Кількість абзаців - 2257 Розмітка (ліва колонка)


БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ (Друге читання)

0. БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ  
1. Цим Кодексом встановлюється бюджетна система України та її принципи, визначаються засади бюджетного процесу, правовий статус суб'єктів бюджетних правовідносин та підстави відповідальності за порушення бюджетного законодавства.  
2. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  
3. Глава I. Загальні положення  
4. Стаття 1. Бюджетні правовідносини  
5. Бюджетними правовідносинами в цьому Кодексі визнаються правовідносини, що виникають в процесі розробки, складання, розгляду, затвердження, виконання бюджетів та розгляду звітів про їх виконання, а також контролю за виконанням Державного бюджету України та бюджетів самоврядування.  
6. Стаття 2. Визначення основних термінів  
7. У цьому Кодексі нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:  
8. 1) бюджет - план утворення та використання фінансових ресурсів для забезпечення функцій та завдань держави та місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду;  
9. 2) бюджетна класифікація - єдине систематизоване згрупування доходів та видатків бюджетів, а також джерел фінансування дефіциту бюджету за ознаками економічної сутності, функціональної діяльності, організаційного устрою та іншими ознаками з метою забезпечення загальнодержавної порівняльності бюджетних показників;  
10. 3) бюджетна позичка - кошти бюджету, що надаються на зворотній основі на визначений термін;  
11. 4) бюджетна програма - систематизований перелік заходів, спрямованих на досягнення загальної мети або завдання, виконання яких пропонує та здійснює розпорядник бюджетних коштів у відповідності до покладених на нього функцій;  
12. 5) бюджетна резолюція Верховної Ради України на відповідний бюджетний період (далі - Бюджетна резолюція) - закон України, який визначає засади бюджетної політики та основні параметри і нормативи державного бюджету, розподіл виконання державних повноважень між бюджетами різних рівнів та інші положення, необхідні для складання бюджетів на наступний бюджетний період;  
13. 6) бюджетна система України - побудована на економічних відносинах, державному і адміністративно-територіальному устрої, врегульована нормами бюджетного законодавства сукупність Державного бюджету України, бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів;  
14. 7) бюджетна установа - установа або організація, що створена відповідним органом державної влади України, органом влади Автономної Республіки Крим чи органом місцевого самоврядування для здійснення управлінських, соціально-культурних або інших функцій, не пов'язаних з отриманням прибутку, яка утримується за рахунок відповідного бюджету;  
15. 8) бюджетне асигнування - бюджетні кошти, надані відповідно до встановленого бюджетного призначення розпоряднику бюджетних коштів, що дають йому право на взяття бюджетних зобов'язання;  
16. 9) бюджетне зобов'язання - розміщення замовлення, укладення контракту (угоди), придбання товару, послуга чи інші операції протягом бюджетного періоду, що потребують здійснення платежів протягом цього ж бюджетного періоду або у майбутньому в межах бюджетної програми;  
17. 10) бюджетне призначення - повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів у порядку, встановленому цим Кодексом, відповідно до якого розпоряднику коштів надаються бюджетні асигнування;  
18. 11) бюджетний запит - документ, підготовлений і поданий головним розпорядником бюджетних коштів Міністерству фінансів України чи місцевому фінансовому органу, що містить пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності, з відповідними обгрунтуваннями такого обсягу;  
19. 12) бюджетний процес - встановлений цим Кодексом порядок складання, розгляду, затвердження, виконання та контролю за виконанням бюджетів, а також порядок складання, розгляду та прийняття рішення щодо звітів про виконання бюджетів;  
20. 13) бюджетний розпис - деталізація показників надходжень до бюджету та видатків затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації;  
21. 14) бюджетний цикл - період з початку складання проекту бюджету до прийняття рішення щодо звіту про виконання бюджету Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою;  
22. 15) бюджетні компенсації - кошти, що передаються з одного бюджету до іншого для покриття неотриманих доходів або для здійснення додаткових видатків, що викликані рішеннями або діями органів державної влади чи місцевого самоврядування;  
23. 16) бюджетні пропозиції Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад на наступний бюджетний період (далі - бюджетні пропозиції) - постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, рішення обласної, районної, міської, селищної чи сільської ради, які визначають обсяги доходів та видатків на виконання делегованих державних повноважень і оформляються у вигляду проекту відповідного бюджету на наступний бюджетний період згідно єдиної бюджетної класифікації;  
24. 17) видатки бюджету - платежі на здійснення програм та заходів, передбачених відповідними бюджетом;  
25. 18) виплати коштів населенню - виплати бюджетних коштів для здійснення обов'язкових виплат населенню: пенсій, стипендій, допомог, компенсацій, інших соціальних виплат, встановлених законодавством України;  
26. 19) власні повноваження - права, обов'язки та відповідальність всіх рівнів місцевого самоврядування, які виникають внаслідок виконання функцій самоврядування, визначених законодавством України;  
27. 20) головні розпорядники бюджетних коштів - міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, виконавчі органи місцевого самоврядування, установи в особі їх керівників, які отримують бюджетні повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень і надання бюджетних асигнувань і які визначені в законі про Державний бюджет України, постанові Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенні обласної, районної чи місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;  
28. 21) грант - кошти, які безоплатно перераховуються іноземними державами або міжнародними організаціями для підтримки бюджетів або на інші цілі, що пов'язані із здійсненням функцій держави та місцевого самоврядування;  
29. 22) громадські замовлення - укладені в установленому законодавством порядку розпорядниками коштів бюджетів усіх рівнів угоди на здійснення робіт, закупку товарів, надання послуг для громадських потреб за рахунок коштів відповідних бюджетів;  
30. 23) делеговані повноваження - повноваження держави, що передаються місцевому самоврядуванню, а також повноваження місцевого самоврядування, які передаються між різними рівнями місцевого самоврядування;  
31. 24) депозитні суми - кошти, які надходять у тимчасове розпорядження бюджетних установ і з настанням відповідних умов підлягають поверненню;  
32. 25) державний борг - загальна сума заборгованості держави, яка складається з усіх непогашених боргових зобов'язань держави перед юридичними та фізичними особами (як внутрішніх, так і зовнішніх), включаючи боргові зобов'язання держави, які виникають в результаті виданих гарантій за кредитами;  
33. 26) державні повноваження - це права, обов'язки та відповідальність держави, які виникають при виконання функцій держави, передбачених законодавством України;  
34. 27) дефіцит бюджету - перевищення видатків бюджету над його доходами;  
35. 28) дотація - трансферт, що передається з одного бюджету до іншого на безповоротній і безоплатній основі для використання їх на загальне вирівнювання доходної спроможності бюджету, що їх отримує;  
36. 29) доходи бюджету - платежі до бюджету, які включають кошти, що зібрані для суспільних потреб відповідно до законодавства України про податки і збори, та інші доходи, включаючи надходження від продажу активів, проценти та дивіденди, дотації, дарунки в грошовому та натуральному вигляді (у вартісному обрахунку), гранти;  
37. 30) єдиний казначейський рахунок - система бюджетних рахунків органів Державного казначейства України, відкритих в установах Національного банку України за відповідними балансовими рахунками, на які зараховуються податки, збори, інші обов'язкові платежі до Державного бюджету та надходження з інших джерел, встановлених законодавством України, і з яких органами Державного казначейства України здійснюється виконання Державного бюджету України;  
38. 31) загальний фонд бюджету - основна частина Державного бюджету України, що не включає спеціальних фондів;  
39. 32) закон про Державний бюджет України - закон України, який затверджує Державний бюджет України на певний бюджетний період, а також регламентує протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;  
40. 33) казначейське виконання бюджету - порядок виконання бюджету, при якому реєстрація надходжень, здійснення платежів від імені бюджетних установ та організацій покладається на Державне казначейство України;  
41. 34) казначейські бюджетні рахунки - бюджетні рахунки органів Державного казначейства України, відкриті в установах Національного банку України;  
42. 35) консолідований соціальний бюджет - зведений баланс витрат на соціальні потреби у формах та видах, встановлених законодавством України, та доходів на їх покриття на наступний бюджетний період за рахунок як зведеного бюджету, так і позабюджетних фондів, що обчислюється за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України та основні показники якого закріплюються в бюджетній резолюції Верховної Ради України;  
43. 36) місто обласного значення (місто республіканського значення в Автономній Республіці Крим) - місто, в якому власні та делеговані державою повноваження виконуються власними органами самоврядування без підпорядкування їх органам місцевого самоврядування районів, на території яких вони знаходяться;  
44. 37) місцевий фінансовий орган - орган, що відповідно до законодавства України організує та здійснює функції по складанню проекту відповідного обласного, районного, міського міста обласного значення бюджетів та виконанню рішення відповідної ради про обласний, районний, міський міста обласного значення бюджет, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами обласного, районного та міського міста обласного значення бюджету;  
45. 38) надходження до бюджету - доходи бюджету та кошти залучені в результаті випуску боргових зобов'язань держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування;  
46. 39) норматив бюджетної забезпеченості - гарантований державою рівень забезпечення послуг населенню при виконанні органами місцевого самоврядування делегованих державою повноважень;  
47. 40) оборотна касова готівка - один з видів фінансового резерву, який формується за рахунок залишків на початок планового року у бюджетах, і використовується для безперебійного фінансування першочергових витрат по бюджету при виникненні протягом року тимчасового касового розриву внаслідок неспівставлення фактичних термінів надходження доходів і проведення бюджетних видатків;  
48. 41) отримувач бюджетних коштів - юридична або фізична особа, яка має право на отримання коштів з бюджету на підставі рішення відповідного органу державної влади чи місцевого самоврядування;  
49. 42) платіж - погашення зобов'язання, що виникло в поточному або попередньому бюджетному періоді;  
50. 43) повноваження на майбутні зобов'язання - повноваження щодо прийняття зобов'язання на здійснення платежу в бюджетному періоді, що настає після закінчення поточного бюджетного періоду;  
51. 44) позабюджетні кошти - кошти, які бюджетні установи та організації отримують понад асигнування, що виділяються їм з державного та/або місцевих бюджетів і поділяються на спеціальні кошти, суми за дорученнями, депозитні кошти та інші позабюджетні кошти;  
52. 45) позики - фінансові ресурси, які залучаються до бюджету на зворотній основі і по яких держава чи орган місцевого самоврядування виступає стороною цивільно-правових відносин;  
53. 46) постанова про бюджет Автономної Республіки Крим - постанова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, якою встановлюється бюджет Автономної Республіки Крим на певний бюджетний період, а також регламентується протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;  
54. 47) проект бюджету - оформлений у встановленому порядку документ, що подається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, районною державною адміністрацією та виконавчим органом місцевої ради відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної та місцевої ради, в якому містяться обгрунтування щодо бюджетних призначень та інших правових регламентацій, які запропоновані у проекті Закону про Державний бюджет України, проекті постанови про бюджет Автономної Республіки Крим або в проекті рішення обласної, районної чи місцевої ради про відповідний бюджет;  
55. 48) пропозиція проекту бюджету - документ, що подається Міністерством фінансів України, Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, місцевим фінансовим органом відповідно до Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації та виконавчого органу ради, в якому містяться пропозиції щодо проекту бюджету;  
56. 49) рішення місцевої ради про місцевий бюджет - рішення міської, районної в місті, селищної та сільської ради, яким встановлюється відповідний місцевий бюджет на певний бюджетний період, а також регламентуються протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;  
57. 50) рішення обласної (районної) ради про обласний (районний) бюджет - рішення обласної (районної) ради, яким встановлюється обласний (районний) бюджет на певний бюджетний період, а також регламентуються протягом цього бюджетного періоду інші питання, визначені цим Кодексом;  
58. 51) розпорядники бюджетних коштів - установи, організації, місцеві органи виконавчої влади в особі їх керівників, уповноважені головними розпорядниками бюджетних коштів шляхом отримання асигнувань на взяття зобов'язань та здійснення видатків з бюджету;  
59. 52) спеціальний фонд бюджету - складова частина бюджету, що утворюється за рахунок цільових надходжень, які використовуються виключно на мету визначену відповідним законом, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим та рішенням обласної, районної чи місцевої ради;  
60. 53) спеціальні кошти бюджетних установ та організацій - доходи бюджетних установ, які отримуються від надання платних послуг, виконання робіт, реалізації продукції чи іншої діяльності, що здійснюється на підставі відповідних нормативно-правових актів, і використовуються за цільовим призначенням згідно з єдиним кошторисом доходів та видатків установи чи організації;  
61. 54) субвенції - трансферти, що передаються з одного бюджету до іншого для їх спрямування на певні цілі в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції;  
62. 55) суми за дорученнями - кошти, які бюджетні установи отримують від підприємств, установ, організацій, фізичних осіб та благодійних фондів для виконання певних доручень;  
63. 56) суфіцит бюджету - перевищення доходів бюджету над його видатками;  
64. 57) трансферти міжбюджетні - кошти, які безплатно і безповоротно передаються з одного бюджету до іншого у формі дотацій та субвенцій і не передбачають компенсації у вигляді виплат або товарів чи послуг.  
65. 58) фінансування бюджету - надходження та платежі, що здійснюються у зв'язку із зміною обсягу державного боргу, а також зміною залишку готівкових коштів по бюджету, які використовуються для покриття різниці між доходами і видатками бюджету.  
66. Стаття 3. Бюджетний період  
67. (1) Бюджетним періодом є час дії закону про Державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішення обласної, районної чи місцевої ради відповідно про обласний, районний чи місцевий бюджет;  
68. (2) Бюджетний період для всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, складає один календарний рік - починається 1 січня кожного року і закінчується 31 грудня того ж року.  
69. (3) Відповідно до статті 96 Конституції України бюджетний період Державного бюджету України за особливих обставин може бути іншим, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, однак не довшим за 1 рік.  
70. (4) Особливими обставинами, за яких Державний бюджет України може бути прийнято на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті, бюджетний період є:  
71. 1) оголошення стану війни;  
72. 2) оголошення надзвичайного стану на всій території України чи в її частині;  
73. 3) необхідність усунення великомасштабних наслідків стихійного лиха або природної чи техногенної катастрофи;  
74. 4) інші обставини, визнані Верховною Радою України особливими.  
75. (5) У випадку прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті бюджетний період, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети можуть бути прийняті на такий же період.  
76. (6) У випадку, коли Верховна Рада України встановить наявність особливих обставин, що дають підстави для прийняття Державного бюджету України на інший, ніж передбачено частиною 2 цієї статті строк, вона приймає закон про особливий порядок складання, розгляду та затвердження закону України про Державний бюджет України на цей період, в якому встановлює спеціальні строки виконання учасниками бюджетного процесу передбачених цим Кодексом повноважень при складанні, розгляді та затвердженні та виконанні Державного бюджету України.  
77. Глава II. Бюджетне законодавство України  
78. Стаття 4. Склад бюджетного законодавства України  
79. (1) Бюджетне законодавство України складають:  
80. 1) цей Кодекс;  
81. 2) закон про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;  
82. 3) інші закони, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу;  
83. 4) Бюджетна резолюція Верховної Ради України;  
84. 5) нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, прийняті відповідно до цього Кодексу, законів України, передбачених пунктами 2 та 3 цієї частини;  
85. 6) нормативні правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, прийняті на підставі і на виконання цього Кодексу та інших законів України, передбачених в пунктах 2 та 3 цієї частини;  
86. 7) чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, що регулюють бюджетні правовідносини, передбачені статтею 1 цього Кодексу.  
87. (2) У разі суперечності положень законів, передбачених пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті, положенням цього Кодексу, застосовується цей Кодекс.  
88. (3) Нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, а також нормативно-правові акти Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, що регулюють бюджетні правовідносини, не можуть суперечити цьому Кодексу та іншим законам України, передбаченим пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті.  
89. (4) У разі суперечності актів, передбачених частиною 3 цієї статті, положенням законів, передбаченим пунктами 2 та 3 частини 1 цієї статті, застосовуються положення цих законів.  
90. (5) Положення законів, передбачених частиною 2 цієї статті, що суперечать цьому Кодексу, а так само положення нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Автономної Республіки Крим та рішення органів місцевого самоврядування, що суперечать положенням цього Кодексу або законам, передбаченим у пунктах 2 та 3 частини 1 цієї статті, визнаються недійсними в судовому порядку з моменту набрання ними чинності і підлягають скасуванню органом, що прийняв відповідний нормативно-правовий акт або рішення.  
91. Стаття 5. Принципи бюджетного законодавства  
92. Бюджетне законодавство України грунтується на принципах:  
93. 1) відповідності Конституції України;  
94. 2) верховенства закону;  
95. 3) належної правової процедури його прийняття та дії;  
96. 4) єдиних засад регулювання бюджетних правовідносин;  
97. 5) встановлення бюджетних повноважень;  
98. 6) контролю за його дотриманням;  
99. 7) відповідальності за його порушення.  
100. Стаття 6. Співвідношення бюджетного законодавства з іншим законодавством України  
101. (1) Положення, що встановлені цим Кодексом та іншим бюджетним законодавством України, підлягають застосуванню виключно при регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.  
102. (2) При виникненні колізії в регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу, між бюджетним законодавством та іншим законодавством України застосовується бюджетне законодавство України.  
103. (3) Якщо бюджетне законодавство прямо не забороняє застосування при регулюванні бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу, іншого законодавства України, це законодавство підлягає субсидіарному (додатковому) застосуванню.  
104. Стаття 7. Бюджетне законодавство та міжнародні договори України  
105. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що передбачені бюджетним законодавством України, застосуванню підлягають правила міжнародного договору.  
106. Стаття 8. Чинність бюджетного законодавства у часі  
107. (1) Нормативно-правові акти бюджетного законодавства України набирають чинності в порядку, встановленому законодавством.  
108. (2) Нормативно-правові акти бюджетного законодавства втрачають чинність у випадках:  
109. 1) спливу терміну, на який вони приймалися;  
110. 2) скасування;  
111. 3) набрання чинності нормативно-правовим актом бюджетного законодавства, що по-іншому регулює відносини, які були врегульовані раніше;  
112. 4) визнання Конституційним Судом України нормативно-правового акту бюджетного законодавства України неконституційним;  
113. 5) визнання судом нормативно-правового акту бюджетного законодавства України незаконним.  
114. Глава III. Бюджетна система України та її принципи  
115. Стаття 9. Структура бюджетної системи України  
116. (1) Бюджетна система України включає в себе Державний бюджет України та бюджети самоврядування.  
117. (2) Для цілей цього Кодексу бюджети самоврядування включають бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети.  
118. (3) Місцевими бюджетами визнаються бюджети територіальних громад сіл, селищ, міст, районів у містах, міст Києва та Севастополя.  
119. (4) Держаний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети складаються із загального і спеціального фондів бюджету.  
120. Стаття 10. Правова форма бюджетів  
121. (1) Державний бюджет України затверджується Верховною Радою України у формі закону України.  
122. (2) Бюджет Автономної Республіки Крим затверджується Верховною Радою Автономної Республіки Крим у формі постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
123. (3) Обласні, районні та місцеві бюджети затверджуються відповідно обласною, районною, сільською, селищною та міською радою у формі рішення обласної, районної, сільської, селищної чи міської ради.  
124. Стаття 11. Зведений бюджет України  
125. (1) Зведений бюджет України - це бюджет, що утворюється шляхом об'єднання показників доходів та видатків всіх бюджетів, що передбачені статтею 9 цього Кодексу.  
126. (2) Зведений бюджет України використовується для аналізу і визначення основ державного та територіального регулювання економічного і соціального розвитку країни.  
127. Стаття 12. Структура зведених бюджетів  
128. (1) Зведений бюджет України включає Державний бюджет України, зведений бюджет Автономної Республіки Крим, зведені бюджети областей та міст Києва і Севастополя.  
129. (2) Зведений бюджет Автономної Республіки Крим включає бюджет Автономної Республіки Крим зведені бюджети районів та бюджети міст республіканського значення.  
130. (3) Зведений бюджет області включає обласний бюджет, а також зведені бюджети районів і бюджети міст обласного значення.  
131. (4) Зведений бюджет району включає районний бюджет, бюджети міст районного значення, селищні та сільські бюджети.  
132. (5) Зведений бюджет міста з районним поділом включає міський бюджет та бюджети районів, що входять до його складу. У випадку, коли місту або району у місті адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села зведений бюджет міста або району в місті включає в себе бюджети цих міст, селищ та сіл відповідно у зведеному бюджеті міста або бюджеті району в місті.  
133. Стаття 13. Загальний фонд бюджету  
134. (1) Загальний фонд є складовою частиною бюджету і включає в себе:  
135. 1) всі доходи бюджету, визначені (передбачені) для забезпечення фінансовими ресурсами загальних видатків і не призначені на конкретну мету;  
136. 2) всі видатки бюджету, здійснення яких передбачається за рахунок коштів загального фонду бюджету;  
137. 3) різницю між доходами та видатками загального фонду бюджету.  
138. (2) Надходження від здійснених запозичень, видатки на обслуговування боргу, виконання державних гарантій і забезпечення зобов'язань включаються лише до загального фонду бюджету, якщо інше не передбачено законом України про державний бюджет, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим та рішенням обласної, районної, місцевої ради про обласний, районний, місцевий бюджет на відповідний бюджетний період.  
139. Стаття 14. Спеціальний фонд бюджету  
140. (1) Спеціальний фонд бюджету є складовою частиною відповідного бюджету та включає бюджетні призначення виключно на конкретну мету у таких випадках:  
141. 1) якщо законом (постановою, рішенням) передбачене покриття видатків із конкретно визначеного джерела коштів;  
142. 2) у випадку одержання центральними, місцевими органами влади або безпосередньо головним розпорядником чи розпорядником бюджетних коштів гранту або дарунку у вартісному обрахунку на конкретну мету.  
143. (2) На відповідний бюджетний період складові спеціального фонду бюджету у рамках діючого законодавства визначаються:  
144. а) для державного бюджету України - законом України;  
145. б) для бюджету Автономної Республіки Крим - постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
146. в) для обласних, районних, місцевих бюджетів - рішенням обласної, районної, місцевої Ради.  
147. Стаття 15. Заборона передачі коштів із загального до спеціального фонду бюджету  
148. Передача коштів між загальним фондом бюджету та спеціальним фондом бюджету на стадії виконання бюджету забороняється.  
149. Стаття 16. Принципи бюджетного устрою України  
150. Бюджетна система України грунтується на принципах:  
151. 1) єдності (цілісності) бюджетної системи;  
152. 2) збалансованості (рівноваги) бюджетів;  
153. 3) самостійності бюджетів;  
154. 4) періодичності бюджетів;  
155. 5) повноти включення доходів та видатків до бюджетів;  
156. 6) обгрунтованості показників бюджетів;  
157. 7) недопущення бюджетної дискримінації;  
158. 8) цільового використання бюджетних коштів;  
159. 9) гласності та прозорості;  
160. 10) особливого правового статусу фінансових органів;  
161. 11) відповідальності учасників бюджетного процесу.  
162. Стаття 17. Принцип єдності (цілісності) бюджетної системи України  
163. Єдність (цілісність) бюджетної системи України забезпечується єдиною соціально-економічною політикою держави, спільною грошовою системою, єдиним регулюванням бюджетних правовідносин, єдністю касового виконання бюджетів, єдиною бюджетною класифікацією доходів та видатків, єдиною структурою бухгалтерської документації обліку та звітності.  
164. Стаття 18. Принцип збалансованості (рівноваги) бюджетів  
165. (1) Бюджети, що входять до складу бюджетної системи України, мають бути збалансованими за доходами і видатками.  
166. (2) Повноваження державного бюджету та повноваження бюджетів самоврядування, які виконуються протягом бюджетного періоду повинні бути збалансованими з обсягом бюджетних ресурсів відповідних бюджетів на цей період.  
167. (3) Бюджетні ресурси перерозподіляються між бюджетами, передбаченими цим Кодексом, відповідно до розподілу повноважень між державою та суб`єктами місцевого самоврядування.  
168. Стаття 19. Принцип самостійності бюджетів  
169. (1) Державний бюджет України, бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві бюджети є самостійними.  
170. (2) Самостійність бюджетів забезпечуються:  
171. 1) наявністю гарантованих державою доходів, які самостійно витрачаються бюджетами відповідних рівнів на виконання визначених законодавством повноважень;  
172. 2) правом визначення напрямків використання доходів відповідно до діючого законодавства згідно бюджетної класифікації;  
173. 3) правом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих рад самостійно розглядати та затверджувати відповідні бюджети;  
174. 4) правом Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та місцевих рад самостійно відповідно до цього Кодексу визначати джерела фінансування дефіцитів відповідних бюджетів;  
175. 5) забороною вилучати доходи, що забезпечують виконання передбачених законодавством повноважень.  
176. Стаття 20. Принцип періодичності бюджетів  
177. (1) Бюджети затверджується щорічно або на інший період, передбачений статтею 96 Конституції України, шляхом прийняття Верховною Радою України Закону про Держаний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим та рішення обласної, районної чи місцевої ради про затвердження відповідного бюджету.  
178. (2) Акти, що передбачені в частині 1 цієї статті, діють виключно протягом визначеного бюджетного періоду.  
179. Стаття 21. Принцип повноти відображення доходів та видатків у бюджетах  
180. (1) У бюджеті відображаються всі доходи держави та органів місцевого самоврядування від будь-яких джерел, отриманих на підставі діючого законодавства та нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування.  
181. (2) У складі видатків бюджетів відображаються всі витрати держави та місцевого самоврядування.  
182. Стаття 22. Принцип обгрунтованості показників бюджетів  
183. Показники бюджету, їх взаємозв'язок з показниками економічного і соціального розвитку має бути ясними і всебічно обгрунтованим.  
184. Стаття 23. Принцип недопущення бюджетної дискримінації  
185. Держава забезпечує:  
186. 1) збалансований соціально-економічний розвиток всіх адміністративно-територіальних одиниць України з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей;  
187. 2) рівне забезпечення громадян України гарантованими державою соціальними послугами.  
188. Стаття 24. Принцип цільового використання бюджетних коштів  
189. (1) Бюджетні кошти можуть використовуватись тільки на цілі, визначені бюджетними призначеннями.  
190. (2) Доходи, які мають цільове призначення, не можуть використовуватись на інші цілі за виключенням випадків, передбачених діючим законодавством.  
191. (3) Доходи, які забезпечують виконання делегованих державних повноважень, не можуть бути використані на виконання власних повноважень.  
192. Стаття 25. Принцип гласності та прозорості  
193. (1) Проект закону (постанови, рішення) про бюджет, поданий на затвердження, прийнятий закон (постанова, рішення) про бюджет, а також зведені дані про виконання бюджету підлягають опублікуванню в порядку, встановленому цим Кодексом.  
194. (2) Обговорення та прийняття закону (постанови, рішення) бюджету здійснюється на відкритих засіданнях Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних органів місцевого самоврядування; винятки з цього правила можуть бути встановлені виключно для збереження державної таємниці України.  
195. (3) Процедури розгляду та виконання бюджету повинні забезпечувати максимально можливу деталізацію видатків з метою здійснення публічного контролю за використанням бюджетних коштів.  
196. (4) Закупки товарів та оплата послуг і виконаних робіт за рахунок бюджетних коштів здійснюються виключно на конкурсних засадах.  
197. Стаття 26. Принцип особливого правового статусу фінансових органів  
198. (1) Фінансові органи мають подвійне підпорядкування і особливий статус в системі виконавчих органів.  
199. (2) Призначення та звільнення керівників фінансових органів обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя органів виконавчої влади, виконавчих органів міст обласного значення здійснюється міністром фінансів України за погодженням з керівниками відповідних виконавчих органів.  
200. Стаття 27. Принцип відповідальності учасників бюджетного процесу  
201. (1) На кожній стадії бюджетного процесу визначається особа або орган, що відповідає за певні дії, пов'язані з розробкою, затвердженням та виконанням бюджету.  
202. (2) Учасник бюджетного процесу підлягає відповідальності за порушення бюджетного законодавства відповідно до діючого законодавства України.  
203. Глава IV. Доходи бюджетів  
204. Стаття 28. Формування доходів бюджетів  
205. (1) Доходи бюджетів, передбачених цим Кодексом, формуються відповідно до податкового та іншого законодавства України, що встановлює надходження до бюджетів, а також відповідно до цього Кодексу.  
206. (2) У складі доходів бюджетів відособлено враховуються доходи спеціальних фондів бюджетів.  
207. Стаття 29. Види доходів бюджетів  
208. (1) Доходи бюджетів утворюються за рахунок податкових і неподаткових надходжень, а також за рахунок безвідплатних перерахувань.  
209. (2) Податковими доходами визнаються передбачені податковим законодавством України загальнодержавні та місцеві податки, збори та інші обов'язкові платежі, а також податкові пені і штрафи.  
210. (3) Неподатковими доходами визнаються:  
211. 1) доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності;  
212. 2) доходи від продажу або іншого відплатного відчуження майна, що знаходиться в державній і комунальній власності;  
213. 3) доходи від платних послуг, що надаються відповідними органами державної влади, органами місцевого самоврядування;  
214. 4) кошти, отримані внаслідок застосування заходів цивільно-правової, адміністративної і кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, пені, конфіскації, компенсації та інші примусово вилучені суми;  
215. 5) кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної державі та органам місцевого самоврядування;  
216. 6) міжбюджетні трансферти;  
217. 7) інші доходи, передбачені бюджетною класифікацією.  
218. Стаття 30. Порядок зарахування доходів до бюджетів  
219. Податкові та неподаткові надходження підлягають зарахуванню до доходів відповідних бюджетів усіх рівнів у повному обсязі.  
220. Стаття 31. Доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності  
221. (1) У доходах бюджетів враховуються:  
222. 1) кошти, що отримуються у вигляді орендної або іншої плати за здачу у тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування майна, що знаходиться в державній або комунальній власності;  
223. 2) кошти, що отримуються у вигляді відсотків по залишках бюджетних коштів на рахунках в уповноважених банках;  
224. 3) кошти, що отримуються від передачі майна, що знаходиться в державній або комунальній власності, під заставу або в довірче управління;  
225. 4) кошти від повернення державних кредитів і бюджетних позичок, в тому числі:  
226. а) кошти від продажу майна або іншого забезпечення, переданого отримувачами державних кредитів та бюджетних позичок;  
227. б) кошти отримані як плата за надання державних або комунальних гарантій;  
228. в) кошти, що отримані внаслідок відшкодування витрат держави або органів місцевого самоврядування на розрахунки з кредиторами по наданих державних або комунальних гарантіях;  
229. 5) плата за користування бюджетними коштами, наданими іншим бюджетам, банкам, юридичним та фізичним особам, іноземним державам або юридичним особам на зворотній і платній основах;  
230. 6) доходи, що отримуються від часток держави або органів місцевого самоврядування в статутних фондах господарських товариств, дивіденди по акціях, що належать державі або органам місцевого самоврядування;  
231. 7) інші передбачені законодавством України доходи від використання майна, що знаходиться в державній або комунальній власності.  
232. (2) Доходи бюджетної установи та організації, отримані від надання платних послуг, в повному обсязі враховуються в кошторисі доходів і видатків бюджетної установи та організації.  
233. Стаття 32. Доходи від продажу майна, що знаходиться в державній і комунальній власності  
234. Кошти, що отримуються від продажу державного та комунального майна, підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів у повному обсязі.  
235. Стаття 33. Штрафи та інші суми примусового вилучення  
236. (1) Штрафи, пені підлягають зарахуванню до бюджетів за місцем знаходження органу або посадової особи, що ухвалили рішення про накладення штрафу, якщо інше не передбачене законодавством України.  
237. (2) Суми конфіскацій, компенсацій та інші кошти, що вилучаються в доход держави в примусовому порядку, зараховуються в доходи бюджетів відповідно до законодавства України та рішень судів.  
