Кількість абзаців - 72 Розмітка (ліва колонка)


Про Рекомендації парламентських слухань "Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні" (Друге читання)

0. Проект
П О С Т А Н О В А ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ
 
1. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні»
 
2. Зважаючи на висновки та пропозиції учасників парламентських слухань «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні», Верховна Рада України постановляє:
 
3. 1. Схвалити Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні», що додаються.
 
4. 2. Кабінету Міністрів України до 1 лютого 2014 року проінформувати Верховну Раду України про стан реалізації зазначених Рекомендацій парламентських слухань.
 
5. 3. Апарату Верховної Ради України забезпечити в установленому порядку видання збірки матеріалів за результатами цих парламентських слухань.
 
6. 4. Контроль за виконанням цієї Постанови покласти на Комітет Верховної Ради України з питань культури і духовності.
 
7. 5. Ця Постанова набирає чинності з дня її прийняття.
 
8. СХВАЛЕНО
Постановою Верховної Ради України
від №
 
9. РЕКОМЕНДАЦІЇ
парламентських слухань «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні»
 
10. Учасники парламентських слухань «Проблеми розвитку українського книговидавництва, книгорозповсюдження та перспективи підтримки книгочитання в Україні», які відбулися 15 травня 2013 року, обговоривши стан і тенденції розвитку українського книговидання і книгорозповсюдження та усвідомлюючи необхідність розв’язання проблем, що склалися у книговидавничій галузі й суспільстві у зв’язку з недооцінкою впливу книги та читання на його розвиток, наголошують на необхідності здійснення державою низки комплексних системних заходів для їх невідкладного вирішення.
 
11. В умовах розвитку інформаційного суспільства Україна потребує формування цілісної державної політики, спрямованої на розвиток вітчизняного книговидання з метою максимального задоволення потреб громадян у їхньому культурно-освітньому та науково-інтелектуальному розвитку, забезпечення захисту національного інформаційного простору; конкурентоспроможності української книги як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках шляхом використання суб’єктами видавничої справи нових технологій книговидання і поліпшення змістовного наповнення та якості поліграфічного виконання української книжкової продукції.
 
12. Аналізуючи стан розвитку національного книговидання та книгорозповсюдження, учасники парламентських слухань відзначили суттєві проблеми, які стримують розвиток цієї сфери. Це, насамперед, відсутність державної науково обґрунтованої стратегічної політики, зорієнтованої на системний розвиток українського книговидання.
 
13. Недостатня увага держави до книги як стратегічного інструменту формування особистості, громадянина, нації, стала однією з причин інтелектуальної та культурної деградації українського суспільства. Звідси – стрімке скорочення кадрового потенціалу, спроможного до свідомого і професійного проведення нагальних реформ.
 
14. Серед іншого, учасники парламентських слухань констатують:
 
15. - відсутність з боку держави тематичного, економічного і фінансового моніторингу стану книжкового ринку України з метою визначення існуючих тенденцій його розвитку;
 
16. - дискриміноване становище книги українською мовою в асортименті та обсягах продукції більшості книгарень та свідоме витіснення іноземними власниками книготоргівельних мереж української книги з книготоргівельного обігу, а відтак і з процесу читання загалом;
 
17. - неякісна законодавча база, зокрема, щодо оренди видавництвами, книгарнями, бібліотеками приміщень у будівлях, що належать до державної чи комунальної власності;
 
18. - згортання інвестицій у видавничу галузь та унеможливлення кредитування видавничих проектів, що спричиняє обмеження фінансового потенціалу галузі лише власними обіговими коштами суб’єктів видавничої справи, які працюють на книжковому ринку України;
 
19. - недостатнє бюджетне фінансування бібліотек для поповнення їхніх фондів вітчизняною літературою, як наслідок, 95% видань, що виходять друком в Україні, є інтелектуально-культурним продуктом, недоступним для пересічного громадянина.
 
