми дослiдно-промислової експлуатацiї проводиться дорозвiдка геологiчних об'єктiв.  
350. Стаття 43. Вiдносини мiж пiдприємствами, що здiйснюють експлуатацiю пiдземних сховищ, i власниками нафти, газу та продуктiв їх переробки  
351. Зберiгання нафти, газу та продуктiв їх переробки у пiдземних сховищах здiйснюється на основi договорiв, укладених мiж пiдприємствами, що експлуатують пiдземнi сховища, i власниками нафти, газу та продуктiв їх переробки.  
352. РОЗДIЛ VII. МАГIСТРАЛЬНИЙ ТРУБОПРОВIДНИЙ ТРАНСПОРТ I ПЕРЕВАЛЮВАЛЬНI КОМПЛЕКСИ НАФТИ, ГАЗУ ТА ПРОДУКТIВ ЇХ ПЕРЕРОБКИ  
353. Стаття 44. Власнiсть на об'єкти магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси нафти, газу та продуктiв їх переробки  
354. Об'єкти магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси нафти, газу та продуктiв їх переробки, що побудованi пiсля набрання чинностi Законом України "Про трубопровiдний транспорт", можуть перебувати в державнiй, комунальнiй або приватнiй власностi.  
355. Держава має право викупити частку майна обсягом не менше 51% фактичної вартостi об'єкту або магiстрального трубопроводу нафти, газу i продуктiв їх переробки, що побудованi юридичними особами рiзних форм власностi чи реконструйованi за кошти iнвесторiв.  
356. Право власностi на перевалювальнi комплекси мають суб'єкти пiдприємницької дiяльностi всiх форм власностi згiдно з законодавством України.  
357. Стаття 45. Будiвництво, експлуатацiя та виведення з експлуатацiї магiстральних трубопроводiв нафти, газу та продуктiв їх переробки  
358. Будiвництво об'єктiв трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки, а також їх ремонт та експлуатацiю здiйснюють органiзацiї i пiдприємства, якi одержали лiцензiю вiдповiдно до законодавства.  
359. Виведення iз експлуатацiї магiстральних трубопроводiв нафти, газу та продуктiв їх переробки здiйснюється в порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
360. Тимчасове виведення магiстральних трубопроводiв та їх дiльниць з експлуатацiї вiдбувається у разi змiни напрямкiв транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки, економiчної недоцiльностi їх подальшої експлуатацiї та несумiсностi їх подальшої експлуатацiї з вимогами правил безпеки.  
361. Стаття 46. Вiдносини мiж пiдприємствами магiстрального трубопровiдного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки i вiдправниками  
362. Вiдносини мiж пiдприємствами магiстрального трубопровiдного транспорту, перевалювальними комплексами нафти, газу та продуктiв їх переробки i вiдправниками регулюються законодавством, вiдповiдними договорами та угодами.  
363. Iстотними умовами договору є втрати, якiсть та час надходження транспортованої продукцiї трубопроводами.  
364. Вiдправник зобов'язаний надати уповноваженому представнику магiстрального трубопровiдного транспорту крiм документа на одержання транспортних послуг та лiцензiї на експорт та iмпорт i квоти також документи, якi засвiдчують право власностi на нафту, газ та продукти їх переробки, що пiдлягають транспортуванню, або право розпорядження ними за дорученням власника та пiдтверджують згоду вантажоприймальника прийняти нафту, газ або продукти їх переробки.  
365. Вiдправники мають рiвнi права на користування магiстральним трубопровiдним транспортом i перевалювальними комплексами, що перебувають у державнiй власностi. Вiдправники мають право обирати маршрут траспортування.  
366. У разi коли вiдправник не використовує або неповнiстю використовує визначенi укладеною угодою обсяги транспортних послуг, пiдприємства магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальнi комплекси мають право залучати невикористанi обсяги для потреб iншого вiдправника.  
367. Сумарний обсяг транспортних послуг визначається пропускною спроможнiстю магiстрального трубопроводу згiдно з його технiчними характеристиками.  
