Кількість абзаців - 2250 Розмітка (ліва колонка)


Про Державний бюджет України на 2002 рік (Перше читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про Державний бюджет України на 2002 рік  
1. І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
2. Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 43.609.813, 9 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 34.406.944, 7 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.202.869, 2 тис. гривень, згідно з додатком №1 до цього Закону.  
3. Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.277.957, 8 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України у сумі 3.019.641, 8 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.258.316 тис. гривень, згідно з додатком №2 до цього Закону.  
4. Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 47.887.771, 7 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 37.426.586, 5 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 10.461.185, 2 тис. гривень.  
5. II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
6. Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:  
7. доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України;  
8. 98, 5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);  
9. збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
10. платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
11. платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
12. плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;  
13. кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;  
14. рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні.  
15. надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;  
16. державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
17. адміністративні штрафи та інші грошові стягнення, крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад, районними державними адміністраціями або утвореними в установленому порядку адміністративними комісіями, та грошових стягнень за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища;  
18. кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;  
19. кошти, що надійдуть від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;  
20. 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
21. 10 відсотків портового (адміністративного) збору;  
22. суми перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;  
23. надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку №1 до цього Закону;  
24. до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності.  
25. Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28, 9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 17, 34 гривні за 1 тонну.  
26. Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом через територію України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:  
27. відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1, 67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;  
28. відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0, 685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;  
29. відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0, 3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.  
30. Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи із обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.  
31. Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.  
32. Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період, і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені із розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну і по день сплати включно.  
33. Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 500.000 тис. гривень.  
34. Порядок перерахування зазначених платежів визначається спільним рішенням Міністерства фінансів України і Національного банку України.  
35. Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та/або надано відстрочку (розстрочку) по його сплаті, в рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум по податку на додану вартість незалежно від визначеного законом терміну реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).  
36. Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:  
37. в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;  
38. зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2003 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;  
39. для цілей оподаткування амортизація на основні фонди ІІ та ІІІ групи, які виведені з експлуатації, не нараховується.  
40. Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:  
41. 1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);  
42. 2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;  
43. 3) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;  
44. 4) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;  
45. 5) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної міжурядової угоди;  
46. 6) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;  
47. 7) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;  
48. 8) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій), у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;  
49. 9) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;  
50. 10) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;  
51. 11) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;  
52. 12) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;  
53. 13) надходження до страхового фонду безпеки авіації;  
54. 14) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;  
55. 15) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;  
56. 16) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів Державного бюджету України (у тому числі власні надходження органів державної влади за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України);  
57. 17) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;  
58. 18) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком №1 до цього Закону.  
59. 19) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;  
60. 20) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;  
61. 21) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища.  
62. III. ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
63. Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158, 1 тис. гривень та в сумі 1.317.121, 1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079, 7 тис. доларів США.  
64. Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.  
65. Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями.  
66. Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до Державного бюджету України плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
67. Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.  
68. Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.  
69. Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.  
70. Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:  
71. 1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;  
72. 2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок державних капітальних вкладень;  
73. 3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;  
74. 4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств.  
75. Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік в частині фінансування є:  
76. 1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;  
77. 2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань в разі вступу в силу державних гарантій;  
78. 3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок державних капітальних вкладень;  
79. 4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000(2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;  
80. 5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки, віднесених до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;  
81. 6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;  
82. 7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;  
83. 8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України.  
84. Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 5) статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.  
85. ІV. ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ  
86. Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком №3 до цього Закону.  
87. Дозволити Міністерству фінансів України в процесі виконання Державного бюджету України у виключних випадках за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів Державного бюджету України здійснювати перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.  
88. При цьому перерозподіл, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень головному розпоряднику коштів Державного бюджету України по загальному фонду за бюджетними програмами в межах їх загального обсягу, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.  
89. Порядок передачі бюджетних призначень, передбачений частиною шостою статті 23 Бюджетного кодексу України, визначається Міністерством фінансів України.  
90. Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному фонду Державного бюджету України на:  
91. оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;  
92. капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.  
93. Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.  
94. Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни І групи - 150 гривень, інвалідам війни ІІ групи - 120 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, інвалідам війни ІІІ групи, учасникам бойових дій, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.  
95. Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку №3 до цього Закону.  
96. Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною структурою видатків:  
97. оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);  
98. нарахування на заробітну плату (код 1120);  
99. придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);  
100. забезпечення продуктами харчування (код 1133);  
101. виплата процентів за державним боргом (код 1200);  
102. трансферти населенню (код 1340);  
103. трансферти місцевим бюджетам (код 1320).  
104. Стаття 22. Надати Міністерству фінансів України право здійснювати в 2002 році на відкритих аукціонах продаж оформлених простими векселями на ім'я Міністерства фінансів прав вимоги за простроченою більше ніж два роки заборгованістю юридичних осіб-резидентів перед державою за іноземними кредитами, залученими державою або під державні гарантії. При цьому, валютою векселів є валюта кредитів, за якими у юридичних осіб-резидентів існує заборгованість перед державою.  
105. Міністерство фінансів безпосередньо здійснює продаж таких векселів у відповідності до встановленого Кабінетом Міністрів України порядку. При цьому дозволяється зниження ціни продажу цих векселів до 50 відсотків їх номінальної суми.  
106. Стаття 23. Визначити, що видатки у сумі 1.176.740 тис. гривень, передбачені у загальному фонді Державного бюджету України, спрямовуються на інноваційний та інвестиційний розвиток згідно з додатком №4 до цього Закону.  
107. Стаття 24. Кабінету Міністрів України визначити розподіл та порядок використання видатків на фінансову підтримку підприємств транспортно-дорожнього комплексу на формування лізингових фондів, підприємств машинобудівного комплексу для створення і впровадження у виробництво сучасних зразків цивільної продукції, виконавців Міжвідомчої програми впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції та суб'єктів малого підприємництва через здешевлення кредитів, що надаються їм комерційними банками.  
108. Поширити зазначений порядок на виконання інших бюджетних програм економічного розвитку, передбачених у Державному бюджеті України.  
109. Стаття 25. Установити, що кошти, які надійдуть від НАК "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.  
110. Стаття 26. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині кредитування є:  
111. 1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;  
112. 2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;  
113. 3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років;  
114. 4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;  
115. 5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії i наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання;  
116. 6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;  
117. 7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів.  
118. Стаття 27. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 26 цього Закону, спрямовуються відповідно на:  
119. 1) субвенцію на будівництво житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 8 цього Закону);  
120. 2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 8 цього Закону);  
121. 3) виплати, пов'язані з функціонуванням Консульської служби України (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 8 цього Закону);  
122. 4) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 4) статті 8 цього Закону);  
123. 5) освоєння нових земель, підвищення родючості ґрунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 8 цього Закону);  
124. 6) субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку (за рахунок джерел, визначених пунктом 9) статті 8 цього Закону);  
125. 7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 7) статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 8) статті 15 цього Закону);  
126. 8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 10) статті 8 цього Закону);  
127. 9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 11) статті 8 цього Закону);  
128. 10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);  
129. 11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12) статті 8 цього Закону в частині, що надходить від риболовних портів);  
130. 12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки та забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 13) статті 8 цього Закону);  
131. 13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 14) статті 8 та пунктом 1) статті 26 цього Закону);  
132. 14) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 15) статті 8 та пунктом 2) статті 26 цього Закону);  
133. 15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами, та інші заходи з утримання цих установ згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 16) статті 8 цього Закону);  
134. 16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 8) статті 8 цього Закону);  
135. 17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву та за іншими напрямами згідно з законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктами 17) та 18) статті 8 цього Закону);  
136. 18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 19) статті 8 цього Закону);  
137. 19) програми і заходи із соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 20) статті 8 цього Закону);  
138. 20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 21) статті 8 цього Закону);  
139. 21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1) статті 15 цього Закону);  
140. 22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених пунктом 2) статті 15 цього Закону);  
141. 23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 3), 4) та 5) статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 6) статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 7) статті 15 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 8) статті 15 цього Закону);  
142. 24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6) статті 15 цього Закону);  
143. 25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7) статті 15 цього Закону);  
144. 26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994(1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3) статті 26 цього Закону);  
145. 27) закупівлю сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи, пов'язані з погашенням заборгованості за неї (за рахунок джерел, визначених пунктами 4) та 5) статті 26 цього Закону);  
146. 28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6) статті 26 цього Закону);  
147. 29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел визначених пунктом 7) статті 26 цього Закону).  
148. V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ  
149. Стаття 28. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2002 році належать:  
150. доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України;  
151. єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);  
152. до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);  
153. плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами.  
154. Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні і районні ради, зараховується до відповідних обласних і районних бюджетів.  
155. Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.  
156. Стаття 29. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками №5 та 6 до цього Закону:  
157. дотацію вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів, та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення - у сумі 4.111.736, 7 тис. гривень;  
158. кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету - у сумі 3.096.807 тис. гривень;  
159. субвенцію на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743, 4 тис. гривень;  
160. субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку - у сумі 2.240.000 тис. гривень;  
161. субвенцію на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;  
162. субвенцію на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 285.382, 4 тис. гривень;  
163. субвенцію на будівництво житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання - у сумі 170.445 тис. гривень.  
164. Затвердити на 2002 рік субвенцію на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень та субвенцію на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 32.000 тис. гривень.  
165. Надати право Кабінету Міністрів України здійснювати протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомог населенню.  
166. Стаття 30. Установити, що у 2002 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території згідно з додатком №5 до цього Закону.  
167. До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:  
168. податок на прибуток підприємств;  
169. податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг);  
170. платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;  
171. збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;  
172. платежі за користування надрами загальнодержавного значення;  
173. плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;  
174. акцизний збір з вироблених в Україні товарів;  
175. акцизний збір із ввезених на територію України товарів;  
176. плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;  
177. ввізне мито;  
178. вивізне мито;  
179. плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;  
180. штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;  
181. плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;  
182. плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;  
183. державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;  
184. митні збори;  
185. єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через Державний кордон України;  
186. кошти від реалізації майна, конфіскованого відповідно до закону митними органами, крім конфіскованої валюти;  
187. кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону правоохоронними та іншими уповноваженими органами, крім конфіскованої валюти;  
188. кошти, що передаються до Державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.  
189. У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку №5 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 28 числа останнього місяця кварталу.  
190. Стаття 31. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку №5 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів загального фонду відповідних місцевих бюджетів згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів не повинен складати більше однієї дванадцятої річної їх суми.  
191. Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у додатку №5 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рік.  
192. Стаття 32. Установити, що надходження доходів загального фонду Державного бюджету України у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку №6 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:  
193. до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);  
194. до обласного бюджету - 12, 5 відсотка;  
195. до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення та бюджетів районів - 37, 5 відсотка;  
196. до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;  
197. до бюджету Автономної Республіки Крим - 62, 5 відсотка.  
198. Порядок перерахування цих коштів місцевим бюджетам встановлюється Міністерством фінансів України.  
199. Зазначені надходження до місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку №5 до цього Закону.  
200. Стаття 33. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію та природний газ, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі, виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях відповідних місцевих рад про бюджет на 2002 рік.  
201. Стаття 34. Установити, що у 2002 році видатки з пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку здійснюються з місцевих бюджетів за рахунок відповідної субвенції з Державного бюджету України, джерелом якої є надходження до спеціального фонду Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит природного газу через територію України.  
202. Кабінету Міністрів України розробити механізм стимулювання органів місцевого самоврядування в економії видатків на надання пільг і субсидій населенню, передбачивши спрямування ними 50 відсотків зекономлених коштів на здійснення видатків на житлово-комунальне господарство.  
203. Стаття 35. Установити, що не розподілені за формульним розрахунком кошти бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів перерозподіляються між місцевими бюджетами згідно з рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим та обласних рад про відповідний бюджет на 2002 рік з метою зменшення фактичних диспропорцій між цими місцевими бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ, у тому числі і на територіях, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС, та компенсації втрат доходів бюджету, як додаткова дотація вирівнювання з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів. Порядок розподілу цих коштів затверджується Радою міністрів Автономної Республіки Крим і обласними державними адміністраціями.  
204. Стаття 36. Установити, що в розрахунках міжбюджетних трансфертів на 2002 рік коефіцієнт вирівнювання застосовується лише до обчисленого за формулою обсягу коштів, що передаються до державного бюджету з місцевих бюджетів.  
205. Стаття 37. Встановити на 2002 рік рівень забезпечення прожиткового мінімуму (гарантований мінімум) для призначення допомоги відповідно до Законів України "Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям", "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" та "Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства і дітям-інвалідам" у сумі 80 гривень в розрахунку на одну особу.  
206. Установити, що у 2002 році:  
207. допомога по догляду за дитиною до досягнення нею 3 років надається у розмірі 50 відсотків рівня забезпечення прожиткового мінімуму;  
208. одноразова допомога при народженні дитини надається у розмірі 200 гривень.  
209. Надати право Кабінету Міністрів України протягом 2002 року збільшувати встановлений рівень забезпечення прожиткового мінімуму, виходячи з фактичних витрат, у межах коштів, передбачених на зазначену мету в цьому Законі.  
210. Стаття 38. Установити, що джерелами формування спеціального фонду місцевих бюджетів у 2002 році є:  
211. надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів, які включають кошти від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності; 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності (до розмежування земель державної і комунальної власності); надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади; кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом України, та відсотки сплачені за користування ними; кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради; запозичення, здійснені у порядку, визначеному законодавством;  
212. податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (у тому числі податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, зареєстрованих в місті Києві, - до доходів спеціального фонду Київського міського бюджету).  
213. плата за придбання торгових патентів пунктами продажу нафтопродуктів (автозаправними станціями, заправними пунктами);  
214. власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів;  
215. 70 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища і грошові стягнення за порушення норм і правил охорони навколишнього природного середовища та шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності;  
216. відрахування 10 відсотків вартості питної води суб'єктами підприємницької діяльності, які здійснюють реалізацію питної води через системи централізованого водопостачання з відхиленням від відповідних стандартів, що зараховуються до бюджетів міст, селищ та сіл;  
217. надходження до цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами;  
218. субвенція з Державного бюджету України на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку;  
219. субвенція з Державного бюджету України на будівництво житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання.  
220. Кошти спеціального фонду місцевих бюджетів витрачаються на заходи, передбачені законодавством.  
221. При цьому, у разі відсутності у населених пунктах вулиць комунальної власності, що суміщаються з автомобільними дорогами загального користування державного значення, кошти від надходження податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів спрямовуються за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування на ремонт і утримання вулиць у цих населених пунктах.  
222. Установити, що надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери м. Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання в навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні заклади, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування зараховуються до доходів спеціального фонду Севастопольського міського бюджету та спрямовуються на заходи, передбачені у вищезазначених угодах.  
223. VI. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
224. Стаття 39. Заборонити здійснення розрахунків з бюджетом у негрошовій формі, в тому числі шляхом взаємозаліку, застосування векселів, бартерних операцій та зарахування зустрічних платіжних вимог у фінансових установах, за винятком операцій, пов'язаних з державним боргом України.  
225. Стаття 40. Продовжити до 1 січня 2003 року дію законів України "Про внесення змін до Закону України "Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування" від 22 жовтня 1998 року №208-ХІV та від 15 липня 1999 року №967-ХІV.  
226. Стаття 41. Заборонити в 2002 році провадити реструктуризацію або списання заборгованості (недоїмки) суб'єктів господарювання за податками, зборами (обов'язковими платежами), бюджетними позичками, за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, до бюджету, що виникла з 1 січня 2000 року, а також заборонити надавати відстрочку щодо термінів їх сплати.  
227. Стаття 42. Бюджетна заборгованість з відшкодування податку на додану вартість, що виникла перед платниками податку на додану вартість в обсязі, еквівалентному податковій заборгованості перед бюджетом, списаній відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами", списується станом на 1 вересня 2001 року.  
228. З 1 січня 2002 року суми бюджетної заборгованості з відшкодування податку на додану вартість, що утворилася станом на 1 вересня 2001 року, реструктуризуються шляхом розстрочення відшкодування цієї заборгованості строком на 60 місяців, за винятком сум бюджетної заборгованості, списаної відповідно до частини першої цієї статті, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  
229. Стаття 43. Установити, що обов'язковою умовою відшкодування податку на додану вартість є фактичне надходження коштів в оплату вартості товарів (робіт, послуг), вивезених (пересланих) за межі митної території України.  
230. Стаття 44. Установити, що в 2002 році по населених пунктах, грошова оцінка земель яких не проведена, застосовуються ставки земельного податку, встановлені частиною другою статті 7 Закону України "Про плату за землю", збільшені в 3, 03 раза.  
231. По сільськогосподарських угіддях та землях населених пунктів, грошова оцінка яких проведена і уточнена станом на 1 січня 2002 року, застосовуються ставки земельного податку, встановлені статтею 6 та частиною першою статті 7 Закону України "Про плату за землю".  
232. Земельний податок та орендна плата за земельні ділянки сплачуються платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції) щомісячно до 15 числа наступного місяця за звітним.  
233. Звільнити, як виняток у 2002 році, від сплати земельного податку військові частини, військові навчальні заклади, науково-дослідні установи, дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади, які утримуються за рахунок бюджету та належать до сфери управління Міністерства оборони України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також підприємства Міністерства оборони України та органів і установ виконання покарань. Перелік зазначених підприємств затверджується Кабінетом Міністрів України з визначенням розмірів земельних ділянок. При цьому земельні ділянки, які використовуються не за цільовим призначенням, враховуючи земельні ділянки, надані в оренду, або земельні ділянки під будівлями (спорудами), наданими в оренду третім особам, обкладаються земельним податком у встановленому порядку.  
234. Стаття 45. На часткову зміну статей 84, 87, 118, 125, 127 Державної програми приватизації на 2000(2002 роки, затвердженої Законом України "Про Державну програму приватизації", установити, що кошти, одержані від приватизації державного майна, та інші надходження, пов'язані з приватизацією та кредитуванням підприємств, зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі.  
235. Стаття 46. Установити, що керівники бюджетних установ (військових формувань) утримують чисельність працівників (військовослужбовців) та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату (грошове утримання), включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу, лише в межах фонду заробітної плати (грошового утримання), затверджених для бюджетних установ (військових формувань) у кошторисах.  
