Кількість абзаців - 485 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до Закону України "Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" (Друге читання)

0. Проект
 
1. ЗАКОН УКРАЇНИ
 
2. Про внесення змін до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (щодо техніко-юридичного вдосконалення виборчого процесу)
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» (Голос України від 31.07.2010 - № 141):
 
5. 1. статтю 3 доповнити новою частиною сьомою такого змісту:
 
6. «7. Військовослужбовці, які мають право голосу на відповідних місцевих виборах згідно зі частиною першою статті 3 цього Закону, голосують на звичайних виборчих дільницях, розташованих за межами військових частин (формувань). Для забезпечення умов для вільного волевиявлення таким військовослужбовцям в день голосування надається відпустка для участі в голосуванні, не менш як на чотири години.»;
 
7. 2. статтю 7 доповнити новою частиною другою такого змісту:
«2. Членам виборчих комісій, іншим особам забороняється вчиняти будь-які дії чи розголошувати відомості, які дають можливість встановити зміст волевиявлення конкретного виборця.»;
 
8. 3. пункт другий частини третьої статті 11 викласти у такій редакції:
 
9. «2) утворення спеціальних виборчих дільниць, що діють на тимчасовій основі; «;
 
10. 4. статтю 11 доповнити новою частиною шостою такого змісту:
«6. Виборчий процес виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів може проводитись одночасно з процесом всеукраїнського чи місцевого референдуму, виборчим процесом виборів Президента України, виборів народних депутатів України тільки у разі, якщо день голосування на відповідних виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів не співпадає з днем голосування на відповідному референдумі чи відповідних виборах Президента України чи народних депутатів України.»;
 
11. 5. пункт 5) частини першої статті 12 доповнити такими словами «від громадських організацій, які зареєстровані у порядку, встановленому цим Законом»;
 
12. 6. частину третю статті 14 доповнити реченням такого змісту:
 
13. «Таке рішення приймається Верховною Радою України не пізніше, ніж у шістдесятиденний строк з дня дострокового припинення повноважень депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради, сільського, селищного, міського голови.»;
 
14. 7. частину сьому статті 15 викласти у такій редакції:
 
15. «7. Центральна виборча комісія шляхом прийняття відповідного рішення оголошує про початок виборчого процесу чергових, перших місцевих виборів, а територіальна виборча комісія - про початок виборчого процесу позачергових, повторних, проміжних місцевих виборів на своєму засіданні, про що зазначається у протоколі засідання комісії. Офіційним оголошенням є прийняття відповідною виборчою комісією рішення про початок виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів. Витяг із протоколу засідання відповідної виборчої комісії про оголошення початку виборчого процесу відповідного виду місцевих виборів оприлюднюється наступного дня після дня оголошення відповідно в загальнодержавних або місцевих засобах масової інформації або в інший визначений нею спосіб.
 
16. Офіційне оголошення шляхом прийняття рішення про початок виборчого процесу здійснюється Центральною виборчою комісією не пізніш як за п'ять днів до дня початку виборчого процесу місцевих виборів, а територіальною виборчою комісією - протягом п'яти днів з дня прийняття рішення про призначення позачергових місцевих виборів, а у разі призначення територіальною виборчою комісією повторних чи проміжних місцевих виборів - одночасно з прийняттям нею такого рішення.»;
 
17. 8. у частині восьмій статті 15 слова «В такому випадку про початок виборчого процесу оголошує Центральна виборча комісія» замінити на «У випадку бездіяльності територіальної виборчої комісії рішення про початок виборчого процесу приймає Центральна виборча комісія»;
 
18. 9. частину дев’яту статті 15 викласти у такій редакції:
 
19. «9. Строки, визначені у цьому Законі, обчислюються в календарних днях; в окремих випадках строки обчислюються в годинах або хвилинах.»;
 
20. 10. статтю 18 викласти у такій редакції:
«Стаття 18. Виборчі дільниці
1. Для підготовки, організації і проведення голосування та підрахунку голосів виборців використовуються звичайні та спеціальні виборчі дільниці, що були утворені на чергових виборах народних депутатів України 28 жовтня 2012 року відповідно до Закону України «Про вибори народних депутатів України» і діють на постійній основі, а також спеціальні дільниці, що діють на тимчасовій основі й утворені відповідно до цього Закону (далі - виборчі дільниці)».
 
21. 2. Спеціальні виборчі дільниці, що діють на тимчасовій основі, утворюються районними, міськими (міст обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районними у містах Києві та Севастополі територіальними виборчими комісіями не пізніш як за тридцять днів до дня виборів на підставі подань районних, районних у містах державних адміністрацій чи виконавчих комітетів міських рад міст обласного (республіканського в Автономній Республіці Крим) значення, форма яких затверджується Центральною виборчою комісією. Зазначені подання повинні надійти до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за тридцять п’ять днів до дня виборів.
 
22. 3. У поданні щодо утворення спеціальної виборчої дільниці, що діє на тимчасовій основі, у відповідному закладі чи установі зазначаються:
 
23. 1) назва закладу чи установи;
 
24. 2) юридична адреса закладу чи установи;
 
25. 3) орієнтовна кількість виборців, що перебуватимуть у закладі чи установі на день голосування;
 
26. 4) наявність відповідного приміщення для голосування та його адреса (у разі якщо адреса приміщення для голосування відмінна від юридичної адреси закладу чи установи);
 
27. 5) зобов'язання керівництва закладу чи установи щодо забезпечення відкритого доступу до приміщення для голосування на членів відповідної виборчої комісії та осіб, які за цим Законом мають право бути присутніми при голосуванні та підрахунку голосів.
 
28. 4. У винятковому випадку утворення нового стаціонарного закладу охорони здоров’я спеціальна виборча дільниця може утворюватися відповідною територіальною виборчою комісією не пізніш як за десять днів до дня виборів у порядку, визначеному цим Законом.
 
29. 5. Відповідна територіальна виборча комісія забезпечує оприлюднення свого рішення про утворення спеціальної виборчої дільниці, що діє на тимчасовій основі у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації не пізніш як на п'ятий день після дня прийняття цього рішення або, у разі неможливості, в інший спосіб у цей же строк.»;
 
30. 11. в пункті 2) частини першої статті 19 слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити на « (у містах з районним поділом)»;
 
31. 12. абзац перший частини шостої статті 20 викласти у такій редакції:
«Повноваження дільничної виборчої комісії починаються з моменту складення присяги не менш як двома третинами її складу, визначеного цим Законом, на засіданні комісії, що проводиться не пізніш як на третій день після дня прийняття рішення про її утворення та закінчуються через десять днів після офіційного оприлюднення результатів виборів. Дільнична виборча комісія припиняє свою діяльність одночасно з припиненням її повноважень.»;
 
32. 13. у частині другій статті 21 слова «що проводяться одночасно» замінити на «якщо процес зазначених виборів чи референдуму проводяться одночасно з процесом відповідних місцевих виборів»;
 
33. 14. у частині четвертій статті 21 слово «керівники» замінити на «працівники»;
 
34. 15. у частині першій статті 22 слова «При цьому від суб'єктів подання, зазначених у пунктах 1, 2 частини другої цієї статті, до складу територіальної виборчої комісії включається не більше 15 кандидатур, а від суб'єктів подання, зазначених у пункті 3 частини другої цієї статті, - не більше трьох кандидатур у порядку, визначеному цією статтею. При цьому відповідні місцеві організації політичних партій, що об'єдналися в одну депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, або місцева організація політичної партії, що сформувала свою депутатську фракцію у Верховній Раді України поточного скликання, можуть подати до складу відповідної територіальної виборчої комісії не більше ніж по три делеговані кандидатури» вилучити;
 
35. 16. у частині другій статті 22 пункт 1) викласти у такій редакції:
 
36. «1) місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання; «;
 
37. 17. у частині другій статті 22 пункт 2) вилучити без зміни нумерації наступного пункту;
 
38. 18. пункт 3) частини другої статті 22 доповнити словами «крім зазначених у пункті 1) частини другої цієї статті»;
 
39. 19. у абзаці першому частини третьої статті 22 слова «у пунктах 1 і 2» замінити на «у пункті 1»;
 
40. 20. абзац другий частини третьої статті 22 викласти у такій редакції:
«До складу територіальної виборчої комісії обов’язково включаються кандидатури, запропоновані суб'єктами подання, зазначеними у пункті 1 частини другої цієї статті.»;
 
41. 21. абзац третій частини третьої статті 22 після слів «яка формує склад відповідної територіальної виборчої комісії» доповнити словами «щодо кожної виборчої комісії окремо»;
 
42. 22. у абзаці третьому частини третьої статті 22 слова «другий день» замінити на «п’ятий день», а також вилучити слова «Жеребкуванням визначається не більше трьох кандидатур, які підлягають включенню до складу територіальної виборчої комісії з числа кандидатур, внесених суб'єктами подання, зазначеними у пункті 3 частини другої цієї статті. Порядок проведення жеребкування визначає Центральна виборча комісія не пізніше дня початку виборчого процесу»;
 
43. 23. частину четверту статті 22 після слів «Такі подання вносяться з наступного дня після дня» доповнити словами «прийняття рішення відповідною виборчою комісією про»;
 
44. 24. у частині сьомій статті 22 слова « (у містах, де утворені районні у місті ради, крім міст Києва та Севастополя)» замінити на « (у містах з районним поділом)»;
 
45. 25. у абзаці першому частини десятої статті 22 слова «не пізніше дня початку виборчого процесу» замінити на «не пізніше, ніж на другий день після дня прийняття рішення відповідною виборчою комісією про оголошення про початок виборчого процесу»;
 
46. 26. у абзаці четвертому частини десятої статті 22 слова «засвідчена в установленому законом порядку» замінити на «засвідчена територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу»;
 
47. 27. частину тринадцяту статті 22 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
48. «Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць, яка залежить від кількості кандидатур від відповідного суб'єкта, що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання для кожної категорії виборчих дільниць визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається відповідною виборчою комісією, яка формує склад територіальної виборчої комісії.»;
 
49. 28. частину сімнадцяту статті 22 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.»;
 
50. 29. частину першу статті 23 викласти у такій редакції:
 
51. «1. Дільнична виборча комісія утворюється відповідною районною, міською (міста обласного, республіканського в Автономній Республіці Крим значення), районною у містах Києві та Севастополі територіальною виборчою комісією не пізніш як за 15 днів до дня виборів у складі голови, заступника голови, секретаря та інших членів комісії за поданнями місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатних або одномандатних мажоритарних виборчих округах, поданнями кандидатів у депутати в одномандатних виборчих округах, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, передбаченими частиною четвертою цієї статті.
 
52. При утворенні дільничної виборчої комісії відповідна територіальна виборча комісія своїм рішенням визначає осіб, які підлягають включенню до складу відповідної дільничної виборчої комісії, з числа кандидатур, поданих суб'єктами подання, шляхом жеребкування щодо кожної дільничної виборчої комісії окремо.
 
53. Щодо кандидатур, поданих місцевими організаціями політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, жеребкування не проводиться. Не менше, ніж по одній кандидатурі від таких суб’єктів подання включаються до складу кожної дільничної виборчої комісії, за умови наявності відповідних подань.»;
 
54. 30. у абзаці першому частини четвертої статті 23 слова «Місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному» замінити на «Місцева організація політичної партії, про утворення депутатської фракції якої оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, місцева організація партії, кандидати в депутати від якої зареєстровані у багатомандатному або одномандатному мажоритарному»;
 
55. 31. частину шосту статті 23 викласти у такій редакції:
 
56. «6. Територіальні виборчі комісії одночасно з утворенням відповідної дільничної виборчої комісії призначають голову, заступника голови, секретаря такої дільничної виборчої комісії.
 
