Кількість абзаців - 471 Розмітка (ліва колонка)


Про громадянство України (Друге читання)

0. Проект(23.03.2000) Закон України Про внесення змін до Закону України "Про громадянство України"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. Внести зміни до Закону України "Про громадянство України" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст.701; 1993 р., N 14, ст.121; 1994 р., N 33, ст.229, N 43, ст.390; 1997 р., N 23, ст.169), виклавши його в такій редакції:  
3. Закон України  
4. "Про громадянство України"  
5. Цей Закон відповідно до Конституції України визначає правовий зміст громадянства України, підстави і порядок його набуття та припинення, повноваження державних органів, що беруть участь у вирішенні питань громадянства України, порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.  
6. Розділ І Загальні положення  
7. Стаття 1. Визначення термінів  
8. У цьому Законі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  
9. Громадянство України - стійкий правовий зв'язок між фізичною особою і Україною, що знаходить свій вияв у їх взаємних правах та обов'язках.  
10. Громадянин України - особа, яка набула громадянство України в порядку, передбаченому законами України та міжнародними договорами України.  
11. Іноземець - особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином іншої держави або держав.  
12. Особа без громадянства - особа, яку жодна держава не вважає своїм громадянином відповідно до свого законодавства.  
13. Дитина - неповнолітня особа віком до 18 років.  
14. Реєстрація громадянства України - внесення уповноваженим на те органом у відповідні облікові документи запису про набуття особою громадянства України, на підставі якого видається документ, що підтверджує громадянство України.  
15. Проживання на території України на законних підставах - проживання в Україні особи, яка має у чинному паспорті відмітку про постійну або тимчасову прописку на території України або зареєструвала на території України свій національний паспорт або має посвідку на постійне чи тимчасове проживання на території України або їй надано статус біженця чи притулок в Україні.  
16. Безперервне проживання на території України - проживання в Україні особи, якщо її разовий виїзд за кордон у приватних справах не перевищував 60 днів, а в сумі за рік - 180 днів. Не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження або зміна особою місця проживання на території України.  
17. Незалежна від особи причина неотримання документа про припинення іноземного громадянства - невидача особі, у якої прийняли клопотання про припинення іноземного громадянства, документа про припинення громадянства у встановлений законодавством іноземної держави термін (за винятком випадків, коли особі було відмовлено у припиненні громадянства) або відсутність у законодавстві іноземної держави процедури припинення її громадянства за ініціативою особи або висока вартість оформлення виходу з іноземного громадянства, що перевищує мінімальну заробітну плату, встановлену в Україні.  
18. Законні джерела існування - заробітна плата, прибуток від підприємницької діяльності або власності, пенсія, стипендія, аліменти, соціальні виплати та допомога, власні фінансові заощадження або фінансова допомога від членів сім'ї, інших фізичних та юридичних осіб.  
19. Стаття 2. Принципи законодавства України про громадянство  
20. Законодавство України про громадянство ґрунтується на принципах:  
21. 1) єдиного громадянства - громадянства держави України, що виключає можливість існування громадянства адміністративно-територіальних одиниць України. Якщо громадянин України набув громадянство (підданство) іншої держави або держав, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України. Якщо іноземець набув громадянство України, то у правових відносинах з Україною він визнається лише громадянином України;  
22. 2) запобігання виникненню випадків без громадянства;  
23. 3) неможливості позбавлення громадянина України громадянства України;  
24. 4) визнання права громадянина України на зміну громадянства;  
25. 5) неможливості автоматичного набуття громадянства України іноземцем або особою без громадянства внаслідок укладення шлюбу з громадянином України та автоматичного припинення громадянства України одним з подружжя внаслідок припинення громадянства України другого з подружжя;  
26. 6) рівності перед законом громадян України незалежно від підстав і порядку набуття ними громадянства України.  
27. Стаття 3. Законодавство про громадянство України Питання громадянства України регулюється Конституцією України, цим Законом, чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
28. Стаття 4. Документи, які підтверджують громадянство України  
29. Документами, які підтверджують громадянство України є:  
30. 1) паспорт громадянина України;  
31. 2) свідоцтво про набуття громадянства України (для осіб віком до 16 років);  
32. 3) паспорт громадянина України для виїзду за кордон;  
33. 4) тимчасове посвідчення громадянина України;  
34. 5) проїзний документ дитини;  
35. 6) дипломатичний паспорт;  
36. 7) службовий паспорт;  
37. 8) посвідчення особи моряка;  
38. 9) посвідчення члена екіпажу;  
39. 10) посвідчення особи на повернення в Україну.  
40. Розділ ІІ Набуття громадянства України  
41. Стаття 5. Підстави набуття громадянства України  
42. Громадянство України набувається:  
43. 1) внаслідок його визнання;  
44. 2) за народженням;  
45. 3) за територіальним походженням;  
46. 4) внаслідок прийняття до громадянства;  
47. 5) внаслідок поновлення у громадянстві;  
48. 6) внаслідок усиновлення;  
49. 7) внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування;  
50. 8) внаслідок встановлення над особою, визнаною судом недієздатною, опіки;  
51. 9) внаслідок набуття громадянства одним або обома батьками дитини;  
52. 10) у зв'язку з перебуванням у громадянстві України одного чи обох батьків дитини;  
53. 11) внаслідок встановлення батьківства;  
54. 12) за підставами, передбаченими чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
55. Стаття 6. Набуття громадянства України внаслідок його визнання  
56. Громадянами України є:  
57. 1) усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України;  
58. 2) особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак, які на момент набрання чинності Законом України "Про громадянство України" (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав.  
59. Особи, зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті, є громадянами України з 24 серпня 1991 року, а зазначені у пункті 2  
60. - з 13 листопада 1991 року.  
61. Стаття 7. Набуття громадянства України за народженням  
62. Дитина, батьки або один з батьків якої на момент її народження були громадянами України, є громадянином України.  
63. Дитина, яка народилася на території України від осіб без громадянства, є громадянином України.  
64. Дитина, яка народилася за межами України від осіб без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства іншої держави, є громадянином України.  
65. Дитина, яка народилася на території України від іноземців, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набувала за народженням громадянства жодного з батьків, є громадянином України.  
66. Дитина, яка народилася на території України, одному з батьків якої надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, і не набула за народженням громадянство жодного з батьків або набула за народженням громадянство держави, захистом якої не може користуватися, є громадянином України.  
67. Дитина, яка народилася на території України від іноземця і особи без громадянства, які постійно на законних підставах проживають на території України, і не набула за народженням громадянства того з батьків, який є іноземцем, є громадянином України.  
68. Новонароджена дитина, знайдена на території України, обоє з батьків якої невідомі (знайда), є громадянином України.  
69. Дитина, яка має право на набуття громадянства України за народженням, є громадянином України з моменту народження.  
70. Стаття 8. Набуття громадянства України за територіальним походженням  
71. Особа, яка сама або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися або постійно проживали на території, яка стала територією України відповідно до статті 5 Закону України "Про правонаступництво України", а також на інших територіях, що входили до складу Української Народної Республіки, Західно-Української Народної Республіки, Української Держави, Української Соціалістичної Радянської Республіки, Закарпатської України, Української Радянської Соціалістичної Республіки, і є особою без громадянства або взяла зобов'язання припинити іноземне громадянство та подала у встановленому цим Законом порядку заяву про бажання набути громадянство України, а також її діти, реєструються громадянами України.  
72. Дитина, яка народилася чи постійно проживала на території УРСР (або хоча б один з її батьків, дід чи баба народилися чи постійно проживали на територіях, зазначених у частині першій цієї статті) і є особою без громадянства, реєструється громадянином України за заявою одного з батьків або опікуна чи піклувальника.  
73. Дитина, яка народилася на території України від батьків, які є іноземцями, і набула за народженням громадянство одного або обох батьків, яке було припинене, реєструється громадянином України за клопотанням одного з батьків або опікуна чи піклувальника.  
74. Заяви про набуття громадянства України особами, зазначеними у частині першій цієї статті, які є громадянами держав, міжнародний договір України з якими дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином цієї держави, можуть подаватися лише після припинення іноземного громадянства.  
75. Особа, зазначена у частині першій цієї статті, яка є іноземцем, має припинити іноземне громадянство протягом року з моменту реєстрації її громадянином України і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що здійснив реєстрацію. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може отримати його, або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.  
76. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не поширюється на іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.  
77. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.  
78. Стаття 9. Прийняття до громадянства України  
79. Іноземець або особа без громадянства можуть бути за їх клопотаннями прийняті до громадянства України.  
80. Умовами прийняття до громадянства України є:  
81. 1) визнання і дотримання Конституції України та законів України;  
82. 2) зобов'язання припинити іноземне громадянство або неперебування в іноземному громадянстві (для осіб, які були громадянами держав, міжнародні договори України з якими дозволяють особам звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо доведуть, що не є громадянами іншої договірної сторони). Особа, яка є іноземцем, може взяти зобов'язання припинити іноземне громадянство протягом року з моменту прийняття її до громадянства України. Вона має припинити іноземне громадянство і подати документ про це, виданий повноважними органами відповідної держави, до органу, що прийняв документи про прийняття її до громадянства України. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може його отримати, або їй надано статус біженця в Україні чи притулку в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.  
83. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не поширюється на іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України, а також осіб без громадянства;  
84. 3) безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх п'яти років.  
85. Це правило не поширюється на особу, яка постійно проживає в Україні і перебувають у шлюбі з громадянином України терміном понад два роки, та особу, яка постійно проживає в Україні та перебувала понад два роки у шлюбі з громадянином України, який було припинено внаслідок його смерті.  
86. Для осіб, яким надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, чи які в'їхали в Україну особами без громадянства, термін безперервного проживання на законних підставах на території України встановлюється у три роки з моменту надання їм статусу біженця в Україні чи притулку в Україні;  
87. 4) отримання дозволу на постійне проживання в Україні.  
88. Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні;  
89. 5) володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування.  
90. Це правило не поширюється на осіб, які мають фізичні вади (сліпі, глухі, німі);  
91. 6) наявність законних джерел існування.  
92. Це правило не поширюється на осіб, яким надано статус біженця в Україні або притулок в Україні.  
93. Положення, передбачені абзацами першими пунктів 3-6 частини другої цієї статті, не поширюються на осіб, які мають визначні заслуги перед Україною, і на осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України.  
94. Прийняття до громадянства України дітей здійснюється без врахування умов, передбачених пунктами 1,3-6 цієї статті.  
95. До громадянства України не приймається особа, яка:  
96. 1) вчинила злочин проти людства чи здійснювала геноцид;  
97. 2) засуджена в Україні до позбавлення волі за вчинення тяжкого злочину (до погашення або зняття судимості);  
98. 3) вчинила злочин на території іншої держави, якщо таке діяння визнано Кримінальним кодексом України тяжким злочином.  
99. Стаття 10. Поновлення у громадянстві України  
100. Особа, яка після припинення громадянства України не набула іноземне громадянство і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України незалежно від того, проживає вона постійно в Україні чи за кордоном.  
101. Особа, яка після припинення громадянства України набула іноземне громадянство, повернулася в Україну на постійне проживання і подала заяву про поновлення у громадянстві України, реєструється громадянином України за умови зобов'язання припинити іноземне громадянство. Особа має припинити іноземне громадянство протягом року з моменту поновлення її у громадянстві України і подати документ про це, виданий повноважним органом відповідної держави, до органу, що прийняв документи про поновлення у громадянстві України. Якщо особа, маючи всі передбачені законодавством цієї держави підстави для отримання такого документа, з незалежних від неї причин не може його отримати, або їй надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, вона подає декларацію про відмову від іноземного громадянства.  
102. Особа, зазначена у частині другій цієї статті, яка є громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином цієї держави, може подати заяву про поновлення у громадянстві України лише після припинення іноземного громадянства.  
103. Зобов'язання відмовитися від іноземного громадянства не поширюється на громадян держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України.  
104. У громадянстві України не поновлюються особи, які втратили громадянство України на підставі пункту 3 статті 19 цього Закону.  
105. Стаття 11. Набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення  
106. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і яку усиновляють громадяни України або подружжя, один з якого є громадянином України, а другий - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішення про усиновлення.  
107. Дитина, яка є особою без громадянства або іноземцем і яку усиновляє подружжя, один з якого є громадянином України, а другий  
108. - іноземцем, стає громадянином України з моменту набрання чинності рішення про усиновлення.  
109. Стаття 12. Набуття громадянства України внаслідок встановлення над дитиною опіки чи піклування  
110. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування громадян України або осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - особою без громадянства, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування.  
111. Дитина, яка проживає на території України та є особою без громадянства і над якою встановлено опіку чи піклування осіб, одна з яких є громадянином України, а друга - іноземцем, стає громадянином України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки чи піклування.  
112. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства і виховується в державному дитячому закладі України, що по відношенню до неї виконує обов'язки опікуна чи піклувальника, стає громадянином України з моменту влаштування в такий заклад, якщо її батьки померли, позбавлені батьківських прав, визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими.  
113. Стаття 13. Набуття громадянства України особою, визнаною судом недієздатною, внаслідок встановлення над нею опіки громадянина України  
114. Іноземець або особа без громадянства, визнані судом недієздатними внаслідок душевної хвороби або недоумства, над якими встановлюється опіка громадянина України, набувають громадянство України з моменту прийняття рішення про встановлення опіки.  
115. Стаття 14. Набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України її батьків чи одного з них  
116. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є особою без громадянства, може набути громадянство України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.  
117. Дитина, яка є особою без громадянства, один з батьків якої є громадянином України, а другий є іноземцем, може набути громадянство України за клопотанням того з батьків, який є громадянином України.  
118. Дитина, яка є іноземцем або особою без громадянства, батьки якої перебувають у громадянстві України, може набути громадянство України за клопотанням одного з батьків.  
119. Датою набуття громадянства України у випадках, передбачених цією статтею, є дата реєстрації набуття особою громадянства України.  
120. Стаття 15. Набуття громадянства України дитиною внаслідок встановлення батьківства  
121. У разі встановлення батьківства дитини, мати якої не є громадянкою України, а батьком визнається громадянин України, дитина, яка є особою без громадянства, незалежно від місця її народження стає громадянином України з моменту народження або з моменту набуття громадянства України батьком, якщо він набув його після народження дитини.  
122. Стаття 16. Необхідність згоди дітей під час набуття громадянства України  
123. Набуття громадянства України дітьми віком від 15 до 18 років може відбуватися лише за їхньою згодою.  
124. Розділ ІІІ Припинення громадянства України та відміна рішень про набуття громадянства України  
125. Стаття 17. Підстави припинення громадянства України  
126. Громадянство України припиняється:  
127. 1) внаслідок виходу з громадянства України;  
128. 2) внаслідок втрати громадянства України;  
129. 3) за підставами, передбаченими чинними міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.  
130. Стаття 18. Вихід з громадянства України  
131. Громадянин України, який виїхав на постійне проживання за кордон, може вийти з громадянства України за його клопотанням.  
132. Якщо дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон і батьки виходять з громадянства України, за клопотанням одного з батьків разом з батьками з громадянства України може вийти і дитина.  
133. Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий залишається громадянином України, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням та за письмовою згодою другого з батьків.  
134. Якщо один з батьків виїхав разом з дитиною на постійне проживання за кордон і виходить з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України разом з тим із батьків, який виходить з громадянства України, за його клопотанням.  
135. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон і її батьки вийшли з громадянства України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків.  
136. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним із батьків, і він вийшов з громадянства України, а другий є громадянином України, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням про це того з батьків, який вийшов з громадянства України, та за письмовою згодою другого з батьків.  
137. Якщо дитина виїхала на постійне проживання за кордон з одним з батьків і він вийшов з громадянства України, а другий є іноземцем чи особою без громадянства, дитина може вийти з громадянства України за клопотанням того з батьків, який вийшов з громадянства України.  
138. Дитина, яка набула громадянство України у випадках, передбачених частинами першою-шостою статті 7 цього Закону, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з батьків незалежно від місця проживання дитини.  
139. Дитина, яка усиновлена подружжям, один з якого є громадянином України, а другий є іноземцем, може вийти з громадянства України за клопотанням усиновителя, який є іноземцем, та за письмовою згодою усиновителя, який є громадянином України.  
140. Дитина, усиновлена іноземцями або особами без громадянства, може вийти з громадянства України за клопотанням одного з усиновителів.  
141. Вихід з громадянства України дозволяється, якщо особа набула громадянство іншої держави або отримала гарантію щодо його набуття (документ, виданий повноважними органами іншої держави, що громадянин України набуде її громадянство, якщо вийде з громадянства України).  
142. Вихід дітей віком від 15 до 18 років з громадянства України може відбуватися лише за їхньою згодою.  
143. Вихід з громадянства України не допускається, якщо особу, яка клопоче про вихід з громадянства України, в Україні притягнуто як звинувачену у кримінальній справі, або стосовно якої в Україні є звинувачувальний вирок суду, що набрав чинності і підлягає виконанню.  
144. Стаття 19. Втрата громадянства України  
145. Громадянство України втрачається:  
146. 1) якщо громадянин України після досягнення ним повноліття добровільно набув громадянство іншої держави і не вийшов з громадянства України.  
147. Добровільним набуттям громадянства іншої держави вважаються всі випадки, коли громадянин України за своїм вільним волевиявленням, вираженим у формі письмового клопотання, набув громадянство іноземної держави або якщо він добровільно отримав документ, що підтверджує наявність у нього іноземного громадянства.  
148. Добровільним набуттям громадянином України громадянства іншої держави не вважаються випадки, якщо:  
149. а) діти при народженні одночасно з громадянством України набувають також громадянство усиновителя;  
150. б) діти, які є громадянами України і усиновлені іноземцем, набувають громадянство усиновителя;  
151. в) громадянин України автоматично набув громадянство іншої держави внаслідок одруження з іноземцем;  
152. г) згідно із законодавством іноземної держави її громадянство надано громадянину України автоматично без його добровільного волевиявлення і він не отримав добровільно документ, що підтверджує наявність у нього громадянства іншої держави;  
153. 2) якщо іноземець набув громадянство України і не подав у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього;  
154. 3) якщо іноземець набув громадянство України і скористався правами або виконав обов'язки, які надає чи покладає на нього іноземне громадянство;  
155. 4) якщо особа набула громадянство України на підставі статті 9 цього Закону внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів;  
156. 5) якщо громадянин України без згоди державних органів України вступив на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іншої держави.  
157. Положення пунктів 1, 2, 3, 5 частини першої цієї статті не застосовуються, якщо внаслідок цього громадянин України стане особою без громадянства.  
158. Стаття 20. Правосуб'єктність громадянина України, який подав заяву про вихід з громадянства України, або щодо якого оформляється втрата громадянства  
159. Громадянин України, який подав заяву про вихід з громадянства України, або щодо якого оформляється втрата громадянства, до прийняття рішення про припинення громадянства України користується всіма правами і несе всі обов'язки громадянина України.  
160. Стаття 21. Скасування рішень про набуття громадянства України  
161. Рішення про набуття громадянства України скасовується, якщо особа набула громадянство України відповідно до статей 8 та 10 цього Закону шляхом шахрайства внаслідок подання свідомо неправдивих відомостей або фальшивих документів, приховування будь-якого суттєвого факту, за наявності якого особа не може набути громадянство України.  
162. Розділ ІV Повноваження державних органів, які беруть участь у вирішенні питань громадянства  
163. Стаття 22. Повноваження Президента України  
164. Президент України приймає рішення відповідно до Конституції України і цього Закону про:  
165. 1) прийняття до громадянства України;  
166. 2) припинення громадянства України.  
167. Стаття 23. Повноваження Комісії при Президенті України з питань громадянства  
168. Комісія при Президенті України з питань громадянства:  
169. 1) розглядає заяви про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України та подання про втрату громадянства України і вносить пропозиції Президенту України щодо задоволення цих заяв та подань;  
170. 2) контролює виконання рішень, прийнятих Президентом України та Комісією при Президенті України з питань громадянства;  
171. 3) координує діяльність органів виконавчої влади щодо виконання законодавства України про громадянство.  
172. Положення про Комісію при Президенті України з питань громадянства затверджує Президент України.  
173. Стаття 24. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства і підпорядкованих йому органів  
174. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи:  
175. 1) приймають заяви разом з необхідними документами щодо прийняття до громадянства України та виходу з громадянства України у випадках, передбачених частинами восьмою, дев'ятою, десятою статті 18 цього Закону, перевіряють правильність їх оформлення і разом зі своїм висновком надсилають на розгляд Комісії при Президенті України з питань громадянства;  
176. 2) реєструють набуття громадянства України особами за підставами, передбаченими пунктами 1-3, 5-11 статті 5 цього Закону;  
177. 3) здійснюють перевірку відсутності підстав, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, а також підстав, за наявності яких не допускається вихід з громадянства України;  
178. 4) готують подання про втрату особами громадянства України і разом з необхідними документами надсилають на розгляд Комісії при Президенті України з питань громадянства;  
179. 5) скасовують прийняті ними рішення про набуття громадянства України;  
180. 6) виконують рішення Президента України з питань громадянства;  
181. 7) видають особам, які набули громадянство України, паспорти громадянина України, свідоцтва про набуття громадянства України (для осіб віком до 16 років), тимчасові посвідчення громадянина України, проїзні документи дитини, довідки про припинення громадянства України;  
182. 8) вилучають у осіб, громадянство України яких припинено, паспорти громадянина України, свідоцтва про набуття громадянства України, тимчасові посвідчення громадянина України, паспорти громадянина України для виїзду за кордон, проїзні документи дитини;  
183. 9) ведуть облік осіб, які набули громадянство України та припинили громадянство України;  
184. 10) двічі на рік інформують Комісію при Президенті України з питань громадянства про виконання рішень Президента України з питань громадянства.  
185. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства і підпорядковані йому органи здійснюють повноваження, передбачені частиною першою цієї статті стосовно осіб, які постійно проживають на території України.  
186. Стаття 25. Повноваження Міністерства закордонних справ України, дипломатичних представництв та консульських установ України  
187. Міністерство закордонних справ України, дипломатичні представництва і консульські установи України здійснюють повноваження, передбачені статтею 24 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають за кордоном.  
188. Розділ V Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України і припинення громадянства України  
189. Стаття 26. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання  
190. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання у випадку, передбаченому пунктом 1 статті 6 цього Закону, особа подає такі документи:  
191. 1) заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання;  
192. 2) копію паспорта громадянина СРСР з відміткою про постійну прописку на території України станом на 24 серпня 1991 року. За відсутності у паспорті відмітки про постійну прописку подається рішення суду про встановлення факту постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 року.  
193. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 6 цього Закону, особа, яка була громадянином СРСР станом на 13 листопада 1991 року, подає документи, зазначені у частині першій цієї статті з відміткою у копії паспорту громадянина СРСР про постійну або тимчасову прописку на території України станом на 13 листопада 1991 року.  
194. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання у випадку, передбаченому пунктом 2 статті 6 цього Закону, особа, яка була особою без громадянства станом на 13 листопада 1991 року, подає такі документи:  
195. 1) заяву про оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання;  
196. 2) копію посвідки для особи без громадянства на постійне або тимчасове проживання в СРСР з відміткою про проживання на території УРСР станом на 13 листопада 1991 року.  
197. Для оформлення набуття громадянства України внаслідок його визнання неповнолітньою особою, яка станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року проживала на території України і була громадянином СРСР або особою без громадянства, подаються такі документи:  
198. 1) заява про оформлення набуття громадянства України дитини внаслідок його визнання;  
199. 2) копія свідоцтва про народження дитини;  
200. 3) копія документа одного з батьків: паспорта СРСР або посвідки для осіб без громадянства на постійне або тимчасове проживання в СРСР з відміткою про проживання на території УРСР станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року. Якщо дитина станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року проживала на території України і над нею було встановлену опіку чи піклування або дитина виховувалася у державному дитячому закладі, подається документ, що підтверджує один із зазначених фактів. Якщо дитина навчалася у навчальному закладі і проживала в Україні без батьків, подається документ, що підтверджує факт навчання дитини в Україні станом на 24 серпня або 13 листопада 1991 року.  
201. Стаття 27. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України за народженням  
202. Для оформлення набуття громадянства України за народженням у кожному з випадків, передбачених статтею 7 цього Закону, один з батьків дитини подає такі документи:  
203. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України за народженням;  
204. 2) копію свідоцтва про народження дитини,  
205. а також:  
206. - у випадку, передбаченому частиною першою, - копії паспортів громадян України батьків чи одного з батьків або інший документ (довідку), що підтверджує перебування одного з батьків у громадянстві України на момент народження дитини;  
207. - у випадку, передбаченому частиною другою, - копії документів, які підтверджують, що батьки дитини на момент її народження були особами без громадянства;  
208. - у випадку, передбаченому частиною третьою, - копії посвідок на постійне проживання осіб без громадянства в Україні або інший документ, що підтверджують постійне проживання батьків на території України на момент народження дитини та документ про те, що батьки були особами без громадянства на момент народження дитини;  
209. - у випадку, передбаченому частиною четвертою, - документи, якими підтверджується, що обоє батьків є іноземцями і вони постійно на законних підставах проживають в Україні, а також декларацію про те, що дитина не набула за народженням громадянство жодного з батьків;  
210. - у випадку, передбаченому частиною п'ятою, - копію документа, що підтверджує факт надання одному з батьків дитини статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, а також декларацію про те, що дитина не набула громадянства жодного з батьків, або декларацію про те, що дитина набула за народженням громадянство держави того з батьків, якому надано статус біженця в Україні або притулок в Україні, внаслідок чого не може скористатися захистом такої держави;  
211. - у випадку, передбаченому частиною шостою, - копії документів, які підтверджують, що один з батьків є іноземцем, а другий - особою без громадянства і що вони постійно на законних підставах проживають на території України, а також декларацію про те, що дитина не набуває громадянства того з батьків, який є іноземцем;  
212. - у випадку, передбаченому частиною сьомою, - документ, виданий органом реєстрації актів громадянського стану про те, що новонароджену дитину знайдено на території України і батьки її невідомі.  
213. Стаття 28. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням  
214. Для оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених частиною першою статті 8 цього Закону, особа подає такі документи:  
215. 1) заяву-анкету з проханням зареєструвати її громадянином України за територіальним походженням;  
216. 2) 2 фотокартки встановленого розміру;  
217. 3) декларацію про відсутність іноземного громадянства (для особи без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця). Зобов'язання припинити іноземне громадянство не поширюється на іноземців, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Особа, зазначена у частині третій статті 8 цього Закону, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про припинення іноземного громадянства, виданий компетентними органами іноземної держави,  
218. а також:  
219. - якщо особа народилася на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - копію свідоцтва про народження або будь-який інший документ, що містить відомості про народження особи на такій території;  
220. - якщо особа проживала на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про проживання на такій території;  
221. - якщо батько чи мати особи народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що батько чи мати заявника народилися на такій території, та документ, що засвідчує родинні відносини заявника з батьком чи матір'ю (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові);  
222. - якщо батько чи мати особи постійно проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що батько чи мати заявника постійно проживали на такій території, та документ, що засвідчує родинні відносини заявника з батьком чи матір'ю (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові);  
223. - якщо дід чи баба особи народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що дід чи баба заявника народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, та документ, що засвідчує родинні відносини заявника з дідом чи бабою, які народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові);  
224. - якщо дід чи баба особи постійно проживали на території, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що дід чи баба особи проживали на території, зазначеній в частині першій статті 8 цього Закону, та документ, що засвідчує родинні відносини заявника з дідом чи бабою, які проживали на територіях, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові).  
225. Для оформлення набуття громадянства України дитини разом з батьками або одним з них, у випадках, передбачених частиною першою статті 8 цього Закону, крім документів, зазначених у частині першій цієї статті, один з батьків дитини подає копію свідоцтва про народження дитини та заяву про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання зареєструвати дитину громадянином України разом з ним.  
226. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитини, у випадках, передбачених частиною другою статті 8 цього Закону, один з батьків або опікун чи піклувальник подає такі документи:  
227. 1) заяву-анкету з проханням зареєструвати дитину громадянином України за територіальним походженням;  
228. 2) 2 фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;  
229. 3) копію свідоцтва про народження дитини;  
230. 4) декларацію про відсутність у дитини іноземного громадянства;  
231. 5) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України,  
232. а також:  
233. - якщо дитина народилася на території УРСР, - копію свідоцтва про народження або будь-який інший документ, що містить відомості про народження дитини на території УРСР;  
234. - якщо дитина постійно проживала на території УРСР, - документ, що засвідчує факт постійного проживання дитини на території УРСР;  
235. - якщо батько чи мати дитини народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що батько чи мати дитини народилися на такій території;  
236. - якщо батько чи мати дитини постійно проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що батько чи мати дитини постійно проживали на такій території;  
237. - якщо дід чи баба дитини народилися на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що дід чи баба дитини народилися на такій території, а також документи, що засвідчують родинні відносини дитини з дідом чи бабою, які народилися на територіях, зазначених у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові);  
238. - якщо дід чи баба дитини постійно проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, - документ про те, що дід чи баба дитини постійно проживали на такій території, а також документи, що засвідчують родинні відносини дитини з дідом чи бабою, які проживали на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону (у разі зміни прізвищ, імен та по батькові зазначених осіб подаються також копії документів про шлюб або про розірвання шлюбу, про переміну прізвищ, імен, по батькові).  
239. Для оформлення набуття громадянства України за територіальним походженням дитини у випадку, передбаченому частиною третьою статті 8 цього Закону, один з її батьків або опікун або піклувальник подає документи, передбачені пунктами 1-3,5 частини третьої цієї статті, а також документ, який засвідчує, що дитина припинила іноземне громадянство.  
240. У разі відсутності документів про постійне проживання на території, зазначеній у частині першій статті 8 цього Закону, або документів про родинні відносини подається відповідне рішення суду.  
241. Стаття 29. Документи, які подаються для прийняття до громадянства України  
242. Для прийняття до громадянства України особа подає такі документи:  
243. 1) заяву-анкету в двох примірниках, в якій має бути зазначено про визнання і дотримання Конституції України та законів України;  
244. 2) три фотокартки встановленого розміру;  
245. 3) зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця). Особа, яка була громадянином держави, міжнародний договір України з якою дозволяє особі звертатися для набуття громадянства України за умови, якщо вона доведе, що не є громадянином іншої договірної сторони, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про неперебування в іноземному громадянстві, виданий компетентними органами іноземної держави. Особа без громадянства подає документ, що підтверджує її статус особи без громадянства, або декларацію про відсутність іноземного громадянства.  
246. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається іноземцями, які є громадянами держав, законодавство яких передбачає автоматичне припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України;  
247. 4) документ, що засвідчує безперервне проживання особи на законних підставах на території України протягом останніх 5 років;  
248. 5) документ, що підтверджує отримання дозволу на постійне проживання в Україні. Особи, які прибули в Україну на постійне проживання до 1 лютого 1996 року, подають копію паспорту з відміткою про постійну прописку на території України.  
249. 6) документ про володіння державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (німі, сліпі або глухі особи замість документа про володіння державною мовою подають документ, що засвідчує їхню інвалідність);  
250. 7) документ про наявність законних джерел існування із зазначенням розміру доходів;  
251. 8) документ про сплату державного мита або про звільнення від його сплати.  
252. Для прийняття до громадянства України особи, які мають визначні заслуги перед Україною, або якщо їх прийняття до громадянства України становить державний інтерес для України, подають документи, передбачені пунктами 1-3 частини першої цієї статті, а також подання центральних органів виконавчої влади, в яких зазначено про наявність у іноземця чи особи без громадянства визначних заслуг перед Україною, або що прийняття до громадянства України такої особи становить державний інтерес.  
253. Для прийняття до громадянства України особа, яка перебуває у шлюбі з громадянином України, подає документи, передбачені пунктами 1-3, 5-8 частини першої цієї статті, а також копію свідоцтва про одруження з громадянином України або інший документ, що підтверджує термін перебування особи у шлюбі з громадянином України.  
254. Для прийняття до громадянства України особа, якій надано статус біженця в Україні чи притулок в Україні, а також особа, яка в'їхала в Україну як особа без громадянства, подає документи, передбачені пунктами 1,2 частини першої цієї статті, а також документ, що засвідчує безперервне проживання на законних підставах на території України протягом останніх трьох років, та документ, що підтверджує надання особі статусу біженця в Україні чи притулку в Україні, чи що особа прибула в Україну особою без громадянства і є такою особою на момент подання документів про прийняття до громадянства України.  
255. Для прийняття до громадянства України дитини разом з батьками або одним з них, крім документів, зазначених у частинах першій-четвертій цієї статті, подаються копія свідоцтва про народження дитини, заява про згоду дитини віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання прийняти дитину до громадянства України разом з ним.  