236. Стаття 47. На часткову зміну пункту 2 статті 21 Закону України "Про приватизацію державного майна" дозволити в процесі приватизації державного майна покупцям - іноземним інвесторам та підприємствам з іноземними інвестиціями оплату його вартості у вільноконвертованій валюті з подальшим спрямуванням частини зазначених валютних коштів на здійснення виплат за зовнішнім державним боргом в межах витрат на погашення та обслуговування державного боргу.  
237. Перерахунок в іноземну валюту вартості об'єкта приватизації здійснюється за офіційним обмінним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на день зарахування коштів у іноземній валюті.  
238. Стаття 48. Зупинити на 2002 рік дію положень законодавчих актів України у частині надання пільг, компенсацій і гарантій, які фінансуються з державного та місцевих бюджетів на:  
239. 1) безкоштовний капітальний ремонт жилих приміщень громадян (крім тих приміщень, які визнані органами місцевого самоврядування як аварійні);  
240. 2) надання бюджетних кредитів та позик (за винятком тих, що враховані у цьому Законі);  
241. 3) безплатне або пільгове встановлення телефону (крім інвалідів І та ІІ групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів війни III групи, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою);  
242. 4) безплатне або пільгове користування телефоном (крім інвалідів війни І та II групи, учасників бойових дій, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, учасників Великої Вітчизняної війни, дружин (чоловіків) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членів сімей загиблих учасників бойових дій, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та сімей, що мають дитину-інваліда, якій встановлено інвалідність, пов'язану з Чорнобильською катастрофою, а також інвалідів І та II групи та сімей, в яких два або більше інвалідів, щодо оплати послуг електрозв'язку за місцеві телефонні розмови з квартирних телефонів незалежно від їх тривалості) та сигналізацією;  
243. 5) безплатне або пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", Героїв Соціалістичної Праці, громадян, віднесених до категорії 1 та 2 осіб (з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, які працювали у зоні відчуження з моменту аварії до 31 грудня 1986 року), які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);  
244. 6) виплату компенсації за невикористане право на пільгове санаторно-курортне лікування (крім інвалідів війни І та II групи, громадян, віднесених до категорії 1 осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дітей);  
245. 7) безплатне або пільгове забезпечення автомобілями (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів І та II групи з ураженням опорно-рухового апарату за рішенням Міністерства праці та соціальної політики України відповідно до подання Міністерства соціального захисту населення Автономної Республіки Крим, головних управлінь соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій);  
246. 8) звільнення або зменшення плати за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо особам, яким надані зазначені пільги (крім ветеранів війни, реабілітованих, Героїв України, Героїв Радянського Союзу, повних кавалерів ордена Слави та ордена Трудової Слави, осіб, нагороджених чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героїв Соціалістичної Праці, дітей загиблих учасників бойових дій, які стали інвалідами до досягнення повноліття, батьків загиблих учасників бойових дій, дітей до 18 років загиблих учасників бойових дій, які не мають (і не мали) своїх сімей, одного з подружжя загиблого учасника бойових дій, який не одружився вдруге, дружин (чоловіків) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, а також громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, та дружин (чоловіків) померлих громадян з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, батьків та членів сімей військовослужбовців, які загинули, померли або пропали безвісти при проходженні військової служби).  
247. Установити, що у 2002 році при наданні пільг до членів сім'ї ветеранів війни, реабілітованих, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, яким надаються пільги по платі за житло, комунальні послуги, електроенергію, газ, паливо, відносяться дружина (чоловік) і неповнолітні діти (до 18 років), діти, які є інвалідами з дитинства, та неповнолітні діти-сироти, які залишилися без піклування обох батьків і знаходяться на утриманні осіб, що мають право на пільги;  
248. 9) безкоштовний проїзд всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту, а також всіма видами міжміського транспорту. Установити, що з 1 січня 2002 року міськими та районними радами встановлюється плата за проїзд, виходячи з обсягів коштів, затверджених у відповідних місцевих бюджетах, наступним категоріям громадян для проїзду всіма видами пасажирського міського (комунального) та приміського транспорту: учасникам бойових дій, учасникам Великої Вітчизняної війни, інвалідам, Героям України, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави та ордена Трудової Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", а також Героям Соціалістичної Праці, пенсіонерам, реабілітованим, дружинам (чоловікам) загиблих та померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, членам сімей загиблих учасників бойових дій та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, дітям-сирітам і дітям, які залишилися без піклування батьків, що виховуються або навчаються у навчально-виховних та навчальних закладах); студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду в пасажирському міському (комунальному) транспорті, а також всіма видами міжміського транспорту: учасникам бойових дій, інвалідам І та ІІ групи, Героям України, Героям Радянського Союзу, повним кавалерам ордена Слави та ордена Трудової Слави, особам, нагородженим чотирма і більше медалями "За відвагу", Героям Соціалістичної Праці, членам сімей загиблих учасників бойових дій, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, які не одружилися вдруге, особам, які супроводжують інвалідів І групи, учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, віднесених до категорії 1 і 2, учасникам Великої Вітчизняної війни, інвалідам ІІІ групи, а також народним депутатів України на час виконання ними депутатських повноважень, студентам денної форми навчання вищих навчальних закладів та учням професійно-технічних навчальних закладів, що фінансуються з бюджету, в частині пільгового проїзду. За особами, на яких поширюється дія Міждержавної угоди від 12 березня 1993 року про взаємне визнання прав на пільговий проїзд для інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, осіб, прирівняних до них, зберігається право безкоштовного проїзду всіма видами транспорту при міждержавному сполученні.  
249. Установити, що Кабінет Міністрів України може приймати рішення щодо заміни пільг, які повинні надаватися у 2002 році згідно із законодавством, на грошову допомогу в межах субвенції на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів. Верховна Рада Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування можуть приймати рішення щодо здійснення грошових виплат замість надання пільг населенню, які повинні надаватися у 2002 році згідно із законодавством, в межах призначень, які затверджені у відповідних бюджетах на зазначену мету.  
250. Кабінету Міністрів України розробити порядок фінансування санаторно-курортних закладів із Державного бюджету України виходячи із положень цієї статті.  
251. Стаття 49. Установити, що у 2002 році порядок та розміри індексації грошових доходів громадян визначаються Кабінетом Міністрів України з урахуванням заходів щодо їх підвищення.  
252. Стаття 50. Зупинити на 2002 рік дію:  
253. статті 3; частини другої статті 4; частини десятої статті 7 в частині розміру податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України, в разі їх цільового використання; частини другої статті 8 щодо справляння податку за земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, утворених відповідно до законів України; частини першої статті 17 щодо строків сплати земельного податку платниками (крім громадян та виробників сільськогосподарської і рибної продукції); статті 19 в частині визначення строків внесення орендної плати виключно у договорі оренди; статей 20, 21 і 22 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст.238);  
254. другого речення частини другої статті 18 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №15, ст.190);  
255. частин першої та третьої статті 91 Лісового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №17, ст.99);  
256. частин першої, другої та шостої статті 32 Водного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №24, ст.189; 2000 р., №45, ст.390) в частині зарахування: 20 відсотків зборів за використання води з водних об'єктів загальнодержавного значення до бюджетів областей; 50 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим;  
257. пункту 1 статті 31 Кодексу України про надра (Відомості Верховної Ради України, 1994 р., №36, ст. 340) в частині зарахування 60 відсотків платежів за видобування корисних копалин загальнодержавного значення до бюджету Автономної Республіки Крим, бюджетів областей, міст Києва і Севастополя;  
258. частини п'ятої статті 19 Закону України "Про оренду землі" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №46-47, ст.280) в частині централізації орендної плати за земельні ділянки, які перебувають у державній або комунальній власності, на спеціальних бюджетних рахунках, а також щодо її розподілення та використання;  
259. статті 17 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №27, ст.181);  
260. частини другої статті 2 та частини третьої статті 3 Закону України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., №14, ст.60; 1999 р., №40, ст.361) у частині формування дорожніх фондів;  
261. частини першої статті 10, абзацу дев'ятого частини першої статті 13 Закону України "Про донорство крові та її компоненти" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №23, ст.183; 1999 р., №9-10, ст.68);  
262. частини п'ятої статті 30 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №23, ст.177);  
263. абзацу восьмого частини другої статті 28 Закону України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., №25, ст.191; 1999 р., №28, ст.231);  
264. частини другої статті 23 та частини другої статті 29 Основ законодавства України про культуру (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст.294);  
265. частини п'ятої статті 6, частин другої-п'ятої і сьомої статті 11 та статті 12 Закону України "Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №32, ст.453; 1994 р., №23, ст.159; 1997 р., №2, ст.158);  
266. частини шостої статті 8 Закону України "Про ветеринарну медицину" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №7, ст.56);  
267. статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №45, ст.397) в частині проведення бюджетними установами та організаціями відрахувань профспілковим організаціям на культурно-масову і фізкультурну роботу;  
268. частини третьої статті 15 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.299);  
269. частини другої статті 23-2 Закону України "Про обмеження монополізму та недобросовісної конкуренції у підприємницькій діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №21, ст.296; 1998 р., №34, ст.229);  
270. пункту 7 статті 24 Закону України "Про радіочастотний ресурс України" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №36, ст.298);  
271. пунктів 84, 85, абзаців другого - четвертого пункту 125, пункту 127 Закону України "Про Державну програму приватизації" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №33-34, ст.272);  
272. Закону України "Про майнову відповідальність за порушення умов договору підряду (контракту) про виконання робіт на будівництві об'єктів" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №27, ст.212);  
273. абзацу третього статті 1 в частині погашення заборгованості за відстроченими кредитами, одержаними для фінансування дефіциту Державного бюджету України в іноземній валюті, починаючи з 2002 року, та статті 3 Закону України "Про реструктуризацію боргових зобов'язань Кабінету Міністрів України перед Національним банком України" Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №31, ст.248; 2001 р., №№2-3, ст.10);  
274. частини п'ятої статті 48 Гірничого Закону України (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №50, ст.433) в частині покладення на правонаступника обов'язку забезпечення вугіллям на побутові потреби та частини шостої цієї статті в частині фінансування правонаступником заходів щодо безоплатного забезпечення вугіллям на побутові потреби;  
275. абзаців одинадцятого і дванадцятого частини першої та абзацу другого частини другої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №21, ст.84);  
276. абзаців другого - восьмого частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28, ст.230);  
277. частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №46, ст.393);  
278. частини десятої статті 24 Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність" (щодо науково-педагогічних працівників, які працюють у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації) (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №28, ст.223);  
279. статті 90 Земельного кодексу в частині спрямування коштів, що надходять в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва Уряду Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським радам народних депутатів (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., №25, ст.354);  
280. частини четвертої статті 38 Закону України від 1 грудня 1998 р. №284-XIV "Про внесення змін до Закону України "Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності";  
281. частини четвертої статті 28 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №50, ст.472) в частині зарахування до спеціального фонду державного бюджету штрафів, накладених за порушення антимонопольного законодавства та пені за прострочення їх сплати.  
282. Установити, що у 2002 році положення і норми, передбачені абзацами восьмим, дев'ятим, десятим, одинадцятим і дванадцятим частини першої статті 57 Закону України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №21, ст.84), абзацами другим - восьмим частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., №28, ст.230), частиною другою статті 18 і частиною першою статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., №46, ст.393), абзацом другим частини третьої статті 30 Закону України "Про дошкільну освіту", реалізуються в розмірах і порядку, визначених Кабінетом Міністрів України в межах видатків, врахованих у розрахунках до Державного бюджету України та місцевих бюджетів на 2002 рік.  
283. Стаття 51. Списати заборгованість бюджетних установ і бюджетів усіх рівнів станом на 1 січня 2001 року перед суб'єктами господарювання незалежно від форм власності, яким списана заборгованість із платежів до бюджету відповідно до статті 18 Закону України "Про порядок погашення зобов'язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими фондами" та статті 70 Закону України "Про Державний бюджет України на 2001 рік" у відповідних обсягах. Порядок списання визначається Кабінетом Міністрів України.  
284. Стаття 52. Якщо обсяги відповідних джерел формування спеціального фонду бюджету перевищують відповідні витрати, встановлені додатком №3 до цього Закону, розпорядник бюджетних коштів передбачає спрямування таких сум в першу чергу на погашення заборгованості із оплати праці, комунальних послуг та енергоносіїв. У разі, якщо відсутня така заборгованість, - на заходи, які здійснюються за рахунок відповідних надходжень, та заходи, які необхідні для виконання основних функцій, але не забезпечені (або частково забезпечені) видатками загального фонду бюджету.  
285. Стаття 53. Пенсійному фонду України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду загальнодержавного соціального страхування на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України подавати Державному казначейству України у визначеному ним порядку і терміни звіти про виконання кошторисів відповідних фондів.  
286. Кошти державних цільових фондів, крім Пенсійного фонду України, обслуговуються органами Державного казначейства України.  
287. Стаття 54. Своєчасне та у повному обсязі надходження до державного та місцевих бюджетів податків, зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства забезпечують органи стягнення.  
288. З метою стимулювання виконання доходів державного та місцевих бюджетів, врахованих під час прийняття цього Закону, Кабінету Міністрів України затвердити на 2002 рік порядок виділення бюджетних асигнувань в межах бюджетних призначень на забезпечення діяльності органів стягнення та їх підвідомчих установ як частки від фактичних надходжень до відповідних бюджетів (за винятком штрафів та пені), які адмініструються або забезпечуються відповідними органами та установами, з урахуванням зміни простроченої податкової заборгованості.  
289. Стаття 55. Додатки №1 - 6 до цього Закону є його невід'ємною частиною.  
290. Стаття 56. Цей Закон вводиться в дію з 1 січня 2002 року.  
