Кількість абзаців - 228 Розмітка (ліва колонка)


Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2002 - 2010 роках (Друге читання)

0. Проект Закон України Про Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2001 - 2010 роках  
1. З метою залучення додаткових надходжень до бюджетів усіх рівнів за рахунок збільшення обсягів транзитних перевезень пасажирів і вантажів через територію України Верховна Рада України постановляє:  
2. 1. Затвердити Комплексну програму утвердження України як транзитної держави у 2001 - 2010 роках (далі - Програма), що додається.  
3. 2. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування передбачати у проектах відповідних бюджетів видатки на проведення робіт згідно з Програмою.  
4. 3. Міністерству економіки України, Міністерству фінансів України під час формування проектів Державної програми економічного і соціального розвитку України та Державного бюджету України на 2002 і наступні роки передбачати з урахуванням реальних можливостей держави централізовані капітальні вкладення на проведення робіт згідно з Програмою.  
5. 4. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
6. ЗАТВЕРДЖЕНО Законом України від 2001 р. N КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА утвердження України як транзитної держави у 2001-2010 роках  
7. І . Загальні положення  
8. Сучасні тенденції розвитку світової економіки характеризуються постійним розширенням господарських зв'язків та міжнародної економічної кооперації. Тому пріоритетним напрямом у політиці розвинутих країн стали інтеграційні процеси, що передбачає створення умов для вільного переміщення товарів, послуг, капіталів, робочої сили. Це обумовлює постійне зростання транснаціональних потоків і міжнародного транзиту вантажів. Для багатьох держав перевезення транзитних вантажів через свою територію стало важливим джерелом експорту послуг, валютних надходжень до бюджету, створення додаткових робочих місць. Питання розвитку транзиту посідають чільне місце у європейській транспортній політиці. Підтвердженням цього є розбудова міжнародних транспортних коридорів на основних напрямках транснаціональних перевезень.  
9. Вигідне географічне положення України на шляху основних транзитних потоків між Європою та Азією, наявність незамерзаючих чорноморських портів, розвинутої мережі залізниць, автомобільних доріг, трубопроводів у широтних та меридіональних напрямах створює всі необхідні передумови для збільшення обсягів транзиту вантажів.  
10. У зв'язку з майбутнім приєднанням України до Світової організації торгівлі забезпечення вільного транзиту вантажів та його розвиток сприятимуть підвищенню ефективності зовнішньої торгівлі, рівноправному входженню України до системи міжнародного поділу праці, створенню стабільного джерела валютних надходжень до бюджету. На сучасному етапі збільшення обсягів міжнародного транзиту територією України може стати важливим фактором стабілізації та структурної перебудови її економіки. При цьому слід ураховувати, що транзит, як вид експорту транспортних послуг, є одним з найбільш ефективних, а інвестиції у цю сферу транспортної діяльності дають швидку віддачу.  
11. Як свідчить міжнародна практика, ефективне функціонування транзитної системи залежить від національного законодавства, що відповідає загальноприйнятим міжнародним нормам, його стабільності, оптимальної тарифно-цінової та податкової політики у цій сфері, розвинутої транспортної інфраструктури міжнародного значення та обладнаних на високому технічному рівні пунктів пропуску через кордони, використання прогресивних, побудованих на логістичних принципах технологій перевезень і переробки вантажів, сучасних систем організації документообігу, розрахунків, інформаційного забезпечення.  
12. Технологічні потужності національної транспортної інфраструктури дають можливість щороку перевозити залізницями, внутрішнім водним та автомобільним транспортом і переробляти в портах понад 60-70 млн.тонн та доставляти трубопровідним транспортом до 200 млн.тонн транзитних вантажів. Однак фактичні обсяги транзиту становлять лише 200 млн.тонн, тобто наявний транзитний потенціал України використовується на 70 відсотків, а на транспорті загального користування (без трубопроводів) - лише на 50 відсотків.  
13. За оцінками міжнародних експертів ООН та ЄС та прогнозами Ради по вивченню продуктивних сил Національної академії наук України, до 2010 року очікується збільшення товарообміну за напрямками європейської вісі "Північ-Південь" на 25-30, євразійської - на 30-35 відсотків. У зв'язку з цим можливе відповідне збільшення транзитних перевезень територією України. Прогнозні оцінки їх обсягів у 2005 - 2010 роках наведено в таблиці.  
