Кількість абзаців - 30 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо відпусток (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо відпусток  
1. У зв'язку з прийняттям Закону України від 2 листопада 2000 року "Про внесення змін до Закону України "Про відпустки" Верховна Рада України постановляє:  
2. І. Внести до Кодексу законів про працю України (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 50, ст. 375; Відомості Верховної Ради України, 1998 р., N 43 - 44, ст. 268) такі зміни:  
3. 1. Доповнити Кодекс статтею 78-1 такого змісту:  
4. "Стаття 78-1. Неврахування святкових і неробочих днів при визначенні тривалості щорічних відпусток  
5. Святкові і неробочі дні (стаття 73 цього Кодексу) при визначенні тривалості щорічних відпусток не враховуються".  
6. 2. У статті 79:  
7. у частині п'ятій слова "який зобов'язаний повідомити" замінити словами "який зобов'язаний письмово повідомити";  
8. частину шосту доповнити реченням такого змісту: "При цьому невикористана частина відпустки надається з дня тижня, що є наступним за днем закінчення попередньої використаної її частини";  
9. частину восьму доповнити реченням такого змісту: "У разі відкликання працівника з відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була нарахована на оплату невикористаної частини відпустки".  
10. 3. Пункт 1 частини першої статті 80 після слова "терміну" доповнити словом "письмового".  
11. 4. У частині другій статті 81 після слів "повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові відпустки" доповнити словами "і не одержав за них грошову компенсацію".  
12. 5. У частині першій статті 82:  
13. у пункті 1 слова "неповного робочого дня" замінити словами "неповного робочого часу";  
14. у пункті 4 слова "статтею 25 і частиною другою статті 26" замінити словами "статтями 25 і 26".  
15. 6. Частину третю статті 84 виключити.  
16. 7. У статті 182-1:  
17. частину першу після слів "без урахування вихідних" доповнити словами "а також святкових і неробочих днів (стаття 73 цього Кодексу)";  
18. частину третю доповнити словами "а також понад щорічні відпустки, встановлені іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 80 цього Кодексу".  
19. 9. У статті 213 слова "протягом року" замінити словами "протягом навчального року".  
20. 10. У статті 216:  
21. у назві статті слова "у вищих закладах освіти та аспірантурі" замінити словами "у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантурі";  
22. в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 1 та в абзацах другому, третьому та четвертому пункту 2 частини першої слово "щорічно" виключити;  
23. доповнити статтю новою частиною другою такого змісту:  
24. "Тривалість додаткових оплачуваних відпусток працівникам, які здобувають другу (наступну) вищу освіту за заочною (вечірньою) формою навчання у навчальних закладах післядипломної освіти та вищих навчальних закладах, що мають у своєму підпорядкуванні підрозділи післядипломної освіти, визначається як для осіб, які навчаються на третьому і наступних курсах вищого навчального закладу відповідного рівня акредитації".  
25. У зв'язку з цим частини другу, третю і четверту вважати відповідно частинами третьою, четвертою і п'ятою;  
26. доповнити статтю частиною шостою такого змісту:  
27. "Відпустки, передбачені пунктами 1 і 2 частини першої та частиною четвертою цієї статті, надаються впродовж навчального року".  
28. 11. У тексті Кодексу слова "заклад освіти" в усіх відмінках і формах числа замінити словами "навчальний заклад" у відповідному відмінку і числі.  
29. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.