368. У разi коли пропускна спроможнiсть магiстральних трубопроводiв, що перебувають в державнiй власностi, не забезпечує транспортування нафти, газу та продуктiв їх переробки всiма вiдправниками у заявленому обсязi, кожний окремий вiдправник має право на пропорцiйну частку загальної пропускної спроможностi.  
369. Стаття 47. Транзит нафти, газу та продуктiв їх переробки магiстральним трубопровiдним транспортом  
370. Дiяльнiсть, пов'язана з функцiонуванням магiстрального трубопровiдного транспорту, за допомогою якого здiйснюється транзит нафти, газу i продуктiв їх переробки, провадиться на основi законодавства України та мiжнародних договорiв України.  
371. Справляння податкiв i платежiв за наданi послуги з транзиту нафти, газу i продуктiв їх переробки територiєю України здiйснюється згiдно iз законодавством України.  
372. У разi виникнення спорiв мiж сторонами угоди про транзит не допускається припинення або скорочення транзиту нафти, газу та продуктiв їх переробки пiдприємством трубопровiдного транспорту до вирiшення спору в судi, якщо iнше не передбачено вiдповiдною угодою.  
373. Стаття 48. Оплата послуг магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки  
374. Транспортнi послуги пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки оплачуються вiдправниками за тарифами, затвердженими вiдповiдним уповноваженим державним органом в нафтогазовiй галузi.  
375. Тарифи, затвердженi на внутрiшнi або транзитнi транспортнi послуги, на послуги з перевалювання, повиннi бути не менше нiж за 60 календарних днiв до їх впровадження доведенi через засоби масової iнформацiї до пiдприємств магiстрального трубопровiдного транспорту i перевалювальних комплексiв нафти, газу та продуктiв їх переробки.  
376. Стаття 49. Вiдмова в транспортуваннi нафти, газу та продуктiв їх переробки  
377. Пiдприємства магiстрального трубопровiдного транспорту мають право вiдмовити вiдправнику в транспортуваннi нафти, газу та продуктiв їх переробки у разi:  
378. несвоєчасного подання заявки на транспортнi послуги;  
379. вiдсутностi у вiдправника документiв, що пiдтверджують право власностi на продукцiю, що пiдлягає транспортуванню, або право на розпорядження нею за дорученням власника, а також документiв на право поставки цiєї продукцiї на експорт;  
380. невiдповiдностi якостi продукцiї, що пiдлягає транспортуванню, державним стандартам України;  
381. неоплати транспортних послуг в обсягах i термiни, передбаченi у вiдповiдних договорах про їх надання.  
382. Вiдмова у транспортуваннi нафти, газу та продуктiв їх переробки з iнших причин не допускається.  
383. Стаття 50. Єдина система газопостачання  
384. У межах Єдиної системи газопостачання дiють обов'язковi для всiх органiзацiйних структур виробнича дисциплiна, правила надання оперативної iнформацiї про обсяги газопостачання, об'єм, режими транспортування i споживання газу, облiковий час, порядок взаємодiї структур системи у разi виникнення ускладнень з газопостачанням в окремих регiонах України пiд час рiзких похолодань, аварiй, планового ремонту.  
385. Положення про Єдину систему газопостачання затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
386. Стаття 51. Управлiння Єдиною системою газопостачання України  
387. Управлiння Єдиною системою газопостачання здiйснюється вiдповiдним органом виконавчої влади, до функцiй якого належить:  
388. забезпечення технологiчного та органiзацiйного зв'язку мiж газовидобувними, газопереробними пiдприємствами, сховищами газу i пiдприємствами трубопровiдного транспорту;  
389. централiзоване оперативне управлiння потоками газу;  
390. встановлення збалансованих режимiв газопостачання та газоспоживання з метою забезпечення надiйного i безпечного функцiонування всiх суб'єктiв Єдиної системи газопостачання;  
391. проведення єдиної науково-технiчної та iнвестицiйної полiтики щодо розвитку i реконструкцiї Єдиної системи газопостачання;  
392. розробка та реалiзацiя балансiв газу.  