238. Стаття 34. Міжбюджетні трансферти  
239. Міжбюджетні трансферти як доход обліковуються в тому бюджету, який є їх отримувачем.  
240. Стаття 35. Безвідплатні перерахування  
241. У доходи бюджетів зараховуватися безвідплатні перерахування від фізичних і юридичних осіб, міжнародних організацій і урядів іноземних держав, якщо інше не передбачено умовою їх надання.  
242. Глава V. Видатки бюджетів  
243. Стаття 36. Формування видатків бюджетів  
244. (1) Формування видатків бюджетів, передбачених цим Кодексом, здійснюється згідно чинного законодавства і базується на нормативах, які використовуються при бюджетному плануванні.  
245. (2) При прийнятті закону або іншого нормативно-правового акту, що приводить до виникнення додаткових видатків, які не передбачені відповідними бюджетами на поточний бюджетний період, прийнятий закон або інший нормативно-правовий акт вступає в силу після внесення в установленому цим Кодексом порядку відповідних змін та доповнень до бюджету на поточний бюджетний період або з початку наступного бюджетного періоду, якщо відповідні кошти будуть передбачені в бюджеті.  
246. Стаття 37. Розподіл видатків за рівнем їх приналежності та виконання  
247. (1) В залежності від розподілу функцій між державою та самоврядуванням видатки поділяються на видатки по фінансуванню державних повноважень та власних повноважень.  
248. (2) В залежності від рівня бюджету, який виконує відповідні повноваження видатки поділяються на видатки по фінансуванню державних неделегованих, державних делегованих, власних неделегованих та власних делегованих повноважень.  
249. Стаття 38. Складові частини видатків бюджетів в межах економічної класифікації  
250. (1) Видатки бюджетів залежно від їх економічного змісту поділяться на поточні видатки та видатки розвитку.  
251. (2) Групування видатків бюджетів на поточні і видатки розвитку встановлюється економічною класифікацією видатків бюджетів.  
252. Стаття 39. Поточні видатки бюджетів  
253. Поточні видатки бюджетів - частина видатків бюджетів, що забезпечує поточне функціонування органів державної влади, органів місцевого самоврядування, бюджетних установ та організацій, надання державою міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам і окремим галузям економіки в формі дотацій та субвенцій на поточне функціонування, а також інші видатки бюджетів, що не включені до видатків розвитку.  
254. Стаття 40. Видатки розвитку  
255. Видатки розвитку - частина видатків бюджетів, яка забезпечує інноваційну і інвестиційну діяльність, що включає статті видатків, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затвердженої інвестиційної програми; кошти, що надаються як бюджетні позички на інвестиційні цілі юридичним особам; видатки на проведення капітального (відновного) ремонту та інші видатки, пов'язані з розширеним відтворюванням; видатки, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що знаходиться у власності відповідно держави та органів місцевого самоврядування; інші видатки бюджету, включені до видатків розвитку бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджетів.  
256. Стаття 41. Види видатків бюджетів  
257. (1) Види видатків бюджетів визначаються бюджетною класифікацією, передбаченою цим Кодексом.  
258. (2) Міжбюджетні трансферти підлягають обліку у видатках бюджетів, з яких вони надаються.  
259. Стаття 42. Видатки бюджетних установ  
260. Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти відповідно до кошторисів доходів та видатків, що базуються на економічній класифікації видатків бюджетів.  
261. Стаття 43. Державний та комунальний контракт  
262. (1) Державний та комунальний контракт - договір, укладений органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування, бюджетною установою, уповноваженим органом або організацією від імені держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування з фізичними та юридичними особами з метою забезпечення державних або комунальних потреб, передбачених у видатках відповідного бюджету.  
263. (2) Державний і комунальний контракти розміщуються виключно на конкурсній (тендерній) основі відповідно до закону України.  
264. Стаття 44. Реєстри громадських замовлень  
265. (1) Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим або органи місцевого самоврядування, бюджетні установи, уповноважені органи та організації від імені держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування зобов'язані вести реєстри громадських замовлень.  
266. (2) Форми та порядок ведення реєстрів громадських замовлень визначаються законом України.  
267. Стаття 45. Здійснення видатків при виконанні умов  
268. (1) У законі про державний бюджет України, постанові про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенні обласної, районної чи місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет можуть визначатися умови, обов'язкові для виконання отримувачем бюджетних коштів, за наявності яких здійснюються відповідні видатки.  
269. (2) Якщо отримувач бюджетних коштів не виконує умов, згідно частини 1 цієї статті, міністр фінансів України, міністр фінансів Автономної Республіки Крим або керівник відповідного місцевого фінансового органу зобов'язаний заборонити здійснення видатків до виконання вказаних умов.  
270. Стаття 46. Бюджетна позичка юридичним особам  
271. (1) Бюджетні позички можуть бути надані юридичній особі-резиденту України на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства України з урахуванням положень цього Кодексу та інших нормативно-правових актів України, лише за умови надання позичальником забезпечення виконання свого зобов'язання по поверненню позички.  
272. (2) Бюджетна позичка може бути надано лише за умови:  
273. 1) соціального характеру її використання;  
274. 2) обрання отримувача позички на підставі проведення відкритого конкурсу за відсутності порушення антимонопольного законодавства.  
275. (3) Бюджетна позичка надається на зворотній основі; плата за бюджетну позичку не повинна бути меншою запланованого рівня інфляції на період її надання.  
276. (4) Способами забезпечення виконання зобов'язань по поверненню бюджетної позички можуть бути тільки банківські гарантії, застава майна, в тому числі у вигляді акцій, інших цінних паперів, паїв.  
277. (5) Забезпечення виконання зобов'язань повинно мати достатню міру ліквідності; при нездатності позичальника забезпечити виконання зобов'язань, передбаченими частиною 4 цієї статті, бюджетна позичка не надається.  
278. (6) Оцінка майна, наданого в забезпечення отримання бюджетної позички, здійснюється відповідно до законодавства України.  
279. (7) Органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування представляють відповідно державу, Автономну Республіку Крим та територіальну громаду в договорі про надання бюджетної позички.  
280. (8) Обов'язковою умовою надання бюджетної позички є проведення попередньої перевірки фінансового стану отримувача бюджетної позички фінансовим органом або за його дорученням уповноваженим органом. Уповноважені органи та фінансові органи мають право на перевірку фінансового стану отримувача бюджетної позички у будь-який час угоди про бюджетну позичку, а також на перевірку цільового використання бюджетної позички.  
281. (9) При затвердженні бюджетів на відповідний бюджетний період вказуються цілі, на які можуть бути надані бюджетні позички, умови, порядок, ліміти і терміни їх надання, а також обмеження щодо суб'єктів, яким можуть надаватися бюджетні позички.  
282. (10) Бюджетна позичка може бути наданий тільки тим юридичним особам, які не мають простроченої заборгованості по раніше наданим бюджетним коштам на зворотній основі.  
283. (11) Реєстр наданих та погашених бюджетних позичок є обов'язковою частиною до звіту про виконання бюджету, з якого їх було надано.  
284. Стаття 47. Безвідплатна фінансова допомога юридичним особам, а також громадянам - підприємцям  
285. (1) Надання безвідплатної фінансової допомоги юридичним особам, а також громадянам - підприємцям допускається:  
286. 1) з державного бюджету України - якщо законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період передбачені обсяги, умови та порядок її надання;  
287. 2) з бюджетів самоврядування - якщо постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим або рішенням обласної, районної чи місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет на відповідний бюджетний період передбачені обсяги, умови та порядок надання цієї допомоги.  
288. (2) Безвідплатна фінансова допомога може надаватися лише за результатами проведення відкритого конкурсу (тендеру) на її отримання.  
289. (3) Безвідплатна фінансова допомога підлягає поверненню до відповідного бюджету у випадку її нецільового використання, а також у випадках невикористання її у встановлені терміни.  
290. Стаття 48. Реєстри безвідплатної фінансової допомоги  
291. (1) Міністерство фінансів України і місцеві фінансові органи зобов'язані вести реєстри надання безвідплатної фінансової допомоги.  
292. (2) Форми та порядок ведення реєстрів надання безвідплатної фінансової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України.  
293. Стаття 49. Витрачання коштів резервних фондів бюджетів  
294. (1) Кошти резервних фондів бюджетів формуються для здійснення непередбачених видатків, що не носять постійного характеру: на проведення аварійно-відновних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха і інших надзвичайних ситуацій, що можуть мати місце у відповідному бюджетному періоді.  
295. (2) Рішення органів виконавчої влади про витрачання коштів резервних фондів бюджетів погоджується з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету або відповідними профільними комісіями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради.  
296. Глава VI. Суфіцит бюджетів  
297. Стаття 50. Поняття суфіциту бюджету  
298. Суфіцитом бюджету визнається перевищення доходів бюджету над його видатками.  
299. Стаття 51. Збалансування бюджету при суфіциті  
300. (1) Планування та затвердження бюджету з суфіцитом забороняється.  
301. (2) Якщо в ході складання та розгляду проекту закону, постанови або рішення про бюджет виявляється перевищення доходів над видатками бюджету, то до затвердження бюджету необхідно здійснити його збалансування згідно пріоритетів, визначених Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради. Зокрема, бюджетні кошти на суму суфіциту можуть бути направлені на:  
302. 1) дострокове погашення боргових зобов'язань;  
303. 2) збільшити асигнування бюджету на покриття видатків соціального характеру;  
304. 3) зменшення ставок податків і зборів та інше.  
305. (3) Суфіцит, що виникає на стадії виконання бюджету враховується в доходній частині бюджету наступного бюджетного періоду.  
306. Глава VII. Дефіцит бюджету і джерела його покриття  
307. Стаття 52. Дефіцит бюджету  
308. (1) Дефіцитом бюджету визнається перевищення видатків бюджету над його доходами.  
309. (2) У разі прийняття Державного бюджету України чи бюджету самоврядування на черговий бюджетний період з дефіцитом, законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет затверджуються джерела фінансування дефіциту відповідного бюджету.  
310. Стаття 53. Джерела фінансування дефіциту бюджету  
311. (1) Джерела фінансування дефіциту бюджетів за основними видами залучених коштів затверджуються законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет на черговий бюджетний період.  
312. (2) Джерелами фінансування дефіциту бюджетів є державні внутрішні та зовнішні запозичення, комунальні внутрішні та зовнішні запозичення та благодійні надходження. Емісія Національного банку України може виступати джерелом фінансування виключно дефіциту державного бюджету України.  
313. Стаття 54. Державні та комунальні запозичення  
314. (1) Державні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб України, іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та органів самоврядування, міжнародних фінансових організацій, по яких виникають боргові зобов'язання держави як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками.  
315. (2) Комунальні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб, по яких виникають боргові зобов'язання Автономної Республіки Крим або відповідної територіальної громади міста, селища чи села як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками.  
316. (3) Державні та комунальні запозичення поділяються на внутрішні та зовнішні.  
317. (4) Внутрішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від фізичних і юридичних осіб України, по яких виникають боргові зобов'язання України як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені у валюті України.  
318. (5) Зовнішні запозичення - позики та кредити, що залучаються від іноземних фізичних та юридичних осіб, іноземних держав та органів самоврядування, міжнародних фінансових організацій, по яких виникають боргові зобов'язання України як позичальника або гаранта погашення позик іншими позичальниками, виражені в іноземній валюті.  
319. (6) Держава або органи місцевого самоврядування можуть виступати гарантами за інших юридичних осіб лише у разі наявності гарантії комерційних банків-резидентів України.  
320. Глава VIII. Внутрішній та зовнішній борг  
321. Стаття 55. Поняття внутрішнього боргу  
322. (1) Внутрішній борг може бути державним боргом України, боргом Автономної Республіки Крим або боргом територіальної громади міста, селища чи села.  
323. (2) Внутрішнім державним боргом України є сукупність строкових боргових зобов'язань держави перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами держави.  
324. (3) Внутрішнім боргом Автономної Республіки Крим є сукупність строкових боргових зобов'язань Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами, які знаходяться у власності Автономної Республіки Крим.  
325. (4) Внутрішнім боргом територіальної громади міста, селища та села є сукупність строкових боргових зобов'язань територіальної громади перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, що забезпечуються активами, які знаходиться в комунальній власності відповідної територіальної громади.  
326. Стаття 56. Поняття зовнішнього боргу  
327. (1) Зовнішній борг може бути державним боргом України, боргом Автономної Республіки Крим або боргом відповідної територіальної громади.  
328. (2) Зовнішнім державним боргом України є сукупність строкових боргових зобов'язань держави перед фізичними та юридичними особами-нерезидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами держави.  
329. (3) Зовнішнім боргом Автономної Республіки Крим є сукупність строкових боргових зобов'язань Ради міністрів Автономної Республіки Крим перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами, які знаходяться у власності Автономної Республіки Крим.  
330. (4) Внутрішнім боргом територіальної громади міста, селища та села є сукупність строкових боргових зобов'язань територіальної громади перед фізичними та юридичними особами-резидентами України, іноземними державами та органами самоврядування інших країн, міжнародними організаціями, що забезпечуються активами, які знаходиться в комунальній власності відповідної територіальної громади.  
331. Стаття 57. Право на здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень  
332. (1) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту Державного бюджету України та укладання договорів про надання державних гарантій в межах і на умовах передбачених законом України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період належить державі в особі Кабінету Міністрів України.  
333. (2) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту бюджету Автономної Республіки Крим та укладання договорів про надання гарантій в межах, передбачених постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим на відповідний бюджетний період належить Раді міністрів Автономної Республіки Крим.  
334. (3) Право здійснення внутрішніх та зовнішніх запозичень для покриття дефіциту місцевих бюджетів та укладання договорів про надання гарантій належить головам територіальних громад.  
335. Стаття 58. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього боргу  
336. Граничний обсяг внутрішнього та зовнішнього державного боргу, внутрішнього та зовнішнього боргу Автономної Республіки Крим чи територіальної громади встановлюється на кожний бюджетний період відповідно Законом України про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням місцевої ради про місцевий бюджет.  
337. Глава IX. Бюджетна класифікація  
338. Стаття 59. Загальні положення  
339. (1) Бюджетна класифікація України є єдиною для всіх бюджетів, що складають бюджетну систему України.  
340. (2) Структура бюджетної класифікації затверджується цим Кодексом і викладається в його додатках.  
341. (3) З метою досягнення цілісності бюджетних категорій та для забезпечення взаємозв'язку між функціональними призначеннями та економічним характером видатків бюджету Міністр фінансів України затверджує подальшу деталізацію класифікації доходів, видатків, фінансування бюджету.  
342. Стаття 60. Склад бюджетної класифікації  
343. Бюджетна класифікація має такі складові частини:  
344. 1) класифікація доходів бюджету (додаток 1 цього Кодексу);  
345. 2) класифікація видатків бюджету (додатки 2 та 3 до цього Кодексу);  
346. 3) класифікація фінансування бюджету (додаток 4 цього Кодексу);  
347. 4) класифікація боргу (додаток 5 цього Кодексу).  
348. Стаття 61. Класифікація доходів бюджету  
349. (1) Доходи бюджету класифікуються за такими основними групами:  
350. 1) податкові надходження;  
351. 2) неподаткові надходження;  
352. 3) доходи від операцій з капіталом;  
353. 4) трансферти;  
354. 5) державні цільові фонди.  
355. (2) Групи доходів складаються зі статей доходів, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами та способами їх отримання.  
356. Стаття 62. Класифікація видатків бюджету  
357. (1) Класифікація видатків бюджету здійснюється за трьома основними ознаками:  
358. 1) функції, з виконанням якої пов'язані видатки - функціональна структура видатків (додаток 2 до цього Кодексу);  
359. 2) економічною характеристикою операцій, при проведенні яких здійснюються ці видатки - економічна структура видатків (додаток 3 до цього Кодексу).  
360. (2) Функціональна класифікація має три рівні деталізації:  
361. 1) перший рівень - розділи, в яких визначаються видатки бюджетів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування;  
362. 2) другий рівень - підрозділи, в яких конкретизуються напрямки бюджетних коштів на здійснення функцій держави, Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування в межах відповідних розділів;  
363. 3) третій рівень - цільові видатки за конкретними напрямками діяльності головних розпорядників бюджетних коштів в межах відповідних підрозділів.  
364. (3) За економічною класифікацією видатки бюджетів поділяються на:  
365. 1) поточні видатки - усі платежі бюджету, що передбачаються на поточні цілі;  
366. 2) капітальні видатки - платежі з метою придбання капітальних активів, стратегічних і надзвичайних запасів товарів, землі, нематеріальних активів, або невідплатні платежі, що передаються отримувачам бюджетних коштів з метою придбання ними капітальних активів, компенсації втрат, пов'язаних з руйнуванням чи пошкодженням основних фондів;  
367. 3) нерозподілені видатки (резервні фонди бюджетів);  
368. 4) кредитування з вирахуванням погашення - платежі бюджетів усіх рівнів з метою проведення економічної політики, в результаті яких у них з'являються фінансові вимоги до інших суб'єктів господарської діяльності.  
369. (4) Відомча класифікація видатків містить перелік головних розпорядників бюджетних коштів і затверджується:  
370. 1) для Державного бюджету України - Міністром фінансів України;  
371. 2) для бюджетів самоврядування - Міністром фінансів Автономної Республіки Крим, керівником місцевого фінансового органу.  
372. (5) Категорія видатків не включає платежі з погашення основної суми боргу.  
373. Стаття 63. Класифікація фінансування бюджету  
374. (1) Класифікація фінансування бюджету вказує джерела отримання фінансових ресурсів, необхідних для покриття дефіциту бюджету, а також показує використання коштів, які утворились в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками. До цієї категорії належать платежі з погашення основної суми державного боргу.  
375. (2) Класифікація фінансування бюджету включає два розділи:  
376. 1) фінансування за типом кредитора, тобто за категоріями кредиторів, або власниками боргових зобов'язань;  
377. 2) фінансування за типом боргового зобов'язання, що відображає засоби, що використовуються для фінансування дефіциту або розподілу фінансових ресурсів, що утворюються в результаті перевищення доходів бюджету над його видатками.  
378. Стаття 64. Класифікація боргу  
379. (1) Класифікація боргу повинна містити інформацію про всі непогашені борги органів управління для вивчення їх впливу на функціонування економіки держави.  
380. (2) Непогашений борг класифікується за типом кредитора та за типом боргового зобов'язання.  
381. Глава X. Бюджетний процес  
382. Стаття 65. Учасники бюджетного процесу  
383. (1) Учасниками бюджетного процесу є органи та посадові особи, які наділені бюджетними повноваженнями, а також Національний банк України.  
384. (2) Учасниками бюджетного процесу в цьому Кодексі визнаються:  
385. 1) Президент України;  
386. 2) Верховна Рада України;  
387. 3) комітет Верховної Ради України з питань бюджету;  
388. 4) інші комітети Верховної Ради України;  
389. 5) Верховна Рада Автономної Республіки Крим;  
390. 6) обласні, районні, сільські, селищні, міські та районні у містах ради;  
391. 7) Національний банк України;  
392. 8) Кабінет Міністрів України;  
393. 9) Прем'єр-міністр України;  
394. 10) Міністерство фінансів України;  
395. 11) міністр фінансів України;  
396. 12) Державне казначейство України;  
397. 13) Рада міністрів Автономної Республіки Крим;  
398. 14) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим;  
399. 15) місцеві державні адміністрації;  
400. 16) місцеві фінансові органи;  
401. 17) виконавчі органи сільських, селищних та міських рад;  
402. 18) органи державного фінансового контролю, органи фінансового контролю Автономної Республіки Крим;  
403. 19) головні розпорядники бюджетних коштів;  
404. 20) бюджетні установи та організації;  
405. 21) отримувачі бюджетних коштів.  
406. (3) Органами державного фінансового контролю, органами фінансового контролю Автономної Республіки Крим відповідно визнаються:  
407. 1) Рахункова палата України;  
408. 2) Рахункова палата Автономної Республіки Крим;  
409. 3) контрольні та фінансові органи державної виконавчої влади;  
410. (4) Повноваження органів державного фінансового контролю, органів фінансового контролю Автономної Республіки Крим з контролю за дотриманням бюджетного законодавства передбачені главою XХХIII цього Кодексу.  
411. Стаття 66. Стадії бюджетного процесу  
412. Стадіями бюджетного процесу визнаються:  
413. 1) підготовка та подання органами виконавчої влади та Національним банком України Верховній Раді України, Верховні Раді Автономної Республіки Крим, обласним, районним та місцевим радам документів, необхідних для складання Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції органів місцевого самоврядування;  
414. 2) підготовка і прийняття Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції органів місцевого самоврядування;  
415. 3) складання проектів бюджетів та проектів закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет;  
416. 4) розгляд та прийняття закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;  
417. 5) внесення, при необхідності, змін та доповнень до закону про державний бюджет України, постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішення обласної, районної або місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет;  
418. 6) виконання бюджету;  
419. 7) підготовка, розгляд та затвердження звіту про виконання бюджету.  
420. Глава XI. Бюджетні повноваження учасників бюджетного процесу  
421. Стаття 67. Поняття бюджетних повноважень учасників бюджетного процесу  
422. (1) Бюджетними повноваженнями визнаються права, обов'язки та відповідальність учасників бюджетних правовідносин, передбачених статтею 1 цього Кодексу.  
423. (2) Кожен учасник бюджетного процесу повинен діяти у межах повноважень, передбачених цим Кодексом.  
424. (3) Відповідальність учасників бюджетного процесу визначається цим Кодексом (глави XXXIV та XXXV) та чинним законодавством України.  
425. Стаття 68. Бюджетні повноваження Президента України  
426. До бюджетних повноважень Президент України належить:  
427. 1) розгляд і підписання Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, а також інших законів, які стосуються бюджетного законодавства;  
428. 2) застосування права вето щодо прийнятого Верховною Радою України Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та Закону України про внесення змін і доповнень до Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, а також інших законів, які стосуються бюджетного законодавства із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України із зауваженнями та пропозиціями Президента України.  
429. Стаття 69. Бюджетні повноваження Верховної Ради України  
430. До бюджетних повноважень Верховної Ради України належить:  
431. 1) визначення бюджетної політики держави;  
432. 2) встановлення основ бюджетних повноважень усіх учасників бюджетного процесу;  
433. 3) визначення складу і обсягів доходів та видатків державного бюджету України;  
434. 4) розгляд і прийняття Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";  
435. 5) затвердження нормативів бюджетної забезпеченості та інших показників, необхідних для формування бюджетів всіх рівнів;  
436. 6) розгляд та прийняття закону про державний бюджет України на відповідний бюджетний період та внесення змін до нього;  
437. 7) відхилення проекту закону України про Державний бюджет України, що голосується одночасно із рішення про недовіру Кабінету Міністрів України;  
438. 8) розгляд та прийняття закону України про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період та внесення змін до нього;  
439. 9) розгляд та прийняття рішення щодо звіту про виконання державного бюджету України;  
440. 10) прийняття до розгляду законопроектів, які приводять до змін доходної і видаткової частин бюджетів всіх рівнів лише при наявності висновку комітету Верховної Ради України з питань бюджету;  
441. 11) прийняття резолюції недовіри Кабінету Міністрів України, яка має наслідком відставку Кабінету Міністрів України у випадках якщо Кабінет Міністрів України:  
442. а) порушив терміни, передбачені для виконання відповідних стадій бюджетного процесу;  
443. б) не врахував при підготовці проекту бюджету вимог Бюджетної резолюції;  
444. в) допустив порушення закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період;  
445. г) не забезпечив виконання закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період та бюджетного законодавства;  
446. д) здійснив скорочення видатків (секвестрування) державного бюджету України на поточний бюджетний період без прийняття відповідного рішення Верховною Радою України;  
447. е) не відзвітувався за виконання державного бюджету України за відповідний бюджетний період у зв'язку з неприйняттям Верховною Радою України поданого Кабінетом Міністрів України звіту про виконання державного бюджету;  
448. 12) звернення до Генеральної прокуратури України щодо притягнення до відповідальності учасників бюджетного процесу;  
449. 13) заслуховувати Прем'єр-міністра України, керівників міністерств, державних комітетів та головних розпорядників бюджетних коштів з питань виконання бюджету та бюджетного законодавства;  
450. 14) здійснення контролю за виконанням бюджетів та за дотриманням бюджетного законодавства  
451. 15) здійснення інших бюджетних повноважень, передбачених цим Кодексом та іншими законами України.  
452. Стаття 70. Бюджетні повноваження комітету Верховної Ради України з питань бюджету  
453. До бюджетних повноважень комітету Верховної Ради України з питань бюджету належить:  
454. 1) розробка проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";  
455. 2) підготовка пропозицій щодо внесення змін до чинного законодавства, необхідних для виконання Бюджетної резолюції, підготовки та прийняття закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;  
456. 3) розробка законопроектів, які стосуються бюджетного процесу в Україні;  
457. 4) обов'язковий розгляд і прийняття рішення щодо поданих на розгляд Верховної Ради України законопроектів, які стосуються формування доходів та здійснення видатків державного бюджету;  
458. 5) отримання, узагальнення та систематизація пропозицій, поправок та висновків Комітетів Верховної Ради України, пропозицій і запитів народних депутатів України щодо законопроектів в галузі бюджету;  
459. 6) підготовка та представлення на засіданні Верховної Ради України у першому, другому та третьому читанні проекту закону України про державний бюджет України на відповідний бюджетний період;  
460. 7) підготовка висновків та пропозицій щодо змін і доповнень до проекту закону про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період;  
461. 8) отримання статистичних звітів та іншої інформації, враховуючи таємну, від інших учасників бюджетного процесу;  
462. 9) заслуховування звітів першого віце-прем'єр-міністра України, віце прем'єр-міністрів України, міністрів, керівників державних комітетів, інших органів центральної виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і об'єднань громадян, а також головних розпорядників і розпорядників бюджетних коштів щодо виконання їх повноважень на всіх стадіях бюджетного процесу;  
463. 10) розробка та внесення на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо внесення змін та доповнень до закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;  
464. 11) організація спільних засідань з питань бюджетної діяльності з іншими комітетами Верховної Ради України;  
465. 12) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
466. Стаття 71. Бюджетні повноваження інших комітетів Верховної Ради України  
467. (1) До бюджетних повноважень комітетів Верховної Ради України належить:  
468. 1) підготовка пропозицій до проекту бюджетної резолюції на наступний бюджетний період;  
469. 2) розробка законопроектів, пов'язаних з формуванням доходної та видаткової частин бюджетів;  
470. 3) попередній розгляд та підготовка пропозицій до проекту закону про державний бюджет України на наступний бюджетний період по питаннях, які відносяться до їх компетенції;  
471. 4) заслуховування інформації щодо використання коштів Державного бюджету України за їх профілем та направлення висновків до комітету Верховної Ради України з питань бюджету;  
472. 5) підготовка пропозицій для прийняття Верховною Радою України рішення щодо звіту про виконання Державного бюджету України;  
473. 6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
474. (2) До виключних бюджетних повноважень комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони належить:  
475. 1) підготовка пропозицій по розгляду поданого Кабінетом Міністрів України розділу проекту Державного бюджету України, що містить інформацію про таємні видатки;  
476. 2) підготовка пропозицій для прийняття Верховною Радою України рішення щодо розділу звіту про виконання Державного бюджету України, що містить інформацію про таємні видатки.  
477. Стаття 72. Бюджетні повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим  
478. До бюджетних повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим належить:  
479. 1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України Бюджетної пропозиції щодо бюджету Автономної Республіки Крим на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;  
480. 2) затвердження і контроль за виконанням бюджету Автономної Республіки Крим на основі єдиної податкової і бюджетної політики України;  
481. 3) прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;  
482. 4) затвердження нормативів відрахувань від загальнодержавних податків і зборів у районні бюджети і бюджети міст республіканського значення;  
483. 5) забезпечення контролю за виконанням постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;  
484. 6) внесення змін до постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим;  
485. 7) ухвалення рішення по звіту Ради міністрів Автономної Республіки Крим про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;  
486. 8) здійснення інших повноважень, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та цим Кодексом.  
487. Стаття 73. Бюджетні повноваження обласних рад  
488. До бюджетних повноважень обласних рад належить:  
489. 1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України Бюджетних пропозицій щодо обласних бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;  
490. 2) прийняття рішення про затвердження обласного бюджету;  
491. 3) внесення змін до рішення про обласний бюджет;  
492. 4) прийняття рішення по звіту обласної державної адміністрації про виконання обласного бюджету;  
493. 5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
494. Стаття 74. Бюджетні повноваження районних рад  
495. До бюджетних повноважень районних рад належить:  
496. 1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та обласній раді Бюджетних пропозицій щодо районного бюджету на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;  
497. 2) прийняття рішення про затвердження районного бюджету;  
498. 3) внесення змін до рішення про районний бюджет;  
499. 4) прийняття рішення по звіту районної державної адміністрації про виконання районного бюджету;  
500. 5) розподіл між бюджетами сіл, селищ та міст коштів, переданих з Державного бюджету України та бюджету Автономної Республіки Крим у вигляді міжбюджетних трансфертів;  
501. 6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
502. Стаття 75. Бюджетні повноваження сільських, селищних та міських рад  
503. (1) До бюджетних повноважень сільських, селищних та міських рад належить:  
504. 1) підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та районній раді Бюджетних пропозицій щодо сільських, селищних та міських міст районного значення бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень, а також підготовка, затвердження та подання Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України та обласній раді Бюджетних пропозицій щодо міських міст обласного значення бюджетів на наступний бюджетний період із врахуванням делегованих повноважень;  
505. 2) щорічне прийняття рішення про відповідний бюджет;  
506. 3) внесення змін до бюджету;  
507. 4) прийняття рішення щодо звітів про виконання бюджету;  
508. 5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
509. (2) До бюджетних повноважень міських рад міст з районним поділом належить також визначення видів доходів та видатків бюджетів районів у містах (де вони створені).  
510. Стаття 76. Бюджетні повноваження Кабінету Міністрів України та Прем'єр-міністра України  
511. До бюджетних повноважень Кабінету Міністрів України належить:  
512. 1) розробка та подання до Верховної Ради України основних прогнозних макропоказників економічного та соціального розвитку України;  
513. 2) розробка та подання до Верховної Ради України проекту нормативів бюджетної забезпеченості та проекту консолідованого соціального бюджету України;  
514. 3) надання Верховній Раді України передбачених цим Кодексом документів та матеріалів, необхідних для розробки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";  
515. 4) розробка та подання Верховній Раді України проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;  
516. 5) подання Верховній Раді України зауважень та пропозицій до проекту закону України про державний бюджет України, прийнятому в першому та другому читанні;  
517. 6) подання на розгляд Верховної Ради України законопроекту про помісячний розпис доходів та видатків Державного бюджету України на відповідний бюджетний період;  
518. 7) виконання Закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;  
519. 8) підготовка та подання Верховній Раді України звітів про виконання державного бюджету України;  
520. 9) розрахунок показників зведеного бюджету України та підготовка звіту про його виконання;  
521. 10) прийняття рішень, за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, щодо використання коштів резервного фонду Кабінету Міністрів України,  
522. 11) прийняття рішень про здійснення державних запозичень в обсягах і на умовах, визначених законом України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період;  
523. 12) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
524. (2) До бюджетних повноважень Прем'єр-міністра України належить здійснення загального керівництва виконанням бюджетних повноважень Кабінету Міністрів України.  
