Кількість абзаців - 101 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (Друге читання)

0. Проект (13.06.2001) Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення"  
1. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є : І. Внести зміни до Закону України "Про індексацію грошових доходів населення" (1282-12) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 42, ст. 551; 1993 р., N 5, ст. 34; 1997 р., N 4, ст.23, 1998, N 2, ст. 2), виклавши його в такій редакції:  
2. "ЗАКОН УКРАЇНИ Про індексацію грошових доходів громадян  
3. Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи підтримання купівельної спроможності населення України в умовах зростання цін як правової основи дотримання встановлених Конституцією України гарантій щодо забезпечення достатнього життєвого рівня громадян України.  
4. Глава 1. Основні положення  
5. Стаття 1. Визначення термінів  
6. Для цілей цього Закону терміни вживаються в такому значенні:  
7. Індексація грошових доходів громадян - встановлений законами та іншими нормативно-правовими актами України механізм підвищення грошових доходів громадян, що дає можливість частково або повністю відшкодовувати їм подорожчання споживчих товарів і послуг;  
8. Індекс споживчих цін - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню;  
9. Індекс заробітної плати - офіційно оприлюднений спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади в галузі статистики результат спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства за винятком тих, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів;  
10. Поріг індексації - величина індексу споживчих цін або індексу заробітної плати, яка надає підстави для проведення індексації грошових доходів громадян;  
11. Базовий індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до споживчих цін в грудні 2001 року;  
12. Базовий індекс заробітної плати - індекс заробітної плати, що обчислюється наростаючим підсумком починаючи з 1 січня 2002 року по відношенню до заробітної плати в грудні 2001 року;  
13. Поточний індекс споживчих цін - індекс споживчих цін, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації;  
14. Поточний індекс заробітної плати - індекс заробітної плати, що обчислюється наростаючим підсумком з місяця, у якому його величина перевищила поріг індексації.  
15. Стаття 2. Основні засади здійснення індексації грошових доходів громадян  
16. Індексація грошових доходів громадян здійснюється на підставі статистичних спостережень за індексами споживчих цін та заробітної плати шляхом:  
17. перегляду розмірів основних державних соціальних гарантій: мінімального розміру заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян;  
18. перегляду прожиткового мінімуму;  
19. підвищення розмірів оплати праці, тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, пенсій, стипендій та інших соціальних виплат.  
20. Стаття 3. Об'єкти індексації грошових доходів громадян  
21. Індексації підлягають грошові доходи громадян, що одержані ними в гривнях на території України і які не мають разового характеру:  
22. пенсії;  
23. державна соціальна допомога (малозабезпеченим сім'ям, сім'ям з дітьми, інвалідам та інш.);  
24. стипендії;  
25. оплата праці (грошове забезпечення);  
26. грошова компенсація при поновленні на роботі;  
27. інші виплати, якщо відповідно до законодавства вони провадяться виходячи із середньої заробітної плати;  
28. суми виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;  
29. суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також суми, що виплачується особам, які мають право на відшкодування шкоди в разі втрати годувальника.  
30. Кабінет Міністрів України може встановлювати інші об'єкти індексації, що не передбачені частиною першою цієї статті.  
31. Підтримання купівельної спроможності встановлених законодавством України соціальних виплат, що мають цільовий і разовий характер (одноразова допомога при народженні дитини, допомога на поховання, матеріальна допомога, одноразова допомога при виході на пенсію, тощо) здійснюються шляхом підвищення державних соціальних гарантій та інших виплат, виходячи з яких визначаються їх розміри та які є об'єктами індексації.  
32. Індексації підлягають грошові доходи громадян у межах прожиткового мінімуму для працездатних осіб.  
33. Стаття 4. Порядок обчислення індексів споживчих цін та заробітної плати  
34. Індекси споживчих цін та заробітної плати обчислюються в порядку, що визначається Кабінетом Міністрів України, і не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, публікуються в офіційних періодичних виданнях.  
35. Обчислення поточних індексів споживчих цін та заробітної плати починається з місяця, в якому величина відповідно одного з базових індексів перевищила поріг індексації. У кожному разі, коли величина поточного індексу перевищула поріг індексації, обчислення починається з місяця такого перевищення.  
36. Стаття 5. Підстави для проведення індексації  
37. Право громадян на проведення індексації їх грошових доходів виникає у випадку, якщо величина базових чи поточних індексів споживчих цін та заробітної плати перевищила 105 відсотків (поріг індексації).  
