Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України (Друге читання)

0. ЗАКОН УКРАЇНИ Про внесення змін та доповнень до деяких законодавчих актів щодо державної підтримки автомобілебудівної промисловості України  
1. З метою ефективного використання виробничого, науково-технічного та експортного потенціалу вітчизняного автомобілебудування і підвищення його конкурентоспроможності, створення сприятливих умов для залучення інвестицій, в тому числі іноземних, а також забезпечення економічних інтересів держави в нарощуванні обсягів виробництва українських підприємств Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:  
3. І. В Законі України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №47, ст. 294):  
4. Доповнити чинний Закон статтею 1 такого змісту: "Визнати автомобілебудування пріоритетною галуззю економіки України".  
5. Вважати статті 1-7 відповідно статтями 2-8.  
6. У статтях 2-7 після слів і цифр "еквівалентно не менше 150 млн. дол. США" доповнити текст словами і цифрами: "при виробництві легкових автомобілів, суму, еквіваленту не менше 50 млн. дол. США при виробництві вантажних автомобілів і автобусів, та суму, еквіваленту не менше 20 млн. дол. США при виробництві комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів".  
7. У статті 2: 1. У абзаці першому слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів";  
8. 2. Абзац другий частини першої вилучити. 3. Доповнити частину першу новим абзацом другим такого змісту:  
9. "інвестиційна програма підприємства - це нормативний документ, затверджений Кабінетом Міністрів України в установленому порядку, який містить в собі комплекс зобов'язань підприємства на період реалізації проекту, що включає: 1) об'єкти виробництва; 2) концепцію створення потужностей підприємства; 3) джерела фінансування"; В абзаці третьому частини першої: слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів";  
10. 5. У пункті 1 після слова "інвестор" доповнити словом "(інвестори)", а після слова "автомобілів" доповнити словами "автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів ", у пункті 2 слово "іноземними" замінити словами "інвесторами (у тому числі іноземними)", пункт 3 доповнити словами "за рахунок скорочення чисельності працівників";  
11. 6. Пункт 4 абзацу третього вилучити.  
12. 7. Доповнити абзац третій новим пунктом 4 такого змісту:  
13. "4) для виробництва автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів на день внесення інвестиції маються виробничі потужності вартістю не менше 50 відсотків від загальної суми інвестиції або такі потужності рівномірно створюються за рахунок цієї інвестиції у перші три роки від дня її внесення";  
14. 8. Частину другу доповнити:  
15. після слова "кузов" словами "або шасі";  
16. пунктом 8 такого змісту:  
17. "8) шасі автомобіля.";  
18. 9. Доповнити статтю після частини другої новими частинами третьою, четвертою, п'ятою такого змісту:  
19. "Термін "кузов автомобіля" означає каркасну конструкцію закритого типу, що призначена для монтажу на ній елементів конструкції автомобіля, а також розміщення робочого місця водія та пасажирів або вантажу.  
20. Термін "шасі автомобіля" означає певну частину автомобіля, у якій, згідно з конструкцією, об'єднані такі складові компоненти:  
21. 1) рама або напіврама;  
22. 2) осі керовані та ведучі;  
23. 3) силовий агрегат (двигун з коробкою швидкостей у складеному стані);  
24. 4) колеса;  
25. 5) трансмісія.  
26. Визначення "шасі автомобіля" не застосовується до автомобіля з кузовом несучого типу".  
27. У зв'язку з цим частину третю, четверту вважати відповідно частинами шостою, сьомою.  
28. 10. У частині шостій слова "Якщо на такому кузові" замінити словами "Якщо на кузові або шасі автомобіля";  
29. 11. Частину сьому викласти у такій редакції:  
30. "Дія цієї статті стосовно складових компонентів кузова або шасі автомобіля поширюється на всі види автомобілів, які завозяться на митну територію України";  
31. У статті 4 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами: "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до цього Закону".  
32. У статті 5 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами: "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до цього Закону".  
