Кількість абзаців - 71 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України ''Про прокуратуру'' (Друге читання)

0. Проект Закон України Про внесення змін до Закону України "Про прокуратуру"  
1. Верховна Рада України постановляє:  
2. Внести такі зміни до Закону України "Про прокуратуру" (ВВР 1991, N 53, ст. 793; ВВР 1993, N 22, ст. 229; ВВР 1993, N 50, ст. 474; ВВР 1995, N 11, ст. 71; ВВР 1995, N 34, ст. 268):  
3. У статті 1 слово "вищий" виключити.  
4. Статтю 2 викласти у такій редакції: "Стаття 2. Генеральний прокурор України. Генеральний прокурор України призначається на посаду за згодою Верховної Ради України та звільняється з посади Президентом України.  
5. Строк повноважень Генерального прокурора України та підпорядкованих йому прокурорів - п'ять років ".  
6. У статті 4 слова "вищого" і "народних депутатів" виключити.  
7. Статтю 5 викласти у такій редакції:  
8. "Стаття 5. Функції прокуратури:  
9. Прокуратура України становить єдину централізовану систему, на яку відповідно до Конституції України покладаються такі функції:  
10. 1) підтримання державного обвинувачення в суді;  
11. 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом;  
12. 3) нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство;  
13. 4) нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини.  
14. Прокуратура продовжує виконувати відповідно до чинних законів функцію нагляду за додержанням і застосуванням законів та функцію попереднього слідства - до введення в дію законів, що регулюють діяльність державних органів щодо контролю за додержанням законів, та до формування системи досудового слідства і введення в дію законів, що регулюють її функціонування.  
15. На прокуратуру не може покладатися виконання функцій, не передбачених Конституцією України і цим Законом".  
16. Перше речення, а також слово "інших" у другому реченні частини першої статті 7 виключити.  
17. У статті 9: у частині першій слова "її Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради України" замінити словами "та її органів", слова "Конституційного Суду України", "його Президії" виключити;  
18. у частині другій слова "іі Президії, постійних комісій та інших органів Верховної Ради" замінити словами "та її органів", слова "народних депутатів" виключити;  
19. у частинах третій і четвертій слова "народних депутатів" виключити.  
20. Статтю 10 виключити.  
21. У частині четвертій статті 12 слова "а в передбачених законом випадках - " замінити словом "або".  
22. Частину третю статті 15 виключити.  
23. У частині третій статті 18 третє і четверте речення виключити.  
24. Назву глави 1 розділу ІІІ викласти в такій редакції: "Нагляд за додержанням і застосуванням законів".  
25. У статті 19 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів".  
26. У статті 20 слова "загального нагляду" замінити словами "нагляду за додержанням і застосуванням законів", слова "народних депутатів" виключити.  
27. Назву глави 2 викласти у такій редакції: "Глава 2. Нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".  
28. У назві статті 29 слова "за законністю в дяльності органів, що ведуть боротьбу з злочинністю" виключити.  
29. У частині першій статті 29 слова "дізнання, попереднього слідства та іншими органами, що ведуть боротьбу з злочинністю" замінити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство".  
30. Назву статті 30 після слова "органами" доповнити словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність".  
31. Статтю 31 виключити.  
32. Статтю 32 після слова "органам" доповнить словами "які проводять оперативно-розшукову діяльність".  
33. Назву глави 3 викласти у такій редакції: "Підтримання державного обвинувачення та представництво інтересів громадянина або держави в суді".  
34. Доповнити главу 3 статтею 36-1 такого змісту:  
35. "Стаття 36-1. Представництво інтересів громадянина або держави в суді  
36. Представництво прокурором інтересів громадянина або держави в суді є особливим видом представництвом, передбаченим Конституцією України, який полягає у здійсненні прокуратурою від імені держави процесуальних та інших дій, спрямованих на захист у суді прав і законних інтересів громадян, а також державних інтересів.  
37. З цією метою прокурор:  
38. звертається до суду з позовами в інтересах фізичних та юридичних осіб, а також з заявами про визнання незаконними правових актів, дій та рішень посадових осіб;  
39. бере участь у розгляді судами справ і дає щодо них висновки у судових засіданнях;  
40. ініціює перегляд незаконних і необгрунтованих судових рішень, а також судових рішень за нововиявленими обставинами.  
41. Прокурор самостійно визначає наявність підстав для представництва в судах і здійснює його у будь-якій стадії судочинства.  