291. Додаток №1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"  
292. Доходи Державного бюджету України на 2002 рік  
293. 100000 Податкові надходження  
294. 110000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  
295. 110200 Податок на прибуток підприємств  
296. 130000 Збори за спеціальне використання природних ресурсів  
297. 130200 Збір за спеціальне використання водних ресурсів та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту  
298. 130400 Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету  
299. 130700 Плата за використання інших природних ресурсів  
300. 130100 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів та користування земельними ділянками лісового фонду  
301. 130101 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення  
302. 130300 Платежі за користування надрами  
303. 130301 Платежі за користування надрами загальнодержавного значення  
304. 140000 Внутрішні податки на товари та послуги  
305. 140200 Акцизний збір з вироблених в Україні товарів  
306. 140300 Акцизний збір з ввезених на територію України товарів  
307. 140100 Податок на додану вартість  
308. 140101 Податок на додану вартість з вироблених в Україні товарів (робіт, послуг)  
309. 140102 Податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг)  
310. 140600 Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності  
311. 140602 Плата за видачу ліцензій та сертифікатів  
312. 140605 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів  
313. 140606 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та плодового  
314. 140607 Плата за ліцензії на право експорту, імпорту алкогольними напоями та тютюновими виробами  
315. 140608 Плата за видачу дозволу на здійснення діяльності по випуску та обігу цінних паперів  
316. 140610 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами  
317. 140612 Грошовий (ліцензійний) збір за видачу ліцензій за кабельне мовлення, ретрансляцію, проводове (кабельне) мовлення і час мовлення  
318. 140614 Плата за видачу ліцензій на використання радіочастот  
319. 140615 Плата за ліцензії, видані Національною комісією регулювання електроенергетики  
320. 150000 Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції  
321. 150300 Кошти, отримані за вчинення консульських дій  
322. 150100 Ввізне мито  
323. 150101 Мито на товари, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності  
324. 150102 Мито на товари, які ввозяться (пересилаються) громадянами  
325. 150105 Мито на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них, що ввозяться суб'єктами підприємницької діяльності та громадянами  
326. 150200 Вивізне мито  
327. 150201 Мито на товари, що вивозяться суб'єктами підприємницької діяльності  
328. 160000 Інші податки  
329. 160200 Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон  
330. 160600 Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства  
331. 160300 Податки, не віднесені до інших категорій  
332. 160301 Штрафи та санкції, сплачені за порушення податкового законодавства  
333. 160302 Інші податки  
334. 200000 Неподаткові надходження  
335. 210000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  
336. 210200 Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України  
337. 210300 Надходження від грошово-речових лотерей  
338. 210800 Інші надходження  
339. 211100 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  
340. 210500 Дивіденди (доход), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності  
341. 210501 Надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності  
342. 210600 Рентна плата  
343. 210601 Рентна плата за нафту, що видобувається в Україні  
344. 210602 Рентна плата за природний газ, що видобувається в Україні  
345. 220000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу  
346. 220600 Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ  
347. 220800 Плата за оренду цілісних майнових комплексів та іншого майна  
348. 220900 Державне мито  
349. 221000 Митні збори  
350. 221100 Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України  
351. 230000 Надходження від штрафів та фінансових санкцій  
352. 230100 Суми, стягнені з винних осіб за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації  
353. 230200 Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації  
354. 230300 Адміністративні штрафи та інші санкції  
355. 230400 Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки  
356. 240000 Інші неподаткові надходження  
357. 240100 Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними органами майна  
358. 240200 Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами  
359. 240300 Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності  
360. 240500 Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших, утворених згідно з законодавством військових формувань та правоохоронних органів  
361. 240800 Надходження сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах  
362. 241500 Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності та за невиконання зобов'язань  
363. 240600 Інші надходження  
364. 240601 Відрахування від плати за транзит природного газу через територію України  
365. 240603 Інші надходження  
366. 240604 Надходження коштів за користування послугами урядового зв'язку  
367. 240605 Відрахування від суми коштів, витрачених на рекламу тютюнових виробів та/або алкогольних напоїв  
368. 240611 Відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами  
369. 240612 Відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом  
370. 240614 Збір за використання радіочастотного ресурсу  
371. 240615 Надходження до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях  
372. 240617 Портовий (адміністративний) збір  
373. 240618 Надходження до страхового фонду безпеки авіації  
374. 241100 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  
375. 241102 Плата за користування позиками, наданими за рахунок коштів, залучених державою  
376. 241103 Відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам  
377. 241104 Відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла  
378. 241200 Власні надходження бюджетних установ і організацій  
379. 241201 Надходження спеціальних коштів  
380. 241203 Інші власні надходження  
381. 241400 Додаткові збори на виплату пенсій  
382. 241401 Сплата збору з купівлі-продажу валюти  
383. 241402 Сплата збору з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння  
384. 241403 Сплата збору при відчуженні легкових автомобілів  
385. 241404 Сплата збору з виробництва та імпорту тютюнових виробів  
386. 241405 Сплата збору з операцій купівлі-продажу нерухомого майна  
387. 241406 Сплата збору з послуг стільникового рухомого зв'язку  
388. 300000 Доходи від операцій з капіталом  
389. 330000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів  
390. 310000 Надходження від продажу основного капіталу  
391. 310100 Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів  
392. 310200 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння  
393. 320000 Надходження від реалізації державних запасів товарів  
394. 320100 Надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву  
395. 320200 Надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву  
396. 400000 Офіційні трансферти  
397. 420000 Із-за кордону  
398. 420101 Надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту у миротворчих операціях  
399. 500000 Цільові фонди  
400. 500700 Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів  
401. 500800 Збір за забруднення навколишнього природного середовища  
402. 410101 Кошти, що надходять до Державного бюджету з інших бюджетів  
403. Додаток №2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"  
404. Фінансування Державного бюджету України на 2002 рік  
405. 400000 Внутрішнє фінансування  
406. 401000 Довгострокові зобов'язання  
407. 401200 погашення  
408. 402000 Середньострокові зобов'язання  
409. 402100 випуск  
410. 402200 погашення  
411. 403000 Короткострокові зобов'язання та векселі  
412. 403100 випуск  
413. 403200 погашення  
414. 407000 Надходження від приватизації державного майна  
415. 407100 Надходження від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитування  
416. 407200 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалось виключно за рахунок централізованих капітальних вкладень  
417. 407300 Надходження від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми  
418. 407400 Надходження від приватизації, одержані від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств  
419. 407500 Надходження від приватизації, отримані внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова  
420. 407600 Надходження від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України  
421. 500000 Зовнішнє фінансування  
422. 501000 Довгострокові зобов'язання  
423. 501100 випуск  
424. 501200 погашення  
425. Додаток №3 До Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"  
426. РОЗПОДІЛ видатків Державного бюджету України на 2002 рік  
427. Код, найменування  
428. 0110000 Управління справами Верховної Ради України  
429. 0111000 Секретаріат Управління справами Верховної Ради України  
430. 0111010 Здійснення законотворчої діяльності Верховної Ради України  
431. 0111020 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України  
432. 0111030 Організація та здійснення офіційних прийомів Верховною Радою України  
433. 0111040 Візити народних депутатів України за кордон  
434. 0111050 Обслуговування діяльності Верховної Ради України  
435. 0111060 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів законодавчої влади  
436. 0111070 Фінансова підтримка санаторно-курортного комплексу Управління справами Верховної Ради України  
437. 0111080 Висвітлення діяльності народних депутатів України через засоби телебачення і радіомовлення  
438. 0111090 Фінансова підтримка газети "Голос України" та додатків до неї мовами національних меншин, журналу "Віче"  
439. 0111100 Капітальний ремонт житлового фонду Верховної Ради України  
440. 0300000 Державне управління справами  
441. 0301000 Апарат Державного управління справами  
442. 0301010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Адміністрації Президента України  
443. 0301020 Організація та здійснення офіційних прийомів Президентом України  
444. 0301030 Обслуговування діяльності Президента України  
445. 0301040 Візити Президента України за кордон  
446. 0301050 Виготовлення державних нагород  
447. 0301060 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного управління справами  
448. 0301070 Фундаментальні дослідження у сфері державного управління  
449. 0301080 Фундаментальні дослідження із стратегічних проблем внутрішньої і зовнішньої політики  
450. 0301090 Прикладні розробки у сфері державного управління  
451. 0301100 Прикладні розробки, що здійснюються Національним університетом "Києво-Могилянська Академія"  
452. 0301110 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячих оздоровчих таборах Державного управління справами та МДЦ "Артек"  
453. 0301120 Підготовка кадрів для гуманітарної сфери Національним університетом "Києво-Могилянська академія" та Національним університетом "Острозька академія"  
454. 0301130 Підготовка кадрів, підвищення кваліфікації керівних працівників, спеціалістів державного управління Українською Академією державного управління при Президентові України  
455. 0301140 Збереження природно-заповідного фонду в Азово-Сивашському національному природному парку та Кримському природному заповіднику  
456. 0302000 Рада національної безпеки і оборони України  
457. 0302010 Інформаційно-аналітичне забезпечення координаційної діяльності у сфері національної безпеки і оборони  
458. 0302020 Фундаментальні дослідження у сфері національної безпеки  
459. 0302030 Прикладні розробки у сфері національної безпеки  
460. 0303000 Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим  
461. 0303010 Здійснення повноважень постійним представником Президента України в Автономній Республіці Крим  
462. 0304000 Національна служба посередництва і примирення України  
463. 0304010 Сприяння врегулюванню колективних трудових спорів (конфліктів)  
464. 0304020 Прикладні розробки з питань посередництва і примирення при вирішенні колективних трудових спорів (конфліктів)  
465. 0304030 Підготовка та підвищення кваліфікації незалежних посередників та арбітрів у вирішенні трудових спорів  
466. 0305000 Генеральна військова інспекція при Президентові України  
467. 0305020 Забезпечення контролю за станом та діяльністю військових формувань України  
468. 0306000 Національний комплекс "Експоцентр України"  
469. 0306020 Фінансова підтримка Державного камерного ансамблю "Київські солісти"  
470. 0306030 Фінансова підтримка на утримання, ремонт і облаштування Палацу мистецтв "Український Дім"  
471. 0306040 Проведення загальнодержавних, галузевих та регіональних виставкових заходів Національним комплексом "Експоцентр України"  
472. 0306050 Забезпечення участі українських підприємств у міжнародних виставках  
473. 0307000 Фонд сприяння місцевому самоврядуванню України  
474. 0307010 Надання науково-методичної та консультативної підтримки розвитку місцевого самоврядування  
475. 0308000 Державне лікувально-оздоровче управління  
476. 0308010 Стаціонарне медичне обслуговування народних депутатів України та керівного складу органів державної влади  
477. 0308020 Надання швидкої та невідкладної медичної допомоги народним депутатам України та керівному складу органів державної влади  
478. 0308030 Поліклінічно-амбулаторне обслуговування народних депутатів та керівного складу органів державної влади  
479. 0308040 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд в закладах Державного лікувально-оздоровчого управління та на об'єктах органів державної влади  
480. 0308050 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного лікувально-оздоровчого управління  
481. 0308060 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для закладів Державного лікувально-оздоровчого управління  
482. 0308070 Підвищення кваліфікації середнього медичного персоналу в системі Державного лікувально-оздоровчого управління  
483. 0308080 Керівництво Державним лікувально-оздоровчим управлінням  
484. 0309000 Державне авіапідприємство "Україна"  
485. 0309010 Перевезення вищих посадових осіб держави авіаційним транспортом  
486. 0410000 Господарське управління Секретаріату Кабінету Міністрів України  
487. 0411000 Секретаріат Кабінету Міністрів України  
488. 0411010 Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України  
489. 0411020 Організація та здійснення офіційних прийомів керівництвом Кабінету Міністрів України  
490. 0411030 Обслуговування діяльності Кабінету Міністрів України  
491. 0411040 Створення інтегрованої телекомунікативної, інформаційно-аналітичної системи Будинку Уряду  
492. 0411050 Візити за кордон урядових делегацій та працівників органів виконавчої влади за рішенням Кабінету Міністрів України  
493. 0411060 Підвищення кваліфікації працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України  
494. 0411070 Фінансова підтримка газет "Урядовий кур'єр" та "Робітнича газета"  
495. 0600000 Верховний суд України  
496. 0601000 Апарат Верховного суду України  
497. 0601010 Здійснення правосуддя Верховним судом України  
498. 0601020 Підвищення кваліфікації суддів Верховного суду України  
499. 0700000 Вищий господарський суд України  
500. 0701000 Вищий господарський суд України  
501. 0701010 Здійснення правосуддя Вищим господарським судом України  
502. 0701020 Здійснення правосуддя місцевими господарськими судами  
503. 0701030 Прикладні розробки у сфері розвитку господарського судочинства  
504. 0701040 Підвищення кваліфікації суддів та спеціалістів господарських судів  
505. 0701050 Здійснення правосуддя апеляційними господарськими судами  
506. 0800000 Конституційний Суд України  
507. 0801000 Секретаріат Конституційного Суду України  
508. 0801010 Забезпечення конституційної юрисдикції в Україні  
509. 0801020 Будівництво адміністративного будинку Конституційного Суду України  
510. 0801030 Будівництво (придбання) житла для суддів Конституційного Суду України  
511. 0900000 Генеральна прокуратура України  
512. 0901000 Генеральна прокуратура України  
513. 0901010 Нагляд органів прокуратури за додержанням законів та представницькі функції в суді  
514. 0901020 Підвищення кваліфікації прокурорсько-слідчих кадрів  
515. 1000000 Міністерство внутрішніх справ України  
516. 1001000 Апарат Міністерства внутрішніх справ України  
517. 1001010 Керівництво та управління діяльністю органів внутрішніх справ  
518. 1001020 Забезпечення виготовлення документів, що засвідчують особу, та їх видача  
519. 1001030 Створення Єдиної державної автоматизованої паспортної системи  
520. 1001040 Участь органів внутрішніх справ у боротьбі з нелегальною міграцією  
521. 1001050 Забезпечення захисту прав і свобод громадян, суспільства і держави від протиправних посягань, охорона громадського порядку  
522. 1001060 Централізоване матеріально-технічне забезпечення органів внутрішніх справ  
523. 1001070 Участь органів внутрішніх справ у міжнародних миротворчих операціях  
524. 1001080 Підготовка кадрів для органів внутрішніх справ вищими закладами освіти ІІІ та ІV рівнів акредитації  
525. 1001090 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ  
526. 1001100 Амбулаторне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ  
527. 1001110 Стаціонарне лікування працівників, осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовців внутрішніх військ  
528. 1001130 Дошкільна освіта дітей осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ  
529. 1001140 Позашкільна освіта та заходи із позашкільної роботи з дітьми працівників, осіб рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ  
530. 1001150 Охорона громадського порядку на транспорті  
531. 1001160 Забезпечення заходів спеціальними підрозділами по боротьбі з організованою злочинністю Міністерства внутрішніх справ  
532. 1002000 Управління Державтоінспекції Міністерства внутрішніх справ України  
533. 1002020 Забезпечення безпеки дорожнього руху, реєстрація та облік транспортних засобів  
534. 1003000 Головне управління внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ України  
535. 1003010 Керівництво та управління внутрішніми військами  
536. 1003020 Участь внутрішніх військ в охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, конвоювання арештованих і засуджених та охорона підсудних під час судових процесів  
537. 1003030 Охорона та оборона особливо важливих державних об'єктів і супроводження перевезення ядерних матеріалів по території України  
538. 1003040 Охорона дипломатичних та консульських представництв іноземних держав на території України  
539. 1003050 Забезпечення авіаперевезень внутрішніх військ у райони проведення спеціальних операцій  
540. 1003060 Централізоване матеріально-технічне забезпечення внутрішніх військ  
541. 1003070 Підготовка кадрів для внутрішніх військ МВС України вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівня акредитації  
542. 1003080 Стаціонарне лікування військовослужбовців внутрішніх військ МВС України у власних медичних закладах  
543. 1004000 Головне управління Державної пожежної охорони Міністерства внутрішніх справ України  
544. 1004010 Керівництво та управління державною пожежною охороною  
545. 1004020 Заходи із гасіння пожеж та участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  
546. 1004030 Централізоване матеріально-технічне забезпечення Державної пожежної охорони  
547. 1004040 Підготовка кадрів для державної пожежної охорони вищими учбовими закладами освіти ІІІ та ІУ рівнів акредитації  
548. 1004050 Дослідження в галузі пожежної безпеки  
549. 1005000 Фізкультурно-спортивне товариство "Динамо"  
550. 1005020 Розвиток фізичної культури і спорту серед працівників і військовослужбовців правоохоронних органів  
551. 1100000 Міністерство палива та енергетики України  
552. 1101000 Апарат Міністерства палива та енергетики України  
553. 1101010 Загальне керівництво та управління у сфері паливно-енергетичного комплексу  
554. 1102000 Державний департамент вугільної промисловості  
555. 1102020 Прикладні розробки у сфері розвитку вугільної галузі  
556. 1102030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері вугільної промисловості  
557. 1102040 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості  
558. 1102060 Реструктуризація вугільної промисловості  
559. 1102080 Гірничо-рятувальні заходи на вугледобувних підприємствах  
560. 1102090 Державна підтримка вугледобувних підприємств  
561. 1102100 Участь у технічному переоснащенні вугільних шахт  
562. 1102110 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості шахтарям з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності  
563. 1102600 Заходи щодо підвищення ефективності вугільної промисловості  
564. 1103000 Державний департамент електроенергетики  
565. 1103020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері електроенергетики  
566. 1103030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері електроенергетики  
567. 1104000 Державний департамент нафтової, газової та нафтопереробної промисловості  
568. 1104030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері нафтової, газової та нафтопереробної промисловості  
569. 1105000 Державний департамент ядерної енергетики  
570. 1105020 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері ядерної енергетики  
571. 1105030 Спеціалізоване медичне обслуговування працівників атомної енергетики і промисловості та населення міст - супутників  
572. 1105040 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд на об'єктах атомної енергетики і промисловості  
