Кількість абзаців - 98 Розмітка (ліва колонка)


Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства ''Укртелеком'' (Друге читання)

0. Проект ЗАКОН УКРАЇНИ Про особливості приватизації відкритого акціонерного товариства "Укртелеком"  
1. Приватизація відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" (далі - Укртелеком) здійснюється згідно з законодавством України про приватизацію з урахуванням особливостей, визначених цим Законом.  
2. Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ  
3. Стаття 1. Визначення термінів  
4. Для цілей цього Закону наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
5. відкриті торги - конкурентний спосіб продажу пакету акцій, за яким переможцем визначається учасник, який відповідає кваліфікаційним вимогам та запропонував найвищу ціну;  
6. промисловий інвестор - це вітчизняний чи іноземний інвестор або їх об'єднання, які є оператором електрозв'язку, або учасником яких є оператор електрозв'язку, що мають досвід діяльності в галузі електрозв'язку не менше трьох років. Промисловим інвестором не може бути компанія, зареєстрована в офшорній зоні.  
7. Стаття 2. Мета Закону  
8. Згідно з цим Законом метою приватизації Укртелекому є:  
9. прискорення розвитку мереж електрозв'язку в Україні, їх технічне переоснащення і модернізація шляхом залучення в процесі приватизації вітчизняних та іноземних інвестицій;  
10. задоволення потреб споживачів у послугах електрозв'язку, доведення якості цих послуг до міжнародних стандартів, збільшення надходжень коштів до Державного бюджету України;  
11. підвищення конкурентоспроможності Укртелекому на ринку послуг електрозв'язку;  
12. розширення можливостей споживачів в забезпеченні доступу до мережі Інтернет.  
13. Стаття 3. Особливі принципи приватизації  
14. Особливими принципами приватизації Укртелекому є:  
15. заборона перепрофілювання;  
16. закріплення у державній власності пакета акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція;  
17. продажу пакета акцій у розмірі не менше 25 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція на відкритих торгах промисловому інвестору.  
18. Стаття 4. Об'єкт приватизації  
19. Об'єктом приватизації згідно з цим Законом є акції Укртелекому.  
20. Стаття 5. Суб'єкти приватизації  
21. Суб'єктами приватизації згідно з цим Законом є:  
22. Кабінет Міністрів України;  
23. Фонд державного майна України;  
24. центральний орган виконавчої влади в галузі зв'язку та інформатизації України, що є засновником Укртелекому (далі - засновник Укртелекому);  
25. покупці, визнані такими відповідно до статті 8 Закону України "Про приватизацію державного майна";  
26. посередники;  
27. уповноважені особи, радники та експерти.  
28. Стаття 6. Уповноважені особи, радники та експерти  
29. У процесі приватизації Укртелекому для підготовки і здійснення продажу акцій Укртелекому залучаються уповноважені особи, радники та експерти, що мають міжнародний авторитет, відбір яких здійснюється на конкурсних засадах в установленому порядку.  
30. Оплата послуг уповноважених осіб, радників та експертів здійснюється за рахунок позабюджетного Державного фонду приватизації.  
31. Розділ ІІ. ПОРЯДОК ПРИВАТИЗАЦІЇ УКРТЕЛЕКОМУ  
32. Стаття 7. Порядок приватизації  
33. Порядок приватизації передбачає:  
34. прийняття рішення про приватизацію;  
35. опублікування інформації про прийняття рішення про приватизацію;  
36. утворення координаційної комісії з підготовки до продажу акцій;  
37. відбір уповноважених осіб, радників та експертів;  
38. затвердження умов приватизації;  
39. проведення експертної оцінки пакетів акцій, щодо яких прийнято рішення про продаж;  
40. продаж акцій.  
41. Стаття 8. Прийняття рішення про приватизацію  
42. Рішення про приватизацію Укртелекому приймається Кабінетом Міністрів України за поданням Фонду державного майна України та публікується в газеті "Урядовий кур'єр".  
43. Стаття 9. Координаційна комісія з підготовки до продажу акцій  
44. 1. Кабінет Міністрів України за поданням Фонду державного майна України протягом місяця з дня прийняття рішення про приватизацію Укртелекому утворює Координаційну комісію з підготовки до продажу акцій (далі - Комісія) і визначає її повноваження.  
45. До складу Комісії за принципом однакового представництва входять представники Верховної Ради України (за поданням Голови Верховної Ради України), Кабінету Міністрів України, Фонду державного майна України, засновника Укртелекому, Антимонопольного комітету України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України, Міністерства оборони України, Служби безпеки України та трудового колективу Укртелекому.  
46. Порядок діяльності Комісії визначається положенням, що затверджується Кабінетом Міністрів України. Керівник комісії призначається Кабінетом Міністрів України.  
47. За рішенням Комісії до її роботи можуть залучатися представники уповноважених осіб, радників та експертів з правом дорадчого голосу.  
48. 2. Комісія у тримісячний строк з дня утворення:  
49. проводить конкурсний відбір уповноважених осіб, радників та експертів;  
50. розробляє, з урахуванням пропозицій радників та експертів, умови приватизації Укртелекому, в тому числі визначає розміри пакетів акцій, способи та строки їх продажу, а також кваліфікаційні вимоги, що застосовуються для визначення промислового інвестора.  
51. 3. Рішення Комісії щодо умов приватизації Укртелекому затверджується Кабінетом Міністрів України.  