14. Обсяги транзитних перевезень територією України (млн.тонн)  
15. Роки Вид транспорту Усього  
16. залізнич- автомо- трубопро- ний більний відний  
17. 1995 40 2,3 152,1 194,5  
18. 1996 30,7 3,2 168,9 202,8  
19. 1997 32,2 2,8 163,3 198,3  
20. 1998 33,2 2,2 169,8 205,2  
21. 1999 33,3 2,1 162,9 198,3  
22. 2005 41,1 3,5 178 222,6 (прогноз)  
23. 2010 47 5 195 247 (прогноз)  
24. Транспортна система країни в основному спроможна забезпечити таке зростання транзитних перевезень. Проте невідповідність показників транзитних перевезень в Україні міжнародним вимогам щодо швидкості, неперервності, цілості вантажів, тарифів і цін на послуги не забезпечує не тільки їх зростання, а й стабілізації в існуючих обсягах.  
25. Основні причини, що стримують розвиток транзиту вантажів в Україні, полягають у невпорядкованості системи контролю вантажів на кордоні та справляння зборів, високій вартості послуг, що надаються митницями, контрольними службами і транспортними терміналами, численних бюрократичних перепонах при оформленні транзитних перевезень, низькій швидкості доставки вантажів, несприятливій кримінальній обстановці, браку комплексного, у тому числі інформаційного, обслуговування на шляху транзиту, недосконалості та нестабільності правових норм, що регулюють транзитні перевезення та їх експедиційне обслуговування.  
26. Ці проблеми й покликана розв'язати загальнодержавна Комплексна програма утвердження України як транзитної держави у 2001 - 2010 роках (далі - Програма), спрямована на забезпечення інтеграції України в європейську та світову економічну систему. Прийняття такої Програми обумовлюється необхідністю формування єдиної транзитної політики на загальнодержавному і регіональному рівнях (18 областей України, а також Автономна Республіка Крим є прикордонними), координації діяльності різних міністерств і відомств, значними обсягами наукових досліджень та капіталовкладень для модернізації інфраструктури транзиту.  
27. Розробниками Програми враховано міжнародні вимоги до забезпечення вільного транзиту вантажів, досвід європейських держав в організації транзитних перевезень.  
28. ІІ. Мета і основні завдання Програми  
29. Метою Програми є оптимальне використання наявного та подальший розвиток транзитного потенціалу України шляхом створення сприятливих умов для учасників транзитних перевезень, збільшення валютних надходжень від експорту транспортних та інших послуг.  
30. Програма передбачає комплекс заходів, спрямованих на нормативно-правове забезпечення транзиту вантажів територією України, адаптацію національного законодавства до міжнародного транспортного права, техніко-технологічну модернізацію транспортної інфраструктури міжнародного значення та пунктів пропуску через державний кордон, удосконалення тарифно-цінової та податкової політики у сфері міжнародного транзиту, впровадження логістичних технологій в організацію транзитних вантажних, інформаційних та фінансових потоків, а також державне стимулювання залучення додаткових обсягів вантажів до транзиту через Україну.  
31. Основними завданнями Програми є:  
32. створення правових засад подальшого розвитку транзитних перевезень вантажів;  
33. поетапний перехід на принципи міжнародної транспортної та митної політики у сфері транзиту вантажів;  
34. приведення технічного стану основних транзитних ліній, терміналів, пунктів пропуску через державний кордон до рівня, що забезпечує дотримання на цих об'єктах міжнародних техніко-експлуатаційних, комерційних та екологічних вимог;  
35. впровадження нових технологій організації перевезень та пропуску вантажів через державний кордон, розвиток змішаних (комбінованих) перевезень, забезпечення чіткої координації діяльності всіх учасників транзиту;  
36. проведення виваженої тарифно-цінової політики, яка б сприяла підвищенню конкурентоспроможності транзитних послуг в Україні та залученню додаткових транзитних вантажних потоків;  
37. розвиток міжнародного співробітництва у сфері транзитних перевезень;  
38. створення економічних механізмів стимулювання розвитку транзиту.  