525. Стаття 77. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів України та міністра фінансів України  
526. (1) До бюджетних повноважень Міністерства фінансів України:  
527. 1) підготовка та узагальнення передбачених цим Кодексом документів та матеріалів, необхідних для підготовки проекту закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період";  
528. 2) розробка проектів нормативів бюджетної забезпеченості;  
529. 3) розробка проекту державного бюджету України;  
530. 4) організація виконання державного бюджету України по доходах і видатках;  
531. 5) здійснення методичного керівництва роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування;  
532. 6) розробка проекту помісячного розпису доходів та видатків Державного бюджету України;  
533. 7) здійснення в межах своїх повноважень обслуговування державного внутрішнього і зовнішнього боргу;  
534. 8) здійснення контролю за виконання бюджетів;  
535. 9) подання проекту звіту про виконання державного бюджету України до Кабінету Міністрів України;  
536. 10) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
537. (2) До бюджетних повноважень Міністра фінансів України належить здійснення загального керівництва виконанням бюджетних повноважень Міністерства фінансів України.  
538. Стаття 78. Бюджетні повноваження Державного казначейства України  
539. (1) До бюджетних повноважень Державного казначейства України належить:  
540. 1) казначейське виконання державного бюджету України та бюджетів самоврядування відповідно до цього Кодексу;  
541. 2) казначейське обслуговування позабюджетних коштів бюджетних установ;  
542. 3) ведення обліку виконання державного бюджету України;  
543. 4) складання звітів про виконання державного бюджету України в терміни, передбачені цим Кодексом;  
544. 5) складання звітів про виконання зведеного бюджету України та зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя;  
545. 6) управління бюджетними асигнуваннями розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетного розпису;  
546. 7) затвердження Єдиних правил бухгалтерського обліку та звітності про виконання всіх бюджетів, передбачених цим Кодексом, кошторисів доходів та видатків бюджетних установ та їх позабюджетних коштів;  
547. 8) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
548. (2) Державне казначейство України, відповідні фінансові органи стежать за відповідністю кошторису розпорядника бюджетних коштів зведеному кошторису головних розпорядників бюджетних коштів бюджетному розпису, відповідно до якого здійснюються фінансування по зобов'язаннях та платежі з бюджету.  
549. Стаття 79. Бюджетні повноваження Ради Міністрів Автономної Республіки Крим  
550. До бюджетних повноважень Ради Міністрів Автономної Республіки Крим належить:  
551. 1) розробка проекту бюджету Автономної Республіки Крим;  
552. 2) подання проекту бюджету Автономної Республіки Крим на затвердження Верховній Раді Автономної Республіки Крим;  
553. 3) забезпечення виконання бюджету Автономної Республіки Крим відповідно до бюджетних призначень;  
554. 4) подання до Верховної Ради Автономної Республіки Крим звіту про виконання бюджету Автономної Республіки Крим.  
555. 5) здійснення інших повноважень, передбачених цим Кодексом.  
556. Стаття 80. Бюджетні повноваження Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим  
557. До бюджетних повноважень Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим належить:  
558. 1) складенням проекту бюджету Автономної Республіки Крим;  
559. 2) забезпечення виконання бюджету Автономної Республіки Крим по доходам і видаткам;  
560. 3) здійснення методичного керівництва роботою в галузі територіального фінансово-бюджетного планування;  
561. 4) затвердження помісячного розпису доходів і видатків бюджету Автономної Республіки Крим;  
562. 5) здійснення в межах своїх повноважень обслуговування внутрішнього і зовнішнього боргу Автономної Республіки Крим;  
563. 6) складання звітів про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;  
564. 7) здійснення інших бюджетних повноважень, визначених діючим бюджетним законодавством.  
565. Стаття 81. Бюджетні повноваження місцевих державних адміністрацій  
566. До бюджетних повноважень обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, державних адміністрацій міст Києва та Севастополя належить:  
567. 1) підготовка та виконання відповідно обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;  
568. 2) складання та подання звітів про виконання відповідно обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;  
569. 3) здійснення бюджетних повноважень, делегованих місцевим державним адміністраціям відповідними радами;  
570. 4) внесення пропозицій щодо змін відповідно до обласних, районних, міських міст Києва та Севастополя, районних у містах Києві та Севастополі бюджетів;  
571. 5) підготовка і подання до відповідних органів виконавчої влади фінансових показників і пропозицій до проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.  
572. 6) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом.  
573. Стаття 82. Бюджетні повноваження місцевих фінансових органів  
574. До бюджетних повноважень місцевих фінансових органів рад належить:  
575. 1) складання проекту бюджету відповідного рівня;  
576. 2) підготовка проекту рішення місцевої ради про затвердження місцевого бюджету відповідного рівня та подання його на схвалення відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації;  
577. 3) здійснення методичного керівництва в галузі територіально-фінансового планування;  
578. 4) складання і затвердження бюджетного розпису;  
579. 5) забезпечення виконання бюджету;  
580. 6) управління асигнуваннями головних розпорядників бюджетних коштів відповідно до бюджетних призначень;  
581. 7) контроль за використанням бюджетних асигнувань розпорядниками коштів;  
582. 8) підготовка і подання відповідному виконавчому органу міської ради чи місцевій державній адміністрації письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;  
583. 9) підготовка і подання до місцевих державних адміністрацій фінансових показників, необхідних для складання проектів бюджетів всіх рівнів;  
584. 10) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом та законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
585. Стаття 83. Бюджетні повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад  
586. До бюджетних повноважень виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належить:  
587. 1) складання проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет та подання проекту рішення місцевої ради про місцевий бюджет на затвердження відповідної ради;  
588. 2) забезпечення виконання бюджету;  
589. 3) щоквартальне подання відповідній раді письмових звітів про хід і результати виконання бюджету;  
590. 4) підготовка і подання відповідно до місцевих державних адміністрацій необхідних фінансових показників і пропозицій щодо складання проектів районних і обласних бюджетів  
591. 5) здійснення інших повноважень, визначених цим Кодексом та законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".  
592. Стаття 84. Бюджетні повноваження Національного банку України  
593. До бюджетних повноважень Національного банку України належить:  
594. 1) розробка та подання на затвердження Верховної Ради України основних засад грошово-кредитної політики;  
595. 2) підготовка та подання до Верховної Ради України кошторису доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період та звіту про його виконання.  
596. Стаття 85. Головні розпорядники бюджетних коштів та їх повноваження  
597. (1) Головними розпорядниками бюджетних коштів можуть виступати тільки:  
598. 1) по бюджетних призначеннях, передбачених в Законі про Державний бюджет України на відповідний період - міністерства, інші центральні органи державної влади та управління, установи та організації в особі їх керівників, які задовольняють одну з наступних умов:  
599. а) передбачені Конституцією України;  
600. б) входять до складу Кабінету Міністрів України;  
601. в) утворені Указом Президента України;  
602. г) утворені рішенням Верховної Ради України;  
603. 2) по бюджетних призначеннях, передбачених в бюджеті Автономної Республіки Крим - міністерства та інші органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим в особі їх керівників;  
604. 3) по бюджетних, передбачених в інших бюджетах самоврядування - керівники головних управлінь, управлінь, відділів та інших служб обласних, районних державних адміністрацій, міських міст Києва і Севастополя державних адміністрацій, виконавчих органів рад;  
605. 4) по бюджетних призначеннях, затверджених у відповідних бюджетах на утримання апарату відповідних рад та апарату їх виконавчих органів - міські голови;  
606. 5) по бюджетних призначеннях, передбачених у бюджетах сіл та селищ - голови сільських та селищних рад.  
607. (2) Головні розпорядники бюджетних коштів:  
608. 1) готують в установлені терміни бюджетні запити;  
609. 2) розподіляють асигнування та затверджують єдині кошториси доходів та видатків підвідомчим розпорядникам бюджетних коштів і власного апарату;  
610. 3) подають зведений кошторис в розрізі підвідомчих установ по державному бюджету та звіт про його виконання до відділу обліку лімітів видатків та контролю за виконанням кошторисів територіальних управлінь Державного казначейства України, по місцевому бюджету до відповідних фінансових органів, де він звіряється з розписом видатків;  
611. 4) за необхідності, перерозподіляють за погодженням з відповідними фінансовими органами в ході виконання бюджету кошти та уточнюють кошториси підвідомчих розпорядників коштів;  
612. 5) витрачають кошти на утримання власного апарату та на проведення централізованих заходів підвідомчих установ.  
613. Стаття 86. Повноваження розпорядників бюджетних коштів  
614. Розпорядники бюджетних коштів:  
615. 1) готують в установлені терміни бюджетні запити;  
616. 2) в межах виділених призначень складають кошториси доходів та видатків установи;  
617. 3) подають на затвердження головному розпоряднику бюджетних коштів кошториси та звіти про їх виконання;  
618. 4) витрачають бюджетні призначення на цілі, передбачені затвердженим кошторисом установи;  
619. Стаття 87. Бюджетні повноваження бюджетних установ  
620. До повноважень бюджетних установ належить:  
621. 1) підготовка бюджетних запитів в установлені терміни;  
622. 2) витрачають бюджетні кошти відповідно до затвердженого кошторису доходів та видатків;  
623. самостійне витрачання коштів, отриманих за рахунок позабюджетних джерел з відображенням їх у кошторисі доходів та видатків і звіті про його виконання.  
624. Глава XII. Складання, розгляд, затвердження та внесення змін до бюджетів  
625. Стаття 88. Підготовка та подання документів для складання Бюджетної резолюції та бюджетних пропозицій  
626. (1) Кабінет Міністрів України до 1 квітня подає до Верховної Ради України:  
627. 1) основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період із визначенням показників обсягу валового внутрішнього продукту, рівня інфляції, зведеного балансу фінансових ресурсів, балансу доходів і витрат населення, платіжного балансу, валютного плану та інших;  
628. 2) перелік загальнодержавних програм, що пропонуються до фінансування у наступному бюджетному періоді;  
629. 3) пропозиції щодо нормативів бюджетної забезпеченості, що пропонується використовувати при складанні бюджетів наступного бюджетного періоду і є необхідними і достатніми для розрахунків вартості делегованих і неделегованих державних повноважень;  
630. 4) повний реєстр усіх законів України, які визначають конкретні державні видатки та обсяги їх фінансування з додатком обгрунтування розрахунків по кожному з цих обсягів та визначенням рівня бюджету, з якого вони підлягають фінансуванню згідно закону і з якого рівня бюджету пропонується їх фінансувати у наступному бюджетному періоді;  
631. 5) пропозиції щодо зупинення дії законів (статей, частин, пунктів законів) України, дію яких доцільно призупинити у зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів на наступний бюджетний період;  
632. 6) вичерпний перелік делегованих державних повноважень на наступний бюджетний період із розрахунком їх вартості;  
633. 7) прогноз доходів та видатків зведеного бюджету України;  
634. 8) прогноз доходів та видатків Державного бюджету України;  
635. 9) прогноз розміру дефіциту Державного бюджету України;  
636. 10) дані щодо загального обсягу державного боргу України із зазначенням обсягу, який підлягає погашенню та обслуговуванню в наступному бюджетному періоді у розрізі юридичних осіб-кредиторів;  
637. 11) проекти кошторисів доходів та видатків державних підприємств-монополістів;  
638. 12) особливості взаємовідносин між державним бюджетом України та бюджетами самоврядування в наступному бюджетному періоді;  
639. 13) пропозиції щодо проекту бюджетної резолюції на наступний бюджетний період;  
640. 14) розрахунки консолідованого соціального бюджету України.  
641. (2) Національний банк України до 1 квітня подає до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України:  
642. 1) проект основних засад грошово-кредитної політики на наступний бюджетний період;  
643. 2) кошторис доходів та видатків Національного банку України на наступний бюджетний період.  
644. (3) Кабінет Міністрів України доводить документи, зазначені в пунктах 1, 3, 6 та 11 частини 1 цієї статті до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування для використання їх при бюджетних пропозиції на наступний бюджетний період.  
645. (4) Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласні, районні та місцеві ради затверджують перелік документів, необхідних для складання бюджетних пропозицій на наступний бюджетний період та строки їх подання відповідно Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевих рад.  
646. Стаття 89. Підготовка і прийняття Бюджетної резолюції та бюджетних пропозиції  
647. (1) Закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" розробляється і затверджується Верховною Радою України. Бюджетна резолюція містить необхідні і достатні показники для формування бюджету делегованих державних повноважень для підготовки бюджетних пропозицій.  
648. (2) Бюджетні пропозиції на наступний бюджетний період розробляються та затверджуються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, районними та місцевими радами.  
649. (3) Бюджетна резолюція та бюджетні пропозиції обов'язкові до врахування при складанні державного бюджету України та бюджетів самоврядування.  
650. Стаття 90. Правила складання проектів бюджетів в Україні  
651. (1) Правила складання проекту закону України про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період, проекту постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, проекту рішення обласної, районної та місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет визначаються цим Кодексом.  
652. (2) При невідповідності Бюджетній резолюції чи бюджетним пропозиціям проект бюджету повертається на доопрацювання.  
653. (3) При складанні проекту державного бюджету Кабінет Міністрів України зобов'язаний врахувати у повному обсязі бюджетні пропозиції самоврядування. Виключення з цього правила допускається у двох випадках:  
654. 1) якщо після отримання Верховною Радою України і Кабінетом Міністрів України від Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласних та міських міст Києва і Севастополя рад зведених бюджетних пропозицій Верховною Радою України внесені зміни та доповнення до закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", що стосуються величини нормативів бюджетної забезпеченості та корегуючих коефіцієнтів розрахунку контингентів надходжень по делегованих доходах;  
655. 2) виявлення технічних помилок в розрахунках показників бюджетних пропозицій;  
656. (4) Для складання бюджету головні розпорядники бюджетних коштів на основі проектів кошторисів готують бюджетні запити на наступний бюджетний період і подають їх відповідно Міністерству фінансів України, Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим та місцевим фінансовим органам.  
657. Головні розпорядники бюджетних коштів несуть відповідальність за якість та зміст поданих бюджетних запитів, які повинні містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту бюджету згідно з вимогами цього Кодексу.  
658. (5) Виходячи з вимог Бюджетної резолюції та бюджетних пропозицій на основі документів, зазначених в частині 1 та 2 статті 88 цього Кодексу, та аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи готують пропозиції проекту проект закону (постанови, рішення) про бюджет на наступний бюджетний період.  
659. (6) Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету мають право проводити аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, з точки зору його відповідності меті, пріоритетності та ефективності.  
660. (7) На основі результатів аналізу Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи приймають рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту бюджету на наступний бюджетний період.  
661. (8) Кабінет Міністрів України, Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, районні, міські міст Києва та Севастополя державні адміністрації, виконавчі органи місцевих рад розглядають та схвалюють проект бюджету відповідного рівня і після схвалення передають його на розгляд ради відповідного рівня.  
662. (9) Разом з проектом закону (постанови чи рішення) Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування розробляються та подаються на розгляд Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради:  
663. 1) пояснювальна записка до проекту закону (постанови чи рішення), яка повинна містити:  
664. а) коротку характеристику економічної ситуації та стану виконання бюджету в бюджетному періоді, що передує плановому;  
665. б) аналіз основних прогнозних показників прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад;  
666. в) основні напрями бюджетної та податкової політики;  
667. г) стислі пояснення до окремих статей доходів та видатків бюджету на плановий період, а також міжбюджетних відносин;  
668. д) обгрунтування причин відхилень вимог Бюджетної резолюції чи бюджетних пропозицій, якщо такі є;  
669. е) інформація щодо умов запозичень.  
670. 2) додатки до пояснювальної записки до проекту закону (постанови чи рішення):  
671. а) проект зведеного бюджету на плановий бюджетний період із зазначенням структури доходів та видатків бюджетів;  
672. б) проект розподілу доходів між бюджетами різних рівнів;  
673. в) розрахунок трансфертів з Державного бюджету України;  
674. г) розрахункові показники щодо обсягів бюджетів, врахованих у зведеному бюджеті;  
675. д) порівняльна таблиця щодо показників проекту бюджету по відношенню до показників, визначених законом (постановою, рішенням) на поточний бюджетний період;  
676. е) інші матеріали, обсяг і форму яких визначає відповідний орган виконавчої влади.  
677. 3) розрахунки та обгрунтування до всіх показників доходів і видатків проекту бюджету, в тому числі:  
678. а) реєстр законів, на базі яких здійснюються соціальні видатки, передбачені в проекті бюджету із розрахунками вартості відповідних соціальних послуг;  
679. б) реєстр законів, на базі яких повинні здійснюватися соціальні видатки, фінансування яких за обмеженістю бюджетних ресурсів на наступний бюджетний період не передбачено;  
680. в) перелік делегованих, неделегованих та власних повноважень, фінансування яких передбачено в проекті бюджету з обгрунтуванням їх вартості;  
681. г) проекти кошторисів головних розпорядників бюджетних коштів;  
682. 4) показники соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад, які були використані при розробці проектів бюджетів;  
683. 5) перелік податків і зборів, інших обов'язкових платежів із зазначенням ставок;  
684. 6) перелік пільг по податках і зборах із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання;  
685. 7) перелік загальнодержавних, міжгалузевих, регіональних програм, що фінансуються з бюджету, у разі якщо розпорядником коштів є два і більше суб'єктів. Подаються дані про бюджетні повноваження та бюджетні ресурси, виділені кожному суб'єкту і загальні витрати на програму із відповідного бюджету;  
686. 8) розрахунки дотацій та субвенцій бюджетам самоврядування на виконання делегованих державних повноважень, проведені на основі нормативів бюджетної забезпеченості, в тому числі:  
687. а) статистичні дані про економічний, соціальний, природний та екологічний стан відповідних адміністративно-територіальних одиниць;  
688. б) розрахунки необхідних витрат для вирівнювання економічного, соціального, екологічного стану та ефективного використання природних умов адміністративно-територіальних одиниць;  
689. в) інформація про урядові та регіональні програми подолання різниці в економічному та соціальному розвитку між адміністративно-територіальними одиницями.  
690. 9) зведений баланс фінансових ресурсів за формою, встановленою Кабінетом Міністрів України. Показники зведеного балансу фінансових ресурсів повинні відповідати показникам прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад та показникам зведеного бюджету;  
691. 10) витрати, необхідні на наступні бюджетні періоди для завершення проектів, що враховані в бюджеті, якщо проект виходить за рамки одного бюджетного періоду, а також поточні видатки бюджету, які будуть вимагатися по закінченні проекту;  
692. 11) зведення та структуру фінансових зобов'язань по зовнішньому та внутрішньому боргу бюджетів всіх рівнів та гарантіях, наданих державою чи органами місцевого самоврядування на поточний і наступний роки до повного погашення боргових зобов'язань, включаючи суми на обслуговування боргу, який утворився в результаті непередбачених обставин по виданих гарантіях;  
693. 12) проект програми внутрішніх та зовнішніх запозичень держави чи органу місцевого самоврядування на наступний бюджетний період;  
694. 13) проект структури внутрішнього та зовнішнього боргу держави, Автономної Республіки Крим та територіальних громад на наступний бюджетний період;  
695. 14) проект програм надання гарантій Кабінетом Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчих органів територіальних громад на наступний бюджетний період із звітом про надання гарантій за минулий бюджетний період;  
696. 15) план розвитку державного і комунального секторів економіки України;  
697. 16) проект програм приватизації державних і комунальних підприємств на наступний бюджетний період;  
698. 17) прогноз доходів і видатків на наступні три роки, що складається на підставі показників прогнозів соціально-економічного розвитку України, відповідних адміністративно-територіальних одиниць, територіальних громад на цей же період. У прогнозі наводяться показники зведеного бюджету за основними видами доходів та видатків. Форма та ступінь деталізації прогнозу визначається Кабінетом Міністрів України.  
699. (10) Законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, проектом рішення обласної, районної та місцевої ради про відповідно обласний, районний чи місцевий бюджет забороняється встановлювати нові та змінювати чи скасовувати існуючі податки, збори та інші обов'язкові платежі, вносити зміни до чинного законодавства.  
700. (11) Окремими статями проекту закону (постанови чи рішення) про бюджет передбачається:  
701. 1) статтею 1 - загальна сума доходів, загальна сума видатків з розподілом на поточні видатки і видатки розвитку, а також, для бюджетів самоврядування, на доходи та видатки на виконання власних та делегованих повноважень, граничний розмір дефіциту та джерела його покриття;  
702. 2) статтею 2 - суми доходів бюджету за їх основними видами згідно з бюджетною класифікацією;  
703. 3) статтею 3 - бюджетні призначення в розрізі головних розпорядників бюджетних коштів згідно з бюджетною класифікацією;  
704. 4) окремими статями - параметри міжбюджетних відносин;  
705. 5) окремою статтею - розмір оборотної касової готівки. Зниження залишку оборотної касової готівки за бюджетний період обліковується у доходній частині бюджету, а її приріст - у видаткові частині бюджету;  
706. 6) окремими статями - видатки спеціальних фондів, включених до складу бюджету, окремо щодо кожного фонду;  
707. 7) в окремих статях - інші положення відповідно до чинного законодавства України.  
708. (12) В проекті закону (постанови чи рішення) відображаються всі без виключення доходи та видатки відповідного бюджету. Якщо сума видатків по окремій статті (частині, пункту, підпункту) становить більше 0,001% загальної суми видатків бюджету, ці видатки підлягають подальшій деталізації.  
709. (13) Проект закону (постанови чи рішення) про бюджет на наступний бюджетний період має бути підписаний відповідно Прем'єр-міністром України або керівником відповідного органу виконавчої влади.  
710. Стаття 91. Розгляд та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет  
711. (1) Кабінет Міністрів України розробляє та вносить на розгляд Верховної Ради України проект закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період до 15 вересня року, що передує плановому.  
712. (2) Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування вносять відповідно проект постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, проекти рішень обласної, районної чи місцевої ради про бюджет на черговий бюджетний період на розгляд Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, районних чи місцевих рад у строки, передбачені цим Кодексом.  
713. (3) Порядок розгляду та прийняття проекту закону (постанови, рішення) про бюджет встановлюється цим Кодексом.  
714. Стаття 92. Затвердження бюджетів  
715. (1) Державний бюджет України на наступний рік затверджується законом України до 31 грудня попереднього року.  
716. (2) Бюджет Автономної Республіки Крим затверджується на наступний рік постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим до 31 грудня поточного року.  
717. (3) Обласні, районні та місцеві бюджети затверджуються на наступний рік відповідно рішеннями обласної, районної, міської, районної в місті, селищної або сільської ради до 31 грудня поточного року.  
718. Стаття 93. Внесення змін до закону (постанови, рішення) про бюджет  
719. Зміни до закону України про Державний бюджет України, зміни до постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, зміни до рішення обласної, районної або місцевої ради про бюджет вносяться на загальних засадах згідно діючого законодавства .  
720. Стаття 94. Порядок подання та розгляду законопроектів, які впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів всіх рівнів  
721. (1) Кожен законопроект, який внесений до Верховної Ради України, направляється до Рахункової палати України для проведення експертизи щодо його впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів.  
722. (2) Рахункова палата України протягом тижня подає Верховній Раді України експертний висновок, щодо впливу відповідного законопроекту на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів.  
723. (3) Законопроект може бути включений до порядку денний сесії Верховної Ради України лише при наявності експертного висновку Рахункової палати України щодо його впливу на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів. При цьому:  
724. 1) законопроекти, які, згідно експертного висновку Рахункової палати України, не впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути включені до порядку денного засідання Верховної Ради України для їх розгляду у загальному порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України;  
725. 2) законопроекти, які згідно поданого Рахунковою палатою України експертного висновку впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів, протягом трьох робочих днів направляються для експертного висновку Міністерству економіки України щодо визначення кількісних параметрів впливу законопроекту на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів та Міністерству фінансів України для пропозицій щодо можливостей введення в дію зазначеного законопроекту у наступних бюджетних періодах. Міністерство економіки України та Міністерство фінансів України у тижневий термін готують експертний висновок та пропозиції по законопроекту і передають комітету Верховної Ради України з питань бюджету для прийняття рішення щодо доцільності їх прийняття Верховною Радою України і термінів введення в дію.  
726. (4) Законопроекти, які згідно експертного висновку Рахункової палати України впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути внесені до порядку денного засідання Верховної Ради України тільки при наявності:  
727. 1) експертного висновку Рахункової палати України;  
728. 2) експертного висновку Міністерства економіки України;  
729. 3) пропозицій Міністерства фінансів України щодо можливостей введення в дію зазначеного законопроекту у наступних бюджетних періодах;  
730. 4) рішення комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо доцільності їх прийняття і термінів введення в дію.  
731. (5) Законопроекти, які згідно експертного висновку Рахункової палати України впливають на доходну чи видаткову частину бюджетів усіх рівнів можуть бути введені в дію лише з наступного бюджетного періоду при виділенні необхідних бюджетних ресурсів.  
732. (6) Кабінет Міністрів України забезпечує обов'язкове ведення Державного реєстру законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів України, які формують доходи і видатки бюджетів усіх рівнів. Обов'язковими реквізитами цього Державного реєстру є:  
733. 1) реєстраційний номер відповідного закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;  
734. 2) повна назва відповідного закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;  
735. 3) дата прийняття та введення в дію закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України;  
736. 4) вид повноваження по фінансуванню і виконанню закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України (державні делеговані, державні неделеговані, власні повноваження самоврядування);  
737. 5) вартість виконання закону, законопроекту чи іншого нормативно-правового акту України на поточний та наступний бюджетний період.  
738. Глава XIII. Скорочення видатків (секвестр) бюджетів протягом бюджетного періоду  
739. Стаття 95. Підстави скорочення видатків (секвестру) бюджетів  
740. Скорочення видатків Державного бюджету України та бюджетів самоврядування здійснюється виключно Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою, якщо в ході виконання бюджетів за результатами квартального звіту виникає недонадходження доходів більш ніж на 20 % відносно суми, передбаченої бюджетним розписом.  
741. Стаття 96. Порядок скорочення видатків (секвестру) бюджетів  
742. (1) Рішення про запровадження та зупинення режиму скорочення видатків Державного бюджету України та бюджету самоврядування приймається радою відповідного рівня за поданням Кабінету Міністрів України, Ради Міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, районної, міської міст Києва та Севастополя державних адміністрацій чи виконавчого органу місцевої ради.  
743. (2) Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна чи місцева рада приймає рішення про проведення скорочення видатків бюджету у двотижневий термін з моменту надходження відповідного подання.  
744. (3) Скорочення видатків згідно цієї статті передбачає зменшення бюджетних асигнувань за статями запланованих видатків бюджету відповідного рівня.  
745. Стаття 97. Захищені статті бюджетних видатків  
746. (1) Захищеними статтями бюджету визнаються статті видатків Державного бюджету України, розмір яких не змінюється при проведенні скорочення затверджених бюджетних видатків.  
747. (2) Захищеними статтями є статті функціональної або економічної структури бюджетної класифікації, які визначаються такими, виходячи з пріоритетів бюджетної політики на відповідний бюджетний період.  
748. (3) Перелік захищених статей Державного бюджету України визначається законом України про Державний бюджет України для делегованих та неделегованих державних повноважень на відповідний бюджетний період, а також постановою чи рішенням для відповідних бюджетів самоврядування на відповідний бюджетний період.  
749. Стаття 98. Заборона накладання зобов'язання уповноваженими державними органами на місцеві бюджети  
750. Після введення в дію закону про Державний бюджет України державним органам влади та їх посадовим особам забороняється накладати будь-які бюджетні зобов'язання на місцеві бюджети без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.  
751. Глава XIV. Виконання бюджетів  
752. Стаття 99. Загальні положення  
753. (1) Виконанням бюджету визнаються дії уповноважених виконавчих органів держави і самоврядування та їх посадових осіб по наповненню доходної частини бюджету здійсненню запозичань, наданню асигнувань, взяттю зобов'язань та проведенню платежів відповідно до затверджених бюджетних призначень.  
754. (2) В Україні здійснюється казначейське виконання Державного бюджету України та бюджетів самоврядування.  
755. (3) Касове виконання Державного бюджету України та бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства в межах бюджетних асигнувань та надходжень на єдиний казначейський рахунок відповідного бюджету. Касове виконання здійснюється шляхом проведення платежів Державним казначейством безпосередньо бюджетним установам, суб'єктів господарської діяльності, які виконали роботи (надали послуги) розпорядникам бюджетних коштів та іншим отримувачам бюджетних коштів.  
756. (4) У місячний термін після набуття чинності відповідного закону (постанови, рішення) про бюджет Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідний територіальний фінансовий орган, виконавчі органи міських міст районного значення, сільських, селищних Рад, подають до органів Державного казначейства затверджений Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласною, районною чи місцевою радою розпис доходів, видатків та фінансування бюджету.  
757. (5) Облік доходів та здійснення видатків проводиться на окремих єдиних казначейських рахунках відповідних бюджетів. Кошти, що обліковуються на зазначених рахунках не підлягають вилученню та не можуть бути використані на цілі, не передбачені відповідним бюджетом.  
758. (6) Органи Державного казначейства щоденно повідомляють Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських рад про рух коштів на єдиному казначейському рахунку відповідного бюджету.  
759. (7) Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських рад подають органам Державного казначейства підписане керівником відповідного виконавчого органу розпорядження про розподіл коштів для здійснення видатків розпорядниками коштів відповідних бюджетів.  
760. Керівник відповідного виконавчого органу та Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, відповідні територіальні фінансові органи, виконавчі органи міських міст районного значення, селищних, сільських Рад несуть відповідальність за прийняття рішення про вказаний розподіл коштів.  
761. (8) Органи Державного казначейства здійснюють попередній контроль за використанням бюджетних коштів за цільовим призначенням на підставі підтверджуючих документів розпорядників коштів.  
762. (9) Органи Державного казначейства здійснюють перерахування коштів та проведення платежів в межах наявних грошових коштів та затверджених асигнувань бюджетів самоврядування при наявності затверджених кошторисів доходів і видатків.  
763. Стаття 100. Виконання бюджетів за доходами  
764. (1) Виконання бюджетів за доходами включає:  
765. 1) перерахування та зарахування доходів на єдиний рахунок бюджету; органи Державного казначейства України відкривають рахунки по кожному виду податків і зборів (обов'язкових платежів) відповідно до бюджетної класифікації за доходами;  
766. 2) розподіл відповідно до затвердженого бюджету доходів між бюджетами, передбаченими цим Кодексом;  
767. 3) повернення сум доходів, що були зайво зараховані до бюджету;  
768. 4) облік доходів бюджету і складання звітності про доходи відповідного бюджету.  
769. (2) Грошові кошти визнаються зарахованими в доход відповідного бюджету з моменту здійснення кредитною установою операції по зарахуванню (обліку) грошових коштів на рахунок відповідного бюджету.  
770. Стаття 101. Виконання бюджетів за видатками  
771. (1) Виконання бюджетів за видатками здійснюється через реєстраційні рахунки, які відкриваються в органах Державного казначейства України за кодами функціональної класифікації видатків бюджетів кожному розпоряднику бюджетних коштів та отримувачу бюджетних коштів.  
772. (2) Органи Державного казначейства України ведуть зведені реєстри розпорядників бюджетних коштів та позабюджетних коштів бюджетних установ.  
773. (3) Органи Державного казначейства України здійснюють оперативне прогнозування та касове планування бюджетних коштів згідно з бюджетним розписом на відповідний період.  
774. (4) Асигнування на здійснення видатків з державного бюджету України припиняють свою дію в останній день бюджетного періоду.  
775. (5) Усі бюджетні призначення втрачають силу по закінченні бюджетного періоду за винятком тих випадків, коли багаторічні бюджетні призначення спеціально передбачені законодавством.  
776. (6) Реєстраційні рахунки, що використовувалися для виконання бюджетів усіх рівнів у поточному бюджетному періоді підлягають закриттю Державним казначейством України о 24 годині останнього дня бюджетного періоду.  
777. (7) У кінці бюджетного року залишки коштів на рахунках розпорядників бюджетних коштів за їх власними доходами (включаючи доходи від платних послуг) Державне казначейство України переводить в розпорядження бюджетних установ для покриття відповідних видатків в наступному бюджетному році з урахуванням їх цільового призначення.  
