Кількість абзаців - 215 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства (Друге читання)

0. ПРОЕКТ
 
1. Закон України
 
2. Про внесення змін до деяких законів України з питань банкрутства
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законів України:
 
5. 1. У Законі України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ:
 
6. 1) у статті 1:
 
7. абзац другий викласти у такій редакції:
 
8. «арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) — фізична особа, яка отримала свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) і внесена до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;»;
 
9. 2) частину другу статті 2 викласти у такій редакції:
 
10. «2. Цей Закон є спеціальним у регулюванні відносин у сфері відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом. Якщо інше не передбачено цим Законом, законодавчі та інші нормативно-правові акти застосовуються з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.»;
 
11. 3) частину першу статті 3 викласти у такій редакції:
 
12. «1. Державний орган з питань банкрутства:
 
13. 1) сприяє створенню організаційних, економічних, інших умов, необхідних для реалізації процедур відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, у тому числі процедур банкрутства державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
 
14. 2) організовує систему підготовки, стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
15. 3) видає свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
16. 4) організовує та забезпечує діяльність кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
17. 5) формує та веде Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України;
 
18. 6) здійснює контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
19. 7) формує та веде Єдиний реєстр підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та безоплатно видає довідки з цього реєстру;
 
20. 8) організовує проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства під час порушення проваджень у справах про банкрутство державних підприємств і підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п’ятдесят відсотків;
 
21. 9) готує на запити суду, прокуратури або іншого уповноваженого органу висновки про наявність ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства за результатами аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності таких ознак;
 
22. 10) готує та затверджує типові документи щодо проведення процедур банкрутства, методичні рекомендації;
 
23. 11) бере участь у справі про банкрутство і користується процесуальними правами та несе процесуальні обов’язки учасника у справі про банкрутство;
 
24. 12) встановлює:
 
25. порядок підготовки, проходження стажування, допуску до складання кваліфікаційного іспиту осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), його проведення та підвищення кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
26. порядок видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
27. порядок видачі, зразок і опис посвідчення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
28. загальні, кваліфікаційні, організаційні та інші спеціальні вимоги, обов’язкові для здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
29. порядок здійснення контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
30. правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів;
 
31. порядок та форми подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 
32. порядок надання інформації з Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство;
 
33. порядок проведення аналізу фінансово-господарського стану суб’єктів підприємницької діяльності щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства;
 
34. типові форми плану санації і мирової угоди, примірний перелік майна, яке включається до ліквідаційної маси у справах про банкрутство;
 
35. порядок проведення санації до порушення провадження у справі про банкрутство;
 
36. 13) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.»;
 
37. 4) у статті 6:
 
38. в абзаці третьому частини четвертої слова «Положенням про порядок» замінити словом «Порядком»;
 
39. у частині десятій слова «Положення про порядок» замінити словом «Порядок», а після слова «затверджується» доповнити словами «державним органом з питань банкрутства за погодженням з»;
 
40. 5) частину третю статті 12 після слів «за місцезнаходженням (місцем проживання) боржника,» доповнити словами «державному органу з питань банкрутства,»;
 
41. 6) абзац перший частини шістнадцятої статті 16 після слів «органу, уповноваженому управляти майном боржника,» доповнити словами «державному органу з питань банкрутства»;
 
42. 7) в абзаці другому частини третьої статті 19 слова «звернення стягнення на заставлене майно та» виключити;
 
43. 8) останнє речення частини першої статті 25 виключити;
 
44. 9) у статті 26:
 
45. абзац четвертий частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
46. «схвалення/відхилення плану санації боржника, змін до нього у випадках, передбачених цим Законом;»;
 
47. у частині восьмій:
 
48. абзац шостий викласти у такій редакції:
 
49. «звернення до господарського суду з клопотанням про призначення керуючого санацією, ліквідатора, припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за наявності підстав, передбачених цим Законом, та про призначення іншого розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;»;
 
50. абзац восьмий виключити;
 
51. доповнити статтю частиною дванадцятою такого змісту:
 
52. «12. Рішення зборів (комітету) кредиторів повинні бути обґрунтованими, містити викладення обставин та підстав, якими керувалися кредитори під час їх прийняття.»;
 
53. 10) у статті 27:
 
54. частину другу викласти у такій редакції:
 
55. «2. За результатами розгляду плану санації, поданого розпорядником майна або боржником у порядку, встановленому цим Законом, збори кредиторів приймають рішення щодо схвалення/відхилення цього плану.
До закінчення процедури розпорядження майном боржника комітет кредиторів на підставі прийнятого рішення зборами кредиторів щодо схвалення/відхилення плану санації, а також у разі відсутності такого рішення за п’ять днів до закінчення процедури розпорядження майном боржника або укладення мирової угоди зобов’язаний прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:
 
56. введення процедури санації і затвердження плану санації;
 
57. введення процедури санації і зобов’язання керуючого санацією підготувати план санації;
 
58. введення процедури санації і зобов’язання керуючого санацією підготувати план санації у разі його неподання боржником;
 
59. визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;
 
60. затвердження мирової угоди.
 