33. У статті 6 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами: "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до цього Закону, а після слів "до статутного фонду цього підприємства" доповнити текст словами: "а також затвердження їх інвестиційних програм Кабінетом Міністрів України".  
34. У статті 7 після слова "інвестором" доповнити словом "(інвесторами)", а після слова "інвестор", доповнити словом "(інвестори)".  
35. У статті 3  
36. ІІ. У частині шостій статті 2 Декрету Кабінету Міністрів України від 11 січня 1993 року №4-93 "Про Єдиний митний тариф України" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., №12, ст. 107, №28, ст. 301; 1994 р., №20, ст. 117; 1996 р., №8, ст. 31; 1997 р., №3, ст. 6, №8, ст. 62, №34, ст. 210, №47, ст. 294; 1999 р., №4, ст. 33, №32, ст. 264):  
37. у першому реченні слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".  
38. друге і третє речення викласти у такій редакції:  
39. "Перелік таких товарів (включаючи машинокомплекти) з визначенням кодів згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, порядок і обсяги ввезення цих товарів установлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України".  
40. ІІІ. У першому реченні пункту 6 статті 12 Закону України "Про плату за землю" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., №45, ст. 238; 1997 р., №47, ст. 294; 1999 р., №7, ст. 50; №15, ст. 83, №18, ст. 140; №32, ст. 264, №38, ст. 351; ст. 352; №39, ст. 356; 2000 р.,№2, ст. 16; №3, ст. 20) слова "автомобілів і запчастин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".  
41. ІV. У статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №21, ст. 156, №37, ст. 239, №38, ст. 250, №47, ст. 294, №51, ст. 305, ст. 307; 1998 р., №10, ст. 37, №17, ст. 83, №18, ст. 95, №20, ст. 100, №33, ст. 224; 1999 р., №4, ст. 33, №7, ст. 53, ст. 54, №15, ст. 83, ст.8, №18, ст. 140, №26, ст. 214, ст. 216, №32, ст. 264, №35, ст. 302):  
42. 1. У першому реченні пункту 11.18 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами: "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".  
43. 2. Друге та третє речення викласти у такій редакції:  
44. "Перелік таких товарів (уключаючи машинокомплекти), порядок і обсяги їх увезення з визначенням кодів, згідно з Гармонізованою системою опису та кодування товарів, установлюються Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються на Україні";  
45. 3. У абзаці першому пункту 11.19: перше речення після слова "автомобілів" доповнити словами "автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів", після слів "виробництва резидентів України", доповнити словами "діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".  
46. друге речення пункту 11.19 викласти у такій редакції:  
47. "Ці виробники резиденти повинні затвердити у Кабінеті Міністрів України інвестиційну програму".  
48. 4. абзац другий вилучити.  
49. V. У статті 22 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., №10, ст. 35; №27, ст. 181, №47, ст. 294; 1998 р., №10, ст. 35, №18, ст. 94, №26, ст. 151; 1999р., №1, ст. 1, №2-3, ст. 22, №4, ст. 33, №8, ст. 55, №15, ст. 83, №17, ст. 114, №18, ст. 140, №28, ст. 229, №32, ст. 264; №38, ст. 338, 351, 352, №39, ст. 356; 2000 р., №2, ст. 15; ст. 16; №9, ст. 78):  
50. 1. У пункті 22.21 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".  
51. 2. У підпункті 22.21.5 слова "автомобілів і запасних частин до них" замінити словами "автомобілів, автобусів і комплектуючих виробів до автомобілів і автобусів, діючих відповідно до Закону України "Про стимулювання виробництва автомобілів в Україні".  
52. VІ. У статті 14 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., №30, ст. 379):  
53. 1. У абзаці першому пункту 1 слова "або інших термінів, установлених обов'язковими для сторін правилами чи договором" замінити словами "терміну, в порядку та строки, встановлені чинним законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил чи договору".  
54. Прикінцеві положення  
55. 1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
56. 2. Кабінету Міністрів України у місячний термін з дня набрання чинності цим Законом розробити і привести свої нормативно-правові акти у відповідність до цього Закону.