57. Кожний суб'єкт подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій, від якого включені кандидатури до складу дільничних виборчих комісій, має право на пропорційну частку кожної категорії керівних посад у дільничних виборчих комісіях окремо малих, середніх, великих виборчих дільниць, яка залежить від кількості кандидатур від відповідного суб'єкта, що ввійшли до складу виборчих комісій. Частка керівних посад для кожного суб'єкта подання для кожної категорії виборчих дільниць визначається відповідно до кількості кандидатур, включених від цього суб'єкта подання до складу виборчих комісій кожної категорії виборчих дільниць, у відношенні до загальної кількості осіб, включених до складу виборчих комісій відповідної категорії виборчих дільниць. Розподіл керівних посад між суб'єктами подання кандидатур до складу дільничних виборчих комісій у межах часток, визначених відповідно до цієї частини, визначається відповідною виборчою комісією, яка формує склад дільничної виборчої комісії.»;
 
58. 32. у частині восьмій статті 23 слова «з обов'язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі» замінити на «з обов'язковим включенням до складу комісії кандидатур від місцевих організацій політичних партій, про утворення депутатських фракцій яких оголошено на першій черговій сесії Верховної Ради України поточного скликання, від місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному або одномандатному мажоритарному виборчому окрузі»;
 
59. 33. частину дев’яту статті 23 вилучити;
 
60. 34. частину десяту статті 23 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Особа, яка подала заяву про складення повноважень, продовжує виконувати обов'язки голови, заступника голови, секретаря, члена виборчої комісії до моменту прийняття відповідного рішення комісією, яка утворила таку комісію.»;
 
61. 35. пункт 10) частини другої статті 25 після слів «виготовлення бланків» доповнити словами «протоколів та іншої»;
 
62. 36. пункт 12) частини другої статті 25 викласти у такій редакції:
 
63. «12) реєструє офіційних спостерігачів від громадських організацій, від суб'єктів виборчого процесу по виборах депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, районної ради відповідно до цього Закону, веде на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці облік офіційних спостерігачів іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією; «;
 
64. 37. пункт 15) частини четвертої статті 25 викласти у такій редакції:
 
65. «15) реєструє офіційних спостерігачів від кандидатів у депутати відповідної сільської, селищної ради та кандидатів на посаду сільських, селищних голів, від громадських організацій, веде облік офіційних спостерігачів від, іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією; «;
 
66. 38. пункт 22) частини четвертої статті 25 вилучити;
 
67. 39. пункт 9) частини п’ятої статті 25 після слів «передає їх дільничним» доповнити словом «територіальним»;
 
68. 40. пункт 16) частини п’ятої статті 25 викласти у такій редакції:
 
69. «16) реєструє офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу на виборах до міської, районної у місті ради, від громадських організацій згідно з цим Законом, веде облік офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій, зареєстрованих Центральною виборчою комісією; «;
 
70. 41. пункт 27) частини п’ятої статті 25 вилучити;
 
71. 42. частину одинадцяту статті 25 після слів «районні у місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
 
72. 43. пункт 4) частини другої статті 26 викласти у такій редакції:
 
73. «4) завчасно вручає або надсилає кожному виборцю отримані від органу ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення із зазначенням дати проведення місцевих виборів, адреси приміщення для голосування, часу початку і закінчення голосування; «;
 
74. 44. у частині першій статті 27 слова «в порядку, визначеному Центральною виборчою комісією» вилучити;
 
75. 45. частину другу статті 27 викласти у такій редакції:
 
76. «2. Засідання виборчої комісії скликається головою виборчої комісії, в разі його відсутності - заступником голови, а в разі відсутності голови та його заступника - секретарем комісії. У разі необхідності засідання виборчої комісії може бути скликане за рішенням виборчої комісії вищого рівня.»;
 
77. 46. частину третю статті 27 викласти у такій редакції:
 
78. «3. Перше засідання виборчої комісії скликається не пізніш як на третій день з дня формування її складу (утворення), а наступні - у разі необхідності. У разі утворення виборчої комісії одночасно з утворенням виборчої дільниці, перше засідання комісії скликається не пізніше наступного дня після дня її утворення.»;
 
79. 47. абзаци другий та третій частини четвертої статті 27 вилучити;
 
80. 48. частину шосту статті 27 викласти у такій редакції:
 
81. «6. Членам виборчої комісії надаються проекти рішень комісії та необхідні матеріали, як правило, не пізніше останнього дня перед днем проведення засідання комісії, однак не пізніш як до початку засідання.»;
 
82. 49. частину восьму статті 27 викласти у такій редакції:
 
83. «8. Виборча комісія на вимогу трьох членів комісії, а також за рішенням виборчої комісії вищого рівня або суду зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, не пізніш як у триденний строк від дня заявлення вимоги або прийняття зазначеного рішення, але не пізніше дня голосування, а у день голосування, крім дільничної виборчої комісії, - невідкладно. Дільнична виборча комісія зобов'язана розглянути на своєму засіданні питання, що належать до її повноважень, на вимогу зазначених членів комісії у день голосування або за рішенням виборчої комісії вищого рівня чи суду, прийнятого в день голосування, невідкладно після закінчення голосування.»;
 
84. 50. у частині дев’ятій статті 27 слова «у приміщенні виборчої дільниці, де проводиться голосування» замінити на «у приміщеннях виборчої дільниці»;
 
85. 51. пункт 5) частини дев’ятої статті 27 викласти у такій редакції:
 
86. «5) офіційні спостерігачі від громадських організацій, іноземних держав і міжнародних організацій (не більше двох осіб від однієї організації); «;
 
87. 52. частину дев’яту статті 27 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
88. «Працівники правоохоронних органів здійснюють охорону правопорядку в день голосування та при підрахунку голосів лише поза межами приміщення для голосування. У випадку виникнення фактів порушень правопорядку голова, заступник голови чи секретар комісії може запросити працівника правоохоронних органів для вчинення дій з відновлення правопорядку і лише на час, необхідний для вчинення таких дій.»;
 
89. 53. частину десяту статті 27 викласти у такій редакції:
 
90. «10. Виборча комісія може прийняти мотивоване рішення про позбавлення права бути присутніми на засіданні осіб, зазначених у пунктах 3-6 частини дев’ятої цієї статті, якщо вони протиправно перешкоджають його проведенню. Таке рішення приймається не менше ніж двома третинами голосів від складу комісії.»;
 
91. 54. частину одинадцяту статті 27 викласти у такій редакції:
 
92. «11. На засіданні виборчої комісії ведеться протокол засідання, який веде секретар комісії. За відсутності секретаря комісії чи у разі невиконання ним своїх повноважень на засіданні комісія обирає зі свого складу секретаря засідання, який виконує обов'язки секретаря комісії на відповідному засіданні та при оформленні документів засідання. Протокол засідання комісії підписується головуючим на засіданні та секретарем комісії (чи секретарем засідання). Протокол засідання комісії надається для ознайомлення членам комісії не пізніше наступного засідання комісії, при цьому член комісії має право його підписати. Протокол засідання комісії надається для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.»;
 
93. 55. частину тринадцяту статті 27 доповнити таким реченням «Перший примірник акта чи протоколу надається для ознайомлення суб'єкту виборчого процесу на його вимогу не пізніше наступного засідання комісії.»;
 
94. 56. у частині чотирнадцятій статті 27 слова «від присутніх членів» замінити на «від складу»;
 
95. 57. частини п’ятнадцяту та шістнадцяту статті 27 викласти у такій редакції:
 
96. «15. Рішення виборчої комісії з розглянутого питання повинно містити: найменування комісії, найменування рішення, час, дату та місце його прийняття і порядковий номер, мотивувальну частину з посиланням на обставини, що зумовили розгляд питання на засіданні комісії, посилання на положення нормативно-правових актів або рішення (положення рішень) Центральної виборчої комісії чи територіальної виборчої комісії або судові рішення, якими керувалася комісія при прийнятті рішення, резолютивну частину.
 
97. Рішення виборчої комісії підписується головуючим на засіданні. Зміст та номер рішення повинні бути відображені у протоколі відповідного засідання комісії.
 
98. Рішення виборчої комісії вивішується на стенді офіційних матеріалів комісії для загального ознайомлення не пізніше ранку наступного дня після дня її прийняття, а прийнята напередодні дня голосування, у день голосування та під час встановлення результатів голосування, - не пізніше ніж через чотири години після завершення засідання виборчої комісії. Таке рішення у цей же строк доводиться також до відома суб'єктів виборчого процесу, яких воно стосується. Копія рішення, засвідчена головою комісії чи його заступником і секретарем комісії та скріплена печаткою комісії, не пізніше ніж через чотири години після її прийняття, а в день голосування - невідкладно, видається суб'єкту виборчого процесу, якого вона стосується, на його вимогу. Стенд офіційних матеріалів комісії обладнується в приміщенні комісії у місці, вільно доступному для відвідувачів.
 
99. 16. Член виборчої комісії, який бере участь у її засіданні та не згоден з рішенням, прийнятим комісією, має право протягом двох днів після засідання, на якому було прийнято рішення, у письмовій формі висловити окрему думку, що додається до відповідного протоколу засідання виборчої комісії.»;
 
100. 58. частину двадцять третю статті 27 після слів «та територіальні виборчі комісії можуть залучати» доповнити словами «на підставі цивільно-правових договорів»;
 
101. 59. абзац перший частини третьої статті 28 після слів «виконувати свої повноваження у виборчій комісії на платній основі» доповнити словами «на підставі цивільно-правового договору між ними і виборчою комісією»;
 
102. 60. пункт 4) частини п’ятої статті 28 викласти у такій редакції:
 
103. «4) безперешкодно відвідувати приміщення виборчих комісій, знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є, та дільничних виборчих комісій на відповідній території; «;
 
104. 61. пункт третій частини шостої статті 28 викласти у такій редакції:
 
105. «3) безперешкодно відвідувати приміщення виборчої комісії, знайомитися з документами виборчої комісії, членом якої він є; «;
 
106. 62. частину п’ятнадцяту статті 28 після слів «соціальних виплат» доповнити словом «пенсій»;
 
107. 63. пункт 2) частини четвертої статті 29 викласти у такій редакції:
 
108. «2) внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії; «;
 
109. 64. у пункті 6) частини четвертої статті 29 слова «уповноваженою особою ініціативної групи» замінити на «уповноваженою особою суб’єкта процесу»;
 
110. 65. пункт 7) частини четвертої статті 29 вилучити;
 
111. 66. пункт 8) частини четвертої статті 29 викласти у такій редакції:
 
112. «8) систематичним невиконанням покладених на нього обов'язків або одноразовим грубим порушенням ним законодавства України про місцеві вибори, що встановлено рішенням суду або рішеннями виборчої комісії, яка утворила відповідну комісію (сформувала її склад); «;
 
113. 67. у пункті 11) частини четвертої статті 29 слово «всеукраїнського» вилучити;
 
114. 68. частини шосту та сьому статті 29 викласти у такій редакції:
 
115. «6. У разі зменшення кількісного складу виборчої комісії нижче від мінімальних меж, встановлених відповідно статтями 22 і 23 цього Закону, відповідна виборча комісія, яка сформувала (утворила) цю виборчу комісію, протягом двох днів, але не пізніш як напередодні дня виборів, включає до її складу інших осіб замість тих, повноваження яких припинено у порядку, встановленому цим Законом, із тим, щоб кількісний склад такої виборчої комісії відповідав її мінімальній кількості.
 
116. У разі дострокового припинення повноважень усього складу виборчої комісії відповідна виборча комісія, яка сформувала (утворила) цю виборчу комісію, протягом трьох днів, але не пізніш як напередодні дня виборів, затверджує новий склад виборчої комісії у порядку, визначеному статтями 22 та 23 цього Закону, для відповідного виду виборчої комісії. Суб'єкти подання кандидатур до складу виборчої комісії вносять відповідні подання не пізніше, ніж на другий день з дня дострокового припинення повноважень виборчої комісії.
 
117. 7. У разі дострокового припинення повноважень члена виборчої комісії напередодні дня голосування чи в день голосування або у зв’язку із внесенням подання про заміну члена виборчої комісії суб'єктом, за поданням якого кандидатуру такого члена було включено до складу виборчої комісії, рішення про дострокове припинення повноважень члена виборчої комісії приймається одночасно з рішенням про включення до складу відповідної виборчої комісії іншої особи від того ж суб'єкта подання та призначенням її на посаду, яку займала особа, чиї повноваження достроково припинено, а в разі відсутності такого подання - за поданням голови виборчої комісії, яка сформувала (утворила) відповідну виборчу комісію, за пропозиціями членів такої виборчої комісії.»;
 
118. 69. абзац другий частини першої статті 30 вилучити;
 
119. 70. частину другу статті 30 викласти у такій редакції:
 
120. «2. До попереднього списку виборців на виборчій дільниці включаються громадяни України, яким виповнилося або на день голосування на виборах виповниться 18 років і які мають право голосу та які відносяться до цієї виборчої дільниці відповідно до відомостей Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку виборців тільки на одній виборчій дільниці.»;
 
121. 71. частини п’яту та шосту статті 30 викласти у такій редакції:
 
122. «5. Не пізніш як за 13 днів до дня місцевих виборів орган ведення Державного реєстру виборців у приміщенні, в якому він розташований, передає один примірник попереднього списку виборців на паперовому носії відповідній дільничній виборчій комісії.
 