61. У разі наявності обставин, що не надають комітету кредиторів можливості у встановлені строки прийняти одне з таких рішень, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про продовження строку процедури розпорядження майном.»;
 
62. в абзаці першому частини третьої слово «пропозицією» замінити словом «клопотанням», а слово «зборів» — словом «комітету»;
 
63. 11) у статті 28:
 
64. абзац другий частини першої викласти у такій редакції:
«За вмотивованим клопотанням керуючого санацією чи комітету кредиторів і на підставі схвалених та погоджених відповідно до цього Закону змін до плану санації цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців»;
в абзаці четвертому частини шостої слова «погоджений з комітетом кредиторів» замінити словами «схвалений та погоджений відповідно до цього Закону»;
 
65. 12) у статті 29:
 
66. абзац перший частини першої викласти у такій редакції:
«1. У разі можливості проведення санації боржника арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією) у випадках, передбачених цим Законом, протягом строку, на який введено процедуру розпорядження майном боржника, або трьох місяців з дня винесення ухвали про введення процедури санації боржника зобов’язаний подати до господарського суду схвалений та погоджений відповідно до цього Закону план санації боржника.»;
в абзаці дванадцятому частини другої слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
частини шосту та сьому викласти у такій редакції:
«6. План санації вважається схваленим, якщо він підтриманий на засіданні зборів кредиторів більш як половиною голосів кредиторів.
7. Комітет кредиторів у процедурі санації на підставі прийнятого рішення зборами кредиторів щодо схвалення плану санації приймає рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про затвердження плану санації.
У разі прийняття у процедурі санації зборами кредиторів рішення щодо відхилення плану санації або за відсутності такого рішення за п’ять днів до закінчення строку, встановленого абзацом першим частини першої цієї статті, комітет кредиторів може прийняти рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про:
визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури;
припинення повноважень керуючого санацією та про призначення іншого керуючого санацією в порядку, встановленому цим Законом. Зазначене рішення повинно містити дату скликання чергового засідання зборів кредиторів для розгляду нового плану санації в межах строку, передбаченого абзацом першим частини першої цієї статті.»;
доповнити статтю після частини сьомої новими частинами восьмою та дев’ятою такого змісту:
«8. Схвалений зборами кредиторів план санації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією) до господарського суду разом з протоколом засідання зборів кредиторів щодо цього питання, клопотанням комітету кредиторів про затвердження плану санації, а в процедурі розпорядження майном також з клопотанням комітету кредиторів про введення процедури санації боржника.
9. У разі схвалення зборами кредиторів плану санації, який передбачає більший строк санації боржника, ніж встановлений ухвалою про введення процедури санації боржника, господарський суд за клопотанням комітету кредиторів продовжує строк санації в межах строку, встановленого частиною першою статті 28 цього Закону, якщо є підстави вважати, що продовження строку санації і виконання плану санації приведе до відновлення платоспроможності боржника.».
У зв’язку з цим частину восьму вважати частиною десятою;
в абзаці другому частини десятої слово «шести» замінити словом «трьох», а слово «санацію» — словами «введення процедури санації»;
доповнити статтю частиною одинадцятою такого змісту:
«11. Зміни до плану санації затверджуються господарським судом у порядку, встановленому цим Законом для затвердження плану санації.»;
 
67. 13) у частині першій статті 30 слово «комітетом» замінити словом «зборами», а слово «затверджується» — словом «погоджується»;
 
68. 14) частину третю статті 35 виключити;
 
69. 15) частину дванадцяту статті 36 виключити;
 
70. 16) в абзаці дев’ятому частини першої статті 38 слова «Кредитори, вимоги яких» замінити словами «Вимоги кредиторів, які», а слова «не є конкурсними, а їх вимоги» виключити;
 
71. 17) в абзаці дев’ятому частини другої статті 41 слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
 
72. 18) у частині третій статті 43 слова і цифри «державних підприємств та» і «перевищує 50 відсотків» виключити, а після слова «яких» доповнити словом «є»;
 
73. 19) у статті 44:
 
74. частини першу і другу викласти у такій редакції:
«1. Після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює на аукціоні продаж майна банкрута.
2. Ліквідатор організовує проведення аукціону з продажу активів банкрута з урахуванням вимог цього Закону.
Ліквідатор має право самостійно проводити торги на аукціоні у порядку, встановленому цим Законом, або залучити на підставі договору організатора аукціону. Організатор аукціону не може бути заінтересованою особою стосовно кредитора чи боржника.»;
частину третю виключити;
частину четверту доповнити абзацом такого змісту:
«Ліквідатор може здійснити безпосередній продаж акцій приватного акціонерного товариства або часток товариства з обмеженою відповідальністю, які належать боржнику, якщо вони викуповуються цим товариством або учасниками (акціонерами) цього товариства.»;
частину шосту викласти у такій редакції:
«6. Ліквідатор може здійснювати безпосередній продаж або продаж на комісійних умовах через організацію роздрібної торгівлі товарів, які швидко псуються.»;
 
