Кількість абзаців - 57 Розмітка (ліва колонка)


Про гербовий збір (Друге читання)

0. Проект (18.02.99) Закон України Про гербовий збір Цей Закон направлений на забезпечення рівноправних конкурентних умов для національних товаровиробників, а також установлює порядок компенсації витрат органів державного управління, пов'язаних із створенням та утриманням систем внутрішнього адміністративного контролю за угодами з ввезення товарів на митну територію України. Цей Закон не регулює питання компенсації вартості митних послуг, визначених Митним Кодексом України.  
1. Стаття 1. Визначення термінів  
2. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:  
3. 1.1 гербовий збір - загальнодержавний збір, який підлягає обов'язковій сплаті особами, які є сторонами окремих видів цивільно-правових відносин, визначених цим Законом;  
4. 1.2. марка гербового збору - спеціальний знак, наявність якого підтверджує сплату гербового збору;  
5. 1.3. маркування - операції з наклеювання марок гербового збору на оригінали документів, визначених цим Законом;  
6. 1.4. ввізна вантажна митна декларація - заява, що містить відомості про товари та інші предмети і транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України, мету їх ввезення з-за меж митного кордону України або про зміну митного режиму для таких товарів та інших предметів і транспортних засобів, а також інформацію, необхідну для здійснення митного контролю, митного оформлення, митної статистики, нарахування митних платежів.  
7. Стаття 2. Об'єкт справляння гербового збору  
8. 2.1. Справляння гербового збору провадиться з ввізних вантажних митних декларацій, які подаються митним органам у випадках, визначених законодавством.  
9. 2.2. Гербовий збір не справляється з ввізних вантажних митних декларацій, що подаються у зв'язку з ввезенням товарів або інших предметів, придбаних за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, коштів державних цільових фондів або міжнародних кредитів чи позик, на укладення яких була отримана згода Верховної Ради України відповідно до закону; з ввізних митних декларацій, що подаються фізичними особами в межах неторгового (туристичного) обороту.  
10. 2.3. Відстрочення або розстрочення сплати гербового збору не допускається. Митний орган не приймає для митного оформлення немарковані ввізні вантажні митні декларації.  
11. Стаття 3. Платники гербового збору  
12. 3.1. Платниками гербового збору є суб'єкти зовнішньоекономічної діяльності, які здійснюють декларування товарів та інших предметів місцем походження з будь-яких країн, які ввозяться на митну територію України під будь-якими видами митних режимів.  
13. Стаття 4. Ставки гербового збору  
14. 4.1. Розміри ставок гербового збору визначаються залежно від суми митної вартості товарів або інших предметів, визначеної в ввізній вантажній митній декларації, перерахованої в гривні за офіційним обмінним курсом Національного банку України, що діяв на момент подання такої декларації.  
15. 4.2. Ставки гербового збору встановлюються у таких розмірах:  
16. Таблиця  
17. 4.3. Суми гербового збору визначаються його платником самостійно. У разі коли внаслідок проведення митного контролю сума митної вартості товарів або предметів збільшується за рішенням митного органу до розмірів, що тягнуть за собою збільшення розміру ставки гербового збору, його платник зобов'язаний самостійно здійснити додаткове маркування ввізної вантажної митної декларації.  
18. Стаття 5. Сплата гербового збору  
19. 5.1. Сплата гербового збору здійснюється шляхом придбання його платниками марок гербового збору в установах Державного спеціалізованого ощадного банку України (далі - Ощадний банк України). Кабінет Міністрів України може прийняти рішення про передання права продажу марок акцизного збору митним органам, яке набирає чинності не раніше 45 днів після його оприлюднення.  
20. 5.2. При придбанні марок гербового збору сплачується виключно їх номінал. Стягнення з покупця будь-яких інших комісій чи винагород за операції з продажу марок гербового збору забороняється.  
21. 5.3. Покупець марок гербового збору подає продавцю марок гербового збору заявку, в якій зазначається кількість марок за кожним з їх номіналів.  
22. Продавець марок гербового збору не має права видавати покупцю марки, що мають номінали більші, ніж зазначені у поданій таким покупцем заявці. Порушення цього правила тягне за собою відповідальність, встановлену цим Законом.  
23. 5.4. Марки гербового збору видаються їх покупцю протягом дня, на який припадає зарахування коштів від такого покупця на рахунки або в касу продавця.  
24. 5.5. Вартість марок гербового збору, які протягом звітного періоду були використані платником гербового збору для маркування, включаються до його валових витрат такого звітного періоду. Це правило розповсюджується також на фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності, що не мають статусу юридичної особи.  
25. 5.6. Форма марок гербового збору, їх номінали та кількість визначаються Кабінетом Міністрів України. Кількість марок одного номіналу має забезпечувати потреби платників збору, виходячи з статистичної оцінки кількості товарних партій відповідного розміру. Марки гербового збору виготовляються таким чином, щоб запобігти їх повторному використанню.  
26. Друк марок гербового збору здійснюється Міністерством фінансів України за рахунок коштів Державного бюджету України.  
27. 5.7. Придбані марки гербового збору не обмежуються у часі їх використання для цілей маркування. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України наступних рішень щодо зміни форм або номіналів марок гербового збору, платник збору має право на безоплатний обмін раніше придбаних марок старого зразку.  