123. Від імені дільничної виборчої комісії попередній список виборців отримують не менше трьох членів цієї комісії - представників різних суб’єктів подання, уповноважених на це її рішенням, одним з яких повинен бути голова комісії, а у разі неможливості - заступник голови або секретар комісії.
 
124. Про передачу попереднього списку виборців складається акт за формою, встановленою Центральною виборчою комісією, в двох примірниках. Один примірник акта зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців, інший - в дільничній виборчій комісії.
 
125. 6. Другий примірник попереднього списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців.»;
 
126. 72. частину восьму статті 30 вилучити;
 
127. 73. у назві статті 31 слова «оскарження неправильностей у попередньому списку виборців» замінити на «усунення неправильностей у списку виборців»;
 
128. 74. абзац перший частини другої статті 31 після слів «кожному виборцю іменне запрошення» доповнити словами «отримане від органу ведення Державного реєстру виборців»;
 
129. 75. абзац другий частини другої статті 31 вилучити;
 
130. 76. частину третю статті 31 доповнити перед першим абзацом новим абзацом такого змісту:
 
131. «Виборець має право ознайомитися із попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.»;
 
132. 77. частину четверту статті 31 доповнити таким реченням «До заяви додаються документи (копії документів), які підтверджують зазначені в ній відомості.»;
 
133. 78. у абзаці першому частини шостої статті 31 слова «або про відмову в задоволенні заяви» вилучити;
 
134. 79. абзац другий частини шостої статті 31 вилучити;
 
135. 80. частину сьому статті 31 доповнити таким реченням «Про результати розгляду заяв виборців орган ведення Державного реєстру виборців невідкладно повідомляє відповідну дільничну комісію.»;
 
136. 81. частину восьму статті 31 викласти у такій редакції:
 
137. «8. Позовна заява про уточнення попереднього списку виборців може бути подана до суду в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства України. Суд при розгляді даного адміністративного позову звертається до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців із запитом щодо уточнення відомостей про виборця. Рішення суду про внесення змін до попереднього списку виборців подається виборцем до відповідного органу ведення Державного реєстру виборців або до відповідної дільничної виборчої комісії для направлення до такого органу.»;
 
138. 82. частину третю статті 32 після слів «за результатами розгляду заяв» доповнити словами «поданих відповідно до частини п’ятої цієї статті»;
 
139. 83. абзац перший частини четвертої статті 32 викласти у такій редакції:
 
140. «4. Уточнені списки виборців виготовляються у двох примірниках відповідно до Закону України "Про Державний реєстр виборців" та вимог частин третьої, четвертої статті 30 цього Закону та містять графу для підписів виборців про отримання виборчих бюлетенів з усіх відповідних місцевих виборів, що проводяться, передаються відповідним дільничним виборчим комісіям у порядку, передбаченому частиною п'ятою статті 30 цього Закону, не пізніш як за один день до дня виборів.»;
 
141. 84. абзац третій частини четвертої статті 32 викласти у такій редакції:
 
142. «Уточнені списки виборців та виготовленні органом ведення Державного реєстру виборців іменні запрошення передаються дільничним виборчим комісіям у порядку, встановленому частиною п'ятою статті 30 цього Закону. Другий примірник уточненого списку виборців зберігається в органі ведення Державного реєстру виборців.»;
 
143. 85. частину п’яту статті 32 викласти у такій редакції:
 
144. «5. Члени територіальних та дільничних виборчих комісій не пізніш як за три дні до дня голосування подають до органу ведення Державного реєстру виборців за місцезнаходженням відповідної виборчої дільниці або за своєю виборчою адресою заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси відповідно до частини третьої статті 7 Закону України "Про Державний реєстр виборців". Члени територіальних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, найбільш наближеній до місця знаходження відповідної територіальної виборчої комісії. Члени дільничних виборчих комісій включаються до списку виборців на виборчій дільниці, де вони включені до складу виборчої комісії.»;
 
145. 86. у абзаці першому частини першої статті 33 слова «рішень дільничної виборчої комісії за результатами розгляду заяв виборців, поданих у порядку, передбаченому статтею 31 цього Закону» вилучити;
 
146. 87. частини другу та третю статті 33 викласти у такій редакції:
 
147. «2. У день голосування зміни та уточнення до уточненого списку виборців вносяться виключно на підставі рішення суду, прийнятого у поряду та строки, визначені Кодексом адміністративного судочинства України. Про внесені зміни до списку виборців на підставі рішення суду дільнична виборча комісія невідкладно повідомляє відповідний орган ведення Державного реєстру виборців.
 
148. 3. При включенні виборця до списку виборців на виборчій дільниці у порядку внесення змін до уточненого списку виборців відомості про нього, передбачені формою списку виборців, вносяться у кінці списку виборців. При цьому у графі "Примітки" зазначаються дата і номер рішення суду або дата повідомлення органу ведення Державного реєстру виборців.»;
 
149. 88. частину п’яту статті 33 викласти у такій редакції:
 
150. «5. У разі виявлення кратного включення виборця до уточнених списків виборців у зв'язку з надходженням повідомлення дільничної виборчої комісії про включення виборця до списку виборців на іншій виборчій дільниці орган ведення Державного реєстру виборців, який отримав таке повідомлення, невідкладно повідомляє про це відповідну дільничну виборчу комісію, яка зобов'язана виключити такого виборця зі списку виборців на цій дільниці.
 
151. При внесенні змін до списку виборців на звичайній виборчій дільниці дільнична виборча комісія звичайної виборчої дільниці невідкладно передає відомості про виборців, включених до списку виборців або виключених зі списку, відповідному органу ведення Державного реєстру виборців.»;
 
152. 89. частину третю статті 34 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
153. «Особа, включена до списку виборців на спеціальній виборчій дільниці, утвореній у стаціонарному закладі охорони здоров’я, невідкладно повідомляється письмово про відповідне рішення дільничної виборчої комісії.»;
 
154. 90. частину сімнадцяту статті 34 вилучити;
 
155. 91. у абзаці першому частини другої статті 35 слова «у відповідних багатомандатних, одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій у порядку, передбаченому цим Законом» замінити на «у відповідних багатомандатних виборчих округах через місцеві організації партій, в одномандатних мажоритарних виборчих округах через місцеві організації партій або шляхом самовисування у порядку, передбаченому цим Законом»;
 
156. 92. у абзаці третьому частини другої статті 35 слова «селищного голови» замінити на «селищного, міського голови»;
 
157. 93. абзац четвертий частини другої статті 35 вилучити;
 
158. 94. частину четверту статті 35 викласти у такій редакції:
 
159. «4. Особа, яка висунута кандидатом у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, не може одночасно бути висунута кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі.»;
 
160. 95. частину п’яту статті 35 вилучити;
 
161. 96. частину шосту статті 35 після слів «лише однієї політичної партії» доповнити словами «або шляхом самовисування»;
 
162. 97. пункт другий частини першої статті 37 викласти у такій редакції:
 
163. «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу; «;
 
164. 98. пункт другий частини першої статті 38 викласти у такій редакції:
 
165. «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу; «;
 
166. 99. у частині третій статті 38 слова «кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі» замінити на «кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі»;
 
167. 100. пункт другий частини першої статті 39 викласти у такій редакції:
 
168. «2) копії свідоцтва про реєстрацію місцевої організації партії, засвідченої територіальним органом центрального органу виконавчої влади, до повноважень якого належать питання реалізації державної політики у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу; «;
 
169. 101. частину другу статті 39 в усіх випадках після слів «сільського, селищного» доповнити словом «міського»;
 
170. 102. у частині четвертій статті 40 слова «Представник місцевої організації партії подає» замінити на «Представник місцевої організації партії, уповноважений довіреністю від неї, подає»;
 
171. 103. у частині п’ятій статті 40 слова «Представнику місцевої організації партії, який подав» замінити на «Представнику місцевої організації партії, уповноваженому довіреністю від неї, який подав»;
 
172. 104. частину восьму статті 40 викласти у такій редакції:
 
173. «8. У разі включення особи за її письмовими заявами про згоду балотуватися кандидатом у депутати до виборчих списків кількох місцевих організації політичних партій на виборах до відповідної ради та (або) включення особи за її письмовою згодою до виборчого списку кандидатів у депутати від місцевої організації політичної партії з одночасним висуванням її кандидатом у депутати до відповідної ради в одномандатному виборчому окрузі, відповідна територіальна виборча комісія виключає таку особу з усіх виборчих списків, до яких вона була включена, скасовує її реєстрацію як кандидата в депутати в одномандатному виборчому окрузі, про що повідомляє відповідні місцеві організації партій та кандидата.»;
 
174. 105. частину дванадцяту статті 40 викласти у такій редакції:
 
175. «12. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.»;
 
176. 106. частину другу статті 41 після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
 
177. «Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати, висунутих місцевими організаціями партій, в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на це довіреністю від неї, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування - ними особисто.»;
 
178. 107. частину шосту статті 41 викласти у такій редакції:
 
179. «6. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата в депутати.»;
 
180. 108. частину сьому статті 41 вилучити;
 
181. 109. частину другу статті 42 після першого абзацу доповнити новим абзацом такого змісту:
«Подання документів до відповідної територіальної виборчої комісії для реєстрації кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, висунутих місцевими організаціями партій, здійснюється представником місцевої організації партії, уповноваженим на це довіреністю від неї, а кандидатів, висунутих шляхом самовисування - ними особисто.»;
 
182. 110. частину шосту статті 42 викласти у такій редакції:
 
183. «6. Помилки і неточності, виявлені в поданих кандидатами на реєстрацію документах, підлягають виправленню і не є підставою для відмови в реєстрації кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови.»;
 
184. 111. частину сьому статті 42 вилучити;
 
185. 112. частину другу статті 43 викласти у такій редакції:
 
186. «2. Після реєстрації кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови інформація з поданої ним декларації, за винятком інформації, що є конфіденційною, опубліковується в місцевих друкованих засобах масової інформації або оприлюднюється в інший спосіб.»;
 
187. 113. у пункті другому частини першої статті 44 слова «відомостей у документах, зазначених відповідно у статтях 37-39 цього Закону, або невідповідного оформлення таких» вилучити;
 
188. 114. частину другу статті 44 викласти у такій редакції:
 
189. «2. Рішення про відмову в реєстрації кандидата повинно містити вичерпні підстави відмови. Копія цього рішення видається особі, яка відповідно до частини четвертої статті 40, частини другої статті 41, частини другої статті 42 подавала документи для реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидату особисто в строки, визначені частиною дев'ятою статті 40, частиною четвертою статті 41, частиною четвертою статті 42 цього Закону.»;
 
190. 115. пункт 7) частини першої статті 45 вилучити;
 
191. 116. пункт 7) частини другої статті 45 вилучити;
 
192. 117. у частині третій статті 45 слова «22 години дня, що передує дню» замінити на «ніж за десять днів до дня»;
 
193. 118. частину п’яту статті 45 викласти у такій редакції:
 
194. «5. Територіальна виборча комісія видає особі, яка відповідно до частини четвертої статті 40, частини другої статті 41, частини другої статті 42 подавала документи для реєстрації кандидата (кандидатів) в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, або кандидату особисто копію рішення про скасування реєстрації не пізніш як на другий день з дня його прийняття.»;
 
195. 119. частину першу статті 47 викласти у такій редакції:
 
196. «1. Передвиборна агітація - це здійснення будь-якої діяльності з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови. Право вести передвиборну агітацію мають місцеві організації партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі, а також кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією для участі у місцевих виборах. Громадяни України мають право здійснювати передвиборну агітацію, вільно і всебічно обговорювати політичні, ділові, особисті якості та передвиборні програми кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, кандидатів у депутати.
 