778. (8) Рахунки спеціальних фондів бюджету відкриваються в наступному бюджетному році із записом невитрачених в попередньому році кошти, які ці фонди одержали на виконання своїх завдань.  
779. Стаття 102. Стадії виконання бюджетів за видатками  
780. (1) Бюджети виконуються за видатками з обов'язковим дотриманням певних стадій.  
781. (2) Стадіями виконання бюджетів за видатками визнаються:  
782. 1) складання та затвердження бюджетного розпису;  
783. 2) доведення бюджетних асигнувань до розпорядників;  
784. 3) затвердження кошторисів доходів та видатків розпорядникам бюджетних коштів;  
785. 4) прийняття бюджетних зобов'язань;  
786. 5) підтвердження відповідності взятого бюджетного зобов'язання вимогам законодавства;  
787. 6) погашення бюджетного зобов'язання.  
788. Стаття 103. Бюджетний розпис  
789. (1) Бюджетний розпис містить помісячну розбивку та деталізацію показників надходжень до бюджету і видатків затвердженого бюджету відповідно до бюджетної класифікації.  
790. (2) Бюджетний розпис повинен передбачати пропорційне виділення бюджетних асигнувань на всі визначені законом (постановою, рішенням) бюджетні призначення за виключенням тих, які мають конкретно встановлені строки фінансування.  
791. Стаття 104. Затвердження бюджетного розпису  
792. Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління обласної державної адміністрації, державних адміністрацій міст Києва і Севастополя, районний і міський фінансовий відділ, управління, міське і районне фінансове управління, відділ у двотижневий строк відповідно після затвердження Закону про Державний бюджет України, прийняття постанови Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, прийняття рішення про затвердження обласного, районного місцевого, бюджетів готують проект закону (постанови, рішення) про бюджетний розпис Державного бюджету України, обласного, районного, міського бюджетів відповідно до встановлених бюджетних призначень з помісячним розподілом і подають на затвердження раді відповідного рівня.  
793. Стаття 105. Доведення бюджетних асигнувань до розпорядників коштів  
794. (1) Протягом трьох днів після затвердження бюджетного розпису радою відповідного рівня Міністерство фінансів України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, фінансове управління обласної державної адміністрації, державних адміністрацій міст Києва і Севастополя, районний і міський фінансовий відділ, управління, міське і районне фінансове управління сповіщає головних розпорядників про виділені бюджетні асигнування.  
795. (2) Протягом десяти днів головні розпорядники доводять бюджетні асигнування до розпорядників та отримувачів бюджетних коштів.  
796. Стаття 106. Затвердження кошторисів доходів та видатків розпорядникам бюджетних коштів  
797. (1) Головні розпорядники бюджетних коштів затверджують кошториси доходів та видатків бюджетних установ протягом 5 днів з дня їх надання.  
798. (2) Кошторис доходів та видатків бюджетної установи відображає всі доходи бюджетної установи, які отримуються:  
799. 1) з бюджету,  
800. 2) від надання платних послуг, які передбачено відповідними нормативно-правовими актами, зокрема: орендна, квартирна плата та інші доходи від будинків, які належать установам; доходи від експлуатації транспорту установ; доходи від лекцій, вечорів, концертів; плата за навчання на контрактній основі в навчальних закладах усіх рівнів акредитації; вхідна плата в музеї та виставки; доходи від підсобних негосподарських підприємств; плата за навчання учнів у гуртках при школах; інші кошти від надання послуг, виконання робіт, здійснення іншої діяльності;  
801. 3) від використання державної (комунальної) власності, що закріплена за бюджетною установою на праві оперативного управління.  
802. Стаття 107. Прийняття бюджетних зобов'язань  
803. Розпорядники бюджетних коштів мають право прийняти бюджетні зобов'язання в межах доведених бюджетних асигнувань на здійснення видатків.  
804. Стаття 108. Підтвердження відповідності взятого бюджетного зобов'язання вимогам законодавства  
805. (1) При виконанні державного бюджету України орган Державного казначейства України здійснює оплату рахунків установ та організацій, які утримуються з державного бюджету України, після здійснення попереднього контролю, а саме:  
806. 1) перевірки відповідності платіжних документів бюджетному розпису та затвердженому кошторису доходів та видатків  
807. 2) наявності підтверджуючих документів, що є підставою для здійснення видатків.  
808. Оплата рахунків при обслуговуванні позабюджетних коштів зазначених установ здійснюється після проведення попереднього контролю шляхом перевірки відповідності платіжних та підтверджуючих документів затвердженому кошторису доходів та видатків.  
809. (2) Виконання бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства України в межах наявних грошових коштів та затверджених асигнувань бюджетів відповідно до затверджених кошторисів доходів та видатків, на підставі платіжних доручень.  
810. (3) Орган Державного казначейства України підтверджує відповідність поданих документів не пізніше двох робочих днів з моменту надання платіжних документів і здійснює погашення бюджетних зобов'язань.  
811. (4) Орган Державного казначейства може відмовити в погашенні бюджетного зобов'язання лише в таких випадках:  
812. 1) невідповідність прийнятих бюджетних зобов'язань затвердженому кошторису доходів та видатків бюджетної установи;  
813. 2) невідповідність прийнятих бюджетних зобов'язань доведеним бюджетним асигнуванням.  
814. Стаття 109. Погашення бюджетних зобов'язань  
815. Погашення бюджетних зобов'язань здійснюється шляхом оплати платіжних документів з єдиного рахунку бюджету в розмірі підтвердженого бюджетного зобов'язання та надання дозволу на отримання готівкових грошових коштів бюджетів в установах банків на цілі передбачені кошторисами доходів та видатків розпорядників бюджетних коштів.  
816. Обсяг витрачених бюджетних коштів повинен відповідати обсягу підтверджених бюджетних зобов'язань.  
817. Стаття 110. Позички бюджетам самоврядування  
818. (1) Міністерство фінансів України може надавати в межах бюджетного періоду короткотермінові без відсоткові позички Раді Міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям за умови їх використання лише з метою ліквідації короткотермінових (тимчасових) фінансових труднощів. Такі позички мають постійне бюджетне призначення.  
819. (2) Керівник місцевого фінансового органу може надавати позички на таких же умовах з відповідного бюджету.  
820. Глава XV. Бухгалтерський облік та звітність по виконанню бюджетів  
821. Стаття 111. Бухгалтерський облік виконання бюджетів  
822. (1) Усі доходи, залучені кошти, видатки, дефіцит бюджету, а також операції щодо виконання бюджету реєструються в бухгалтерському обліку.  
823. (2) Усі кошти і виплати враховуються в тому бюджетному періоді, в якому вони були здійснені.  
824. Стаття 112. Ведення бухгалтерського обліку Державним казначейством України  
825. Органи Державного казначейства України здійснюють ведення бухгалтерського обліку виконання державного бюджету України та бюджетів самоврядування.  
826. Стаття 113. Бухгалтерський облік, що здійснюють розпорядники бюджетних коштів  
827. (1) Розпорядники бюджетних коштів ведуть бухгалтерський облік та звітність відповідно до правил, встановлених Державним казначейством України.  
828. (2) Розпорядники бюджетних коштів зобов'язані забезпечувати надходження коштів лише на ті рахунки, до яких належать ці кошти.  
829. (3) Усі надходження бюджету та платежі з бюджету обліковуються у валових показниках незалежно від того, передбачається чи не передбачається у бюджетних призначеннях взаємозалік цих показників.  
830. (4) Усі надходження і виплати повинні заноситися на рахунки в хронологічному порядку і у відповідності з встановленою законодавством України процедурою.  
831. (5) Всі бухгалтерські записи повинні підтверджуватися документально.  
832. Стаття 114. Бухгалтерська звітність про виконання бюджетів  
833. (1) Збирання, зведення, складання та надання бюджетної звітності здійснюється Головним Управлінням Державного казначейства України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними державними адміністраціями та виконавчими органами місцевого самоврядування.  
834. (2) Розпорядники бюджетних коштів відповідно до положень та інструкцій Державного казначейства України подають детальні звіти, що містять бухгалтерські баланси та дані про виконання кошторисів.  
835. (3) Органи Державного казначейства України складають та подають Міністерству фінансів Автономної Республіки Крим, відповідним територіальним фінансовим органам, виконавчим органам міських міст районного значення, селищних, сільських рад баланси, звіти по доходах та видатках бюджетів та інші фінансові звіти за встановленими правилами та формами.  
836. (4) Єдність бюджетної звітності базується на єдності структури, форм показників та строків її формування та надання.  
837. (5) Єдина методика звітності про виконання бюджетів встановлюється Головним управлінням Державного казначейства України.  
838. (6) Бюджетна звітність може виступати в формах:  
839. 1) оперативної;  
840. 2) місячної;  
841. 3) квартальної;  
842. 3) річної.  
843. Глава XVI. Звіти про виконання бюджетів  
844. Стаття 115. Загальні положення  
845. (1) Звіти про виконання бюджетів можуть бути оперативними, місячними, квартальними та річними.  
846. (2) Оперативний звіт - щоденний, тижневий, декадний, або звіт за інший період, визначений Головним управлінням Державного казначейства України.  
847. (3) Місячний звіт, квартальний звіт, річний звіт складається органами Державного казначейства відповідно за місяць, квартал, рік.  
848. (4) Місячний, квартальний і річний звіти про виконання бюджету повинен бути складені відповідно до тієї самої структури, деталізації та бюджетної класифікації, що застосовувалися при затвердженні бюджету.  
849. (5) Терміни надання передбачених частиною 1 цієї статті звітів про виконання бюджетів та їх зміст визначаються цим Кодексом.  
850. (6) Звіти про виконання бюджетів одночасно надаються радам відповідного рівня, відповідному виконавчому органу, а також органам державного фінансового контролю, органам фінансового контролю Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування.  
851. (7) Річний звіт про виконання бюджетів підлягає оприлюдненню в офіційних засобах масової інформації органом, що подав такий звіт, не пізніше семи днів після його подання до ради відповідного рівня.  
852. Стаття 116. Підготовка річного звіту про виконання бюджету  
853. (1) Річний звіт про виконання бюджету готує орган Державного казначейства України, що виконує бюджет на підставі звітів головних розпорядників, розпорядників та отримувачів бюджетних коштів.  
854. (2) Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, виконавчі органи місцевого самоврядування мають право призначити відповідну перевірку звітів, передбачених частиною 1 цієї статті.  
855. Стаття 117. Подання та розгляд звітів про виконання бюджету  
856. (1) Річний звіт про виконання бюджету подається відповідно до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної, районної чи місцевої ради у формі проектів закону (постанови, рішення) разом з документами та матеріалами, передбаченими цим Кодексом.  
857. (2) До початку розгляду річного звіту про виконання бюджету радами відповідного рівня, здійснюється зовнішня перевірка звіту за змістом Рахунковою палатою Верховної Ради України, Рахунковою палатою Автономної Республіки Крим та аудитором, призначеним обласною, районною та місцевою радою.  
858. (3) Ради відповідного рівня, передбачені частиною 1 цієї статті, приймають рішення щодо звіту про виконання бюджету лише після отримання результатів зовнішньої перевірки цього звіту.  
859. (4) Ради відповідного рівня, передбачені частиною 1 цієї статті, мають право звертатися до органів прокуратури України для перевірки обставин порушення закону (постанови, рішення) про бюджет, а також притягнення до відповідальності посадових осіб у випадку виявлення порушень. Зокрема, таке звернення може бути зроблено при перевищенні повноважень, передбачених цим Кодексом та законом (рішенням, постановою) про бюджет щодо скорочення видатків, зміни асигнувань, припинення видатків, а також інших порушень.  
860. Стаття 118. Прийняття рішення щодо річних звітів про виконання бюджетів  
861. (1) Якщо при перевірці річного звіту про виконання бюджету встановлена відповідність виконання бюджету вимогам закону (постанови, рішення) про бюджет, Верховна Рада України, Верховна Рада Автономної Республіки Крим, обласна, районна чи місцева рада приймають закон (постанову, рішення) про затвердження рішення про виконання бюджету.  
862. (2) Якщо при перевірці річного звіту про виконання бюджету була встановлена невідповідність виконання бюджету закону (постанові, рішенню) про бюджет, рада відповідного рівня приймає рішення про відхилення звіту про виконання бюджету. В цьому випадку рада відповідного рівня зобов'язана звернутися до прокуратури для перевірки обставин порушення бюджетного законодавства та притягнення до відповідальності винних посадових осіб.  
863. (3) У випадку відхилення річного звіту про виконання бюджету орган, передбачений частиною 1 цієї статті, має право почати процедуру вираження недовіри відповідному органу виконавчої влади та його посадовим особам, відкликання посадових осіб, що обираються, притягнення до інших форм відповідальності відповідного органу та його посадових осіб.  
864. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА  
865. Розділ I. Державний бюджет України  
866. Глава XVII. Структура Державного бюджету України  
867. Стаття 119. Склад доходів Державного бюджету України  
868. Доходи Державного бюджету України включають:  
869. 1) надходження, що мають бути отримані на загальнодержавні (загальносуспільні) потреби відповідно до законодавства про податки, збори (обов'язкові платежі), плату за послуги, що надаються бюджетними установами державної власності, та інші неподаткові доходи, включаючи надходження від продажу активів, а також проценти і дивіденди на державну частку майна:  
870. а) податок на додану вартість;  
871. б) акцизний збір з імпортних товарів;  
872. в) частина акцизного збору з вітчизняних товарів;  
873. г) частина податку на прибуток;  
874. д) частина прибуткового податку з громадян;  
875. е) ввізне мито;  
876. є) збір за спеціальне використання природних ресурсів, в частині, що визначається законодавством України;  
877. ж) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;  
878. з) надходження відрахувань від перевищення поточних доходів над видатками Національного банку України;  
879. и) збір на геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету України;  
880. і) надходження сум відсотків, що сплачуються уповноваженими банками за користування тимчасово вільними коштами Державного бюджету України;  
881. ї) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, які є у державній власності;  
882. й) рентна плата за нафту та природний газ власного видобутку;  
883. к) консульські збори, що справляються на території України;  
884. л) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях з порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних бюджетних платежів, за вирахуванням витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;  
885. м) надходження сум від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України, за виконані роботи, надані послуги та надання в оренду основних фондів та іншого майна Збройних Сил України;  
886. н) відрахування від плати за транзит природного газу, нафти, нафтопродуктів та аміаку через територію України;  
887. о) суми в рахунок відшкодування обов'язкових платежів, які стягуються при митному оформленні, з коштів, отриманих від реалізації відповідно до законодавства вантажів, вантажобагажів, багажів, інших товарів та предметів, які перебувають під митним контролем та знаходяться у морських портах, аеропортах, на залізничних та автомобільних станціях, складах підприємств і митниць, за яких не звернувся власник у терміни, встановлені законодавством;  
888. п) надходження коштів від продажу квот на здійснення зовнішньоекономічних операцій;  
889. р) збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття;  
890. с) збір до Державного інноваційного фонду;  
891. т) платежі до Фонду соціального захисту інвалідів України;  
892. у) кошти, одержані бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінні каміння та кошти за здане у вигляді брухту та відходів срібло;  
893. ф) кошти, що надходять до позабюджетного Державного фонду приватизації від приватизації державного майна та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;  
894. х) надходження від гербового збору;  
895. ц) інші доходи, що зараховуються до Державного бюджету України;  
896. ч) надходження від збору на будівництво та реконструкцію автомобільних доріг загального користування;  
897. ш) інші загальнодержавні податки і збори, розмір яких встановлюється державою і яке не закріплені цим Кодексом за бюджетами самоврядування для фінансування власних повноважень;  
898. щ) фінансові санкції сплачені платниками загальнодержавних податків та зборів.  
899. 2) дотації, гранти, дарунки в грошовому та натуральному вигляді (у вартісному обрахунку.  
900. (2) Перелічені в частині 1 цієї статті види доходів зараховуються до Державного бюджету України у повному обсязі за виключенням доходів, що справляються на території Автономної Республіки Крим і зараховуються до бюджету Автономної Республіки Крим.  
901. Стаття 120. Склад видатків Державного бюджету України  
902. Видатки Державного бюджету України включають:  
903. бюджетні призначення на конкретні цілі у відповідності до закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період та цього Кодексу, в тому числі:  
904. а) видатки на загальнодержавні централізовані програми підтримання та підвищення життєвого рівня населення, заходів щодо соціального захисту населення;  
905. б) видатки на заходи у галузі освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення, що мають загальнодержавне значення;  
906. в) видатки на оборону;  
907. г) видатки на охорону навколишнього природного середовища;  
908. д) видатки на утримання Президента України, органів законодавчої, виконавчої та судової влади, прокуратури, Центральної виборчої комісії України, Рахункової палати України, Конституційного Суду України;  
909. е) видатки на утримання правоохоронних і митних органів, податкової адміністрації, служби захисту прав споживачів та контрольно-ревізійної служби;  
910. є) видатки для здійснення зовнішньоекономічної та зовнішньополітичної діяльності;  
911. ж) трансферти, що передаються з Державного бюджету України до бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних бюджетів, місцевих бюджетів, бюджетів міст Києва і Севастополя;  
912. з) утворення державних матеріальних і фінансових резервів;  
913. и) обслуговування внутрішнього та зовнішнього державного боргу та його погашення.  
914. Стаття 121. Таємні видатки  
915. (1) Державний бюджет України повинен містити пояснення всіх видатків, за виключенням випадків, що пов'язані з державними таємницею (таємні видатки).  
916. (2) Таємні видатки, передбачені бюджетом на діяльність державних органів в інтересах національної безпеки, включаються в Державний бюджет України без деталізації.  
917. (3) Верховна Рада України встановлює порядок розгляду поданого Кабінетом Міністрів України розділу проекту Державного бюджету, що містить інформацію про державні таємниці.  
918. Стаття 122. Резервний фонд Кабінету Міністрів України  
919. (1) Резервний фонд Кабінету Міністрів України є частиною загального фонду Державного бюджету України.  
920. (2) Загальна сума резервного фонду Кабінету Міністрів України на кожен бюджетний період визначається при затвердженні державного бюджету на відповідний бюджетний період і не може перевищувати одного відсотка обсягу видатків державного бюджету України.  
921. (3) Рішення про використання резервного фонду приймає Кабінет Міністрів України за погодженням з комітетом Верховної Ради України з питань бюджету для фінансування видатків, пов'язаних з проведенням аварійно-відновних робіт по ліквідації наслідків стихійного лиха і інших надзвичайних ситуацій, що можуть мати місце у відповідному бюджетному періоді.  
922. (4) Кабінет Міністрів України щомісяця подає Верховній Раді України письмові звіти про витрати з резервного фонду Кабінету Міністрів України з обгрунтуванням їх необхідності, а також про досягнення фактичних результатів за підсумками використання коштів резервного фонду.  
923. Глава XVIII. Дефіцит Державного бюджету України та його фінансування. Суфіцит Державного бюджету України  
924. Стаття 123. Граничний розмір дефіциту державного бюджету України  
925. (1) Граничний розмір дефіциту державного бюджету України та джерела його фінансування визначаються Верховною Радою України під час затвердження державного бюджету України на відповідний бюджетний період.  
926. (2) Будь-які законодавчі акти, що збільшують видатки поточного державного бюджету України, повинні визначати джерела їх покриття із дотриманням затвердженого розміру дефіциту державного бюджету України.  
927. Стаття 124. Джерела фінансування дефіциту державного бюджету України  
928. Джерелами фінансування дефіциту державного бюджету України є зовнішні та внутрішні запозичення, порядок залучення та обслуговування (погашення) яких встановлюється цим Кодексом законом України про Державний бюджет на поточний період та іншими законами України.  
929. Рішення про покриття дефіциту за рахунок емісії приймається Верховною Радою України.  
930. Глава XIX. Складання Державного бюджету України  
931. Стаття 125. Підготовка проекту та прийняття Бюджетної резолюції  
932. (1) Проект закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" розробляється комітетом Верховної Ради України з питань бюджету на основі передбачених частинами 1 та 2 статті 87 цього Кодексу документів, поданих Кабінетом Міністрів України та Національним банком України.  
933. (2) Проект закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" вносяться на розгляд Верховної Ради України не пізніше 1 червня року, що передує плановому.  
934. (3) Верховна Рада України приймає закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період" не пізніше 1 липня року, що передує плановому.  
935. (4) У разі, коли Верховною Радою України у визначений частиною (3) цієї статті строк не подолала вето Президента України на закон України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період", Верховна Рада України у тижневий термін приймає постанову про Бюджетну резолюцію на наступний бюджетний період, яка є обов'язковою до виконання Кабінетом Міністрів України та органами місцевого самоврядування.  
936. Стаття 126. Зміст Бюджетної резолюції  
937. (1) Бюджетна резолюція відображає позицію Верховної Ради України щодо пріоритетів бюджетної політики держави на наступний бюджетний період.  
938. (2) Бюджетна резолюція містить:  
939. 1) визначення пріоритетів використання бюджетних ресурсів;  
940. 2) основні напрями політики держави щодо формування доходної частини державного бюджету України та бюджетів самоврядування;  
941. 3) граничний розмір дефіциту Державного бюджету України у відсотках до валового внутрішнього продукту, джерела та умови його покриття;  
942. 4) визначення, на основі аналізу даних Державного реєстру законів, законопроектів та інших нормативно-правових актів України, які формують доходи і видатки бюджетів усіх рівнів, переліку функцій, які будуть фінансуватись у наступному бюджетному періоду;  
943. 5) визначення переліку функцій, які у зв'язку з обмеженістю бюджетних ресурсів не можуть бути профінансовані у наступному бюджетному періоді;  
944. 6) розподіл, відповідно до функцій, бюджетних повноважень на державні делеговані, державні неделеговані та власні повноваження самоврядування із зазначенням їх вартості;  
945. 7) нормативи бюджетної забезпеченості для визначення вартості повноважень, а також для розрахунків обсягу бюджетних ресурсів, необхідних для виконання делегованих державних повноважень окремо для територіальних громад та обласних бюджетів;  
946. 8) питома вага основних груп видатків державного бюджету України в загальній сумі видатків зведеного бюджету України з урахуванням пропорцій розподілу бюджетних ресурсів між державним бюджетом та бюджетами самоврядування;  
947. 9) коригуючі коефіцієнти до нормативів бюджетної забезпеченості для різних категорій територіальних громад;  
948. 10) пропозиції по змінах головних розпорядників коштів державного бюджету України порівняно із затвердженим державним бюджетом України на поточний бюджетний період;  
949. 11) засади політики щодо державних запозичень, державного боргу та його обслуговування;  
950. 12) спеціальні вимоги щодо управління окремими категоріями видатків державного бюджету;  
951. 13) загальні умови щодо складання консолідованого соціального бюджету України;  
952. 14) пропозиції щодо взаємовідносин державного бюджету України із державними цільовими фондами;  
953. 15) пропозиції щодо підготовки Кабінетом Міністрів України проектів змін до чинного законодавства, прийняття яких є необхідним для реалізації бюджетної політики держави.  
954. (3) Проекти законодавчих актів, передбачених пунктом 15 частини 2 цієї статті, або обгрунтування недоцільності їх прийняття подаються Кабінетом Міністрів України на розгляд Верховної Ради України не пізніше 10 вересня року, що передує плановому.  
955. (4) Законопроекти, вказані в частині 2 цієї статті, повинні бути затверджені Верховною Радою України до прийняття до розгляду проекту Державного бюджету України на наступний бюджетний період.  
956. (5) У випадку затвердження вказаних в частині 2 цієї статті законопроектів з порушенням встановленого частиною 4 цієї статті строку, вони не можуть бути введені в дію протягом наступного бюджетного періоду.  
957. Стаття 127. Організація складання проекту державного бюджету України  
958. (1) Кабінет Міністрів України організує складання проекту державного бюджету України відповідно до засад державного регулювання економічного і соціального розвитку України, міжбюджетних відносин та інших положень, визначених Верховною Радою України у Бюджетній резолюції на основі Правил складання проектів бюджетів в Україні, визначених статтею 90 цього Кодексу.  
959. (2) Міністерство фінансів України відповідає за підготовку проекту Закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.  
960. Стаття 128. Документи, що подаються разом з проектом державного бюджету України  
961. Додатково до переліку, зазначеному в статті 90 цього Кодексу разом з проектом державного бюджету України подаються наступні документи:  
962. 1) лист Прем'єр-міністра України щодо проекту державного бюджету України на наступний бюджетний період;  
963. 2) міжнародні договори України, що набрали чинності для України і що містять її фінансові зобов'язання на наступний бюджетний період, включаючи нератифіковані міжнародні договори України про державні зовнішні запозичення і державні кредити;  
964. 3) проект кошторису доходів і видатків Національного банку України;  
965. 4) проекти загальнодержавних програм економічного, науково-технічного, соціального і культурного розвитку України;  
966. 5) проекти програм соціально-культурного розвитку, що реалізуються на території міст, районів, в яких державний бюджет України приймає участь у спільному фінансуванні у вигляді субвенцій;  
967. 6) балансові звіти та кошториси підприємств, які є державними монополістами згідно списку, що затверджується Верховною Радою України в Бюджетній резолюції;  
968. 7) кошториси всіх соціальних фондів, які створюються з обов'язкових платежів.  
969. Стаття 129. Оприлюднення проекту закону про Державний бюджет України  
970. Проект закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період та всі його додатки оприлюднюється Кабінетом Міністрів України в офіційних друкованих засобах масової інформації не пізніше 7 днів після його подання Верховній Раді України.  
971. Глава XX. Розгляд, затвердження та виконання державного бюджету України  
972. Стаття 130. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України  
973. (1) Поданий Кабінетом Міністрів України проект закону України про Державний бюджет України роздається народним депутатам України для обговорення.  
974. (2) Не пізніше, ніж через 7 днів після подання Кабінетом Міністрів України проекту закону України про Державний бюджет України до Верховної Ради України, міністр фінансів України представляє його на засіданні Верховної Ради України і виступає з відповідною доповіддю. Комітет Верховної Ради України з питань бюджету доповідає про відповідність проекту закону України про Державний бюджет України Бюджетній резолюції та вимогам цього Кодексу.  
975. (3) За результатами обговорення проекту закону України про Державний бюджет України Верховна Рада України може прийняти рішення про відхилення його за формальними ознаками, якими є:  
976. 1) подання проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період без подання усіх документів, передбачених цим Кодексом;  
977. 2) невідповідність проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Бюджетній резолюції;  
978. 3) невідповідність проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період Правилам складання проекту бюджетів в Україні, встановлених цих Кодексом;  
979. 4) несвоєчасне подання Кабінетом Міністрів України проекту Закону України про Державний бюджет України на наступний бюджетний період.  
980. (4) В разі відхилення проекту закону України про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий строк від дня відхилення подати проект закону України про Державний бюджет України на повторне представлення з урахуванням пропозицій Верховної Ради України або з обгрунтуванням відхилення таких пропозицій.  
981. (5) В разі повторного відхилення проекту закону України про Державний бюджет України одночасно з розглядом проекту рішення про відхилення проекту закону України про Державний бюджет України розглядається питання про недовіру Кабінету Міністрів України. При цьому рішення про повторне відхилення проекту закону про Державний бюджет України та про недовіру уряду голосуються одночасно і якщо рішення про недовіру Кабінету Міністрів України не прийняте, представлений проект закону про Державний бюджет України вважається прийнятим до розгляду.  
982. Стаття 131. Процедура розгляду та прийняття закону про Державний бюджет України  
983. (1) Проект закону України про Державний бюджет України приймається у трьох читаннях.  
984. (2) До розгляду проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні повинні бути прийняті закони України про внесення змін і доповнень до законодавчих актів про податки і збори, та інших законодавчих актів які впливають на формування доходної та видаткової частини державний бюджет України.  
985. Стаття 132. Підготовка Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України до першого читання  
986. (1) У випадку схвалення (не відхилення) представленого проекту закону про Державний бюджет України, протягом наступних 20 днів, але не пізніше 19 жовтня року, який передує плановому, проект бюджету розглядається народними депутатами України, а також у комітетах та фракціях Верховної Ради України, які формують свої пропозиції щодо змін і доповнень до проекту закону і передають їх до комітету Верховної Ради України з питань бюджету та призначають представників для участі у роботі комітету Верховної Ради України з питань бюджету; після 19 жовтня прийняття пропозицій комітетом Верховної Ради України з питань бюджету припиняється.  
987. (2) Пропозиції народних депутатів України стосовно збільшення видатків Державного бюджету України мають визначати джерела покриття таких видатків; пропозиції стосовно зменшення доходів Державного бюджету України мають визначати джерела поповнення доходної частини Державного бюджету України або види та обсяги видатків, що підлягають відповідному скороченню; якщо ця вимога не виконується відповідна пропозиція до розгляду комітетом Верховної Ради з питань бюджету не приймається.  
988. (3) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом 14 днів з дня закінчення встановленого частиною 1 цієї статті строку, але не пізніше 2 листопада року, який передує плановому, спільно з уповноваженим представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції щодо змін та доповнень до проекту закону, що надійшли, і готує таблиці підтриманих і відхилених пропозицій.  
989. (4) Порівняльні таблиці передаються до секретаріату Верховної Ради України для розповсюдження серед народних депутатів України не пізніше, як за 3 дні до розгляду проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні на засідання Верховної Ради України.  
990. (5) Верховна Рада України розглядає проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні не пізніше 10 листопада року, що передує плановому.  
991. Стаття 133. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у першому читанні  
992. (1) Перше читання проекту закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо пропозицій до проекту закону та їх врахування. Заслуховуються виступи представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України, Кабінету Міністрів України з цього приводу.  
993. (2) Після виступів голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету проводиться постатейне обговорення поправок до проекту закону, після чого на голосування ставляться поправки до закону України про Державний бюджет України, які враховані комітетом Верховної Ради України з питань бюджету і приймаються постатейно або в цілому.  
994. (3) Далі розглядаються ті поправки, які були відхилені комітетом і на розгляді яких наполягають ініціатори їх внесення.  
995. (4) Після розгляду поправок Верховна Рада України приймає проект закону України про Державний бюджет України у першому читанні.  
996. (5) Після прийняття проекту закону України про Державний бюджет України у першому читанні Кабінет Міністрів України, у тижневий термін подає Верховній Раді України пропозиції щодо змін та доповнень до проекту бюджету, прийнятого у першому читанні.  
997. (6) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом 14 днів після прийняття проекту закону у першому читанні вносить до нього всі зміни та доповнення народних депутатів України, комітетів і фракцій, які підтримані Верховною Радою України у першому читанні і готує порівняльну таблицю до проекту закону, прийнятого у першому читанні з врахуванням усіх змін та доповнень, поданих Кабінетом Міністрів України до другого читання.  
998. Стаття 134. Розгляд проекту закону про Державний бюджет України у другому читанні  
999. (1) При розгляді проекту закону України про Державний бюджет України у другому читанні пропозиції народних депутатів України, комітетів та фракцій Верховною Радою України щодо змін та доповнень до проекту закону України про Державний бюджет України не розглядаються.  
1000. (2) Друге читання проводиться не пізніше 1 грудня року, що передує плановому, і починається з доповіді Міністра фінансів України щодо запропонованих Кабінетом Міністрів України змін та доповнень до проекту закону про Державний бюджет України, прийнятого Верховною Радою України у першому читанні. Голова комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає з приводу врахування пропозицій Кабінету Міністрів України та після виступів представників комітетів, фракцій Верховної Ради України та народних депутатів України проводить постатейне обговорення пропозицій Кабінету Міністрів України. Верховна Рада України приймає проект закону про Державний бюджет України у другому читанні шляхом постатейного голосування всіх змін та доповнень, які подані Кабінетом Міністрів України.  
1001. (3) Під час другого читання Верховна Рада України затверджує остаточний загальний обсяг доходів, видатків, розмір дефіциту державного бюджету на наступний рік та всі показники, що стосуються міжбюджетних відносин.  