573. 1105050 Утримання об'єктів ЧАЄС, виведених з експлуатації  
574. 1105060 Створення власного виробництва ядерного палива  
575. 1105070 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері ядерної енергетики  
576. 1105080 Підготовка фахівців для підприємств ядерно-промислового комплексу Севастопольським інститутом ядерної енергії та промисловості  
577. 1200000 Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України  
578. 1201000 Апарат Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України  
579. 1201010 Керівництво та управління у сфері загальнодержавного планування і прогнозування економіки  
580. 1201020 Внески України до бюджету ГАТТ/СОТ  
581. 1201030 Забезпечення двостороннього співробітництва України з іноземними державами  
582. 1201040 Презентація за кордоном українськими підприємствами наукових розробок та вітчизняних товарів на міжнародних виставках і ярмарках  
583. 1201050 Прикладні розробки у сфері розвитку економіки і торгівлі  
584. 1201060 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування  
585. 1201070 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка наукових кадрів у сфері економіки і торгівлі  
586. 1201080 Проведення науково-практичних конференцій і семінарів з економічних проблем  
587. 1201090 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації в Українській академії зовнішньої торгівлі  
588. 1201100 Підвищення кваліфікації державних службовців у Центрі перепідготовки кадрів при Науково-дослідному інституті економіки та Вищих курсах іноземних мов  
589. 1201110 Перепідготовка управлінських кадрів для сфери підприємництва  
590. 1201120 Фінансова підтримка журналу "Економіка України" та інформаційно-аналітичного бюлетеня "Вісник державних закупівель"  
591. 1201130 Реалізація повноважень державного органу з питань банкрутства  
592. 1201170 Забезпечення участі України в арбітражних процесах, розпочатих проти держави іноземними інвесторами  
593. 1201600 Розвиток інфраструктури надання інформаційних послуг через Інтернет  
594. 1203000 Державна служба експортного контролю  
595. 1203010 Керівництво та управління у сфері експортного контролю  
596. 1203020 Прикладні розробки у сфері розвитку експортного контролю  
597. 1204000 Державна інспекція по контролю за цінами  
598. 1204010 Керівництво та управління у сфері контролю за цінами  
599. 1205000 Державний комітет України з енергозбереження  
600. 1205010 Керівництво та управління у сфері енергозбереження  
601. 1205020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері енергозбереження  
602. 1205030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері енергозбереження  
603. 1205040 Міжгалузеві енергозберігаючі заходи  
604. 1206000 Державний комітет України у справах будівництва, архітектури та житлової політики  
605. 1206010 Керівництво та управління у сфері будівництва, архітектури та житлової політики  
606. 1206020 Прикладні розробки у сфері будівництва та житлової політики  
607. 1206030 Прикладні розробки із створення нових будівельних матеріалів та виробів  
608. 1206040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку житлово-комунального господарства  
609. 1206050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку промисловості будівельних матеріалів  
610. 1206060 Наукові розробки із стандартизації у сфері будівництва  
611. 1206070 Державний насіннєвий контроль у сфері зеленого будівництва та квітникарства  
612. 1206080 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері архітектури  
613. 1206090 Функціонування Державної науково-технічної бібліотеки  
614. 1206100 Збереження архітектурної спадщини в заповідниках  
615. 1206110 Паспортизація, інвентаризація та рестраврація пам'яток архітектури  
616. 1206120 Розробка схем та проектних рішень масового застосування  
617. 1206130 Збереження природно-заповідного фонду у Сирецькому дендрологічному парку  
618. 1206140 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку житлово-комунального господарства та нових будівельних матеріалів та виробів  
619. 1206150 Пошук і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій  
620. 1207000 Державний комітет стандартизації, метрології та сертифікації України  
621. 1207010 Керівництво та управління у сфері стандартизації, метрології та сертифікації  
622. 1207020 Прикладні розробки у сфері стандартизації, сертифікації та метрології  
623. 1207030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері стандартизації продукції і послуг  
624. 1207050 Збереження та функціонування національної еталонної бази  
625. 1207060 Створення служби єдиного часу  
626. 1207070 Державний нагляд за додержанням стандартів та державний метрологічний нагляд  
627. 1207080 Гармонізація національних стандартів з міжнародними та європейськими  
628. 1207100 Виробництво та розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв  
629. 1400000 Міністерство закордонних справ України  
630. 1401000 Апарат Міністерства закордонних справ України  
631. 1401010 Керівництво та управління у сфері державної політики щодо зовнішніх відносин  
632. 1401020 Внески України до бюджету ООН, органів і спеціальних установ системи ООН та інших міжнародних організацій  
633. 1401030 Функціонування закордонних дипломатичних установ України  
634. 1401040 Розширення мережі власності України за кордоном у вигляді нерухомого майна для потреб дипломатичних установ України  
635. 1401050 Реалізація Міністерством закордонних справ України повноважень з проведення зовнішньої політики України за кордоном, організація і контроль за діяльністю закордонних дипломатичних установ України  
636. 1401070 Внески до установ і організацій СНД  
637. 1401080 Забезпечення перебування в Україні іноземних делегацій, пов'язаних з офіційними візитами  
638. 1401090 Виконання зобов'язань Уряду щодо функціонування науково-технологічного центру  
639. 1401100 Підготовка та підвищення кваліфікації кадрів для сфери міжнародних відносин Дипломатичною академією України та на Вищих курсах іноземних мов  
640. 1401110 Фінансова підтримка пропаганди за кордоном українського надбання та висвітлення в Україні діяльності міжнародних організацій  
641. 1700000 Державний комітет інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України  
642. 1701000 Апарат Державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України  
643. 1701010 Керівництво та управління у сфері інформаційної політики, телебачення і радіомовлення  
644. 1701020 Прикладні розробки у сфері засобів масової інформації  
645. 1701040 Підвищення кваліфікації працівників засобів масової інформації в Укртелерадіоінституті  
646. 1701050 Фінансова підтримка творчих спілок у сфері засобів масової інформації  
647. 1701060 Облік, комплектування і зберігання всієї друкованої продукції та впровадження стандартів з видавничої справи  
648. 1701070 Інформаційно-культурне забезпечення населення Криму у відродженні та розвитку культур народів Криму  
649. 1701080 Виробництво телерадіопрограм  
650. 1701090 Трансляція телерадіопрограм  
651. 1701100 Фінансова підтримка преси  
652. 1701110 Видання книжкової продукції за Національною програмою випуску соціальнозначущих видань  
653. 1701120 Зібрання, обробка та розповсюдження офіційної інформаційної продукції  
654. 1800000 Міністерство культури і мистецтв України  
655. 1801000 Апарат Міністерства культури і мистецтв України  
656. 1801010 Керівництво та управління у сфері культури і мистецтв  
657. 1801020 Прикладні розробки у сфері розвитку культури і мистецтва  
658. 1801030 Надання загальної та спеціальної художньої освіти у Державній художній школі імені Т.Г.Шевченка  
659. 1801040 Надання загальної та спеціальної музичної освіти у загальноосвітніх спеціалізованих школах-інтернатах  
660. 1801050 Підготовка кадрів для сфери хореографічного мистецтва та кіновиробництва вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
661. 1801060 Підготовка кадрів для сфери культури і мистецтва вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
662. 1801070 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері культури і мистецтва Державною академією керівних кадрів культури і мистецтв  
663. 1801080 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у галузі культури і мистецтва  
664. 1801090 Підготовка кадрів акторської майстерності для Національних мистецьких та творчих колективів  
665. 1801100 Фінансова підтримка національних творчих спілок у сфері культури і мистецтва  
666. 1801110 Фінансова підтримка національних театрів  
667. 1801120 Фінансова підтримка національних та державних художніх колективів, концертних і циркових організацій  
668. 1801130 Гранти Президента України молодим діячам мистецтва для створення творчих колективів  
669. 1801140 Державні та галузеві премії і стипендії за видатні досягнення у галузі культури, літератури і мистецтва  
670. 1801150 Поповнення експозицій музеїв та репертуарів театрів і концертних організацій  
671. 1801160 Фінансова підтримка гастрольної діяльності  
672. 1801170 Здійснення концертно-мистецьких та культурологічних загальнодержавних заходів і державна підтримка регіональних культурних ініціатив та аматорського мистецтва  
673. 1801180 Заходи щодо зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури системи Міністерства культури і мистецтв  
674. 1801190 Бібліотечна справа  
675. 1801200 Музейна справа та виставкова діяльність  
676. 1801210 Збереження історико-культурної спадщини  
677. 1801220 Підготовка кадрів Дитячою хореографічною школою при Національному заслуженому академічному ансамблі танцю України ім. Вірського  
678. 1801230 Фінансова підтримка виготовлення і розповсюдження кінопродукції  
679. 1801240 Функціонування культурно-інформаційних та культурно-просвітницьких центрів  
680. 1801250 Заходи, пов'язані з охороною пам'яток історії та культури  
681. 1801260 Заходи з відтворення культури національних меншин  
682. 1801270 Заходи щодо встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою  
683. 1801290 Заходи Всеукраїнського товариства "Просвіта"  
684. 1801300 Фінансова підтримка культурологічних видань  
685. 1802000 Державна служба контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України  
686. 1802010 Керівництво та управління у сфері контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України  
687. 1803000 Комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка  
688. 1803010 Конкурсний відбір та присудження Національної премії України імені Тараса Шевченка  
689. 1803020 Національні премії імені Тараса Шевченка у галузі культури, літератури і мистецтва  
690. 1804000 Академія мистецтв України  
691. 1804020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії мистецтв України  
692. 1804030 Фундаментальні дослідження у сфері мистецтвознавства  
693. 2100000 Міністерство оборони України  
694. 2101000 Апарат Міністерства оборони України  
695. 2101010 Керівництво та військове управління Збройними Силами України  
696. 2101020 Утримання особового складу Збройних Сил України  
697. 2101030 Матеріально-технічне забезпечення бойової, оперативної та фізичної підготовки військ  
698. 2101040 Верифікаційна діяльність за кордоном  
699. 2101050 Тилове забезпечення Збройних Сил України  
700. 2101060 Утримання, експлуатація, обслуговування казарменно-житлового фонду, будівель, споруд та об'єктів, що належать Збройним Силам України  
701. 2101070 Забезпечення Збройних Сил України зв'язком, створення та розвиток командних пунктів та автоматизованих систем управління  
702. 2101080 Медичне лікування та обслуговування особового складу Збройних Сил України  
703. 2101090 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів та утримання реабілітаційних центрів Міністерства оборони  
704. 2101100 Підготовка громадян на посади осіб офіцерського складу, підвищення кваліфікації та перепідготовка офіцерських кадрів, початкова військова підготовка молоді  
705. 2101110 Проведення мобілізаційної роботи, забезпечення діяльності військкоматів, організація і проведення призову молодого поповнення на військову службу  
706. 2101120 Культурно-виховна робота з особовим складом та членами сімей військовослужбовців Збройних Сил України  
707. 2101130 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України та військ Цивільної оборони  
708. 2101140 Реформування та розвиток Збройних Сил України  
709. 2101150 Закупівля озброєння та військової техніки Міністерством оборони України  
710. 2101160 Прикладні дослідження у сфері військової оборони держави  
711. 2101170 Відновлення боєздатності, утримання, експлуатація, ремонт озброєння та військової техніки  
712. 2101180 Будівництво і капітальний ремонт військових об'єктів  
713. 2101190 Будівництво житла для військовослужбовців  
714. 2101200 Забезпечення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння ракет і боєприпасів Збройних Сил України  
715. 2101210 Утилізація звичайних видів боєприпасів, непридатних для подальшого зберігання та використання  
716. 2101220 Ліквідація наслідків військової діяльності  
717. 2101230 Забезпечення участі у міжнародних миротворчих операціях  
718. 2101240 Забезпечення виконання міжнародних угод у військовій сфері  
719. 2101250 Підготовка призовників для Збройних Сил України та інших військових формувань Товариством сприяння оборони України  
720. 2101260 Розвиток авіаційних видів спорту  
721. 2101270 Соціальна та професійна адаптація військовослужбовців, що звільняються в запас або відставку  
722. 2102000 Головне управління розвідки Міністерства оборони України  
723. 2102010 Розвідувальна діяльність у сфері військової оборони  
724. 2102020 Закупівля озброєння та військової техніки Головним управлінням розвідки Міністерства оборони  
725. 2102030 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Головного управління розвідки Міністерства оборони України  
726. 2200000 Міністерство освіти і науки України  
727. 2201000 Апарат Міністерства освіти і науки України  
728. 2201010 Керівництво та управління у сфері освіти і науки  
729. 2201020 Фундаментальні дослідження у вищих навчальних закладах  
730. 2201030 Надання грантів Фондом фундаментальних досліджень  
731. 2201040 Прикладні розробки за напрямами науково-технічної діяльності вищих навчальних закладів  
732. 2201050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки  
733. 2201060 Розробки найважливіших новітніх технологій науковими установами  
734. 2201070 Виконання зобов'язань України у сфері міжнародного науково-технічного співробітництва  
735. 2201080 Державні стипендії в галузі науки і техніки  
736. 2201090 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної сфери вищих навчальних закладів  
737. 2201100 Надання загальної та поглибленої освіти з фізики і математики, фізкультури і спорту загальноосвітніми спеціалізованими школами-інтернатами  
738. 2201110 Надання освіти у загальноосвітніх школах соціальної реабілітації  
739. 2201120 Надання позашкільної освіти державними позашкільними навчальними закладами  
740. 2201130 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах  
741. 2201140 Підготовка робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах соціальної реабілітації  
742. 2201150 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
743. 2201160 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
744. 2201170 Виготовлення випускних документів про освіту  
745. 2201180 Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти  
746. 2201190 Інформатизація загальноосвітніх навчальних закладів, комп'ютеризація сільських шкіл  
747. 2201200 Пільговий проїзд студентів і учнів у залізничному транспорті  
748. 2201210 Державне пільгове довгострокове кредитування на здобуття освіти  
749. 2201220 Підготовка призовників військово-технічних спеціальностей для Збройних Сил України у професійно-технічних навчальних закладах  
750. 2201230 Видання і придбання підручників та посібників для студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів  
751. 2201240 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  
752. 2201250 Комплексні заходи з всебічного розвитку української мови  
753. 2201260 Амбулаторне медичне обслуговування працівників Кримської астрофізичної обсерваторії  
754. 2201270 Функціонування Педагогічного музею України та Державного музею авіації  
755. 2201280 Фінансова підтримка науково-освітянської преси  
756. 2201290 Дослідження на антарктичній станції "Академік Вернадський"  
757. 2201300 Спецінформації  
758. 2201310 Фізична і спортивна підготовка учнівської та студентської молоді  
759. 2201320 Підвищення кваліфікації та перепідготовка керівних працівників і спеціалістів харчової і переробної промисловості  
760. 2201330 Фундаментальні дослідження в наукових установах  
761. 2201340 Фінансова підтримка розвитку інфраструктури науково-технічної сфери наукових установ  
762. 2201350 Прикладні розробки в наукових установах  
763. 2201360 Фінансова підтримка технічного забезпечення вищих навчальних закладів  
764. 2201370 Підготовка фахівців Національною юридичною академією імені Ярослава Мудрого  
765. 2201380 Фінансова підтримка інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва  
766. 2201390 Повернення позичок, наданих державним інноваційним фондом з моменту його включення до Державного бюджету України підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів  
767. 2202000 Державний департамент інтелектуальної власності  
768. 2202010 Керівництво та управління у сфері інтелектуальної власності  
769. 2203000 Академія педагогічних наук України  
770. 2203020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії педагогічних наук  
771. 2203030 Фундаментальні дослідження у сфері педагогічних наук  
772. 2203040 Прикладні розробки у сфері педагогіки та психології  
773. 2203050 Підготовка наукових кадрів у системі Академії педагогічних наук  
774. 2203060 Підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів у сфері освіти закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитації  
775. 2203070 Підготовка та перепідготовка робітничих кадрів і фахівців автосервісу навчально-науковим центром професійно-технічної освіти Академії педагогічних наук  
776. 2204000 Державна інспекція навчальних закладів  
777. 2204010 Керівництво та управління у сфері навчальних закладів  
778. 2205000 Комітет з державних премій України в галузі науки і техніки  
779. 2205010 Присудження державних премій в галузі науки і техніки  
780. 2205020 Відзначення державними преміями і державними стипендіями в галузі науки і техніки  
781. 2206000 Київський національний університет імені Тараса Шевченка  
782. 2206010 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних, гуманітарних і суспільних наук  
783. 2206020 Прикладні розробки Київського національного університету імені Тараса Шевченка з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки  
784. 2206030 Державна підтримка технічного оснащення наукової бази Київського національного університету імені Тараса Шевченка  
785. 2206040 Проведення з'їздів, симпозіумів, конференцій і семінарів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка  
786. 2206050 Підготовка кадрів Київським національним університетом імені Тараса Шевченка  
787. 2300000 Міністерство охорони здоров'я України  
788. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України  
789. 2301010 Керівництво та управління у сфері охорони здоров'я  
790. 2301020 Фундаментальні дослідження у сфері профілактичної та клінічної медицини  
791. 2301030 Прикладні розробки у сфері профілактичної та клінічної медицини  
792. 2301040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактичної та клінічної медицини  
793. 2301050 Розробки найважливіших новітніх технологій та фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері охорони здоров'я  
794. 2301060 Розвиток наукової інфраструктури у сфері охорони здоров'я  
795. 2301070 Підготовка і підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних, наукових та науково-педагогічних кадрів вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
796. 2301080 Підвищення кваліфікації медичних та фармацевтичних кадрів та підготовка наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері охорони здоров'я  
797. 2301090 Методичне забезпечення діяльності медичних (фармацевтичних) вищих навчальних закладів та закладів післядипломної освіти  
798. 2301100 Стаціонарне медичне обслуговування працівників водного транспорту та нафтопереробної промисловості  
799. 2301110 Спеціалізована медична допомога працівникам окремих галузей  
800. 2301120 Спеціалізована медична допомога психічно хворим особам, які потребують суворого нагляду, хворим на проказу та алергічні захворювання  
801. 2301130 Медико-соціальна допомога ветеранам війни та воїнам-інтернаціоналістам  
802. 2301140 Спеціалізоване медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
803. 2301150 Спеціалізована медична допомога дітям із складною патологією  
804. 2301160 Вузькопрофільна медична допомога за окремими видами спеціалізації  
805. 2301170 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я  
806. 2301180 Санаторне лікування хворих на туберкульоз  
807. 2301190 Санаторне лікування дітей та підлітків з соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)  
808. 2301200 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Міністерства охорони здоров'я  
809. 2301210 Амбулаторно-поліклінічне медичне обслуговування за окремими видами спеціалізації  
810. 2301220 Виїзна екстрена консультативна допомога населенню, надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та катастрофах  
811. 2301230 Стоматологічні послуги працівникам водного транспорту  
812. 2301240 Надання стоматологічних послуг поліклініками, які є учбовою базою вищих навчальних медичних закладів  