197. Не вважається передвиборною агітацією здійснення партією, яка не має статусу суб'єкта виборчого процесу, заходів, зазначених у пунктах 1-7, 9 частини п’ятої цієї статті, з метою популяризації власної діяльності чи роз'яснення своєї позиції за умови, що під час таких заходів жодним чином не згадуються партії - суб'єкти виборчого процесу та кандидати у депутати, а також положення передвиборних програм.»;
 
198. 120. частини п’яту та шосту статті 47 викласти у такій редакції:
 
199. «5. Передвиборна агітація може проводитися у таких формах:
 
200. 1) проведення зборів громадян, інших зустрічей з виборцями;
 
201. 2) проведення мітингів, походів, демонстрацій, пікетів;
 
202. 3) проведення публічних дебатів, дискусій, "круглих столів", прес-конференцій стосовно положень передвиборних програм та політичної діяльності партій - суб'єктів виборчого процесу чи політичної діяльності кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови;
 
203. 4) оприлюднення в друкованих та аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації політичної реклами, виступів, інтерв'ю, нарисів, відеофільмів, аудіо- та відеокліпів, інших публікацій та повідомлень;
 
204. 5) розповсюдження виборчих листівок, плакатів та інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації;
 
205. 6) розміщення друкованих агітаційних матеріалів чи політичної реклами на носіях зовнішньої реклами;
 
206. 7) проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрації фільмів та телепередач чи інших публічних заходів за підтримки партії - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, а також оприлюднення інформації про таку підтримку;
 
207. 8) публічні заклики голосувати за або не голосувати за партію - суб'єкта виборчого процесу, кандидата у депутати, кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або публічні оцінки діяльності цих партій чи кандидатів;
 
208. 9) в інших формах, що не суперечать Конституції України та законам України.
 
209. 6. Передвиборна агітація чергових, позачергових та перших місцевих виборів здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, та коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
Передвиборна агітація усіх інших видів місцевих виборів здійснюється за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, та коштів власних виборчих фондів кандидатів, місцевих організацій партій, які висунули кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється.
 
210. Підтримка місцевою організацією партії, яка висунула кандидатів на місцевих виборах, кандидатами, від свого імені проведення концертів, вистав, спортивних змагань, демонстрацій фільмів, телепередач чи інших публічних заходів, а також проведення зазначених публічних заходів на підтримку місцевої організації партії, кандидата може здійснюватися лише у разі фінансування таких заходів із коштів власного виборчого фонду.»;
 
211. 121. у частині сьомій статті 47 слова «за рахунок і в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» вилучити;
 
212. 122. частину другу статті 48 вилучити;
 
213. 123. частину першу статті 49 викласти у такій редакції:
 
214. «1. Відповідна територіальна виборча комісія на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, не пізніш як за 16 днів до дня виборів забезпечує виготовлення інформаційних плакатів місцевих організацій партій - суб'єктів виборчого процесу, кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови з розрахунку по два примірники на кожну виборчу комісію.»;
 
215. 124. частину другу статті 49 після слів «представником місцевої організації партії» доповнити словами «у територіальній виборчій комісії з правом дорадчого голосу»;
 
216. 125. частину четверту статті 49 після слів «біографічні відомості» доповнити словами «які містяться в автобіографії»;
 
217. 126. абзац другий частини сьомої статті 49 викласти у такій редакції:
 
218. «До друкованих агітаційних матеріалів належать плакати, стенди, листівки, постери, інша друкована продукція з написами, що стосуються передвиборчої агітації, а також матеріали, які розміщуються на носіях зовнішньої реклами.»;
 
219. 127. у частині восьмій статті 49 слова «відомості про установу» замінити на «відомості про замовника, про установу»;
 
220. 128. у частині десятій статті 49 слова «Друковані та інші агітаційні» замінити на «Плакати, стенди, листівки та інші друковані агітаційні»;
 
221. 129. у частині другій статті 50 слова «за рахунок та в межах коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» замінити на «на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів»;
 
222. 130. частини першу - четверту статті 52 викласти у такій редакції:
 
223. «1. Ефірний час для проведення передвиборної агітації на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, надається державними та комунальними телерадіоорганізаціями між дев'ятнадцятою і двадцять третьою годинами за київським часом.
 
224. Ефірний час для проведення агітації кандидатами в депутати сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад за рахунок коштів бюджету.
 
225. 2. Черговість надання ефірного часу кандидатам, їх довіреним особам, уповноваженим особам місцевих організацій партій на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, визначається шляхом жеребкування у порядку, встановленому Центральною виборчою комісією не пізніш як за 30 днів до дня виборів. Жеребкування проводиться територіальними виборчими комісіями не пізніш як за 16 днів до дня виборів за участю уповноважених осіб місцевих організацій партій, кандидатів у депутати в одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірених осіб.
 
226. 3. Результати жеребкування, проведеного відповідно до частини другої цієї статті, та складений за його підсумком розклад ефірного часу із зазначенням передвиборних агітаційних теле-, радіопрограм, дати і часу виходу їх в ефір, оприлюднюються наступного дня після його проведення у місцевих засобах масової інформації, заснованих на державній чи комунальній формі власності.
 
227. 4. Оплата наданого ефірного часу здійснюється територіальними виборчими комісіями згідно із затвердженими кошторисами на чергових, позачергових та перших місцевих виборах за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, а на усіх інших видах виборів - за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, що виділяються на підготовку та проведення виборів, та за відповідними угодами, що укладаються між територіальними виборчими комісіями і регіональними державними чи комунальними телерадіоорганізаціями.»;
 
228. 131. частину шосту статті 52 викласти у такій редакції:
 
229. «6. Місцеві організації партій, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, їх довірені особи для проведення передвиборної агітації погоджують із відповідною телерадіоорганізацією режим передачі, що містить передвиборну агітацію (прямий ефір або аудіо-, відеозапис).»;
 
230. 132. статтю 52 доповнити новою частиною дев’ятою такого змісту:
 
231. «9. Замовниками політичної реклами під час виборчого процесу для показу телерадіоорганізаціями можуть бути тільки місцеві організації партій, які висунули кандидатів у багатомандатному окрузі, кандидати у депутати, кандидати на посаду сільського селищного, міського голови. Протягом демонстрації політичної реклами обов'язково демонструється повна назва (або прізвище, ім'я та по батькові) її замовника у формі текстового повідомлення, яке має займати не менше п'ятнадцяти відсотків площі екрана і бути виконане контрастним кольором до фону та бути сприйнятним для глядача.»;
 
232. 133. пункт 1) частини першої статті 53 доповнити такими словами «у тому числі через журналістську діяльність чи у формі участі у концертах, виставах, спортивних змаганнях, інших публічних заходах; «;
 
233. 134. у пункті 4) частини першої статті 53 слова «командирам військових частин та їх заступникам серед своїх підлеглих» замінити на «військовослужбовцям»;
 
234. 135. у частині другій статті 53 слова «у робочий час» вилучити;
 
235. 136. частину восьму статті 53 доповнити новим абзацом такого змісту:
«Засобам масової інформації, їх посадовим та службовим особам і творчим працівникам під час виборчого процесу у своїх матеріалах і передачах, не обумовлених угодами, укладеними відповідно до вимог цього Закону, забороняється агітувати голосувати за або не голосувати за кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови чи поширювати інформацію, яка має ознаки політичної реклами, безоплатно або яка оплачена з джерел, не передбачених законом, а так само поширювати будь-яку інформацію з метою спонукання виборців голосувати за або не голосувати за певного суб'єкта виборчого процесу. Авторам і ведучим телерадіопередач, які є кандидатами у депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови під час виборчого процесу також забороняється у телерадіопередачах вести передвиборну агітацію.»;
 
236. 137. частину десяту статті 53 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
237. «Усі матеріали передвиборної агітації повинні бути відокремленими від інших матеріалів і означені як такі.»;
 
238. 138. пункт 1) частини одинадцятої статті 53 доповнити такими словами «чи розміщувати політичну рекламу в одному блоці з комерційною чи соціальною рекламою»;
 
239. 139 пункт 5) частини одинадцятої статті 53 викласти у такій редакції:
 
240. «5) розміщувати друковані передвиборні агітаційні матеріали, політичну рекламу та повідомлення про перебіг виборчого процесу на пам'ятках архітектури, на об’єктах культурної спадщини, на будинках і в приміщеннях органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій державної та комунальної форми власності, а також у місцях, де вони перешкоджають безпеці дорожнього руху.»;
 
241. 140. частину одинадцяту статті 53 доповнити новим абзацом такого змісту:
 
242. «Розміщення носіїв політичної реклами на зовнішній поверхні та всередині транспортних засобів громадського користування, у тому числі таксі, розміщення політичної реклами у приміщеннях та на будівлях станцій метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, а також розповсюдження матеріалів передвиборної агітації, у тому числі політичної реклами, через телерадіотрансляційні або інші інформаційні мережі сповіщання пасажирів та інформаційні табло у приміщеннях станцій та вагонах метрополітену, автобусних та залізничних вокзалів, портів та аеропортів, у транспортних засобах громадського користування забороняється.»;
 
243. 141. статтю 53 доповнити новими частинами чотирнадцятою, п’ятнадцятою та шістнадцятою такого змісту:
 
244. «14. З часу припинення передвиборної агітації відповідно до цього Закону забороняються проведення агітаційних заходів, розповсюдження передвиборних агітаційних матеріалів у засобах масової інформації, демонстрація агітаційних фільмів чи кліпів, розповсюдження виборчих листівок, плакатів, інших друкованих агітаційних матеріалів чи друкованих видань, в яких розміщено матеріали передвиборної агітації, публічні заклики голосувати за чи не голосувати за кандидатів на відповідних місцевих виборах або публічна оцінка діяльності цих кандидатів.
 
245. 15. Перешкоджання здійсненню права на проведення передвиборної агітації, а також порушення встановленого законом порядку проведення такої агітації тягнуть за собою відповідальність, встановлену законами України.
 
246. 16. У разі надходження до виборчої комісії заяви чи іншого повідомлення щодо порушень, які мають ознаки вчинення злочину чи адміністративного правопорушення, відповідна виборча комісія невідкладно звертається до відповідних правоохоронних органів щодо перевірки зазначеного повідомлення та реагування відповідно до законів України.»;
 
247. 142. пункти 2) і 3) частини п’ятнадцятої статті 54 викласти у такій редакції:
 
248. «2) знайомитися із змістом та отримувати копії протоколів засідань територіальної виборчої комісії, її рішень, документів, на підставі яких приймалися рішення;
 
249. 3) невідкладно знайомитися з протоколами, телефонограмами, факсами та іншими офіційними повідомленнями, в тому числі електронними, що надходять до територіальної виборчої комісії від відповідних дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів на виборчій дільниці; «;
 
250. 143. пункт 3) частини шістнадцятої статті 54 викласти у такій редакції:
 
251. «3) може брати участь з правом дорадчого голосу у засіданнях територіальних та дільничних виборчих комісій на території відповідного виборчого округу; «;
 
252. 144. частину шістнадцяту статті 54 доповнити після пункту 5) новим пунктом, змінивши подальшу нумерацію, такого змісту:
«6) має права офіційного спостерігача від суб'єкта виборчого процесу, передбачені цим Законом; «;
 
253. 145. частину сімнадцяту статті 54 вилучити;
 
254. 146. пункт 1) частини одинадцятої статті 56 викласти у такій редакції:
«1) бути присутньою на засіданнях територіальних та дільничних виборчих комісій і брати в них участь з правом дорадчого голосу; «
 
255. 147. частину одинадцяту статті 56 доповнити після пункту 9) новим пунктом такого змісту:
«10) має права офіційного спостерігача від суб'єкта виборчого процесу, передбачені цим Законом; «;
 
256. 148. абзац перший частини першої статті 57 доповнити словами «від громадських організацій, що зареєстровані в установленому цим Законом порядку»;
 
257. 149. в абзаці другому частини першої статті 57 слова «від всеукраїнських громадських організацій» вилучити;
 
258. «7. Офіційний спостерігач від місцевої організації партії, кандидата у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови може:
 
259. 1) бути присутнім на зустрічах кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
 
260. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
 
261. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
 
262. 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
263. 5) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
264. 6) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
 
265. 7) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
266. 8) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
 
267. 9) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
 
268. 10) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
11) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.»;
 
269. 151. після статті 58 доповнити новою статтею такого змісту:
 
270. «Стаття 58-1. Офіційні спостерігачі від громадських організацій
 
271. 1. Громадська організація, до статутної діяльності якої належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстрована у встановленому законом порядку, не пізніш як за шістдесят днів до дня голосування може звернутися до Центральної виборчої комісії з клопотанням про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів. До клопотання, підписаного керівником громадської організації та засвідченого печаткою організації, додаються копія статуту громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, а також копія свідоцтва про державну реєстрацію громадської організації, засвідчена в нотаріальному порядку, після офіційного оголошення про початок виборчого процесу.
2. Центральна виборча комісія не пізніш як на десятий день з дня отримання клопотання приймає рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу, про що повідомляє громадську організацію наступного дня після дня прийняття відповідного рішення. Підставою для відмови може бути лише порушення громадською організацією вимог, встановлених частинами першою та другою цієї статті. Копія рішення про надання дозволу громадській організації мати офіційних спостерігачів або про відмову в наданні такого дозволу видається представнику громадської організації не пізніш як наступного дня після дня прийняття такого рішення. Громадська організація має право оскаржити до суду рішення про відмову в наданні їй дозволу мати офіційних спостерігачів.
3. Центральна виборча комісія не пізніш як за сорок п'ять днів до дня голосування офіційно публікує у газетах "Голос України" та "Урядовий кур'єр" перелік громадських організацій, яким надано дозвіл мати офіційних спостерігачів на виборах депутатів місцевих рад, сільських, селищних, міських голів.
 