75. 20) у статті 45:
 
76. у частині першій:
абзаци сьомий — дев’ятий пункту 1 виключити;
в абзаці другому пункту 2 слово «позачергово» замінити словами «у першу чергу»;
 
77. в абзаці четвертому пункту 5 слова «, які підлягають позачерговому задоволенню та віднесені до конкурсних згідно з цим Законом» виключити;
 
78. доповнити статтю частиною десятою такого змісту:
«10. Розрахунки з кредиторами здійснюються відповідно до реєстру вимог кредиторів у порядку черговості, установленому цією статтею, в національній валюті України.»;
 
79. 21) у другому реченні частини другої статті 46 слова «виключення юридичної особи з» замінити словами «внесення відповідного запису до»;
 
80. 22) у статті 49:
 
81. у частині третій слова «установлюються органом, уповноваженим управляти державним майном» замінити словами «затверджуються Кабінетом Міністрів України»;
 
82. частину п’яту після слів «Замовником є» доповнити словами «керуючий санацією або»;
 
83. у частині шостій:
 
84. в абзаці першому слово «ліцензію» замінити словом «право»;
 
85. абзац другий після слова «ліцензії» доповнити словами «у випадках, передбачених законом»;
 
86. частину сьому викласти у такій редакції:
 
87. «7. Учасниками аукціону можуть бути суб’єкти цивільного права, які згідно із законодавством можуть бути покупцями майна, що продається на аукціоні, подали необхідні документи та пройшли процедуру реєстрації організатором аукціону відповідно до цього Закону.»;
 
88. 23) у частині першій статті 50 слова «власником майна чи» замінити словами «відповідно до умов договору про проведення аукціону організатором або»;
 
89. 24) у статті 51:
 
90. у частині першій слова «та укласти договір з його переможцем» виключити;
 
91. абзац другий частини п’ятої викласти у такій редакції:
 
92. «надсилає державному органу з питань банкрутства та Вищому господарському суду України повідомлення про проведення аукціону для його розміщення на офіційних веб-сайтах цих органів, розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та повідомлення, що пов’язані з його проведенням і результатами;»;
 
93. 25) у статті 53:
 
94. назву статті викласти у такій редакції:
 
95. «Стаття 53. Вимоги до веб-сайту організатора аукціону, на якому розміщуються оголошення про проведення аукціону та повідомлення, що пов’язані з його проведенням і результатами, а також проводяться електронні торги»;
 
96. частину четверту виключити;
 
97. 26) частину першу статті 54 викласти у такій редакції:
«1. Організатор аукціону має право відмовитися від проведення аукціону не пізніше ніж за десять робочих днів до дня його початку з негайним надсиланням державному органу з питань банкрутства і Вищому господарському суду України інформації для розміщення повідомлення про це на офіційних веб-сайтах таких органів та розміщенням відповідного повідомлення на веб-сайті, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, із зазначенням причин.»;
 
98. 27) частину першу статті 58 викласти у такій редакції:
 
99. «1. Організатор аукціону не пізніше ніж за 15 робочих днів до дня початку аукціону розміщує на власному веб-сайті оголошення про проведення аукціону та надсилає державному органу з питань банкрутства та Вищому господарському суду України повідомлення про проведення аукціону, в якому зазначаються дані про організатора аукціону та адреса веб-сайту, на якому розміщується оголошення про проведення аукціону, для його розміщення на офіційних веб-сайтах цих органів, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником.
Розміщення повідомлення на офіційних веб-сайтах державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України здійснюється відповідним органом державної влади протягом п’яти робочих днів з дня його надходження, крім випадків розміщення повідомлення про скасування аукціону, яке здійснюється не пізніше наступного робочого дня з дня його надходження.»;
 
100. 28) назву та абзац перший частини першої статті 59 після слова «веб-сайті» доповнити словами «організатора аукціону»;
 
101. 29) друге речення частини другої статті 68 після слова «право» доповнити словом «вимоги»;
 
102. 30) у частині сьомій статті 69 слово «повідомити» замінити словами «розмістити відомості», слова «для розміщення цих відомостей» виключити, а слова «державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України, на яких було розміщене» замінити словами «, на якому розміщується»;
 
103. 31) у статті 80:
 
104. у назві статті слово «Схвалення» замінити словом «Погодження»;
 
105. у частині першій:
 
106. у першому реченні слово «схвалюється» замінити словом «погоджується»;
 
107. у другому реченні слово «схвалення» замінити словом «погодження»;
 
108. в абзаці першому частин другої і третьої слово «схвалення» замінити словом «погодження»;
 
109. 32) частину дев’яту статті 91 виключити;
 
110. 33) у статті 96:
 