393. РОЗДIЛ VIII. ПРАВОВI ТА ЕКОНОМIЧНI УМОВИ ДIЯЛЬНОСТI НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНИХ ПIДПРИЄМСТВ  
394. Стаття 52. Суб'єкти господарської дiяльностi в галузi переробки нафти та газу  
395. Господарську дiяльнiсть в галузi переробки нафти i газу здiйснюють юридичнi особи (далi - нафтогазопереробнi пiдприємства) незалежно вiд форм власностi.  
396. Вiдносини, пов'язанi iз здiйсненням господарської дiяльностi в галузi переробки нафти i газу, регулюються цим Законом, iншими нормативно-правовими актами України.  
397. Стаття 54. Проектування, будiвництво i реконструкцiя нафтогазопереробних пiдприємств  
398. Будiвництво i реконструкцiя нафтогазопереробних пiдприємств здiйснюються вiдповiдно до затверджених технiчних проектiв згiдно з чинними в Українi будiвельними нормами та правилами.  
399. Технiчнi проекти будiвництва та реконструкцiї нафтогазопереробних пiдприємств розробляються спецiалiзованими органiзацiями, якi мають лiцензiї на виконання вказаних робiт.  
400. Проектна документацiя на будiвництво i реконструкцiю нафтогазопереробних пiдприємств має проходити технiко-економiчну та екологiчну експертизу в порядку, встановленому чинним законодавством.  
401. Стаття 55. Забезпечення нафтогазопереробних пiдприємств нафтою, газом та компонентами виробництва  
402. Нафтогазопереробнi пiдприємства самостiйно формують програму своєї господарської дiяльностi та вибiр постачальникiв нафти i газу.  
403. Вiдповiднi державнi органи забезпечують диверсифiкацiю джерел забезпечення нафтогазопереробних пiдприємств нафтою, газом та компонентами виробництва.  
404. Стаття 56. Дiяльнiсть нафтогазопереробних пiдприємств по виготовленню та реалiзацiї продукцiї  
405. Нафтогазопереробнi пiдприємства забезпечують виробництво продуктiв переробки нафти i газу, надають послуги з переробки давальницької сировини та здiйснюють iншу дiяльнiсть у вiдповiдностi до їх статутiв.  
406. Нафтогазопереробнi пiдприємства мають право створювати власну мережу для реалiзацiї продукцiї, самостiйно встановлювати цiни на продукцiю та послуги вiдповiдно до чинного законодавства України.  
407. Нафтогазопереробнi пiдприємства здiйснюють заходи щодо пiдвищення технiчного рiвня виробництва, поглиблення рiвня переробки нафтогазової сировини, пiдвищення якостi продуктiв переробки та забезпечують збереження кiлькостi i якостi нафтогазової сировини при її зберiганнi.  
408. РОЗДIЛ IХ. ОХОРОНА ДОВКIЛЛЯ  
409. Стаття 57. Охорона довкiлля у процесi геологiчного вивчення нафтогазоносностi надр  
410. У проектах на проведення регiональних, пошукових та розвiдувальних робiт на нафту i газ повиннi передбачатися заходи, спрямованi на охорону довкiлля (у тому числi надр) вiд негативного впливу виробничих процесiв.  
411. Проекти на проведення геологорозвiдувальних робiт у санаторно-курортних, iсторико-культурних та природоохоронних зонах пiдлягають спецiальнiй екологiчнiй експертизi.  
412. Стаття 58. Охорона довкiлля у процесi видобування, транспортування, зберiгання i переробки нафти, газу та продуктiв їх переробки  
413. Реалiзацiя проектiв, у тому числi iнвестицiйних, на будiвництво, експлуатацiю, реконструкцiю (технiчне переоснащення, розширення, перепрофiлювання тощо), консервацiю та лiквiдацiю пiдприємств, виробництв та об'єктiв, пов'язаних з видобуванням, транспортуванням, зберiганням, переробкою i розподiлом нафти, газу та продуктiв їх переробки, здiйснюються лише за наявностi позитивного висновку державної екологiчної експертизи.  