272. 4. Офіційним спостерігачем від громадської організації може бути громадянин України. Офіційний спостерігач реєструється відповідною територіальною виборчою комісією за поданням керівника громадської організації.
 
273. 5. У поданні про реєстрацію офіційного спостерігача зазначаються його прізвище, власне ім'я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), громадянство, день, місяць і рік народження, місце роботи (заняття), займана посада, адреса місця проживання, за наявності - номер контактного телефону. До подання додається заява про згоду цієї особи бути офіційним спостерігачем від відповідної громадської організації, а також копія рішення Центральної виборчої комісії про дозвіл мати офіційних спостерігачів під час виборів депутатів.
 
274. 6. Подання про реєстрацію офіційного спостерігача від громадської організації за підписом керівника організації, що засвідчується печаткою громадської організації вноситься до відповідної територіальної виборчої комісії не пізніш як за п'ять днів до дня виборів. Рішення про реєстрацію офіційного спостерігача або про відмову в реєстрації приймається відповідною територіальною виборчою комісією у триденний строк з дня внесення документів, зазначених у частині третій цієї статті.
 
275. 7. Підставою для відмови у реєстрації офіційного спостерігача може бути недотримання вимог частин першої, другої, четвертої - щостої цієї статті.
 
276. 8. Відповідна територіальна виборча комісія видає офіційним спостерігачам посвідчення за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
277. 9. Офіційний спостерігач від громадської організації має право:
 
278. 1) бути присутнім на зустрічах кандидата в депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, на передвиборних зборах, мітингах, засіданнях виборчих комісій;
 
279. 2) знайомитися з матеріалами передвиборної агітації;
 
280. 3) перебувати на виборчих дільницях під час голосування, спостерігати з будь-якої відстані за діями членів виборчої комісії, у тому числі під час видачі виборчих бюлетенів виборцям і підрахунку голосів, не заважаючи членам виборчої комісії фізично;
 
281. 4) робити фото- та кінозйомки, аудіо- та відеозаписи, не порушуючи при цьому таємниці голосування;
 
282. 5) бути присутнім при видачі виборчих бюлетенів членам дільничної виборчої комісії, у тому числі для організації голосування виборців за місцем перебування, та при проведенні такого голосування;
 
283. 6) бути присутнім з дотриманням вимог цього Закону на засіданнях дільничних та окружних виборчих комісій у тому числі під час підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та встановленні підсумків голосування;
 
284. 7) звертатися до відповідної виборчої комісії чи до суду щодо усунення порушень цього Закону в разі їх виявлення;
 
285. 8) складати акт про виявлення порушення цього Закону, що підписується ним та не менш як двома виборцями, які засвідчують факт цього порушення, із зазначенням їх прізвищ, імен, по батькові (за наявності), місця проживання та адреси житла, та подавати його до відповідної виборчої комісії чи до суду;
 
286. 9) вживати необхідних заходів в межах законодавства щодо припинення протиправних дій під час голосування та підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці;
 
287. 10) отримувати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів, про підрахунок голосів і встановлення підсумків голосування та інших документів у випадках, передбачених цим Законом;
 
288. 11) після проведення виборів публічно висловлювати свої пропозиції щодо організації проведення місцевих виборів та вдосконалення законодавства України з урахуванням у тому числі міжнародного досвіду, проводити прес-конференції з додержанням вимог законодавства України;
 
289. 12) реалізовувати інші права, передбачені цим Законом для офіційних спостерігачів.
 
290. 10. Офіційний спостерігач від громадської організації не має права:
 
291. 1) втручатися в роботу виборчої комісії, чинити дії, що порушують хід виборчого процесу або заважають членам виборчої комісії здійснювати свої повноваження;
 
292. 2) заповнювати замість виборця (у тому числі на його прохання) виборчий бюлетень;
 
293. 3) бути присутнім при заповненні виборцем виборчого бюлетеня у кабіні для таємного голосування.
 
294. 11. У разі порушення офіційним спостерігачем вимог частини десятої цієї статті виборча комісія може позбавити його права бути присутнім у приміщенні виборчої дільниці під час голосування та на засіданнях територіальної, дільничної виборчої комісії.
 
295. 12. Громадська організація має право відкликати свого офіційного спостерігача, звернувшись до відповідної територіальної виборчої комісії із письмовою заявою про припинення його повноважень, і подати документи для реєстрації іншої особи в порядку, встановленому цим Законом.
 
296. 13. Офіційний спостерігач від громадської організації має право у будь-який час звернутися до територіальної виборчої комісії із заявою про складення своїх повноважень. На підставі такої заяви територіальною виборчою комісією приймається рішення про скасування реєстрації офіційного спостерігача.»;
 
297. 152) назву та частину першу статті 59 викласти у такій редакції:
 
298. «Стаття 59. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій
 
299. 1. Офіційні спостерігачі від іноземних держав та міжнародних організацій реєструються Центральною виборчою комісією. Порядок реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій визначається Центральною виборчою комісією.
 
300. Пропозиції щодо реєстрації офіційних спостерігачів від іноземних держав та міжнародних організацій подаються іноземними державами, міжнародними організаціями безпосередньо або через Міністерство закордонних справ України до Центральної виборчої комісії в установленому нею порядку не пізніш як за десять днів до дня виборів.»;
 
301. 153. у статті 59 слова «всеукраїнських громадських організацій» у всіх випадках у всіх відмінках та числах вилучити;
 
302. 154. у пункті 6) частини шостої статті 59 слова «за погодженням з Центральною виборчою комісією» вилучити»;
 
303. 155. абзац перший частини дев’ятої статті 59 вилучити;
 
304. 156. частину першу статті 60 доповнити перед абзацом першим новим абзацом такого змісту:
 
305. «Бюджетні витрати на підготовку і проведення місцевих виборів здійснюються за рахунок коштів Державного бюджету України, передбачених на здійснення Центральною виборчою комісією керівництва та управління у сфері проведення виборів та референдумів, коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України, коштів відповідних місцевих бюджетів, (далі - кошти бюджету, що виділені на підготовку і проведення місцевих виборів).»;
 
306. 157. у частині восьмій статті 61 слова «Державного бюджету України» вилучити;
 
307. 158. у частині першій статті 62 слова «не пізніш як за 18 днів до дня місцевих виборів» вилучити;
 
308. 160. статтю 62 доповнити новими частинами десятою та одинадцятою такого змісту:
 
309. «10. Арешт коштів на рахунках виборчого фонду не допускається.
 
310. 11. Закриття рахунків, зупинення операцій по рахунках виборчого фонду раніше, ніж у строк, встановлений цією статтею, не допускається.»;
 
311. 161. статтю 63 доповнити новими частинами п’ятою та шостою такого змісту:
 
312. «5. Аналіз фінансових звітів здійснює територіальна виборча комісія. У разі виявлення в ході аналізу фінансових звітів ознак порушення вимог цього Закону територіальна виборча комісія повідомляє відповідні правоохоронні органи для перевірки і реагування відповідно до закону.
 
313. 6. Форми фінансових звітів, передбачених цією статтею, встановлюються Центральною виборчою комісією не пізніш як за сорок днів до дня голосування.»;
 
314. 162. абзац третій частини першої статті 64 викласти у такій редакції:
 
315. «Виборчий фонд кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного голови, висунутого шляхом самовисування, формується за рахунок їх власних коштів та добровільних внесків фізичних осіб.»;
 
316. 163. абзац другий частини десятої статті 64 викласти у такій редакції:
 
317. «Невикористані кошти виборчого фонду кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови у п’ятиденний строк після офіційного оприлюднення результатів місцевих виборів депутатів перераховуються розпорядником виборчого фонду на поточний банківський рахунок відповідного кандидата у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови. У разі неперерахування невикористаних коштів у зазначений строк, вони не повертаються і перераховуються установою банку у безспірному порядку до бюджету Автономної Республіки Крим чи відповідного місцевого бюджету у десятиденний строк з дня офіційного оприлюднення територіальною виборчою комісією результатів відповідних виборів.»;
 
318. 164. у частині четвертій статті 66 слова «прізвища та підпису члена дільничної виборчої комісії, який видаватиме виборчий бюлетень» вилучити;
 
319. 165. абзац перший частини сьомої статті 66 викласти у такій редакції:
 
320. «7. Назви місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані відповідною територіальною виборчою комісією в багатомандатному виборчому окрузі, розміщуються у виборчому бюлетені в порядку, визначеному шляхом жеребкування. Порядок проведення жеребкування визначає Центральна виборча комісія не пізніше як за 30 днів до дня проведення чергових місцевих виборів й він не може змінюватися до початку виборчого процесу наступних чергових виборів.»;
 
321. 166. у абзаці другому частини сьомої статті 66 слова «Після переліку всіх місцевих організацій партій у виборчому бюлетені зазначається: "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії". Ліворуч від цих слів розміщується порожній квадрат» вилучити;
 
322. 167. у абзаці третьому частини сьомої статті 66 слова «Після прізвищ усіх кандидатів у виборчому бюлетені зазначається "Не підтримую жодного кандидата". Ліворуч від цих слів розміщується порожній квадрат» вилучити;
 
323. 168. статтю 66 доповнити новою частиною тринадцятою такого змісту:
 
324. «13. За наявності відповідної можливості для забезпечення голосування виборців з вадами зору територіальна виборча комісія виготовляє трафарети для бюлетенів рельєфно-крапковим шрифтом (за методом Брайля) з розрахунку по два трафарети на звичайну виборчу дільницю. Для спеціальних виборчих дільниць такі трафарети можуть виготовлятися за поданням дільничної виборчої комісії. Такі трафарети виготовляються й передаються дільничним виборчим комісіям у порядку та у строки, визначені цим Законом для виборчих бюлетенів.»;
 
325. 169. частину першу статті 67 після слів «районна в місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
 
326. 170. у частині четвертій статті 67 слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити на « (у містах з районним поділом)», а також слова «Виборчі бюлетені від імені територіальної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії» замінити на «Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені територіальної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної виборчої комісії»;
 
327. 171. частину п’яту статті 67 викласти у такій редакції:
 
328. «5. Районна, міська, районна у місті, сільська, селищна територіальна виборча комісія не раніш як за три дні до дня виборів на своєму засіданні передає відповідним дільничним виборчим комісіям виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача для голосування з кожних місцевих виборів. Виборчі бюлетені в упаковці підприємства-виготовлювача від імені відповідної дільничної виборчої комісії отримують не менш як три члени цієї комісії, уповноважені на це її рішенням, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної дільничної виборчої комісії.»;
 
329. 172. частини сьому - дев’яту статті 67 викласти у такій редакції:
 
330. «7. Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна в місті територіальна виборча комісія передає відповідним виборчим комісіям усі виборчі бюлетені, виготовлені для відповідного виборчого округу. Виборчі бюлетені передаються дільничній виборчій комісії в кількості, що дорівнює кількості громадян, включених до списку виборців на виборчій дільниці, з резервом виборчих бюлетенів, що становить 0, 5 відсотка від кількості виборців, включених до попередніх списків виборців на цій виборчій дільниці.
 
331. 8. Кожен член виборчої комісії, кандидати у депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови або їх довірені особи, уповноважена особа місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутніми при передачі бюлетенів мають право отримати копії протоколів про передачу виборчих бюлетенів територіальним, дільничним виборчим комісіям, засвідчені підписами голови та секретаря виборчої комісії, яка передає виборчі бюлетені, і засвідчені печаткою цієї комісії, але не більш як по одній копії кожного протоколу.
 