813. 2301250 Державний санітарно-епідеміологічний нагляд та дезинфекційні заходи  
814. 2301260 Заходи по боротьбі з епідеміями  
815. 2301270 Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики  
816. 2301280 Централізована закупівля кардіостимуляторів, ендопротезів, окремих виробів медичного призначення  
817. 2301290 Централізована закупівля високовартісного обладнання для закладів охорони здоров'я  
818. 2301300 Забезпечення медичних заходів програми "Здоров'я літніх людей"  
819. 2301310 Централізовані заходи з трансплантації органів та тканин  
820. 2301330 Заходи по створенню єдиної державної системи контролю та обліку індивідуальних доз опромінення населення  
821. 2301340 Державний контроль за якістю лікарських засобів  
822. 2301350 Організація і регулювання діяльності установ та окремі програми і заходи в системі охорони здоров'я  
823. 2301360 Лікування громадян України за кордоном  
824. 2301370 Програми і централізовані заходи по боротьбі з туберкульозом  
825. 2301380 Програми і централізовані заходи з профілактики та лікування СНІДу  
826. 2301390 Централізовані заходи з лікування онкологічно хворих  
827. 2301400 Забезпечення медичних заходів Національної програми "Діти України"  
828. 2301410 Функціонування Державної наукової медичної бібліотеки  
829. 2301420 Функціонування Національного музею медицини  
830. 2301430 Централізовані заходи з лікування хворих на гемофілію  
831. 2301440 Забезпечення медичних заходів Національної програми "Репродуктивне здоров'я 2001-2005"  
832. 2301450 Забезпечення медичних заходів Комплексної програми "Цукровий діабет"  
833. 2301600 Заходи з подолання епідемії туберкульозу та СНІДу  
834. 2302000 Державний департамент з контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення  
835. 2302010 Керівництво та управління у сфері контролю за якістю, безпекою та виробництвом лікарських засобів і виробів медичного призначення  
836. 2303000 Академія медичних наук  
837. 2303020 Фундаментальні дослідження у сфері теоретичної та клінічної медицини  
838. 2303030 Прикладні розробки у сфері діагностики і методів лікування хвороб  
839. 2303040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини  
840. 2303050 Підготовка наукових кадрів Академією медичних наук  
841. 2303060 Діагностика і лікування захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ Академії медичних наук  
842. 2303070 Спеціалізована консультативно-поліклінічна допомога, що надається науково-дослідними установами Академії медичних наук  
843. 2303080 Централізована закупівля високовартісного обладнання та медикаментів для клінік науково-дослідних установ Академії медичних наук  
844. 2303090 Наукова і організаційна діяльність президії Академії медичних наук  
845. 2304000 Національний комітет Товариства Червоного Хреста України  
846. 2304020 Фінансова підтримка служб Товариства Червоного Хреста України та внесок до Міжнародної федерації Товариств Червоного Хреста та Червоного Півмісяця  
847. 2305000 Українська науково-виробнича асоціація по виробництву медтехніки і інструментів "Укрмедприлад"  
848. 2305020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розробки нових видів медичного обладнання  
849. 2306000 Державний департамент з питань діяльності курортів  
850. 2306010 Керівництво та управління у сфері реалізації державної політики щодо діяльності курортів  
851. 2400000 Міністерство екології та природних ресурсів України  
852. 2401000 Апарат Міністерства екології та природних ресурсів України  
853. 2401010 Загальне керівництво та управління у сфері екології та природних ресурсів  
854. 2401020 Управління та контроль у сфері екології та природних ресурсів на регіональному рівні  
855. 2401030 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері охорони навколишнього природного середовища  
856. 2401040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері природоохоронної діяльності  
857. 2401050 Прикладні наукові та науково-технічні розробки з пріоритетних напрямів у сфері гідрометеорології  
858. 2401070 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері гідрометеорології, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів  
859. 2401080 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технічного переоснащення системи гідрометеорологічних спостережень, прогнозування та досліджень клімату  
860. 2401090 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері екології  
861. 2401100 Розвиток мінерально-сировинної бази  
862. 2401110 Розробка технологій дегазації вугільних пластів з метою використання метану  
863. 2401120 Гідрометеорологічна діяльність  
864. 2401130 Загальнодержавні геодезичні та картографічні роботи  
865. 2401140 Розвиток мережі споруд для ведення гідрометеорологічних спостережень на річках і водоймах  
866. 2401150 Геолого-екологічні дослідження та заходи  
867. 2401160 Заходи із створення і збереження природно-заповідного фонду, ведення кадастрів тваринного і рослинного світу, Червоної книги  
868. 2401170 Забезпечення вимірів речовин та аналіз проб під час проведення інспекцій Організацією по забороні хімічної зброї  
869. 2401180 Наукове забезпечення, розробка загальнодержавних і регіональних програм, нормативних документів у сфері охорони навколишнього природного середовища, екологічних нормативів і стандартів  
870. 2401190 Сприяння екологічній освіті, випуску та поширенню екологічної інформації  
871. 2401200 Забезпечення контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства та здійснення державної екологічної експертизи  
872. 2401210 Моніторинг навколишнього природного середовища, створення систем і банків екологічної інформації  
873. 2401220 Запобігання та зниження рівня забруднення навколишнього природного середовища  
874. 2401230 Очистка стічних вод  
875. 2401240 Міжнародне співробітництво у сфері охорони навколишнього природного середовища  
876. 2401250 Поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами  
877. 2401260 Формування національної екологічної мережі  
878. 2402000 Державна екологічна інспекція  
879. 2402010 Керівництво та управління у сфері екологічного контролю  
880. 2403000 Державна служба заповідної справи  
881. 2403010 Керівництво та управління у сфері заповідної справи  
882. 2404000 Державний комітет лісового господарства України  
883. 2404010 Керівництво та управління у сфері лісового господарства  
884. 2404020 Фундаментальні дослідження у сфері екологічної безпеки в лісовому господарстві  
885. 2404030 Прикладні розробки у сфері розвитку лісового господарства  
886. 2404040 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері лісового господарства  
887. 2404050 Підготовка кадрів для лісового господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
888. 2404060 Ведення лісового господарства і мисливства, охорона і захист лісів в держлісфонді  
889. 2404070 Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг  
890. 2404080 Збереження природно-заповідного фонду  
891. 2405000 Державний комітет України водного господарства  
892. 2405010 Керівництво та управління у сфері водного господарства  
893. 2405020 Прикладні розробки у сфері розвитку водного господарства  
894. 2405040 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері водного господарства  
895. 2405050 Експлуатація загальнодержавних і міжгосподарських державних меліоративних систем  
896. 2405060 Ведення водного кадастру, паспортизація, здійснення радіологічного та гідрохімічного моніторингу водних об'єктів комплексного призначення, водогосподарських систем міжгалузевого та сільськогосподарського водопостачання  
897. 2405070 Захист від шкідливої дії вод сільських населених пунктів і сільськогосподарських угідь  
898. 2406000 Державний комітет України по земельних ресурсах  
899. 2406010 Керівництво та управління у сфері земельних ресурсів  
900. 2406020 Підвищення кваліфікації працівників Держкомзему  
901. 2406030 Проведення земельної реформи  
902. 2406040 Створення протиерозійних гідротехнічних споруд та рекультивація порушених земель  
903. 2406600 Видача державних актів на право приватної власності на землю та їх реєстрація  
904. 2407000 Державна комісія радіаційного захисту населення  
905. 2407010 Керівництво та управління у сфері радіаційного захисту населення  
906. 2500000 Міністерство праці та соціальної політики України  
907. 2501000 Апарат Міністерства праці та соціальної політики України  
908. 2501010 Керівництво та управління у сфері праці та соціальної політики  
909. 2501020 Прикладні розробки у сфері економіки праці та соціальної політики  
910. 2501030 Прикладні розробки у сфері адаптації сліпих  
911. 2501040 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері виробництва засобів реабілітації інвалідів  
912. 2501050 Підготовка кадрів для галузі соціального забезпечення та соціального захисту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
913. 2501060 Підвищення кваліфікації працівників органів соціального захисту і соціального забезпечення  
914. 2501070 Спеціалізована протезно-ортопедична та медично-реабілітаційна допомога інвалідам в клініці науково-дослідного інституту протезування, протезобудування та відновлення працездатності  
915. 2501080 Санаторне лікування інвалідів та ветеранів війни (крім хворих на туберкульоз)  
916. 2501090 Виготовлення бланків пенсійних посвідчень та посвідчень ветерана війни  
917. 2501100 Допомога на капітальний ремонт установ соціального забезпечення, що знаходяться в аварійному стані  
918. 2501110 Заходи із соціального захисту дітей  
919. 2501120 Фінансова підтримка Українського товариства глухих і Українського товариства сліпих та Союзу організацій інвалідів України  
920. 2501130 Допомога малозабезпеченим пенсіонерам  
921. 2501140 Створення та програмно-технічне забезпечення системи інформаційно-аналітичної підтримки установ соціального забезпечення населення  
922. 2501150 Щорічна разова грошова допомога ветеранам війни  
923. 2501160 Довічні державні стипендії для учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни та громадян України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність у колишньому СРСР  
924. 2501170 Розробка нових видів протезів та обслуговування інвалідів у стаціонарах при протезних підприємствах  
925. 2501180 Соціальний захист працівників, що вивільняються у зв'язку з виведенням з експлуатації Чорнобильської АЕС  
926. 2501190 Соціологічні дослідження у сфері трудових відносин та соціальної політики  
927. 2501600 Розробка та впровадження моделей соціального інвестування  
928. 2502000 Державний департамент по нагляду за охороною праці  
929. 2502010 Керівництво та управління у сфері нагляду за охороною праці  
930. 2502020 Державний нагляд за дотриманням вимог нормативних актів щодо безпеки і гігієни праці та виробничого середовища  
931. 2502030 Підвищення кваліфікації кадрів у сфері охорони праці та наглядової діяльності  
932. 2502040 Прикладні розробки у сфері охорони праці  
933. 2503000 Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю  
934. 2503010 Керівництво та управління у сфері нагляду за додержанням законодавства про працю  
935. 2504000 Державний центр зайнятості населення  
936. 2504020 Участь держави у наданні соціальних послуг та матеріальному забезпеченню безробітних з числа незастрахованих осіб  
937. 2504600 Перегрупування трудових ресурсів Донбасу  
938. 2505000 Державний комітет України у справах ветеранів  
939. 2505010 Керівництво та управління у сфері соціального захисту ветеранів  
940. 2505020 Санаторне лікування ветеранів та інвалідів війни, хворих на туберкульоз  
941. 2505030 Відвідування військових поховань та здійснення поховань учасників бойових дій  
942. 2505040 Нагородження ветеранів війни неодержаними державними нагородами  
943. 2505050 Фінансова підтримка громадських організацій ветеранів  
944. 2506000 Національна рада соціального партнерства  
945. 2506010 Узгодження та вирішення питань, що виникають у соціально-трудовій сфері  
946. 2507000 Фонд України соціального захисту інвалідів  
947. 2507020 Керівництво та управління у сфері соціального захисту інвалідів  
948. 2507030 Забезпечення інвалідів автомобілями та іншими протезно-ортопедичними виробами  
949. 2507040 Компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування  
950. 2507050 Санаторно-курортне оздоровлення інвалідів  
951. 2507060 Встановлення телефонів інвалідам І і ІІ груп  
952. 2507070 Одноразова матеріальна допомога інвалідам  
953. 2507080 Соціально-трудова та професійна реабілітація інвалідів  
954. 2508000 Пенсійний фонд України  
955. 2508010 Відшкодування на виплату пенсій військовослужбовцям рядового, сержантського та старшинського складу строкової служби  
956. 2508020 Відшкодування на виплату пенсій особам, які працювали в органах державної влади  
957. 2508030 Відшкодування на виплату пенсій особам, які не мають трудового стажу для призначення пенсій  
958. 2508040 Відшкодування на виплату надбавок та підвищень до пенсій, призначених за різними пенсійними програмами  
959. 2508050 Компенсація різниці у пенсійному забезпеченні наукових працівників  
960. 2508060 Додаткові заходи, пов'язані з виплатою пенсій, призначених за різними пенсійними програмами  
961. 2508070 Відшкодування на виплату пенсій особам, вивільненим у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС  
962. 2600000 Міністерство промислової політики України  
963. 2601000 Апарат Міністерства промислової політики України  
964. 2601010 Загальне керівництво та управління у сфері промислової політики  
965. 2601020 Прикладні розробки з проблем розвитку основних галузей обробної промисловості  
966. 2601030 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері промисловості  
967. 2601040 Проведення наукових конференцій, семінарів і виставок у сфері промисловості  
968. 2601050 Функціонування Центральної державної науково-технічної бібліотеки  
969. 2601060 Функціонування Державного металургійного музею України  
970. 2601070 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу  
971. 2601080 Консервація виробничих потужностей промислових підприємств  
972. 2601090 Реструктуризація підприємств з підземного видобутку залізної руди  
973. 2601100 Обов'язкові природоохоронні роботи у зоні діяльності Яворівського ДГХП "Сірка", Стебницького ДГХП "Полімінерал", Роздільського ДГХП "Сірка", ДП "Подорожнянський рудник"  
974. 2601110 Заходи спеціального призначення підприємств та організацій оборонного комплексу  
975. 2601120 Часткове покриття витрат на виплату заборгованості гірникам з регресних позовів та одноразової допомоги по втраті професійної працездатності  
976. 2601130 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері промисловості  
977. 2601140 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації промислової продукції  
978. 2602000 Державний департамент тракторного і сільськогосподарського машинобудування  
979. 2602010 Керівництво та управління у сфері тракторного і сільськогосподарського машинобудування  
980. 2602020 Фінансова підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу  
981. 2800000 Міністерство аграрної політики України  
982. 2801000 Апарат Міністерства аграрної політики України  
983. 2801010 Загальне керівництво та управління у сфері агропромислового комплексу  
984. 2801020 Фундаментальні дослідження Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук  
985. 2801030 Прикладні розробки у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва  
986. 2801040 Прикладні розробки Національного аграрного університету у сфері сільськогосподарських наук  
987. 2801050 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері розвитку агропромислового комплексу, фінансова підтримка підготовки наукових кадрів  
988. 2801060 Наукові розробки у сфері стандартизації та сертифікації сільськогосподарської продукції  
989. 2801070 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників агропромислового комплексу  
990. 2801080 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
991. 2801090 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації Національного аграрного університету  
992. 2801100 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
993. 2801110 Підготовка кадрів для агропромислового комплексу Національним аграрним університетом  
994. 2801120 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу у закладах післядипломної освіти ІІІ і IV рівнів акредитації  
995. 2801130 Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації робітничих кадрів агропромислового комплексу  
996. 2801140 Підвищення кваліфікації кадрів агропромислового комплексу закладами післядипломної освіти  
997. 2801150 Культурно-освітня діяльність для працівників агропромислового комплексу  
998. 2801160 Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників  
999. 2801170 Докорінне поліпшення земель підприємств агропромислового комплексу  
1000. 2801180 Агрохімічна паспортизація земель сільськогосподарського призначення  
1001. 2801190 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу  
1002. 2801200 Заходи по боротьбі з шкідниками та хворобами сільськогосподарських рослин  
1003. 2801210 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва  
1004. 2801220 Селекція в рослинництві та сортовипробування  
1005. 2801230 Фінансова підтримка селянських (фермерських) господарств  
1006. 2801240 Фінансова підтримка підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів комерційних банків  
1007. 2801250 Погашення заборгованості із закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 рр.  
1008. 2801260 Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам  
1009. 2801270 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості  
1010. 2801280 Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах  
1011. 2801290 Інформаційне забезпечення у сфері агропромислового комплексу  
1012. 2801300 Розвиток комунального господарства у сільській місцевості  
1013. 2801310 Організація і регулювання діяльності установ в системі агропромислового комплексу  
1014. 2801320 Дослідження і експериментальні розробки в системі агропромислового комплексу  
1015. 2801330 Створення і забезпечення страхового запасу елітного та сортового насіння  
1016. 2801340 Запобігання розповсюдженню збудників інфекційних хвороб тварин  
1017. 2801350 Закладення і нагляд за молодими садами, виноградниками та ягідниками  
1018. 2801360 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері сільського господарства  
1019. 2801380 Повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років  
1020. 2801400 Повернення кредитів, наданих селянським (фермерським) господарствам  
1021. 2801410 Повернення коштів, наданих для кредитування індивідуальних сільських забудовників  
1022. 2801420 Здешевлення страхових платежів для сільгосппідприємств  
1023. 2802000 Державний департамент ветеринарної медицини  
1024. 2802010 Керівництво та управління у сфері ветеринарної медицини  
1025. 2802020 Протиепізоотичні заходи  
1026. 2803000 Державний департамент продовольства  
1027. 2803010 Керівництво та управління у сфері продовольства  
1028. 2803020 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку харчової промисловості  
1029. 2803030 Оздоровлення та відпочинок дітей працівників харчової та переробної промисловості  
1030. 2803040 Функціонування культурно-освітніх закладів Державного департаменту продовольства  
1031. 2803050 Методично-бібліотечне забезпечення переробної промисловості  
1032. 2804000 Державний департамент рибного господарства  
1033. 2804010 Керівництво та управління у сфері рибного господарства  
1034. 2804020 Фундаментальні дослідження у сфері океанології та використання морських ресурсів  
1035. 2804030 Прикладні розробки у сфері рибного господарства  
1036. 2804040 Підготовка кадрів для рибного господарства вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
1037. 2804050 Підготовка кадрів для сфери рибного господарства вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
1038. 2804060 Забезпечення проведення виробничої практики студентів вищих навчальних закладів на учбовому вітрильному судні  
1039. 2804070 Відтворення та охорона водних живих ресурсів і регулювання рибальства  
1040. 2804080 Селекція у рибному господарстві  
1041. 2804090 Участь у міжнародних морських риболовних організаціях  
1042. 2805000 Українська академія аграрних наук  
1043. 2805020 Наукова і організаційна діяльність президії Української академії аграрних наук та розвиток інфраструктури академії  
1044. 2805030 Фундаментальні дослідження у сфері природничих і технічних наук  
1045. 2805040 Прикладні розробки Української академії аграрних наук у сфері сільськогосподарських наук  
1046. 2805050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку сільськогосподарського виробництва та застосування нових технологій у рослинництві  
1047. 2805060 Фінансова підтримка технічного забезпечення наукових установ та підготовки наукових кадрів агропромислового комплексу  
1048. 2805070 Докорінне поліпшення земель науково-дослідних господарств  
1049. 2805080 Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах  
1050. 2805090 Селекція сільськогосподарських культур в ланках первинного рослинництва  
1051. 2805100 Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"  
1052. 2806000 Національна акціонерна компанія "Украгролізинг"  
1053. 2806020 Закупівля вітчизняної сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу Національною акціонерною компанією "Украгролізинг"  
1054. 2806030 Повернення коштів, в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу  
1055. 2806040 Придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи, пов'язані з відшкодуванням заборгованості за неї  