1002. (4) Внесення змін до показників нормативів бюджетної забезпеченості, корегуючих коефіцієнтів розрахунку контингентів надходжень по делегованих доходах допускається тільки шляхом внесення змін та доповнень до Закону України "Бюджетна резолюція на наступний бюджетний період".  
1003. (5) Після затвердження бюджету у другому читанні вважаються остаточно затвердженими всі показники формування місцевих бюджетів і починається складання та розгляд бюджетів самоврядування.  
1004. (6) Проект Закону про Державний бюджет України не може бути прийнятий в цілому під час другого читання.  
1005. Стаття 135. Прийняття проекту закону про Державний бюджет України у третьому читанні  
1006. (1) Протягом 5 днів після прийняття бюджету у другому читанні комітет Верховної Ради України з питань бюджету вносить зміни та доповнення до проекту закону про Державний бюджет України, внесені Кабінетом Міністрів України, які були підтримані Верховною Радою України.  
1007. (2) Комітет Верховної Ради України з питань бюджету усуває розбалансування Державного бюджету України, якщо таке виникло під час другого читання і не пізніше 10 грудня вносить на третє читання збалансований проект закону про Державний бюджет України.  
1008. (3) Третє читання проекту закону України про Державний бюджет України починається з доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету про заходи щодо збалансування Державного бюджету України.  
1009. (4) Після доповіді голови комітету Верховної Ради України з питань бюджету Верховна Рада України проводить обговорення пропозицій щодо збалансування Державного бюджету України і голосує за закон про Державний бюджет України в цілому.  
1010. (5) Якщо за результатами голосування рішення щодо прийняття проекту закону України про Державний бюджет України в цілому не прийнято, процедура прийняття проекту закону України про Державний бюджет України повторюється, при цьому.  
1011. (6) Якщо за результатами голосування пропозицій народних депутатів України не досягнуто затвердженого граничного розміру дефіциту Державного бюджету України, процедура прийняття проекту закону України про Державний бюджет України у третьому читанні повторюється. При цьому Верховна Рада України може скоротити встановлені цим Кодексом строки підготовки до третього читання.  
1012. Стаття 136. Бюджетні асигнування в разі неприйняття закону про Державний бюджет України  
1013. Якщо до початку бюджетного року Верховною Радою України не прийнято Закон про Державний бюджет України, Кабінет Міністрів України дає дозвіл на проведення поточних витрат, необхідних для належного виконання державних функцій, за умови, що:  
1014. а) місячні видатки не перевищують 50 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених Законом України про Державний бюджет України на минулий рік крім захищених статей, які фінансуються у повному обсязі, передбаченому Законом України про Державний бюджет України на минулий рік;  
1015. б) до прийняття закону України про Державний бюджет України на поточний рік у Кабінету Міністрів України забороняється здійснювати нові внутрішні та зовнішні запозичення, а також здійснювати погашення основної суми внутрішнього та зовнішнього боргу за рахунок поточних надходжень до Державного бюджету України.  
1016. Стаття 137. Порядок оприлюднення закону про Державний бюджет України  
1017. Закон про Державний бюджет України, прийнятий Верховною Радою України, оприлюднюється відповідно до статті 94 Конституції України у повному обсязі з додатками, які є невід'ємною частиною закону про Державний бюджет України.  
1018. Стаття 138. Виконання державного бюджету України  
1019. (1) Виконання державного бюджету України здійснюється Державним казначейством України згідно порядку визначеного статями 99-110 цього Кодексу.  
1020. (2) Списання заборгованості перед державним бюджетом України здійснюється за рішенням Верховної Ради України.  
1021. Стаття 139. Контроль за використанням коштів по таємних видатках  
1022. (1) Контроль за використанням коштів, що пов'язані з таємними видатками, здійснюється комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, комітетом Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони, Рахунковою палатою та Міністерством фінансів України в порядку, що затверджується Верховною Радою України.  
1023. (2) Звітність про використання коштів по таємних видатках затверджується Верховною Радою України за поданням Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони.  
1024. Глава XXI. Звіти про виконання державного бюджету України  
1025. Стаття 140. Місячний звіт про виконання державного бюджету України  
1026. (1) Місячний звіт про виконання державного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.  
1027. (2) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету України надається Державним казначейством України Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 25 числа місяця, наступного за звітним.  
1028. Стаття 141. Квартальний звіт про виконання державного бюджету України  
1029. (1) Квартальний звіт про виконання державного бюджету України надається Верховній Раді України, Рахунковій палаті України та Міністерству фінансів України не пізніше 30 днів після закінчення звітного кварталу.  
1030. (2) Квартальний звіт про виконання державного бюджету України включає такі частини:  
1031. 1) баланс виконання державного бюджету України;  
1032. 2) звіт про виконання державного бюджету України;  
1033. 3) звіт про виконання зведеного бюджету України;  
1034. 4) звіт про виконання захищених статей державного бюджету України;  
1035. 5) звіт про заборгованість бюджетних установ;  
1036. 6) звіт про державні заборгованості та позики, взяті та видані за рішенням або дозволом Кабінету Міністрів України;  
1037. 7) звіт по кредитах та операціях, що відносяться до державних гарантійних зобов'язань, виданих у звітному кварталі, або погашених у звітному кварталі, або таких, термін погашення яких не настав у звітному кварталі.  
1038. Стаття 142. Річний звіт про виконання державного бюджету України  
1039. (1) Річний звіт про виконання державного бюджету України подається Кабінетом Міністрів України не пізніше 1 квітня року, наступного за звітним.  
1040. (2) Річний звіт про виконання державного бюджету України включає такі частини:  
1041. 1) баланс виконання державного бюджету України;  
1042. 2) звіт про виконання державного бюджету України в порівнянні з бюджетними призначеннями відповідно до структури державного бюджету України;  
1043. 3) звіт про рух коштів;  
1044. 4) звіт про виконання зведеного бюджету України;  
1045. 5) звіт про виконання зведених бюджетів Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя;  
1046. 6) звіт про виконання захищених статей державного бюджету України;  
1047. 7) звіт про касове виконання кошторисів видатків по спеціальних коштах бюджетних установ;  
1048. 8) звіт про рух позабюджетних коштів;  
1049. 9) звіт про заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;  
1050. 10) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки за рахунок коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України (відповідно до бюджетної класифікації);  
1051. 11) звіт про державні заборгованості та позики, взятті та видані за рішенням або дозволом Кабінету Міністрів України;  
1052. 12) звіт по кредитах та операціях, що відносяться до державних гарантійних зобов'язань, виданих у звітному бюджетному періоді, погашених у даному бюджетному періоді, термін погашення яких не настав.  
1053. Стаття 143. Розгляд звіту про виконання державного бюджету України Рахунковою палатою України  
1054. Рахункова палата України та комітет Верховної Ради України з питань бюджету розглядають поданий Кабінетом Міністрів України річний звіт про виконання державного бюджету України та готують висновки щодо звіту протягом одного місяця.  
1055. Розділ II. Бюджети самоврядування  
1056. Глава XXII. Структура бюджетів самоврядування  
1057. Стаття 144. Структура бюджетів самоврядування  
1058. (1) Бюджет Автономної Республіки Крим та місцеві бюджети поділяються на дві частини: доходи і видатки, пов'язані з виконанням власних повноважень, доходи і видатки, пов'язані з виконанням делегованих державних повноважень.  
1059. (2) Кожна частина складається з двох розділів: поточного бюджету та бюджету розвитку.  
1060. (3) Обласні та районні бюджети містять тільки доходи і видатки, пов'язані з виконанням делегованих повноважень.  
1061. (4) До доходів бюджету розвитку самоврядування відносяться:  
1062. 1) кошти від відчуження майна, яке знаходиться у власності самоврядування;  
1063. 2) надходження дивідендів від господарюючих суб'єктів, що знаходяться у власності самоврядування та від їх участі у статутних фондах суб'єктів господарської діяльності;  
1064. 3) надходження від оренди майна, яке знаходиться у власності самоврядування;  
1065. 4) цільові субвенції з державного бюджету України та інших бюджетів на інвестиційні цілі;  
1066. 5) кошти від повернення запозичень, які надавалися з фонду розвитку;  
1067. 6) кошти, які передаються з бюджетів поточного фінансування за рішенням ради відповідного рівня.  
1068. (5) До видатків бюджету розвитку відносяться:  
1069. 1) повернення запозичень, які залучались до бюджету розвитку;  
1070. 2) капітальні вкладення;  
1071. 3) пошукові та науково-дослідні роботи;  
1072. 4) фінансування інвестиційних проектів;  
1073. 5) участь у статутних фондах суб'єктів господарської діяльності.  
1074. Стаття 145. Передача коштів між частинами та розділами бюджетів самоврядування  
1075. (1) Передача коштів між частинами та розділами бюджетів самоврядування після їх затвердження у порядку встановленому цим Кодексом здійснюється згідно порядку внесення змін та доповнень до постанови чи рішення про бюджет на відповідний бюджетний період.  
1076. (2) Використання коштів, які направляються (закріпляються) для виконання делегованих державних повноважень для виконання власних повноважень забороняється.  
1077. Стаття 146. Дефіцит бюджетів самоврядування  
1078. (1) Планування і затвердження поточного бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів з дефіцитом забороняється.  
1079. (2) Затвердження обласного та районного бюджету з дефіцитом забороняється.  
1080. (3) Бюджети розвитку Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів можуть прийматись з дефіцитом, який покривається за рахунок запозичень.  
1081. (4) Держава не несе відповідальності за зобов'язаннями по позиках і кредитах органів місцевого самоврядування.  
1082. (5) Виплати на обслуговування боргу за позиками і кредитами органів місцевого самоврядування не повинні перевищувати 15 відсотків поточного бюджету.  
1083. Глава ХXIII. Доходи та видатки бюджетів самоврядування  
1084. Стаття 147. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим  
1085. (1) До бюджету Автономної Республіки Крим зараховуються відповідно до Конституції України та законів України податки та збори, які збираються на території Автономної Республіки Крим, за винятком податку на додану вартість, акцизного збору з імпортних товарів та місцевих податків і зборів.  
1086. (2) Делеговані державні повноваження фінансуються в повному обсязі за рахунок загальнодержавних податків і зборів та трансфертів з державного бюджету України безпосередньо з бюджету Автономної Республіки Крим або шляхом передачі районним і місцевим бюджетам частини загальнодержавних податків і зборів для виконання делегованих державних повноважень.  
1087. (3) Доходи Автономної Республіки Крим для виконання делегованих державних повноважень по розділу поточний бюджет включають:  
1088. 1) трансферти з державного бюджету України;  
1089. 2) акцизний збір з вітчизняних товарів, що справляється на території Автономної Республіки Крим;  
1090. 3) прибутковий податок з громадян, що справляється на території Автономної Республіки Крим, за винятком прибуткового податку з громадян, переданого в районні бюджети і бюджети міст республіканського значення для виконання делегованих державних повноважень;  
1091. 4) податок на прибуток підприємств, що справляється на території Автономної Республіки Крим, за винятком податку на прибуток підприємств, переданого в районні бюджети і бюджети міст республіканського значення для виконання делегованих державних повноважень;  
1092. 5) інші загальнодержавні податки і збори, що справляються на території Автономної Республіки Крим.  
1093. (4) Доходи Автономної Республіки Крим для виконання власних повноважень по розділу поточний бюджет включають:  
1094. 1) податки і збори, які згідно законодавства України встановлюються Автономною Республікою Крим;  
1095. 2) проценти, сплачені за користування бюджетними позиками або по гарантіях, наданим за рахунок бюджету Автономної Республіки Крим;  
1096. 3) гранти, подарунки, добродійні внески в грошовому і натуральному вигляді (у вартісному обчисленні).  
1097. Стаття 148. Склад доходів та видатків районних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, сіл, селищ і міст районного значення Автономної Республіки Крим  
1098. Склад доходів та видатків районних бюджетів, бюджетів міст республіканського значення, сіл, селищ та міст районного значення Автономної Республіки Крим встановлюється нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, цього Кодексу та інших законів України.  
1099. Стаття 149. Регулюючі доходи бюджету Автономної Республіки Крим  
1100. (1) Регулюючі доходи бюджету Автономної Республіки Крим - загальнодержавні податки, збори та інші обов'язкові платежі, по яких встановлюються нормативи розщеплення між бюджетом Автономної Республіки Крим і бюджетами районів та міст республіканського значення відрахувань (у відсотках) в залежності від обсягів делегованих державних повноважень, закріплених за бюджетами відповідних рівнів.  
1101. (2) Нормативи розщеплення визначаються постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим.  
1102. (3) Нормативи розщеплень від загальнодержавних податків і зборів між районним бюджетом і бюджетами міст районного значення, селищами і селами визначаються рішенням районної ради при затвердженні бюджету на наступний бюджетний період.  
1103. Стаття 150. Видатки бюджету Автономної Республіки Крим  
1104. (1) До складу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на виконання власних повноважень відносяться видатки на:  
1105. 1) утримання Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Ради міністрів і республіканських органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим;  
1106. 2) здійснення загальнореспубліканських програм підтримки і підвищення життєвого рівня населення, заходів щодо соціального захисту населення;  
1107. 3) утримання установ і організацій освіти, культури, науки, охорони здоров'я, фізичної культури, молодіжної політики, соціального забезпечення і соціального захисту населення, що знаходяться в республіканській власності Автономної Республіки Крим;  
1108. 4) охорону навколишнього середовища;  
1109. 5) трансферти, передані з бюджету Автономної Республіки Крим до бюджетів міст республіканського значення і районні бюджети;  
1110. 6) кошти, передані з бюджету Автономної Республіки Крим до Державного бюджету України на загальнодержавні видатки;  
1111. 7) створення Резервного фонду Ради міністрів Автономної Республіки Крим у розмірі до одного процента від обсягу видатків бюджету Автономної Республіки Крим;  
1112. 8) бюджетні призначення, передбачені законодавчими актами України та Автономної Республіки Крим.  
1113. (2) До складу видатків бюджету Автономної Республіки Крим на виконання делегованих повноважень відносяться видатки на:  
1114. 1) фінансування функцій держави, визначені діючим законодавством як делеговані державні повноваження  
1115. 2) виконання спільних проектів та програм територіальних громад переданих ними на договірних засадах Автономній Республіці Крим.  
1116. Стаття 151. Склад доходів обласного та районного бюджету  
1117. Доходи обласного та районного бюджету формуються за рахунок:  
1118. 1) трансфертів з державного бюджету України;  
1119. 2) коштів, що передаються з бюджетів самоврядування інших рівнів для виконання спільних соціально-економічних і культурних програм по об'єктах, що спільно використовуються та коштів, що передаються для утримання обласної ради;  
1120. 3) реалізації об'єктів власності;  
1121. 4) благодійних внесків та пожертвувань.  
1122. Стаття 152. Склад видатків обласного та районного бюджету  
1123. Видатки обласного та районного бюджету здійснюються на:  
1124. 1) утримання ради відповідного рівня;  
1125. 2) виконання делегованих державних повноважень;  
1126. 3) спрямування трансфертів бюджетам районів та місцевим бюджетам;  
1127. 4) виконання на підставі договору з відповідними районними радами та (або) територіальними громадами спільних проектів та соціально-економічних і культурних програм та утримання об'єктів, що спільно використовуються;  
1128. 5) інші потреби, що самостійно визначаються радою відповідно до її компетенції.  
1129. Стаття 153. Доходи та видатки бюджетів територіальних громад на виконання власних повноважень  
1130. (1) До доходів місцевих бюджетів територіальних громад, що спрямовуються на виконання власних повноважень належать:  
1131. 1) місцеві податки і збори та надходження від фінансових санкцій, які отримані у зв'язку з порушенням порядку сплати місцевих податків та зборів;  
1132. 2) плата за послуги, що надаються виконавчими органами місцевого самоврядування;  
1133. 3) проценти, сплачені підприємствами, установами, організаціями за використання позик з місцевого бюджету;  
1134. 4) плати за гарантії чи поруки, надані від імені органу місцевого самоврядування кредиторам у забезпечення зобов'язань боржників;  
1135. 5) благодійні внески та пожертвування;  
1136. 6) доходи від розміщення бюджетних коштів відповідних бюджетів в комерційних банках та від наданої тимчасової фінансової допомоги підприємствам, установам та організаціям;  
1137. 7) податок на нерухоме майно (з часу його введення);  
1138. 8) податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів;  
1139. 9) плата за спеціальне користування водними ресурсами;  
1140. 10) плата за землю;  
1141. 11) податок на промисел;  
1142. 12) плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності;  
1143. 13) надходження від адміністративних штрафів та фінансових санкцій, сплачених юридичними та фізичними особами на території відповідних органів місцевого самоврядування, крім фінансових санкцій по загальнодержавних податках і зборах, закріплених за місцевими бюджетами на виконання делегованих державних повноважень;  
1144. 14) 70 відсотків збору за забруднення навколишнього середовища.  
1145. (2) До складу видатків місцевих бюджетів територіальних громад для виконання власних повноважень відносяться:  
1146. 1) утримання органів місцевого самоврядування сіл, селищ, міст;  
1147. 2) обслуговування боргу по позиках і кредитах в межах зобов'язань органів місцевого самоврядування;  
1148. 3) ремонту та утримання доріг місцевого значення;  
1149. 4) забезпечення діяльності установ і організацій житлово-комунального господарства, транспорту, об'єктів благоустрою, майно яких знаходиться в комунальній власності;  
1150. 5) організацію перевезення дітей до навчальних закладів та додому;  
1151. 6) фонд непередбачених видатків;  
1152. 7) проведення заходів, визначених відповідною радою в межах її компетенції.  
1153. Стаття 154. Доходи та видатки місцевих бюджетів територіальних громад на виконання делегованих державних повноважень  
1154. (1) Доходи місцевого бюджету, що спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень (делеговані доходи) включають:  
1155. 1) закріплені загальнодержавні податки та збори:  
1156. а) прибутковий податок з громадян (в повному обсязі, крім випадків, передбачених статтею 185 цього Кодексу);  
1157. б) податок на прибуток підприємств в межах закріпленого нормативу;  
1158. в) державне мито в частині, що зараховується до місцевих бюджетів;  
1159. г) акцизний збір з вітчизняних товарів у межах закріпленого нормативу.  
1160. 2) трансферти державного бюджету України;  
1161. 3) трансферти з інших бюджетів.  
1162. (2) Мінімальний обсяг видатків місцевих бюджетів на виконання делегованих державних повноважень розраховується за нормативами бюджетної забезпеченості, які затверджуються Верховною Радою України при прийнятті Бюджетної резолюції на відповідний бюджетний період.  
1163. (3) До складу видатків місцевого бюджету для виконання делегованих повноважень відносяться:  
1164. 1) видатки на фінансування делегованих державних повноважень;  
1165. 2) видатки на фінансування власних повноважень бюджетів інших рівнів;  
1166. 3) компенсації органам місцевого самоврядування за здійснення ними делегованих державою повноважень.  
1167. Стаття 155. Обов'язкові видатки місцевих бюджетів  
1168. (1) Місцеві ради зобов'язані передбачати у відповідних місцевих бюджетах видатки на виконання:  
1169. 1) делегованих державних повноважень у повному обсязі виділених державою бюджетних ресурсів;  
1170. 2) спільних з іншими органами місцевого самоврядування програм та проектів;  
1171. 3) мінімального рівня власних повноважень;  
1172. 4) обслуговування боргу.  
1173. (2) Об'єм бюджетних ресурсів виділених на конкретні видатки в рамках бюджету делегованих повноважень даної територіальної громади не повинен відхилятись від розрахованих за нормативами бюджетної забезпеченості з врахуванням коригуючих коефіцієнтів більше ніж на 5 відсотків.  
1174. (3) Законом про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період можуть встановлюватись нормативи мінімальних видатків з місцевих бюджетів на здійснення власних повноважень.  
1175. Стаття 156. Необов'язкові видатки місцевих бюджетів  
1176. (1) До необов'язкових належать видатки, що не віднесені до обов'язкових та заборонених.  
1177. (2) Частка необов'язкових видатків у поточному бюджеті не повинна перевищувати 10%.  
1178. Стаття 157. Заборонені видатки місцевих бюджетів  
1179. До заборонених видатків належать витрати на:  
1180. 1) заходи в галузі правоохоронної діяльності, безпеки держави і національної оборони за виключенням додаткових заходів, проведення яких покладено законодавством України на місцеві органи самоврядування;  
1181. 2) заходи в галузі зовнішньої політики та дипломатії держави;  
1182. 3) фінансування політичних партій та рухів, організацій, які прямо чи опосередковано приймають участь у кампаніях по виборах будь-якого рівня;  
1183. 4) задоволення приватних інтересів.  
1184. Стаття 158. Особливості формування бюджетів міста Києва та Севастополя  
1185. (1) Держава забезпечує у повному обсязі здійснення органами місцевого самоврядування міста Києва делегованих їм державою повноважень та функцій столиці України. Кошти необхідні для здійснення таких повноважень можуть передбачатися в Законі про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період у формі субвенції на виконання містом Києвом функцій столиці України.  
1186. (2) Доходна частина та видатки, що спрямовуються на виконання повноважень міст Києва та Севастополя формуються в загальному порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому видатки бюджетів міст Києва та Севастополя, що спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень формуються, виходячи з загальних нормативів бюджетної забезпеченості для територіальних громад і обласних бюджетів.  
1187. Стаття 159. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах  
1188. (1) Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах визначається відповідно до повноважень, переданих їм міською радою.  
1189. (2) Доходна частина районних в містах бюджетів формується як за рахунок закріплення за ними в повному обсязі або за нормативами розщеплення податків і зборів, які закріплені за бюджетом міста, а також за рахунок прямих трансфертів з бюджету міста.  
1190. (3) За рішенням Київської міської ради до бюджетів районів міста Києва можуть передаватися кошти для фінансування заходів, пов'язаних із виконанням містом Києвом функцій столиці України.  
1191. (4) У випадку, якщо районні ради в місті з районним поділом не створені, виконавчі органи районів виконують кошториси видатків, затверджені міською радою.  
1192. Глава XXIV. Складання, розгляд та затвердження бюджетів самоврядування  
1193. Стаття 160. Складання, розгляд та затвердження проектів бюджетів самоврядування  
1194. (1) Бюджети самоврядування складаються згідно Правил складання проектів бюджетів в Україні, визначених статтею 90 цього Кодексу.  
1195. (2) Розробка бюджетів самоврядування починається після прийняття Бюджетної резолюції Верховною Радою України.  
1196. (3) Після затвердження Бюджетної резолюції органи місцевого самоврядування на підставі нормативів бюджетної забезпеченості, затверджених Бюджетною резолюцією, розраховують мінімальні бюджети самоврядування, контингенти і нормативи розщеплень по загальнодержавних податках і зборах, закріплених за бюджетами самоврядування, обсяги трансфертів з державного бюджету України та бюджетів інших рівнів, контингенти по місцевих податках і зборах та інші показники бюджетів самоврядування.  
1197. (4) На основі показників, зазначених в частині 3 цієї статті, розробляються бюджетні пропозиції, які затверджуються відповідною радою.  
1198. (5) Затверджені бюджетні пропозиції передаються до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України і у повному обсязі враховуються при складанні проекту державного бюджету України на наступний бюджетний період.  
1199. (6) Після прийняття закону про Державний бюджет України у другому читанні вважаються остаточно затвердженими всі показники міжбюджетних відносин і починається розробка та затвердження бюджетів самоврядування.  
1200. (7) Розгляд та затвердження бюджетів самоврядування здійснюються відповідно до статей 91-93 цього Кодексу.  
1201. (8) Порядок подання, розгляду та затвердження проекту бюджету Автономної Республіки Крим, проектів районних і місцевих бюджетів Автономної Республіки Крим визначається нормативно-правовими актами Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції Автономної Республіки Крим, цього Кодексу та інших законів України.  
1202. (9) Процедура розгляду та затвердження обласного, районного чи місцевого бюджету встановлюється рішенням обласної, районної або місцевого ради.  
1203. Глава ХХV. Виконання бюджетів самоврядування  
1204. Стаття 161. Виконання бюджету самоврядування  
1205. Виконання бюджетів самоврядування здійснюється органами Державного казначейства України в порядку, визначеному статями 99-110 цього Кодексу.  
1206. Стаття 162. Асигнування з бюджету самоврядування в разі не прийняття постанови чи рішення про бюджет самоврядування  
1207. (1) Верховна Рада Автономної Республіки Крим приймає постанову про продовження дії бюджету Автономної Республіки Крим поточного бюджетного періоду, якщо до 30 грудня поточного бюджетного періоду не затверджено бюджет Автономної Республіки Крим на наступний бюджетний період.  
1208. (2) Якщо до початку бюджетного року обласною, районною чи місцевою радою не прийнято рішення про обласний, районний чи місцевий бюджет, обласна, районна державна адміністрація чи виконавчий орган територіальної громади дає дозвіл на фінансування делегованих державних повноважень за умови, що місячні видатки не перевищують 50 відсотків 1/12 обсягу видатків, визначених рішенням обласної, районної чи місцевої ради про бюджет на минулий рік крім захищених статей, які фінансуються у повному обсязі, передбаченому відповідним рішенням про бюджет на минулий рік.  
1209. (3) До прийняття рішення місцевої ради про місцевий бюджет на поточний рік забороняється здійснювати нові комунальні запозичення та погашати борг територіальної громади за рахунок поточних надходжень до місцевого бюджету.  
1210. Глава ХХVI. Звіти про виконання бюджетів самоврядування  
1211. Стаття 163. Місячний звіт про виконання бюджету самоврядування  
1212. (1) Місячний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.  
1213. (2) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Рахункової палати Автономної Республіки Крим, Ради міністрів Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.  
1214. (3) Місячний звіт про виконання обласного бюджету подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органом обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.  
1215. (4) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету області подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органом обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.  
1216. (5) Місячний звіт про виконання районного бюджету подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 10 числа місяця, наступного за звітним.  
1217. (6) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету району подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.  
1218. (7) Місячний звіт про виконання місцевого бюджету подається органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органом місцевої ради вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 7 числа місяця, наступного за звітним.  
1219. (8) Місячний звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села подається органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним.  
1220. Стаття 164. Квартальний звіт про виконання бюджету самоврядування  
1221. (1) Квартальний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим та зведеного бюджету Автономної Республіки Крим подається Міністерством фінансів Автономної Республіки Крим, Верховній Раді Автономної Республіки Крим, Рахунковій палаті Автономної Республіки Крим, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, Державному казначейству України не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.  
1222. (2) Квартальний звіт про виконання обласного бюджету та зведеного бюджету області подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та Державному казначейству України не пізніше 25 днів після закінчення звітного кварталу.  
1223. (3) Квартальний звіт про виконання районного бюджету та зведеного бюджету району подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державному казначейству України не пізніше 20 днів після закінчення звітного кварталу.  
1224. (4) Квартальний звіт про виконання місцевого бюджету подається органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органу місцевої ради та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 15 днів після закінчення звітного кварталу.  
1225. (5) Квартальний звіт про виконання міського бюджету та зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села подається органом Державного казначейства України міському фінансовому органу та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 20 числа місяця, наступного за звітним.  
1226. Стаття 165. Структура квартального звіту про виконання бюджету самоврядування  
1227. (1) Квартальний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим включає такі частини:  
1228. 1) баланс виконання бюджету Автономної Республіки Крим;  
1229. 2) звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим;  
1230. 3) звіт про виконання зведеного бюджету Автономної Республіки Крим;  
1231. 4) звіт про виконання захищених статей бюджету Автономної Республіки Крим;  
1232. 5) звіт про заборгованість бюджетних установ та організацій;  
1233. 6) звіт про випуск місцевих позик;  
1234. 7) звіт за кредитами та операціями, що відносяться до гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, виданих у звітному кварталі, або таких, термін яких не настав.  
1235. (2) Квартальний звіт про виконання обласного та районного бюджету включає такі частини:  
1236. 1) баланс виконання обласного (районного) бюджету;  
1237. 2) звіт про виконання обласного (районного) бюджету;  
1238. 3) звіт про виконання зведеного бюджету області (району);  
1239. 4) звіт про виконання захищених статей обласного (районного) бюджету;  
1240. 5) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість бюджетних установ та організацій.  
1241. (3) Квартальний звіт про виконання місцевого бюджету включає такі частини:  
1242. 1) баланс виконання місцевого бюджету;  
1243. 2) звіт про виконання місцевого бюджету;  
1244. 3) звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села;  
1245. 4) звіт про виконання захищених статей місцевого бюджету;  
1246. 5) звіт про заборгованість бюджетних установ та організацій.  
1247. Стаття 166. Річний звіт про виконання бюджету самоврядування  
1248. (1) Річний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим подається Радою міністрів Автономної Республіки Крим до Верховної Ради Автономної Республіки Крим та Державного казначейства України не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.  
1249. (2) Річний звіт про виконання обласного бюджету подається обласним органом Державного казначейства України фінансовому органу обласної державної адміністрації та Державного казначейства України не пізніше 15 березня року, наступного за звітним.  
1250. (3) Річний звіт про виконання районного бюджету подається районним органом Державного казначейства України фінансовому органу районної державної адміністрації та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 10 березня року, наступного за звітним.  
1251. (4) Річний звіт про виконання місцевого бюджету подається органом Державного казначейства України фінансовому або виконавчому органу місцевої ради та вищестоящому органу Державного казначейства України не пізніше 1 березня року, наступного за звітним.  
1252. Стаття 167. Структура річного звіту про виконання бюджету самоврядування  
1253. (1) Річний звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим включає такі частини:  
1254. 1) баланс виконання бюджету Автономної Республіки Крим;  
1255. 2) звіт про виконання бюджету Автономної Республіки Крим порівняно з бюджетними призначеннями відповідно до затвердженої структури бюджету Автономної Республіки Крим;  
1256. 3) звіт про виконання зведеного бюджету Автономної Республіки Крим;  
1257. 4) звіт про виконання захищених статей бюджету Автономної Республіки Крим;  
1258. 5) звіт про рух позабюджетних коштів;  
1259. 6) звіт про кредиторську та дебіторську заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;  
1260. 7) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки (відповідно до бюджетної класифікації);  
1261. 8) звіт про заборгованість та позики Автономної Республіки Крим, взяті та видані за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим;  
1262. 9) звіт за кредитами та операціями, що відносяться до гарантійних зобов'язань Автономної Республіки Крим, виданих у звітному бюджетному періоді або погашених у даному бюджетному періоді, або таких, термін погашення яких не настав.  
1263. (2) Річний звіт про виконання обласного включає:  
1264. 1) баланс виконання обласного бюджету;  
1265. 2) звіт про виконання обласного бюджету;  
1266. 3) звіт про виконання зведеного бюджету області;  
1267. 4) звіт про виконання захищених статей обласного бюджету;  
1268. 5) звіт про рух позабюджетних коштів;  
1269. 6) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;  
1270. 7) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки (відповідно до бюджетної класифікації);  
1271. 8) звіт про розподіл між територіальними громадами трансфертів з Державного бюджету України.  
1272. (3) Річний звіт про виконання районного бюджету включає:  
1273. 1) баланс виконання районного бюджету;  
1274. 2) звіт про виконання районного бюджету;  
1275. 3) звіт про виконання зведеного бюджету району;  
1276. 4) звіт про виконання захищених статей районного бюджету;  
1277. 5) звіт про рух позабюджетних коштів;  
1278. 6) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;  
1279. 7) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки (відповідно до бюджетної класифікації).  