414. Пiдприємства, споруди та iншi технологiчнi об'єкти нафтогазової галузi повиннi бути обладнанi пристроями та устаткуванням для вловлювання, очищення або знешкодження шкiдливих викидiв та скидiв, а також приладами контролю за кiлькiстю та складом забруднюючих речовин.  
415. Забороняється введення в дiю пiдприємств, споруд та iнших об'єктiв нафтогазової галузi, на яких у повному обсязi не забезпечено додержання вимог екологiчної безпеки та виконання заходiв, передбачених у проектах на їх будiвництво i реконструкцiю.  
416. Стаття 59. Лiквiдацiя аварiйних викидiв газу, нафти чи пластової води iз свердловин  
417. Надрокористувачі, якi здiйснюють бурiння розвiдувальних та експлуатацiйних нафтових i газових свердловин, а також розробку нафтових i газових родовищ та експлуатацiю пiдземних сховищ газу, повиннi укладати iз спецiалiзованими пiдроздiлами iз запобiгання та лiквiдацiї вiдкритих нафтових i газових фонтанiв угоди на виконання ними аварiйних робiт у разi виникнення неконтрольованих викидiв iз свердловин нафти, газу, пластової води або їх сумiшi.  
418. Стаття 60. Охороннi та санiтарно-захиснi зони об'єктiв нафтогазової галузi  
419. Для забезпечення безпеки населення, що проживає в районi розташування об'єктiв нафтогазової галузi, встановлюються охороннi та санiтарно-захиснi зони, розмiри i порядок використання яких визначаються законодавством та проектами цих об'єктiв, затвердженими в установленому порядку.  
420. РОЗДIЛ X. ОСОБЛИВОСТI ФIНАНСОВОГО ТА ПОДАТКОВОГО РЕЖИМУ В НАФТОГАЗОВIЙ ГАЛУЗI  
421. Стаття 61. Економiчнi важелi державного регулювання в нафтогазовiй галузi  
422. Державне регулювання економiчних умов дiяльностi в нафтогазовiй галузi здiйснюється шляхом нормативного регулювання особливостей формування валових витрат та нарахування амортизацiї, а також шляхом надання цiльових субсидiй або iнших видiв фiнансової пiдтримки.  
423. Стаття 62. Платежi за користування нафтогазоносними надрами  
424. Нормативи i порядок справляння зборiв (обов'язкових платежiв) за користування надрами встановлюються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
425. Стаття 63. Вимоги до встановлення розмiру зборiв за користування надрами  
426. Встановлення розмiру зборiв за користування надрами здiйснюється з урахуванням таких вимог:  
427. нормативи збору за користування надрами та рентної плати повиннi встановлюватися диференцiйовано для груп родовищ за попередньо визначеними критерiями щодо гiрничо-геологiчних та економiчних умов їх розробки. Вiднесення конкретного родовища до певної групи за визначеними критерiями здiйснюється за рiшенням вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi;  
428. норматив збору за геологорозвiдувальнi роботи, що виконуються за рахунок Державного бюджету, встановлюється в розмiрах, необхiдних для фiнансування регiональних геологорозвiдувальних робiт на нафту i газ;  
429. збiр за користування надрами, яке виконується за рахунок державного бюджету, справляється з вартостi видобутих нафти i газу, скоригованої з урахуванням обсягiв фактично оплаченої продукцiї;  
430. нормативи зборiв за користування надрами коригуються з урахуванням спiввiдношення iндексу цiн на нафту чи газ та офiцiйного iндексу iнфляцiї;  
431. нормативи рентних платежiв та збору за користування надрами встановлюються у спiввiдношеннi до вартостi видобутої вуглеводневої сировини.  