38. Стаття 6. Джерела коштів на проведення індексації грошових доходів громадян  
39. Підприємства, установи та організації підвищують розміри оплати праці у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів.  
40. Підприємства, установи та організації, що фінансуються чи дотуються з державного бюджету, підвищують розміри оплати праці (грошового забезпечення) у зв'язку з індексацією за рахунок власних коштів і коштів державного бюджету.  
41. Об'єднання громадян підвищують розміри оплати праці за рахунок власних коштів.  
42. Індексація пенсій, інших виплат, що здійснюються відповідно до законодавства про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, соціальної допомоги провадиться відповідно за рахунок Пенсійного фонду України, фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування, за рахунок коштів державного бюджету.  
43. Індексація стипендій особам, які навчаються, провадиться за рахунок джерел, з яких вони сплачуються.  
44. Глава 2. Державні гарантії проведення індексації  
45. Стаття 7. Державні мінімальні гарантії підвищення доходів громадян у зв'язку із зростанням цін  
46. У разі перевищення індексом споживчих цін або індексом заробітної плати порогу індексації здійснюється перегляд розмірів основних державних соціальних гарантій: мінімальної заробітної плати, мінімального розміру пенсії за віком, неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, а також прожиткового мінімуму.  
47. Нові розміри мінімальних гарантій отримання громадянами доходів визначаються як добуток множення їх чинного на момент обчислення розміру на величину індексу і поділеного на 100.  
48. Стаття 8. Інші державні гарантії підвищення доходів громадян у зв'язку із зростанням цін  
49. У разі виникнення обставин, передбачених статтею 5 цього Закону, у встановленому законодавством України порядку здійснюється перегляд розмірів:  
50. тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів;  
51. пенсій;  
52. державної соціальної допомоги;  
53. стипендій, що сплачуються студентам державних та комунальних закладів освіти;  
54. мінімальної тарифної ставки першого розряду, яка встановлюється Генеральною тарифною угодою, інших норм і гарантій, визначених статтею 12 Закону України "Про оплату праці".  
55. Перегляд зазначених гарантій та виплат здійснюється у розмірах, що визначаються як результат добутку розміру доходу, що підлягає індексації в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи, та більшого значення величини одного з індексів споживчих цін або заробітної плати.  
56. Стаття 9. Індексація грошових доходів громадян за рішенням органів місцевого самоврядування За рішенням органів місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету може здійснюватися індексація грошових доходів громадян з урахуванням регіонального індексу споживчих цін, якщо він не нижчий, ніж в цілому по Україні, та в межах регіонального прожиткового мінімуму для працездатної особи, затвердженого в розмірі не нижчому від установленого відповідно до Закону України "Про прожитковий мінімум".  
57. Глава 3. Порядок здійснення індексації грошових доходів громадян  
58. Стаття 10. Порядок перегляду розмірів державних соціальних гарантій, гарантій оплати праці і тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів  
59. Перегляд розмірів державних соціальних гарантій та гарантій оплати праці, а також тарифних ставок та посадових окладів працівників установ та організацій, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів відповідно до умов, визначених цим Законом, здійснюється уповноваженими на це органами на протязі місяця, у якому виникли підстави для перегляду.  
60. При наявності підстав, визначених цим Законом, право громадян на реалізацію зазначених гарантій не залежить від прийняття рішень відповідними органами.  
61. Стаття 11. Порядок проведення індексації оплати праці за рахунок власних доходів підприємств, установ та організацій  
62. Для працівників, які отримують виплати за рахунок доходів підприємств, установ та організацій, порядок перегляду системи тарифних ставок та посадових окладів визначається колективними договорами, галузевими та регіональними тарифними угодами на основі перегляду гарантій оплати праці, визначених статтею 8 цього Закону, фактичного зростання заробітної плати та значень базового індексу споживчих цін.  
63. Розміри індексації доходів мають бути не нижчі за державну гарантію, встановлену частиною четвертою статті 3 цього Закону.  
64. Стаття 12. Порядок фінансування здійснення індексації грошових доходів громадян  
65. Індексація грошових доходів громадян здійснюється за місцем їх отримання за рахунок відповідних коштів.  
66. У разі коли доход, що виплачується одним підприємством, установою, організацією, формується з різних джерел і не встановлена черговість їх індексації, сума додаткового доходу від індексації виплачується за рахунок кожного джерела пропорційно його частці в загальному доході.  