42. Назву статті 37 після слова "касаційне" доповнити словом "апеляційне", текст статті після слова "касаційного" доповнити словом "апеляційного".  
43. Назву статті 40 після слова "касаційного" доповнити словом "апеляційного", текст статті після слова "касаційне" доповнити словом "апеляційне".  
44. Назву глави 4 викласти у такій редакції: "Нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов'язаних з обмеженням особистої свободи людини".  
45. Статтю 50-1 викласти у такій редакції:  
46. "Стаття 50-1. Пенсійне забезпечення прокурорів і слідчих.  
47. Прокурори і слідчі зі стажем роботи не менше 20 років, у тому числі зі стажем роботи на посадах прокурорів і слідчих прокуратури не менше 10 років, мають право на пенсійне забезпечення за вислугу років незалежно від віку. Пенсія призначається в розмірі 80 відсотків від суми їхньої місячної (чинної) заробітної плати, до котрої включаються всі види оплати праці, на які нараховуються страхові внески, одержуваної перед місяцем звернення за призначенням пенсії. За кожен повний рік роботи понад 10 років на посадах прокурорів пенсія збільшується на 2 відсотки, але не більше 90 відсотків від суми місячного (чинного) заробітку.  
48. Розмір виплат (крім посадових окладів, надбавок за класні чини, вислугу років), що включаються в заробіток для обчислення пенсії, визначається за вибором того, хто звернувся за пенсією, за останні 24 календарні місяці роботи, яка дає право на даний вид пенсії, підряд перед зверненням за пенсією або за будьякі 60 календарних місяців такої роботи підряд перед зверненням за пенсією незалежно від наявності перерв протягом цього періоду на даній роботі.  
49. Середньомісячна сума зазначених виплат за 24 та 60 календарних місяців визначається шляхом ділення загальної суми цих виплат за 24 календарні місяці роботи підряд перед зверненням за пенсією чи за 60 календарних місяців роботи підряд відповідно на 24 або на 60. Корегування зазначених виплат проводиться шляхом застосування коефіцієнту загального підвищення розмірів посадового окладу, надбавок до нього за класний чин. Посадовий оклад, надбавки за класний чин та вислугу років при призначенні пенсії враховуються в розмірах, встановлених на день звільнення з роботи, що дає право на даний вид пенсії.  
50. Працівникам, які не мають вислуги 20 років, якщо стаж служби в органах прокуратури становить не менше 10 років, після досягнення чоловіками 55 років при загальному стажі роботи 25 років і більше, а жінками - 50 років при загальному стажі роботи 20 років і більше, пенсія призначається у розмірі, пропорційному кількості повних років роботи на прокурорських посадах з розрахунку 80 відсотків місячного заробітку за 20 років вислуги. За кожний рік загального стажу понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок пенсія збільшується на один відсоток місячного заробітку, з якого вона обчислюється.  
51. До 20-річного стажу роботи, що дає право на пенсію за вислугою років, зараховується час роботи на прокурорських посадах, перелічених у статті 56 цього Закону, в тому числі у військовій прокуратурі, стажистами в органах прокуратури, слідчими, суддями, на посадах начальницького складу органів внутрішніх справ, офіцерських посадах Служби безпеки, посадах державних службовців, які займають особи з вищою юридичною освітою, в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України працівникам, яким присвоєно класні чини, на виборних посадах у державних органах, на посадах в інших організаціях, якщо працівники, що мають класні чини, були направлені туди, а потім повернулися в прокуратуру, строкова військова служба, половина строку навчання у вищих юридичних навчальних закладах, частково оплачувана відпустка жінкам по догляду за дитиною до досягнення нею трьох років.  
52. До пенсії за вислугу років, призначеної згідно з цією статтею, встановлюються надбавки на утримання непрацездатних членів сім'ї та на догляд за одиноким пенсіонером у розмірах і за умов, передбачених статтею 21 Закону України "Про пенсійне забезпечення".  
53. Право на пенсію за вислугу років мають особи, які безпосередньо перед зверненням за призначенням такої пенсії працюють в органах прокуратури чи в науково-навчальних закладах Генеральної прокуратури України.  
54. Прокурорам і слідчим, що визнані інвалідами І або ІІ групи, призначається пенсія по інвалідності в розмірах, передбачених частиною першою цієї статті, за наявності стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років.  