39. ІІІ. Етапи виконання Програми  
40. Програма виконуватиметься поетапно.  
41. На першому етапі (2001 - 2004 роки) передбачається виконати такі завдання:  
42. нормативно-правове забезпечення транзиту вантажів через Україну, приведення національного законодавства у відповідність з міжнародними транспортними угодами і конвенціями;  
43. усунення технічних бар'єрів на шляху транзиту вантажів і насамперед "вузьких" місць на маршрутах міжнародних транспортних коридорів та в пунктах пропуску через державний кордон України;  
44. удосконалення тарифно-цінового та податкового регулювання для стимулювання транзиту;  
45. завершення робіт із створення в повному обсязі системи обліку, аналізу та прогнозування транзитних перевезень;  
46. поліпшення підготовки та підвищення кваліфікаційного рівня кадрів у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності.  
47. На другому етапі (2005 - 2010 роки) передбачається виконати такі завдання:  
48. забезпечення переходу в основному на технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським вимогам до рухомого складу та інфраструктури міжнародного транзиту;  
49. впровадження сучасних інформаційних транспортних систем, інтеграція їх у загальноєвропейські;  
50. поповнення сучасним рухомим складом транспортно-дорожнього комплексу, здійснення реконструкції та розвиток систем магістрального трубопровідного транспорту;  
51. широке впровадження на базі нових інформаційних технологій принципів транспортної логістики.  
52. ІV. Основні напрями утвердження України як транзитної держави  
53. 1. Державне регулювання у сфері міжнародного транзиту  
54. Державна політика у сфері міжнародного транзиту здійснюватиметься на принципах забезпечення вільного, безпечного і безперешкодного пропуску товарів, пасажирів і транспортних засобів територією України, гарантії прав учасників транзиту, створення належних умов споживачам транзитних послуг. Реалізацію цих принципів забезпечить:  
55. 1) створення на державному рівні системи відстеження та прогнозування розвитку міжнародного транзиту вантажів.  
56. Мінтранс України, Мінекономіки України, Держкомстат України, Держмитслужба України.  
57. 2001 рік;  
58. 2) створення у складі Державної комісії з питань транспортних коридорів міжвідомчої експертної групи з питань транзиту вантажів територією України.  
59. Мінтранс України, Мінекономіки України, Мінфін України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, Державна податкова адміністрація України.  
60. 2001 рік;  
61. 3) завершення формування нормативно-правової бази щодо регулювання правовідносин, пов'язаних з міжнародним транзитом вантажів, організацією змішаних (комбінованих) перевезень та функціонування товаророзподільчих (логістичних) центрів.  
62. Мінтранс України, Мінекономіки України, Держмитслужба України, МВС України, Асоціація міжнародних автоперевізників України (АСМАП), Міжнародна асоціація автопортів (МААП), Асоціація міжнародних експедиторів України (АМЕУ), Інститут комплексних транспортних проблем (ІКТП - Центр), Національний інститут стратегічних досліджень.  
63. 2001 - 2004 роки;  
64. 4) розроблення заходів щодо поетапного приєднання України до міжнародних конвенцій та багатосторонніх угод у галузі транспорту та вступу до міжнародних транспортних організацій з визначенням пріоритетів, пов'язаних з інтеграцією транспортно-дорожнього комплексу України до транспортних систем ЄС та СНД і подальшим розвитком транзитних перевезень. Мінтранс України, Мінекономіки України, МЗС України, Держмитслужба України, МВС. 2001 рік.  
65. 5) реалізація заходів державного сприяння розвитку міжнародного транзиту в Україні шляхом:  
66. удосконалення економічних механізмів стимулювання транспортних і транспортно-експедиторських організацій у разі збільшення обсягів транзитних перевезень.  
67. Мінтранс України, Мінекономіки України, Мінфін України.  
68. Постійно;  
69. 6) розширення бюджетного фінансування розвитку інфраструктури транзиту в рамках програм створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів та розбудови державного кордону України.  
70. Мінекономіки України, Мінфін України, Мінтранс України, Держкомкордон України, Держмитслужба України.  