256. Для прийняття до громадянства України дитини один з батьків або опікун чи піклувальник подає такі документи:  
257. 1) заяву-анкету про прийняття до громадянства України дитини;  
258. 2) дві фотокартки встановленого розміру (якщо дитині виповнилося 7 років);  
259. 3) декларацію про відсутність у дитини іноземного громадянства (для особи без громадянства) або зобов'язання припинити іноземне громадянство дитини (для іноземця) або документ про припинення іноземного громадянства відповідно до пункту 3 частини першої цієї статті;  
260. 4) заяву про згоду дитини віком з 15 до 18 років на набуття громадянства України;  
261. 5) копію свідоцтва про народження дитини чи інший документ, що підтверджує її особу;  
262. 6) документи, які підтверджують, що заявник є одним з батьків, опікуном чи піклувальником дитини.  
263. Стаття 30. Документи, які подаються для оформлення поновлення у громадянстві України  
264. Для оформлення поновлення у громадянстві України у випадку, передбаченому частиною першою статті 10 цього Закону, особа подає такі документи:  
265. 1) заяву-анкету про поновлення у громадянстві України;  
266. 2) документ, що підтверджує її статус особи без громадянства або декларацію про відсутність іноземного громадянства.  
267. Для оформлення поновлення у громадянстві України у випадку, передбаченому частиною другою статті 10 цього Закону, особа подає такі документи:  
268. 1) заяву-анкету про поновлення у громадянстві України;  
269. 2) зобов'язання припинити іноземне громадянство (для іноземця) або документ про надання статусу біженця в Україні чи притулку в Україні. Зобов'язання припинити іноземне громадянство не подається, якщо законодавство держави, громадянином якої є особа, передбачає автоматичну втрату громадянства особами одночасно з набуттям громадянства іншої держави, або міжнародні договори України з якими передбачають припинення особами громадянства цих держав одночасно з набуттям громадянства України. Особа, зазначена у частині третій статті 10 цього Закону, замість зобов'язання припинити іноземне громадянство подає документ про припинення іноземного громадянства, виданий компетентними органами іноземної держави;  
270. 3) документ, що підтверджує отримання особою дозволу на постійне проживання в Україні.  
271. Для поновлення у громадянстві України дитини разом з батьками або одним з них, крім документів, зазначених у частинах першій, четвертій цієї статті, подаються копія свідоцтва про народження дитини та заява про згоду дитини віком від 15 до 18 років на поновлення у громадянстві України. У заяві-анкеті одного з батьків зазначається прохання поновити дитину у громадянстві України разом з ним.  
272. Перевірку факту перебування особи в громадянстві України та факту припинення громадянства України здійснює орган, який прийняв документи про поновлення у громадянстві України.  
273. Стаття 31. Документи, які подаються для оформлення набуття дітьми громадянства України внаслідок усиновлення  
274. Для оформлення набуття дитиною громадянства України у випадку, передбаченому частиною першою статті 11 цього Закону, один з усиновителів, який є громадянином України, подає такі документи:  
275. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок усиновлення;  
276. 2) дві фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;  
277. 3) копію паспорта усиновителя, який є громадянином України;  
278. 4) документ про те, що другий з усиновителів є особою без громадянства (якщо дитину усиновляє подружжя);  
279. 5) копію свідоцтва про шлюб усиновителів (якщо дитину усиновляє подружжя);  
280. 6) копію рішення суду про усиновлення дитини;  
281. 7) копію свідоцтва про народження дитини, виданого після внесення змін, доповнень і виправлень у записи актів громадянського стану у зв'язку з усиновленням;  
282. 8) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України,  
283. Для оформлення набуття дитиною громадянства України у випадку, передбаченому частиною другою статті 11 цього Закону, один з усиновителів, який є громадянином України, подає документи, передбачені пунктами 1-3, 5-8 частини першої цієї статті, та документ про те, що один з усиновителів є іноземцем.  
284. Стаття 32. Документи, які подаються для оформлення набуття дітьми громадянства України внаслідок встановлення опіки, піклування  
285. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною першою статті 12 цього Закону, один з опікунів чи піклувальників дитини подає такі документи:  
286. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України внаслідок встановлення опіки чи піклування;  
287. 2) дві фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;  
288. 3) копію рішення про призначення над дитиною опікуна чи піклувальника;  
289. 4) копію паспорта громадянина України опікуна чи піклувальника;  
290. 5) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.  
291. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною другою статті 12 цього Закону, опікун чи піклувальник, який є громадянином України, подає документи, передбачені частиною першою цієї статті, документ про те, що один з опікунів чи піклувальників є іноземцем, та декларацію про те, що дитина не набула іноземного громадянства.  
292. Для оформлення набуття громадянства дитиною у випадку, передбаченому частиною третьою статті 12 цього Закону, уповноважений орган юридичної особи, яка виконує над дитиною обов'язки опікуна чи піклувальника, подає документи, передбачені пунктами 1,2,5 частини першої цієї статті, документ, який засвідчує, що дитина виховується у державному дитячому закладі, та документи, які підтверджують, що батьки дитини померли або позбавлені батьківських прав або визнані безвісно відсутніми чи недієздатними або оголошені померлими.  
293. Стаття 33. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України особами, визнаними судом недієздатними, внаслідок встановлення над ними опіки громадянина України  
294. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому статтею 13 цього Закону, опікун подає такі документи:  
295. 1) заяву про оформлення особою, визнаною судом недієздатною, громадянства України внаслідок встановлення опіки;  
296. 2) дві фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;  
297. 3) копію рішення суду про визнання особи недієздатною;  
298. 4) документ про встановлення над особою опіки.  
299. Особа реєструється як громадянин України з моменту встановлення над нею опіки.  
300. Стаття 34. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною у зв'язку з перебуванням у громадянстві України батьків або одного з них  
301. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною першою статті 14 цього Закону, той з батьків дитини, який перебуває у громадянстві України, подає такі документи:  
302. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України;  
303. 2) дві фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;  
304. 3) документ про те, що один з батьків є громадянином України;  
305. 4) документ про те, що інший з батьків є особою без громадянства;  
306. 5) копію свідоцтва про народження дитини;  
307. 6) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.  
308. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому частиною другою статті 14 цього Закону, той з батьків дитини, який є громадянином України, подає документи, передбачені пунктами 1-3,5,6 частини першої цієї статті, документ про те, що другий з батьків є іноземцем, та декларацію про те, що дитина є особою без громадянства.  
309. Для оформлення набуття дитиною громадянства України у випадку, передбаченому частиною третьою статті 14 цього Закону, один з батьків подає документи, передбачені пунктами 1-3,5,6 частини першої цієї статті, та копії паспортів громадян України або інші документи, які підтверджують, що батьки є громадянами України.  
310. Стаття 35. Документи, які подаються для оформлення набуття громадянства України дитиною внаслідок встановлення батьківства  
311. Для оформлення набуття громадянства України у випадку, передбаченому статтею 15 цього Закону, один з батьків подає такі документи:  
312. 1) заяву про оформлення набуття дитиною громадянства України;  
313. 2) 2 фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;  
314. 3) копію свідоцтва про народження дитини;  
315. 4) документ про те, що батько є громадянином України;  
316. 5) документ про те, що мати не є громадянкою України;  
317. 6) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на набуття громадянства України.  
318. Стаття 36. Документи, які подаються для оформлення припинення громадянства України внаслідок виходу з нього  
319. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок виходу з нього у випадку, передбаченому частиною першою статті 18 цього Закону, заявник подає такі документи:  
320. 1) заяву-анкету про вихід з громадянства України;  
321. 2) 2 фотокартки встановленого розміру;  
322. 3) копію паспорта громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на постійне проживання за кордон або копію паспорта громадянина СРСР з відміткою в ньому про виписку з території України і прописку або реєстрацію на території іншої держави;  
323. 4) документ про те, що заявник набув громадянство іншої держави, або гарантію, що він набуде громадянство іншої держави, якщо припинить громадянство України.  
324. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною другою статті 18 цього Закону, один з батьків порушує у заяві-анкеті клопотання про вихід дитини з громадянства України і на додаток до документів, передбачених у частині першій цієї статті, подає такі документи:  
325. 1) 2 фотокартки встановленого розміру, якщо дитині виповнилося 7 років;  
326. 2) документ про те, що дитина набула громадянство іншої держави, або гарантію, що вона набуде громадянство іншої держави, якщо її громадянство України буде припинено;  
327. 3) копію свідоцтва про народження дитини;  
328. 4) заяву дитини віком від 15 до 18 років про згоду на вихід з громадянства України;  
329. 5) документ про те, що дитина виїхала разом з батьками на постійне проживання за кордон.  
330. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною третьою статті 18 цього Закону, той з батьків, який виходить з громадянства України, порушує у заяві-анкеті клопотання про вихід дитини з громадянства України і на додаток до документів, передбачених частиною першою та пунктами 1-4 частини другої цієї статті, подає заяву зі згодою на вихід дитини з громадянства України того з батьків, який залишається громадянином України, та документ про те, що дитина виїхала разом з одним з батьків на постійне проживання за кордон.  
331. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною четвертою статті 18 цього Закону, той з батьків, який виходить з громадянства України, порушує у заяві-анкеті клопотання про вихід дитини з громадянства України і на додаток до документів, передбачених частиною першою та пунктами 1-4 частини другої цієї статті, подає документ про те, що дитина виїхала на постійне проживання за кордон, та документ про те, що другий з батьків є іноземцем або особою без громадянства.  
332. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною п'ятою статті 18 цього Закону, один з батьків подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої цієї статті, а також заяву про вихід дитини з громадянства України, документи про вихід з громадянства України батьків та документ про виїзд дитини на постійне проживання за кордон.  
333. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною шостою статті 18 цього Закону, той з батьків, який вийшов з громадянства України, подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої цієї статті, а також:  
334. 1) заяву про вихід дитини з громадянства України;  
335. 2) документ про те, що один з батьків вийшов з громадянства України;  
336. 3) документ про те, що другий з батьків є громадянином України;  
337. 4) заяву про згоду того з батьків, який перебуває в громадянстві України, на вихід дитини з громадянства України;  
338. 5) документ про виїзд дитини на постійне проживання за кордон.  
339. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку, передбаченому частиною сьомою статті 18 цього Закону, той з батьків, який вийшов з громадянства України, подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої, пунктами 1,2,5 частини шостої цієї статті, та документ про те, що другий з батьків є іноземцем чи особою без громадянства.  
340. Для оформлення виходу з громадянства України дитини у випадку передбаченому частиною восьмою статті 18, один з батьків подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої, пунктом 1 частини шостої цієї статті, документи, які підтверджують, що батьки є особами без громадянства або іноземцями, що дитина є громадянином України, та місце постійного проживання дитини.  
341. Для оформлення виходу дитини з громадянства України у випадку, передбаченому частиною дев'ятою статті 18 цього Закону, той з усиновителів, який є іноземцем, подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої цієї статті, а також:  
342. 1) заяву про вихід дитини з громадянства України;  
343. 2) документ про те, що дитина є громадянином України;  
344. 3) документ про те, що один з усиновителів є громадянином України;  
345. 4) документ про те, що один з усиновителів є іноземцем;  
346. 5) рішення суду або рішення консульської установи України про усиновлення дитини або рішення про усиновлення дитини органу держави, на території якої проживає дитина, яке визнається дійсним в Україні;  
347. 6) заяву про згоду того з усиновителів, який є у громадянстві України, на припинення громадянства України дитини;  
348. 7) документ про місце постійного проживання дитини.  
349. Для оформлення припинення дитиною громадянства України у випадку, передбаченому частиною десятою статті 18 цього Закону, один з усиновителів подає документи, передбачені пунктами 1-4 частини другої, пунктами 1,2,5,7 частини дев'ятої цієї статті, та документи про те, що усиновителі є іноземцями або особами без громадянства.  
350. Стаття 37. Документи, які подаються для припинення громадянства України внаслідок його втрати  
351. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 1 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:  
352. 1) подання про втрату громадянства України;  
353. 2) документ, що підтверджує добровільне набуття громадянином України після досягнення ним повноліття громадянства іншої держави.  
354. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 2 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:  
355. 1) подання про втрату громадянства України;  
356. 2) документ про те, що іноземець набув громадянство України;  
357. 3) документ про те, що особа не подала у порядку, передбаченому частиною другою статті 8, пунктом 2 частини другої статті 9 та частиною другою статті 10 цього Закону, документ про припинення іноземного громадянства або декларацію про відмову від нього.  
358. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 3 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:  
359. 1) подання про втрату громадянства України;  
360. 2) документ про те, що іноземець набув громадянство України;  
361. 3) документ, який підтверджує, що особа скористалася правами або виконала обов'язки, які надає чи покладає на неї іноземне громадянство;  
362. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:  
363. 1) подання про втрату громадянства України;  
364. 2) документи, які засвідчують неправдивість відомостей, що були повідомлені особою, або фальшивість документів, що були нею подані для набуття громадянства України.  
365. Для оформлення припинення громадянства України внаслідок його втрати у випадку, передбаченому пунктом 5 частини першої статті 19 цього Закону, подаються такі документи:  
366. 1) подання про втрату громадянства України;  
367. 2) документ, що засвідчує вступ громадянина України без згоди державних органів України на військову службу, в службу безпеки, правоохоронні органи, органи юстиції або органи державної влади іншої держави.  
368. Стаття 38. Документи, які подаються для оформлення скасування рішень про надання громадянства України  
369. Для оформлення скасування рішень про надання громадянства України у випадку, передбаченому статтею 21 цього Закону, подаються такі документи:  
370. 1) подання щодо скасування рішення про надання громадянства України;  
371. 2) документи, які засвідчують неправдивість відомостей, що були повідомлені особою, або фальшивість документів, що були нею подані для набуття громадянства України.  
372. Розділ VІ Провадження за заявами і поданнями з питань громадянства та виконання прийнятих рішень  
373. Стаття 39. Вимоги до оформлення документів з питань громадянства  
374. Заяви з питань громадянства складаються у письмовій формі, скріплюються підписом заявника із зазначенням дати складання і подаються особисто заявником. Заяву з питань громадянства дитини підписує один з її батьків або інший законний представник.  
375. Заяву з питань громадянства недієздатної особи підписує її опікун.  
376. Якщо заявник не може підписати заяву через неписьменність або через фізичні вади, заява на його прохання підписується іншою особою, підпис якої засвідчується нотаріально.  
377. Згода дітей віком від 15 до 18 років на набуття громадянства України та на вихід з громадянства України повинна бути висловлена в письмовій заяві.  
378. Підписи осіб на будь-яких заявах дітей віком від 15 до 18 років, деклараціях, зобов'язаннях, дорученнях, передбачених цим Законом, посвідчуються нотаріально.  
379. Форми заяв-анкет з питань громадянства та інших документів, передбачених цим Законом, затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства.  
380. Стаття 40. Порядок подання, розгляду та проходження документів з питань громадянства України, рішення за якими приймають спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства та підпорядковані йому органи  
381. Заяви про набуття особами громадянства України у випадках, передбачених статтями 6,7,8,10,11,12,13,14,15 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають в Україні, подаються заявниками на ім'я керівника органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі за місцем проживання до районного або міського органу виконавчої влади з питань громадянства.  
382. За наявності поважних причин районний або міський орган з питань громадянства зобов'язаний прийняти матеріали з питань громадянства до розгляду за нотаріально посвідченим дорученням, поданим іншою особою або надісланим поштою. До поважних причин належать хвороба заявника, стихійне лихо тощо.  
383. Заяви про набуття громадянства України дітьми подаються їхніми батьками або іншими законними представниками.  
384. Особи, які одружилися до досягнення вісімнадцятирічного віку, заяви з питань громадянства подають самостійно.  
385. Орган, який приймає заяви від осіб про набуття громадянства України, зобов'язаний протягом п'яти днів перевірити оформлення цих документів відповідно до вимог чинного законодавства, а також наявність підстав для набуття громадянства України.  
386. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що подані заявником документи оформлені не у відповідності з вимогами чинного законодавства, орган, який прийняв їх до розгляду, зобов'язаний повідомити заявника у письмовій формі про причини відмови в їх оформленні і повернути документи для усунення недоліків.  
387. Якщо матеріали про набуття громадянства України оформлені належним чином, орган, який прийняв документи до розгляду, готує висновок про можливість набуття особою громадянства України.  
388. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що відсутні підстави для набуття громадянства України, орган, який прийняв їх до розгляду, готує висновок про неможливість набуття громадянства України.  
389. Орган, який прийняв документи до розгляду, після перевірки документів надсилає їх разом зі своїм висновком до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.  
390. Якщо документи оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і є підстави для набуття громадянства України, орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі приймає рішення про набуття особою громадянства України.  
391. Рішення про набуття особою громадянства України приймається керівником органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або його заступником.  
392. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повертає їх для належного оформлення органу, що прийняв документи до розгляду, а також повідомляє про це заявника.  
393. У разі відсутності підстав для набуття громадянства України орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі виносить рішення про відмову в оформленні набуття громадянства України із зазначенням підстав для відмови.  
394. Районний або міський орган виконавчої влади з питань громадянства повертає документи заявникові для усунення недоліків. Після доопрацювання документи повторно надсилаються до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.  
395. Оформлення набуття громадянства України у порядку, передбаченому цією статтею, провадиться протягом одного місяця від дня прийняття заяви про набуття громадянства України.  
396. У разі відсутності підстав для оформлення набуття громадянства України орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі зобов'язаний у термін, передбачений для розгляду відповідної заяви, видати заявнику письмове рішення про відмову в оформленні набуття громадянства України із зазначенням підстав для відмови.  
397. Подання про відміну рішення про набуття громадянства України щодо осіб, які постійно проживають в Україні, готуються районним або міським органом виконавчої влади з питань громадянства за місцем проживання особи.  
398. Орган, який готує подання про відміну рішення про набуття громадянства України, зобов'язаний додати до нього документи, що підтверджують наявність підстави для відміни рішення про набуття громадянства України, передбаченої статтею 21 цього Закону.  
399. Оформлення відміни рішення про набуття громадянства України у випадку, передбаченому статтею 21 цього Закону, здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення керівником органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі або його заступником.  
400. Стаття 41. Порядок подання, розгляду та проходження документів з питань громадянства України, рішення за якими приймають дипломатичні представництва або консульські установи України  
401. Заяви про набуття особами громадянства України у випадках, передбачених статтями 6,7,8,10,11,12,13,14,15 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають за межами України, подаються на ім'я керівника відповідного дипломатичного представництва чи консульської установи України.  
402. За наявності поважних причин дипломатичне представництво або консульська установа України зобов'язані прийняти матеріали з питань громадянства до розгляду за нотаріально посвідченим дорученням, поданим іншою особою або надісланим поштою. До поважних причин належать хвороба заявника, стихійно лихо, відсутність дипломатичного представництва і консульської установи у країні проживання тощо.  
403. Заяви про набуття громадянства України дітьми подаються їхніми батьками або іншими законними представниками.  
404. Особи, які одружилися до досягнення вісімнадцятирічного віку, заяви з питань громадянства подають самостійно.  
405. Орган, який приймає заяви від осіб про набуття громадянства України, зобов'язаний протягом п'яти днів перевірити оформлення цих документів відповідно до вимог чинного законодавства, а також наявність підстав для набуття громадянства України.  
406. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що подані заявником документи оформлені не у відповідності з вимогами чинного законодавства, орган, який прийняв їх до розгляду, зобов'язаний повідомити заявника у письмовій формі про причини відмови у їх оформленні і повернути документи для усунення недоліків.  
407. У разі відсутності підстав для оформлення набуття громадянства України орган, до якого були подані документи, зобов'язаний у термін, передбачений для розгляду відповідної заяви, видати заявнику письмове рішення про відмову в оформленні набуття громадянства України із зазначенням причин відмови.  
408. Якщо документи оформлено відповідно до вимог чинного законодавства і є підстави для набуття громадянства України, дипломатичне представництво чи консульська установа України приймає рішення про набуття особою громадянства України.  
409. Рішення про набуття особою громадянства України приймається керівником дипломатичного представництва чи консульської установи України або його заступником.  
410. Оформлення набуття громадянства України у випадках, передбачених статтями 6,7, частинами першою та другою статті 11, статтями 12,13,15 цього Закону, провадиться протягом п'ятнадцяти днів від дня прийняття заяви про набуття громадянства України.  
411. Оформлення набуття громадянства України у порядку, передбаченому цією статтею, провадиться протягом одного місяця від дня прийняття заяви про набуття громадянства України.  
412. Подання про відміну рішення про набуття громадянства України щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, готуються дипломатичним представництвом або консульською установою України за місцем проживання особи.  
413. Орган, який готує подання про відміну рішення про набуття громадянства України, зобов'язаний додати до нього документи, що підтверджують наявність підстави для відміни рішення про набуття громадянства України, передбаченої статтею 21 цього Закону.  
414. Оформлення відміни рішення про набуття громадянства України у випадку, передбаченому статтею 21 цього Закону, здійснюється шляхом прийняття відповідного рішення керівником дипломатичного представництва або консульської установи України.  
415. Стаття 42. Порядок розгляду заяв і подань з питань громадянства України, рішення по яких приймає Президент України  
416. Заяви про прийняття особи до громадянства України та припинення громадянства України у випадках, передбачених статтями 18,19 цього Закону, щодо осіб, які постійно проживають в Україні, подаються заявниками до районного або міського органів виконавчої влади з питань громадянства за місцем проживання особи, а щодо осіб, які постійно проживають за межами України, чи громадян України, які оформили виїзд на постійне місце проживання за кордон, - до дипломатичних представництв або консульських установ України за місцем проживання особи.  
417. Подання про втрату громадянства України щодо осіб, які постійно проживають в Україні, готуються районним чи міським органом виконавчої влади з питань громадянства за місцем проживання особи.  
418. Подання про втрату громадянства України щодо осіб, які постійно проживають за кордоном, готуються дипломатичним представництвом або консульською установою за місцем проживання особи.  
419. Заяви з питань громадянства та подання про втрату громадянства, визначені у частинах першій та другій цієї статті, складаються в письмовій формі на ім'я Президента України.  
420. Особа, яка подає заяву з питань громадянства, зобов'язана додати до неї документи, передбачені цим Законом.  
421. Орган, який готує подання про втрату громадянства, зобов'язаний додати до нього документи, що підтверджують наявність підстави для втрати громадянства України, передбаченої статтею 19 цього Закону.  
422. Орган, який приймає заяву від особи про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України, зобов'язаний перевірити оформлення цих документів відповідно до вимог чинного законодавства, а також виконання умов прийняття до громадянства України або відсутність підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України.  
423. Якщо під час такої перевірки буде встановлено, що подані заявником документи оформлено не у відповідності з вимогами чинного законодавства або не виконано умови прийняття до громадянства України або є підстави, що перешкоджають виходу з громадянства України, орган, який прийняв документи до розгляду, зобов'язаний повідомити заявника у письмовій формі про причини відмови у їх оформленні і повернути документи для усунення недоліків.  
424. Якщо матеріали про прийняття до громадянства України, про вихід з громадянства України оформлені належним чином, умови прийняття до громадянства України виконані або підстави, що перешкоджають прийняттю до громадянства України, відсутні, районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства або дипломатичне представництво чи консульська установа затверджує висновок про можливість прийняття особи до громадянства України або висновок про можливість виходу особи з громадянства України.  
425. У разі встановлення наявності підстав для втрати особою громадянства України районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства або дипломатичне представництво чи консульська установа затверджує подання про втрату особою громадянства України.  
426. Заяви та подання, передбачені цією статтею, разом з документами, які до них додаються, районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.  
427. Орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі перевіряє відповідність оформлення поданих документів до вимог чинного законодавства, а також виконання умов прийняття до громадянства України або відсутність підстав, що перешкоджають виходу з громадянству України, або наявність підстав для втрати громадянства України, затверджує висновок чи подання з питань громадянства і надсилає їх разом з іншими документами до центрального органу виконавчої влади з питань громадянства.  
428. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства або невиконання умов прийняття до громадянства України або наявності підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України, або відсутності підстав для втрати громадянства України орган виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі повертає їх органу, що прийняв документи до розгляду або підготував подання про втрату громадянства України, для належного оформлення.  
429. Районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства протягом 5 днів повідомляє заявнику у письмовій формі про недоліки в оформленні документів про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадянства України або про невиконання умов прийняття до громадянства України або про наявність підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України, і пропонує усунути недоліки. Після доопрацювання матеріали надсилаються до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, який після перевірки матеріалів надсилає їх до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства.  
430. Районний чи міський орган виконавчої влади з питань громадянства, якому повернуто документи про втрату громадянства для належного оформлення, усуває недоліки і повторно надсилає документи до органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, який після перевірки матеріалів надсилає їх до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства.  
431. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства перевіряє відповідність оформлення поданих документів до вимог чинного законодавства, а також виконання умов прийняття до громадянства України або відсутність підстав, що перешкоджають виходу з громадянству України, або наявність підстав для втрати громадянства України, затверджує висновок чи подання і надсилає його разом з іншими документами до Служби безпеки України та до Міністерства внутрішніх справ України для перевірки відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 9 цього Закону, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, або передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону, за наявності яких вихід особи з громадянства України не допускається. Після отримання відповіді від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України про відсутність підстав, передбачених частиною третьою статті 9 цього Закону, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, або передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону, за наявності яких вихід особи з громадянства України не допускається, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає документи до Комісії при Президенті України з питань громадянства України.  
432. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства або невиконання умов прийняття до громадянства України або наявності підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України, або відсутності підстав для втрати громадянства України спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає їх органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, який повертає їх органу, що прийняв документи, для належного оформлення.  
433. Після доопрацювання документи повторно надсилаються органу виконавчої влади з питань громадянства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі , який після перевірки матеріалів надсилає їх до спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань громадянства, що розглядає їх у відповідності з вимогами частин шістнадцятої та сімнадцятої цієї статті.  
434. Заяви та подання, передбачені цією статтею, разом з документами, які до них додаються, дипломатичне представництво або консульська установа України подає до Міністерства закордонних справ України. Міністерство закордонних справ перевіряє відповідність оформлення поданих документів до вимог чинного законодавства, а також виконання умов прийняття до громадянства України або відсутність підстав, що перешкоджають виходу з громадянству України, або наявність підстав для втрати громадянства України, затверджує висновок чи подання і надсилає його разом з іншими документами до Служби безпеки України та до Міністерства внутрішніх справ України для перевірки відсутності підстав, передбачених частиною третьою статті 9 цього Закону, за наявності яки особа не приймається до громадянства України, або передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону, за наявності яких вихід особи з громадянства України не допускається. Після отримання відповіді від Служби безпеки України та Міністерства внутрішніх справ України про відсутність підстав, передбачених частиною третьою статті 9 цього Закону, за наявності яких особа не приймається до громадянства України, або передбачених частиною тринадцятою статті 18 цього Закону, за наявності яких вихід особи з громадянства України не допускається, спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає документи до Комісії при Президенті України з питань громадянства України.  
435. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства або невиконання умов прийняття до громадянства України або наявності підстав, що перешкоджають виходу з громадянства України, або відсутності підстав для втрати громадянства України Міністерство закордонних справ України повертає їх для усунення недоліків дипломатичному представництву чи консульській установі України.  
436. Після доопрацювання документи повторно надсилаються до Міністерства закордонних справ України, яке розглядає їх у відповідності з вимогами частин дев'ятнадцятої та двадцятої цієї статті.  
437. Загальний строк розгляду заяв та подань органами виконавчої влади не повинен перевищувати шести місяців.  
438. Стаття 43. Порядок розгляду заяв і подань Комісією при Президенті України з питань громадянства  
439. Комісія при Президенті України з питань громадянства після отримання документів про прийняття до громадянства України або про вихід з громадянства України перевіряє відповідність оформлення поданих документів до вимог чинного законодавства, наявність умов для прийняття до громадянства України, підстав для виходу з громадянства України або втрати громадянства України, а також відсутність підстав, які перешкоджають задовольнити заяви про прийняття до громадянства України чи про вихід з громадя ства України, і вносить Президенту України пропозиції про прийняття до громадянства України, вихід з громадянства України або втрату громадянства України.  
440. У разі оформлення документів не у відповідності з вимогами чинного законодавства або відсутності умов для прийняття до громадянства Україні чи підстав для припинення громадянства України або наявності підстав, які перешкоджають прийняттю особи до громадянства України чи виходу особи з громадянства України, Комісія при Президенті України з питань громадянства повертає їх спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства або Міністерству закордонних справ України для належного оформлення.  
441. Стаття 44. Прийняття рішень з питань громадянства Президентом України  
442. Президент України видає укази про прийняття та про припинення громадянства України.  
443. Датою прийняття до громадянства України у випадках, передбачених статтею 9 цього Закону, та припинення громадянства України у випадках, передбачених статтею 18 та пунктами 1,2,4 статті 19 цього Закону, є дата видання указу Президента України. Датою припинення громадянства України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини першої статті 19 цього Закону, є дата прийняття до громадянства України. Дата припинення громадянства України, набутого на підставі міжнародного договору України, визначається цим договором.  
444. Загальний строк розгляду заяви або подання з питань громадянства до прийняття рішення Президентом України не повинен перевищувати одного року від дня прийняття заяви.  
445. Стаття 45. Порядок виконання рішень з питань громадянства  
446. Укази Президента України з питань громадянства України надсилаються спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади з питань громадянства та Міністерству закордонних справ України.  
447. Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань громадянства надсилає повідомлення про прийняті Президентом України рішення органу виконавчої влади з питань громадянства за місцем проживання особи, щодо якої прийнято рішення а Міністерство закордонних справ України - відповідному дипломатичному представництву або консульській установі України за місцем проживання особи за кордоном.  
448. Орган виконавчої влади з питань громадянства або дипломатичне представництво чи консульська установа України протягом трьох робочих днів зобов'язані надіслати особі інформацію про прийняте Президентом України рішення.  
449. Особам, які постійно проживають в Україні і набули громадянство України, органи виконавчої влади з питань громадянства видають паспорт громадянина України або свідоцтво про набуття громадянства України.  
450. Особам, які постійно проживають за кордоном, дипломатичні представництва та консульські установи України видають паспорт громадянина України для виїзду за кордон або свідоцтво про набуття громадянства України.  
451. Особам, зазначеним у частині четвертій цієї статті, які є іноземцями і подали зобов'язання протягом року припинити іноземне громадянство, замість паспортних документів видається тимчасове посвідчення громадянина України. Після подання документа про припинення іноземного громадянства тимчасове посвідчення громадянина України замінюється відповідним паспортним документом.  
452. В осіб, які постійно проживають в Україні і громадянство України яких припинено, або стосовно яких прийнято рішення про відміну рішення про набуття громадянства України, органи виконавчої влади з питань громадянства вилучають паспорт громадянина України, свідоцтво про набуття громадянства України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.  
453. В осіб, які постійно проживають за кордоном і громадянство України яких припинено, або стосовно яких прийнято рішення про відміну рішення про набуття громадянства України, дипломатичні представництва або консульські установи України вилучають паспорт громадянина України, свідоцтво про набуття громадянства України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон.  
454. Розділ VІІ Оскарження рішень з питань громадянства, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб  
455. Стаття 46. Оскарження рішень з питань громадянства  
456. Рішення з питань громадянства, прийняті спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань громадянства, Міністерством закордонних справ України та їх органами, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.  
457. Стаття 47. Оскарження дій та бездіяльності посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство  
458. Дії та бездіяльність посадових і службових осіб, які порушують порядок розгляду справ про громадянство і виконання рішень з питань громадянства, можуть бути оскаржені у встановленому законом порядку до суду.  
459. Стаття 48. Порядок оскарження рішень з питань громадянства, дій та бездіяльності посадових і службових осіб, особами, які постійно проживають за кордоном  
460. Особи, які постійно проживають за кордоном, оскаржують неправомірні дії чи бездіяльність посадових осіб дипломатичних представництв чи консульських установ України в районний суд міста Києва за місцем знаходження Міністерства закордонних справ України.  
461. Стаття 49. Відповідальність посадових і службових осіб за порушення законодавства про громадянство  
462. Посадові і службові особи, які порушили цей Закон, несуть відповідальність у порядку, передбаченому законодавством України.  
463. Розділ VІІІ Перехідні положення  
464. 1. Цей Закон набуває чинності з дня його опублікування.  
465. 2. Розгляд заяв та подань з питань громадянства, прийнятих до набрання чинності цим Законом, здійснюється у відповідності з передбаченим ним порядком. Під час прийняття рішень за цими заявами та поданнями враховується наявність умов для набуття та припинення громадянства України, передбачених Законом України "Про громадянство України" в редакції від 16 квітня 1997 року.  
466. 3. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня опублікування цього Закону:  
467. підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України пропозиції про внесення змін до законів України, що випливають з цього Закону;  
468. привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;  
469. забезпечити перегляд і скасування центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.  
470. 4. Рекомендувати Президенту України привести свої акти у відповідність з цим Законом.