28. Стаття 6. Маркування  
29. 6.1. Маркуванню підлягає один основний аркуш ввізної вантажної митної декларації, який відповідно до митних правил передається декларанту та використовується ним для цілей статистичного та податкового обліку і звітності.  
30. 6.2. Марка гербового збору погашається штампом (печаткою) посадової особи митного органу, який здійснив митне оформлення товару. Відповідна позначка про належне маркування ставиться також на екземплярі (аркуші) ввізної вантажної митної декларації, яка залишається в розпорядженні митного органу.  
31. Порядок маркування, погашення марок та проставляння позначок про належне маркування визначається центральним органом державної митної служби України.  
32. 6.3. Маркування однієї ввізної вантажної митної декларації може здійснюватися більше ніж однією маркою гербового збору за бажанням декларанта.  
33. Стаття 7. Облік та контроль  
34. 7.1. Облік марок гербового збору ведеться у порядку, встановленому законодавством для обліку документів суворої звітності.  
35. 7.2. Порядок продажу та зберігання марок гербового збору визначається Кабінетом Міністрів України.  
36. 7.3. Контроль за дотриманням порядку та повноти сплати гербового збору здійснюється органами державної митної служби України.  
37. 7.4. Контроль за належним перерахуванням до бюджету коштів, одержаних установами Ощадного банку України від продажу марок гербового збору, здійснюється органами державної податкової служби України.  
38. 7.5. Кабінет Міністрів України визначає правила обміну інформацією між митними та податковими органами для проведення належного податкового контролю за платниками гербового збору.  
39. 7.6. Платники гербового збору подають відповідним податковим органам розрахунок суми марок гербового збору, використаних протягом звітного періоду для маркування, разом їз декларацією з податку на прибуток підприємств за такий звітний період. Додатково до розрахунку подається інформація про кількість та суму марок гербового збору, придбаних протягом такого звітного періоду.  
40. Стаття 8. Відповідальність  
41. 8.1. Платники гербового збору несуть відповідальність за правильність його обчислення, своєчасність і повноту сплати відповідно до законодавства.  
42. Якщо сума гербового збору виявляється заниженою у випадках, визначених пунктом 4.3 статті 4 цього Закону, та платник збору самостійно здійснює додаткове маркування, штрафні санкції, у тому числі пеня, а також адміністративні стягнення з посадових осіб платника збору не справляються.  
43. 8.2. У разі коли продавець марок гербового збору порушує вимоги частини другої пункту 5.3 статті 5 цього Закону платник збору має право оскаржити дії такого продавця у його керівному органі (для митних органів - у вищестоячому органі) та протягом п'яти календарних днів отримати задоволення такої скарги по суті. У разі коли скарга платника збору не задовольняється протягом зазначених строків, платник податку має право оскаржити дії продавця марок гербового збору в суді (арбітражному суді).  
44. У разі коли продавець перевищує строки видачі оплачених покупцем марок гербового збору, такий продавець сплачує пеню з розрахунку подвійної облікової ставки Національного банку України, діючої в день зарахування коштів покупця на рахунки або в касу продавця, за весь строк такого перевищення за рахунок власних коштів (коштів, призначених для утримання такого продавця).  
45. У разі коли порушення продавцем марок гербового збору норм цього Закону призводить до порушення прав та охоронюваних законами інтересів платника гербового збору, збитки, що можуть виникнути внаслідок такого порушення, підлягають відшкодуванню за рішеннм суду (арбітражного суду) за рахунок власних коштів такого продавця (коштів, призначених для його утримання).  
46. 8.3. Відповідальність за підробку марок гербового збору встановлюється на рівні відповідальності за підробку марок акцизного збору згідно із законом.  
47. Стаття 9. Прикінцеві положення  
48. 9.1. Доходи, отримані від справляння гербового збору, зараховуються до Державного бюджету України.  
49. 9.2. Перерахування до бюджету коштів, отриманих від продажу марок гербового збору, здійснюється Ощадним банком України за наслідками кожного операційного дня до закінчення наступного операційного дня.  
50. У разі коли за рішенням Кабінету Міністрів України продавцем марок гербового збору будуть визначені органи державної митної служби, перерахування ними до бюджету коштів, отриманих від такого продажу, здійснюється у порядку, передбаченому законодавством для перерахування інших податків, зборів (обов'язкових платежів).  
51. 9.3. З моменту набрання чинності цим Законом зупиняється справляння будь-яких видів гербового або подібних зборів, що не є передбаченими цим Законом, а також Законом України "Про систему оподаткування".  
52. Марки гербового збору, придбані до набрання чинності цим Законом, можуть бути використані для цілей, визначених цим Законом без будь-яких обмежень.  
53. 9.4. Кабінет Міністрів України:  
54. протягом 10 календарних днів приймає рішення, необхідні для впровадження норм цього Закону в дію;  
55. не пізніше 1 квітня 1999 року надає Верховній Раді України інформацію про фактичні обсяги бюджетних надходжень від продажу марок гербового збору та, за необхідністю, вносить пропозиції щодо внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 1999 рік".  
56. 9.5. Цей Закон набирає чинності через 15 днів з моменту його опублікування, крім пункту 9.3 цієї статті, який набирає чинності з моменту опублікування цього Закону.