55. Прокурори і слідчі, які мають одночасно право на різні державні пенсії, призначається одна пенсія за їхнім вибором, у тому числі на умовах, передбачених статтею 37 Закону України "Про державну службу". Військові прокурори при звільненні з військової служби мають право на одержання пенсії відповідно до цієї статті або на одержання пенсії, встановленої законодавством для військовослужбовців.  
56. Особи, звільнені з роботи в порядку дисциплінарного стягнення з позбавленням класного чину або позбавлені класного чину за вироком суду, втрачають право на пенсійне забезпечення за вислугою років. Права на одержання пенсії, передбаченої цією статтею, позбавляються також особи, звільнені з роботи у зв'язку з засудженням за умисний злочин, вчинений з використанням свого посадового становища, або вчиненням корупційного діяння.  
57. Пенсії за вислугу років відповідно до цієї статті призначаються органами соціального захисту населення і виплачуються коштом держави.  
58. Положення цієї статті поширюються також на пенсіонерів з числа працівників прокуратури, яким до набрання чинності цим Законам призначена пенсія за віком, вислугою років або за інвалідністю безпосередньо з прокурорсько-слідчих посад і посад у науково-навчальних закладах, незалежно від часу виходу на пенсію, за умови наявності у них стажу роботи, передбаченого цією статтею.  
59. Обчислення (перерахунок) пенсій провадиться за документами пенсійної справи та документами, додатково поданими пенсіонерами, виходячи з розміру місячного заробітку за відповідною посадою, з якої особа вийшла на пенсію, станом на час звернення за призначенням або перерахунком.  
60. За пенсіонерами і членами їхніх сімей зберігаються пільги і гарантії соціального захисту, передбачені цим Законом та іншим законодавством. Вони і члени їхніх сімей, що проживають разом із ними, мають також право на медичне обслуговування в тих медичних закладах, в яких вони перебували на обліку до виходу на пенсію працівника прокуратури.  
61. Пенсія, призначена відповідно до цієї статті, виплачується у повному розмірі незалежно від заробітку (прибутку), одержуваного після виходу на пенсію. Прокурори, яким призначено пенсію за вислугу років і які працюють на прокурорських посадах, мають право одержувати заробітну плату відповідно до законодавства.  
62. Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі місячного заробітку, з якого обчислена пенсія, за кожен повний рік роботи прокурором чи на посадах у науково-навчальних закладах прокуратури.  
63. (Варіант: "Прокурорам і слідчим у разі виходу на пенсію за вислугою років чи по інвалідності виплачується грошова допомога без сплати податку у розмірі десяти місячних заробітних плат.")  
64. Членам сімей прокурора або слідчого (батькам, дружині, чоловіку, дітям, які не досягли 18 років або старшим цього віку, якщо вони стали інвалідами до досягнення ними 18 років, а тим, які навчаються, - до закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23-річного віку), які були на його утриманні на момент смерті, призначається пенсія на випадок втрати годувальника, за наявності у нього стажу роботи в органах прокуратури не менше 10 років, у розмірі 60 відсотків від середньомісячного (чинного) заробітку на одного члена сім'ї, 80 відсотків - на двох і більше членів сім'ї.  
65. Призначені працівникам прокуратури пенсії перераховуються з підвищенням заробітної плати відповідних категорій прокурорсько-слідчих працівників. Перерахунок призначених пенсій провадиться з першого числа місяця, що йде за місяцем, в якому настали обставини, що тягнуть за собою зміну розміру пенсії. Якщо при цьому пенсіонер набув права на підвищення пенсії, різницю в пенсії за минулий час може бути виплачено йому не більш як за 12 місяців. Перерахунок пенсій провадиться з урахуванням фактично отримуваних працівником виплат і умов оплати праці, що існували на день його звільнення з роботи. Порядок перерахунку пенсії у зв'язку з підвищенням заробітної плати визначається Генеральним прокурором України.  
66. На ветеранів війни, які мають необхідний стаж роботи для призначення пенсії за вислугою років, дія цієї статті поширюється незалежно від того, з яких підприємств, установ чи організацій вони вийшли на пенсію."  
67. Доповнити Закон статтею 50-2 такого змісту:  
68. "Стаття 50-2. Правовий та соціальний захист наукових і педагогічних працівників прокуратури та членів їх сімей  
69. Положення цього розділу повністю поширюються на наукових і педагогічних працівників прокуратури, які мають класні чини."  
70. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.