20. Усі ці чинники створюють об’єктивні передумови для інших негативних явищ в українському книговиданні. Це – істотне зменшення обсягів і накладів вітчизняної видавничої продукції та суттєве зростання собівартості книжок і, відповідно, зменшення можливостей споживання; зниження конкурентоспроможності української книги та стрімке заповнення більшості жанрових ніш українського книжкового ринку імпортованою, в основному з Російської Федерації, книгою; зниження рівня професійної майстерності фахівців у видавничій сфері; прискорення старіння і зношеності технологічного обладнання поліграфічних, у першу чергу, державних, підприємств; втрата переважною частиною населення України інтересу до читання різножанрової вітчизняної літератури, а, відповідно, і розуміння виняткової ролі книги у процесі розвитку людини; системне порушення авторського права внаслідок безкарного її піратського копіювання та розміщення в мережі Інтернет електронного контенту без відповідних дозволів на це авторів і видавців тощо.
 
21. Від стану вітчизняного книговидання та книгорозповсюдження значною мірою залежить виконання бібліотечними установами країни своїх основних функцій – забезпечення інформаційних, науково-дослідницьких, освітніх, культурних, інтелектуальних та інших потреб різних вікових груп громадян України. Однак, на сьогодні через багаторічне недофінансування бібліотечної галузі, зменшення обсягів видавничої продукції і накладів видань до 1-2 тис. примірників більшість книг, виданих в Україні, стали недоступними для користувачів бібліотек. Ресурсне забезпечення бібліотек сьогодні не відповідає потребам і запитам користувачів та потребує значного системного оновлення. Недостатнє поповнення бібліотечних фондів зменшує можливості громадян для реалізації їхніх конституційних прав на вільний доступ до інформації, до надбань вітчизняної та світової літератури, науки і культури та вкрай негативно позначається на моральному, культурному, інтелектуальному розвитку українського народу.
 
22. Невирішеною залишається проблема розбудови вітчизняної книготорговельної мережі. Це позбавляє видавництва можливості реалізації виготовленої друкованої продукції та отримання оборотних коштів для продовження й нарощування виробництва, а отже, веде до згортання вітчизняного книжкового ринку.
 
23. На думку учасників парламентських слухань, для повернення книзі та читанню притаманної їм ролі найбільш впливових чинників формування кращих якостей людської особистості необхідно визначити книговидавничу галузь України національним стратегічним пріоритетом.
 
24. Враховуючи те, що розуміння існуючих проблем та об’єктивний аналіз стану галузі вимагають здійснення низки системних заходів (соціальних, економічних, правових, матеріально-технічних та інших), спрямованих на регулювання й управління у сфері книговидання, книгорозповсюдження й споживання книги в умовах формування книжкового ринку та інформатизації суспільства, учасники парламентських слухань р е к о м е н д у ю т ь:
 
25. Верховній Раді України:
 
26. внести зміни до Податкового кодексу України з метою подовження режиму пільгового оподаткування суб’єктів видавничої справи на період до досягнення Україною середньостатистичних показників, характерних для європейських країн (не менше трьох книжок на одну особу в рік);
 
27. вирішити питання щодо приєднання України до Флорентійської угоди і Найробського протоколу, що звільнило б від митного та інших ввізних зборів книги, інші видання та документи з питань освіти, науки, культури;
 
28. внести зміни до Закону України «Про здійснення державних закупівель» з метою здійснення закупівлі літератури, періодичних видань та друкованих матеріалів для поповнення фондів бібліотек без проходження тендерних процедур, що сприятиме оперативному і своєчасному комплектуванню бібліотек;
 
29. внести зміни до Закону України «« в частині, що стосується встановлення нормативів по забезпеченню книготорговельними послугами населення залежно від його чисельності, передбачивши при наданні дозволу на реєстрацію суб’єкта книготорговельної діяльності обов’язкову присутність в асортименті та обсягах не менше 50 % видавничої продукції українського виробництва;
 
30. сприяти удосконаленню законодавства щодо адміністративного, митного, податкового регулювання діяльності суб’єктів видавничої справи та механізмів контролю за ввезенням імпортованих книг на територію України;
 
31. сприяти удосконаленню законодавства щодо системи обов’язкового примірника документів, зокрема, щодо скорочення кількості обов’язкових примірників та удосконалення механізмів застосування штрафних санкцій до порушників законодавства.
 