1280. (4) Річний звіт про виконання місцевого бюджету включає:  
1281. 1) баланс виконання місцевого бюджету;  
1282. 2) звіт про виконання місцевого бюджету;  
1283. 3) звіт про виконання зведеного бюджету міста з районним поділом та міста, якому адміністративно підпорядковані інші міста, селища чи села;  
1284. 4) звіт про виконання захищених статей місцевого бюджету;  
1285. 5) звіт про рух позабюджетних коштів;  
1286. 6) звіт про кредиторську і дебіторську заборгованість установ та організацій, що утримуються за рахунок бюджетних коштів;  
1287. 7) звіт про здійснені протягом бюджетного періоду непередбачені видатки (відповідно до бюджетної класифікації).  
1288. Розділ III. Міжбюджетні відносини  
1289. Глава XXVII. Загальні положення  
1290. Стаття 168. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин  
1291. (1) Міжбюджетні відносини - це відносини, що виникають між державою, Автономною Республікою Крим та місцевим самоврядуванням по забезпеченню бюджетними ресурсами, необхідними для виконання ними функцій, передбачених Конституцією України, цим Кодексом, законом України "Про місцеве самоврядування" та іншими законами України.  
1292. (2) Метою міжбюджетних відносин є забезпечення збалансованості між повноваженнями, закріпленими законодавством за різними рівнями бюджетів, та бюджетними ресурсами, які повинні забезпечувати ці повноваження.  
1293. Стаття 169. Види повноважень  
1294. Повноваження, що виконуються з державного бюджету та бюджетів самоврядування включають:  
1295. 1) державні неделеговані повноваження - це повноваження щодо забезпечення конституційного ладу держави, державної цілісності та суверенітету, незалежного судочинства, а також інші передбачені цим Кодексом повноваження, які не можуть бути передані на виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню;  
1296. 2) державні делеговані повноваження - це повноваження, які визначаються функціями держави та можуть бути передані до виконання Автономній Республіці Крим та місцевому самоврядуванню з метою забезпечення найбільш ефективного їх виконання;  
1297. 3) власні повноваження - права, обов'язки та відповідальність всіх рівнів місцевого самоврядування, які виникають внаслідок виконання функцій самоврядування, визначених законодавством України;  
1298. 4) делеговані власні повноваження - це власні повноваження, виконання яких на договірних засадах передано одним органом місцевого самоврядування іншому з одночасною передачею власних бюджетних ресурсів.  
1299. Стаття 170. Фінансування повноважень  
1300. (1) Неделеговані державні повноваження фінансуються з державного бюджету України.  
1301. (2) Делеговані державні повноваження фінансуються з бюджетів самоврядування за рахунок коштів, отриманих від загальнодержавних податків і зборів, що закріплені за місцевим самоврядуванням та трансфертів з Державного бюджету України.  
1302. (3) Виконання власних повноважень Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування здійснюється з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків і зборів та загальнодержавних податків і зборів, закріплених цим Кодексом для фінансування власних повноважень.  
1303. (4) Делеговані власні повноваження фінансуються за рахунок трансфертів з відповідного рівня бюджету самоврядування іншому бюджету самоврядування, повноваження якого передані. Зазначені трансферти надаються за рахунок бюджетних ресурсів, які згідно цього Кодексу спрямовуються на фінансування власних повноважень.  
1304. Стаття 171. Відповідальність за виконання повноважень  
1305. (1) Відповідальність за виконання неделегованих державних повноважень несе держава.  
1306. (2) Відповідальність за виконання делегованих державних повноважень несуть Автономна Республіка Крим, місцеве самоврядування в об'ємі отриманих від держави бюджетних ресурсів. Автономна Республіка Крим та органи місцевого самоврядування не несуть відповідальності за виконання непрофінансованих державою делегованих державних повноважень.  
1307. (3) Відповідальність за виконання власних повноважень несуть Автономна Республіка Крим та органи місцевого самоврядування.  
1308. (4) Відповідальність за виконання делегованих власних повноважень несуть органи місцевого самоврядування, яким делеговані ці повноваження в обсягах отриманих на договірних засадах бюджетних ресурсів від бюджету самоврядування, який делегував ці повноваження.  
1309. Глава XXVIII. Розподіл повноважень між державою, самоврядуванням та різними рівнями самоврядування  
1310. Стаття 172. Загальні положення  
1311. Розподіл повноважень на державні делеговані та державні неделеговані, а також розподіл делегованих державних повноважень між різними рівнями самоврядування здійснюється на основі функціональної класифікації видатків бюджетів.  
1312. Стаття 173. Державні неделеговані повноваження  
1313. До державних неделегованих повноважень належить:  
1314. 1) державне управління:  
1315. а) фінансування законодавчої влади;  
1316. б) фінансування виконавчої влади (крім органів місцевого самоврядування);  
1317. в) утримання Президента України та його апарату;  
1318. г) утримання фінансових і фіскальних органів;  
1319. д) загальне планування і статистичні служби;  
1320. е) інші видатки на загальнодержавне управління;  
1321. 2) судова влада;  
1322. 3) міжнародна діяльність;  
1323. 4) фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу;  
1324. 5) національна оборона;  
1325. 6) правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави:  
1326. а) органи внутрішніх справ;  
1327. б) внутрішні війська;  
1328. в) прокуратура;  
1329. г) кримінально-виправна система;  
1330. д) прикордонні війська;  
1331. е) національна гвардія України;  
1332. є) головне управління державного зв'язку;  
1333. ж) управління державної охорони;  
1334. з) адресно-довідкові служби;  
1335. и) розвідувальні органи;  
1336. 7) освіта:  
1337. а) професійно-технічна освіта;  
1338. б) вища освіта;  
1339. г) післядипломна освіта;  
1340. 8) охорона здоров'я:  
1341. а) клініки науково-дослідних інститутів;  
1342. б) прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі охорони здоров'я;  
1343. в) санітарно-епідеміологічні служби;  
1344. г) медико-соціальні експертні комісії;  
1345. 9) соціальний захист та соціальне забезпечення:  
1346. а) виплата спеціальних пенсій;  
1347. б) грошова допомога біженцям;  
1348. в) виплати регресних позовів для шахтарів;  
1349. г) будинки-інтернати для малолітніх інвалідів;  
1350. д) дотація Фонду України соціального захисту інвалідів;  
1351. е) заходи, пов'язані з поверненням кримськотатарського народу та осіб інших національностей, які були незаконно депортовані;  
1352. є) видатки, пов'язані з поверненням депортованих німців до регіонів України;  
1353. ж) утримання пунктів тимчасового утримання біженців;  
1354. з) державна підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів;  
1355. 10) житлово-комунальне господарство:  
1356. а) берего-укріплювальні роботи;  
1357. б) капітальний ремонт відомчого житлового фонду бюджетних установ;  
1358. 11) культура і мистецтво:  
1359. а) творчі спілки;  
1360. б) національні театри;  
1361. в) національні філармонії;  
1362. г) видатки на заходи, передбачені державними програмами розвитку культури і мистецтва;  
1363. д) національні бібліотеки;  
1364. е) музеї і виставки національного значення;  
1365. є) заповідники національного значення;  
1366. ж) кінематографія;  
1367. з) державні архівні установи;  
1368. и) державні премії України;  
1369. 12) засоби масової інформації:  
1370. а) телебачення і радіомовлення державної власності;  
1371. б) офіційні державні періодичні видання;  
1372. в) державні видавництва;  
1373. 13) фізична культура і спорт:  
1374. а) утримання національних збірних команд;  
1375. б) підготовка і участь національних збірних команд в Олімпійських та Параолімпійських іграх;  
1376. в) фінансування інвалідного спорту;  
1377. г) утримання бази олімпійського спорту;  
1378. 14) промисловість та енергетика;  
1379. 15) будівництво;  
1380. 16) сільське господарство, лісове господарство, рибальство і мисливство;  
1381. 17) транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика (крім експлуатації доріг місцевого значення);  
1382. 18) державні проекти багатоцільового розвитку;  
1383. 19) діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом;  
1384. 20) організація та управління діяльністю, пов'язаною з виробництвом і практичною реалізацією загальної політики в галузі праці;  
1385. 21) платежі по кредитних угодах, укладених під гарантію Кабінету Міністрів України;  
1386. 22) видатки, пов'язані з проведенням експортних операцій, що здійснюються за державним контрактом;  
1387. 23) заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи;  
1388. 24) охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека;  
1389. 25) попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха;  
1390. 26) поповнення державних запасів і резервів;  
1391. 27) обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього боргу;  
1392. 28) державні цільові фонди;  
1393. 29) проведення загальнодержавних виборів та референдумів.  
1394. Стаття 174. Державні делеговані повноваження  
1395. До державних делегованих повноважень відносяться:  
1396. 1) управління:  
1397. а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень;  
1398. б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом бюджетних установ;  
1399. в) централізовані бухгалтерії системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;  
1400. г) групи по централізованому господарському обслуговуванню системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;  
1401. д) утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій;  
1402. 2) забезпечення пожежної охорони;  
1403. 3) утримання медичних витверезників, інспекцій у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників;  
1404. 4) освіта:  
1405. а) дошкільна освіта;  
1406. б) загальна середня освіта;  
1407. в) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;  
1408. г) позашкільна освіта;  
1409. 5) охорона здоров'я:  
1410. а) лікарні широкого профілю;  
1411. б) спеціалізовані медичні заклади (крім клінік науково-дослідних інститутів);  
1412. в) поліклініки і амбулаторії;  
1413. г) спеціалізовані поліклініки;  
1414. д) загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки;  
1415. е) фельдшерсько-акушерські пункти;  
1416. 6) соціальний захист та соціальне забезпечення (за виключенням виплати спеціальних пенсій, виплат та компенсацій реабілітованим, біженцям та депортованим, а також фінансування будинків інтернатів для малолітніх інвалідів та інших соціальних закладів, які утримуються безпосередньо з державного бюджету);  
1417. 7) житлово-комунальне господарство:  
1418. а) дотація житлово-комунальному господарству;  
1419. 8) культура і мистецтво:  
1420. а) театри, філармонії, бібліотеки, музеї, виставки, заповідники, палаци і будинки культури, клуби, школи естетичного виховання дітей місцевого значення;  
1421. 9) фізична культура і спорт:  
1422. а) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;  
1423. б) фінансова підтримка спортивних споруд;  
1424. в) утримання рятувальних станцій на водах;  
1425. Стаття 175. Власні повноваження  
1426. До власних повноважень бюджетів самоврядування належить:  
1427. 1) утримання органів місцевого самоврядування;  
1428. 2) житлово-комунальне господарство:  
1429. а) житлово-експлуатаційне господарство;  
1430. б) капітальний ремонт житлового фонду місцевих органів влади;  
1431. в) теплові мережі;  
1432. г) водопровідно-каналізаційне господарство;  
1433. д) благоустрій міст, селищ, сіл;  
1434. е) видатки на впровадження засобів обліку витрат та регулювання споживання води, електричної, теплової енергії та природного газу для бюджетних установ;  
1435. є) збір та вивезення сміття і відходів;  
1436. ж) утримання інших бюджетних установ житлово-комунального господарства;  
1437. 3) фізична культура і спорт:  
1438. а) утримання місцевих спортивних команд і проведення навчально-тренувальних зборів і змагань;  
1439. 4) утримання місцевих музичних колективів і ансамблів та інші заходи і заклади по мистецтву;  
1440. 5) культурні заходи місцевого значення;  
1441. 6) типове проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури місцевого значення;  
1442. 7) експлуатація дорожньої системи місцевого значення;  
1443. 8) фінансування інших видатків, затверджених радою відповідного рівня, крім заборонених.  
1444. Глава XXIX. Підстави та критерії розподілу делегованих державних повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування та їх розподіл і передача  
1445. Стаття 176. Передача державних делегованих повноважень бюджетам самоврядування  
1446. (1) Держава може передати повноваження, визначені як делеговані, до обласних, районних бюджетів або бюджетів територіальних громад лише за умови відповідної передачі загальнодержавних бюджетних ресурсів.  
1447. (2) Визначення законодавством України відповідного повноваження як делегованого означає його делегування в обов'язковому порядку на рівних умовах бюджетам усіх рівнів на які покладається виконання цього повноваження.  
1448. (3) Перелік повноважень, які не зазначені у розподілі, визначеному цим Кодексом , уточнюється в Бюджетній резолюції на наступний бюджетний період.  
1449. Стаття 177. Підстави для розподілу делегованих державних повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування  
1450. (1) Підстави передачі делегованих державних повноважень від територіальних громад міст районного значення, селищ, сіл районній раді чи міській раді міста обласного значення:  
1451. 1) потреба мешканців всіх міст районного значення, селищ, сіл у конкретних соціальних послугах, які за наявності організаційно-технічних умов можуть бути ефективно надані лише на рівні районну чи міста обласного значення;  
1452. 2) необхідність концентрації коштів для виконання делегованих державних повноважень відповідно до галузевих норм та стандартів, які встановлюються державою.  
1453. (2) Підстави передачі делегованих державних повноважень від територіальних громад та районних рад обласній раді:  
1454. 1) потреба мешканців всіх територіальних громад області в спеціальних соціальних послугах, які за наявності організаційно-технічних умов можуть бути ефективно надані лише на рівні області;  
1455. 2) необхідність концентрації коштів для виконання переданих повноважень на рівні галузевих норм та стандартів, які встановлюються державою.  
1456. (3) Передача повноважень та функцій, зазначених в частинах 1-2 цієї статті, здійснюється на стадії підготовки бюджетних пропозицій і припиняється після затвердження бюджетної пропозиції на наступний бюджетний період.  
1457. Стаття 178. Критерії розподілу делегованих державних повноважень між різними рівнями місцевого самоврядування  
1458. (1) В межах одного розділу функціональної класифікації розподіл видатків по делегованих державних повноваженнях між різними рівнями самоврядування здійснюється за такими критеріями:  
1459. 1) перша група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують часткове виконання мінімальних соціальних послуг, гарантованих державою і розташовані найближче до споживачів (медичні пункти, амбулаторії, початкові школи, сільські та селищні клуби тощо);  
1460. 2) друга група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують мінімальні соціальні послуги, гарантовані державою для всіх громадян України згідно норм та стандартів, визначених державою (середні школи, лікарні широкого профілю, клуби, палаци культури, бібліотеки, стадіони тощо);  
1461. 3) третя група - видатки на фінансування бюджетних установ, які забезпечують гарантовані державою мінімальні соціальні послуги для окремих категорій громадян, або фінансування специфічних програм, потреба в яких існує в усіх регіонах України (школи-інтернати, спеціалізовані лікарні, обласні бібліотеки, театри, філармонії тощо).  
1462. (2) Видатки першої групи забезпечуються радами міст, селищ, сіл відповідно до виділених державою бюджетних ресурсів.  
1463. (3) Видатки другої групи в повному обсязі забезпечуються міськими радами міст обласного значення та районними радами, які виступають з цих питань від імені територіальних громад міст, селищ, сіл що передали їм делеговані державні повноваження відповідно до цього Кодексу.  
1464. (4) Видатки третьої групи здійснюються у повному обсязі обласними радами.  
1465. Стаття 179. Розмежування видатків на виконання делегованих державних повноважень між обласними, районними та місцевими бюджетами  
1466. (1) До делегованих державних повноважень, які фінансуються з обласних бюджетів належить:  
1467. а) заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації;  
1468. 2) охорона здоров'я:  
1469. а) спеціалізовані медичні заклади (крім клінік науково-дослідних інститутів);  
1470. б) спеціалізовані стоматологічні поліклініки;  
1471. 3) соціальний захист та соціальне забезпечення:  
1472. а) дитячі заклади-інтернати;  
1473. б) навчання та трудове влаштування інвалідів;  
1474. в) будинки-інтернати для престарілих і інвалідів;  
1475. 4) культура і мистецтво:  
1476. а) бібліотеки обласного значення;  
1477. б) музеї та виставки обласного значення;  
1478. в) заповідники;  
1479. г) палаци культури обласного значення;  
1480. д) філармонії;  
1481. 5) фізична культура і спорт:  
1482. а) державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості.  
1483. (2) До делегованих державних повноважень, які фінансуються з районних та міських міст обласного значення бюджетів належить:  
1484. 1) управління:  
1485. а) компенсації органам місцевого самоврядування за виконання делегованих державних повноважень;  
1486. б) технічний нагляд за будівництвом та капітальним ремонтом бюджетних установ;  
1487. в) централізовані бухгалтерії системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;  
1488. г) групи по централізованому господарському обслуговуванню системи освіти, охорони здоров'я, соціального захисту та соціального забезпечення;  
1489. д) утримання апарату управління фізкультурно-спортивних організацій;  
1490. 2) забезпечення пожежної охорони;  
1491. 3) утримання медичних витверезників, інспекцій у справах неповнолітніх, приймальників-розподільників для неповнолітніх, спеціальних приймальників-розподільників;  
1492. 4) освіта:  
1493. а) дошкільна освіта;  
1494. б) загальна середня освіта;  
1495. в) позашкільна освіта;  
1496. 5) охорона здоров'я:  
1497. а) лікарні широкого профілю;  
1498. б) поліклініки і амбулаторії;  
1499. в) загальні стоматологічні поліклініки;  
1500. г) фельдшерсько-акушерські пункти;  
1501. 6) соціальний захист та соціальне забезпечення (за виключенням виплати спеціальних пенсій, виплат та компенсацій реабілітованим, біженцям та депортованим, а також фінансування будинків інтернатів для малолітніх інвалідів та інших соціальних закладів, які утримуються безпосередньо з державного бюджету);  
1502. 7) житлово-комунальне господарство:  
1503. а) дотація житлово-комунальному господарству;  
1504. 8) культура і мистецтво:  
1505. а) театри, бібліотеки, музеї, виставки, палаци і будинки культури, клуби, школи естетичного виховання дітей місцевого значення;  
1506. 9) фізична культура і спорт:  
1507. а) утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл;  
1508. б) фінансова підтримка спортивних споруд;  
1509. в) утримання рятувальних станцій на водах.  
1510. (3) Міста обласного значення виконують весь перелік делегованих державних повноважень, встановлений частиною 2 цієї статті для районних та місцевих бюджетів.  
1511. (4) Розподіл делегованих державних повноважень між районним бюджетом та бюджетами міст районного значення, селищ, сіл визначається районною радою.  
1512. (5) Розподіл видатків між бюджетними установами одного типу здійснюється районною чи міською міста обласного значення радою пропорційно відповідно до узагальнених показників, визначених галузевими нормами та стандартами.  
1513. Стаття 180. Передача повноважень місцевими, районним та обласними радами  
1514. (1) Територіальні громади сіл, селищ і міст можуть об'єднувати на договірних засадах власні кошти бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) організацій і установ, що знаходяться в комунальній власності.  
1515. (2) Міські міст обласного значення ради можуть передати частину делегованих державних повноважень районній раді. Районні ради можуть передати частину делегованих державних повноважень міській раді міста обласного значення. Ця передача здійснюється рішенням відповідної міської та районної ради і оформляється договором сторін. Договором передбачаються конкретні умови надання стороною, якій передаються повноваження, мешканцям міст обласного значення та районів, повноваження яких передаються, соціальних послуг відповідно до гарантованих державою норм та стандартів.  
1516. (3) Міські міст обласного значення ради та районні ради можуть передати виконання частини власних повноважень обласній раді. Передача здійснюється за рішенням відповідних рад на договірних засадах.  
1517. (4) Сільські, селищні та міські ради, за винятком міст обласного значення, можуть передати всі або деякі функції по виконанню власних повноважень районній раді чи іншій територіальній громаді.  
1518. (5) При передачі власних та делегованих державних повноважень між районною та міською міста обласного значення радою відповідні бюджетні ресурси передаються у вигляді трансферту відповідно до угоди. При цьому в доходній частині бюджету сторони, яка передала повноваження передбачаються джерела забезпечення виконання функцій, розраховані по делегованих державних повноваженнях згідно статті 185 цього Кодексу, а у видатковій частині її бюджету передбачається трансферт до відповідного бюджету сторони, яка прийняла до виконання повноваження. У бюджеті району чи міському бюджеті міста обласного значення, що прийняли на себе виконання відповідних повноважень, в доходній частині бюджету району чи міському бюджеті передбачається відповідний трансферт, а у видатковій частині бюджету району чи міському бюджеті - видатки на виконання переданих функцій або проектів.  
1519. Глава XXX. Фінансування делегованих повноважень  
1520. Стаття 181. Нормативи бюджетної забезпеченості  
1521. (1) Нормативи бюджетної забезпеченості - це нормативи, які використовуються для формування видаткової частини бюджетів всіх рівнів. Вони поділяються на бюджетні нормативи соціальної забезпеченості, загальні нормативи бюджетної забезпеченості, консолідований норматив бюджетної забезпеченості та інші.  
1522. (2) Бюджетний норматив соціальної забезпеченості визначає вартість надання відповідної суспільної послуги у повному обсязі, передбаченому відповідним законом України, в розрахунку на душу населення, що користується цією послугою, гарантований державою на відповідний бюджетний період.  
1523. (3) Бюджетні нормативи соціальної забезпеченості обраховуються галузевими міністерствами та державними комітетами, використовуються для визначення вартості повноваження, які повинні виконуватися відповідними органами влади і затверджуються Верховною Радою України.  
1524. (4) Кабінет Міністрів України на підставі переліку делегованих державних повноважень і величини їх вартості подає до Верховної Ради України пропозиції щодо встановлення нормативів бюджетної забезпеченості окремо для обласних бюджетів та бюджетів районів і міст обласного значення в розрахунку на душу населення на рівні, який держава гарантує надати при виконанні бюджету відповідного бюджетного періоду.  
1525. (5) Консолідований норматив бюджетної забезпеченості визначається як річний обсяг бюджетних ресурсів, що направляються на фінансування делегованих державних повноважень в розрахунку на душу населення, враховуючи субвенції для надання спеціальних соціальних послуг.  
1526. (6) Консолідований норматив бюджетної забезпеченості включає в себе загальний норматив бюджетної забезпеченості по виконанню державою спеціальних соціальних послуг в розрахунку на душу населення та загальний норматив бюджетної забезпеченості на виконання державою соціальних послуг загального користування в розрахунку на душу населення.  
1527. (7) Загальний норматив бюджетної забезпеченості по виконанню державою спеціальних соціальних послуг визначається як сума вартості окремих повноважень по виконанню спеціальних соціальних послуг, розрахованих на душу населення. Вартість кожного повноваження визначається як добуток відповідного бюджетного нормативу соціальної забезпеченості на кількість споживачів цієї спеціальної соціальної послуги.  
1528. (8) Загальний норматив бюджетної забезпеченості на виконання державою соціальних послуг загального користування дорівнює сумі відповідних бюджетних нормативів соціальної забезпеченості на душу населення, розрахованих для соціальних послуг загального користування.  
1529. (9) Нормативи бюджетної забезпеченості затверджуються Бюджетною резолюцією відповідно до переліку делегованих державних повноважень, встановленого цим Кодексом.  
1530. (10) Кожний бюджетний норматив соціальної забезпеченості на виконання державою соціальних послуг загального користування для територіальних громад корегується коефіцієнтами у відповідності до кількості населення в територіальних громадах міст та районів за такими категоріями:  
1531. 1) райони;  
1532. 2) міста обласного значення чисельністю до 20 тисяч постійних мешканців;  
1533. 3) міста обласного значення чисельністю 20 - 80 тисяч постійних мешканців;  
1534. 4) міста обласного значення чисельністю 80-300 тисяч постійних мешканців;  
1535. 5) міста обласного значення чисельністю 300-800 тисяч постійних мешканців;  
1536. 6) міста обласного значення чисельністю понад 800 тисяч постійних мешканців;  
1537. 7) місто Севастополь;  
1538. 8) місто Київ.  
1539. (11) Для районів, незалежно від чисельності постійних мешканців, встановлюються єдині корегуючі коефіцієнти.  
1540. (12) Корегуючі коефіцієнти є середньо зважені показники відносної забезпеченості для різних категорій територіальних громад по кожному з видів бюджетних нормативів соціальної забезпеченості.  
1541. (13) Корегуючі коефіцієнти бюджетних нормативів соціальної забезпеченості для обласних бюджетів не встановлюються.  
1542. Стаття 182. Мінімальні бюджети самоврядування  
1543. (1) Мінімальний бюджет самоврядування - це мінімальний розмір видатків бюджету самоврядування відповідного рівня, який повністю забезпечує виконання відповідним рівнем самоврядування власних та делегованих державних повноважень у повному обсязі, передбаченому законодавством України на відповідний бюджетний період.  
1544. (2) Мінімальний бюджет самоврядування на виконання власних повноважень - це мінімальний розмір видатків, який спрямовується на виконання власних повноважень бюджету відповідного рівня, який розраховується і затверджується радами відповідного рівня з врахуванням нормативу забезпеченості власними повноваженнями на душу населення, який затверджується Бюджетною резолюцією на відповідний період.  
1545. (3) Мінімальний бюджет самоврядування на виконання делегованих повноважень - це мінімальний гарантований державою розмір видатків на виконання делегованих державних повноважень даним рівнем бюджету самоврядування.  
1546. Стаття 183. Мінімальний бюджету самоврядування на виконання делегованих державних повноважень  
1547. (1) Мінімальний бюджет самоврядування на виконання делегованих державних повноважень визначається як сума вартостей делегованих державних повноважень, кожна з яких розрахована як добуток відповідного бюджетного нормативу соціальної забезпеченості помноженого на корегуючий коефіцієнт для різних категорій територіальних громад і кількість населення, яке споживає цю конкретну соціальну послугу.  
1548. (2) Мінімальний бюджет відповідного рівня самоврядування визначається самостійно відповідним рівнем самоврядування на основі нормативів бюджетної забезпеченості, які затверджені Бюджетною резолюцією на відповідний бюджетний період.  
1549. (3) У випадку, якщо на території міста обласного значення чи району розташовані бюджетні установи, що надають соціальні послуги загального призначення та фінансуються безпосередньо з державного бюджету України, відповідний мінімальний розмір видатків, що спрямовуються на виконання делегованих державних повноважень бюджету такої територіальної громади чи району зменшується на суму фінансування цих установ з державного бюджету України.  
1550. (4) Мінімальний розмір видатків обласного бюджету визначається, як добуток кількості населення області на загальний норматив бюджетної забезпеченості для обласних бюджетів.  
1551. (5) У випадку, якщо на території області розташовані бюджетні установи, що надають соціальні послуги спеціального призначення та фінансуються безпосередньо з державного бюджету України, мінімальний розмір видатків обласного бюджету на виконання делегованих державою повноважень зменшується на суму фінансування цих установ з державного бюджету України.  
1552. (6) Мінімальний розмір видатків бюджетів міст Києва та Севастополя на виконання делегованих державних повноважень визначається як сума мінімального розміру видатків на виконання делегованих державних повноважень бюджету територіальної громади відповідної категорії та мінімального розміру обласного бюджету.  
1553. Стаття 184. Міжбюджетні відносини між державним бюджетом України та бюджетом Автономної Республіки Крим  
1554. (1) Мінімальний зведений бюджет делегованих державних повноважень Автономної Республіки Крим визначається як сума мінімальних бюджетів міст республіканського значення і районів, які розраховані згідно статті 182 цього Кодексу, та мінімального розміру видатків бюджету Автономної Республіки Крим, обрахованого в порядку, встановленому для обласних бюджетів.  
1555. (2) Розмір дотації, що надається бюджету Автономної Республіки Крим, визначається як різниця між мінімальним зведеним бюджетом делегованих державних повноважень Автономної Республіки Крим та загальною сумою всіх загальнодержавних податків і зборів, які справляються на території Автономної Республіки Крим і не закріплені цим Кодексом для фінансування власних повноважень територіальних громад.  
1556. (3) Розподіл дотації, що надається бюджету Автономної Республіки Крим між бюджетами районів та міст республіканського значення здійснюється згідно законодавства Автономної Республіки Крим з врахуванням нормативів бюджетної забезпеченості, які затверджуються Бюджетною резолюцією на відповідний бюджетний період.  
1557. (4) У випадку, якщо загальна сума всіх загальнодержавних податків і зборів, які справляються на території Автономної Республіки Крим і не закріплені цим Кодексом для фінансування власних повноважень територіальних громад, перевищує мінімальний зведений бюджет делегованих державних повноважень Автономної Республіки Крим, надлишок коштів вилучається до державного бюджету України.  
1558. Стаття 185. Розрахунок доходів для виконання делегованих державних повноважень, обласних, районних бюджетів та бюджетів міст обласного значення  
1559. (1) Обсяг доходів бюджетів територіальних громад міст обласного значення, районів та обласних бюджетів для виконання делегованих державних повноважень дорівнює мінімальному розміру видатків бюджету для фінансування делегованих державних повноважень.  
1560. (2) Розмір доходів для виконання делегованих державних повноважень відповідним бюджетом самоврядування розраховується органами самоврядування самостійно згідно порядку, встановленому цим Кодексом.  
1561. (3) На фінансування делегованих державних повноважень направляються трансферти з державного бюджету України та закріплені за відповідними бюджетами загальнодержавні податки і збори:  
1562. 1) прибутковий податок з громадян (у повному обсязі, крім випадків, передбачених частиною 6 цієї статті);  
1563. 2) податок на прибуток підприємств (за встановленим нормативом);  
1564. 3) акцизний збір з вітчизняних товарів (за встановленим нормативом);  
1565. 4) державне мито, що зараховується до місцевих бюджетів згідно законодавства України.  
1566. (4) Податок на прибуток підприємств та акцизний збір з вітчизняних товарів є регульованими. Норматив розщеплення розраховується частка від поділу різниці між обсягом мінімального бюджету делегованих державних повноважень та сумою прибуткового податку з громадян і державного мита на суму запланованих на наступний бюджетний період контингентів надходжень від податку на прибуток та акцизного збору з вітчизняних товарів і є однаковим для обох податків. Норматив розщеплення регульованих податків визначається органами самоврядування самостійно в порядку, визначеному цією статтею.  
1567. (5) Якщо обсягу надходжень по закріплених загальнодержавних податках і зборах недостатньо для фінансування мінімального бюджету делегованих державних повноважень, то різниця фінансується за рахунок трансферту з державного бюджету України у виді дотації для фінансування делегованих державних повноважень районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення. Розмір дотації для фінансування делегованих державних повноважень розраховується органами самоврядування самостійно.  
1568. (6) Якщо запланований на наступний бюджетний період обсяг надходжень від прибуткового податку з громадян та державного митом перевищує мінімальний бюджет делегованих державних повноважень, встановлюється норматив розщеплень від прибуткового податку з громадян. Норматив розщеплення розраховується як відношення різниці між мінімальним бюджетом делегованих державних повноважень та запланованою на наступний бюджетний період сумою державного мита, що зараховується до відповідного бюджету, до запланованого на наступний бюджетний період контингенту надходжень прибуткового податку з громадян.  
1569. (7) Фінансування видатків обласного бюджету здійснюється за рахунок трансферту з державного бюджету України у виді дотації для фінансування делегованих державних повноважень обласному бюджету.  
1570. Стаття 186. Планування контингентів надходжень по загальнодержавних податках і зборах, які закріплюються за бюджетами самоврядування  
1571. (1) Контингенти надходжень на наступний бюджетний період по закріплених за відповідними бюджетами загальнодержавних податках і зборах розраховуються фінансовими органами районних державних адміністрацій та фінансовими відділами (управліннями) міст обласного (республіканського) значення виходячи з середнього арифметичного від фактично нарахованих податків (крім пені та фінансових санкцій) за попередні два бюджетні періоди за звітністю Державної податкової адміністрації України, помноженого на корегуючий коефіцієнт, що враховує можливі зміни у податковому законодавстві і прогнозований рівень інфляції.  
1572. (2) Корегуючий коефіцієнт для кожного з податків встановлюється Бюджетною резолюцією на наступний бюджетний період.  
1573. (3) Дані щодо обрахованих відповідно до частини 1 цієї статті планових надходжень (контингентів), розрахованих нормативів розщеплення по всіх закріплених згідно цього Кодексу загальнодержавних податках і зборах та обсягів трансфертів з державного бюджету України до 15 липня передаються обласним фінансовим управлінням для перевірки і узагальнення.  