1056. 2806050 Кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгоспвиробникам та іншим суб'єктам господарювання  
1057. 2807000 Фізкультурно-спортивне товариство "Колос"  
1058. 2807020 Розвиток фізичної культури і спорту серед сільського населення  
1059. 3000000 Державний комітет статистики України  
1060. 3001000 Апарат Державного комітету статистики України  
1061. 3001010 Керівництво та управління у сфері статистики  
1062. 3001020 Статистичні спостереження та переписи  
1063. 3001030 Обстеження умов життя домогосподарств  
1064. 3001040 Фундаментальні дослідження у сфері державної статистики  
1065. 3001050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері реформування державної статистики  
1066. 3001060 Підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики  
1067. 3001070 Створення та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи державної статистики  
1068. 3001080 Фінансова підтримка підготовки наукових кадрів у сфері державної статистики  
1069. 3001600 Реформування державної статистики  
1070. 3100000 Міністерство транспорту України  
1071. 3101000 Апарат Міністерства транспорту України  
1072. 3101010 Загальне керівництво та управління у сфері транспорту  
1073. 3101020 Прикладні розробки у сфері функціонування транспортної системи  
1074. 3101030 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку національної транспортної мережі  
1075. 3101040 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері транспортного комплексу  
1076. 3101050 Підготовка кадрів для сфери автомобільного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
1077. 3101060 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
1078. 3101080 Культурно-освітня діяльність для працівників транспортної галузі  
1079. 3101090 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері транспорту  
1080. 3102000 Державний департамент автомобільного транспорту  
1081. 3102010 Керівництво та управління у сфері автомобільного транспорту  
1082. 3103000 Державний департамент морського і річкового транспорту  
1083. 3103010 Керівництво та управління у сфері морського і річкового транспорту  
1084. 3103020 Навігаційно-гідрографічне забезпечення безпеки мореплавства у водах України  
1085. 3103030 Підтримка експлуатаційно безпечного стану внутрішніх водних шляхів та судноплавних шлюзів  
1086. 3104000 Державна адміністрація залізничного транспорту  
1087. 3104020 Підготовка кадрів для сфери залізничного транспорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
1088. 3104030 Методичне забезпечення діяльності вищих навчальних закладів Державної адміністрації залізничного транспорту  
1089. 3104040 Стаціонарне медичне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту  
1090. 3104050 Створення банків крові та її компонентів для лікування працівників залізничного транспорту  
1091. 3104060 Амбулаторно-поліклінічне обслуговування працівників та пасажирів залізничного транспорту  
1092. 3105000 Державний департамент авіаційного транспорту  
1093. 3105010 Керівництво та управління у сфері авіаційного транспорту  
1094. 3105020 Стаціонарне медичне обслуговування та сертифікація льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту  
1095. 3105030 Передпольотний та передзмінний контроль льотно-диспетчерського складу працівників авіаційного транспорту та надання первинної медичної допомоги пасажирам  
1096. 3105040 Страховий фонд безпеки авіації  
1097. 3106000 Державна корпорація по будівництву, ремонту та утриманню автомобільних доріг "Укравтодор"  
1098. 3106020 Розвиток мережі і утримання автомобільних доріг загального користування  
1099. 3200000 Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
1100. 3201000 Апарат Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
1101. 3201010 Керівництво та управління у сфері надзвичайних ситуацій та соціального захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
1102. 3201020 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері попередження надзвичайних ситуацій кліматичного і технічного походження  
1103. 3201030 Доплати за роботу на радіоактивно-забруднених територіях, виплати підвищених стипендій та надання додаткової відпустки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1104. 3201040 Компенсація сім'ям з дітьми та видатки на безплатне харчування дітей, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1105. 3201050 Щомісячна грошова допомога у зв'язку з обмеженням споживання продуктів харчування місцевого виробництва та компенсації за пільгове забезпечення продуктами харчування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1106. 3201060 Пільги на житлово-комунальні послуги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1107. 3201070 Пільги на користування транспортом та зв'язком громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1108. 3201080 Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1109. 3201090 Компенсації за втрачене майно у зв'язку з переїздом на нове місце проживання громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1110. 3201100 Компенсації за шкоду, заподіяну здоров'ю, та допомоги на оздоровлення у випадку звільнення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1111. 3201110 Оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1112. 3201120 Допомога по тимчасовій непрацездатності громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1113. 3201130 Інформування громадськості з питань ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи  
1114. 3201140 Пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії І  
1115. 3201150 Додаткове пенсійне забезпечення осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорій ІІ, ІІІ і ІV, та непрацездатних пенсіонерів, які проживають у зонах радіоактивного забруднення  
1116. 3201170 Компенсація за втрату годувальника та допомога на поховання громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1117. 3201180 Внесок України до Чорнобильського фонду "Укриття" на реалізацію програми SIP  
1118. 3201190 Будівництво пускового комплексу "Вектор"  
1119. 3201200 Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1120. 3201210 Комплексне медико-санітарне забезпечення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1121. 3201220 Радіологічний захист населення та екологічне оздоровлення території, що зазнала радіоактивного забруднення  
1122. 3201230 Наукове забезпечення робіт та інформаційні системи щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи  
1123. 3201240 Виконання робіт у сфері поводження з радіоактивними відходами неядерного циклу та ліквідація радіаційних аварій  
1124. 3201250 Забезпечення діяльності служб Цивільної оборони  
1125. 3201260 Авіаційні роботи з пошуку та рятування  
1126. 3201270 Створення Урядової інформаційно-аналітичні системи з питань надзвичайних ситуацій  
1127. 3201280 Забезпечення особового складу військ Цивільної оборони  
1128. 3201290 Бойова підготовка військ Цивільної оборони та її матеріально-технічне забезпечення  
1129. 3201300 Амбулаторне лікування працівників та військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
1130. 3201310 Стаціонарне лікування військовослужбовців Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  
1131. 3201330 Закупівля озброєння та військової техніки для потреб військ Цивільної оборони  
1132. 3201340 Прикладні дослідження і розробки у сфері Цивільної оборони  
1133. 3201350 Знешкодження вибухонебезпечних предметів, що залишилися з часів Другої світової війни в районі міст Севастополя та Керчі  
1134. 3201360 Підготовка і перепідготовка керівних кадрів і спеціалістів у сфері цивільного захисту  
1135. 3201370 Державні капітальні вкладення на реалізацію Чорнобильської будівельної програми  
1136. 3201380 Погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
1137. 3201390 Проведення непередбачуваних видатків на заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи  
1138. 3202000 Адміністрація зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення  
1139. 3202010 Керівництво та управління діяльністю у зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення  
1140. 3202020 Забезпечення безпечної експлуатації об'єкту "Укриття"  
1141. 3202030 Підтримка екологічно безпечного стану у зонах відчуження і безумовного (обов'язкового) відселення  
1142. 3202040 Здійснення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт МНТЦ "Укриття"  
1143. 3203000 Державний департамент страхового фонду документації  
1144. 3203010 Керівництво та управління діяльністю в сфері створення страхового фонду документації  
1145. 3203020 Створення і зберігання страхового фонду документації  
1146. 3204000 Головний штаб Державної аварійно-рятувальної служби  
1147. 3204020 Забезпечення готовності підрозділів аварійно-рятувальної служби і аварійно-рятувальні роботи при надзвичайних ситуаціях  
1148. 3205000 Державний координаційний центр реагування на надзвичайні ситуації на водних об'єктах  
1149. 3205020 Координація діяльності пошуково-рятувальних служб на воді  
1150. 3205030 Пошук та знешкодження залишків хімічної зброї, затопленої у виключній (морській) економічній зоні України  
1151. 3206000 Спеціалізована воєнізована аварійно-рятувальна служба  
1152. 3206020 Аварійно-рятувальні роботи у зонах нафтових і газових фонтанів  
1153. 3400000 Державний комітет молодіжної політики, спорту і туризму України  
1154. 3401000 Апарат Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України  
1155. 3401010 Керівництво та управління у сфері молодіжної політики, спорту і туризму  
1156. 3401020 Оздоровлення та відпочинок дітей в МЦ "Молода гвардія", надання позашкільної освіти в МДЦ "Золотий ключик"  
1157. 3401030 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
1158. 3401040 Підготовка кадрів для сфери спорту вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
1159. 3401050 Підвищення кваліфікації працівників державних органів, установ і організацій у справах сім'ї, жінок, молоді та дітей  
1160. 3401060 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів у сфері спорту  
1161. 3401070 Здійснення державними органами централізованих заходів з питань дітей, молоді, жінок та сім'ї  
1162. 3401080 Розвиток матеріально-технічної бази спорту вищих досягнень  
1163. 3401090 Забезпечення підготовки спортсменів вищих категорій  
1164. 3401100 Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури  
1165. 3401110 Підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських іграх  
1166. 3401120 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань  
1167. 3401130 Державна підтримка розвитку молодіжного руху соціальної спрямованості  
1168. 3401140 Прикладні розробки у сфері розвитку окремих видів спорту та методики підготовки спортсменів  
1169. 3401150 Фінансова підтримка розвитку туризму в Україні  
1170. 3401160 Функціонування Музею спортивної слави України  
1171. 3402000 Управління "Укрспортзабезпечення"  
1172. 3402020 Організаційне та фінансове забезпечення спорту вищих досягнень  
1173. 3403000 Український центр інвалідного спорту "Інваспорт"  
1174. 3403020 Фізкультурно-спортивна реабілітація та спорт інвалідів  
1175. 3403030 Підготовка і участь національних збірних команд в Параолімпійських іграх  
1176. 3404000 Профспілково-спортивне товариство "Україна"  
1177. 3404020 Фізкультурно-спортивна підготовка дітей та молоді  
1178. 3405000 Український державний центр соціальних служб для молоді  
1179. 3405020 Реалізація програм та здійснення заходів Українського державного центру соціальних служб для молоді  
1180. 3406000 Державний департамент молодіжної та сімейної політики  
1181. 3406010 Керівництво та управління у сфері молодіжної та сімейної політики  
1182. 3407000 Державний департамент туризму  
1183. 3407010 Керівництво та управління у сфері туризму  
1184. 3408000 Державний Фонд сприяння молодіжному житловому будівництву  
1185. 3408010 Пільгове довгострокове державне кредитування молодих сімей та одиноких молодих громадян  
1186. 3500000 Міністерство фінансів України  
1187. 3501000 Апарат Міністерства фінансів України  
1188. 3501010 Керівництво та управління у сфері фінансів  
1189. 3501020 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи фінансових органів  
1190. 3501030 Прикладні наукові розробки у сфері розвитку державних фінансів  
1191. 3501040 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
1192. 3501050 Підготовка кадрів для фінансової системи вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
1193. 3501060 Підвищення кваліфікації кадрів фінансової системи  
1194. 3501070 Функціонування Музею коштовного і декоративного каміння  
1195. 3501080 Фінансова підтримка журналу "Фінанси України"  
1196. 3501090 Підтримка культурно-оздоровчих заходів фінансової системи  
1197. 3501100 Забезпечення державних виробничих та соціально-культурних потреб у дорогоцінних металах і дорогоцінному камінні  
1198. 3501110 Підготовка наукових кадрів у сфері фінансів  
1199. 3501120 Прикладні розробки у сфері фінансів, кредиту і грошового обігу  
1200. 3501140 Внески до міжнародних організацій  
1201. 3501150 Погашення реструктуризованої заборгованості перед комерційними банками  
1202. 3501160 Поступова компенсація громадянам втрат від знецінених грошових заощаджень  
1203. 3501170 Обслуговування внутрішнього державного боргу  
1204. 3501180 Обслуговування зовнішнього державного боргу  
1205. 3501200 Науково-методичне забезпечення у сфері виробництва і використання дорогоцінного і напівдорогоцінного каміння  
1206. 3501210 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері технології, матеріалів і устаткування для виробництва бланків цінних паперів і документів суворого обліку  
1207. 3501600 Розвиток муніципального кредитного ринку  
1208. 3503000 Державна пробірна служба  
1209. 3503010 Державний пробірний контроль  
1210. 3503020 Наукове забезпечення державного пробірного контролю  
1211. 3504000 Державне казначейство України  
1212. 3504010 Керівництво та управління казначейським обслуговуванням бюджету  
1213. 3504600 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи органів Державного казначейства  
1214. 3505000 Головне контрольно-ревізійне управління України  
1215. 3505010 Керівництво та управління у сфері контролю за витрачанням бюджетних коштів  
1216. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)  
1217. 3511000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки)  
1218. 3511010 Мобілізаційна підготовка галузей національної економіки України  
1219. 3511020 Державні капітальні вкладення  
1220. 3511030 Резервний фонд  
1221. 3511050 Дотації вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення  
1222. 3511060 Субвенція на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області  
1223. 3511100 Субвенція на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку  
1224. 3511150 Субвенція на виплату допомог сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам  
1225. 3511160 Субвенція на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян  
1226. 3511170 Субвенція на будівництво житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання  
1227. 3511190 Субвенція на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України " Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха  
1228. 3511200 Фінансова підтримка підприємств транспортно-дорожнього комплексу на формування лізингових фондів, підприємств машинобудівного комплексу для створення і впровадження у виробництво сучасних зразків цивільної продукції, виконавців Міжвідомчої програми впровадження космічних технологій у створення та виготовлення високотехнологічної цивільної продукції та суб'єктів малого підприємництва через здешевлення кредитів, що надаються їм комерційними банками  
1229. 3511210 Участь у створенні фінансово-кредитної установи з реконструкції та розвитку  
1230. 3511220 Субвенція, що одержується з Державного бюджету на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів  
1231. 3511600 Оформлення позик в результаті вступу в силу державних гарантій  
1232. 3511620 Фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою  
1233. 3511630 Повернення позик, наданих для фінансування проектів розвитку за рахунок коштів, залучених державою  
1234. 3600000 Міністерство юстиції України  
1235. 3601000 Апарат Міністерства юстиції України  
1236. 3601010 Керівництво та управління у сфері юстиції  
1237. 3601020 Функціонування Центру правової реформи і законопроектних робіт, Центру перекладів актів європейського права, Центру порівняльного права  
1238. 3601030 Здійснення правосуддя обласними судами  
1239. 3601040 Здійснення правосуддя районними (міськими) судами  
1240. 3601050 Здійснення правосуддя військовими судами  
1241. 3601060 Проведення судової реформи  
1242. 3601070 Проведення судової експертизи  
1243. 3601080 Прикладні розробки у сфері методики проведення судових експертиз  
1244. 3601090 Підвищення кваліфікації працівників органів юстиції та судів  
1245. 3601100 Перепідготовка осіб для зайняття посад професійних суддів, підвищення кваліфікації суддів та працівників апаратів судів Українською академією суддів  
1246. 3601110 Заходи, пов'язані з веденням Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень  
1247. 3601600 Створення системи реєстрації прав власності  
1248. 3602000 Державний департамент у справах національностей та міграції  
1249. 3602010 Керівництво та управління у сфері національностей та міграції  
1250. 3602020 Надання допомоги біженцям  
1251. 3602030 Заходи щодо відтворення культури національних меншин та встановлення культурних зв'язків з українською діаспорою  
1252. 3602040 Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані з України  
1253. 3603000 Державний комітет України у справах релігій  
1254. 3603010 Керівництво та управління у сфері релігій  
1255. 3603020 Заходи, пов'язані із забезпеченням свободи совісті та релігії  
1256. 3604000 Академія правових наук  
1257. 3604020 Наукова і організаційна діяльність президії Академії правових наук  
1258. 3604030 Фундаментальні дослідження у сфері законодавства і права  
1259. 3604040 Підготовка наукових кадрів у сфері законодавства  
1260. 3604050 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері удосконалення законодавства  
1261. 3604060 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері боротьби зі злочинністю  
1262. 5120000 Державний комітет України з державного матеріального резерву  
1263. 5121000 Апарат Державного комітету з державного матеріального резерву  
1264. 5121010 Керівництво та управління у сфері державного матеріального резерву  
1265. 5121020 Обслуговування державного матеріального резерву установами Державного комітету України з державного матеріального резерву  
1266. 5121030 Відшкодування підприємствам, установам та організаціям витрат, пов'язаних з обслуговуванням цінностей матеріального резерву  
1267. 5121040 Накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву  
1268. 5160000 Державна митна служба України  
1269. 5161000 Апарат Державної митної служби України  
1270. 5161010 Керівництво та управління у сфері митної справи  
1271. 5161020 Розбудова та модернізація об'єктів митної системи  
1272. 5161030 Підготовка кадрів для митної служби  
1273. 5161040 Підвищення кваліфікації працівників органів державної митної служби  
1274. 5161050 Прикладні дослідження і розробки у сфері митної служби  
1275. 5270000 Державний комітет ядерного регулювання України  
1276. 5271000 Апарат Державного комітету ядерного регулювання України  
1277. 5271010 Керівництво та управління у сфері ядерного регулювання  
1278. 5271020 Прикладні дослідження у сфері ядерного регулювання  
1279. 5340000 Державний комітет у справах охорони державного кордону України  
1280. 5341000 Апарат Державного комітету у справах охорони державного кордону України  
1281. 5341010 Керівництво та управління у сфері охорони державного кордону  
1282. 5341020 Забезпечення особового складу Прикордонних військ  
1283. 5341030 Охорона державного кордону  
1284. 5341060 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Національною академією Прикордонних військ  
1285. 5341070 Будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Прикордонних військ  
1286. 5342000 Розвідувальний орган Державного комітету у справах охорони державного кордону  
1287. 5342010 Функціонування розвідувального органу  
1288. 5450000 Державний комітет зв'язку та інформатизації України  
1289. 5451000 Апарат Державного комітету зв'язку та інформатизації України  
1290. 5451010 Керівництво та управління у сфері зв'язку та інформатизації  
1291. 5451020 Доставка дипломатичної кореспонденції за кордон і в Україну  
1292. 5451030 Прикладні дослідження у сфері сучасних інформаційних систем та зв'язку  
1293. 5451050 Проведення наукових виставок і конференцій у сфері зв'язку та інформатизації  
1294. 5451060 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними закладами І та ІІ рівнів акредитації  
1295. 5451070 Підготовка кадрів для сфери зв'язку та інформатизації вищими навчальними заклади ІІІ та ІV рівнів акредитації  
1296. 5451090 Доставка спеціальної службової кореспонденції органам державної влади  
1297. 5451100 Спецоб'єкти  
1298. 5451110 Забезпечення ефективного використання радіочастотного ресурсу  
1299. 5451120 Національна програма інформатизації  
1300. 5451130 Підвищення кваліфікації державних службовців п'ятої-сьомої категорій у сфері зв'язку та інформатизації  
1301. 5980000 Вища рада юстиції  
1302. 5981000 Апарат Вищої ради юстиції  
1303. 5981010 Формування судійського корпусу та контроль за його діяльністю  
1304. 5990000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  
1305. 5991000 Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини  
