Кількість абзаців - 87 Розмітка (ліва колонка)


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин (Друге читання)

0. проект
 
1. З А К О Н У К Р А Ї Н И
 
2. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо ідентифікації та реєстрації тварин»
 
3. Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 
4. І. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
 
5. 1. У Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію тварин» (Відомості Верховної Ради України, 2009 р., № 42, ст. 635):
 
6. 1) стаття 1:
 
7. пункт 1 викласти в такій редакції:
 
8. «1) господарство - будівлі, споруди, ферми на відкритому повітрі, будь-яке інше місце на території України, де перебувають, розводяться та утримуються тварини, проводиться їх продаж, забій, утилізація і штучне осіменіння, організовуються виставки тварин. Власником господарства може бути будь-яка юридична або фізична особа, в тому числі фізична особа, що не зареєстрована як фізична особа-підприємець; «;
 
9. у пункті 2 після слова «власників» доповнити словом «/утримувачів»;
 
10. у пункті 3 слова «і ветеринарна картка до такого паспорта» виключити;
 
11. пункт 4 викласти у такій редакції:
 
12. «4) ідентифікаційний номер - індивідуальний або груповий номер, що присвоюється тварині (або їх групам) та не змінюється протягом її життя. Індивідуальний ідентифікаційний номер є унікальним у межах одного виду тварин. Груповий ідентифікаційний номер присвоюється групам тварин (крім великої рогатої худоби, овець, кіз та коней) у межах одного господарства і є унікальним для господарства у межах України»;
 
13. у пунктах 6, 7 після слова «власника» доповнити словом «/утримувача»;
 
14. доповнити новими пунктами:
 
15. «8) власник - будь-яка фізична чи юридична особа, яка володіє, користується та розпоряджається тваринами;
 
16. 9) утримувач - будь-яка юридична чи фізична особа, яка постійно або тимчасово володіє, користується та несе відповідальність за тварин на підставі повноважень, наданих власником;
 
17. 10) Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин -- орган виконавчої влади або державне підприємство, уповноважене центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, проводити в установленому порядку реєстрацію тварин, здійснювати оформлення, видачу ідентифікаційних документів та виконувати інші завдання визначені законодавством.».
 
18. 2) частину другу статті 3 виключити;
 
19. 3) статтю 5 викласти в такій редакції:
 
20. «Стаття 5. Права та обов’язки юридичних, фізичних осіб та Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин
 
21. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з розведення та утримання тварин, зобов'язані:
 
22. подавати для реєстрації дані про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин;
 
23. ідентифікувати усіх тварин у господарстві;
 
24. вести облік усіх тварин у господарстві, в тому числі щодо їх народження, ідентифікаційних номерів, усіх переміщень тварин між господарствами, а також про забій, утилізацію та падіж тварин;
 
25. зберігати відомості про тварину протягом трьох років після її смерті (забій, падіж, утилізація) або вибуття її з господарства;
 
26. здійснювати переміщення тварин з ідентифікаційними документами;
 
27. подавати дані до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної медицини, про усі переміщення тварин, надходження нових тварин у господарство, а також забій, утилізацію, падіж тварин протягом 5 робочих днів з дати таких дій або подій;
 
28. проводити, забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин;
 
29. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність із забою та утилізації тварин, зобов'язані:
 
30. подавати для реєстрації дані про забій, утилізацію тварин, а також дані про господарства, що здійснюють такий забій та утилізацію;
 
31. вести облік забитих, утилізованих тварин;
 
32. проводити забій, утилізацію лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
33. Юридичні та фізичні особи, що провадять діяльність з продажу тварин, надання послуг зі штучного осіменіння та організовують виставки тварин, зобов'язані:
 
34. подавати для реєстрації дані про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг зі штучного осіменіння та організацією виставок тварин;
 
35. вести облік тварин;
 
36. здійснювати продаж, проводити виставки і штучне осіменіння лише ідентифікованих та зареєстрованих тварин.
 
37. Юридичні та фізичні особи мають право:
 
38. вести облік тварин та подавати дані встановлені даним Законом в електронному або паперовому вигляді.
 
39. уповноважити третіх осіб на виконання обов’язків, встановлених цією статтею.
 
40. Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин має право отримувати від власника або утримувача тварини інформацію щодо походження, ідентифікації, пункту призначення тварини, якою він володіє чи яку утримує, транспортує, продає або забив, а власник або утримувач тварини зобов’язаний надати таку інформацію за запитом Адміністратора Єдиного державного реєстру тварин.
 
41. Адміністратор Єдиного державного реєстру тварин зобов’язаний:
 
42. вносити до Єдиного державного реєстру тварин дані встановлені даним Законом, зокрема щодо ідентифікації, реєстрації та обліку тварин, а також щодо здійсненних відносно них ветеринарно-санітарних заходів протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати їх отримання від юридичних і фізичних осіб;
 
43. оформляти та видавати ідентифікаційні документи протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання даних щодо реєстрації тварини;
 
44. забезпечити доступ до інформації з Єдиного державного реєстру тварин за винятком інформації про особу (персональні дані) та інформації, яка відповідно до законодавства України має обмежений доступ.
 