111. частину восьму доповнити абзацом такого змісту:
«Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний завчасно повідомляти орган, уповноважений управляти державним майном, про час, місце і порядок денний зборів кредиторів та засідань комітету кредиторів державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків.»;
доповнити статтю після частини дванадцятої новою частиною тринадцятою такого змісту:
«13. Керуючий санацією щокварталу повідомляє орган, уповноважений управляти державним майном, про виконання плану санації державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків.
Звіт керуючого санацією державного підприємства або підприємства, у статутному капіталі якого частка державної власності перевищує 50 відсотків, розглянутий комітетом кредиторів, та протокол засідання комітету кредиторів не пізніше п’яти днів з дня проведення засідання комітету кредиторів керуючий санацією надсилає органу, уповноваженому управляти державним майном.».
У зв’язку з цим частини тринадцяту і чотирнадцяту вважати відповідно частинами чотирнадцятою і п’ятнадцятою;
 
112. 34) розділ VІІІ викласти у такій редакції:
 
113. «Розділ VІІІ
АРБІТРАЖНИЙ КЕРУЮЧИЙ (РОЗПОРЯДНИК МАЙНА, КЕРУЮЧИЙ САНАЦІЄЮ, ЛІКВІДАТОР)
 
114. Стаття 97. Вимоги до арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
115. 1. Арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) може бути громадянин України, який має повну вищу юридичну або економічну освіту, стаж роботи після отримання повної вищої освіти не менше трьох років за фахом або одного року на керівних посадах, володіє державною мовою, пройшов підготовку, стажування протягом шести місяців, склав кваліфікаційний іспит та одержав свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
116. 2. Не може бути арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) особа, яка:
 
117. 1) за рішенням суду визнана недієздатною або дієздатність якої обмежено;
2) має непогашену або незняту в установленому законом порядку судимість за вчинення корисливих злочинів;
 
118. 3) за рішенням суду позбавлена права обіймати керівні посади.
 
119. 3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має посвідчення, зразок і опис якого встановлює державний орган з питань банкрутства.
 
120. 4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен один раз на два роки підвищувати кваліфікацію в порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
 
121. Стаття 98. Права та обов’язки арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
122. 1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) має право:
 
123. 1) звертатися до господарського суду у випадках, передбачених цим Законом;
 
124. 2) скликати збори і комітет кредиторів та брати в них участь з правом дорадчого голосу;
 
125. 3) отримувати винагороду в розмірі та порядку, передбачених цим Законом;
 
126. 4) залучати для забезпечення виконання своїх повноважень на договірних засадах інших осіб та спеціалізовані організації з оплатою їх діяльності за рахунок боржника, якщо інше не встановлено цим Законом чи договором з кредиторами;
 
127. 5) запитувати та отримувати документи або їх копії, необхідні для виконання повноважень, передбачених цим Законом, від юридичних осіб, державних органів і органів місцевого самоврядування та від фізичних осіб за їх згодою;
 
128. 6) отримувати інформацію, необхідну для виконання повноважень, передбачених цим Законом, з державних реєстрів шляхом надсилання офіційних запитів до держателя або адміністратора відповідного реєстру;
 
129. 7) подавати до господарського суду заяву про припинення своїх повноважень як розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора;
 
130. 8) бути членом саморегулівних організацій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
 
131. 9) замовляти виготовлення дублікатів печатки та штампів боржника у разі їх втрати;
 
132. 10) здійснювати інші повноваження, передбачені цим Законом.
 
133. 2. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний:
 
134. 1) неухильно дотримуватися вимог законодавства;
 
135. 2) здійснювати заходи щодо захисту майна боржника;
 
136. 3) проводити аналіз фінансової, господарської, інвестиційної та іншої діяльності боржника, його становища на ринках та подавати відомості про результати такого аналізу господарському суду разом з документами, що підтверджують відповідну інформацію;
 
137. 4) подавати відомості, документи та інформацію про свою діяльність у порядку, встановленому законодавством;
 
138. 5) забезпечувати можливість здійснення державним органом з питань банкрутства заходів контролю за його діяльністю;
 
139. 6) здійснювати заходи щодо забезпечення охорони державної таємниці відповідно до встановлених законодавством вимог;
 
140. 7) подавати державному органу з питань банкрутства інформацію, необхідну для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі та порядку, встановлених державним органом з питань банкрутства;
8) повідомляти правоохоронні органи чи органи прокуратури про вчинені або підготовлювані злочини або адміністративні правопорушення, ознаки яких виявлені в діяльності працівників боржника;
9) вести і подавати статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством;
 
141. 10) виконувати інші повноваження, передбачені законодавством про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.
 
142. 3. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) несе за свої дії (бездіяльність) та заподіяну третім особам шкоду цивільно-правову, адміністративну, кримінальну та іншу відповідальність у порядку та обсягах, встановлених законом.
 
143. 4. Арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) забороняється розголошувати відомості, що стали йому відомі у зв’язку з його діяльністю, і використовувати їх у своїх інтересах або інтересах третіх осіб.
 