52. Стаття 10. Пільговий продаж акцій Укртелекому  
53. Пільговий продаж акцій Укртелекому здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.  
54. Стаття 11. Продаж пакету акцій Укртелекому на відкритих торгах  
55. Відкриті торги проводяться Фондом державного майна України з урахуванням таких умов:  
56. у відкритих торгах може приймати участь тільки промисловий інвестор;  
57. до продажу на відкритих торгах пропонується пакет акцій не менше 25 відсотків плюс одна акція статутного фонду Укртелекому;  
58. для претендентів на участь у відкритих торгах визначаються кваліфікаційні вимоги, а також перелік підтверджуючих документів, які повинен подати покупець;  
59. засобом платежу є виключно грошові кошти;  
60. розрахунки за придбані акції здійснюються згідно з чинним законодавством.  
61. Термін оплати вартості акцій не повинен перевищувати тридцяти днів від дня укладення договору купівлі-продажу пакету акцій.  
62. Продаж пакету акцій Укртелекому, придбаних на відкритих торгах, оформлюється шляхом укладання договору купівлі-продажу акцій між продавцем та покупцем.  
63. Покупець набуває право власності на акції, придбані на відкритих торгах, відповідно до законодавства України.  
64. Розділ ІІІ. ЗАХИСТ ІНТЕРЕСІВ ДЕРЖАВИ  
65. Стаття 12. Особливості користування послугами зв'язку  
66. Користування послугами електрозв'язку, що надаються Укртелекомом, не може бути заборонено або обмежено стосовно державних органів, які забезпечують національну безпеку та оборону України.  
67. На період надзвичайного стану чи надзвичайних ситуацій загальнодержавного масштабу оперативне управління мережами здійснює держава в порядку, визначеному чинним законодавством.  
68. Стаття 13. Управління державними корпоративними правами  
69. Управління пакетом акцій у розмірі 50 відсотків статутного фонду Укртелекому плюс одна акція, що закріплені за державою, здійснюється за рішенням Кабінету Міністрів України.  
70. Стаття 14. Використання коштів, отриманих від приватизації  
71. Кошти, отримані від продажу акцій Укртелекому, спрямовуються до позабюджетного Державного фонду приватизації і розподіляються таким чином:  
72. 30 відсотків перераховуються товариству як інвестиція на розвиток мереж електрозв'язку в Україні та на їх технічне переоснащення;  
73. 60 відсотків коштів розподіляються відповідно до чинних Закону України "Про Державний бюджет України" та Державної програми приватизації;  
74. 10 відсотків коштів перераховуються Міністерству оборони України виключно на фінансування цифрових систем зв'язку.  
75. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ  
76. 1. У зв'язку з прийняттям цього Закону внести зміни до таких Законів України:  
77. 1) у Законі України "Про приватизацію державного майна" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст.143; 1997 р., N 9, ст. 71):  
78. а) абзац тринадцятий частини другої статті 2 після слів "врахування особливостей приватизації об'єктів" доповнити словом "зв'язку";  
79. б) в абзаці сьомому пункту "а" частини другої статті 5 слова "та об'єкти, що становлять загальнодержавну систему зв'язку" виключити.  
80. 2) у Законі України "Про зв'язок" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., N 20, ст. 143; 1997 р., N 9, ст. 71):  
81. а) абзац дев'ятнадцятий статті 1 виключити;  
82. б) статтю 8 виключити;  
83. в) частину другу та третю статті 19 виключити;  
84. г) статтю 11 викласти в наступній редакції:  
85. "Право на пересилання грошових переказів, пересилання листів вагою до двадцяти грамів, поштових карток, виплату та доставку пенсій, грошової допомоги малозабезпеченим громадянам належить виключно державним підприємствам зв'язку.  
86. З метою забезпечення національної безпеки та оборони держави право на технічне обслуговування та експлуатацію первинних мереж (крім місцевих мереж) та супутникових систем телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування належить виключно відкритому акціонерному товариству "Укртелеком". Дія цієї частини не поширюється на супутникові системи телефонного зв'язку в мережах зв'язку загального користування, які мають наземну станцію спряження на території України та створюються або розгортаються за допомогою національних ракет-носіїв або національних космічних апаратів.  
87. Розвиток первинних мереж зв'язку товариство здійснює за планами, узгодженими з центральним органом виконавчої влади в галузі зв'язку, Міністерством оборони України та Службою безпеки України.  
88. У разі банкрутства товариства переважне право на придбання первинних мереж зв'язку належить державі.  
89. Оператори зв'язку всіх форм власності застосовують у мережах зв'язку загального користування засоби електрозв'язку, за умови їх повного укомплектування обладнанням для зняття інформації з каналів електрозв'язку, відповідно до законодавства" ;  
90. д) частину дев'яту статті 14 викласти у наступній редакції:  
91. "Державні органи, установи та організації, які забезпечують національну безпеку та оборону України мають переважне право на послуги зв'язку і до них не застосовується заборона і обмеження щодо користування первинними мережами зв'язку."  
92. 2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.  
93. 3. Нормативно-правові акти, прийняті до набрання чинності цим Законом, діють у частині, що не суперечить цьому Закону.  
94. 4. Кабінету Міністрів України:  
95. у місячний строк після опублікування Закону привести свої рішення у відповідність із цим Законом;  
96. забезпечити приведення міністерствами та іншими органами виконавчої влади своїх рішень у відповідність із цим Законом;  
97. розробити нормативно-правові акти, передбачені цим Законом.