1306. 5991010 Парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини  
1307. 6010000 Антимонопольний комітет України  
1308. 6011000 Апарат Антимонопольного комітету України  
1309. 6011010 Керівництво та управління у сфері конкурентної політики, контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції  
1310. 6011020 Прикладні розробки у сфері конкурентної політики та права  
1311. 6020000 Вища атестаційна комісія України  
1312. 6021000 Апарат Вищої атестаційної комісії України  
1313. 6021010 Керівництво та управління у сфері атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, присудження наукових ступенів  
1314. 6021020 Державна атестація наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації  
1315. 6070000 Державний департамент України з питань виконання покарань  
1316. 6071000 Апарат Державного департаменту України з питань виконання покарань  
1317. 6071010 Керівництво та управління у сфері виконання покарань  
1318. 6071020 Утримання спецконтингенту в установах кримінально-виконавчої системи  
1319. 6071030 Здійснення виконання покарань  
1320. 6071040 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Державного департаменту України з питань виконання покарань  
1321. 6071050 Пенсійне забезпечення осіб начальницького і рядового складу кримінально-виконавчої системи  
1322. 6071060 Утримання спецконтингенту, хворого на туберкульоз, в установах кримінально-виконавчої системи  
1323. 6071070 Створення установ виконання покарань для засуджених на довічне ув'язнення та приведення умов тримання засуджених до вимог європейських стандартів  
1324. 6110000 Державний комітет архівів України  
1325. 6111000 Апарат Державного комітету архівів України  
1326. 6111010 Керівництво та управління у сфері архівної справи  
1327. 6111020 Прикладні розробки у сфері архівної справи  
1328. 6111030 Архівна справа  
1329. 6120000 Головне управління державної служби України  
1330. 6121000 Апарат Головного управління державної служби України  
1331. 6121010 Керівництво та функціональне управління у сфері державної служби  
1332. 6121020 Наукові розробки у сфері розвитку державної служби  
1333. 6121030 Підготовка магістрів державної служби  
1334. 6140000 Державна податкова адміністрація України  
1335. 6141000 Апарат Державної податкової адміністрації України  
1336. 6141010 Керівництво та управління у сфері контролю за дотриманням та виконанням податкового законодавства  
1337. 6141020 Прикладні розробки у сфері оподаткування та діяльності податкової служби  
1338. 6141030 Підготовка кадрів для податкової служби вищими навчальними закладами І і ІІ рівнів акредитації  
1339. 6141040 Підготовка кадрів та підвищення кваліфікації Академією державної податкової служби  
1340. 6141050 Підвищення кваліфікації Центром перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів державної податкової служби  
1341. 6141060 Перепідготовка і підвищення кваліфікації працівників органів податкової служби  
1342. 6141070 Пенсійне забезпечення осіб начальницького складу податкової міліції  
1343. 6141080 Створення автоматизованої інформаційно-аналітичної системи податкових органів  
1344. 6141600 Модернізація податкової служби  
1345. 6150000 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку України  
1346. 6151000 Апарат Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України  
1347. 6151010 Керівництво та управління у сфері фондового ринку  
1348. 6151020 Створення Національної депозитарної системи та системи моніторингу фондового ринку  
1349. 6151030 Перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з питань фондового ринку та корпоративного управління  
1350. 6250000 Державна комісія з питань оборонно-промислового комплексу України  
1351. 6251000 Апарат Державної комісії з питань оборонно-промислового комплексу України  
1352. 6251010 Керівництво та управління у сфері оборонно-промислового комплексу  
1353. 6251030 Забезпечення міжнародного співробітництва у воєнно-промисловій і військово-технічній сферах  
1354. 6370000 Національна комісія регулювання електроенергетики України  
1355. 6371000 Апарат Національної комісії регулювання електроенергетики України  
1356. 6371010 Керівництво та управління у сфері регулювання електроенергетики  
1357. 6380000 Національне космічне агентство України  
1358. 6381000 Апарат Національного космічного агентства України  
1359. 6381010 Керівництво та управління у сфері космічної діяльності  
1360. 6381020 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері космічної галузі  
1361. 6381030 Надання позашкільної освіти Національним центром аерокосмічної освіти молоді України  
1362. 6381040 Загальнодержавна (Національна) космічна програма  
1363. 6381050 Управління та випробування космічних засобів  
1364. 6381060 Функціонування і розвиток національної системи сейсмічних спостережень  
1365. 6381070 Експлуатація супутникових систем зв'язку та телерадіомовлення  
1366. 6381080 Прикладні розробки у сфері космічної галузі  
1367. 6440000 Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення  
1368. 6441000 Апарат Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення  
1369. 6441010 Керівництво та управління здійсненням контролю у сфері телебачення і радіомовлення  
1370. 6441020 Розвиток вітчизняного телебачення та радіомовлення  
1371. 6510000 Рахункова палата України  
1372. 6511000 Апарат Рахункової палати України  
1373. 6511010 Керівництво та управління у сфері контролю за виконанням державного бюджету  
1374. 6520000 Служба безпеки України  
1375. 6521000 Центральне управління Служби безпеки України  
1376. 6521010 Забезпечення заходів у сфері безпеки держави та функціонування органів системи Служби безпеки України  
1377. 6521020 Централізоване матеріально-технічне забезпечення оперативно-службової діяльності у сфері безпеки держави  
1378. 6521030 Дослідження та розробка спеціальної техніки та науково-дослідна діяльність у сфері безпеки держави  
1379. 6521040 Забезпечення перебування за кордоном працівників органів державної влади  
1380. 6521050 Фінансова підтримка санаторно-курортних закладів Служби безпеки України  
1381. 6521060 Пенсійне забезпечення військовослужбовців Служби безпеки України, Прикордонних військ та Управління державної охорони  
1382. 6521070 Підготовка та перепідготовка кадрів Служби безпеки України вищими навчальними закладами III та IY рівнів акредитації  
1383. 6521080 Медичне обслуговування особового складу Служби безпеки України  
1384. 6521090 Утримання закладів дошкільної освіти Служби безпеки України  
1385. 6522000 Головне управління розвідки Служби безпеки України  
1386. 6522010 Розвідувальна діяльність у сфері безпеки держави та спеціальний захист державних представництв за кордоном  
1387. 6523000 Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України  
1388. 6523010 Забезпечення функціонування державної системи урядового зв'язку  
1389. 6523020 Захист інформаційних ресурсів держави  
1390. 6523030 Роботи по стандартизації, сертифікації в галузі криптографічного та технічного захисту інформації  
1391. 6524000 Антитерористичний центр Служби безпеки України  
1392. 6524010 Боротьба з тероризмом на території України  
1393. 6525000 Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України  
1394. 6525010 Боротьба з корупцією та організованою злочинною діяльністю  
1395. 6540000 Національна Академія наук України  
1396. 6541000 Апарат Національної Академії наук України  
1397. 6541020 Наукова і організаційна діяльність президії Національної Академії наук  
1398. 6541030 Фундаментальні дослідження наукових установ Національної Академії наук  
1399. 6541040 Прикладні розробки у сфері розвитку галузей економіки  
1400. 6541050 Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм у сфері розвитку галузей економіки  
1401. 6541060 Фінансова підтримка технічного забезпечення Національної Академії наук  
1402. 6541070 Оздоровлення і відпочинок дітей в дитячому оздоровчому таборі "Каштан"  
1403. 6541080 Підготовка кадрів фізико-технічного напрямку вищими навчальними закладами ІІІ і ІV рівнів акредитації  
1404. 6541090 Методичне забезпечення викладення народознавства та української мови як іноземної Міжнародною школою україністики  
1405. 6541100 Медичне обслуговування працівників Національної Академії наук України  
1406. 6600000 Управління державної охорони України  
1407. 6601000 Управління державної охорони України  
1408. 6601020 Державна охорона органів державної влади та посадових осіб  
1409. 6610000 Фонд державного майна України  
1410. 6611000 Апарат Фонду державного майна України  
1411. 6611010 Керівництво та управління у сфері державного майна  
1412. 6611020 Заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна  
1413. 6730000 Центральна виборча комісія  
1414. 6731000 Апарат Центральної виборчої комісії  
1415. 6731010 Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів  
1416. 6731020 Проведення виборів народних депутатів України  
1417. 7710000 Рада Міністрів Автономної Республіки Крим  
1418. 7711000 Апарат Ради Міністрів Автономної Республіки Крим  
1419. 7711010 Здійснення виконавчої влади в Автономній Республіці Крим  
1420. 7720000 Вінницька обласна державна адміністрація  
1421. 7721000 Апарат Вінницької обласної державної адміністрації  
1422. 7721010 Здійснення виконавчої влади у Вінницькій області  
1423. 7730000 Волинська обласна державна адміністрація  
1424. 7731000 Апарат Волинської обласної державної адміністрації  
1425. 7731010 Здійснення виконавчої влади у Волинській області  
1426. 7740000 Дніпропетровська обласна державна адміністрація  
1427. 7741000 Апарат Дніпропетровської обласної державної адміністрації  
1428. 7741010 Здійснення виконавчої влади у Дніпропетровській області  
1429. 7750000 Донецька обласна державна адміністрація  
1430. 7751000 Апарат Донецької обласної державної адміністрації  
1431. 7751010 Здійснення виконавчої влади у Донецькій області  
1432. 7760000 Житомирська обласна державна адміністрація  
1433. 7761000 Апарат Житомирської обласної державної адміністрації  
1434. 7761010 Здійснення виконавчої влади у Житомирській області  
1435. 7770000 Закарпатська обласна державна адміністрація  
1436. 7771000 Апарат Закарпатської обласної державної адміністрації  
1437. 7771010 Здійснення виконавчої влади у Закарпатській області  
1438. 7780000 Запорізька обласна державна адміністрація  
1439. 7781000 Апарат Запорізької обласної державної адміністрації  
1440. 7781010 Здійснення виконавчої влади у Запорізькій області  
1441. 7790000 Івано-Франківська обласна державна адміністрація  
1442. 7791000 Апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації  
1443. 7791010 Здійснення виконавчої влади в Івано-Франківській області  
1444. 7800000 Київська обласна державна адміністрація  
1445. 7801000 Апарат Київської обласної державної адміністрації  
1446. 7801010 Здійснення виконавчої влади у Київській області  
1447. 7810000 Кіровоградська обласна державна адміністрація  
1448. 7811000 Апарат Кіровоградської обласної державної адміністрації  
1449. 7811010 Здійснення виконавчої влади у Кіровоградській області  
1450. 7820000 Луганська обласна державна адміністрація  
1451. 7821000 Апарат Луганської обласної державної адміністрації  
1452. 7821010 Здійснення виконавчої влади у Луганській області  
1453. 7830000 Львівська обласна державна адміністрація  
1454. 7831000 Апарат Львівської обласної державної адміністрації  
1455. 7831010 Здійснення виконавчої влади у Львівській області  
1456. 7840000 Миколаївська обласна державна адміністрація  
1457. 7841000 Апарат Миколаївської обласної державної адміністрації  
1458. 7841010 Здійснення виконавчої влади у Миколаївській області  
1459. 7850000 Одеська обласна державна адміністрація  
1460. 7851000 Апарат Одеської обласної державної адміністрації  
1461. 7851010 Здійснення виконавчої влади в Одеській області  
1462. 7860000 Полтавська обласна державна адміністрація  
1463. 7861000 Апарат Полтавської обласної державної адміністрації  
1464. 7861010 Здійснення виконавчої влади у Полтавській області  
1465. 7870000 Рівненська обласна державна адміністрація  
1466. 7871000 Апарат Рівненської обласної державної адміністрації  
1467. 7871010 Здійснення виконавчої влади у Рівненській області  
1468. 7880000 Сумська обласна державна адміністрація  
1469. 7881000 Апарат Сумської обласної державної адміністрації  
1470. 7881010 Здійснення виконавчої влади у Сумській області  
1471. 7890000 Тернопільська обласна державна адміністрація  
1472. 7891000 Апарат Тернопільської обласної державної адміністрації  
1473. 7891010 Здійснення виконавчої влади у Тернопільській області  
1474. 7900000 Харківська обласна державна адміністрація  
1475. 7901000 Апарат Харківської обласної державної адміністрації  
1476. 7901010 Здійснення виконавчої влади у Харківській області  
1477. 7901020 Ліквідація наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова  
1478. 7910000 Херсонська обласна державна адміністрація  
1479. 7911000 Апарат Херсонської обласної державної адміністрації  
1480. 7911010 Здійснення виконавчої влади у Херсонській області  
1481. 7920000 Хмельницька обласна державна адміністрація  
1482. 7921000 Апарат Хмельницької обласної державної адміністрації  
1483. 7921010 Здійснення виконавчої влади у Хмельницькій області  
1484. 7930000 Черкаська обласна державна адміністрація  
1485. 7931000 Апарат Черкаської обласної державної адміністрації  
1486. 7931010 Здійснення виконавчої влади у Черкаській області  
1487. 7940000 Чернівецька обласна державна адміністрація  
1488. 7941000 Апарат Чернівецької обласної державної адміністрації  
1489. 7941010 Здійснення виконавчої влади у Чернівецькій області  
1490. 7950000 Чернігівська обласна державна адміністрація  
1491. 7951000 Апарат Чернігівської обласної державної адміністрації  
1492. 7951010 Здійснення виконавчої влади у Чернігівській області  
1493. 7960000 Київська міська державна адміністрація  
1494. 7961000 Апарат Київської міської державної адміністрації  
1495. 7961010 Здійснення виконавчої влади у місті Києві  
1496. 7961600 Модернізація обладнання індивідуальних теплових пунктів та здійснення енергозберігаючих заходів в адміністративних і громадських будівлях м.Києва  
1497. 7970000 Севастопольська міська державна адміністрація  
1498. 7971000 Апарат Севастопольської міської державної адміністрації  
1499. 7971010 Здійснення виконавчої влади у місті Севастополі  
1500. 7971600 Розширення теплопостачання в місті Севастополі  
1501. 8680000 Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва  
1502. 8681000 Апарат Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва  
1503. 8681010 Керівництво та управління у сфері регуляторної політики та підприємництва  
1504. 8681020 Заходи, пов'язані з організацією державної реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності та ведення їх реєстру  
1505. 8681600 Розвиток приватного сектору  
1506. Додаток №4 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"  
1507. Перелік видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік, що спрямовуються на інноваційний та інвестиційний розвиток  
1508. Код - Найменування - Сума  
1509. 1100000 Міністерство палива та енергетики України 439 140,0  
1510. 1102040 Розробки найважливіших новітніх технологій у сфері вугільної промисловості 140,0  
1511. 1102100 Участь у технічному переоснащенні вугільних шахт 438 000,0  
1512. 1105060 Створення власного виробництва ядерного палива 1 000,0  
1513. 2600000 Міністерство промислової політики України 35 000,0  
1514. 2601070 Створення і впровадження у виробництво сучасних видів цивільної продукції на підприємствах машинобудівного комплексу 25 000,0  
1515. 2602020 Фінансова підтримка вітчизняного машинобудування для агропромислового комплексу 10 000,0  
1516. 2800000 Міністерство аграрної політики України 141 500,0  
1517. 2801190 Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу 68 500,0  
1518. 2801210 Фінансова підтримка виробництва продукції тваринництва та рослинництва 28 500,0  
1519. 2801220 Селекція в рослинництві та сортовипробування 42 500,0  
1520. 2801270 Розробка зразків техніки для сільського господарства, харчової та переробної промисловості 2 000,0  
1521. 3510000 Міністерство фінансів України (загальнодержавні видатки) 440 000,0  
1522. 3511020 Державні капітальні вкладення 370 000,0  
1523. 3511200 Фінансова підтримка підприємств транспортно-дорожнього комплексу на формування лізингових фондів, підприємств машинобудівного комплексу для створення і впровадження у виробництво сучасних зразків цивільної продукції, виконавців Міжвідомчої програми впрова 40 000,0  
1524. 3511210 Участь у створенні фінансово-кредитної установи з реконструкції та розвитку 30 000,0  
1525. 6380000 Національне космічне агентство України 121 100,0  
1526. 6381040 Загальнодержавна (Національна) космічна програма 89 000,0  
1527. 6381050 Управління та випробування космічних засобів 32 100,0  
1528. ВСЬОГО 1 176 740,0  
1529. Додаток №5 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"  
1530. Показники міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним та місцевими бюджетами на 2002 рік  
1531. Назва місцевого бюджету адміністративно- територіальної одиниці  
1532. м. Авдіївка  
1533. м. Алушта  
1534. м. Алчевськ  
1535. м. Антрацит  
1536. м. Армянськ  
1537. м. Артемівськ  
1538. м. Бiла Церква  
1539. м. Бердичів  
1540. м. Бердянськ  
1541. м. Берегове  
1542. м. Березань  
1543. м. Білгород-Дністровський  
1544. м. Болехів  
1545. м. Борислав  
1546. м. Бориспiль  
1547. м. Бровари  
1548. м. Брянка  
1549. м. Василькiв  
1550. м. Ватутiне  
1551. м. Вiльногiрськ  
1552. м. Вінниця  
1553. м. Вознесенськ  
1554. м. Володимир-Волинський  
1555. м. Вугледар  
1556. м. Глухів  
1557. м. Горлівка  
1558. м. Дебальцеве  
1559. м. Джанкой  
1560. м. Дзержинськ  
1561. м. Димитров  
1562. м. Днiпродзержинськ  
1563. м. Днiпропетровськ  
1564. м. Добропілля  
1565. м. Докучаєвськ  
1566. м. Донецьк  
1567. м. Дрогобич  
1568. м. Дружківка  
1569. м. Дубно  
1570. м. Енергодар  
1571. м. Євпаторія  
1572. м. Єнакієве  
1573. м. Жданівка  
1574. м. Житомир  
1575. м. Жмеринка  
1576. м. Жовтi Води  
1577. м. Запоріжжя  
1578. м. Знам'янка  
1579. м. Золотоноша  
1580. м. Івано-Франківськ  
1581. м. Ізмаїл  
1582. м. Ізюм  
1583. м. Іллічівськ  
1584. м. Iрпiнь  
1585. м. Калуш  
1586. м. Кам'янець-Подiльський  
1587. м. Канiв  
1588. м. Каховка  
1589. м. Керч  
1590. м. Кіровоград  
1591. м. Кіровськ  
1592. м. Кіровське  
1593. м. Ковель  
1594. м. Козятин  
1595. м. Коломия  
1596. м. Комсомольськ  
1597. м. Конотоп  
1598. м. Коростень  
1599. м. Костянтинівка  
1600. м. Котовськ  
1601. м. Краматорськ  
1602. м. Красний Лиман  
1603. м. Красний Луч  
1604. м. Красноармійськ  
1605. м. Краснодон  
1606. м. Красноперекопськ  
1607. м. Кременчук  
1608. м. Кривий Рiг  
1609. м. Кузнецовськ  
1610. м. Куп'янськ  
1611. м. Ладижин  
1612. м. Лебедин  
1613. м. Лисичанськ  
1614. м. Лозова  
1615. м. Лубни  
1616. м. Луганськ  
1617. м. Луцьк  
1618. м. Львів  
1619. м. Люботин  
1620. м. Макіївка  
1621. м. Марганець  
1622. м. Маріуполь  
1623. м. Мелітополь  
1624. м. Миколаїв  
1625. м. Миргород  
1626. м. Могилів-Подільський  
1627. м. Мукачеве  
1628. м. Нiкополь  
1629. м. Нетiшин  
1630. м. Ніжин  
1631. м. Нова Каховка  
1632. м. Нововолинськ  
1633. м. Новоград-Волинський  
1634. м. Новогродівка  
1635. м. Новодністровськ  
1636. м. Новомосковськ  
1637. м. Одеса  
1638. м. Олександрія  
1639. м. Орджонiкiдзе  
1640. м. Острог  
1641. м. Охтирка  
1642. м. Очаків  
1643. м. Павлоград  
1644. м. Первомайськ (Луганська)  
1645. м. Первомайськ (Миколаївська)  
1646. м. Первомайський  
1647. м. Переяслав-Хмельницький  
1648. м. Першотравенськ  
1649. м. Полтава  
1650. м. Прилуки  
1651. м. Рiвне  
1652. м. Ржищев  
1653. м. Ровеньки  
1654. м. Ромни  
1655. м. Рубіжне  
1656. м. Саки  
1657. м. Самбір  
1658. м. Свердловськ  
1659. м. Світловодськ  
1660. м. Селидове  
1661. м. Сєверодонецьк  
1662. м. Синельникове  
1663. м. Сімферополь  
1664. м. Славута  
1665. м. Славутич  
1666. м. Слов'янськ  
1667. м. Смiла  
1668. м. Сніжне  
1669. м. Старокостянтинів  
1670. м. Стаханов  
1671. м. Стрий  
1672. м. Судак  
1673. м. Суми  
1674. м. Теплодар  
1675. м. Тернівка  
1676. м. Тернопіль  
1677. м. Токмак  
1678. м. Торез  
1679. м. Трускавець  
1680. м. Ужгород  
1681. м. Умань  
1682. м. Фастiв  
1683. м. Феодосія  
1684. м. Харків  
1685. м. Харцизьк  
1686. м. Херсон  
1687. м. Хмельницький  
1688. м. Хмільник  
1689. м. Хуст  
1690. м. Червоноград  
1691. м. Черкаси  
1692. м. Чернівці  
1693. м. Чернігів  
1694. м. Чугуїв  
1695. м. Шахтарськ  
1696. м. Шепетiвка  
1697. м. Шостка  
1698. м. Южне  
1699. м. Южноукраїнськ  
1700. м. Ялта  
1701. м. Яремче  
1702. м. Ясинувата  
1703. Амвpосіївський р-н  
1704. Ананьївський р-н  
1705. Андрушівський р-н  
1706. Антрацитівський р-н  
1707. Апостолiвський р-н  
1708. Арбузинський р-н  
1709. Аpтемівський р-н  
1710. Арцизський р-н  
1711. Балаклійський р-н  
1712. Балтський р-н  
1713. Баранівський р-н  
1714. Барвінківський р-н  
1715. Баришiвський р-н  
1716. Барський р-н  
1717. Бахмацький р-н  
1718. Бахчисарайський р-н  
1719. Баштанський р-н  
1720. Бердичівський р-н  
1721. Бердянський р-н  
1722. Берегівський р-н  
1723. Бережанський р-н  
1724. Березанський р-н  
1725. Березівський р-н  
1726. Березнiвський р-н  
1727. Березнегуватський р-н  
1728. Бериславський р-н  
1729. Бершадський р-н  
1730. Білгород-Дністровський р-н  
1731. Біловодський р-н  
1732. Білогірський р-н (Автономна Республіка Крим)  
1733. Бiлогiрський р-н (Хмельницька обл.)  