332. 9. Члени територіальної, дільничної виборчої комісії транспортують виборчі бюлетені до приміщення відповідної територіальної, дільничної виборчої комісії у супроводі працівника органів внутрішніх справ, на якого покладається обов’язок охорони.»;
 
333. 173. абзац другий частини десятої статті 67 після слів «При прийнятті бюлетенів дільничною виборчою комісією секретар дільничної виборчої комісії, а у разі його відсутності - визначений рішенням комісії член комісії» доповнити словами «розпаковує упаковку підприємства-виготовлювача та»;
 
334. 174. частину дванадцяту статті 67 викласти у такій редакції:
 
335. «12. Територіальна, дільнична виборча комісія забезпечує збереження та охорону отриманих виборчих бюлетенів. Виборчі бюлетені зберігаються у приміщенні виборчої комісії в закритому сейфі (металевій шафі), який (яка) опечатується стрічкою з проставленням на ній підписів усіх присутніх на засіданні комісії та печатки комісії. Сейф (металева шафа чи окрема кімната) постійно (до передачі бюлетенів дільничним виборчим комісіям або до дня голосування) перебуває під охороною працівника органів внутрішніх справ.
 
336. У разі виявлення пошкодження стрічки, якою було опечатано сейф (металеву шафу), або невідповідності підписів чи печатки на ній голова виборчої комісії негайно повідомляє про це органи внутрішніх справ України та виборчу комісію вищого рівня. Після цього голова комісії невідкладно відкриває сейф (металеву шафу) та виймає наявні у ньому виборчі бюлетені. Члени виборчої комісії перевіряють виборчі бюлетені, зокрема щодо відповідності номерів виборчої дільниці, наявності відбитка печатки цієї виборчої комісії, після чого перераховують виборчі бюлетені окремо по кожному виду виборів. Виборча комісія складає акт (акти) про виявлені ознаки відкриття сейфа (металевої шафи) та (у разі виявлення) про невідповідність кількості виборчих бюлетенів. Кількість виявлених у сейфі (металевій шафі) виборчих бюлетенів фіксується також у протоколі засідання виборчої комісії. У такому випадку встановлена кількість вважається кількістю виборчих бюлетенів, отриманих виборчою комісією.»;
 
337. 175. статтю 67 доповнити новими частинами шістнадцятою та сімнадцятою такого змісту:
 
338. «16. У разі якщо до виборчих бюлетенів внесено зміни без рішення територіальної виборчої комісії чи внесені зміни, що не відповідають рішенню територіальної виборчої комісії, дільнична виборча комісія на своєму засіданні складає про це у двох примірниках акт. В акті повинно бути зазначено кількість отриманих виборчих бюлетенів, кількість зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування у відповідному окрузі та прізвища осіб, з вини яких це сталося. Один примірник цього акта невідкладно передається до територіальної виборчої комісії, другий примірник зберігається у комісії. Відомості зазначеного акта враховуються дільничною виборчою комісією при складанні протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. Зіпсовані виборчі бюлетені погашаються та упаковуються окремо в різні пакети в порядку, передбаченому цим Законом. На пакетах зазначається вид зіпсованих виборчих бюлетенів для голосування. Запаковані зіпсовані виборчі бюлетені зберігаються у дільничній виборчій комісії до дня голосування і передаються до територіальної виборчої комісії разом з іншою виборчою документацією у порядку, передбаченому цим Законом. При підрахунку голосів виборців зіпсовані бюлетені враховуються як невикористані.
 
339. 17. Особи, винні у протиправному псуванні виборчих бюлетенів, відшкодовують завдану шкоду в порядку, встановленому законом.»;
 
340. 176. частину першу статті 68 викласти у такій редакції:
 
341. «1. Голосування проводиться у спеціально відведеному приміщенні, в якому обладнуються у достатній кількості кабіни для таємного голосування та визначаються місця видачі виборчих бюлетенів. Для малих виборчих дільниць кількість таких кабін повинна бути не менше двох, для середніх - не менше чотирьох, для великих - не менше шести. На одній виборчій дільниці облаштовується одне приміщення для голосування. Контроль за облаштуванням приміщення для голосування покладається на дільничну виборчу комісію.
 
342. Виконавчі органи сільських, селищних, міських (у містах, де немає районних у місті рад), районних у містах рад або органи (посадові особи), які відповідно до закону здійснюють їх повноваження, забезпечують виборчі дільниці необхідними приміщеннями для голосування, придатними для облаштування відповідно до вимог цього Закону та нормативів, встановлених Центральною виборчою комісією, надають технічну допомогу в облаштуванні.
 
343. Приміщення для голосування для малої виборчої дільниці повинно мати площу, не меншу 50 кв. м, середньої - не меншу 75 кв. м, великої - не меншу 90 кв. м.
 
344. У разі відсутності в межах звичайної або спеціальної виборчої дільниці приміщення з відповідною площею приміщення для голосування на відповідній виборчій дільниці може мати меншу площу за нормативами, встановленими Центральною виборчою комісією.»;
 
345. 177 у частині другій статті 68 слова «Виборчі скриньки» замінити на «Стаціонарні виборчі скриньки»;
 
346. 178. частину третю статті 68 викласти у такій редакції:
 
347. «3. Кожна виборча дільниця забезпечується необхідною кількістю виборчих скриньок - стаціонарних (великих) та переносних (малих). Для голосування використовуються виборчі скриньки, виготовлені з прозорого матеріалу за розмірами, встановленими Центральною виборчою комісією. Кожній виборчій скриньці присвоюється власний номер, який проставляється на цій скриньці. Мала виборча дільниця повинна мати не менше двох стаціонарних виборчих скриньок, середня - не менше чотирьох стаціонарних виборчих скриньок, велика - не менше шести стаціонарних виборчих скриньок. Кожна виборча дільниця повинна мати не менше двох переносних виборчих скриньок. Порядок виготовлення, обліку, використання та зберігання виборчих скриньок визначається Центральною виборчою комісією.»;
 
348. 179. у абзаці першому частини п’ятої статті 68 слова «за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету, отриманих як цільова субвенція з Державного бюджету України» замінити на «за рахунок коштів бюджету, що виділені на підготовку і проведення місцевих виборів»;
 
349. 180. частини першу та другу статті 69 викласти у такій редакції:
 
350. «1. Голосування у день місцевих виборів проводиться з 8 до 20 години без перерви.
 
351. 2. Дільнична виборча комісія не пізніш як за десять днів до дня виборів надсилає (доставляє) кожному виборцю іменне запрошення, отримане від органу ведення Державного реєстру виборців, передбачене частиною другою статті 31 цього Закону, яким повідомляє про час і місце голосування.»;
 
352. 181. у частині четвертій статті 69 слово «годину» замінити на «45 хвилин»;
 
353. 182 частину п’яту статті 69 після слів «повідомляє про це органи внутрішніх справ і територіальну виборчу комісію та перераховує виборчі бюлетені» доповнити словами «у порядку, передбаченому частиною дванадцятою статті 67 цього Закону»;
 
354. 183. частину шосту статті 69 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
355. «Після пломбування або опечатування останньої виборчої скриньки і вкидання до неї контрольного листа та встановлення стаціонарних (великих) виборчих скриньок на відведені для них місця приміщення для голосування вважається готовим до проведення голосування. Переносні (малі) виборчі скриньки розміщуються у приміщенні для голосування отворами для виборчих бюлетенів униз у полі зору членів виборчої комісії та інших осіб, присутніх у приміщенні для голосування під час голосування відповідно до вимог цього Закону.
 
356. Перед початком голосування дільнична виборча комісія інформує територіальну виборчу комісію про:
 
357. 1) кількість виборців, внесених до списку виборців на виборчій дільниці, на момент початку голосування;
 
358. 2) кількість виборців у витягу зі списку виборців для голосування за місцем перебування.»;
 
359. 184. частину сьому статті 69 доповнити перед першим абзацом новим абзацом такого змісту:
 
360. «Голова дільничної виборчої комісії передає необхідну кількість виборчих бюлетенів для голосування членам дільничної виборчої комісії, які будуть видавати виборчі бюлетені виборцям у приміщенні для голосування та організовуватимуть голосування за місцем перебування виборців. Передання виборчих бюлетенів фіксується відомістю за формою, встановленою Центральною виборчою комісією. Зазначені члени комісії засвідчують отримання виборчих бюлетенів, проставляючи підпис у відомості, та забезпечують їх збереження і дотримання встановленого цим Законом порядку їх видачі виборцям. Жодного виборчого бюлетеня у сейфі не може залишатися.»;
 
361. 189. в частині сьомій статті 69 слова «виборчих бюлетенях для відповідних місцевих виборів і на» вилучити»;
 
362. 190. у частині одинадцятій статті 69 слова «У разі якщо виборець не підтримує кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії в багатомандатному виборчому окрузі, виборець робить позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії".» та слова «У разі якщо виборець не підтримує жодного кандидата в депутати в одномандатному, одномандатному мажоритарному виборчому окрузі, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови, він робить у відповідному виборчому бюлетені позначку "плюс" (+) або іншу, що засвідчує волевиявлення виборця, у квадраті проти слів "Не підтримую жодного кандидата".» вилучити;
 
363. 191. частину шістнадцяту статті 69 викласти у такій редакції:
 
364. «16. За 5 хвилин до 20 години голова дільничної виборчої комісії оголошує про закінчення голосування та зачинення виборчої дільниці о 20 годині. Виборці, які на 20 годину прийшли до дільниці для голосування, мають право проголосувати. Для забезпечення реалізації цього права виборців один із членів комісії о 20 годині за дорученням голови дільничної виборчої комісії підходить до входу у приміщення для голосування та запрошує всіх виборців, які ще не проголосували, зайти у приміщення для голосування та зачиняє двері. Після виходу з приміщення для голосування останнього виборця приміщення зачиняється і в ньому залишаються тільки члени виборчої комісії та особи, які згідно з цим Законом мають право бути присутніми на засіданні виборчої комісії.»;
 
365. 192. статтю 69 доповнити новою частиною вісімнадцятою такого змісту:
 
366. «18. Невідкладно після закінчення голосування, але не пізніше 21 години дільнична виборча комісія передає до територіальної виборчої комісії попередні відомості про кількість виборців, внесених до списку виборців на дільниці на момент закінчення голосування, та кількість виборців, які отримали виборчі бюлетені на дільниці на момент закінчення голосування.»;
 
367. 193. статтю 70 викласти у такій редакції:
 
368. «Стаття 70. Порядок організації голосування за місцем перебування
 
369. 1. Виборцю, який внесений до списку виборців на виборчій дільниці, але за віком, у зв'язку з інвалідністю чи за станом здоров'я не здатний пересуватися самостійно, дільнична виборча комісія надає можливість голосувати за місцем перебування цього виборця.
 
370. 2. Для організації голосування виборців, не здатних пересуватися самостійно, за їх місцем перебування дільнична виборча комісія в останній день перед днем голосування на своєму засіданні виготовляє витяг із списку виборців за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
371. Такий витяг невідкладно після його складання надається для загального ознайомлення у приміщенні дільничної виборчої комісії.
 
372. 3. До витягу із списку виборців включаються:
 
373. 1) без рішення комісії - виборець, постійно не здатний самостійно пересуватися, щодо якого у списку виборців зазначена відповідна відмітка, якщо такий виборець до 12 години останньої суботи перед днем виборів письмово або особисто не повідомив відповідну дільничну виборчу комісію про бажання проголосувати у приміщенні для голосування;
 
374. 2) за рішенням дільничної виборчої комісії - виборці, які тимчасово не здатні самостійно пересуватися, на підставі їх заяви та довідки медичної установи про стан їх здоров’я, поданих до дільничної виборчої комісії, з проханням забезпечити їм голосування за місцем перебування. Така заява із зазначенням місця перебування виборця може бути подана ним особисто, поштою або через інших осіб не пізніш 20 години останньої п’ятниці перед днем голосування.
 
375. 4. При включенні виборця до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування у списку виборців на виборчій дільниці у графі "підпис виборця" секретар дільничної виборчої комісії робить запис "голосує за місцем перебування".
 
376. 5. Власноручно написана заява виборця про бажання голосувати за місцем проживання (перебування) разом з довідкою медичної установи про стан його здоров’я реєструється дільничною виборчою комісією в окремому журналі, де зазначаються день і час її надходження, прізвище, ім'я (усі власні імена), по батькові (за наявності), місце проживання (перебування) виборця, назва та місцезнаходження медичної установи, що видала довідку про стан здоров’я виборця.
 
377. 6. Заява, передбачена частиною п'ятою цієї статті, є зобов'язанням виборця забезпечити умови для дотримання вимог щодо порядку голосування, передбачених цим Законом.
 
