Кількість абзаців - 31 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про національну програму інформатизації'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін до Закону України "Про Національну програму інформатизації"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:  
2. I. Внести до Закону України "Про Національну програму інформатизації" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 27-28, ст. 181) такі зміни:  
3. 1. Статтю 2 доповнити частиною п'ятою такого змісту:  
4. "Програми та проекти (або їх частини), які спрямовані на створення, розвиток та інтеграцію інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій чи передбачають придбання засобів інформатизації з метою забезпечення функціонування органів державної влади, установ, організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, виконуються як складові частини Національної програми інформатизації".  
5. 2. Частини третю і четверту статті 10 викласти у такій редакції:  
6. "Державними замовниками окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування. Державних замовників окремих завдань (проектів) затверджує Кабінет Міністрів України за поданням Генерального державного замовника.  
7. Державні замовники визначають виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації, забезпечують фінансування, керівництво та контроль виконання робіт за цими завданнями (проектами)".  
8. 3. У статті 11:  
9. 1) абзац другий частини другої виключити;  
10. 2) частину другу доповнити абзацами другим і третім такого змісту:  
11. "організація відбору проектів на етапі формування Національної програми інформатизації;  
12. організація контролю за відбором виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації".  
13. 4. Статті 13 і 14 викласти у такій редакції:  
14. "Стаття 13. Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації  
15. Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації проводиться із залученням науково-технічної ради Національної програми інформатизації та, як правило, на конкурсних засадах.  
16. Положення про порядок відбору завдань (проектів), у тому числі на конкурсних засадах, затверджується Генеральним державним замовником.  
17. Відбір завдань (проектів) на етапі формування Національної програми інформатизації організовує Генеральний державний замовник, за винятком завдань (проектів), пов'язаних з національною безпекою та обороною держави".  
18. Стаття 14. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації  
19. Експертиза окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації та експертиза документів щодо визначення їх виконавців проводиться згідно із законодавством України і організовується державними замовниками цих завдань (проектів)".  
20. 5. Назву, частини першу і другу статті 15 викласти у такій редакції:  
21. "Стаття 15. Відбір виконавців окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації  
22. Виконавцями окремих завдань (проектів) Національної програми інформатизації можуть бути підприємства, установи, організації усіх форм власності. Відбір цих виконавців проводиться державними замовниками у порядку і з урахуванням обмежень, визначених Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".  
23. Окремі завдання (проекти) Національної програми інформатизації виконуються за договором (контрактом), укладеним відповідно до законодавства між Генеральним державним замовником або державним замовником і виконавцем, визначеним згідно із Законом України "Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти".  
24. 6. Статтю 20 викласти у такій редакції:  
25. "Стаття 20. Порядок закупівлі програмних, технічних та інших засобів для виконання Національної програми інформатизації  
26. Визначення постачальників програмних, технічних та інших засобів, закупівля яких передбачається окремим завданням (проектом) Національної програми інформатизації, здійснюється разом з визначенням виконавця завдання (проекту) за його пропозиціями".  
27. 7. Статтю 26 доповнити частиною третьою такого змісту:  
28. "Органи державної влади, інші державні органи та органи місцевого самоврядування, установи та організації, які утримуються за рахунок бюджетних коштів, подають Генеральному державному замовнику інформацію про створення, розвиток та інтеграцію, незалежно від джерел фінансування, інформаційних систем, мереж, ресурсів та інформаційних технологій, що забезпечують функціонування цих органів, установ, організацій, за винятком інформації, пов'язаної з національною безпекою та обороною держави".  
29. II. Прикінцеві положення.  
30. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.