45. Подання для реєстрації даних, встановлених цією статтею, ведення обліку тварин, ідентифікація та реєстрація тварин, оформлення і видача ідентифікаційних документів, здійснюються в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
46. Реєстрація господарств здійснюється у порядку, встановленому чинним законодавством.
 
47. Видача витягу з Єдиного державного реєстру тварин здійснюється на безоплатній основі.
 
48. Ідентифікація та реєстрація тварин, що належать фізичній особі, може здійснюватися за рахунок інших осіб, зокрема суб’єктів господарювання.
 
49. Відносини між суб'єктом господарювання та фізичною особою щодо відшкодування витрат на ідентифікацію та реєстрацію тварин встановлюється договором між ними, який укладається у письмовій формі.»
 
50. 4) доповнити новою статтею 5-1 такого змісту:
 
51. «Стаття 5-1. Переміщення тварин
 
52. Переміщення тварин здійснюється в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.
 
53. У разі надходження у господарство нової тварини забороняється переміщувати (за винятком відвідання виставок) протягом шести днів жодну велику рогату худобу, овець, кіз та протягом 20 днів - свиней цього господарства.
 
54. Якщо в господарстві виявлено тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, то переміщення таких тварин заборонено до усунення порушень відповідних вимог. Заборонено переміщення всіх тварин господарства якщо більше 20% тварин від загальної їх кількості у господарстві не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин або у разі порушення вимог щодо реєстрації господарства та ведення обліку тварин у господарстві.
 
55. Якщо у господарстві менше десяти тварин, то повна заборона щодо переміщення всіх тварин господарства застосовується у випадку, коли кількість тварин, які не відповідають вимогам законодавства про ідентифікацію та реєстрацію тварин, більше двох.»;
 
56. 4) стаття 10:
 
57. частину першу викласти в такій редакції
 
58. «Державна підтримка робіт з ідентифікації і реєстрації тварин надається для забезпечення ідентифікації і реєстрації великої рогатої худоби, що утримується і розводиться у господарствах населення.»;
 
59. в частині другій після слів «та реєстрації» доповнити словами «сільськогосподарських тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб»;
 
60. в частині третій після слів «реєстрації тварин» доповнити словами «сільськогосподарських тварин, що утримуються і розводяться у господарствах фізичних осіб».
 
61. 2.У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
 
62. 1) доповнити Кодекс статтею 107-2 такого змісту:
 
63. «Стаття 107-2. Порушення законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин
 
64. Порушення законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин:
 
65. неподання для реєстрації даних про ідентифікованих тварин, господарства їх розведення та утримання, переміщення, забій, утилізацію, загибель, падіж тварин, переміщення без ідентифікаційних документів, проведення забою, утилізації неідентифікованих та незареєстрованих тварин, неподання для реєстрації даних про господарства, що здійснюють забій та утилізацію тварин, неподання для реєстрації даних про господарства, що займаються продажем тварин, наданням послуг із штучного осіменіння та організацією виставок тварин, здійснення продажу, проведення виставок і штучного осіменіння неідентифікованих та незареєстрованих тварин -
 
66. тягне за собою накладення штрафу на громадян від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
67. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення, -
 
68. тягнуть за собою накладення штрафу на громадян у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а на посадових осіб - від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
69. Порушення Адміністратором Єдиного державного реєстру тварин встановлених законом строків внесення до Єдиного державного реєстру тварин даних встановлених законом; порушення встановлених законом строків, оформлення та видачі ідентифікаційніх документів тварини -
 
70. тягнуть за собою накладення штрафу на посадову особу та керівників від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
71. Обмеження доступу або ненадання інформації з Єдиного державного реєстру тварин -
 
72. тягнуть за собою накладення штрафу на посадову особу та керівників від двадцяти до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
 
73. Вимагання не передбачених законом даних або документів для внесення до Єдиного державного реєстру тварин; вимагання плати чи винагороди за видачу витягу з Єдиного державного реєстру тварин -
 
74. тягнуть за собою накладення штрафу на посадову особу та керівників від п'ятдесяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
 
75. 2) частину першу статті 238 після слова і цифр « (стаття 107)» доповнити словами і цифрами «, законодавства щодо ідентифікації та реєстрації тварин (стаття 107-2)»;
 
76. 3) у статті 255:
 
77. у частині першій:
 
78. абзац «центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного нагляду (контролю) за племінною справою у тваринництві (стаття 107?)» пункту 1 виключити;
 
79. доповнити частину пунктом 13 такого змісту:
 
80. «13) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107?).»;
 
81. частину другу доповнити пунктом 19 такого змісту:
 
82. «19) державні інспектори з племінної справи у тваринництві (стаття 107-2 - щодо племінних тварин).».
 
83. ІІ. Прикінцеві положення
 
84. 1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
 
85. 2. У період до 1 січня 2015 року відповідальність встановлена статтею 107-2 Кодексу України про адміністративні правопорушення не застосовуються до громадян винних у порушенні вимог щодо ідентифікації та реєстрації тварин.
 
86. 3. Кабінету Міністрів України у тримісячний строк з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти та забезпечити приведення нормативно-правових актів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади України у відповідність із цим Законом.