71. 2001 - 2004 роки;  
72. 7) активізації діяльності торговельно-економічних місій при дипломатичних представництвах України за кордоном, спрямованої на залучення вантажів до транзиту територією України.  
73. МЗС України, Мінекономіки України. 2001 - 2010 роки;  
74. 8) демонополізації у сфері надання послуг з організації та забезпечення транзитних перевезень.  
75. Мінекономіки України, Мінтранс України. 2001 - 2005 роки.  
76. 2. Удосконалення переміщення транзитних вантажів через державний кордон України  
77. Одним з основних завдань є поетапна реалізація міжнародних вимог щодо застосування до транзитних вантажів більш простого і прискореного режиму їх контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, обмеження ставок зборів за здійснення контролю вартості фактичних витрат на його проведення. З цією метою передбачається забезпечити:  
78. 1) розроблення та прийняття нормативно-правових актів, що випливають з положень Законів України "Про транзит вантажів", "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України" і "Про автомобільний транспорт".  
79. Мінекономіки України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, Мінтранс України, Державна податкова адміністрація України.  
80. 2001 рік;  
81. 2) безперебійний пропуск транзитних вантажопотоків на основі впровадження єдиних технологій роботи митниць, залізниць, морських (річкових) портів, автотерміналів. Визначення граничних строків пропуску вантажів через державний кордон України та здійснення контролю за їх дотриманням.  
82. Держмитслужба України, Держкомкордон України, Мінтранс України.  
83. 2001 - 2002 роки;  
84. 3)посилення координації діяльності митниць України та сусідніх держав з організації спільного догляду вантажів та погодження режиму роботи. Держмитслужба України, Держкомкордон України. 2001 - 2005 роки;  
85. 4) комплексне обстеження та приведення у відповідність з обсягами пропуску вантажів інфраструктури, штатів працівників, обладнання пунктів пропуску через державний кордон України.  
86. Держмитслужба України, Держкомкордон України, Мінекономіки України, Мінтранс України.  
87. 2001 - 2002 роки;  
88. 5) вирішення з країнами СНД питань спрощення процедур митного та інших видів контролю щодо транзитних вантажів.  
89. Держмитслужба України, Мінекономіки України, Мінтранс України, МЗС України, МВС України.  
90. 2001 - 2003 роки.  
91. 3. Розвиток інфраструктури міжнародного транзиту  
92. З метою підвищення транзитного потенціалу України передбачається забезпечити:  
93. 1) виконання в повному обсязі завдань Програми створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів в Україні. Мінтранс України, Мінекономіки України. 2001 - 2005 роки;  
94. 2) реалізацію Програми дій, спрямованих на підтримання режиму державного кордону України і прикордонного режиму, розвиток Прикордонних військ України та митних органів України, на період до 2005 року.  
95. Держкомкордон України, Держмитслужба України, Мінтранс України.  
96. 2001 - 2005 роки;  
97. 2)завершення будівництва нафтопроводу Одеса - Броди та нафтового терміналу в порту Южний. Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України" 2001 рік;  
98. 3)реалізацію заходів щодо будівництва нафтопроводу Броди - Плоцьк. Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України". 2001 - 2005 роки;  
99. 5) участь у створенні в рамках програми ІNOGATE міждержавних систем транспортування нафти і природного газу, у тому числі з країн каспійського регіону та Середньої Азії до європейських країн.  
100. Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України", Мінекономіки України.  
101. 2001 - 2005 роки;  
102. 6) реалізацію заходів щодо модернізації газотранспортної системи України та збільшення її пропускної здатності (проект розширення Балканського коридору системи магістральних газопроводів та інші проекти). Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України". 2001-2005 роки;  
103. 7) перехід на технічні та екологічні стандарти, що відповідають європейським вимогам до рухомого складу та інфраструктури міжнародного транзиту. Мінтранс України, МВС України, Держпромполітики України До 2010 року;  
104. 8) поетапне підвищення на автомобільних дорогах міжнародного значення допустимих осьових навантажень та збільшення повної маси автопоїздів до рівня, прийнятого в країнах Західної Європи. Мінтранс України, МВС України, Держпромполітики України. 2001 - 2010 роки;  
105. 9) реалізацію відповідно до державних та галузевих програм заходів щодо поповнення парку великовантажних контейнерів та рухомого складу, включаючи забезпечення транспортними засобами для організації комбінованих перевезень за участю різних видів транспорту.  