378. 7. На спеціальних виборчих дільницях, утворених у стаціонарних закладах охорони здоров’я, голосування за місцем перебування виборця проводиться на підставі власноручно написаної заяви виборця з проханням забезпечити йому голосування за місцем його перебування у зв'язку з необхідністю дотримання постільного режиму.
 
379. 8. При організації голосування виборців за місцем перебування члени дільничної виборчої комісії зобов’язані до дня виборів перевірити факт тимчасової нездатності виборця самостійно пересуватися.
 
380. У разі непідтвердження факту тимчасової нездатності виборця пересуватись самостійно, дільнична виборча комісія скасовує рішення щодо надання можливості голосувати за місцем перебування цього виборця.
 
381. 9. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії. Такі члени виборчої комісії повинні бути представниками різних суб’єктів подання.
 
382. 10. Голосування виборців за місцем перебування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії, які організовують таке голосування, повернулися у приміщення для голосування не пізніш як за годину до закінчення голосування.
 
383. 11. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про те, що члени дільничної виборчої комісії відбувають для організації голосування виборців за місцем перебування. Голова дільничної виборчої комісії видає визначеним членам виборчої комісії витяг із списку виборців, складений відповідно до частини другої цієї статті, та опломбовану або опечатану переносну виборчу скриньку, в яку при цьому опускає контрольний лист. У контрольному листі зазначаються номер виборчої скриньки, час виходу (година та хвилини) членів виборчої комісії для проведення голосування виборців за місцем перебування, кількість отриманих ними виборчих бюлетенів окремо по кожному виду виборів, прізвища членів дільничної виборчої комісії, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами виборчої комісії, підписи яких скріплюються печаткою виборчої комісії, та, за бажанням, кандидатами у депутати, кандидатами на посаду сільського, селищного, міського голови, їх довіреними особами, уповноваженими особами місцевих організацій партій, офіційними спостерігачами.
 
384. 12. При проведенні голосування за межами приміщення для голосування мають право бути присутніми кандидати в депутати, кандидати на посаду сільського, селищного, міського голови, уповноважені особи місцевих організацій партій, довірені особи кандидатів, офіційні спостерігачі.
 
385. 13. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності при проведенні голосування членів комісії, які проводять голосування, а також офіційних спостерігачів, кандидатів у депутати, їх довірених осіб, уповноважених осіб місцевих організацій партій, які мають право бути присутніми при проведенні голосування. У разі відмови допустити зазначених осіб у приміщення, де перебуває виборець, йому відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування.
 
386. 14. При організації голосування виборця за місцем перебування член дільничної виборчої комісії на підставі витягу із списку виборців за умови надання виборцем одного з документів, зазначених у частині другій статті 3 цього Закону, видає виборцю виборчі бюлетені для голосування. При цьому член дільничної виборчої комісії у позначених місцях на контрольних талонах виборчих бюлетенів вписує своє прізвище, ініціали, розписується та проставляє номер виборця у списку виборців. Виборець розписується у контрольних талонах виборчих бюлетенів та у витягу із списку виборців, заповнює виборчі бюлетені та опускає їх до виборчої скриньки.
 
387. 15. У разі якщо виборець, включений до витягу із списку виборців для голосування за місцем перебування, прибув у приміщення для голосування після того, як члени дільничної виборчої комісії вийшли для організації голосування за місцем перебування, такому виборцю не можуть бути видані виборчі бюлетені для голосування до повернення членів комісії, які організовують голосування за місцем перебування, та з'ясування питання, чи не проголосував цей виборець за місцем перебування.
 
388. 16. Після проведення голосування виборців за місцем перебування член дільничної виборчої комісії, який видав виборцю виборчі бюлетені, у списку виборців навпроти прізвища виборця робить позначку "голосував за місцем перебування", зазначає своє прізвище і розписується.
 
389. 17. Витяг із списку виборців, за яким організовувалося голосування виборців за місцем перебування, додається до списку виборців і є його невід'ємною складовою частиною. До списку виборців додаються письмові заяви виборців, довідки медичних установ, копії відповідних рішень дільничної виборчої комісії.»;
 
390. 194. частину другу статті 71 доповнити новими абзацами такого змісту:
 
391. «Протокол цього засідання дільничної виборчої комісії складається і підписується у тому ж приміщенні, де проходило голосування.
 
392. У разі якщо під час проведення голосування до дільничної виборчої комісії надходили заяви, скарги стосовно порушень, що мали місце під час проведення голосування на виборчій дільниці, дільнична виборча комісія розглядає їх на початку засідання до початку підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці.»;
 
393. 195. частину третю статті 71 викласти у такій редакції:
 
394. «3. Список виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування закривається шляхом закреслення незаповнених граф списку виборців для внесення прізвищ виборців таким чином, щоб унеможливити внесення до списку додаткових виборців, підписується головою (головуючим на засіданні) і секретарем (секретарем засідання) дільничної виборчої комісії та скріплюється печаткою дільничної виборчої комісії.
 
395. Дільнична виборча комісія на підставі списку виборців для місцевих виборів встановлює кількість виборців на виборчій дільниці. Ця кількість оголошується і заноситься до відповідних протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці з кожних місцевих виборів.»;
 
396. 196. у частині п’ятій статті 71 слова «Погашені невикористані виборчі бюлетені разом із бюлетенями» замінити на «Погашені невикористані виборчі бюлетені (разом із контрольними талонами) разом із бюлетенями»;
 
397. 197. у частині десятій статті 71 слова «дата і час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити на «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
398. 198. пункт 1) частини дванадцятої статті 71 вилучити;
 
399. 199. частину дев’ятнадцяту статті 71 доповнити реченням «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.»;
 
400. 200. у частині двадцять третій статті 71 слова «дата, час пакування, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити на «дата, час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
401. 201. у частині двадцять п’ятій статті 71 слова «написи "Недійсні", "Проти всіх"« замінити на «напис "Недійсні"«, а також слова «з написами "Недійсні", "Проти всіх"« замінити на «з написами "Недійсні".»;
 
402. 202. частину двадцять шосту статті 71 доповнити реченням «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.»;
 
403. 203. пункт 2) частини двадцять сьомої статті 71 вилучити;
 
404. 204. частину двадцять восьму статті 71 доповнити словами «Відповідне рішення та результати голосування фіксуються у протоколі засідання комісії.»;
 
405. 205. у частині тридцятій статті 71 слова «а також кількість голосів виборців, які не підтримали кандидатів у депутати в багатомандатному виборчому окрузі, включених до виборчого списку, від жодної місцевої організації партії» вилучити;
 
406. 206. у частині тридцять першій статті 71 слова «та кількості виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії» вилучити, а також слова «офіційні спостерігачі від місцевої організації партії» замінити на «офіційні спостерігачі»;
 
407. 207. у частині тридцять другій статті 71 слова «та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації партії» та слова «напис "Не підтримали кандидатів у депутати від жодної місцевої організації політичної партії"« вилучити;
 
408. 208. у частині тридцять третій статті 71 слова «а також кількість голосів виборців, які не підтримали жодного відповідного кандидата в цьому виборчому окрузі» вилучити;
 
409. 209. у частині тридцять четвертій статті 71 слова «виборчих бюлетенів, у яких виборці не підтримали жодного кандидата» вилучити;
 
410. 210. у частині тридцять п’ятій статті 71 слова «та виборчі бюлетені, в яких виборці не підтримали жодного кандидата, запаковуються» та слова «та написи "Не підтримали жодного кандидата у депутати в одномандатному виборчому окрузі" (для одномандатного, одномандатного мажоритарного виборчих округів) та "Не підтримали жодного кандидата на посаду сільського голови" або "Не підтримали жодного кандидата на посаду селищного голови", або "Не підтримали жодного кандидата на посаду міського голови"« вилучити;
 
411. 211. статтю 71 доповнити новою частиною тридцять шостою такого змісту:
 
412. «36. Запакування виборчих документів в усіх випадках, передбачених цим Законом, здійснюється у спеціальні пакети, надані територіальною виборчою комісією у необхідній кількості для кожної територіальної виборчої комісії, дільничної виборчої комісії, та таким чином, щоб без пошкодження відтиску печатки та самого пакета неможливо було вийняти з пакета або покласти в нього виборчий бюлетень чи інший документ. Такі пакети виготовляються і передаються виборчим комісіям у порядку та у строки, визначені цим Законом для виборчих бюлетенів.»;
 
413. 212. частину першу статті 72 доповнити такими новими абзацами:
 
414. «Територіальна виборча комісія, що забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для відповідних виборів, встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення оригіналів бланків протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці у кількості, що на чотири примірники перевищує максимальну кількість членів відповідного виду дільничної виборчої комісії, для кожної виборчої дільниці в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
415. Для складання протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці з позначкою "Уточнений" територіальна виборча комісія встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення дублікатів бланків відповідних протоколів у тій же кількості, що й оригіналів.
 
416. Бланки та примірники протоколів дільничних виборчих комісій (оригінали та дублікати) нумеруються підприємством-виготовлювачем або територіальною виборчою комісією. Бланки протоколу дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів на виборчій дільниці (оригінали та дублікати) передаються виборчим комісіям разом із виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені цим Законом.»;
 
417. 213. пункт 8) частини другої статті 72 вилучити;
 
418. 214. пункт 8) частини третьої статті 72 вилучити;
 
419. 215. пункт 8) частини четвертої статті 72 вилучити;
 
420. 216. частину п’яту статті 72 викласти у такій редакції:
 
421. «5. Протокол про підрахунок голосів виборців з кожних місцевих виборів по кожному виборчому округу, по якому проводиться голосування на виборчій дільниці, складається дільничною виборчою комісією у кількості примірників, яка на чотири більша, ніж кількість осіб, які входять до складу дільничної виборчої комісії. Примірники протоколу мають однакову юридичну силу. У протоколі про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці зазначаються дата і час (година і хвилини) його підписання членами дільничної виборчої комісії. Кожен примірник протоколу підписується головою, заступником голови, секретарем та іншими членами дільничної виборчої комісії, які присутні на засіданні виборчої комісії. В разі незгоди з діями комісії чи результатами підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі комісії, член комісії підписує протокол із приміткою "З окремою думкою". Письмовий виклад окремої думки додається до відповідного протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці. В разі відсутності підпису члена дільничної виборчої комісії у протоколі підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці проти його прізвища зазначається причина відсутності підпису. Цей протокол підписується та засвідчується печаткою дільничної виборчої комісії лише після його остаточного заповнення. Перший і другий примірники протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці мають право також підписати кандидати в депутати, кандидати на посади сільського, селищного, міського голови, довірені особи кандидатів, уповноважені особи місцевих організацій партій, офіційні спостерігачі, які були присутні на засіданні дільничної виборчої комісії при підрахунку голосів виборців.
 
422. Непідписання або відмова від підписання протоколу окремими членами комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу.»;
 
423. 217. у частині дев’ятій статті 72 слова «дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії» замінити на «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів дільничної виборчої комісії»;
 
424. 218. у пунктах 1) та 3) частини першої статті 73 слова «десять» замінити на «п’ять»;
 
425. 219. перше речення частини першої статті 74 викласти у такій редакції:
 
426. «Транспортування виборчих документів до відповідної територіальної виборчої комісії здійснюється за рішенням відповідної дільничної, територіальної виборчої комісії головою або заступником голови виборчої комісії та двома членами цієї виборчої комісії - представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу відповідної територіальної чи дільничної виборчої комісії.»;
 
427. 220. статтю 74 доповнити новою частиною третьою такого змісту:
 
428. «3. Секретар виборчої комісії, інші члени комісії, які не супроводжують транспортування виборчих документів до територіальної виборчої комісії, залишаються у приміщенні виборчої комісії до отримання повідомлення про прийняття протоколів про підрахунок голосів на виборчій дільниці територіальною виборчою комісією. Під час транспортування виборчої документації печатка дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії зберігається у сейфі (металевій шафі) у приміщенні відповідної виборчої комісії.»;
 
429. 221. частини другу - четверту статті 75 викласти у такій редакції:
 
430. «2. Засідання територіальної виборчої комісії починається з моменту закінчення голосування і продовжується безперервно до встановлення підсумків голосування та (або) результатів відповідних місцевих виборів. На цей час члени територіальної виборчої комісії не можуть залучатися до виконання інших функцій, крім участі в засіданні виборчої комісії. Таке засідання територіальної виборчої комісії оформляється протоколом безперервного засідання, який підписується головою або головуючим на засіданні, а також секретарем виборчої комісії або членом виборчої комісії, який виконував на зазначеному засіданні обов'язки секретаря. До протоколу приєднуються (за наявності) окремі думки членів виборчої комісії, які брали участь у засіданні і не згодні з прийнятим територіальною виборчою комісією рішенням.
 