144. Обов’язок збереження цієї інформації поширюється також на осіб, які перебувають з арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у трудових відносинах, а також на інших осіб, які мають доступ до зазначеної інформації.
 
145. 5. Інформацію, зазначену у частині четвертій цієї статті, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може надавати іншим особам лише у випадках і порядку, встановлених законодавством.
 
146. Стаття 99. Незалежність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
147. 1. Під час здійснення своїх повноважень арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) є незалежним.
 
148. 2. У разі застосування правоохоронними органами або органами прокуратури запобіжних заходів у вигляді затримання, взяття під варту, підписки про невиїзд арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або порушення стосовно нього кримінальної справи орган, що застосував запобіжний захід чи порушив кримінальну справу, зобов’язаний негайно повідомити про це державний орган з питань банкрутства.
 
149. 3. Вилучення документів у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов’язаних з виконанням його повноважень, допускається лише за рішенням суду в порядку, передбаченому законом.
 
150. Стаття 100. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) може мати помічника (помічників). Умови роботи помічника визначаються трудовим договором (контрактом), укладеним між арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) та помічником з додержанням законодавства про працю.
2. Добір і прийняття на роботу помічника є виключним правом арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
3. Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) надає допомогу арбітражному керуючому (розпоряднику майна, керуючому санацією, ліквідатору) під час здійснення ним заходів щодо відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та виконує доручення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) для забезпечення реалізації його повноважень.
Помічник арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) не має права виконувати від власного імені чи за довіреністю повноваження арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), передбачені цим Законом.
4. Стаж роботи помічником арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) прирівнюється до строку стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
151. Стаття 101. Стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Порядок проходження стажування осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), затверджується державним органом з питань банкрутства.
2. Строк стажування у арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) становить шість місяців.
3. Стажист арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинен відповідати вимогам, встановленим частинами першою та другою статті 97 цього Закону, крім вимог щодо складання кваліфікаційного іспиту та одержання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
152. Стаття 102. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
153. 1. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) утворюється при державному органі з питань банкрутства для перевірки спеціальних знань осіб, які мають намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та для вирішення питання про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Положення про кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.
2. До складу кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) входять дев’ять осіб, п’ять з яких визначаються державним органом з питань банкрутства, а чотири пропонуються саморегулівними організаціями арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) з числа їх членів.
Персональний склад кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) затверджується державним органом з питань банкрутства.
3. Очолює кваліфікаційну комісію арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) керівник державного органу з питань банкрутства або визначена ним посадова особа цього органу.
4. Кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):
1) формує графік складення кваліфікаційних іспитів;
2) приймає рішення про допуск або відмову в допуску осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), до складання кваліфікаційного іспиту;
3) проводить кваліфікаційні іспити;
4) за результатом складеного кваліфікаційного іспиту приймає рішення про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
5) за результатом розгляду подання державного органу з питань банкрутства приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
5. Засідання кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) визнається правоможним у разі присутності на ньому не менше п’яти членів комісії.
6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймається на її засіданні шляхом голосування простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів комісії.
7. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) оформляється протоколом, що підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії.
 
154. 8. Особа, яка не склала кваліфікаційний іспит, може подати заяву про його повторне складення не раніше ніж через шість місяців.
 
155. Стаття 103. Отримання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Державний орган з питань банкрутства на підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) не пізніше ніж на десятий день з дня прийняття такого рішення видає свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) особі, яка склала кваліфікаційний іспит, та вносить запис до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
2. За видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) вноситься плата, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
3. Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) видається без обмеження строку дії.
4. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) не має права передавати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) чи повноваження, які надає йому таке свідоцтво, іншій особі (особам).
 
156. Стаття 104. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України
 
157. 1. Єдиний реєстр арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України формується державним органом з питань банкрутства.
 
158. 2. У Єдиному реєстрі арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України містяться відомості про: прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого; дату видачі та номер свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора); дату та номер рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
159. 3. Доступ до інформації Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України здійснюється через офіційний веб-сайт державного органу з питань банкрутства із забезпеченням можливості пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування на основі поширених веб-оглядачів та редакторів без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів цілодобово і без обмежень та стягнення плати.
 