106. Мінтранс України, Держпромполітики України.  
107. 2001 - 2010 роки;  
108. 10) підготовку і реалізацію за участю держави проектів створення зразків транспортної та дорожньо-будівельної техніки, вкрай необхідної вітчизняній економіці.  
109. Держпромполітики України, Мінтранс України.  
110. 2001 - 2007 роки;  
111. 11) впровадження сучасних транспортних інформаційних та навігаційних систем, включаючи супутникові, засобів ідентифікації місцезнаходження транспортних засобів, забезпечення їх інтеграції у сфері транспорту і митних органів, адаптації до загальноєвропейських інформаційних систем у галузі транспорту. Мінтранс України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, Асоціація "ЄАН- Україна". 2001 - 2010 роки;  
112. 12) розроблення і реалізацію заходів з розбудови транспортних коридорів у 2005 - 2010 роках з продовженням (разом з Російською Федерацією та Республікою Білорусь) європейських міжнародних транспортних коридорів до основних реґіонів, у яких формуються експортні та транзитні вантажопотоки.  
113. Мінтранс України, Мінфін України.  
114. 2001 - 2004 роки;  
115. 13) розроблення перспективної схеми розміщення товаророзподільчих (логістичних) центрів та поетапну її реалізацію.  
116. Мінекономіки України, Мінтранс України, Асоціація "ЄАН-Україна".  
117. 2002 - 2004 роки.  
118. 4. Удосконалення тарифно-цінової та податкової політики  
119. Створенню належних умов для збільшення обсягів транзитних перевезень сприятиме проведення гнучкої тарифно-цінової та податкової політики. З цією метою передбачається:  
120. 1) здійснення заходів щодо тарифного стимулювання розвитку транзиту (запровадження єдиного збору наскрізних тарифів, тарифних знижок тощо).  
121. Мінтранс України, Мінекономіки України, Асоціація міжнародних автомобільних перевізників.  
122. 2001 - 2010 роки;  
123. 2) дослідження, розроблення критеріїв і здійснення інтегрованої оцінки доходів та витрат при міжнародному транзиті вантажів територією України на основі спільної для всіх учасників транзиту маркетингової стратегії ціноутворення.  
124. Мінекономіки України, Мінтранс України, ІКТП-Центр.  
125. 2001 - 2010 роки;  
126. 3) зниження вартості супутніх транзитним перевезенням послуг.  
127. Держмитслужба України, Мінтранс України, МВС України, облдержадміністрації. 2001 - 2010 роки;  
128. 4) підготовки та подання пропозицій щодо пільгового оподаткування операцій з надання послуг, пов'язаних з перевезенням (переміщенням) вантажів і пасажирів транзитом через територію України.  
129. Мінтранс України, Мінекономіки України, Державна податкова адміністрація України.  
130. 2001 рік.  
131. 5. Впровадження сучасних технологій та забезпечення взаємодії усіх учасників транзиту вантажів  
132. З метою удосконалення організації транзитних перевезень передбачається забезпечити:  
133. 1) підвищення якості організації транзитних перевезень до рівня, що відповідає європейському стандарту якості ІSO, широке впровадження на базі нових інформаційних технологій принципів транспортної логістики в організацію транспортного та транспортно-експедиторського обслуговування міжнародного транзиту.  
134. Мінекономіки України, Мінтранс України. 2001 - 2010 роки;  
135. 2) розвиток змішаних (комбінованих) перевезень. Розроблення та впровадження на основних напрямках транзитних перевезень комплексних транспортно-технологічних систем пропуску вантажопотоків із забезпеченням взаємодії всіх видів транспорту, терміналів, пунктів пропуску вантажів через державний кордон України на основі погоджених графіків руху, режимів роботи, технологій перевезень, переробки та контролю вантажів.  
136. Мінтранс України, Мінекономіки України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, АМЕУ,МААП, Асоціація ЄАН-Україна", Асоціація митних брокерів України (АМБУ), Українське державне підприємство "Укрінтеравтосервіс", облдержадміністрації.  