1734. Білозерський р-н  
1735. Білокуракинський р-н  
1736. Бiлопiльський р-н  
1737. Бiлоцеркiвський р-н  
1738. Біляївський р-н  
1739. Близнюківський р-н  
1740. Бобринецький р-н  
1741. Бобровицький р-н  
1742. Богодухівський р-н  
1743. Богородчанський р-н  
1744. Богуславський р-н  
1745. Болдградський р-н  
1746. Борзнянський р-н  
1747. Бориспiльський р-н  
1748. Борівський р-н  
1749. Бородянський р-н  
1750. Борщівський р-н  
1751. Братський р-н  
1752. Броварський р-н  
1753. Бродівський р-н  
1754. Брусилівський р-н  
1755. Буринський р-н  
1756. Буський р-н  
1757. Бучацький р-н  
1758. Валківський р-н  
1759. Варвинський р-н  
1760. Василівський р-н  
1761. Василькiвский р-н (Дніпропетровська обл)  
1762. Василькiвський р-н (Київська обл)  
1763. Великобагачанський р-н  
1764. Великоберезнянський р-н  
1765. Великобілозерський р-н  
1766. Великобурлуцький р-н  
1767. Великолепетиський р-н  
1768. Великомихайлівський р-н  
1769. Великоновосілківський р-н  
1770. Великоолександрівський р-н  
1771. Великописарівський р-н  
1772. Верхньоднiпровський р-н  
1773. Верхньорогачицький р-н  
1774. Верховинський р-н  
1775. Веселинівський р-н  
1776. Веселівський р-н  
1777. Вижницький р-н  
1778. Виноградівський р-н  
1779. Високопільський р-н  
1780. Вишгородський р-н  
1781. Вільнянський р-н  
1782. Вільшанський р-н  
1783. Вінницький р-н  
1784. Вiньковецький р-н  
1785. Вовчанський р-н  
1786. Вознесенський р-н  
1787. Волноваський р-н  
1788. Воловецький р-н  
1789. Володаpський р-н (Донецька обл)  
1790. Володарський р-н (Київська обл)  
1791. Володарсько-Волинський р-н  
1792. Володимир-Волинський р-н  
1793. Володимирецький р-н  
1794. Волочиський р-н  
1795. Врадіївський р-н  
1796. Гадяцький р-н  
1797. Гайворонський р-н  
1798. Гайсинський р-н  
1799. Галицький р-н  
1800. Генічеський р-н  
1801. Герцаївський р-н  
1802. Глибоцький р-н  
1803. Глобинський р-н  
1804. Глухiвський р-н  
1805. Голованівський р-н  
1806. Голопристанський р-н  
1807. Горностаївський р-н  
1808. Городенківський р-н  
1809. Городищенський р-н  
1810. Городнянський р-н  
1811. Городоцький р-н  
1812. Городоцький р-н  
1813. Горохівський р-н  
1814. Гощанський р-н  
1815. Гребінківський р-н  
1816. Гуляйпільський р-н  
1817. Гусятинський р-н  
1818. Дворічанський р-н  
1819. Демидiвський р-н  
1820. Деражнянський р-н  
1821. Дергачівський р-н  
1822. Джанкойський р-н  
1823. Дзержинський р-н  
1824. Диканський р-н  
1825. Днiпропетровський р-н  
1826. Добpопільський р-н  
1827. Добровеличківський р-н  
1828. Долинський р-н (Івано-Франківська обл.)  
1829. Долинський р-н (Кіровоградська обл.)  
1830. Доманівський р-н  
1831. Драбiвський р-н  
1832. Дрогобицький р-н  
1833. Дубенський р-н  
1834. Дубровицький р-н  
1835. Дунаєвецький р-н  
1836. Єланецький р-г  
1837. Ємільчинський р-н  
1838. Жашкiвський р-н  
1839. Жидачівський р-н  
1840. Житомирський р-н  
1841. Жмеринський р-н  
1842. Жовківський р-н  
1843. Жовтневий р-н  
1844. Заліщицький р-н  
1845. Запорізький р-н  
1846. Зарiчненський р-н  
1847. Заставнівський р-н  
1848. Зачепилівський р-н  
1849. Збаразький р-н  
1850. Зборівський р-н  
1851. Звенигородський р-н  
1852. Згурiвський р-н  
1853. Здолбунiвський р-н  
1854. Зінківський р-н  
1855. Зміївський р-н  
1856. Знам'янський р-н  
1857. Золотонiський р-н  
1858. Золочівський р-н (Львівська обл.)  
1859. Золочівський р-н (Харківська обл.)  
1860. Іваничівський р-н  
1861. Іванівський р-н (Одеська обл.)  
1862. Іванівський р-н (Херсонська обл.)  
1863. Ізмаїльський р-н  
1864. Iванкiвський р-н  
1865. Ізюмський р-н  
1866. Iзяславський р-н  
1867. Іллінецький р-н  
1868. Іршавський р-н  
1869. Ічнянський р-н  
1870. Кагарлицький р-н  
1871. Казанківський р-н  
1872. Каланчацький р-н  
1873. Калинівський р-н  
1874. Калуський р-н  
1875. Кам"янець-Подiльський р-н  
1876. Кам"янсько-Дніпровський р-н  
1877. Камінь-Каширський р-н  
1878. Кам'янка-Бузький р-н  
1879. Кам'янський р-н  
1880. Канiвський р-н  
1881. Карлівський р-н  
1882. Катеринопiльський р-н  
1883. Каховський р-н  
1884. Кегичівський р-н  
1885. Кельменецький р-н  
1886. Києво-Святошинський р-н  
1887. Ківерцівський р-н  
1888. Кілійський р-н  
1889. Кіровоградський р-н  
1890. Кіровський р-н  
1891. Кіцманський р-н  
1892. Кобеляцький р-н  
1893. Ковельський р-н  
1894. Кодимський р-н  
1895. Козелецький р-н  
1896. Козельщинський р-н  
1897. Козівський р-н  
1898. Козятинський р-н  
1899. Коломацький р-н  
1900. Коломийський р-н  
1901. Комінтернівський р-н  
1902. Компаніївський р-н  
1903. Конотопський р-н  
1904. Корецький р-н  
1905. Коропський р-н  
1906. Коростенський р-н  
1907. Коростишівськийр-н  
1908. Корсунь-Шевченкiвський р-н  
1909. Корюківський р-н  
1910. Косівський р-н  
1911. Костопiльський р-н  
1912. Костянтинівський р-н  
1913. Котелевський р-н  
1914. Котовський р-н  
1915. Красилiвський р-н  
1916. Кpасноаpмійський р-н  
1917. Красногвардійський р-н  
1918. Красноградський р-н  
1919. Краснодонський р-н  
1920. Краснокутський р-н  
1921. Красноокнянський р-н  
1922. Красноперекопський р-н  
1923. Краснопільський р-н  
1924. Кременецький р-н  
1925. Кременчуцький р-н  
1926. Кремінський р-н  
1927. Кривоозерський р-н  
1928. Криворiзький р-н  
1929. Крижопільський р-н  
1930. Криничанський р-н  
1931. Кролевецький р-н  
1932. Куйбишевський р-н  
1933. Куликівський р-н  
1934. Куп'янський р-н  
1935. Лановецький р-н  
1936. Лебединський р-н  
1937. Ленінський р-н  
1938. Летичiвський р-н  
1939. Липовецький р-н  
1940. Липоводолинський р-н  
1941. Лисянський р-н  
1942. Літинський р-н  
1943. Лозівський р-н  
1944. Локачинський р-н  
1945. Лохвицький р-н  
1946. Лубенський р-н  
1947. Лугинський р-н  
1948. Лутугинський р-н  
1949. Луцький р-н  
1950. Любарський р-н  
1951. Любашівський р-н  
1952. Любешівський р-н  
1953. Любомльський р-н  
1954. Маp'їнський р-н  
1955. Магдалинiвський р-н  
1956. Макарiвський р-н  
1957. Малинський р-н  
1958. Маловисківський р-н  
1959. Маневицький р-н  
1960. Манькiвський р-н  
1961. Марківський р-н  
1962. Машівський р-н  
1963. Межiвський р-н  
1964. Мелітопольський р-н  
1965. Менський р-н  
1966. Миколаївський р-н (Львівська обл)  
1967. Миколаївський р-н (Миколаївська обл)  
1968. Миколаївський р-н (Одеська обл)  
1969. Миргородський р-н  
1970. Миронiвський р-н  
1971. Михайлівський р-н  
1972. Міжгірський р-н  
1973. Міловський р-н  
1974. Млинiвський р-н  
1975. Могилів-Подільський р-н  
1976. Монастерищенський р-н  
1977. Монастириський р-н  
1978. Мостиський р-н  
1979. Мукачівський р-н  
1980. Мурованокуриловецький р-н  
1981. Нiкопольський р-н  
1982. Надвірнянський р-н  
1983. Народицький р-н  
1984. Недригайлівський р-н  
1985. Немирівський р-н  
1986. Нижньогірський р-н  
1987. Нижньосірогозький р-н  
1988. Ніжинський р-н  
1989. Новгородківський р-н  
1990. Новгород-Сіверський р-н  
1991. Hовоазовський р-н  
1992. Новоайдарський р-н  
1993. Новоархангельський р-н  
1994. Новобузький р-н  
1995. Нововодолазький р-н  
1996. Нововоронцовський р-н  
1997. Новоград-Волинський р-н  
1998. Новомиколаївський р-н  
1999. Новомиргородський р-н  
2000. Новомосковський р-н  
2001. Новоодеський р-н  
2002. Новопсковський р-н  
2003. Новосанжарський р-н  
2004. Новоселицький р-н  
2005. Новотроїцький р-н  
2006. Новоукраїнський р-н  
2007. Новоушицький р-н  
2008. Носівський р-н  
2009. Обухiвський р-н  
2010. Овідіопольський р-н  
2011. Овруцький р-н  
2012. Олевський р-н  
2013. Олександрівський р-н (Донецька обл)  
2014. Олександрівський р-н (Кіровоградська обл)  
2015. Олександрійський р-н  
2016. Онуфріївський р-н  
2017. Оратівський р-н  
2018. Оржицький р-н  
2019. Оріхівський р-н  
2020. Острозький р-н  
2021. Охтирський р-н  
2022. Очаківський р-н  
2023. Павлоградський р-н  
2024. Пеpшотравневий р-н  
2025. Первомайський р-н (Автономна Республіка Крим)  
2026. Первомайський р-н (Миколаївська обл.)  
2027. Первомайський р-н (Харківська обл.)  
2028. Перевальський р-н  
2029. Перемишлянський р-н  
2030. Перечинський р-н  
2031. Переяслав-Хмельницький р-н  
2032. Петрикiвський р-н  
2033. Петрівський р-н  
2034. Петропавлiвський р-н  
2035. Печенізький р-н  
2036. Пирятинський р-н  
2037. Підволочиський р-н  
2038. Підгаєцький р-н  
2039. Піщанський р-н  
2040. Погребищенський р-н  
2041. Покровський р-н  
2042. Полiський р-н  
2043. Пологівський р-н  
2044. Полонський р-н  
2045. Полтавський р-н  
2046. Попаснянський р-н  
2047. Попільнянськийр-н  
2048. Приазовський р-н  
2049. Прилуцький р-н  
2050. Приморський р-н  
2051. Пустомитівський р-н  
2052. Путивльський р-н  
2053. Путильський р-н  
2054. П'ятихатський р-н  
2055. Радехівський р-н  
2056. Радивилiвський р-н  
2057. Радомишльський р-н  
2058. Ратнівський р-н  
2059. Рахівський р-н  
2060. Ренійський р-н  
2061. Решетилівський р-н  
2062. Рiвненський р-н  
2063. Ріпкинський р-н  
2064. Рогатинський р-н  
2065. Рожищенський р-н  
2066. Рожнятівський р-н  
2067. Роздільнянський р-н  
2068. Роздольненський р-н  
2069. Розівський р-н  
2070. Рокитнiвський р-н  
2071. Рокитнянський р-н  
2072. Роменський р-н  
2073. Ружинськийр-н  
2074. Савранський р-н  
2075. Сакський р-н  
2076. Самбірський р-н  
2077. Саратський р-н  
2078. Сарненський р-н  
2079. Сахновщинський р-н  
2080. Свалявський р-н  
2081. Сватівський р-н  
2082. Світловодський р-н  
2083. Семенівський р-н (Полтавська обл)  
2084. Семенівський р-н (Чернігівська обл)  
2085. Середино-Будський р-н  
2086. Синельникiвський р-н  
2087. Сімферопольский р-н  
2088. Скадовський р-н  
2089. Сквирський р-н  
2090. Сколівський р-н  
2091. Славутський р-н  
2092. Слов'яносербський р-н  
2093. Слов'янський р-н  
2094. Смiлянський р-н  
2095. Снігурівський р-н  
2096. Снятинський р-н  
2097. Совєтський р-н  
2098. Сокальський р-н  
2099. Сокирянський р-н  
2100. Солонянський р-н  
2101. Сосницький р-н  
2102. Софiївський р-н  
2103. Срібнянський р-н  
2104. Стаpобешівський р-н  
2105. Ставищенський р-н  
2106. Станично-Луганський р-н  
2107. Старобільський р-н  
2108. Старовижівський р-н  
2109. Старокостянтинiвський р-н  
2110. Старосамбірський р-н  
2111. Старосинявський р-н  
2112. Сторожинецький р-н  
2113. Стрийський р-н  
2114. Сумський р-н  
2115. Талалаївський р-н  
2116. Тальнiвський р-н  
2117. Таращанський р-н  
2118. Тарутинський р-н  
2119. Татарбунарський р-н  
2120. Тельманівський р-н  
2121. Теофiпольський р-н  
2122. Теплицький р-н  
2123. Теребовлянський р-н  
2124. Тернопільський р-н  
2125. Тетiївський р-н  
2126. Тиврівський р-н  
2127. Тисменицький р-н  
2128. Тлумацький р-н  
2129. Токмацький р-н  
2130. Томакiвський р-н  
2131. Томашпільський р-н  
2132. Троїцький р-н  
2133. Тростянецький р-н  
2134. Тростянецький р-н  
2135. Тульчинський р-н  
2136. Турійський р-н  
2137. Турківський р-н  
2138. Тячівський р-н  
2139. Ужгородський р-н  
2140. Ульяновський р-н  
2141. Уманський р-н  
2142. Устинівський р-н  
2143. Фастiвський р-н  
2144. Фрунзівський р-н  
2145. Харківський р-н  
2146. Хмельницький р-н  
2147. Хмільницький р-н  
2148. Хорольський р-н  
2149. Хотинський р-н  
2150. Христинiвський р-н  
2151. Хустський р-н  
2152. Царичанський р-н  
2153. Цюрупинський р-н  
2154. Чаплинський р-н  
2155. Чемеровецький р-н  
2156. Червоноармійський р-н  
2157. Черкаський р-н  
2158. Чернівецький р-н  
2159. Чернігівський р-н (Запорізька обл)  
2160. Чернігівський р-н (Чернігівська обл)  
2161. Черняхівський р-н  
2162. Чечельницький р-н  
2163. Чигиринський р-н  
2164. Чорнобаївський р-н  
2165. Чорноморський р-н  
2166. Чорнухинськийр-н  
2167. Чортківський р-н  
2168. Чугуївський р-н  
2169. Чуднівський р-н  
2170. Чутівський р-н  
2171. Шаргородський р-н  
2172. Шахтаpський р-н  
2173. Шацький р-н  
2174. Шевченківський р-н  
2175. Шепетiвський р-н  
2176. Широкiвський р-н  
2177. Ширяївський р-н  
2178. Шишацький р-н  
2179. Шосткинський р-н  
2180. Шполянський р-н  
2181. Шумський р-н  
2182. Щорський р-н  
2183. Юр'ївський р-н  
2184. Яворівський р-н  
2185. Яготинський р-н  
2186. Якимівський р-н  
2187. Ямпільський р-н (Вінницька обл)  
2188. Ямпільський р-н (Сумська обл)  
2189. Ярмолинецький р-н  
2190. Ясинуватcький р-н  
2191. Бюджет Автономної Республіки Крим  
2192. Обласний бюджет Вінницької області  
2193. Обласний бюджет Волинської області  
2194. Обласний бюджет Дніпропетровської області  
2195. Обласний бюджет Донецької області  
2196. Обласний бюджет Житомирської області  
2197. Обласний бюджет Закарпатської області  
2198. Обласний бюджет Запорізької області  
2199. Обласний бюджет Івано-Франківської області  
2200. Обласний бюджет Київської області  
2201. Обласний бюджет Кіровоградської області  
2202. Обласний бюджет Луганської області  
2203. Обласний бюджет Львівської області  
2204. Обласний бюджет Миколаївської області  
2205. Обласний бюджет Одеської області  
2206. Обласний бюджет Полтавської області  
2207. Обласний бюджет Рівненської області  
2208. Обласний бюджет Сумської області  
2209. Обласний бюджет Тернопільської області  
2210. Обласний бюджет Харківської області  
2211. Обласний бюджет Херсонської області  
2212. Обласний бюджет Хмельницької області  
2213. Обласний бюджет Черкаської області  
2214. Обласний бюджет Чернівецької області  
2215. Обласний бюджет Чернігівської області  
2216. Бюджет міста Києва  
2217. Бюджет міста Севастополя  
2218. ВСЬОГО по Україні  
2219. Додаток №6 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2002 рік"  
2220. Показники міжбюджетних взаємовідносин державного бюджету з місцевими бюджетами на 2002 рік  
2221. Бюджет Автономної Республіки Крим  
2222. Обласний бюджет Вінницької обл.  
2223. Обласний бюджет Волинської обл.  
2224. Обласний бюджет Дніпропетровської обл.  
2225. Обласний бюджет Донецької обл.  
2226. Обласний бюджет Житомирської обл.  
2227. Обласний бюджет Закарпатської обл.  
2228. Обласний бюджет Запорізької обл.  
2229. Обласний бюджет Івано-Франківської обл  
2230. Обласний бюджет Київської обл.  
2231. Обласний бюджет Кіровоградської обл.  
2232. Обласний бюджет Луганської обл.  
2233. Обласний бюджет Львівської обл.  
2234. Обласний бюджет Миколаївської обл.  
2235. Обласний бюджет Одеської обл.  
2236. Обласний бюджет Полтавської обл.  
2237. Обласний бюджет Рівненської обл.  
2238. Обласний бюджет Сумської обл.  
2239. Обласний бюджет Тернопільської обл.  
2240. Обласний бюджет Харківської обл.  
2241. Обласний бюджет Херсонської обл.  
2242. Обласний бюджет Хмельницької обл.  
2243. Обласний бюджет Черкаської обл.  
2244. Обласний бюджет Чернівецької обл.  
2245. Обласний бюджет Чернігівської обл.  
2246. Бюджет міста Києва  
2247. Бюджет міста Севастополя  
2248. ВСЬОГО  
2249. * за участю Рахункової палати