Кількість абзаців - 21 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України ''Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Друге читання)

0. Проект(01.03.2001)  
1. ЗАКОН УКРАЇНИ  
2. Про внесення змін до статей 11 і 16 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності"  
3. Верховна Рада України постановляє:. Внести до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 45, ст. 397) такі зміни і доповнення:  
4. 1. У статті 11: 1) частину першу викласти у такій редакції:  
5. "Для представництва і захисту прав та інтересів членів профспілок на відповідному рівні договірного регулювання трудових і соціально-економічних відносин профспілки можуть мати статус первинних, місцевих, обласних, регіональних, республіканських, всеукраїнських";  
6. 2) доповнити статтю після частини першої новою частиною другою такого змісту:  
7. "Статус первинних мають профспілки, які діють на підприємстві, в установі, організації, інших місцях роботи, служби, навчання членів профспілки". У зв'язку з цим частини другу - сьому вважати відповідно частинами третьою - восьмою;  
8. 3) частину третю викласти у такій редакції:  
9. "Статус місцевих мають профспілки, які об'єднують не менш як дві первинні організації, що діють на різних підприємствах, в установах, організаціях однієї адміністративно-територіальної одиниці (міста, району в місті, району, села, селища), чи об'єднують не менш як 10 членів профспілки, які забезпечують себе роботою самостійно або працюють на різних підприємствах, в установах, організаціях";  
10. 4) у частині четвертій слова "об'єднують у профспілці більшість членів профспілки, які працюють за даною професією чи фахом в області, містах Києві та Севастополі" виключити;  
11. 5) у частині шостій: у пункті 2 слова "та які об'єднують не менше третини членів профспілок цієї галузі або членів профспілки певного фаху, професії" виключити;  
12. пункт 3 виключити.  
13. 2. У статті 16: 1) частину першу викласти в такій редакції:  
14. "Легалізація (офіційне визнання) профспілок, їх об'єднань здійснюється шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування";  
15. 2) частину другу після слова "районними" доповнити словами "районними у містах";  
16. 3) у частині четвертій слова "організаційні ланки або засновників об'єднань" замінити словами "організаційні ланки профспілок або засновників об'єднань", а слова "а для фахових профспілок - також відомості про чисельність членів профспілки" виключити;  
17. 4) доповнити статтю частинами такого змісту:  
18. "Профспілки, їх об'єднання подають повідомлення про заснування відповідно Міністерству юстиції України, Головному управлінню юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним, районним у містах, міським (міст обласного значення) управлінням юстиції.  
19. Профспілкова організація підприємства, установи, організації, яка не входить до складу жодної з галузевих чи фахових профспілок, діє на підставі власного статуту і легалізується в порядку, передбаченому цією статтею".  
20. ІІ. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.