137. 2001 - 2005 роки;  
138. 3) розроблення єдиної інформаційної мережі, систем зв'язку й передачі даних для учасників процесу доставки транзитних вантажів.  
139. Мінтранс України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, Мінекономіки України.  
140. 2001 - 2005 роки;  
141. 4) розроблення і впровадження систем електронного обміну даними та електронної обробки даних із захистом від несанкціонованого доступу.  
142. Мінекономіки України, Служба безпеки України, Держмитслужба України, Держкомкордон України, МВС України, Мінтранс України, Асоціація "ЄАН-Україна", АМБУ.  
143. 2001 - 2008 роки;  
144. 5) удосконалення системи транспортно-експедиторського обслуговування транзитних перевезень, підвищення ролі міжнародних експедиторів в організації доставки транзитних вантажів, заснування операторських компаній змішаних (комбінованих) перевезень.  
145. Мінекономіки України, Мінтранс України, АМЕУ 2001-2005 роки  
146. 6. Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень  
147. Важливим напрямом діяльності є розширення міжнародного співробітництва у сфері транзитних перевезень. З цією метою передбачається забезпечити:  
148. 1) виконання заходів з інтеграції України до Європейського Союзу відповідно до міжнародних угод України "Про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС", "Про принципи формування спільного транспортного простору і взаємодії держав учасниць СНД у галузі транспортної політики" в частині адаптації національного транспортного законодавства до міжнародного, впровадження відповідних технічних та екологічних стандартів.  
149. Мінтранс України, Держмитслужба України, Мінекономіки України.  
150. 2001 - 2005 роки;  
151. 2) проведення активної державної політики, спрямованої на залучення до транзиту через Україну транснаціональних вантажопотоків на євразійському напрямку. Мінтранс України, Мінекономіки України, МЗС України. 2001 - 2010 роки  
152. 3) розвиток міжнародного транспортного та митного співробітництва у сфері створення спільних (об'єднаних) транзитних систем та об'єктів з метою прискорення доставки вантажів та більш активного використання транспортної інфраструктури України іноземними власниками вантажів.  
153. Мінтранс України, Держмитслужба України, МВС України, Мінекономіки України.  
154. 2001 - 2010 роки;  
155. 4) вирішення разом з відповідними органами Російської Федерації комплексу економічних та політичних питань з метою повного використання транзитного потенціалу української транспортної системи.  
156. Мінекономіки України, Мінтранс України, Мінпаливенерго України, НАК "Нафтогаз України", МЗС України.  
157. 2001 - 2002 роки;  
158. 5) розширення співробітництва у сфері транзиту в рамках європейських та світових торговельних, транспортних та експедиторських організацій, а також із сусідніми країнами з метою поліпшення умов пропуску транзитних вантажів.  
159. Мінекономіки України, Мінтранс України, Держмитслужба України, Держкомкордон України.  
160. 2001 - 2010 роки.  
161. 7. Науково-технічне супроводження Програми  
162. 1) визначення спеціалізації головних наукових організацій та установ у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків.  
163. Мінтранс України, Мінекономіки України.  
164. 2001 рік;  
165. 2) розвиток наукових досліджень у сфері транспортного забезпечення зовнішньоекономічних зв'язків України, транспортної логістики та менеджменту.  
166. Мінтранс України, Мінекономіки України. 2001 - 2004 роки.  
167. V. Вартість робіт на першому етапі виконання Прорами та джерела її фінансування З урахуванням обмежених можливостей державного бюджету та інших джерел фінансування, динамічного формування міждержавних транспортно-економічних зв'язків, кон'юнктури на міжнародних товарних і фрахтових ринках у Програмі визначаються обсяги і джерела фінансування лише робіт з виконання основних завдань та заходів на першому етапі реалізації Програми (додаток до Програми), що в цілому орієнтовно становить близько 6,3 млрд. гривень. Основна частина цих коштів припадає на заходи, пов'язані з розвитком транспортної інфраструктури і, зокрема, з проведенням дорожніх робіт з метою підвищення допустимих осьових навантажень та збільшення загальної маси автопоїздів на маршрутах міжнародних транспортних коридорів до рівня європейських стандартів (5,75 млрд.. гривень ).  