67. Стаття 13. Порядок здійснення індексації доходів громадян у разі порушення термінів їх виплати  
68. У разі, якщо доход, що є об'єктом індексації, не був своєчасно виплачений, і у цей період виникли підстави для проведення індексації доходів, відповідний доход має бути виплачений у проіндексованому розмірі.  
69. Подальша компенсація має здійснюватись в порядку визначеному Законом України "Про компенсацію громадянам втрат доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" виходячи з їх проіндексованих розмірів та значень базового індексу споживчих цін.  
70. Стаття 14. Порядок врахування об'єктів індексації  
71. Індексація доходів працюючих громадян проводиться по основному місцю роботи. Доходи за роботу за сумісництвом, на умовах погодинної оплати поза основним місцем роботи індексуються в розмірі, що з урахуванням оплати праці за основним місцем роботи не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.  
72. Оплата праці студентів та учнів денних відділень індексується в розмірі, що з урахуванням стипендії не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.  
73. Пенсія працюючих пенсіонерів індексується в розмірі, що з урахуванням оплати праці не перевищує прожиткового мінімуму для працездатної особи.  
74. Державна соціальна допомога індексується незалежно від розміру інших одержуваних доходів.  
75. Глава 4. Гласність і громадський контроль за проведенням індексації грошових доходів громадян  
76. Стаття 15. Участь громадськості в роботі по підготовці проведення індексації грошових доходів громадян  
77. Представники профспілок та їх об'єднань, жіночих, молодіжних, ветеранських громадських організацій та громадських організацій по захисту прав споживачів повинні допускатися до участі в спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та в спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.  
78. Порядок участі представників громадських організацій в зазначених спостереженнях визначається Кабінетом Міністрів України.  
79. Стаття 16. Громадські експертні ради з питань індексації  
80. При Кабінеті Міністрів України, при обласних державних адміністраціях, при виконавчих органах міських рад міст Києва та Севастополя за участю однакової кількості представників відповідних державних органів та громадських організацій, зазначених у статті 14 цього Закону, створюються громадські експертні ради з питань індексації зі статусом дорадчих органів.  
81. Члени громадських експертних рад з питань індексації працюють на громадських засадах.  
82. Матеріальне та організаційно-технічне забезпечення експертних рад з питань індексації здійснюється за рахунок того державного органу, при якому вони створені.  
83. Громадські експертні ради з питань індексації розглядають:  
84. щомісячні звіти органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари ти послуги та за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства;  
85. інформації про результати участі представників громадських організацій в спостереженнях за зміною цін і тарифів на товари та послуги та спостереженнях за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства.  
86. Громадські експертні ради з питань індексації приймають рішення, які враховуються спеціально уповноваженим органом виконавчої влади в галузі статистики при визначенні індексу споживчих цін та індексу заробітної плати.  
87. Стаття 17. Гласність в роботі по встановленню індексів споживчих цін та заробітної плати  
88. Щомісячні звіти спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення громадської експертної ради з питань індексації при Кабінеті Міністрів України публікуються в газеті "Урядовий кур'єр".  
89. Щомісячні звіти регіональних органів виконавчої влади в галузі статистики про результати спостережень за зміною цін і тарифів на товари та послуги, що реалізуються населенню, та про результати спостережень за зміною рівнів заробітної плати працівників галузей народного господарства, а також рішення регіональних громадських експертних рад з питань індексації публікуються в друкованих засобах масової інформації того органу, при якому створені ці експертні ради, і за його рахунок.  
90. Глава 5. Заключні положення  
91. Стаття 18. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян  
92. Контроль за додержанням законодавства про індексацію грошових доходів громадян здійснюється відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування, профспілками та їх об'єднаннями.  
93. Стаття 19. Відповідальність за порушення законодавства про індексацію грошових доходів громадян  
94. За порушення законодавства про індексацію грошових доходів громадян винні особи притягаються до відповідальності відповідно до законів.  
95. Стаття 20. Порядок вирішення спорів з питань індексації грошових доходів громадян  
96. Спори, що виникають з питань індексації грошових доходів громадян, вирішуються у судовому порядку.  
97. Глава 6. Прикінцеві положення  
98. 1. Цей Закон набуває чинності з 1 січня 2002 року.  
99. 2. Акти законодавства України до приведення у відповідність з цим Законом діють у частині, що не суперечить його нормам.  
100. 3. Кабінету Міністрів України: внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів у відповідність із цим Законом; привести свої рішення в відповідність цьому Закону; забезпечити перегляд і скасування органами виконавчої влади прийнятих ними нормативно-правових актів, що не відповідають цьому Закону."