32. Кабінету Міністрів України:
 
33. розробити й затвердити Державну цільову національно-культурну програму популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 – 2018 роки, передбачивши в ній подовження режиму пільгового оподаткування суб’єктів видавничої справи на час дії Програми;
 
34. передбачати у проектах законів про Державний бюджет України на наступні роки кошти на реалізацію Державної цільової національно-культурної програми популяризації вітчизняної видавничої продукції та читання на 2014 – 2018 роки;
 
35. розглянути можливість напрацювання змін до Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо непоширення процедури закупівель на підготовку і виготовлення видавничої продукції, пов’язаних із продовженням виконання видавничих проектів, у т. ч. багатотомних видань (зокрема енциклопедичних);
 
36. вживати заходів з розширення міжнародного співробітництва у сфері книговидання та книгорозповсюдження, популяризації української книги за межами країни, в тому числі за рахунок встановлення системи державних грантів на переклади творів українських авторів мовами світу;
 
37. розробити механізм спеціального режиму кредитування підприємств видавничої галузі, який передбачатиме покриття облікової ставки Національного банку України за рахунок коштів державного бюджету при наданні кредитних ресурсів комерційними банками;
 
38. розробити та внести до Верховної Ради України проект закону, який забезпечить захист українського книжкового ринку від неконтрольованого імпорту за допомогою механізму квот;
 
39. розробити та внести до Верховної Ради України проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав, який передбачатиме вдосконалення механізмів боротьби з незаконним використанням літературних та інших творів, а також об’єктів суміжних прав (зокрема, аудіокниг) у цифровому середовищі;
 
40. забезпечувати фінансову підтримку книжковим виставкам та ярмаркам в Україні, а також, в контексті формування позитивного іміджу держави за її межами, адресну підтримку вітчизняним суб’єктам видавничої справи для їхньої участі у міжнародних виставкових заходах;
 
41. вживати заходів для забезпечення фінансування робіт за Державною цільовою національно-культурною програмою створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-ХХІ» на 2014 та наступні роки;
 
42. запровадити дієві механізми реалізації визначених законодавством норм щодо доставляння суб’єктами видавничої діяльності обов’язкових примірників друкованих і електронних видань до бібліотек, включно з обов’язковістю складання актів про їх прийом-передачу;
 
43. розглянути питання про надання бібліотекам можливості здійснювати закупівлю літератури не за кодами капітальних вкладень, а також передплату доступу до електронних баз зарубіжної наукової інформації без тендерних процедур;
 
44. сприяти встановленню окремою захищеною статтею фіксованих щорічних відсотків видатків з державного і місцевих бюджетів на поповнення бібліотечних фондів та підключення публічних бібліотек до світової комп‘ютерної мережі Інтернет;
 
45. відновити в переліку закладів культури, освітніх та наукових закладів, до яких надсилаються документи та видання у рамках міжнародного обміну, що звільняються від оподаткування митом, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.12 № 486 Національну бібліотеку України імені В. І. Вернадського, Львівську національну наукову бібліотеку імені Василя Стефаника та інші установи НАН України, які провадять інтенсивний міжнародний книгообмін;
 
46. сприяти спрощенню митного оформлення літератури, що надходить за міжнародним книгообміном, скасування для бібліотек оплати цієї процедури;
 
47. сприяти встановленню соціальних тарифів на висвітлення подій, які ставлять за мету популяризацію читання і книг українського виробництва, та обов’язкових нормативів з надання електронними та друкованими ЗМІ часу і площ для популяризації української літератури, зокрема дитячої та юнацької;
 
48. сприяти збільшенню обсягів реклами й інформаційного супроводу української видавничої продукції шляхом встановлення обов’язкових пільгових тарифів на їх розміщення в друкованих і електронних засобах масової інформації державної та інших форм власності;
 
49. розробити дієві механізми залучення інвестицій, а також меценатських і спонсорських коштів у видавничо-поліграфічну галузь;
 
50. сприяти удосконаленню законодавчої та нормативної бази щодо створення електронних версій україномовних книг та забезпечення вільного доступу до них користувачів бібліотек;
 
51. вирішити питання фінансового забезпечення будівництва другої черги сховища державного архіву друку Книжкової палати України;
 
52. сприяти запровадженню спеціальних знижених тарифів для українських видавництв на пересилання книг «Укрпоштою».
 