168. Основними джерелами фінансового забезпечення виконання Програми є кошти державного та місцевих бюджетів, позабюджетні кошти (залучені кредити, інвестиції, у тому числі технічна допомога міжнародних союзів та фінансових організацій (програма ЄС ТАСІS, кредити ЄБРР тощо).  
169. Обсяги і джерела фінансування Програми  
170. Усього на 2001 - 2004 роки  
171. гривень відсотків  
172. Загальна сума 6273540 100 витрат  
173. Розподіл витрат за джерелами фінансування:  
174. а) державний 97750,16 бюджет  
175. у тому числі:  
176. капітальні 9510 вкладення  
177. науково-дослідні 255 роботи  
178. інші види 10 видатків  
179. б) інші джерела 6263765 99,84  
180. Зазначені показники не включають усіх витрат на розвиток системи трубопровідного транспорту, а щодо деяких позицій мають орієнтовний характер. Додаткових до визначених Програмою витрат потребує створення та функціонування національної мережі міжнародних транспортних коридорів та проведення робіт з облаштування державного кордону України. Реалізація проектів та заходів щодо реалізації транзитного потенціалу трубопровідного транспорту здійснюватиметься за окремими програмами.  
181. Завдання другого етапу формуватимуться після виконання завдань першого етапу з урахуванням реальних економічних можливостей та після уточнення потреб в освоєнні перспективних транзитних вантажопотоків.  
182. VI. Очікувані результати реалізації Програми  
183. Реалізація Програми дасть змогу:  
184. зміцнити геоекономічний потенціал України;  
185. гармонізувати національне законодавство з міжнародними нормами та стандартами;  
186. сприяти прискоренню інтеграції України у Європейське Співтовариство;  
187. відновити і зміцнити потенціал розвитку експорту послуг у зонах економічного тяжіння до міжнародних транспортних коридорів;  
188. сприяти ефективному використанню провізної спроможності транспортних систем, стимулювати її відтворення та вдосконалення на основі впровадження нових технологій, зв'язку та інформатизації;  
189. поліпшити екологічний стан завдяки розвитку контрейлерних (комбінованих) перевезень;  
190. стимулювати розвиток широкого спектру супутніх транзиту послуг, зокрема щодо заправки транспортних засобів паливом, організації торгівлі та харчування, ремонту транспортних засобів та їх сервісного обслуговування, створення нових робочих місць у сфері виробництва та обслуговування.  
191. Реалізація заходів Програми дасть також змогу стабілізувати та збільшити в майбутньому обсяги транзитних вантажів, які транспортуються трубопровідним транспортом.  
192. Додаток Основні завдання та заходи Комплексної програми утвердження України як транзитної держави на 2001-2004 роки  
193. 1. нормативно-правове забезпечення Програми  
194. Розроблення і Кабінет 2001 прийняття норма- Міністрів тивноправових актів, Мінекономік що випливають із міки Мінтранс Законів України "Про транзит ван- тажів" і "Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України"  
195. Розроблення і Кабінет 2001-2002 прийняття норма- Міністрів тивноправових актів, Держмитслужба з питань: Мінекономіки здійснення митно- Мінтранс брокерської та транспортно- експедиторської діяльності у пунктах пропуску через державний кордон України  
196. Врегулювання Кабінет 2001 діяльності Міністрів вантажних Держмитслужба митних Мінекономіки комплексів Мінтранс (автопортів)  
197. Розроблення Кабінет проектів законів Міністрів України:  
198. Про транспортно Кабінет 2001 Експедиційну Міністрів діяльність  
199. Про джерела Кабінет 2001 Фінансування Міністрів Експлуатації Внутрішніх водних шляхів  
200. Кодекс Кабінет 2001 Внутрішнього Міністрів Водного транспорту  