431. 3. Голова територіальної виборчої комісії приймає запечатані пакети з протоколами виборчих комісій, розпечатує їх та оголошує зміст протоколів дільничних виборчих комісій про підрахунок голосів виборців на відповідних виборчих дільницях, а також приймає запечатані пакети з іншими виборчими документами. Час прийняття територіальною виборчою комісією протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, перелік прийнятих виборчих документів і занесені до протоколу про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці відомості фіксуються у протоколі засідання територіальної виборчої комісії.
 
432. При прийнятті документів від виборчої комісії територіальна виборча комісія перевіряє комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами. При цьому кожний член комісії має право оглянути кожний пакет з документами. У разі повної комплектності виборчих документів та цілісності упаковки усіх пакетів відкриваються почергово пакети з протоколами про підрахунок голосів на виборчій дільниці та оголошуються відомості, зазначені у них.
 
433. 4. У разі виявлення у протоколі дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, у протоколі територіальної виборчої комісії про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів виправлень, помилок, неточностей територіальна виборча комісія своїм рішенням може зобов'язати відповідно дільничну, територіальну виборчу комісію внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений". Під час розгляду цього питання дільничною, територіальною виборчою комісією відповідні примірники протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці, протоколів відповідних територіальних виборчих комісій про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів, виборчі бюлетені та інші виборчі документи, доставлені до територіальної виборчої комісії, зберігаються в територіальній виборчій комісії, яка відповідно до частини першої цієї статті приймала такі документи.
 
434. Рішення про відмову у прийнятті виборчих документів від дільничної, територіальної виборчої комісії, про зобов’язання дільничної, територіальної комісії виправити виявленні недоліки чи внести зміни до цього протоколу шляхом складання протоколу з позначкою "Уточнений" із зазначенням підстав прийняття оформлюється у вигляді рішення територіальної виборчої комісії та невідкладно вивішується для загального ознайомлення і потім транспортується до територіальної виборчої комісії, яка встановлюватиме результати відповідних виборів, разом з іншою виборчою документацією.»;
 
435. 222. частину сьому статті 75 викласти у такій редакції:
 
436. «7. У разі неможливості усунення без перерахунку бюлетенів неточностей у протоколі дільничної виборчої комісії, територіальної виборчої комісії, а також у разі наявних ознак розпечатування пакетів із запакованими документами дільничної комісії територіальна комісія зобов'язана прийняти рішення про повторний підрахунок голосів виборців на цій виборчій дільниці.
 
437. Прийняття рішення територіальною виборчою комісією про проведення повторного підрахунку голосів після прийняття виборчих документів від дільничної, територіальної виборчої комісії не допускається.»;
 
438. 223. частини десяту - дванадцяту статті 75 викласти у такій редакції:
 
439. «10. Територіальна виборча комісія в разі повторного підрахунку нею голосів виборців на відповідній виборчій дільниці складає протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів за формою, встановленою Центральною виборчою комісією.
 
440. Територіальна виборча комісія, що забезпечує виготовлення виборчих бюлетенів для відповідних виборів, встановлює ступені захисту та забезпечує виготовлення для не більш, як десяти відсотків дільничних та територіальних виборчих комісій для кожного виду виборів у межах територіального округу, комплектів оригіналів бланків протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців у кількості (в кожному комплекті), що на чотири примірники перевищує максимальну кількість членів територіальної комісії, для кожного територіального округу в порядку та у строки, визначені цим Законом для виготовлення виборчих бюлетенів.
 
441. Бланки та примірники кожного комплекту протоколів територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці дільниці нумеруються підприємством-виготовлювачем або територіальною виборчою комісією. Бланки протоколу територіальної виборчої комісії про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці передаються разом із виборчими бюлетенями в порядку та у строки, визначені цим Законом.
 
442. 11. Протокол про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці у відповідному виборчому окрузі з відповідних місцевих виборів складається територіальною виборчою комісією у кількості примірників, на чотири більшій, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної комісії. Примірники протоколів нумеруються і мають однакову юридичну силу. Цей протокол підписується присутніми членами територіальної виборчої комісії та членами дільничної виборчої комісії, які брали участь у повторному підрахунку голосів виборців, і засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. Відомості, занесені до протоколу, оголошуються. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.
 
443. 12. Визнання голосування на виборчій дільниці недійсним територіальною виборчою комісією не допускається.»;
 
444. 224. у частині тринадцятій статті 75 слова «рішенням територіальної виборчої комісії про визнання голосування на виборчій дільниці недійсним (за наявності)» вилучити, а також слова «Копії кожного з протоколів» замінити на «Інші примірники кожного з протоколів»;
 
445. 225. пункт 2) частини п’ятнадцятої статті 75 вилучити;
 
446. 226. пункт 2) частини шістнадцятої статті 75 вилучити;
 
447. 227. в абзаці другому частини вісімнадцятої статті 75 слова «Член територіальної виборчої комісії, присутній на засіданні комісії, зобов'язаний підписати протокол про підсумки голосування. В разі своєї незгоди з установленими» замінити на «В разі своєї незгоди з діями комісії чи»;
 
448. 228. у частині двадцять першій статті 75 слова «дата і час пакування, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії» замінити на «дата і час пакування, кількість запакованих документів, ставляться підписи усіх присутніх членів територіальної виборчої комісії»;
 
449. 229. у частині двадцять третій статті 75 слова « (у містах, де утворені районні у місті ради)» замінити на « (у містах з районним поділом)»;
 
450. 230. пункт 9) частини першої статті 76 вилучити;
 
451. 231. пункт 9) частини третьої статті 76 вилучити;
 
452. 232. у абзаці першому частини п’ятої статті 76 слова «які взяли участь у голосуванні» замінити на «поданих відповідно за кандидатів в депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови»;
 
453. 233. частину першу статті 77 після слів «районна у місті» доповнити словами « (у містах, де утворені районні у місті ради)»;
 
454. 234. пункт 9) частини першої статті 77 вилучити;
 
455. 235. у частині другій статті 77 слова «що отримали три і більше відсотків голосів виборців, які взяли участь у голосуванні» вилучити;
 
456. 236. частину третю статті 77 викласти у такій редакції:
 
457. «3. Право на участь у розподілі депутатських мандатів у відповідному багатомандатному виборчому окрузі набувають кандидати в депутати, включені до виборчих списків від місцевих організацій партій, що отримали три і більше відсотків голосів виборців у відношенні до сумарної кількості голосів виборців, поданих за кандидатів у депутати, включених до виборчих списків місцевих організацій партій, за умови, що кількість цих голосів виборців дорівнює виборчій квоті або є більшою за виборчу квоту.»;
 
458. 237. пункт другий частини дев’ятої статті 77 після слів «рік народження» доповнити словами «відомості про»;
 
459. 238. частину десяту статті 77 викласти у такій редакції:
 
460. «10. Протокол територіальної виборчої комісії про результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі складається у кількості примірників, на два більша, ніж кількість осіб, що входять до складу територіальної виборчої комісії, підписується головою, заступником голови, секретарем комісії та іншими членами комісії, присутніми на засіданні, і засвідчується печаткою територіальної виборчої комісії. До протоколу додаються, за наявності, висловлені у письмовій формі окремі думки членів територіальної виборчої комісії, заяви і скарги на порушення порядку встановлення результатів виборів територіальною виборчою комісією та рішення, які комісія прийняла в результаті їх розгляду. Перший примірник протоколу зберігається у територіальній виборчій комісії, другий - невідкладно вивішується для загального ознайомлення у приміщенні територіальної виборчої комісії, а решта по одному примірнику видається членам територіальної виборчої комісії. Примірники протоколу мають однакову юридичну силу. На прохання кандидатів у депутати, включених до виборчих списків, уповноважених осіб місцевих організацій партій, офіційних спостерігачів від місцевих організацій партій їм видаються копії протоколу. Непідписання протоколу окремими членами виборчої комісії не має правових наслідків для дійсності протоколу. У разі відсутності у протоколі підпису члена виборчої комісії біля його прізвища зазначається причина відсутності підпису.»;
 
461. 239. у частині одинадцятій статті 77 слова «Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті територіальна виборча» замінити на «Виборча комісія Автономної Республіки Крим, обласна, районна, міська, районна у місті (у містах, де утворені районні у місті ради) територіальна виборча»;
 
462. 240. пункт 8) частини одинадцятої статті 77 вилучити;
 
463. 241. абзац другий частини дванадцятої статті 77 викласти у такій редакції:
 
464. «Обраним депутатом вважається кандидат, який одержав більшість голосів виборців, поданих за кандидатів в депутати, відносно інших кандидатів, які балотувалися в цьому виборчому окрузі.»;
 
465. 242. частину чотирнадцяту статті 77 вилучити;
 
466. 243. частину п’ятнадцяту статті 77 вилучити;
 
467. 244. у частині першій статті 79 слова «оприлюднює результати місцевих виборів у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації.» замінити на «офіційно оприлюднює результати місцевих виборів шляхом опублікування у відповідних місцевих друкованих засобах масової інформації.»;
 
468. 245. частину третю статті 82 вилучити;
 
469. 246. пункт 2) частини другої статті 84 викласти у такій редакції:
 
470. «2) територіальна виборча комісія відповідно до цього Закону утворює виборчі округи, а також спеціальні виборчі дільниці, що діють на тимчасовій основі, дільничні виборчі комісії у порядку та строки, передбачені цим Законом; «;
 
471. 247. абзац перший частини першої статті 85 викласти у такій редакції:
 
472. «1. Кандидат у депутати, кандидат на посаду сільського, селищного, міського голови, його довірена особа, місцева організація політичної партії, кандидати від якої зареєстровані на відповідних місцевих виборах, її представник або уповноважена особа, офіційний спостерігач, виборча комісія, утворена відповідно до цього Закону, а також виборець, виборчі права або охоронювані законом інтереси якого щодо участі у виборчому процесі порушено рішенням, дією чи бездіяльністю суб'єкта оскарження, може звернутися до виборчої комісії зі скаргою, що стосується виборчого процесу, з урахуванням особливостей, визначених цією статтею та статтями 86-89 цього Закону.»;
 
473. 248. у частині першій статті 86 слово «дводенний» замінити на «п’ятиденний»;
 
474. 249. у пункті 3) частини першої статті 87 слова «якщо такі є» замінити на «якщо такі відомі»;
 
475. 250. частину першу статті 88 викласти у такій редакції:
 
476. «1. Виборчі комісії розглядають скарги у порядку та у строки, визначені цим Законом.»;
 
477. 251. частину дев’яту статті 88 викласти у такій редакції:
 
478. «9. Розгляд скарги виборчою комісією здійснюється з обов'язковим своєчасним повідомленням суб'єкта звернення зі скаргою, суб'єкта оскарження та інших заінтересованих осіб рекомендованою телеграмою, телефонограмою, факсимільним повідомленням, засобами електронної пошти про час і місце розгляду скарги. Неприбуття на засідання суб'єкта розгляду скарги, осіб, які були належним чином повідомлені про нього, не перешкоджає розгляду скарги.»;
 
479. 252. у частині другій статті 89 слова «може у межах встановлених цим Законом строків розгляду скарг витребувати додаткові докази за власною ініціативою» замінити на «звертається із запитом (витребовує) додаткові докази за власною ініціативою або за зверненням суб’єкта звернення, суб’єкта оскарження, заінтересованих осіб»;
 
480. 253. частину сьому статті 90 викласти у такій редакції:
 
481. «7. Копія рішення виборчої комісії видається чи надсилається суб'єкту звернення зі скаргою, суб'єкту оскарження, заінтересованим особам, відповідній виборчої комісії, іншому суб'єкту, про якого йдеться у рішенні, не пізніше наступного дня після прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні чи в день голосування  невідкладно. Рішення виборчої комісії про розгляд скарг не пізніше наступного дня після дня прийняття рішення, а у разі прийняття рішення напередодні, в день голосування або на наступний день - невідкладно оприлюднюються на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії або в інший спосіб.»;
 
482. 254. у частині четвертій статті 92 слова «одного року» замінити на «п’яти років»;
 
483. 255. у тексті закону в усіх випадках слова «стаціонарний лікувальний заклад» замінити словами «стаціонарний заклад охорони здоров’я» у відповідному відмінку та числі.
 
484. ІІ. Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.