53. Міністерству культури України:
 
54. розробити Державну програму поповнення та збереження бібліотечних фондів до 2018 року з передбаченням умов для стабільного комплектування бібліотек вітчизняною книговидавничою продукцією;
 
55. розробити державну цільову соціальну програму «Бібліобус» з надання бібліотечно-інформаційних послуг сільському населенню;
 
56. сприяти створенню Центру дитячого читання на базі Національної бібліотеки України для дітей;
 
57. сприяти створенню інформаційно-бібліографічної системи «Електронна централізована каталогізація», що дозволить Книжковій палаті України забезпечити бібліотеки всіх рівнів бібліографічними записами на друковані та електронні вітчизняні видання у міжнародних комунікативних форматах.
 
58. Державному комітету телебачення і радіомовлення України:
 
59. проаналізувати ефективність запроваджених з 1 липня 2004 року пільг у видавничій сфері та надати відповідні інформаційно-аналітичні матеріали Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності та Кабінету Міністрів України, зокрема, щодо спрямування суб‘єктами господарювання вивільнених коштів на розширення асортименту та обсягів видання літератури, технічне переоснащення матеріально-технічної бази підприємств видавничо-поліграфічного комплексу;
 
60. проаналізувати дотримання міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями вимог щодо сприяння розвитку та забезпечення функціонування об‘єктів роздрібної торгівлі книжковою продукцією, визначених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.06.2008 №902-р, та надати відповідну інформацію Комітету Верховної Ради України з питань культури і духовності та Кабінету Міністрів України;
 
61. розробити та запровадити у практику систему щорічної звітності обласних державних адміністрацій щодо питань, які стосуються стану надання книготорговельних послуг і читання в розрізі регіону, наявності видань вітчизняного виробника в асортименті суб’єктів книготорговельної діяльності та фінансування з місцевих бюджетів закупівель літератури вітчизняного книговиробника для поповнення фондів бібліотек, забезпечення системної присутності в місцевих друкованих та електронних ЗМІ всіх форм власності спеціальних рубрик і циклів передач, присвячених книзі і читанню, їх впливу на розвиток людської особистості і суспільства в цілому;
 
62. удосконалити систему збору та обробки інформації про потребу у книжковій продукції, що випускається за програмою «Українська книга», з урахуванням читацького попиту та замовлень бібліотек, а також забезпечити прозорість фінансування видатків за цією програмою;
 
63. посилити контроль за своєчасним виконанням договорів на випуск книжкової продукції, вжити відповідних заходів впливу до виконавців державного замовлення та вирішення питання стягнення боргів у судовому порядку;
 
64. сприяти створенню єдиної національної довідково-інформаційної системи книжкового простору України з метою запровадження постійного моніторингу тематичного, економічного і фінансового стану книжкового ринку України для визначення тенденцій його розвитку та забезпечення контролю за динамікою змін, що відбуваються;
 
65. сприяти започаткуванню видання серій малозатратних рейтингових книг для дітей і підлітків та творів художньої літератури, що вивчаються за шкільною програмою, накладами, достатніми для забезпечення мережі публічних бібліотек (15-20 тис. прим.);
 
66. сприяти відновленню мережі муніципальних книгарень на торгівельних площах, що знаходяться в державній чи комунальній власності, зокрема, у районних центрах, містах обласного підпорядкування та сільській місцевості;
 
67. сприяти формуванню на базі Книжкової палати України депозитарію електронних копій періодичних видань України шляхом збирання електронних оригінал-макетів видань;
 
68. сприяти створенню на базі Української академії друкарства Центру післядипломної освіти для працівників книжкової торгівлі.
 
69. Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським, районним державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування:
 
70. забезпечувати неухильне дотримання вимог Закону України «Про посилення захисту майна редакцій засобів масової інформації, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження, творчих спілок», зокрема щодо заборони відчуження приміщень, в яких перебувають редакції засобів масової інформації, друкарні, видавництва, книгарні, підприємства книгорозповсюдження, засновниками яких є органи державної влади, місцевого самоврядування, об'єднання громадян, державні науково-дослідні установи, навчальні заклади, трудові колективи, а також творчі спілки;
 
71. сприяти організації виїзних книжкових виставок та ярмарок у районних центрах та малих містах з метою популяризації української книжкової продукції, зокрема книжкової продукції місцевих видавництв.