1574. (4) Обласні фінансові управління:  
1575. 1) здійснюють перевірку правильності розрахунку мінімального бюджету делегованих державних повноважень, розрахунку контингентів по закріплених загальнодержавних податках і зборах, нормативів розщеплення від закріплених загальнодержавних податків і зборів та розміру трансфертів з державного бюджету України відповідно до затверджених Бюджетною резолюцією нормативів бюджетної забезпеченості та коригуючих коефіцієнтів для кожного району та міста обласного значення;  
1576. 2) узагальнюють дані, отримані від районів та міст обласного значення;  
1577. 3) визначають загальну потребу бюджетів територіальних громад міст обласного значення, районів та обласних бюджетів в трансфертах з державного бюджету України;  
1578. 4) розраховують обсяг надходжень до державного бюджету України від податку на прибуток, акцизного збору з вітчизняних товарів та від прибуткового податку з громадян згідно нормативів розщеплення;  
1579. 5) розраховують планові контингенти податку на додану вартість та інших надходжень до державного бюджету України, які планується отримати на території області;  
1580. 6) розраховують нормативи розщеплень державних трансфертів на фінансування делегованих державних повноважень між обласним бюджетом, районними бюджетами та бюджетами міст обласного значення;  
1581. 7) передають вказані в пунктах 1-6 цієї частини статті дані Міністерству фінансів України та комітету Верховної Ради України з питань бюджету до 1 серпня року, що передує плановому  
1582. 8) дані, вказані в пунктах 1-6 цієї частини статті включаються до бюджетних пропозицій, які після затвердження радою відповідного рівня направляються до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України.  
1583. (5) Міністерство фінансів України на підставі отриманих від обласних фінансових управлінь, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, міських міст Києва та Севастополя бюджетних пропозицій визначає всі показники міжбюджетних відносин проекту закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період, зокрема обсяг державного фонду фінансування делегованих повноважень та обсяг надходжень від загальнодержавних податків і зборів, закріплених за бюджетами самоврядування, відносно яких діють нормативи розщеплень.  
1584. Глава ХХХI. Міжбюджетні трансферти  
1585. Стаття 187. Типи міжбюджетних трансфертів  
1586. Трансферти бюджетам самоврядування підрозділяються на такі типи:  
1587. 1) трансферти з державного бюджету України:  
1588. а) дотація для фінансування делегованих державних повноважень бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення;  
1589. б) субвенція на фінансування спеціальних соціальних послуг, які держава надає населенню;  
1590. в) субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою;  
1591. г) цільова субвенція на виконання інвестиційних проектів;  
1592. д) субвенція на виконання містом Києвом функцій столиці України;  
1593. е) інші субвенції;  
1594. 2) трансферти між бюджетами самоврядування:  
1595. а) субвенції на утримання об'єктів спільного користування;  
1596. б) субвенція на виконання функцій по власних повноваженнях територіальних громад міст, селищ та сіл;  
1597. в) цільова субвенція на виконання інвестиційних проектів;  
1598. г) інші субвенції.  
1599. Стаття 188. Дотації для фінансування делегованих державних повноважень бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення Дотації для фінансування делегованих державних повноважень бюджету Автономної Республіки Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення розраховуються в порядку, визначеному статями 184-185 цього Кодексу.  
1600. Стаття 189. Субвенція на фінансування спеціальних соціальних послуг, які держава надає населенню  
1601. (1) Субвенція на фінансування спеціальних соціальних послуг, які держава надає населенню, надається бюджетам самоврядування для фінансування спеціальних соціальних послуг, якими користується обмежена група населення України і кількість споживачів та розмір допомоги кожному з них визначені законодавством України.  
1602. (2) Розрахунок субвенції проводиться прямим обрахунком потреби у видатках на підставі встановленої кількості споживачів відповідних соціально-культурних програм чи послуг та їх вартості.  
1603. Стаття 190. Субвенція на компенсацію втрат доходів бюджетів самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою  
1604. (1) Для надання субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою у державному бюджеті України окремою статтею передбачається формування відповідного фонду.  
1605. (2) Розрахунок субвенції на компенсацію втрат доходів бюджетів самоврядування на виконання власних повноважень внаслідок надання пільг, встановлених державою проводиться відповідно до Порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.  
1606. Стаття 191. Цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів з державного бюджету України  
1607. (1) Цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів надаються до бюджетів самоврядування, мають цільове спрямування, визначене умовами їх надання.  
1608. (2) Порядок та умови надання цільових субвенцій визначається Верховною Радою України.  
1609. Стаття 192. Субвенція на виконання містом Києвом функцій столиці України  
1610. (1) Субвенція на виконання містом Києвом функцій столиці України спрямовується для фінансування додаткових видатків по власних повноваженнях, пов'язаних з виконанням функцій столиці України.  
1611. (2) Розмір субвенції, вказаних в частині 1 цієї статті, визначаються Верховною Радою України при затвердженні закону про державний бюджет України на відповідний бюджетний період і не може бути більшим за 30 відсотків доходної частини бюджету власних повноважень.  
1612. (3) У видатковій частині бюджету власних повноважень міста Києва вказуються програми, направлені на здійснення містом Києвом функцій столиці України.  
1613. Стаття 193. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування  
1614. (1) Субвенція на утримання об'єктів спільного користування надається з одного бюджету самоврядування до іншого з метою компенсації фактичних видатків з відповідного бюджету на утримання об'єктів спільного користування.  
1615. (2) Умови утримання об'єктів спільного користування та надання субвенції визначаються договором між надавачем та отримувачем.  
1616. Стаття 194. Субвенції на виконання функцій по власних повноваженнях територіальних громад міст, селищ та сіл  
1617. (1) Субвенції на виконання функцій по власних повноваженнях територіальних громад міст, селищ та сіл надаються з метою виконання функцій по власних повноваженнях міст, селищ, сіл при відсутності у виконавчих органів суб'єкта, який надає субвенцію, відповідних структур, які спроможні виконувати ці повноваження на рівні, передбаченому нормами та стандартами.  
1618. (2) Умови та порядок надання субвенції на виконання функцій по власних повноваженнях територіальних громад міст, селищ та сіл визначаються відповідною угодою сторін.  
1619. Стаття 195. Цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів з бюджетів самоврядування  
1620. (1) Цільові субвенції на виконання інвестиційних проектів надаються з одного бюджету самоврядування до іншого на підставі договору між надавачем та отримувачем.  
1621. (2) Право власності на споруджений об'єкт встановлюється пропорційно до дольової участі сторін, якщо інше не передбачено договором.  
1622. (3) Порядок надання цільових субвенцій на виконання інвестиційних проектів встановлюється договором між надавачем та отримувачем.  
1623. Глава XХХII. Порядок надання трансфертів з державного бюджету України та здійснення вилучень до державного бюджету України  
1624. Стаття 196. Порядок надання дотацій з державного бюджету України для фінансування делегованих державних повноважень Автономній Республіці Крим, обласним бюджетам, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення  
1625. (1) Дотації для фінансування делегованих державних повноважень з державного бюджету України надаються бюджету Автономної Республіки Крим у формі прямих трансфертів Головним управлінням Державного казначейства України згідно бюджетного розпису.  
1626. (2) Дотації для фінансування делегованих державних повноважень з державного бюджету України обласним бюджетам, районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення надаються шляхом здійснення щоденних відрахувань від надходжень на єдиний транзитний рахунок області з обліку доходів державного бюджету України, що відкривається обласним управлінням Державного казначейства України в управлінні Національного банку України.  
1627. (3) На єдиний транзитний рахунок області з обліку доходів державного бюджету України зараховуються:  
1628. 1) суми надходжень від податку на прибуток підприємств, акцизного збору з вітчизняних товарів та прибуткового податку з громадян, що залишилися після розщеплення надходжень на окремі рахунки обліку надходжень податку на прибуток підприємств, акцизного збору з вітчизняних товарів і прибуткового податку з громадян, які відкриваються органами Державного казначейства України для кожного району та міста обласного значення;  
1629. 2) всі інші доходи державного бюджету України, що справляються на території області;  
1630. 3) прямі трансферти з державного бюджету України, що перераховуються Головним управлінням Державного казначейства України.  
1631. (4) Обласне управління Державного казначейства України здійснює розщеплення від усіх сум, що надходять на єдиний транзитний рахунок області з обліку доходів державного бюджету України і перераховує відповідні суми дотацій на поточні рахунки обласного бюджету, бюджетів районів та міст обласного значення в пропорціях, які визначаються долею дотації обласному бюджету, відповідним районним бюджетам та бюджетам міст обласного значення в загальній сумі дотацій для фінансування делегованих державних повноважень з державного бюджету України, визначених бюджетним розписом в цілому для всіх бюджетів області на відповідний місяць.  
1632. (5) При отриманні усіма бюджетами області сум дотацій, передбачених бюджетним розписом на відповідний місяць, подальші надходження на єдиний транзитний рахунок області з обліку доходів державного бюджету України перераховуються на рахунок обліку доходів державного бюджету України.  
1633. (6) Щоквартально, станом на перше число першого місяця наступного кварталу, обласне управління Державного казначейства України проводить звірку фактично перерахованих сум дотацій із визначеним бюджетним розписом загальним обсягом дотацій для фінансування делегованих державних повноважень з державного бюджету України в цілому для всіх бюджетів області на відповідний квартал. Звірка за четвертий квартал в умовах, коли бюджетний період співпадає з календарним роком, проводиться станом на 25 грудня.  
1634. (7) Недоотримані обласним бюджетом, бюджетами районів та міст обласного значення за перший, другий та третій квартали поточного року суми дотацій для фінансування делегованих державних повноважень з державного бюджету України підлягають перерахуванню Головним управлінням Державного казначейства України до 1 числа другого місяця наступного кварталу, а за четвертий квартал - до 31 грудня поточного року в умовах, коли бюджетний період співпадає з календарним роком.  
1635. (8) Прямі трансферти з державного бюджету України на виплату дотацій для фінансування делегованих державних повноважень надаються Головним управлінням Державного казначейства України областям пропорційно їх потребам, визначеним затвердженим Верховною Радою України бюджетним розписом на поточний бюджетний період.  
1636. Стаття 197. Порядок надання субвенцій з державного бюджету України та бюджетів самоврядування  
1637. (1) Субвенції з державного бюджету України надаються Головним управлінням Державного казначейства України бюджетам самоврядування пропорційно передбаченій затвердженим Верховною Радою України бюджетним розписом загальній сумі субвенції на відповідний місяць.  
1638. (2) Субвенція з одного бюджету самоврядування іншому бюджету самоврядування надається відповідним органом Державного казначейства України згідно бюджетного розпису, затвердженого радою відповідного рівня згідно порядку касового виконання бюджету самоврядування, встановленого цим Кодексом.  
1639. Стаття 198. Порядок вилучення коштів з бюджету Автономної Республіки Крим  
1640. (1) Вилучення коштів з бюджету Автономної Республіки Крим здійснюється за умов, передбачених частиною 4 статті 184 цього Кодексу.  
1641. (2) Вилучення здійснюється на підставі бюджетного розпису бюджету Автономної Республіки Крим шляхом перерахування відповідних сум на рахунок обліку доходів державного бюджету України.  
1642. (3) Поквартальні суми вилучень на повинні бути меншими однієї шостої загальної суми вилучень, визначених бюджетним розписом бюджету Автономної Республіки Крим на відповідний бюджетний період.  
1643. СПЕЦIАЛЬНА ЧАСТИНА  
1644. Глава XХХIII. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства  
1645. Стаття 199. Повноваження Верховної Ради України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1646. До повноважень Верховної Ради України належить контролю за дотриманням бюджетного законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу.  
1647. Стаття 200. Повноваження комітету Верховної Ради України з питань бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1648. До повноважень комітету Верховної Ради України з питань бюджету по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:  
1649. 1) контроль за відповідністю поданого Кабінетом Міністрів України проекту закону про Держаний бюджет України Бюджетній резолюції та підготовка відповідного висновку;  
1650. 2) заслуховування звітів головних розпорядників бюджетних коштів щодо використання коштів державного бюджету України;  
1651. 3) контроль за використанням коштів Резервного фонду Кабінету Міністрів України;  
1652. 4) контроль за відповідністю законопроектів, поданих на розгляд Верховної Ради України, бюджетному законодавству.  
1653. Стаття 201. Повноваження Рахункової палати по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1654. (1) До повноважень Рахункової палати по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить здійснення контролю за:  
1655. 1) використанням коштів державного бюджету України відповідно до Конституції України та Закону України "Про Рахункову палату";  
1656. 2) утворенням і погашенням внутрішнього і зовнішнього боргу України;  
1657. 3) відповідністю затверджених асигнувань державного бюджету України бюджетному розпису та виконанням бюджетного розпису;  
1658. 4) ефективністю управління коштами державного бюджету України Державним казначейством України.  
1659. (2) Рахункова палата має право давати приписи Державному казначейству України щодо накладання штрафів та стягнення їх суми у безспірному порядку до державного бюджету України за порушення установами банків та підприємствами зв'язку встановленого порядку проходження і виконання платіжних доручень по доходах і видатках державного бюджету, а також за порушення установами банків порядку та нормативних строків проходження і виконання розрахункових документів за доходами і видатками державного бюджету України.  
1660. (3) Посадові особи Рахункової палати у разі виявлення порушення порядку надання інформації Рахунковій палаті та невиконання її постанов та приписів мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.  
1661. (4) Рахункова палата має право звертатись в інтересах держави з позовом до суду або арбітражного суду про відшкодування збитків, завданих державному бюджету України, якщо вони не відшкодовані в досудовому порядку.  
1662. Стаття 202. Повноваження Міністерства фінансів України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1663. До повноважень Міністерства фінансів України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства належить:  
1664. 1) контроль за виконанням державного бюджету України;  
1665. 2) контроль за дотриманням Правил складання проектів бюджетів в Україні;  
1666. 3) контроль за використанням бюджетних асигнувань розпорядниками бюджетних коштів;  
1667. 4) координація діяльності по контролю за одержанням надходжень та використанням державних коштів.  
1668. Стаття 203. Повноваження Державного казначейства України по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1669. (1) Державне казначейство України здійснює облік одержання всіх надходжень, що належать державному бюджету України, в тому числі зібраних Державною податковою адміністрацією України, Державною митною службою України та іншими установами і здійснює попередній контроль виконання видатків з державного бюджету України відповідно до законодавства України.  
1670. (2) Державне казначейство України:  
1671. 1) здійснює контроль за дотриманням Єдиних правил обліку та звітності по бюджетах самоврядування;  
1672. 2) встановлює порядок бухгалтерського обліку та звітності по виконанню бюджетів всіх рівнів і кошторисів доходів та видатків, видає інструкції з цих питань;  
1673. 3) здійснює попередній контроль за направленням коштів за цільовим призначенням на підставі документів розпорядників коштів, поданих до оплати.  
1674. Стаття 204. Повноваження Рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1675. Повноваження рахункової палати Верховної Ради Автономної Республіки Крим по контролю за дотриманням бюджетного законодавства визначаються Конституцією Автономної Республіки Крим та нормативно-правовим актом Верховної Ради Автономної Республіки Крим.  
1676. Стаття 205. Повноваження обласних та районних рад по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1677. Обласні та районні ради в сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють:  
1678. 1) контроль за виконанням рішення про бюджет на поточний бюджетний період;  
1679. 2) інші повноваження, передбачені цим Кодексом.  
1680. Стаття 206. Повноваження місцевих державних адміністрацій по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1681. (1) Місцеві державні адміністрації в сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють:  
1682. 1) контроль за використанням коштів відповідних бюджетів органами місцевого самоврядування з питань здійснення ними повноважень органів виконавчої влади;  
1683. 2) інші повноваження, визначені цим Кодексом.  
1684. (2) Обласна державна адміністрація здійснює контроль за правильністю формування районних та місцевих бюджетів.  
1685. Стаття 207. Повноваження сільських, селищних та міських рад, міських міст Києва та Севастополя рад по контролю за дотриманням бюджетного законодавства  
1686. Сільські, селищні та міські ради, міські міст Києва та Севастополя ради в сфері контролю за дотриманням бюджетного законодавства здійснюють:  
1687. 1) контроль за виконанням рішення про бюджет на поточний період;  
1688. 2) інші повноваження, визначені цим Кодексом.  
1689. Глава XXXIV. Умови та порядок притягнення до відповідальність за бюджетні правопорушення  
1690. Стаття 208. Поняття бюджетного правопорушення  
1691. Бюджетним правопорушенням визнається порушення учасником бюджетного процесу встановленого цим Кодексом порядку складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання чи звіту про виконання бюджету.  
1692. Стаття 209. Види юридичної відповідальності за бюджетні правопорушення  
1693. (1) Органи державної влади України, органи влади Автономної Республіки Крим та органи місцевого самоврядування, якщо вони не виступають у бюджетних правовідносинах як розпорядники бюджетних коштів чи отримувачі бюджетних коштів, у разі вчинення ними бюджетного правопорушення підлягають відповідальності, передбаченій Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, законом України "Про місцеве самоврядування", законодавством про статус цих органів та цим Кодексом.  
1694. (2) Розпорядники бюджетних коштів та отримувачі бюджетних коштів, які не є фізичними особами, підлягають відповідальності за бюджетні правопорушення на підставі цього Кодексу.  
1695. (3) Накладення на розпорядника бюджетних коштів чи отримувача бюджетних коштів заходу стягнення відповідно до цього Кодексу є підставою для порушення дисциплінарного провадження, справи про адміністративне правопорушення чи кримінальної справи щодо його керівника чи інших відповідальних посадових осіб, залежно від характеру вчинених ними діянь.  
1696. (4) Фізичні особи, у тому числі посадові особи органів державної влади України, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування та юридичних осіб, які вчинили порушення бюджетного законодавства, підлягають цивільно-правовій, адміністративній чи кримінальній відповідальності на загальних підставах та в порядку, передбаченому законодавством України і незалежно від накладення передбачених цим Кодексом заходів стягнення на розпорядника бюджетних коштів чи отримувача бюджетних коштів.  
1697. Стаття 210. Відповідальність органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування за порушення бюджетного планування  
1698. (1) Міністр фінансів України протягом місяця з дня прийняття рішення про обласний бюджет, бюджет Автономної Республіки Крим, міста Києва та Севастополя може призупинити дію рішення про відповідний бюджет у разі порушення вимог щодо його формування згідно цього Кодексу з одночасним зверненням до суду.  
1699. (2) Голова обласної державної адміністрації, міської адміністрації міст Києва та Севастополя протягом місяця з дня прийняття рішення про районний, міський, міст обласного значення, районних в містах Києві та Севастополі бюджети може призупинити дію рішення про відповідний бюджет у разі порушення вимог щодо його формування згідно цього Кодексу з одночасним зверненням до суду.  
1700. (3) Голова районної державної адміністрації протягом місяця з дня прийняття рішення про міський, міст районного значення, сільський та селищний бюджети може призупинити дію рішення про відповідний бюджет у разі порушення вимог щодо його формування згідно цього Кодексу з одночасним зверненням до суду.  
1701. Стаття 211. Відповідальність органів, що здійснюють касове виконання бюджетів  
1702. (1) Органи, що здійснюють касове виконання бюджетів у разі вчинення ними бюджетного правопорушення підлягають відповідальності, передбаченій Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим та законодавством про статус цих органів, і відшкодовують у повному обсязі матеріальну шкоду, завдану порушенням бюджетного законодавства розпорядникам бюджетних коштів чи отримувачам бюджетних коштів.  
1703. (2) Відшкодування матеріальної шкоди органами, що здійснюють касове виконання бюджету, здійснюється за рішенням арбітражного суду за позовом розпорядника бюджетних коштів чи отримувача бюджетних коштів, якому було завдано матеріальної шкоди.  
1704. Стаття 212. Заходи стягнення, що застосовуються до розпорядників та отримувачів бюджетних коштів  
1705. (1) Державне казначейство України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, місцеві фінансові органи, голови виконавчих органів міських міст районного значення, селищних та сільських рад мають право безспірно стягувати кошти у доходи загального фонду бюджету, скасовувати або призупиняти бюджетні асигнування у разі:  
1706. 1) несвоєчасного і неповного подання звітності про виконання бюджету, як це передбачено цим Кодексом;  
1707. 2) невиконання вимог щодо обліку, звітності та внутрішнього контролю за бюджетними коштами і недотримання визначеного цим Кодексом порядку перерахування цих коштів;  
1708. 3) подання недостовірних звітів про виконання бюджету, які спричиняють приховування коштів, що повинні бути сплачені до бюджету;  
1709. 4) порушення розпорядниками бюджетних коштів вимог щодо прийняття ними бюджетних зобов'язань.  
1710. (2) У разі виявлення порушень положень цього Кодексу в межах своєї компетенції Міністерство фінансів України, Державне казначейство України, Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим та місцеві фінансові органи і головні розпорядники бюджетних коштів щодо тих розпорядників бюджетних коштів, яким вони видали відповідні бюджетні асигнування, можуть вчиняти такі дії:  
1711. 1) обмеження бюджетних асигнувань;  
1712. 2) вилучення бюджетних коштів з рахунку до відповідного бюджету;  
1713. 3) зупинення операцій по бюджетних коштах;  
1714. 4) блокування витрат бюджетних коштів.  
1715. (3) Особу, яка вперше вчинила бюджетне правопорушення, що не спричинило матеріальної шкоди, може бути звільнено від накладення заходу стягнення з одночасним винесенням попередження про неприпустимість порушення бюджетного законодавства.  
1716. (4) Накладення на особу заходу стягнення за бюджетне правопорушення не звільняє її від відшкодування заподіяної таким правопорушенням матеріальної шкоди в порядку, встановленому законодавством України.  
1717. Стаття 213. Обмеження бюджетних асигнувань  
1718. (1) Обмеження бюджетних асигнувань полягає у зменшенні встановленого відповідно до бюджетного призначення розміру бюджетного асигнування розпоряднику чи отримувачу бюджетних коштів.  
1719. (2) Сума обмеження бюджетних асигнувань не може бути більшою за 100 відсотків суми бюджетних коштів, що були предметом вчинення бюджетного правопорушення.  
1720. Стаття 214. Вилучення бюджетних коштів з рахунку  
1721. (1) Вилучення бюджетних коштів з рахунку полягає у безповоротному списанні бюджетних коштів з бюджетного рахунку розпорядника чи отримувача бюджетних коштів.  
1722. (2) Вилучення бюджетних коштів з рахунку можливе у обсязі до 100 відсотків суми бюджетних коштів, що були предметом вчинення бюджетного правопорушення.  
1723. Стаття 215. Зупинення операцій по бюджетних коштах  
1724. (1) Зупинення операцій по бюджетних коштах полягає у зупиненні будь-яких операцій по надходженню чи списанню коштів з бюджетного рахунку порушника бюджетного законодавства.  
1725. (2) Зупинення операцій по бюджетних коштах можливе на строк від десяти днів до тридцяти днів.  
1726. Стаття 216. Блокування витрат бюджетних коштів  
1727. (1) Блокування витрат бюджетних коштів полягає у забороні списання бюджетних коштів з бюджетного рахунку розпорядника бюджетних коштів чи отримувача бюджетних коштів.  
1728. (2) Блокування витрат бюджетних коштів можливе на строк від десяти днів до тридцяти днів.  
1729. Стаття 217. Порядок виконання заходів стягнення за вчинення бюджетних правопорушень  
1730. Порядок виконання передбачених цим Кодексом заходів стягнення за вчинення бюджетних правопорушень встановлюється Міністерством фінансів України.  
1731. Стаття 218. Порядок накладення заходів стягнення за бюджетні правопорушення  
1732. (1) Передбачені цим Кодексом заходи стягнення за бюджеті правопорушення накладаються за рішенням Міністра фінансів України, керівника органу Державного казначейства України, міністра фінансів Автономної Республіки Крим, керівника місцевого фінансового органу, голови виконавчого органу міської міста районного значення, селищної та сільської ради.  
1733. (2) Рішення про накладення заходу стягнення за бюджетне правопорушення приймається посадовою особою, вказаною в частині 1 цієї статті, на підставі протоколу про бюджетне правопорушення та доданих до нього документів.  
1734. (3) Рішення про накладення заходу стягнення за бюджетне правопорушення набуває чинності з дня його підписання і підлягає негайному виконанню.  
1735. Стаття 219. Протокол про бюджетне правопорушення  
1736. (1) Протоколи про бюджетне правопорушення складаються уповноваженими посадовими особами Міністерства фінансів України, Державного казначейства України, Міністерства фінансів Автономної Республіки Крим, місцевого фінансового органу, головою виконавчого органу міської міста районного значення, селищної та сільської ради.  
1737. (2) У протоколі про бюджетне правопорушення зазначаються:  
1738. 1) дата і місце його складення;  
1739. 2) посада, прізвище, ім'я та по батькові особи, яка його склала;  
1740. 3) повне найменування, юридична адреса та банківські реквізити особи, яка вчинила бюджетне правопорушення;  
1741. 4) час та місце вчинення бюджетного правопорушення;  
1742. 5) обставини вчиненого бюджетного правопорушення;  
1743. 6) розмір матеріальної шкоди, заподіяної бюджетним правопорушенням;  
1744. 7) юридична кваліфікація бюджетного правопорушення;  
1745. 8) фактичні дані, що підтверджують бюджетне правопорушення, із зазначенням джерел їх отримання;  
1746. 9) виклад пояснень керівника та відповідальних посадових осіб юридичної особи, що вчинила бюджетне правопорушення;  
1747. 10) перелік документів, що додаються до протоколу;  
1748. 11) інші відомості, необхідні для вирішення справи.  
1749. (3) До протоколу про бюджетне правопорушення додаються:  
1750. 1) казначейські та банківські документи, що підтверджують рух бюджетних коштів, які були предметом вчинення бюджетного правопорушення;  
1751. 2) пояснення керівника та відповідальних посадових осіб юридичної особи, що вчинила бюджетне правопорушення, посадових осіб казначейських та банківських установ та пояснення інших осіб, що стосуються обставин бюджетного правопорушення;  
1752. 3) інші документи, що підтверджують обставини вчинення бюджетного правопорушення.  
1753. (4) Документи, передбачені пунктом 3 частини 3 цієї статті можуть бути додані в належним чином завірених копіях.  
1754. (5) Протокол про бюджетне правопорушення підписується особою, яка його склала, та керівником чи іншою відповідальною посадовою особою юридичної особи, що вчинила бюджетне правопорушення.  
1755. (6) У разі відмови керівника чи іншої відповідальної посадової особи юридичної особи, що вчинила бюджетне правопорушення, підписати протокол про бюджетне правопорушення, відповідні пояснення та мотиви відмови підписання протоколу можуть бути додані цією особою до протоколу, а в протоколі особою, яка його склала, робиться відмітка про відмову підписання.  
1756. (7) Протокол про бюджетне правопорушення не пізніше дня, наступного за днем його складення, передається органові, повноважному накласти стягнення за таке бюджетне правопорушення.  
1757. (8) Форма, порядок складання та передачі за належністю протоколу про бюджетне правопорушення встановлюється Міністерством фінансів України.  
1758. Стаття 220. Оскарження рішення про накладення заходів стягнення за бюджетне правопорушення  
1759. (1) Рішення про накладення заходу стягнення за бюджетне правопорушення може бути у порядку, встановленому законодавством України, оскаржене особою, щодо якої воно винесене, до арбітражного суду Автономної Республіки Крим, арбітражного суду області, міста Києва чи Севастополя протягом 10 днів з дня його винесення.  
1760. (2) Оскарження рішення про накладення стягнення за бюджетне правопорушення не зупиняє його виконання.  
1761. (3) У разі визнання арбітражним судом рішення про накладення заходу стягнення за бюджетне правопорушення повністю чи в частині незаконним, особі, щодо якої воно було винесене, перераховуються вилучені чи недоотримані бюджетні кошти та поновлюються інші обмежені таким рішенням її права.  
1762. (4) Рішення арбітражного суду може бути оскаржене у порядку, встановленому законодавством України.  
1763. Глава XXXV. Види бюджетних правопорушень  
1764. Стаття 221. Порушення порядку складання та подання бюджетного запиту  
1765. Неподання чи несвоєчасне подання бюджетного запиту чи подання бюджетного запиту неналежним чином оформленого чи без належного обгрунтування, -  
1766. тягне за собою блокування витрат бюджетних коштів на строк до 15 днів.  
1767. Стаття 222. Порушення порядку прийняття бюджетних зобов'язань  
1768. Прийняття розпорядником бюджетних коштів чи отримувачем бюджетних коштів бюджетних зобов'язань до отримання бюджетних асигнувань, -  
1769. тягне за собою обмеження бюджетних асигнувань на суму від 10 до 50 відсотків суми бюджетних коштів на яку було прийнято бюджетне зобов'язання до отримання бюджетного асигнування.  
1770. Стаття 223. Порушення порядку повернення відкликаних бюджетних асигнувань  
1771. Відмова повернути, несвоєчасне чи не в повному обсязі повернення розпорядником бюджетних коштів відкликаних бюджетних асигнувань, -  
1772. тягне за собою вилучення бюджетних коштів з рахунку в сумі 100 відсотків суми бюджетних коштів, яка підлягає поверненню та блокування витрат бюджетних коштів строком на 10 днів.  
1773. Стаття 224. Порушення порядку надання документів органам, що здійснюють касове виконання бюджету  
1774. (1) Несвоєчасне надання розпорядником бюджетних коштів органові, що здійснює касове виконання бюджету, документів, на підставі яких приймаються рішення щодо перерахування бюджетних коштів (розрахункові, кредитні та фінансові зобов'язання), -  
1775. тягне за собою зупинення операцій по бюджетних коштах на строк до 20 днів.  
1776. (2) Надання розпорядником бюджетних коштів органові, що здійснює касове виконання бюджету, неналежно оформлених розрахункових документів для перерахування бюджетних коштів, -  
1777. тягне за собою зупинення операцій по бюджетних коштах на строк до 15 днів  
1778. Стаття 225. Порушення порядку здійснення державних або комунальних закупівель товарів та послуг  
1779. (1) Здійснення розпорядником бюджетних коштів або отримувачем бюджетних коштів закупівель товарів чи послуг для забезпечення державних або комунальних потреб без укладення державного чи комунального контракту, а так само здійснення закупівель товарів або послуг для забезпечення державних або комунальних потреб за державним чи комунальним контрактом, укладеним без проведення тендеру або з порушенням умов його проведення, -  
1780. тягне за собою вилучення до відповідного бюджету бюджетних коштів з рахунку в сумі від 25 до 75 відсотків суми бюджетних коштів, на яку здійснено закупівлю товарів чи послуг.  
1781. (2) Порушення розпорядником бюджетних коштів чи отримувачем бюджетних коштів порядку ведення реєстру закупівель товарів та послуг для державних чи комунальних потреб чи неведення такого реєстру, коли його ведення відповідно до цього Кодексу є обов'язковим, -  
1782. тягне за собою блокування витрат бюджетних коштів на строк до 30 днів.  
1783. Стаття 226. Нецільове використання бюджетних коштів  
1784. (1) Нецільове використання бюджетних коштів, тобто витрачання їх на цілі, що не відповідають умовам отримання цих коштів, передбаченим законом про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим, рішенням обласної, районної чи місцевої ради про обласний, районний чи місцевий бюджет, бюджетним розписом, повідомленням про бюджетні асигнування чи кошторисом бюджетної установи, -  
1785. тягне за собою вилучення до відповідного бюджету бюджетних коштів з рахунку у обсязі 100 відсотків суми нецільового використання із зупиненням операцій по бюджетних коштах на строк до 30 днів чи без такого.  