160. Стаття 105. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
161. 1. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства шляхом проведення планових і позапланових перевірок у порядку, встановленому державним органом з питань банкрутства.
2. Планові перевірки проводяться не частіше ніж один раз на рік з обов’язковим повідомленням арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про час і місце проведення перевірки.
3. Позапланові виїзні та невиїзні перевірки проводяться на підставі:
1) звернень фізичних чи юридичних осіб, якщо з таких звернень випливає необхідність проведення додаткового контролю з боку державного органу з питань банкрутства;
2) ухвали господарського суду, в якій зазначено про невиконання або неналежне виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
3) неподання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, у формі, встановленій державним органом з питань банкрутства, та документів статистичної та іншої звітності, встановлених законодавством, без поважних причин, а також письмових пояснень про причини, які перешкоджали поданню таких документів;
4) виявлення та підтвердження недостовірності даних, поданих арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) у формі подання інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, документах статистичної та іншої звітності;
5) проведення перевірки виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) приписів державного органу з питань банкрутства про усунення порушень, виявлених в діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виданих за результатами проведення перевірок.
Під час проведення позапланових перевірок з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для здійснення цих перевірок.
4. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які можливо усунути, державний орган з питань банкрутства складає припис про усунення таких порушень у визначений строк.
5. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, які неможливо усунути, державний орган з питань банкрутства виносить попередження.
6. У разі виявлення під час перевірки діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) порушень законодавства про відновлення платоспроможності боржника і визнання його банкрутом, які можуть бути підставою для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), державний орган з питань банкрутства готує і вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання
 
162. Стаття 106. Страхування відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
163. 1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) укладає із страховиком договір страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків.
 
164. 2. Страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, здійснюється арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) протягом трьох робочих днів з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, забороняється.
 
165. 3. Мінімальний розмір щорічної страхової суми становить триста мінімальних розмірів заробітної плати, встановленої на початок року.
 
166. 4. Порядок і умови страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, встановлюються законом.
 
167. Стаття 107. Відшкодування шкоди, заподіяної арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором)
1. Шкода, заподіяна особі внаслідок дій (бездіяльності) арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), відшкодовується відповідно до закону.
 
168. Стаття 108. Анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
 
169. 1. Підставами для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) є:
1) письмова заява арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
2) втрата арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) громадянства України або його виїзд за межі України на постійне проживання;
3) неможливість арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) здійснювати діяльність за станом здоров’я;
4) набрання законної сили обвинувальним вироком, яким арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) засуджено за вчинення корисливого злочину або позбавлено права обіймати керівні посади;
5) набрання законної сили рішенням суду про визнання арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) недієздатним або обмеження його дієздатності, визнання його безвісно відсутнім або померлим, або про застосування до нього примусових заходів медичного характеру;
6) подання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) неправдивих відомостей, необхідних для отримання такого свідоцтва;
7) невиконання припису про усунення порушень, виявлених в діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), за винятком випадків оскарження такого припису;
8) відмова арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) в проведенні перевірки державним органом з питань банкрутства;
9) систематичне порушення арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) законодавства під час виконання своїх повноважень, що спричинило завдання значної матеріальної шкоди боржнику (банкруту), кредиторам боржника (банкрута);
10) виконання арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора без договору страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків;
11) смерть арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
2. Рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) приймається кваліфікаційною комісією протягом місяця з дня встановлення підстав, передбачених частиною першою цієї статті. При цьому рішення про анулювання зазначеного свідоцтва на підставах, передбачених пунктами 7—10 частини першої цієї статті, може бути прийнято не пізніше одного року з дня вчинення відповідних порушень.
 
170. Стаття 109. Порядок анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. У разі наявності підстав для анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить на розгляд кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) відповідне подання.
 
171. 2. За результатами розгляду подання державного органу з питань банкрутства кваліфікаційна комісія арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) приймає рішення про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) або відмовляє в анулюванні.
 
172. 3. На підставі рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) державний орган з питань банкрутства вносить до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України відповідний запис.
 
173. 4. Державний орган з питань банкрутства зобов’язаний не пізніше ніж на п’ятий день з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повідомити арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та Вищий господарський суд України про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
174. 5. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) зобов’язаний припинити діяльність з дня внесення до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України запису про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
175. 6. Рішення кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) про анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) може бути оскаржене арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) в суді у порядку, встановленому законом. Оскарження цього рішення не зупиняє його дію.
 
176. Стаття 110. Призначення та усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у справі про банкрутство
 
177. 1. Кандидатура розпорядника майна визначається судом самостійно із застосуванням автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
Положення про автоматизовану систему з відбору кандидатів на призначення розпорядника майна господарським судом у справах про банкрутство затверджується Пленумом Вищого господарського суду України за погодженням з державним органом з питань банкрутства.
Ухвалою про прийняття заяви про порушення справи про банкрутство господарський суд зобов’язує визначеного автоматизованою системою арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) подати заяву про участь у цій справі у встановлений цією ухвалою строк.
 
178. У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядник майна визначається повторно відповідно до положень абзацу першого цієї частини.
 
179. У разі якщо від арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), повторно визначеного автоматизованою системою, надійшла заява про відмову в участі у справі про банкрутство для виконання повноважень розпорядника майна або не надійшла заява про участь у такій справі у встановлений господарським судом строк, розпорядника майна призначає суд без застосування автоматизованої системи з числа осіб, внесених до Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.
 
180. Кандидатура керуючого санацією, ліквідатора, а також розпорядника майна у разі припинення повноважень попереднього розпорядника майна визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання — за ініціативою суду.
 