201. Про змішані Кабінет 2001-2002 80 (комбіновані) перевезення  
202. Про електронн Кабінет 2001 документи та Міністрів електронний документообіг  
203. Розроблення про- Мінтранс 2001 екту Програми Мінекономіки розбудови турис- Держком тичної інфраструк- молодь тури у зонах економіч- ного тяжіння за напрям- ками національної мережі міжнародних транс- портних коридорів  
204. Підготовка пропо- зицій та матеріалів стосовно приєднання України до міжна- родних багатосто- ронніх угод і конвенцій, зокрема до:  
205. Міжнародної Кабінет 2001-2003 конвенції про Міністрів узгодження умов Держмитслужба, проведення кон- Мінекономіки, тролю вантажів на Мінтранс, кордонах (1982 рік) МЗС  
206. Конвенції про Кабінет 2001-2003 спільну тран- Міністрів, зитну процедуру Мінекономіки (Женева, 20 Держмитслужба, травня 1987 р.) Мінтранс, МЗС  
207. Міжнародної Кабінет 2001-2003 конвенції про Міністрів, спрощення та Держмитслужба гармонізацію Мінекономіки митних процедур Мінтранс, (Кіото, у редакції МЗС 2000 року)  
208. Конвенції ООН Кабінет 2002-2003 з міжнародних Міністрів, мультимодальних Мінтранс перевезень вантажів МЗС, МВС (1980 рік)  
209. Конвенції про Кабінет 2001-2003 Договір Міністрів, Міжнародного Мінтранс Перевезення МВС,МЗС (19 травня 1956 р.)  
210. Конвенції про Кабінет 2001-2003 Договір Міністрів, Міжнародного Мінтранс Автомобільного Держкомкордон, Перевезення МВС, МЗС пасажирів і багажу (1 березня 1973 р.)  
211. Конвенції про Кабінет 2001-2002 Міжнародні Міністрів, Залізничні Мінтранс, перевезення Держкомкор дон, МЗС  
212. Угоди про Кабінет 2001 Міжнародні Міністрів, Перевезення Мінтранс Швидкопсувних МВС, МЗС продуктів та про спеціальні транс- портні засоби, які призначені для таких перевезень (1 вересня 1970 р.)  
213. Європейської Кабінет 2001-2004 угоди про Міністрів, найважливіші Мінтранс, лінії міжнародних МЗС комбінованих перевезень та відповідні об'єкти  
214. Європейської Кабінет 2001-2002 угоди про роботу Міністрів, екіпажів транспор- Держкомкор тних засобів, що дон, МВС, виконують міжна- МЗС родні автомобільні перевезення (1 липня 1970 р.)  
215. Проведення КТП, 2001 25 досліджень та Мінтранс економічне Мінекономіки бґрунтування Мінфін внесення змін Мінпаливенерго до законодавчих Державна актів України щодо податкова звільнення транс- адміністрація портних і експедитор- ських організацій від обкладення послуг з транзитних перевезень податком на додану вартість  
216. Підготовка КТП, 2001-2002 нормативно- Мінпаливенерго правових актів Мінекономіки щодо розвитку Мінюст інфраструктури Мінфін транзиту нафти і газу, а також міжнародних угод про спри- яння розвитку інфраструктури трубопровідного транспорту  
217. Приведення Кабінет 2001-2002 нормативно- Міністрів, правових актів, МЗС що регулюють Мінюст питання, пов'я- Мінтранс зані з транзитом інші товарів та послуг, центральні у відповідність органи з прийнятими виконавчої Україною влади зобов'язаннями за міжнародними договорами  
218. Розроблення та Кабінет 2001 прийняття Міністрів, нормативно- Мінтранс, правових актів Держкомкордон, щодо транзиту Держ-митслужба, товарів фізич- Мінекономіки, ними особами ДПА, у пасажирських Мінфін поїздах із залу- ченням до контролю і супроводження бригад провідників на підставі договорів з експедиторами  
219. ІІ. Розвиток інфраструктури міжнародного транзиту  
220. (Таблиця)  
221. ІІІ. Удосконалення тарифно-цінової та податкової політики  
222. ІV. Впровадження сучасних технологій та забезпечення взаємодії усіх учасників транзиту вантажів  
223. (Таблиця)  
224. V. Міжнародне співробітництво у сфері транзитних перевезень  
225. (Таблиця)  
226. VІІ. Науково-технічне супроводження Програми  
227. (Таблиця)