1786. (2) Нецільове використання бюджетних коштів, отриманих у вигляді бюджетної позички, субвенції чи бюджетної інвестиції, тобто використання їх на цілі, відмінні від тих, що передбачені відповідно договором про надання бюджетної позички, рішенням про надання субвенції чи договором про здійснення бюджетної інвестиції, -  
1787. тягне за собою вилучення до відповідного бюджету бюджетних коштів з рахунку у обсязі 100 відсотків суми нецільового використання.  
1788. Стаття 227. Порушення порядку надання бюджетних позичок  
1789. (1) Надання розпорядником бюджетних коштів бюджетної позички юридичний особі з порушенням умов, передбачених законом України про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішенням обласної, районної чи місцевої ради про обласний районний чи місцевий бюджет, або надання такої позички з перевищенням встановленого максимального розміру бюджетної позички, -  
1790. тягне за собою вилучення до відповідного бюджету бюджетних коштів з рахунку у сумі 100 відсотків суми бюджетних коштів, на яку було надано позичку, чи блокування витрат бюджетних коштів на строк до 20 днів.  
1791. (2) Неподання або несвоєчасне подання отримувачем бюджетних коштів встановленої цим Кодексом інформації та звітів про використання бюджетної позички, -  
1792. тягне за собою блокування його рахунків на строк до 15 днів.  
1793. (3) Неповернення чи несвоєчасне повернення отримувачем бюджетних коштів бюджетної позички, -  
1794. тягне за собою блокування його рахунків на строк до 30 днів.  
1795. Стаття 228. Порушення порядку надання безвідплатної фінансової допомоги  
1796. Надання розпорядником бюджетних коштів безвідплатної фінансової допомоги юридичний особі або громадянину - підприємцю з порушенням умов, передбачених законом України про Державний бюджет України, постановою Верховної Ради Автономної Республіки Крим про бюджет Автономної Республіки Крим чи рішенням обласної, районної чи місцевої ради про обласний районний чи місцевий бюджет, або використання коштів безвідплатної фінансової допомоги не за цільовим призначенням, а також невикористання її у встановлені терміни, -  
1797. тягне за собою вилучення до відповідного бюджету бюджетних коштів з рахунку у сумі 100 відсотків суми бюджетних коштів, на яку було надано безвідплатну фінансову допомогу, чи блокування витрат бюджетних коштів на строк до 20 днів.  
1798. Стаття 229. Порушення порядку здійснення бюджетних інвестицій  
1799. Здійснення розпорядником бюджетних коштів бюджетної інвестиції без техніко-економічного обгрунтування інвестиційного проекту, проектно-кошторисної документації, або без укладеного договору між Кабінетом Міністрів України, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною чи районною державною адміністрацією, державною адміністрацією міст Києва та Севастополя або органом місцевого самоврядування і юридичною особою, що не є державним чи комунальним підприємством, про участь держави, Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування у власності суб'єкта інвестицій, -  
1800. тягне за собою вилучення до відповідного бюджету бюджетних коштів з рахунку у сумі 100 відсотків суми бюджетних коштів, на яку було незаконно здійснено інвестицію, чи зупинення операцій по його рахунках на строк до 20 днів.  
1801. Глава ХXXVI. Прикінцеві положення  
1802. Стаття 230. Набрання чинності цим Кодексом  
1803. (1) Цей Кодекс набуває чинності з " " _____________ 1999 року.  
1804. (2) Статті (частини та пункти статей в частині виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих бюджетів органами Державного казначейства України) 78 п.1) ч.(1), 99 п.(2), 108 ч.(2), 112, 114 ч.(3), 161, 163 ч.(5-8), 164 ч.(3-5), 166 ч.(3,4) вводяться в дію відповідно до окремих рішень Верховної Ради України з урахуванням результатів проведення експерименту з касового виконання бюджетів в окремих областях через органи Державного казначейства України. До прийняття Верховною Радою України відповідних рішень виконання бюджетів Автономної Республіки Крим, обласних, районних та місцевих бюджетів здійснюють Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим, територіальні фінансові органи та виконавчі органи сільських, селищних і міських міст районного значення рад.  
1805. (3) Кабінету Міністрів України:  
1806. 1) протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Кодексом внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законодавчих актів України у відповідність до нього;  
1807. 2) протягом року забезпечити затвердження необхідних правил, інструкцій та інших нормативних актів.  
1808. Стаття 231. Закони, що втрачають чинність з дня набрання чинності цим Кодексом  
1809. З дня набрання чинності цим Кодексом втрачає чинність, Закон України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему України" від 29.06.95 N253/95-ВР.  
1810. Глава ХXXVII. Перехідні положення  
1811. 1. Протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Кодексом застосовується субвенція на зменшення фактичних диспропорцій між територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ згідно пунктів 3-10 Перехідних положень цього Кодексу.  
1812. 2. Протягом п'яти років з дня набрання чинності цим Кодексом застосовується субвенція на зменшення фактичних диспропорцій між областями через нерівномірність мережі бюджетних установ згідно пунктів 11-16 Перехідних положень цього Кодексу.  
1813. 3. Джерелом субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ є фонд субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ.  
1814. 4. Розмір фонду субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ є складовою державного фонду фінансування делегованих повноважень в таких пропорціях:  
1815. 1) перший рік після набрання чинності цим Кодексом - 10% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1816. 2) другий рік після набрання чинності цим Кодексом - 8% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1817. 3) третій рік після набрання чинності цим Кодексом - 5% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1818. 4) четвертий рік після набрання чинності цим Кодексом - 2% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1819. 5) п'ятий рік після набрання чинності цим Кодексом - 1% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1820. 6) шостий рік після набрання чинності цим Кодексом - субвенція не нараховується.  
1821. 5. Нормативи бюджетної забезпеченості, визначені статтею 181 цього Кодексу обраховуються з врахуванням зменшення об'єму фінансування державних делегованих повноважень територіальними громадами на величину фонду субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ.  
1822. 6. Субвенція на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ розподіляється між областями пропорційно кількості населення в областях для подальшого перерозподілу між територіальними громадами, якщо Бюджетною резолюцією не прийнятий інший порядок розподілу субвенції.  
1823. 7. Рішення про подальший розподіл субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ між містами обласного значення та районами приймається обласною радою виходячи з наявної мережі.  
1824. 8. Районні ради приймають рішення про перерозподіл субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ між місцевими бюджетами міст, сіл, селищ та бюджетом району пропорційно до мережі бюджетних установ, що ними фінансуються за рахунок бюджету для виконання державних делегованих повноважень.  
1825. 9. Субвенція на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ не може використовуватися для фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок обласного бюджету.  
1826. 10. Надання субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ здійснюється у порядку надання прямих трансфертів для виконання державних делегованих повноважень, якщо інше не встановлено Бюджетною резолюцією Верховної Ради України.  
1827. 11. Джерелом субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними областями через нерівномірність мережі бюджетних установ є фонд субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними територіальними громадами через нерівномірність мережі бюджетних установ.  
1828. 12. Розмір фонду субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними областями через нерівномірність мережі бюджетних установ є складовою фонду дотації обласним бюджетам в таких пропорціях:  
1829. 1) перший рік після набрання чинності цим Кодексом - 10% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1830. 2) другий рік після набрання чинності цим Кодексом - 8% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1831. 3) третій рік після набрання чинності цим Кодексом - 5% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1832. 4) четвертий рік після набрання чинності цим Кодексом - 2% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1833. 5) п'ятий рік після набрання чинності цим Кодексом - 1% державного фонду фінансування делегованих повноважень;  
1834. 6) шостий рік після набрання чинності цим Кодексом - субвенція не нараховується.  
1835. 13. Нормативи бюджетної забезпеченості, визначені статтею 181 цього Кодексу обраховуються з врахуванням зменшення об'єму фінансування делегованих повноважень обласними бюджетам на величину фонду субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними обласними бюджетами через нерівномірність мережі бюджетних установ.  
1836. 14. Рішення про виділення конкретних розмірів субвенцій на зменшення фактичних диспропорцій між різними областями через нерівномірність мережі бюджетних установ для різних областей приймається Верховною Радою України під час затвердження державного бюджету України, виходячи з їх наявної мережі.  
1837. 15. Субвенція на зменшення фактичних диспропорцій між різними областями через нерівномірність мережі бюджетних установ надається тільки для фінансування бюджетних установ, які утримуються за рахунок обласного бюджету.  
1838. 16. Надання субвенції на зменшення фактичних диспропорцій між різними областями через нерівномірність мережі бюджетних установ здійснюється у порядку надання прямих трансфертів обласним бюджетам, якщо інше не встановлено Бюджетною резолюцією Верховної Ради України.  
1839. 17. Протягом п'яти років з дня набуття чинності цим Кодексом казначейське виконання обласних, районних та місцевих бюджетів не застосовується за винятком прийняття Верховною Радою окремої постанови про порядок впровадження казначейського виконання цих бюджетів згідно частини 2 статті 230 цього Кодексу.  
1840. 18. Протягом п'яти років з дня прийняття цього Кодексу корегуючі коефіцієнти до нормативів бюджетної забезпеченості для територіальних громад можуть уточнюватись щорічно при затвердженні Бюджетної резолюції.  
1841. Додаток 1  
1842. Розділ І. Структура доходів бюджету  
1843. І. Сукупні доходи, офіційні трансферти та державні цільові фонди (ІІ+VІІ+VІІІ)  
1844. ІІ. Сукупні доходи (ІІІ+VІ)  
1845. ІІІ. Поточні доходи (ІV+V)  
1846. ІV. Податкові надходження  
1847. 1. Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  
1848. - Прибутковий податок з громадян  
1849. - Податок на прибуток підприємств  
1850. 2. Податки на власність  
1851. - Періодичні податки на чисту вартість майна  
1852. Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів  
1853. 3. Збори за спеціальне використання природних ресурсів  
1854. - Плата за використання лісових ресурсів  
1855. - Плата за спеціальне користування водними ресурсами  
1856. - Плата за користування надрами  
1857. - Збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок Державного бюджету  
1858. - Плата за землю  
1859. - Плата за використання акваторії і участків морського дна  
1860. - Плата за використання інших природних ресурсів  
1861. 4. Внутрішні податки на товари та послуги  
1862. - Податок на додану вартість  
1863. - Акцизний збір з вітчизняних товарів  
1864. - Акцизний збір з імпортних товарів  
1865. - Податки на окремі категорії послуг  
1866. - Ліцензії на підприємницьку та професійну діяльність  
1867. - Плата за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності  
1868. 5. Податки на міжнародну торгівлю та зовнішні операції  
1869. - Ввізне мито  
1870. - Вивізне мито  
1871. - Консульські збори  
1872. - Інші надходження від зовнішньоекономічної діяльності  
1873. 6. Інші податки  
1874. - Місцеві податки і збори  
1875. - Надходження плати за надання послуг з оформленням документів на право виїзду за кордон  
1876. - Податки, не віднесені до інших категорій  
1877. - Фіксований сільськогосподарський податок  
1878. - Єдиний податок на підприємницьку діяльність  
1879. V. Неподаткові надходження  
1880. 1. Доходи від власності та підприємницької діяльності  
1881. - Надходження спеціальних коштів бюджетних установ  
1882. - Надходження від перевищення валових доходів над видатками Національного банку України  
1883. - Надходження від грошово-речових лотерей  
1884. - Надходження до бюджету сум відсотків банків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами  
1885. - Надходження дивідендів (частини прибутку) від суб'єктів підприємницької діяльності, утворених за участю державних підприємств та організацій  
1886. - Рентна плата  
1887. - Надходження коштів від приватизації державного майна  
1888. - Інші надходження  
1889. - Надходження коштів, одержаних від продажу акцій відкритих акціонерних товариств, придбаних за компенсаційні сертифікати  
1890. 2. Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та побічного продажу  
1891. - Збори, що стягуються Державною автомобільною інспекцією України  
1892. - Плата за утримання дітей у школах-інтернатах  
1893. - Плата від осіб, поміщених у медичні витверезники  
1894. - Плата за утримання вихованців спеціальних шкіл та спеціальних профтехучилищ  
1895. - Плата за пробірування і клеймування виробів та сплавів із дорогоцінних металів  
1896. - Плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ  
1897. - Плата за навчання іноземних громадян у навчальних закладах  
1898. - Плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств та підприємств, що перебувають у комунальній власності  
1899. - Державне мито  
1900. 3. Надходження від штрафів та фінансових санкцій  
1901. - Суми, стягнені з винних осіб, за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації  
1902. - Перерахування підприємцями частки вартості нестандартної продукції, виготовленої з дозволу на тимчасове відхилення від вимог відповідних стандартів щодо якості продукції, виданого Державним комітетом України по стандартизації, метрології і сертифікації  
1903. - Адміністративні штрафи та інші санкції  
1904. - Надходження штрафних санкцій за порушення правил пожежної безпеки  
1905. 4. Інші неподаткові надходження  
1906. - Надходження коштів від реалізації конфіскованого митними органами майна  
1907. - Надходження коштів від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих правоохоронними та іншими уповноваженими органами і конфіскована валюта  
1908. - Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких минув строк позовної давності  
1909. - Надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна, передачу в оренду основних фондів Збройних сил України та інших військових формувань, а також за виконані ними роботи та надані послуги  
1910. - Інші надходження  
1911. - Надходження сум різниці в ціні на природний газ  
1912. - Надходження сум перевищення фактичного фонду споживання над розрахунковим  
1913. - Надходження амортизаційних відрахувань для фінансування заходів структурної перебудови базових галузей національної економіки  
1914. - Пеня за порушення термінів розрахунків у сфері зовнішньоекономічної діяльності  
1915. - Нараховані відсотки за отримані позики в національній валюті  
1916. - Доходи від операцій з іноземною валютою  
1917. VI. Доходи від операцій з капіталом  
1918. 1. Надходження від продажу основного капіталу  
1919. - Надходження коштів від реалізації безхазяйного майна, майна, що за правом спадкоємства перейшло у власність держави, та скарбів  
1920. - Надходження коштів до Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння України  
1921. 2. Надходження від продажу державних запасів товарів  
1922. - Доходи Державного комітету України по матеріальних резервах  
1923. - Відшкодування витрат Державного бюджету України за відпущені і неоплачені в минулих роках матеріальні цінності з державного матеріального резерву  
1924. - Реалізація розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву на конкурсних торгах  
1925. 3. Надходження від продажу землі і нематеріальних активів  
1926. 4. Податки на фінансові операції та операції з капіталом  
1927. VII. Офіційні трансферти  
1928. 1. Від органів державного управління інших рівнів  
1929. 2. Із-за кордону  
1930. 3. З недержавних джерел  
1931. VIII. Державні цільові фонди  
1932. - Збір до Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення  
1933. - Пенсійний фонд України  
1934. - Збір на обов'язкове соціальне страхування до Фонду соціального страхування України  
1935. - Збір на обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття до Фонду сприяння зайнятості населення України  
1936. - Збір до Державного інноваційного фонду України  
1937. - Платежі до Фонду України соціального захисту інвалідів  
1938. - Збір за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища  
1939. - Відрахування та збір на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування  
1940. - Інші фонди  
1941. Коди для відкриття рахунків обліку коштів повернених бюджетних позичок  
1942. Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1994 р.  
1943. Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1995 р.  
1944. Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1996 р.  
1945. Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю сільгосппродукції за держконтрактом 1997 р.  
1946. Повернення бюджетних позичок, виданих за держконтрактом на цукрові буряки врожаю 1994 р.  
1947. Повернення бюджетних позичок, виданих на закупівлю непродовольчого зерна і використання на виробництво спирту  
1948. Повернення бюджетних позичок, виданих на отримання зернозбиральної техніки фірми "Джон Дір"  
1949. Повернення урядового кредиту  
1950. Повернення бюджетних позичок підприємствами та організаціями  
1951. Додаток 2  
1952. Розділ ІІ. Видатки бюджету  
1953. Функціональна структура видатків бюджетів України  
1954. 1. Державне управління  
1955. Функціонування законодавчої влади  
1956. Функціонування виконавчої влади  
1957. Діяльність Президента України та його апарату Діяльність фінансових і фіскальних органів  
1958. Загальне планування і статистичні служби  
1959. Інші видатки на загальнодержавне управління  
1960. 2. Судова влада  
1961. Конституційний Суд України  
1962. Верховний Суд України  
1963. Обласні суди  
1964. Районні (міські) суди  
1965. Вищий арбітражний суд України  
1966. Арбітражні суди  
1967. Військові суди  
1968. Вища Рада юстиції  
1969. 3. Міжнародна діяльність  
1970. Міжнародне співробітництво  
1971. Реалізація міжнародних угод  
1972. Міжнародні культурні, наукові та інформаційні зв'язки  
1973. 4. Фундаментальні дослідження і сприяння науково-технічному прогресу  
1974. Фундаментальні дослідження  
1975. Розробка перспективних технологій і пріоритетних напрямів науково-технічного прогресу  
1976. 5. Національна оборона  
1977. Утримання Збройних Сил України  
1978. Закупівля озброєння та військової техніки  
1979. Капітальне будівництво  
1980. Науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи  
1981. Інші видатки в галузі оборони  
1982. Мобілізаційна підготовка галузей народного господарства  
1983. 6. Правоохоронна діяльність та забезпечення безпеки держави  
1984. Органи внутрішніх справ  
1985. Внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України  
1986. Прокуратура  
1987. Кримінально-виправна система  
1988. Прикордонні війська України  
1989. Служба безпеки України  
1990. Пожежна охорона  
1991. Національна гвардія України  
1992. Департамент спеціальних телекомунікаційних систем та захисту інформації Служби безпеки України  
1993. Інші правоохоронні органи  
1994. 7. Освіта  
1995. Дошкільна освіта  
1996. Загальна середня освіта  
1997. Заклади освіти для громадян, які потребують соціальної допомоги та реабілітації  
1998. Позашкільна освіта  
1999. Професійно-технічна освіта  
2000. Вища освіта  
2001. Післядипломна освіта  
2002. Інші заклади та заходи в галузі освіти  
2003. 8. Охорона здоров'я  
2004. Лікарні широкого профілю  
2005. Спеціалізовані медичні заклади  
2006. Поліклініки і амбулаторії (крім спеціалізованих поліклінік та загальних і спеціалізованих стоматологічних поліклінік)  
2007. Спеціалізовані поліклініки (в тому числі диспансери, медико-санітарні частини, пересувні консультативні діагностичні центри, тощо, які не мають ліжкового фонду)  
2008. Загальні і спеціалізовані стоматологічні поліклініки  
2009. Фельдшерсько-акушерські пункти  
2010. Санітарно-епідеміологічна служба  
2011. Медичне обладнання, інструменти, протези, інша продукція, що використовується в медичній практиці  
2012. Прикладні дослідження та експериментальні розробки в галузі охорони здоров'я  
2013. Інші заходи та заклади в галузі охорони здоров'я  
2014. 9. Соціальний захист та соціальне забезпечення  
2015. Виплата пенсій та допомоги  
2016. Пільги ветеранам війни і праці  
2017. Допомога сім'ям з дітьми  
2018. Інші види соціальної допомоги  
2019. Пенсії військовослужбовцям та особам начальницького та рядового складу органів внутрішніх справ  
2020. Дитячі заклади-інтернати  
2021. Притулки для неповнолітніх  
2022. Програми соціального захисту неповнолітніх  
2023. Будинки-інтернати для престарілих і інвалідів  
2024. Кошти з бюджету, що передаються до Фонду України соціального захисту інвалідів  
2025. Молодіжні програми  
2026. 10. Житлово-комунальне господарство  
2027. Житлове господарство  
2028. Комунальне господарство  
2029. Інші житлово-комунальні послуги  
2030. Підприємства і організації побутового обслуговування та інші підприємства і організації сфери послуг що входять до комунальної власності  
2031. 11. Культура і мистецтво  
2032. Мистецтво  
2033. Культура  
2034. Кінематографія  
2035. Архівна справа  
2036. Інші заходи та заклади в галузі мистецтва і культури  
2037. 12. Засоби масової інформації  
2038. Телебачення і радіомовлення  
2039. Преса  
2040. Книговидання  
2041. Інші засоби масової інформації  
2042. 13. Фізична культура і спорт  
2043. Здійснення заходів з фізичної культури і спорту  
2044. Державна підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості  
2045. 14. Промисловість та енергетика  
2046. Паливно-енергетичний комплекс  
2047. Конверсія та розвиток підприємств оборонного та машинобудівного комплексів  
2048. Відтворення мінерально-сировинної бази  
2049. Інші галузі промисловості  
2050. 15. Будівництво  
2051. Будівництво  
2052. Архітектура  
2053. Земельні ресурси  
2054. Водне господарство  
2055. Сільськогосподарське виробництво  
2056. Заготівля і зберігання сільськогосподарської продукції  
2057. Політика в галузі цін і доходів в сільському господарстві  
2058. Лісове господарство і мисливство  
2059. Риболовецьке господарство  
2060. Дослідження і практичні розробки в галузі сільського господарства  
2061. Діяльність і послуги в галузі сільського господарства, лісового господарства, рибальства і мисливства, не віднесені до інших категорій  
2062. Бюджетні установи агропромислового комплексу  
2063. 17. Транспорт, дорожнє господарство, зв'язок, телекомунікації та інформатика  
2064. Автомобільний транспорт  
2065. Водний транспорт  
2066. Залізничний транспорт  
2067. Повітряний транспорт  
2068. Трубопровідний транспорт  
2069. Інші види транспорту  
2070. Дорожнє господарство  
2071. Зв'язок  
2072. Інформатика  
2073. Діяльність і послуги, не віднесені до інших категорій  
2074. 18. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю  
2075. Проекти багатоцільового розвитку  
2076. Діяльність, пов'язана з формуванням загальної економічної політики, управлінням у галузі стандартизації, гідрометеорології, геодезії та контролем за виробництвом  
2077. Організація та управління діяльністю, пов'язаною з виробництвом і практичною реалізацією загальної політики в галузі праці  
2078. Інші послуги, пов'язані з економічною діяльністю  
2079. 19. Заходи, пов'язані з ліквідацією наслідків  
2080. Чорнобильської катастрофи та соціальним захистом населення  
2081. Витрати на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  
2082. Державні капітальні вкладення  
2083. Самостійне переселення громадян з радіоактивно забруднених територій і будівництво житла для громадян, віднесених до категорії І постраждалих  
2084. Витрати на забезпечення робіт у зоні відчуження  
2085. Інші цільові програми  
2086. 20. Охорона навколишнього природного середовища та ядерна безпека  
2087. Охорона і раціональне використання водних ресурсів  
2088. Охорона і раціональне використання земель  
2089. Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг  
2090. Охорона і раціональне використання мінеральних ресурсів  
2091. Утримання місцевих природоохоронних органів  
2092. Збереження природно-заповідного фонду  
2093. Інші природоохоронні заходи  
2094. Утримання організацій з ядерної безпеки та інші заходи, спрямовані на забезпечення державного регулювання ядерної безпеки  
2095. 21. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха  
2096. Попередження та ліквідація надзвичайних ситуацій  
2097. Війська Цивільної оборони України  
2098. 22. Поповнення державних запасів і резервів  
2099. Державні запаси дорогоцінних металів і каміння  
2100. Державний матеріальний резерв  
2101. Інші державні запаси і резерви  
2102. 23. Обслуговування державного боргу  
2103. Обслуговування внутрішнього державного боргу  
2104. Обслуговування зовнішнього державного боргу  
2105. 24. Державні цільові фонди (за винятком Фонду для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи та соціального захисту населення)  
2106. Пенсійний фонд України  
2107. Фонд соціального страхування України  
2108. Державний фонд сприяння зайнятості населення  
2109. Державний інноваційний фонд  
2110. Фонд розвитку паливно-енергетичного комплексу  
2111. Фонд охорони навколишнього природного середовища  
2112. Фонд України соціального захисту інвалідів  
2113. Інші фонди  
2114. 25. Видатки, не віднесені до основних груп  
2115. Резервні фонди  
2116. Проведення виборів  
2117. Кошти, що передаються до бюджетів інших рівнів  
2118. Різні виплати  
2119. Бюджетні позички  
2120. Позики, залучені державою або під державні гарантії  
2121. Додаток 3  
2122. Розділ ІІ. Класифікація видатків бюджету  
2123. 3. Економічна класифікація видатків бюджету  
2124. І. Загальні видатки і кредитування з вирахуванням погашення (ІІ+VI)  
2125. ІІ. Загальні видатки (ІІІ+ІV+V)  
2126. ІІІ. Поточні видатки  
2127. Видатки на товари і послуги  
2128. Оплата праці працівників бюджетних установ  
2129. Нарахування на заробітну плату  
2130. Придбання предметів постачання, матеріалів і послуг (в т.ч. з утримання бюджетних установ)  
2131. Видатки на відрядження  
2132. Оплата професійних послуг (з бухгалтерського аудиту, юридичних послуг, послуг консультантів тощо)  
2133. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв  
2134. Дослідження і розробки, державні програми  
2135. Оплата поточного ремонту будівель, обладнання та інвентарю  
2136. Виплата процентів  
2137. Субсидії і поточні трансфертні виплати  
2138. Субсидії  
2139. Трансфертні платежі органам державного управління інших рівнів  
2140. Трансферти іншим установам і організаціям  
2141. Трансферти населенню  
2142. Трансферти за кордон  
2143. ІV. Капітальні видатки  
2144. Придбання основного капіталу  
2145. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування  
2146. Капітальне будівництво  
2147. Капітальний ремонт  
2148. Створення державних запасів і резервів  
2149. Придбання землі і нематеріальних активів  
2150. Придбання землі  
2151. Оплата права на використання надр  
2152. Придбання нематеріальних активів  
2153. Капітальні трансферти  
2154. Внутрішні капітальні трансферти  
2155. Зовнішні (за кордон) капітальні трансферти  
2156. V. Нерозподілені видатки  
2157. VI. Кредитування з вирахуванням погашення  
2158. Надання внутрішніх кредитів з вирахуванням погашення  
2159. Надання внутрішніх кредитів  
2160. Повернення внутрішніх кредитів  
2161. Надання зовнішніх кредитів з вирахуванням погашення  
2162. Надання зовнішніх кредитів  
2163. Повернення зовнішніх кредитів  
2164. VІІ. Платежі до бюджету  
2165. Податки та обов'язкові платежі (крім податку на прибуток та податку на додану вартість  
2166. Податок на прибуток  
2167. Податок на додану вартість  
2168. Додаток 4  
2169. Розділ ІІІ. Структура фінансування бюджету  
2170. 1. Класифікація фінансування за типом кредитора  
2171. І. Загальне фінансування (ІІ + ІІІ)  
2172. ІІ. Внутрішнє фінансування  
2173. 1. Фінансування за рахунок коштів бюджетів різних рівнів та державних фондів  
2174. Позики, одержані з державних фондів  
2175. Позики, одержані з бюджетів вищих рівнів  
2176. Позики, одержані з бюджетів нижчих рівнів  
2177. 2. Фінансування за рахунок позик Національного банку України  
2178. Позики Національного банку України для фінансування дефіциту бюджету  
2179. 3. Фінансування за рахунок комерційних банків  
2180. Позики комерційних банків для фінансування дефіциту бюджету  
2181. 4. Інше внутрішнє фінансування  
2182. Позики інших фінансових установ  
2183. Позики нефінансових державних підприємств  
2184. Позики нефінансового приватного сектора  
2185. Інше внутрішнє фінансування  
2186. 5. Коригування  
2187. Збільшення суми непогашеної позики у зв'язку з накопиченням сум процентів, нарахованих за певний період  
2188. Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і курсом нового випуску зобов'язань  
2189. Різниця між вартісною оцінкою вищезазначених статей і ціною при погашенні зобов'язань  
2190. Безготівковий випуск або погашення боргових зобов'язань  
2191. Переоцінка вартості в національній валюті  
2192. ІІІ. Зовнішнє фінансування  
2193. 1. Позики, надані міжнародними організаціями економічного розвитку  
2194. 2. Позики, надані іноземними державами, в тому числі позики, надані під гарантії Кабінету Міністрів України  
2195. 3. Позики, надані іноземними комерційними банками  
2196. 4. Позики, надані постачальниками  
2197. 5. Зміна залишків бюджетних коштів в установах банків в іноземній валюті  
2198. 6. Зміна обсягів депозитів і цінних паперів  
2199. 7. Інше фінансування  
2200. Позики, не віднесені до інших категорій  
2201. Інше зовнішнє фінансування  
2202. 2. Класифікація фінансування за типом боргового зобов'язання  
2203. І. Загальне фінансування (IІ + IІІ)  
2204. Код  
2205. ІІ. Внутрішнє фінансування 400000  
2206. 1. Довгострокові облігації 401000  
2207. 2. Середньострокові облігації 402000  
2208. 3. Короткострокові облігації і векселі 403000  
2209. 4. Позики, не віднесені до інших категорій 404000  
2210. 5. Інші зобов'язання 405000  
2211. 6. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів і цінних паперів, призначених для управління ліквідністю 406000  
2212. ІІІ. Зовнішнє фінансування 500000  
2213. 1. Довгострокові облігації 501000  
2214. 2. Середньострокові облігації 502000  
2215. 502001  
2216. 3. Короткострокові облігації і векселі 503000  
2217. 4. Позики, не віднесені до інших категорій 504000  
2218. 5. Інші зобов'язання 505000  
2219. 6. Зміни в обсягах готівкових коштів, депозитів і цінних паперів, призначених для управління ліквідністю 506000  
2220. Додаток 5  
2221. Розділ ІV. Класифікація боргу  
2222. 1. Класифікація боргу за типом кредитора  
2223. І. Загальна сума боргу (ІІ+ІІІ)  
2224. ІІ. Внутрішній борг  
2225. 1. Заборгованість перед юридичними особами  
2226. Сума заборгованості за внутрішніми позиками  
2227. 2. Заборгованість перед банківськими установами  
2228. Заборгованість перед Національним банком України  
2229. За позиками, одержаними для фінансування дефіциту  
2230. За іншими позиками та зобов'язаннями  
2231. Заборгованість перед іншими банками  
2232. 3. Заборгованість перед іншими органами управління  
2233. 4. Внутрішня заборгованість, не віднесена до інших категорій  
2234. 5. Коригування, пов'язане з різницями у вартісних оцінках  
2235. ІІІ. Зовнішній борг  
2236. 1. Заборгованість за позиками, одержаними від міжнародних організацій економічного розвитку  
2237. 2. Заборгованість за позиками, наданими іноземними державами, в тому числі за позиками, наданими під гарантії Кабінету Міністрів України  
2238. 3. Заборгованість за позиками, наданими іноземними комерційними банками  
2239. 4. Заборгованість за позиками, наданими постачальниками  
2240. 5. Зовнішня заборгованість, не віднесена до інших категорій  
2241. 6. Коригування, пов'язане з різницями у вартісних оцінках  
2242. 2. Класифікація боргу за типом боргового зобов'язання  
2243. І. Загальна сума боргу (ІІ+ІІІ)  
2244. ІІ. Внутрішній борг  
2245. 1. Заборгованість за довгостроковими облігаціями  
2246. 2. Заборгованість за середньостроковими облігаціями  
2247. 3. Заборгованість за короткостроковими облігаціями і векселями  
2248. 4. Заборгованість за кредитами, одержаними на фінансування дефіциту бюджету  
2249. 5. Заборгованість за відсотками, нарахованими по кредитах, одержаних на фінансування дефіциту бюджету  
2250. 6. Заборгованість за іншими зобов'язаннями  
2251. ІІІ. Зовнішній борг  
2252. 1. Заборгованість за довгостроковими облігаціями  
2253. 2. Заборгованість за середньостроковими облігаціями  
2254. 3. Заборгованість за короткостроковими облігаціями і векселями  
2255. 4. Заборгованість за позиками, не віднесеними до інших категорій  
2256. 5. Заборгованість за іншими зобов'язаннями