181. Під час призначення керуючого санацією, ліквідатора господарський суд не пов’язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованими комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.
 
182. Відхилення господарським судом запропонованих кандидатур арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та призначення іншого арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) повинно бути вмотивованим.
 
183. До арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які призначаються на державні підприємства та підприємства, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, Кабінет Міністрів України може встановлювати додаткові вимоги.
 
184. 2. На підприємствах, що провадять діяльність, пов’язану з державною таємницею, арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен мати допуск до державної таємниці, а в разі його відсутності — отримати такий допуск у встановленому законодавством порядку.
 
185. 3. Розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором не можуть бути призначені арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори):
 
186. 1) які є заінтересованими особами стосовно боржника або кредитора (кредиторів);
 
187. 2) які здійснювали раніше управління цим боржником — юридичною особою, крім випадків, коли з дня усунення від управління зазначеним боржником минуло не менше трьох років;
 
188. 3) яким відмовлено в допуску до державної таємниці або скасовано раніше наданий допуск за порушення законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо такий допуск є необхідним для виконання обов’язків, визначених цим Законом, у разі, коли з часу такої відмови або скасування пройшло менше року.
 
189. До призначення розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) повинен подати до господарського суду заяву про участь у справі про банкрутство, в якій зазначається, що він не належить до жодної з категорій арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), визначених цією частиною.
 
190. 4. Припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюється господарським судом у випадках, передбачених цим Законом, за його заявою, а також за клопотанням комітету кредиторів, органу, уповноваженого управляти державним майном (для державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків), або за власною ініціативою у разі:
 
191. 1) невиконання або неналежного виконання обов’язків, покладених на арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
192. 2) зловживання правами арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора);
 
193. 3) подання до суду неправдивих відомостей;
 
194. 4) відмови в наданні допуску до державної таємниці або скасування раніше наданого допуску;
 
195. 5) анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
 
196. Суд протягом п’яти днів з дня встановлення підстав, передбачених цією частиною, виносить відповідну ухвалу про припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство, яку надсилає державному органу з питань банкрутства.
 
197. Стаття 111. Винагорода та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Арбітражний керуючий (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор) виконує повноваження розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора за грошову винагороду.
2. Грошова винагорода розпорядника майна визначається в розмірі двох мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень або в розмірі середньомісячної заробітної плати керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до порушення провадження у справі про банкрутство, якщо такий розмір перевищує дві мінімальні заробітні плати. Розмір грошової винагороди розпорядника майна не може перевищувати п’яти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.
Право вимоги грошової винагороди виникає у розпорядника майна в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень розпорядника майна боржника.
Сплата грошової винагороди розпоряднику майна здійснюється шляхом її авансування заявником (кредитором або боржником) у розмірі, зазначеному у цій частині. Сума авансового платежу вноситься на депозитний рахунок нотаріуса та виплачується розпоряднику майна за кожний місяць виконання ним повноважень розпорядника майна.
3. Грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора складається з основної та додаткової грошових винагород.
Основна грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі двох середньомісячних заробітних плат керівника боржника за останні дванадцять місяців його роботи до введення господарським судом процедури санації боржника або відкриття процедури ліквідації банкрута за кожний місяць виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора. Розмір основної грошової винагороди керуючого санацією або ліквідатора не може перевищувати десяти мінімальних заробітних плат за кожний місяць виконання ним повноважень.
Додаткова грошова винагорода керуючого санацією або ліквідатора визначається в розмірі 5 відсотків обсягу стягнутих на користь боржника активів (повернення грошових коштів майна, майнових прав), які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, а також 3 відсотків обсягу погашених вимог конкурсних кредиторів.
Право вимоги основної грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора в останній день кожного календарного місяця виконання ним повноважень керуючого санацією або ліквідатора.
Право вимоги додаткової грошової винагороди виникає у керуючого санацією, ліквідатора з дня фактичного надходження до боржника стягнутих на його користь активів чи їх частини, які на день порушення провадження у справі про банкрутство перебували у третіх осіб, або з дня фактичного повного або часткового погашення вимог конкурсних кредиторів пропорційно їх обсягу.
4. Витрати арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), пов’язані з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, відшкодовуються в порядку, передбаченому цим Законом, крім витрат на страхування цивільно-правової відповідальності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за шкоду, яку може бути завдано у зв’язку з виконанням його обов’язків, а також витрат, здійснення яких безпосередньо не пов’язане з виконанням ним повноважень у справі про банкрутство, і витрат, пов’язаних з виконанням таких повноважень у частині, в якій зазначені витрати, що перевищують регульовані державою ціни (тарифи) на відповідні товари, роботи, послуги чи ринкові ціни на день здійснення відповідних витрат або замовлення (придбання) товарів, робіт, послуг.
5. Сплата грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у зв’язку з виконанням ним повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство здійснюються за рахунок наявних у боржника коштів, одержаних у результаті господарської діяльності боржника, або коштів, одержаних від продажу майна (майнових прав) боржника.
6. Кредитори можуть створювати фонд для авансування грошової винагороди та відшкодування витрат арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора). Формування фонду та порядок використання його коштів визначаються рішенням комітету кредиторів та затверджуються господарським судом, про що виноситься ухвала.
Господарський суд має право зменшити розмір грошової винагороди арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) у разі, коли середньомісячна заробітна плата керівника боржника є надмірно високою порівняно з мінімальним розміром заробітної плати.
7. Розпорядник майна звітує про нарахування та виплату йому грошової винагороди, здійснення та відшкодування його витрат на першому засіданні комітету кредиторів, а також за результатами процедури розпорядження майном боржника.
Керуючий санацією не рідше одного разу на три місяці, а ліквідатор — щомісяця звітують перед комітетом кредиторів про нарахування та виплату основної та додаткової грошових винагород, здійснення та відшкодування витрат.
Звіт арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) про нарахування і виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат доводиться кредиторам до відома та повинен бути схвалений комітетом кредиторів.
Звіт про нарахування та виплату грошової винагороди, здійснення та відшкодування витрат за підсумками процедур розпорядження майном, санації, ліквідації подається арбітражним керуючим (розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором) за п’ять днів до закінчення відповідної процедури до господарського суду для затвердження, про що виноситься ухвала.
 