432. Стаття 64. Стимулювання науково-технiчних розробок у нафтогазовiй галузi  
433. Будь-яка юридична або фiзична особа може звернутися до вiдповiдного уповноваженого державного органу в нафтогазовiй галузi з пропозицiєю, практична реалiзацiя якої може забезпечити пiдвищення ефективностi видобутку, зберiгання, або транспортування нафти та газу.  
434. У разi, якщо доцiльнiсть реалiзацiї запропонованої пропозицiї буде встановлена цим органом, винахiдник має право на отримання доходу в розмiрi 50% економiї при реалiзацiї зазначеної пропозицiї пiсля сплати всiх передбачених законодавством вiдрахувань.  
435. У випадку, якщо юридична або фiзична особа надає пропозицiї, що стосуються не конкретного пiдприємства, а передбачають вiдкриття нових або вже виявлених, але тих, що не перебувають у промисловiй розробцi родовищ нафти та газу, вона має право на прiоритетне фiнансування з боку держави у виглядi кредитiв, пiльгового оподаткування тощо при розробцi вказаних родовищ.  
436. Держава сприяє впровадженню заходiв щодо пiдвищення технiчного рiвня виробництва, поглиблення рiвня переробки нафти, газу i продуктiв їх переробки шляхом:  
437. звiльнення вiд сплати ввiзного мита на устаткування та матерiали, необхiднi для реконструкцiї нафтогазових пiдприємств;  
438. надання податкових пiльг при реалiзацiї проектiв глибокої переробки нафти;  
439. сприяння в отриманнi iноземних кредитiв для забезпечення фiнансування будiвництва об'єктiв глибокої переробки нафти та охорони навколишнього природного середовища.  
440. Стаття 65. Iнвестування на умовах договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть  
441. Якщо для дiяльностi, пов'язаної з використанням надр, залучаються iнвестицiї на умовах договору про спiльну iнвестицiйну дiяльнiсть, спiльне виробництво, виробничу кооперацiю, один iз учасникiв цього договору зобов'язаний мати вiдповiдний спецiальний дозвiл на користування надрами.  
442. РОЗДIЛ ХI. ОКРЕМI ПИТАННЯ РЕГУЛЮВАННЯ ДIЯЛЬНОСТI У НАФТОГАЗОВIЙ ГАЛУЗI  
443. Стаття 66. Охорона об'єктiв нафтогазової галузi  
444. Особливо важливi об'єкти нафтогазової галузi, перелiк яких визначається Кабiнетом Мiнiстрiв України, охороняються спецiалiзованими охоронними пiдроздiлами.  
445. Режим охорони iнших об'єктiв нафтогазової галузi вiдповiднi пiдприємства визначають самостiйно з додержанням вимог законодавства України.  
446. Стаття 67. Особливостi умов працi у нафтогазовiй галузi  
447. Пiдприємства нафтогазової галузi зобов'язанi укомплектувати робочi мiсця квалiфiкованими кадрами, забезпечувати їм надiйний соцiальний захист.  
448. Працiвники, якi забезпечують виробничi процеси в нафтогазовiй галузi, зобов'язанi проходити спецiальну пiдготовку i перевiрку знань (атестацiю) згiдно з вимогами законодавства. Перелiк спецiальностей i посад працiвникiв, якi повиннi проходити спецiальну пiдготовку i атестацiю, затверджується за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань працi i соцiальної полiтики.  
449. Персоналу пiдприємств нафтогазової галузi, який перебуває в зонi впливу шкiдливих i небезпечних факторiв, надаються передбаченi законодавством соцiальнi пiльги у порядку, встановленому Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
450. Робочi мiсця для працевлаштування iнвалiдiв створюються пiдприємствами нафтогазової галузi в кiлькостi, що становить до чотирьох вiдсоткiв чисельностi працiвникiв, зайнятих у непромисловому виробництвi.  
451. Дисциплiна працi працiвникiв, зайнятих на роботах по видобутку нафти i газу на континетальному шельфi, а також працiвникiв спецiалiзованої служби iз запобiгання та лiквiдацiї нафтових та газових фонтанiв регулюється вiдповiдними положеннями, що затверджуються Кабiнетом Мiнiстрiв України.  
452. Стаття 68. Страйки на пiдприємствах нафтогазової галузi  
453. Страйки на пiдприємствах нафтогазової галузi забороняються у разi, коли припинення роботи створює загрозу життю i здоров'ю людей, довкiллю або перешкоджає запобiганню стихiйному лиху, аварiям, катастрофам чи лiквiдацiї їх наслiдкiв.  
454. Стаття 69. Правопорушення у нафтогазовiй галузi  
455. Правопорушеннями у нафтогазовiй галузi є:  
456. крадiжка нафти, газу та продуктiв їх переробки, у тому числi з трубопроводiв. Крадiжкою газу є також його споживання у разi вiдсутностi угоди з постачальником або понад обсяги, передбаченi такою угодою, та самовiльне пiдключення до об'єктiв газопостачання;  
457. пошкодження приладiв облiку нафти, газу та продуктiв їх переробки;  
458. розукомплектування та пошкодження об'єктiв нафтогазової галузi, розкрадання майна цих об'єктiв;  
459. створення перешкод у виконаннi робiт, пов'язаних з обслуговуванням об'єктiв нафтогазової галузi;  
460. порушення встановлених норм безпеки, що створює загрозу безпечнiй життєдiяльностi населення та експлуатацiйного персоналу;  
461. порушення правил охорони об'єктiв нафтогазової галузi;  
462. вчинення насильницьких дiй, якi перешкоджають виконанню оперативним персоналом та посадовими особами об'єктiв нафтогазової галузi своїх службових обов'язкiв;  
463. порушення умов та правил дiяльностi, що передбаченi вiдповiдним спецiальним дозволом та угодою про умови користування надрами;  
464. незабезпечення газом споживачiв, якi не допускають порушень своїх зобов'язань перед постачальниками;  
465. вiдмова пiдприємств нафтогазової галузi надавати iнформацiю щодо нафтогазоносностi надр до Державного iнформацiйного геологiчного фонду у випадках, передбачених чинним законодавством;  
466. невиконання розпоряджень, експертних висновкiв, приписiв органiв, якi здiйснюють державний нагляд i контроль за дотриманням дiючого законодавства в нафтогазовiй галузi, а також створення перешкод для виконання службових обов'язкiв представниками цих органiв.  
467. Законодавством України можуть бути передбаченi iншi види правопорушень у нафтогазовiй галузi.  
468. Стаття 70. Вiдповiдальнiсть за порушення законодавства у нафтогазовiй галузi  
469. Правопорушення у нафтогазовiй галузi тягне за собою встановлену законодавством України дисциплiнарну, адмiнiстративну, цивiльно-правову та кримiнальну вiдповiдальнiсть.  
470. Стаття 71. Мiжнародне спiвробiтництво  
471. Суб'єкти нафтогазової галузi беруть участь у мiжнародному науково-технiчному, зовнiшньоекономiчному та iнших формах мiжнародного спiвробiтництва вiдповiдно до державних програм та мiжнародних договорiв, ратифiкованих Верховною Радою України.  
472. РОЗДIЛ XII. ПРИКIНЦЕВI ПОЛОЖЕННЯ  
473. 1. Цей Закон набирає чинностi з дня його опублiкування.  
474. 2. До приведення iнших законiв у вiдповiднiсть з нормами цього Закону вони дiють у частинi, що не суперечить цьому Закону.  
475. 3. Кабiнету Мiнiстрiв України у двомiсячний строк:  
476. подати на розгляд Верховної Ради України пропозицiї щодо приведення законодавчих актiв України у вiдповiднiсть iз Законом України "Про нафту i газ";  
477. привести свої рiшення у вiдповiднiсть iз цим Законом;  
478. забезпечити перегляд i скасування мiнiстерствами та iншими центральними органами виконавчої влади України прийнятих ними нормативно-правових актiв, що не вiдповiдають цьому Закону;  
479. вiдповiдно до компетенцiї забезпечити прийняття нормативно-правових актiв, передбачених цим Законом.