198. Стаття 112. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
1. Правила ведення діловодства та архіву арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) затверджує державний орган з питань банкрутства за погодженням з центральним органом виконавчої влади з питань архівів.
2. Арбітражні керуючі (розпорядники майна, керуючі санацією, ліквідатори) ведуть і подають статистичну та іншу звітність у порядку, встановленому законодавством.
3. У разі анулювання свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), а також через рік після припинення повноважень розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора у справі про банкрутство архів арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) передається до відповідного державного архіву у встановленому законодавством порядку.
 
199. Стаття 113. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
1. Саморегулівною організацією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є всеукраїнська громадська організація, що об’єднує арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів), які отримали свій статус відповідно до вимог цього Закону, та здійснює повноваження з громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
2. Утворення та порядок діяльності саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) регулюється законодавством про громадські об’єднання з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.
3. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) є юридичною особою, яка діє на засадах самоврядування і діяльність якої не має на меті отримання прибутку.
4. Всеукраїнська саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) повинна відповідати таким критеріям:
кількісний склад налічує не менше ста арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
участь її членів не менше ніж в ста (у сукупності) судових процедурах, які застосовуються щодо боржника;
наявність обов’язкових для членів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) правил їх професійної діяльності.
5. Порядок визнання статусу всеукраїнської саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) встановлюється державним органом з питань банкрутства.
 
200. Стаття 114. Повноваження саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)
 
201. 1. Саморегулівна організація арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює такі повноваження щодо громадського регулювання діяльності арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів):
1) контроль за виконанням арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) — її членами положень статутних документів та інших внутрішніх документів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
2) участь у розробленні проектів нормативно-правових актів та громадських заходах з питань відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
3) участь у підготовці осіб, які мають намір отримати свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), та підвищенні кваліфікації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
4) участь її членів у складі кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
5) участь її членів у складі дорадчих органів державного органу з питань банкрутства;
6) участь у разі залучення державним органом з питань банкрутства у здійсненні заходів контролю за діяльністю арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів);
7) захист інтересів членів саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) в державних органах та органах місцевого самоврядування;
8) інформування суспільства про практику та проблемні питання у процедурах відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом;
 
202. 9) інші повноваження, передбачені законом.
 
203. 2. Контроль за діяльністю саморегулівної організації арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) здійснює державний орган з питань банкрутства.
 
204. 3. Предметом контролю державного органу з питань банкрутства є дотримання саморегулівною організацією арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) вимог цього Закону, інших нормативно-правових актів.»;
 
205. 35) статті 115—118 виключити;
 
206. 36) у Прикінцевих та перехідних положеннях:
 
207. у пункті 1:
 
208. абзац третій виключити;
 
209. доповнити пункт абзацом такого змісту:
 
210. «статей 113 і 114, які набирають чинності з 1 жовтня 2012 року.»;
 
211. у пункті 3 цифри і слова «1 січня 2013 року» замінити цифрами і словами «1 січня 2015 року»;
 
212. пункт 5 виключити.
 
213. 2. Статтю 5 Закону України «Про судовий збір» (Відомості Верховної Ради України, 2012 р., № 14, ст. 87; із змінами, внесеними законами України від 6 жовтня 2011 року № 3828-VІ та від 23 грудня 2011 року № 4289-VІ) доповнити пунктом 22 такого змісту: «22) державний орган з питань банкрутства — у справах про банкрутство.».
 
214. ІІ. Пункт 1 розділу І цього Закону набирає чинності з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Пункт 2 розділу І цього Закону набирає чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону.